Skip to main content

Full text of "Zandvoortse kranten - Zandvoortse Courant 1967"

See other formats


67e jaargang nr. 1 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht' in 1900 DINSDAG 3 JANUARI 1987 
DYOORT 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDBNHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERTJ r ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en ,adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertenieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 l.n.v. Us de Jong Prov. Planologische Commissie acht: Herziening Uitbreidingsplan Zandvoort-Zuid 

in strijd met de uitspraak van de Kroon De Provinciale Planologische Commissie van Noord-Holland staat afwijzend tegen- 
over de herziening van het uitbreidingsplan ,, Zandvoort-Zuid", zoals dit door de 
Zandvoortse gemeenteraad op 22 februari van het vorig jaar werd vastgesteld. Dit 
blijkt uit een advies dat genoemde commissie in augustus 1966 aan het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft uitgebracht. De planologische com- 
missie is van mening dat het bestemmingsplan zowel om de vormgeving als wel om 
het feil dat de behoefte eraan niet is gebleken in strijd met de uitspraak van de 
Kroon moet worden geacht en geeft het provinciaal bestuur in overweging het plan 
niet goed te keuren. Kroon contra bestemmingsplan , 

In de motivering van haar advies brengt 
de Prov. Planologische Commissie van | 
Noord-Holland naar voren dat het oor- 
spronkelijke bestemmingsplan voor Zand- 
voort-Zuid om de navolgende redenen 
door de Kroon (K.B. 5-3-1965) werd ver- 
worpen: Ie, dat verlies van natuurschoon 
en recreatieterreinen slechts bij gebleken 
noodzaak verantwoord is; 2e, dat de be- 
hoefte aan de vier geplande flatgebouwen 
niet is komen vast te staan; 3e, dat van 
de zijde van het gemeentebestuur wordt 
overwogen om de gehele ruimtelijke ont- 
wikkeling van Zandvoort opnieuw te be- 
zien; 4e, dat onder deze omstandigheden 
een verantwoordelijke afweging van de aan 
de orde zijnde belangen niet mogelijk is. 

De Kroon, aldus de planologische com- 
missie, acht bebouwing van de duinen in 
Zandvoort-Zuid dan pas aanvaardbaar 
wanneer de noodzaak hiervan is gebleken. 
De commissie releveert in haar toelichting 
het na de uitspraak van de Kroon door het I 
Sociografisch Bureau van de gemeente 
Haarlemmermeer — op verzoek van de ge- 
meente Zandvoort — ingestc de onderzoek 
naar de woningbehoefte van de badplaats 
tot circa 1980. 

Volgens de gemeente Zandvoort toont 
het resultaat van dit onderzoek de nood- 
zaak aan van de bebouwing van de. duinen 
ten zuiden van de Frans Zwaanstraat. 

De herziening van het bestemmingsplan 
voor Zandvoort-Zuid geeft, aldus te com- zal verminderen. Voorts geven deze kolos- 
sale gebouwen aan Zandvoort een stede- 
lijke allure, waaraan de stadsmens, als hij 
de grote stad ontvlucht om in de duinen 
verpozing te zoeken, geenszins behoefte 
heeft. 

De flatgebouwen langs de Sloterplas te 
Amsterdam, stelt de commissie, zijn slechts 
i 1 laag' hoger dan volgens het bestemmings- 
| plan--Zuid zouden kunnen worden gebouwd 
j (12 lagen plus 2 onderlagen), terwijl ook 
| de opstelling en de lengte van de bouw- 
blokken niet wezenlijk verschillen. 

Een ander nadelig aspect van dergelijke hoge gebouwen nabij de kust is, het veror- 
zaken van onaangename klimatologische 
omstandigheden, turbulentic-windvet snel- 
lingen, met het gevolg temperatuurdaling, 
hetwelk als tocht wordt aangevoeld. De 
bewoning van de patiowoningen aan de 
voet van deze hoge flatgebouwen zal, nog 
afgezien van de inkijk, ook al klimatolo- 
gisch zeer onaantrekkelijk zijn, zo besluit 
de Prov. Planologische Commissie van 
Noord-Holland haar — vernietigend — oor- 
deel over de herziening van het bestem- 
mingsplan Zandvoort-Zuid. 

Zoals de lezer zich wellicht zal her- 
inneren zijn tegen dit bebouwingsplan o.m. 
bezwaarschriften ingediend door de stich- 
ting „Bescherming Duinlandschap", de 
groep-Boissevain (250 zandtekeningen van 
ingezetenen) de Contactcommissie voor 
Natuur- en Landschapsbescherming en 
Staatsbosbeheer. Zij waren allen min of 
meer gelijkluidend in hun oordeel dat uit- 
voering van het bestemmingsplan ernstige 
schade zou berokkenen aan het natuur- 
schoon en de recreatie in Zandvoort. 

Vrijdag 13 januari a.s. zullen tijdens 
een openbare zitting van het college van 
Gedeputeerde Staten in het Provinciehuis 
te Haarlem - Dreef 3 - de ingekomen be- 
zwaarschriften tegen plan-Zuid worden 
behandeld. De stichting „Bescherming 
Duinlandschap" zal hieibij door mr. H. J. 
Pot worden vertegenwoordigd. Op eerste dag van 

werd het reglement verkeersregels en -tekens van kracht Nieuwjaarsdag werd het reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontworpen 
door prof. mr. A. D. Belinfante, van kracht. Dat betekent, dat de verkeersdeclnemer 
niet meer alleen te maken heeft met de Wegenverkeerswet (WWV) en het Wegen- 
verkeersreglement (WVR), maar ook met dit nieuwe reglement, dat als afkorting 
RVV heeft meegekregen. Het wegenverkeersreglement is overigens voor een belang- 
rijk deel vervangen door het „Belinfante-reglement". De voornaamste bepalingen in het . RVV, 
-vvaarmee thans al het snelverkeer rekening 
moet houden, zijn: 

— Bij het inhalen van ander verkeer 
missit, een geheel andere opzet te zien moel - de richtingaanwijzer gebruikt wor 
dan het voorgaande bebouwingsplan. 
Door de vele ctagebouw (93%) is hier een zeer hoog aantal (65) woningen per 
ha. bereikt. Dit is een dichtheid die zelfs 
de grote stedelijke uitbreiding van Am- 
sterdam en Haarlem verre overtreft. De 
hoge flatgebouwen (waarvan de max. 
hoogte op ca. 40 meter is gesteld), alle 
N-W-Z.O. gericht, zijn aan de rand van 
het duingebied geprojecteerd. 

Voorts zijn een aantal patio-woningen 
geprojecteerd en zijn enkele terreinen 
aangewezen voor bijzondere doeleinden 
zoals kerken, scholen en dergelijke. Ten 
slotte zijn nog enkele kinderspeelplaatsen 
in het plan opgenomen en een beknopt 
winkelcentrum. 

Noodzaak bebouwing niet aangetoond 

Bij dit plan — gebaseerd op de prog- 
nose van het Sociografisch Bureau van de 
gemeente Haarlemmermeer — is men uit- 
gegaan van vrije vestiging in Zandvoort. 
De Prov. Planologische Commissie is ech- 
ter van mening dat Zandvoort primair als 
badplaats van de agglomoratie Zuid-Ken- 
nemerland moet worden beschouwd en 
geen woonfunctie dient te vervullen voor 
de omliggende gemeenten. Blijkens een 
door de Provinciale Planologische Dienst 
opgesteld rapport kan Zandvoort in de 
woningbehoefte voor de eigen bevolking 
voorzien tot ca. 1980, zonder de duinen in 
Zandvoort-Zuid te bebouwen. 

Ook al zullen er in het jaar 2000 wel- 
licht 3 miljoen mensen moeten worden ge- 
huisvest, dan nog is het voorshands niet de 
taak van de gemeenten alle beschikbare 
grond zo snel mogelijk te bebouwen, aldus 
de commissie. Een en ander zal in groter 
verband moeten "worden bekeken. Indien 
, de expansie doelbewust, naar noordelijk 
Noord-Holland wordt afgeleid, zal Zuid- 
Kennemerland minder snel vol zijn. den. — Een doorgetrokken witte streep 
mag niet worden overschreden, zelfs niet 
gedeeltelijk. Men mag dus ook niet links 
af slaan over een witte streep. 

— Buiten de bebouwde kom moet elke 
automobilist een gevarendriehoek bij zich 
hebben. 

— Rechts inhalen bij fileverkeer mag, 
van file veranderen met gevaar of hindei 
voor anderen mag niet. 

— Een kruispunt mag niet worden ge- 
blokkeerd. Verkeer dat moet stilhouden, 
moet voor de kruising blijven staan. 

— Auto's, die niet harder rijden dan 40 
kilometer per uur mogen niet meer op 
autowegen verschijnen. 

De voetganger heeft vanaf heden meer 
rechten dan tot nu toe. Het afslaand ver- 
keer moet de voetganger ontzien en aan 
'ónderen, blinden en bejaarden moet al- 
tijd ongehinderd doorgang worden ver- 
leend. 

Wat het gebruik van de richtingaan- 
wijzer betreft bij het inhalen, gelden nog 
de regels, dat men deze niet mag laten 
werken wanneer er geen mogelijkheid tot 
inhalen is en wanneer achteropkomend ver- 
keer al met de inhaalmanoeuvre bezig is. 

De bestaande voorrangsprivileges heb- 
ben door de invoering van het RVV enige 
verandering ondergaan. Zo wordt de zie- 
kenauto gelijkgesteld met politie- en 
brandweerauto's. Deze wagens hebben 
voorrang bij gebruik van signalen. De 
tram heeft geen absolute voorrang meer 
en mag voorrangswegen pas oprijden als 
die vrij zijn. 

Andore nieuwe bepalingen zijn: 

— Het hinderen van verkeersdeelne- 
mers met ongedimd groot licht, ook door 
verblinding in de achteruitkijkspiegel, 
wci-dt strafbaar. 

— Bestuurders moeten fysiek en men- 
taal geschikt zijn om te rijden. Met (bijv.) 
oen gebroken arm of been (in gips) mag 
men geen auto besturen. 

— Inhalen moet snel gebeuren. Een 
langzaam rijdende vrachtwagen mag een 
nog langzamer rijdend voertuig niet in- — Bromfietsen mogen niet meer naast 
elkaar rijden. ' 

— Niet alleen bij mist maar ook bij 
andere het zicht belemmerende weersom- 
standigheden moeten de koplichten woi- 
den gevoerd. 

— Men mag het contactsleuteltje niet 
1 in de auto laten zitten, wanneer men deze 

auto verlaat. 

Het reglement verkeersregels en ver- 
keerstekens brengt een aantal nieuwe ver- 
keersborden in omloop, conform hot stre- 
ven naar Europese harmonisatie. 

De verouderde borden worden geleide- 
lijk vervangen. 

Het Verbond voor Veilig Verkeer en de 
ANWB hebbon samen een boekje laten ver- 
schijnen, dat de regels en tekens voor alle 
weggebruikers op eenvoudige wijze samen- 
vat in een „Verkeerscode", hetgeen de 
naam is van dit werkje met een oplage 
van 100.000 exemplaren. Het is voorlopig 
niet in de boekhandel verkrijgbaar. 

Men moet het bestellen via een van de 
twee genoemde organisaties. Eind vorig 
jaar waren er bij het Verbond voor Veilig 
Verkeer 12.000 en bij de ANWB 23.000 
bestellingen gedaan. Op het ogenblik 
heeft de ANWB er alleen al bijna 30.000 
verzonden. Er zijn ongeveer duizend be- 
stellingen per dag bij do Toeristenbond. 
„Verkeerscode" kost zowel voor leden als 
voor niet-leden ƒ 2,50. 

In de boekhandel is verkrijgbaar het 
boekje „Wegwijs-Wegwijzcr", een uitgave 
van Thicme te Zutfen. Kosten ƒ 2,25. Ernstige bezwaren tegen vormgeving 

Los van het feit dat de commssie der- 
halve de behoefte aan dit plan niet aan- 
getoond acht, heeft zij tegen de vorm- 
geving ervan evenzeer ernstige bezwaren, j halen, omdat daardoor de weg gedurende 

De eerder genoemde zeer hoge flatge- ' geruime tijd is geblokkeerd, 
bouwen langs de rand van het plan zullen ' ~ HcL verbod om te parkeren binnen 
in het omringende landschap visueel een üctl nieter van een straathoek is terug- 
schaalverkleining doen ontstaan, die de gebracht tot vijf meter. Maar men moet 
waarde van het duinterrein aanmerkelijk j verkeersborden en -lichten vrijlaten. 

■ - — _™^_—_ — | — Men mag niet parkeren waar trot- 

Bij U aan huis gebracht I toirs met een 5 eIe streep zijn gemarkeerd. 
NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ4,— ' — Euiton do bebouwd,e kom ia P arke ' 
Indisch $ f» B ËT mJÊK*n B f re " ° P de riibaan van voorrangswegen Restaurant DJEMPOL niet meer toegestaan. Winterserie Volksuniversiteit 

van januari tot mei 

Van de Volksuniversiteit voor Haarlem en omstreken is het winterprogramma ver- 
schenen voor de periode januari tot mei. Hei vei meldt wederom een aantal lezingen, 
cursussen (beide in het Frans Halsmuseum in Haarlem) en excursies en filmavonden. Vrijdag 20 januari houdt Godfried Bomans 
een beschouwing over zijn tweede sprook- 
jesboek „Achtergronden van het huidige 
wereldgebeuren" is het onderwerp van dr. 
A. L. Constandse, oud-redacteur buiten- 
land van het Algemeen Handelsblad. De 
lezing is op 26 januari. 

Op 6 februari spreekt prof. A. Kruid- 
hof, hoogleraar aan de landbouwhoge- 
school in Wageningen over de Aerden- 
houtse wijsgeer-mysticus dr. J. D. Bierens 
'3c Haan. In oktober was het honderd jaar 
geleden dat deze fiosoof werd geboren. 

Over „De Grote Markt in de loop der 
tijden" houdt mr. H. E. Phaff, directeur 
van de Vereniging van Nederlandse Ge- 
meenten, een lezing op 14 februari. 

De heer G. K. C. van Tienhoven houdt 
op 23 februari een voordracht over 
„Spaanse natuurreservaten". „De huidige 
stand van do Europese integratie" behan- 
delt drs. H. C. Posthumus Meyjes, eerste 
medewerker van de directie „Integratie 
Europa" van het ministerie van Buiten- 
landse Zaken op 24 februari. Aan de orde 
is onder meer het feit wat bij de Europese 
gemeenschappen zwaarder telt: de groei 
van de handel en de welvaart of de drie 
grote crises ontstaan rondom de politieke 
unie, de toetreding van Engeland en de be- 
voegdheden van het Europose parlement. 

Over „Bouwen en wonen" spreekt prof. 
J. B. Bakema, buitengewoon hoogleraar 
in Delft op 1 maart. Onder meer wordt 
in zijn spicokbeurt naar voren gebracht 
dat de woning en zijn directe omgeving 
meer recreatieve betekenis dienen te krij r 
gen om te voldoen aan de eisen van he. 
v\r\* nr»1 w'kk^P'vlF» spmpnlpviTï-T^nTfrrrtnT^ 

De heer Corneille F. Janssen, hoofd van 
de afdeling Monumentenzorg bij het be- 
drijf Openbare Werken in Haarlem spreekt 
dinsdag 14 maart over „Tien jaar monu- 
mentenzorg in Haarlem". Tot slot houdt 
dr. A. Korüandt, lector aan de Universi- 
teit van Amsterdam op 17 maart een lo- 
zing over „Experimenten met chimpansees 
in het wild". 

Als eerste van de cursussen, die even- 
eens 's avonds in het Frans Halsmuseum 
worden gehouden vermeldt het program- 
ma „Geschiedenis en openbaring" van prof. 
dr. mr. J. A. Osterbaan, hoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam. De span- 
ning tussen filsotie on theologie zal tijdens 
deze cursus, die op 16, 23 en 30 januari 
wordt gegeven, ter sprake worden ge- 
bracht. 

Op 18, 25 januari en 1 februari geeft dr. 
F. E. Posthumus Meyjes, neuroloog, voor- 
diachten over „Moderne ontwikkelingen in 
de neurologie". Twee lezingen over „Afri- 
ka, continent in beweging" houdt do heer 
P. Korthuys voormalig attaché voor pers- 
en culturele zaken in Pretoria en voor- 
malig medewerker aan het Afrika Studio 
Centrum in Leiden op 24 en 31 januari. 

Drs. F. R. A. Henkels bespreekt op 13, 
20 en 27 februari Fianse kathedralen. Ter. 
spiake komen de kathedralen in Cluny. 
Vézclay, Bourges, Chartres, Laon, Reinis, 
Rouen en Mont St. Michel. „Rcmbrandt en 
zijn joodse omgeving" is het onderwerp 
van dr. J. Soetendorp, rabbijn van de libe- raal-joodse gemeente in Amsterdam. „Het 
menselijke in het levenswerk van Rcm- 
brandt" behandelt do heer H. P. Baard. 
De Rcmbrandt-cursus wordt gegeven op 
8 en 15 maart. 

Do heer J. F. den Tonkelaar, hoofd- 
meteoroloog bij het KNMI houdt op 9 en 
16 maart een voordracht over het „Het 
weer" en de heer Baard spreekt tenslotte 
op 28 febiuari, 7, 14 en 21 maart 's mid- 
dags om twee uur over „De kunstschatten 
van het Frans Halsmuseum". 

In Heemstede worden 
theater twee cursussen 
januari, 3 en 10 februari houdt de heer 
.1. van Ingen, lereaar tekenen en kunstge- 
schiedenis in Baarn een „wandeling langs 
de kastelen nabij de Loire en de Seine". 
De heer Kees Hana tenslotte houdt op 3 
maart een voordracht over „Corsica, parel 
van de Middellandse Zee. in het Minerva- 
gegeven. Op 27 Hier staat uw brief 

2de Kerstdag heeft weer eens bewezen, 
hoe rijk wij zijn met ons Noordzeestrand, 
het strand zonder meer, waarlangs het zo 
heerlijk wandelen is. Hoeveel duizenden 
Zandvoorters, Haarlemmers, Amsterdam- 
mers, zonder de omringende gemeenten 
tekort te doen, hebben genoten van het 
eenvoudige wandelen van Zandvoort uit 
nair Noord en Zuid! Een vorm van actieve 
recreatie voor de massa, waarvan de 
waarde niet hoog genoeg geschat kan wor- 
den. En die wij goed zullen doen te ver- 
dedigen. Steeds meer behoefte zal er aan 
zijn, en steeds moeilijker zal zij te vinden 
zijn. 

Is het niet zo dat een PIER iets weg- 
neemt van dit eenvoudige, tevredene, voor 
iedereen gelijke genot van „langs-het- 
strand -wandelen". Die pier met zijn amu- 
sementsmogelijkheden zal knagen aan die 

onbekommerde tevredenheid. ... er op 

niet er op staat die pier eenmaal in 

zee, dan zal het niet meer hetzelfde zijn 
aan het strand. Die grote metaalconstruc- 
tie neemt onvermijdelijkerwijze over vele 
Kilomzters het ruime en ongerepte van de 
horizon weg. En juist op de heilzame in- 
werking van die grote ruimte, die wij 
„thuis" niet meer vinden, zijn wij naar 
zee gegaan. Dat wij dit niet bewust zijn 
3aan zooken, doet daaraan niets af. 

En die consumpties ?? Zandvooit 

heeft er steeds voor gezorgd dat de wan- 
"c.a\s hun dorst konden lessen alvoiens 
naar huis te gaan. Daarvoor is een pier 
.liet nodig. 

Zandvooit, let toch op uw „saock"! 

EDUARD ZEEGERS. ¥*M 01/ D OP HllVVimé' 3 .EJ\ 
v.peLt éOGD VANAF 1 JANUARI IS HET VERBODEN UITZONDERLIJK LANGZAAM TE RIJDEN. DE VEILIGHEID 
EN DE VLOTHEID VAN HET VERKEER EISEN NU EENMAAL DAT MEN ZICH AANPAST AAN 
DE GEMIDDELDE SNELHEID VAN DE OVERIGE WEGGEBRUIKERS. FAMILIEBERICHTEN Heden is plotseling heengegaan 
mijn man, broer, zwager, oom en 
neef 

ARIE PAAP 
in de leeftijd van 57 jaar. 

ZandvooH, 30 december 1966 
Giote Krocht 20 

M. Paap-van Luijken 
en verdere familie 

Geen bezoek 

De teraardebestelling heeft heden- 
middag plaats gevonden op de Al- 
gemene Begraafplaats te Zand- 
voort. DANKBETUIGING 
De collecte in Zandvoort heeft in 1966 zo- 
veel opgebracht, dat wij met de kinderen 
prettig Sint Nicolaas- en Kerstfeest heb- 
ben kunnen vieren. 

Wij danken alle Zandvoortse ingezetenen 
namens de kinderen hartelijk voor de 
gaven. 

De Directie van „Groot-Kijkduin" 

Zr. M. C. E. van Hüüksloot 

Zr. H. Everste ZEEPOST 

Argentinië: ms „Amstelland", 3 jan. 
Brazilië: ms „Uiuguay", 4 jan. 
Canada: ms „Beaverpine", 4 jan. 
Kenya, Oeganda, Tanganjika: 

ms „Europa", 4 jan. 
Ned. Antillen: ms „Simon", 3 jan. 

ms „Oranjestad", 4 jan. 
Surinamt: ms „Ulysses", 3 jan. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms „Grebbedijk", 4 jan.; 

ms „American Reliance", 6 jan. 
Rep. Z.-Afnka m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „Streefkerk", 4 jan. 

Inlichtingen betreffende de verzending- 
data van postpakketten geven de postkan- 
toren. 

ZANDVOORTSE BRIDGECLUB 

Na de derde wedstrijd van de tweede 
competitie bezet het koppel Klomp-Kie- 
wiet met 168.50 % de eerste plaats in de 
A-lijn. De tweede plaats wordt ingenomen 
door het koppel van Dartelen-Peen met 
164.91 %. 

Het dames-koppel Kerkman-Spoelder 
heeft in de B-lijn de leiding met 182.57%. 
De fam. Spiers is tweede met 169.08%. 

In de C-lijn wordt de eerste plaats in- 
genomen door het koppel mevr. Notter- 
man-de Zwarte met 162.73%. Het dames- 
koppel Kiewiet-van Lit volgt met 156.76% 

MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 
Romans. 

Bruce - OSS 117 in Las Vegas. 1961 
Eden - Liefde komt nog wel. 1966 
Jaeger - De straftijd. 1966 
Reinecker - Taiga. 1966 
Rinser - Een dag in september. 1966 
Robberts - Mary. 

Vignant - Moord in Jamaica. (Det.) 1964 
Wodehouse - Psmith knapt het op! 1956 
Habeck - Die Insel über den Wolken. 65 
Albert - Thet crossing. 1965 
Armstrong - Our London office. 1966 
Clavel - Le voyage du père. 1965 

Ontwikkelingslectuur. 

Blaman - Over zichzelf en anderen. 1966 
Encyclopedie van het Katholicisme. 1954 
Euwe - Bouwstenen van de schaakkunst. 

1962 
Gombrich - Eeuwige schoonheid. 1962 
Goullart - De geheimzinnige Lolo's. 1965 
Halliday - Shakespeare; biografie in 

woord en beeld. 1963 
Met de heiligen het jaar rond. Deel II. 1964 
Nass - Korps mariniers 1665-1965 
Nederlandse verhalen van deze tijd. 1965 
Olyslager - Vraagbaak voor uw KDW 

1000, 1000S en 1000SP. 1965 
Schiifer - Anekdoten. 
De stoel in de historie. 1965 
Southworth - De geschiedenis van de 

wereld. 1958 
Tiira - Raft of despair. 1966 
van Vriesland - Ondoordacht. 1965 
Welvaart, welzijn en geluk. Deel VI. 1965 
De werkende stilte; de oorsprong der grote 
kloosteroiden. 1957. 
Slagerij BURGER EXTRA TOT EN MET VRIJDAG 

1 kg LAMSKARBONADE ... 2,98 

100 gr. WIENER SCHNITZEL 0,98 

500 gr. KALPSFRIKANDO... 4,48 

HEERLIJK LAMSVLEES 

500 gram LAPPEN 1,98 

500 gram KARBONADKN... 1,75 

500 gram BOUTLAPPEN ...... 2,98 RECLAME WOENSDAGRECLAME 

750 gr, fijne RIBLAPPEN ... 4,98 

1 kilo pracht RUNDLAPPEN 4,70 

500 gram VLEESGEHAKT ... 1,70 

Of wilt u eens vlug klaar zijn? 

3 GELD. SCHIJVEN 0,98 

3 SLAVINKEN ' 0,98 

3 TARTAARTJES 1,40 

3 FRIKANDEDLEN 1,38 

100 gram SAKSISCHE 0,35 

100 gram GEBR. GEHAKT ... 0,35 PLAATSGENOOT WERD 

BEVORDERD 

Met ingang van 1 januari is onze plaats- 
genot de heer D. Trappel bevorderd tot 
chef van de politie-administratie van de 
gemeentepolitie te Bloemendaal 

LOOS ALARM 

Tijdens de jaarwisseling werd de brand- 
weer gewaarschuwd voor een brand in een 
woonhuis aan de Brederodestraat ontstaan 
tengevolge van het afsteken van vuur- 
werk. Toen de brandweer arriveerde was 
van een brand niets te bespeuren. Vermoe- 
lijk berust de brandmelding op een „grap". 

SCHOORSTEENBRANDJE SNEL 

BEDWONGEN 

Afgelopen donderdag slaagde de brand- 
weer er in een schoorsteenbrandje in een 
perceel in de Swaluëstraat spoedig te be- 
dwingen. De schade bleef gering. 

' OPENING WIJKGEBOUW 
HERV. KERK 

Zaterdag 7 januaii a.s. zal hel nieuwe 
wijkgebouw van de Hervormde kerk aan 
de Linnaeusstraat in Zandvoort-Noord of- 
ficëel in gebruik worden gesteld. 

' NIEUWJAARSDUIK IN 

NOORDZEE 

Zondag 1 januari hebben de leden van de 
zwemclub „Njord '59" voor de rotonde aan 
de Strandweg hun traditionele duik in het 
zilte water van de Noordzee gemaakt. Be- 
halve leden van „Njord '59" waren dil 
jaar eveneens leden van de Haarlemse 
zwemverenigingen HVGB, DWR en van de 
vereniging „De Duintrappers" aanwezig. 

De initiatiefnemer, Ok van Batenburg, 
deelde mee dat het zeewater nog nooit zo 
warm — ongeveer acht graden — was als 
deze keer. Het nieuwjaarsbad werd dil 
jaar voor de tiende achtereenvolgende keer 
georganiseerd. TELEFOONNUMMERS 

EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma OUDEJAARSNACHT RUSTIG 
VERLOPEN 

Afgezien van het tot ontbranding brengen 
van ettelijke vuurpijlen, rotjes en zeven- 
klappers is de oudejaarsnacht in de bad- 
plaats rustig verlopen. De politie hield 
een wakend oogje op de vuurwerkers die 
zich voornamelijk rond het Raadhuisplein 
en het Kerkplein hadden geconcentreerd, 
maar behoefde niet op te treden. 

DRUK BEZOCHTE NIEUWJAARS- 
RECEPTIE BURGEMEESTER 
A. NAWIJN 

De gisteravond in de raadzaal van het ge- 
meentehuis gehouden officiële nieuwjaars- 
receptie van burgemeester A. Nawijn en 
zijn echtgenote mevr. Nawijn-Hamburger 
is door een groot aantal ingezetenen be- 
zocht. Particulieren en vertegenwoordigers 
van plaatselijke organisaties, clubs en ver- 
enigingen maakten van de gelegenheid ge- 
bruik hst echtpaar Nawijn hun beste wen- 
sen aan te bieden voor 1967. De ontvangst 
cïie om acht uur begon eindigde om- 
streeks half tien. 

TWEE VERKEERSONGEVALLEN 

Zateidagnacht sloeg een auto op de Zand- 
voortselaan nabij Bentveld over de kop 
nadat de bestuurder de controle over het 
stuur was kwijtgeraakt. De man, een 24- 
jarige inwoner uit Haarlem, kwam onge- 
deerd uit de wagen te voorschijn. 

D 
Zondagavond reed een personenauto, be- 
stuurd door een inwoner uit Zandvoort 
van de rijbaan van de Zandvooitselaan en 
botste achtereenvolgens tegen een licht- 
mast en een boom. De bestuurder van de 
wagen liep lichte verwondingen op, de 
auto werd zwaar beschadigd. 

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Afd. Handbal. 

Uitslagen maandag 2 januari: 
Heren. Rapiditas 2-Zandvoortm. 2 15 — 9 
Dames-jun.: Zandvow'tm. 2-Ymond 3 7 — 12 
Heren jun.: Zandv.m.-Rapiditas 7 — 4 

VERGADERKALENDER 

6 jan. — Humanistisch Verbond, Ge- 
meenschap Zandvoort, nieuwjaarsbijeen- 
komst te Haarlem. 

7 jan. — Toneelver. „Wim Hildering, to- 
neelvoorstelling, Zomerlust. 

7 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

10 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

11 jan. — Personeels ver. Gem. ambtena- 
ren, excursie Philips fabrieken, Eind- 
hoven. 

13 jan. — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing over zeezeilen, Gemeenschapshuis. 

14 jan. — Accordeonver. „Zandvoort", 
feestavond, Zomerlust. 

14 dec. — Toss-avond, Parochiehuis. 

17 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen- 
schap Zandvoort, lezing Gemeenschaps- 
huis. 

17 jan. — Motorclub Zandvoort — film- 
avond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Nd. Christen Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing Jeugdhuis Herv. Kerk. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver, v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur_ Ge- 
meenschapshuis. 

■1 febr. — Yoka, Parochiehuis. 

4 febr. — Supporlersver. Geel-Blauw 
Zomerlust 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. HOLLANDS 
REKLAME-DAGEN: 

Dinsdag: 

500 gram doorreg. 
varkenslappen 1.78 

Woensdag: 

500 gram gehakt 
half om half 1.58 

Met gratis zakje kruiden. Donderdag: 

250 gram 
bietstuk-tartaar 1.68 De gehele week 

Varkens- 

karbonade 
500 gr. 2.48 

250 gram 
BIEFSTUK 1.98 

500 gram 
Ossestaart 98 et 

Friese slagerij 

Kleine Krocht 1 REKLAME VLEESWAREN: 

Qekookfe ham 
150 gram f 0.98 

Gelardeerde lever 
150 gram f 0,90 

Pekelvlees 
150 gram f 0.85 

Osseworst 
150 gram f 0. Bally ' r H;4i,l;;z|r;r^>g:; dames-, heren- en kinderschoenen 

-vachtlaarzen en -pantoffels, leren damestassen 

Grote Houtstraat 42 Haarlem o*<S^ èf- 


S>' &** 
speciaalzaak 


makkelijke schoenen voor dames, heren en kinderen 
Kruisweg 42 Haarlem bij 't station 
c K u Door ongeh. werkende vr. 
43 jr., ingezetene v. Z'voort 
woning of ged. daarvan te 
huur gevr. v. perm. bewo- 
ning. Br. nr. 101 bur. Z.Crt Jongeman, 34 jaar, zoekt 1 
of 2 kamers, gestoff. liefst 
met vrije of gebr. v.keuk., 
per 15 jan.. Br. J. M. Stam, 
Archimedesstraat 5, Schie- 
dam. TE KOOP 

AANGEBODEN 

WOONHUIS, gelegen aan 
de Paradijs weg; bevatt. 3 
kamers, keuken, wc; boven 
3 slaapk. Schuur. Leeg te 
aanv. Koopsom ƒ 30.000,-. Half-vrijstaand WOON- 
HUIS aan de Kostverloren- 
straal, bevatt. gr. woonk., 
-eetkeuken, wc, 4 slaapk., 
douche, schuur. Geheel in 
prima staal van onderhoud. 
Koopsom ƒ 60.000,—. Leeg 
te aanv. 

Inl. Makelaar S. Attema & 
Zn., Hogeweg 64-66, 
telef. 2715. Electrische Dekens 

met grote korting 
1-pers. ƒ 60,- of 3 x ƒ 20,- 
2-pers. ƒ 69,- of 3 x ƒ 23,- 

5 standenregelaar, 

2 jaar garantie en 5 dagen 

gratis op proef. 

MAJOKO, Postbus 822 

Haarlem, tel. (02500)62406 Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Vrijdag 6, zaterdag 7 en 
zondag 8 januari, 8 uur 
Toneelgroep „Centrum" 

De reis om de wereld 
in 80 > dagen. 

Voorspoedig 1907 

Maandag 9 januari, 8 u. 

voor ab. B 
Toneelgroep ,Ensemble' 

Elisabeth. de vrouw 
zonder man. 

Donderdag 12 jan., 8 u. 

Met hele daöen, 
daöen in de bomen 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10—15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. WERKSTER GEVRAAGD 
bij dame alleen, v. woens.d 
donderd., vrijd. 9—12.30 u., 
ƒ 3, — per uur Aanm. De 
Favaugéplein 57, 's mor- 
gens 11 — 1 uur. Het Dr. Plantinghuis 
(Amsterd. Vakantiekolonie) 

Kostverlorenstraat 95 
zoekt FLINK MEISJE voor 
de huishouding of WERK- 
STER voor hele dagen. Inl. 
bij de directrice. Tel. 2095 SPOEDREPARATIES 
KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed Café-Bar met 
vergunning 

te koop of te pachten gevr. 
onversch. waar, m. woning. 
Contanten aanwezig. Spoed. 
Br. nr. 102 bur. Zandv. Crt. Flat te huur gevraagd 

voor drie personen. Br. nr. 
103 bur. Zandv. Courant. Familie- 
drukwerk 

GERTSNBACHS 

DRUKKERIJ 

Achterweg 1 - Tel. 2135 HEEMSTEEDSE SPORTPARK 

De belangrijke wedstrijd in de le divisie: 

wordt 

zaterdagmiddag 

gespeeld. AANVANG 3 UUR. SPREEKT 
OPENBARE VERGADERING van de 

BOERENPARTIJ 

'DONDERDAG 5 JANUARI Hildebrandt- 
z'aal Café Brinkman, Gr. Markt Haarlem 
20 uur — Entree ƒ 1, — per persoon. WAN OUD OP NIBU.W 
êoeo i^.Oo amaionazlt achterop ' hoe charmant, ook ■ Is uil rtillg.^^ 
>J-jfl*iifjowirWea!na<m per 1 januari HM nnwr tocgestann' lv < "*: 
]£'Voaty« bromileliers was dil al ad» in nM J vervo/07tV«h^ 
hartige lulde manier van achrerop*ltien*om da banen ^wn^M 
''{beidejtanlvn te pkih~in,*<iïSj*3^fMïl^l^^4f ruii^t, ,-n jifShSf»S«, v tt.»i.'. 67e jaargang nr. 2 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht" in 1900" VRIJDAG 6 JANUARI 1967 

voor ZAND VOORT. BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACIIS DRUKKERIJ. ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertenieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Joeg Strandschap Zandvoort in seizoenrapport: Geen klachten meer over sneibofen 

Verbod snelvarende boten voor de kust heeft gunstig gewerkt 

Het verbod om met een snelboot in de onmiddellijke nabijheid van het strand te 
varen of zich door een dergelijk vaaituig te laten voorttrekken waardoor gevaar 
ontstaat voor baders of zwemmers heeft gunstig gewerkt, want er zijn geen klachten 
meer over deze vaartuigen vernomen. Dit deelt het bestuur van het Strandschap 
Zandvoort mede in zijn verslag over de activiteiten van het samenwerkingsorgaan 
in het zomerseizoen 1966. In het verslag releveert het bestuur de 
weinig fraaie weersomstandigheden in de 
afgelopen zomermaanden waardoor het 
strandbozoek ongunstig werd beïnvloed. 

Van een druk strandbezoek was slechts 
sprake op een aantal dagen in mei en de 
eerste helft van juni, alsmede gedurende 
de derde week van augustus. De tussen- 
liggende periode kenmerkte zich, zoals ge- 
zegd, door aanhoudend wisselvallig weer 
met over het algemeen lage temperaturen, 
wat het strandbezoek ongunstig beïnvloed- 
de. 

Het aantal zoekgeraakte kinderen dat 
via de politiepost Rotonde weer bij de 
ouders terug kwam was dan ook lager dan 
in 1965. Dit seizoen waren het er 3363 te- 
gan vorig jaar 4439. 

Op de Rotonde werd door de gemeente- 
arts in 432 gevallen medische hulp ver- 
leend, teiwijl politiepersoneel van het' 
stranddetachement 616 maal „eerste hulp" 
toepaste. De vrijwilligers van de Zand- 
voortse Reddingsbrigade verleenden 89 
maal „eerste hulp". 

De zee was betrekkelijk veilig, doordat 
zich in de zandbanken geen gevaarlijke 
muien bevonden. Dit nam niet weg, dat do 
gemeentepolitie, het detachement „bere- 
denen" van de rijkspolitie en de vrijwilli- 
gers van de Zandvoortsc Reddingsbrigade 
veel zorgen hadden voor de veiligheid van 
de baders en zwemmers. Zo spreekt het 
rapport van de reddingsbrigade van 9 red- 
dingen. 

Helaas moest één verdrinkingsgeval 
worden geregistreerd. 

De Zandvoortse Reddingsbrigade vestig- 
de de aandacht van het bestuur van het 
Strandschap op het feit, dat de communi- 
catie tussen de reddingsposten en de op 
iiüL "bCiand* Cii üc z.;i.' oporeixrule brigade; 
leden niet zodanig is, dat in daartoe lei- 
dende situaties de vereiste snelheid van 
handelen voldoende verzekerd is. De bri- 
gade wenste daarom over te gaan tot de 
aanschaffing van een zestal portofoons 
met toebehoren waarmede een bedrag van 
ƒ 4250, — zou zijn gemoeid. Zij beschikte 
echter niet over de voor die aankoop ver- 
eiste geldmiddelen. 

Het bestuur van het Strandschap over- 
woog dat met deze uitbreiding van de 
outillage van de brigade een belangrijke verbetering kon worden aangebracht in 
het systeem van beveiliging van de t>aders 
en zwemmers. Het besloot daarom aan de 
reddingsbrigade een bedrag van ƒ 4250, — 
beschikbaar te stellen, teneinde deze aan- 
koop mogelijk te maken, alsmede ƒ 1025,- 
voor een in de politiepost te plaatsen 
portofoon met dezelfde frequentie, zodat 
een verbinding van het portofoonnet van 
politie en brigade tot stand wordt gebracht. 
Omdat met dit besluit de formele be- 
voegdheden van het bestuur van het 
Strandschap werd overschreden, is aan de 
gemeentebesturen van Amsterdam, Haar- 
lem en Zandvoort gevraagd of men met 
deze geste — waarmede ook waardering 
tot uiting komt voor het belangeloze, be- 
langrijke werk van de Zandvoortse Red- 
dingsbrigade — kon instemmen en elk een 
derde deel van deze uitgave voor zijn re- 
kenng wil nemen. ó 

In verband met het hem per 1 juni 1966 
verleende eervol ontslag als burgemeester 
van Zandvoort trad mr. H. M. van Penema 
af als voorzitter van het bestuur van het 
Strandschap Zandvoort. De heer A. Na- 
wijn, die met ingang van 1 juli j.1. tot 
burgemeester van Zandvoort werd be- 
noemd, werd ambtshalve voorzitter van 
het Strandschap. Wethouder mevr. C. 
Stemler-Tjaden trad op 5 september af 
als lid van de Zandvoortse gemeenteraad 
en als plaatsvervangend lid van hetstrand- 
schapsbestuur. 

Het bestuur van het Strandschap leed 
een ernstig verlies dor het overlijden van 
mr. M. van Manen, die sedert de oprich- 
ting van het Strandschap deel heeft uitge- 
maakt van het bestuur. Aanvankelijk als 
plaatsvervangend lid en sedert 1948 als 
lid, vertegenwoordigend de minister van 
'.^.i*:t,zn.anc4~>c za.^sn. - * •- -- 

De minister van binnenlandse zaken be- 
noemde in de vacature, ontstaan door het 
overlijden van de heer van Manen, de heer 
mr. H. H. Knopper, chef van de Ie afde- 
ling ter provinciale griffie van Noord-Hol- 
land, en tot diens plaatsvervanger mr. W. 
Drooglever Fortuijn, waarnemend chef van 
die afdeling. 

Verder maken als lid of als plaatsver- 
vangend lid deel van het bestuur uit: 
Dr. D. L. Ksdde, inspecteur voor de hy- 
giëne van het milieu, te Leiden, namens de minister van sociale zaken; 
Plaatsvervangster: mej. J. W. E. Laan- 
bioek, inspectrice van de volksgezondheid 
belast met het toezicht op de hygiëne van 
het milieu in de provincie Zeeland; 
Mr'. J. C. van den Berg, secretaris van Am- 
sterdam, namens de gemeente Amsterdam; 
Plaatsvervanger: mr. P. J. P. Hoogenboom, 
chef van de afdeling algemene zaken ter 
gemeentesecretarie van Amsterdam; 
Mr. J. N. Meijsing, hoofdadministrateur ter 
gemeentesecretaris van Haarlem, namens 
de gemeente Haarlem; 
A. Kerkman, wethouder, namens de ge- 
meente Zandvoort; 

Plaatsvervanger: J. Attema, lid van de 
gemeenteraad; 

J. L. C. Lindeman, wethouder, namens de 
gemeente Zandvoort; 

Plaatsvervanger: W. van der Werff, lid 
van de gemeenteraad. ^f^^MÊ>^^w^n 
GEVARENDRIEHOEK 

Vanaf zondag 1 januari j.1. zijn bestuurders van motorrijtuigen op meer 
dan twee wielen verplicht om buiten de bebouwde kom een gevarendrie- 
hoek in hun voortuig mee te voeren. 

Deze gevarendriehoek dient men Ie gebruiken in de volgende gevallen: 

Bij duisternis: 

a. Indien van een stilstaand voertuig de achterverlichting defect is. 
De driehoek moet dan goed zichtbaar op de weg worden geplaatst op 
ongeveer 30 m van het voertuig in c'c richting van het achteropkomende 
verkeer, indien het voertuig ï echts van de weg staal. 

b. Indien van een stilstaand voertuig de voorvcrlichting defect is. 
De driehoek moet dan goed zichtbaar op do weg worden geplaatst op on- 
geveer 30 m van het voertuig in de richting van het tegemoetkomende 
verkeer, indien het voeituig links vnn de weg staat. 

Overdag. 

Indien uw voei'tuig op een zodanige piaals stilstaat buiten de be- 
bouwde kom, dat hel niet tijdig door andere bestuurdcis kan worden 
opgemerkt, bijvoorbeeld na een bocht of vlak over een viaduct. 

Het verdient aanbeveling in dal geval de voorgeschreven afstand 
van ongeveer 30 m ruim Ie nemen en de driehoek zodanig voor de bocht 
of op de top van het viaduct te plaatsen, dat het achteropkomende ver- 
keer tijdig wordt gewaarschuwd. 

Plaats de driehoek zo mogelijk niol op de rijbaan. Want het plaat- 
sen op de rijbaun kan gevaar opleveren voor andere weggebruikers. Is 
onvermijdelijk, omdat het voertuig op de rijbaan slaat, plaats dan de 
driehoek niet vorder op do weg dan noodzakelijk is om het voertuig te 
markeren. NIEUW RAADSLID 

Het in december van het vorig jaar we- 
gens gezondheidsredenen afgetreden raads- 
lid, de heer L. J. Breure (groep-Breure) 
zal worden opgevolgd door de heer J. 
Kuijpers Wcntink, die op de candidalen- 
lijst van genoemde groep de vijfde plaats 
inneemt. De heer Kuijpers Wentink, die 
zijn benoeming inmiddels heeft aanvaard, 
zal in de raadsvergadering van februari 
als raadslid worden beëdigd. In de raads- 
zitting van 31 januari zullen zijn geloofs- 
brieven worden behandeld. 

BESTJUURSMUTATIE 

REDDINGMAATSCHAPPIJ 

De heer K. C. van der Mije Pzn, onlangs 
gekozen als lid van de plaatselijke com- 
missie van de Koninklijke Noord-Zuid- 
Hollandse Reddingmij, is met ingang van 
1 januari j.1. benoemd tot secretaris-pen- 
ningmeester. Deze functie werd tot voor 
kort bekleed door zijn vader, de heer P. 
van der Mije, die lid van de commissie 
blijft. 

BOUWEN IN ZANDVOORT 

In de laatste maand van 1966 kwamen in 
Zandvoort tien woningen gereed. Op 1 ja- 
nuari 1967 waren in de badplaats 146 
huizen in aanbouw. 

FEESTAVOND 
ACCORDEONVERENIGING 

De jaarlijkse feestavond van de accordeon- 
vereniging , .Zand^ovt" is vastgesteld o^ 
zaterdag 14 januari in de grote zaal van 
restaurant „Zomerlust" aan de Koster- 
straat. Be eventuele bouw van onderzeeërs op Nederlandse scheepswerven voor rekening van 
het blanke gouvernement in Zuid-Afriha schijnt iemand die verkeert in officiële 
Haagse kringen de opmerking te hebben ontlokt: „Met duikboten kun je niet op 
negers schieten". M.a.w. — wij behoeven met bevreesd te zijn dat de blanke bevolking 
van Zuid-Afrika de donker getinte inwoners van de natie met beliulp van dit oorlogs- 
tuig onder de duim zal proberen te houden.Dutkboten vertoeven gewoonlijk op of 
onder water en zijn aan land evenhulpeloos en onschadelijk als een aangespoeld zee- 
monster. 

Louter technisch geredeneerd is dit natuurlijk juist, maar er is nog qeen duikboot 
aan onschuld ten onder gegaan. Bij een economische blokkade van Zuid-Afrika kun- 
nen onderzeeërs het embargo doorbreken en bij het uitbreken van vijandelijkheden 
zullen zij ongetwijfeld een dodelijke bedreiging gaan vormen voor de scheepvaart. 
Dat heeft de onbeperkte duikbootoorlog in de jaren 'J/O-'J/ö wel geleerd. 
Wanneer het — onverhoopt — op een gewapend conflict zou uitdraaien tussen het 
blanke bewind in Zuid-Afrika en andere landen binnen het Afrikaanse continent, dan 
zal de regering van Zuid-Afrika waarschijnlijk niet aarzelen de onderzeeërs te gebrui- 
ken om de scheepstransporten van de tegenparij te onderscheppen en naar de bodem, 
van de oceaan te zenden. Dat zullen dan, wanneer de leveranties doorgang vinden, 
duikboten van Nederlands fabrikaat zijn waarmee de wapenfeiten worden verricht. 
Sommige vaderlanders zullen er verrukt over zijn, maar de meeste Nederlanders zal 
het met afgrijzen vervullen. Maar het is nog niet te laat voor een massaal protest 
tegen deze „export -order". , - BURGERLIJKE STAND 
» 30 dec. 1966—5 jan. 1967 

Geboren: Daniël Ollo, z.v. Otto Leo Koene 
en Hermina Elisabcth Goedkoop; Mark 
Jan, z.v. Johan Cornelis Epker en Janny 
Kilsdonk. 

Overleden: Pieter Abraham Montauban, 
oud 89 jaar, geh. gew. met Cornelia van 
Luijken. 

Ondertrouwd: Frederik Pietersen Mees- 
ter en Sara van Duivenboden. 

Gehuwd: Pieter Arend van der Plas en 
Engehna Martha Maria van Deursen; 
Cornelis Jan Jonker en Christina van der 
Voet; Bob Wouters en Margrit Ingeborg 
Muller. 

DIA- AVO ND NATUUR WACHT 

De Natuurwacht Zuid-Kennemerland be- 
legt donderdag 12 januari in do aula van 
de A. H. Gerhardschool — Raaks hoek 
Zijlvest te Haarlem — een avond voor na- 
tuurvrienden. 

De bekende vogelkenner Ko Zweers zal 
de avond mot dia's en geluidsband var- 
zorgen. 

De bijeenkomst, die om 20 uur begint is 
kosteloos toegankelijk. Verkoop van auto's 

daalde sterk in 1966 Nederland hoeft bij het kopen van nieuwe personenauto's in 1966 krachtig 
oP de rem getrapt. Aan het eind van dit jaar zullen bijna 213.000 auto's zijn 
verkocht, dat is ruim. 90.000 wagens minder dan in het topjaar 1965, maar 
het betekent ook een achterstand van 13.000 auto's vergeleken met 1964. Als 
de opgaande lijn van de autoverkopen 'van de laatste jaren zou hebben door- 
gezet, zouden er dit jaar meer dan 300 000 personenauto's zijn verkocht, stelt 
de RAI, de Vereniging Rijwiel- en Automobiel Industrie. Dj belangrijkste oorzaak van de terug- 
gang vergeleken met vorig jaar, is de be- 
lastingverhoging van 1 januari 1966, die 
cle auto's zeven lot acht procent duurder 
maakte. Toen die verhoging was aange- 
kondigd kochten veel Nederlandeis vlak 
voor 1 januari 1966 een nieuwe auto om 
du belastingen vóór te zijn. Maar zelfs als 
de 50.000 auto's, die toen in korte tijd 
verkocht zijn, bij de verkopen van dit 
jaar woiden gerekend, komt het verkoop- 
cijfer voor 1966 nog altijd 40.000 lager 
dan verwacht was. 

Niel alleen de autohandel heeft schade 
ondervonden van de te weinig verkochte 
auto's. De fiscus krijgt door de teruggang 
zo'n ƒ 225 miljoen minder in de schatkist. 

Een ander gevolg van de verhoging van VERGADERKALENDER 

6 jan. — Humanistisch Verbond, Ge- 
meenschap Zandvoort, nieuwjaarsbijeen- 
komst te Haarlem. 

7 jan. — Toneclver. „Wim Hildering, to- 
neelvoorstelling, Zomerlust. 

7 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

10 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

11 jan. — Personeelsver. Gem. ambtena- 
ren, excursie Philips fabrieken, Eind- 
hoven. 

13 jan. — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing over zeezeilen, Gemeenschapshuis. 

14 jan. — Accordeonver. „Zandvoort", 
feestavond, Zomerlust. 

i4 dec. — Toss-avond, Parochiehuis. 

17 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen- 
schap Zandvoort, lezing Gemeenschaps- 
huis. 

17 jan. — Motorclub Zandvoort — film- 
avond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Nd. Christen Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing Jeugdhuis Herv. Kerk. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur. Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Yoka, Parochiehuis. de weeldebelasting op nieuwe auto's is do 
import van gebruikte wagens, die thans 
met bijna 20 procent tot 60.000 stuks is 
toegenomen. 

De gemiddelde prijs van de in Nederland 
verkochte nieuwe auto's ging mei ƒ 500 
omhoog, terwijl do gemiddelde invoer- 
waaido van de gebruikte wagens stabiel 
bleef op ƒ 700. De belasting op deze auto's 
nam gemiddeld slechts met ƒ 80 toe. De 
RAI slaat de groei van het aantal „kneu- 
zon" op de Nederlandse wegen met zoig 
gade: „Nederland is in dit opzicht do vuil- 
nisbak van Europa". 

Van de bekende automerken heeft er 
geen een méér aulo's verkocht dan vorig 
jaar, maar enkele hebben wel hun markt- 
aandeel kunnen vorgrolen; Simca, Volks- 
wagen, Peugeot en Fiat. De Duitse en 
Britse Foid, Vauxhall en Austin behaalden 
veihoudingsgewijs mindeio resultaten dan 
in 1965. 

AUTO HUREN 


f 5,- 


per 


dag 


Model '64, '65 


en 1966 
Bestel 


tijdig! 
Onze wagens zijn All Risk verzekerd 
DE SCHELP Telefoon 


4781 


WATERGETIJDEN 
HW 


LW HW 


LW 


strand 


jai 


. 


berijdbaar 


8 


1.21 


9.— 13.44 


21.30 


5.00-11.30 


9 


2.15 


10. — 14.34 


22.30 


6.00-12.30 


10 


3.07 


11.— 15.24 


23.— 


7.00-13.00 


11 


3.53 


12.— 16.07 


24.— 


8.00-14.00 


12 


4.36 


12.30 16.50 


24.30 


8.30-14.30 


13 


5.29 


0.30 17.29 


13.30 


9.30-15.30 


14 


5.56 


1.30 18.09 


14.— 


10.00-16.00 


Samengesteld door P. van der 


Mije KCzn Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAM1SCHOTELS vanaf ƒ 4,— 
Natont 'DJEMPOL' ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ras „Rio Salado", 10 jan. 

ms „Rio Tunuyan", 13 jan. 
Auslarlië: ms „Canberra", 8 jan. 
Brazilië: ms „Alhena", 8 jan. 

ms „Kennemerland", 11 jan.; 

nis „Rio Tunuyan", 13 jan. 
Canada: ms „Moose Jaw", 13 jan. 
Chili: ms „Ceies", 8 jan. 
Indonesië: ms „Asia", 9 jan. 
Ned. Antillen: ms „Mercurius", 10 jan. 
Nieuw-Zeeland: ms „Derbyshire", 9 jan. 
Suriname: ms „Mercurius", 10 jan. 
Verenigde SU.ten van Amerika: 

ms „Gorredijk", 11 jan. 

ms „American Roliance", 14 jan. 
Rep. Z.-Afrika m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „Southampton Castle", 8 jan. 

ms „Oranjefontem", 10 jan. 

BIJEENKOMST MIDDENSTANDS- 

CENTRALE 

De Middenstands Centrale Zandvoort — 
het overkoepelend orgaan van de Z.H.V., 
de r.k. „Hanze" en de Jongeren Midden- 
stand — belegt donderdag 12 januari a.s. 
een nieuwjaarsbijeenkomst in restaurant 
„Zomerlust" aan de Kosterstraat. Tijdens 
de bijeenkomst zullen de voorzitters van 
genoemde middenstandsorganisaties een 
uiteenzetting geven van de activiteiten en 
doelstellingen van de organisaties aan 
burgemeester A. Nawijn, die voor deze 
bijeenkomst is uitgenodigd. mm. /Tips voor Thuis / 

Is Nog meer draaifauteuils . 

4. Kies uit heel veel fauteuils 
I m pop metalen draaivoet in uiteenlopende modellen: p 
|f het kuipmodel, modellen met of zonder armleggers d i het kuipmodel 

é Bekleed met pcrlon, skai of nerfsuwide. M 

§ In prijzen van 115.-, 149.-, 295.-, 339.-, en 382.50 I 

4Kom vrij binnen want kijken kost niets bij 4. 

{ 
ifiiipreBfli Haarlem Wagenweg 146 Telefoon 14951 
Bcnncbioek Rijksstraatweg 8-10 Telefoon 6316 
Sarantiekredietregelingen 

voor het midden- en kleinbedrijf 

Gi'rantic-krcdietmogelijkheden door de Overheid geschapen, zijn niet van 
vandaag of gisteren. 

Reeds voor de tweede wereldoorlog verleende de Overheid kredietfacili- 
teiten aan ondernemers in het midden- en klcinbcdrijl, die in financiële moei- 
lijkheden waren geraakt- Zoals b.v. tijdens de eerste wereldoorlog en in de 
crisisperiode na 1930. Deze kredietverleningen droegen echter een incidenteel 
karakter. Van een systematische aanpak was toen nog geen sprake. 

Eerst in 1936, bij de oprichting van de regionale borgstellingsfondsen en 
in 1939 bij de instelling van de Werktuigenkredietregeling kregen deze kre- 
dietfaciliteiten vastere vorm. De na de tweede wereldoorlog op econo- 
misch gebied ontstane belangrijke wijzi- 
gingen, deden een grote kredietbehoefte 
ontstaan, die het wenselijk maakte tot 
uitbreiding van de bestaande krcdielrege- 
lmg over te gaan. 

Van twee kredietiegelmgen vóór de oor- 
log is men thans gekomen tot zeven kre- 
dietvormen. 

In 1956 weiden de verschillende krediet- 
regelingen voor het eerst samengevat in 
de „Middenstandskredietbesehikking 1950". 
Nadien is deze beschikking enige keren 
aangepast. Het laatst op 4 februari 1965. 
Otficiëel heet de regeling nu „Kredietbe- 
schikking midden- en kleinbedrijf 1965". 

De eerste wijziging die opvalt, is de 
naamsverandering. Voorheen sprak men 
van „Middenstandskredietbesehikking. Nu 
beet het Kreriietbeschikking „Midden- en 
Kleinbedrijf". De naamsverandering van het 
Directoraat-Generaal voor de Middenstand 
en het Toerisme in „Directoraat-Generaal 
voor het Midden- en Kleinbedrijf en Toe- 
risme" zal hieraan niet vreemd zijn. 

Een andere, zeer belangrijke, wijziging 
is de verhoging van de geldende krediet- 
maxima. Bovendien werden er nieuwe 
kredietvormen geschapen. 

Het lijkt ons daarom nuttig in het hier- 
navolgende, de verschillende kredietvor- 
men, met hun bijzonderheden, nog eens on- 
de" de aandacht te biengen. 

Wie komt in aanmerking 

Voor een garantie-krediet komen in 
aanmerking — in het kort gezegd — de 
ondernemers, die kredietwaardig zijn en 
niet voor een normaal bankkrediet in aan- 
meikmg komen, omdat zij niet in staat 
zijn een voldoende en tevens snel realiseer- 
bare dekking te geven. Het krediet moet 
economisch verantwoord zijn. Er moet der- 
halve verwacht kunnen worden, dat lente 
en aflossing' regelmatig zullen worden be- 
taald. 

De kredietvormen. i 

Bijzonder bedrijf skrediet 

Dit krediet is een samenvoeging van 
twee tot voor kort afzonderlijk bestaande 
kiedietvormen, nl. het bediijfsuilrustings- 
krediet en het bijzondere krediet. Met een 
bijzonder bedrijfskrediet kunnen worden 
gefinancierd aanschaffing of vernieuwing 
van bedrij fsuitrusting in ruime zin, zoals 
inventarissen, machines, bedi ijfsauto's, in- 
strumenten e.d. De werkingssfeer van dit 
"Kiediet strekt zich uit tot bv. de financie- 
ring van het inteiicur van bedrijfspanden 
en vei bouwingen. 

Hel mag ook worden bestemd voor de 
opheffing van liquiditeitsmoeilijkheden. 
De ooi zaken hiervan kunnen vele zijn. Zij 
kunnen gelegen zijn in een snelle doch 
nicltomui verantwoorde bedi ijfsgroei met 
als gevolg knelpunten bij do financiering 
van debiteuien en voonaden. Ook kunnen 
zij gelegen zijn in van buiten af komende 
invloeden zoals bv. verbrokkeling van het 
kapitaal door boedelscheiding of door wij- 
ziging van het assortiment m verband met 
veiandering in de vraag. 

Voor deze doeleinden mag een kiediet 
woiden verleend tot een maximum van 
ƒ 150.000,--. Indien de kredietbehoefte 
groter is dan dit bedrag kan zelfs een ho- 
ger kiediet worden verleend, nadat de 
Minister de aanvrage eerst heeft goedge- 
keuid. 

Tot een beding van ƒ 150.000,— worden 
de kredietaanvragen rechtstreeks door de 
Nederlandse Middenstandsbank N.V. at- 
gedaan. De looplijd is maximaal 15 jaar. 

Veshgingskrediel 

Deze kiedietvorm is in 1965 tot stand 
gekomen on geldt alleen voor hen, die zich 
voor de eciste maal willen vestigen en niet 
ovc voldoende eigen middelen beschikken. Zij moeten over goede ondernemerscapa- 
citeiten beschikken. 

Het vestigingskrediet beoogt de functie 
van het risicodragend kapitaal over te 
nemen. 

Het georganiseerde bedrijfsleven moet 
bereid zijn samen met de Overheid — op 
basis van fifly-iifty — garant te zijn voor 
eventuele verliezen op dit krediet. 

Om in principe voor dit krediet in aan- 
merking te komen moet de aanvrager 
ovei een minimum aan middelen boschik- 
' ken van 5 % van de balanstolling na kre- 
l dietverlening. 

I Het vestigingskrediot mag ten hoogste 
' ƒ 50.000, — bedragen tot een maximum van 
' 25 % van de balanstelling, waarbij dan een ï isicodragend kapitaal van 30 ' wordt som van het bedrijfspand, resp. van het 
bedrijfsgcdeelto van het pand inclusief de 
waarde van de grond en de daarbij beho- 
rende woning tot een maximum van 
ƒ 150.000,—. 

Dit bedrag kan alleen worden overschre- 
den na verkregen goedkeuring van de Mi- 
nister van Economische Zaken. 

Hel Centraal Instituut voor het Mid- 
den- en Kleinbedrijf, afd. Kredietverle- 
ning, waar de aanvragen moeten worden 
ingediend, kar. de aanvrager behulpzaam 
zijn bij het zoeken van een geldgever. 

Bij het indienen van een aanvrage voor 
een inrichtingskrediet, f een hypothecair- 
krediet of een inrichtingskrediet gecom- 
bineerd met een hypothecair krediet, is 
een bedrag van ƒ 25, — verschuldigd. Dit 
bedrag woidt, ook wanneer de aanvra- 
ge wordt afgewezen, ,niet terug betaald. 
Dij inwilliging van do aanvrage wordt 
door het C.I.M.K. (Centraal Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf) een bijdrage 
in de kosten van behandeling gevorderr' 
van l\ii% van het bedrag van het toe- 
gewezen krediet met een minimum van 
ƒ 250, — en een maximum van ƒ 1800,— . 

Deze kredietvorm kan ook worden aan- 
gevraagd voor het stichten van een eerste 
of tweede filiaal. 

Borgstelling fondskrediet 

Boi gstellingsfondsen kunnen , kredieten 
verstrekken tot een maximum van een be- 
drag van ƒ 10.000, — . Kleinere onderne- 
mingen kunnen derhalve, ter bestrijding 
| van financiële moeilijkheden een beroep 
doen op deze kredietmogelijkheid. 
Aanvragen in te dienen bij de betreffen- de Borgstellingsfondsen. Natuurlijk moet 
ook bij deze kleinere kredieten de aanvra- 
ger aan bepaalde voorwaarde voldoen. 
Ook aanvragen voor het bijzonder be- 
drijfskrediet dienen tot een bedrag van 
ƒ 5000, — bij de borgstellingsfondsen te 
worden ingediend en voor ƒ 5000, — tot 
ƒ 10.000, — óf bij de borgstellingsfondsen 
óf bij de Nederlandsche Middenstandsbank 
n.v. 

Voor de oplossing van de financierings- 
problemen van vele ondernemers in het 
Midden- en Kleinbedrijf bieden naar wordt 
aangenomen de hiervoor beschreven ga- 
rantie-kredieten vele mogelijkheden. 

Wie nog nader wil worden geïnformeerd, 
kan zich wenden tot zijn organisatie, tot 
de kiediet-verlencnde instellingen of tot de 
Rijksconsulent voor het Midden- en Klein- 
bedrijf en Toerisme in zijn provincie. U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 gevormd. 

I Een vestigingskrediet zonder verdete 
kredictvci lening is niet denkbaar. Het kan 
gecombineerd worden met een van de an- 
dere garantiekredietvorincn. 

Aanvragen kunnen worden ingediend bij 
het Centraal Instituut voor het Midden- 
en Kleinbedrijf afd. Kredietverlening, of 
bij de medegaranderende instellingen van 
het bedrijfsleven. 

Krediet voor economische samenwerking. 

Een economisch samenwerkingskrediet 
kan wolden verleend aan tweo of meer on- 
dernemers, die door samenwerking tot 
betere bedrijf sjesutaten kunnen komen 
dan zij ieder afzonderlijk kunnen behalen. 

Het krediet kan zowel dienen voor in- 
vesteringen (machines, bedrijfspanden) als 
ook voor de verschaffing van bedrijfska- 
pitaal ter financiering van voorraden en 
vorderingen zowel voor reeds bestaande als 
nieuwe vormen van economische samen- 
werking. 

Voor dit krediet is geen maximumbe- 
drag vastgesteld. De looptijd is ten hoog- 
ste 10 jaar. 

Aanvragen in te dienen bij de Neder- 
landsche Middenstandsbank. 

Overnamekrediet 

Deze kredietvorm vindt alleen toepas- 
sing indien in de betrokken branche een 
bijzonder waarborgfonds bestaat dat te- 
zamen met de overheid voor de vei leende 
kredieten garant blijft. Het kan worden 
veistrekt aan een (adspirant) ondernemer 
die een bestaand bedrijf wil overnemen, 
ook overname van het pand is mogelijk. 
In deze gevallen gaat het vaak om jonge 
ondei nemers, die een bedrijf willen over- 
nemen van een op leeftijd gekomen mid- 
denstander, die er mede wil ophouden. De 
doorstroming in het midden- en kloinbdrijf 
en do voortzetting van de bestaande on- 
dernemingen kan hiermede worden bevor- 
derd. 

Het niaximum-kredietbedrag wordt per 
waarborgfonds vastgesteld. Het varieert 
van ƒ 15.000,— tot ƒ 75.000,—. De looptijd 
is 10 jaar. Aanvragen moeten worrien in- 
gediend bij do betreffende branchewa&i- 
borgfondsen. 

Inrichtingskrediet. 

Dit krediet geldt naar zijn aard voor de 
financiering van de inrichting van nieuw- 
bouwpanden, ten hoogste drie oud. Als een- 
ter een (adspirant-)onderncmer zich in een 
ouder pand wil vestigen en daartoe een 
vestigingskrediot nodig heeft, kan hij toch 
een beroep doen op een inrichtingskrediet. 

Het maximum-bedrag van dit krediet 
is ƒ 150.000, — . Met goedvinden van de 
Minister kan ook bij deze kredietvoim 
van het maximum-bedrag worden afge- 
weken. 

Ondernemers, die geen behoefte hebben 
aan een inrichlingskrediet maar wel aan 
een huurgarantie, kunnen ook mat deze 
kredietvorm wolden geholpen. 

Hypothecair-krediet . 

Voorheen kon zo'n krediet alleen worden 
verleend voor de bouw of de aankoop van 
een nieuw pand (niet ouder dan drie jaar.) 
Men kan nu echter ook dit krediet ver- 
krijgen voor do vestiging in een pand van 
oudeie datum. Nieuw is ook de mogelijk- 
heid, dat de bij een bedrijfspand behoren- 
de woning onder de hypothecaire garantie 
mag worden begrepen. 

De staat is nl. bereid onder bepaalde 
vooi waarden een gaiantic Lc stellen voor 
een hypothecaire lening van ten hoogste 
85 '/, van do stichtingskosten of de koop- 
Vfiegen ; in komende 15 jaar 

wordt veiliger menen luchtvaartstatistici 

Luchtvaartstatistici verwachten op grond van veeljarig cijfermateriaal, dat in 
de komende tien tot vijftien jaar op de lijndiensten het aantal dodelijk ver- 
ongelukte passagiers in verhouding tot het totale aantal gevlogen mijlen ge- 
leidelijk zal afnemen. Het gemiddelde dodencijfer van de laatste vijftien jaar 
is 0.6 per 100 miljoen gevlogen mijlen. Dit zal naar verwachting kort na 
1970 tussen de 0,4 en 0,5 kernen te liügen. Het jaarlijkse aantal fatale ongelukken 
op lijndiensten zal waarschijnlijk op het 
huidige gemiddelde van 25 tot 30 blijven 
liggen en het absolute jaarlijkse diden- 
cijfer zal van 800 naar verwachting op- 
lopen tot rond duizend in het begin van 
de jaren zeventig en tot ongeveer 1500 in 
1980. 

De komst van ïeuzenvliegtuigen voor 
500 of meer passagiers en van supersoni- 
sche straalvliegtuigen na 1970 maakt voor 
c'e passagier het vliegen niet onveiliger; 
do dalende tendens in de verhouding tus- 
sen dodencijfer en aantal gevlogen mijion 
zal zich blijven voortzetten. 

Deze gegevens zijn verstrekt door het 
bui eau luchttransport van de internatio- 
nale organisatie voor burgerluchtvaart 
(ICAO). 

Het cijfermateriaal van de ICAO heeft 
betrekking op do bij do organisatie aan- 
gesloten landen met eigen luchtvaaitmaat- vailigheid te worden verhoogd door auto- 
matische landingen en de veikecrsloiding 
zal dan geautomatiseerd moeten zijn op de 
r.icecte luchthavens, waar deze vliegtuigen 
verschijnen. 

Op grond van beschikbare cijfers con- 
stateert de ICAO dat bij de wereld-lucht- 
vaartmaatschappijen het ongevallencijfer 
in verhouding daalt naarmate de vlieg- 
intensiteit van de maatschappij groter 
wordt. Zo blijkt dat Amerika, waar zeer 
veel wordt gevlogen, minder ongelukken 
heeft dan Europa, dat op zijn beurt weer 
minder ongelukken kent dan Afrika. 

Over langere termijn beschouwd, blijkt 
cal grotere maatschappijen een lager on- 
gevallencijfer hebben dan kleine maat- 
schappijen. 

In minder ontwikkelde gebieden heerst 
minder vliegverkeer en daar zijn de facili- 
teiten voor het vliegverkeer en de ervaring 
van het personeel navenant minder. Grote schappijen, die op geregelde lijndiensten , luchtvaartmaatschappijen vliegen veel en 
vliegen. Van de belangrijkste landen zijn hebben meer ervaring met veiligheidsmaat- 
allcen do Sowjct-Unie en Rood-China niet , regelen. 

aangesloten. Op grond hiervan pleit de ICAO voor 

De chartervluchten zijn in de cijfois niet een grote mate van samenwerking in de 
verwerkt, omdat betrouwbare gegevens luchtvaart op het gebied van veiligheid en 
over de activiteiten in deze sector moeilijk 
te krijgen zijn. Het staat evenwel vast, dat chai tolvluchten een hoger ongevallencijfer 
hebben dan lijndiensten. Waarschijnlijk 
di ie tot zes keer zo hoog. Dat zit hem 
vooral in de eigen aard van de charter- 
vliegenj, maar niettemin is er nog veel 
ïuimte voor veiligheidsmaatregelen in deze 
hoek van de luchtvaart. 

Dat liet ongevallencijfer bij chaiter- 
vluchten de laatste jaren toch daalt, is 
volgens de ICAO vooral te danken aan de 
ontwikkeling van de chartervliegerij in 
Europa. Die is door de hoge frequentie 
van zgn. verzorgde vakantievliegreizen 
dicht bij de lijndiensten gekomen. 

Op grond van de huidige cijfers heeft 
ICAO berekend dat op do lijndiensten van 
de aangesloten landen in de komende vijf 
jaar ongeveer 140 ongelukken zullen ge- 
bouicn, waarbij totaal ongeveer 4500 pas- 
sagiers do dood zullen vinden. Zeventig 
ongelukken zullen vermoedelijk verband 
houden met do landing. 

Tussen voorlig en vijftig lijnvliegtuigen 
zullen eon beig of een ander obstakel ra- 
ken en de rest van de ongelukken zal 
waarschijnlijk ontstaan door botsingen in 
de lucht. Deze cijfers houden geen reke- 
ning met eventuele nieuwe ontwikkelingen 
op hot gebied van de vliegveiligheid. 

Do verwachting dat de komst van zeer 
^ïctc en supersnelle vliegtuigen de lijn 
van het af nemend risico niet zullen ver- 
sLoien, baseert de ICAO op tweo voor- 
waarden. Als do grote verkeersmachines 
na 1970 in de lucht komen, dient cle vlieg- DaroP°breekt 

de kracht van een verkoudheid 

cran bij Vader, Mosderen Kind. mmm uitwisseling van ervaringen. 

D De luchtvaai tmaatschappijen van de 11 
leden van de ICAO, de internationale or- 
ganisatie voor burgerluchtvaart, hebben 
in 1966 202 miljoen passagiers vervoerd, 
heeft de organisatie bekendgemaakt. Het 
getal 200 miljoen was nog niet eerder be- 
reikt. 

Het passagiersvervoer is met 25 miljoen 
gestegen ton opzichte van 1965, dit on- 
danks een staking deze zomer in Amerika. 
Het vrachtvervoer steeg met bijna 800 
miljoen ton-mijlen doordat enige lucht- 
vaartmaatschappijen op de Atlantische lij- 
nen straalvliegtuigen voor dat doel heb- 
ben ingezet. Mensen en zaken 

Nieuwjaar. 

Het is bijzonder triest bij de aanvang van 
het nieuwe jaar te moeten erkennen dat 
het oude jaar voorbij gegaan is zonder dat 
van een vervulling der diepste menselijke 
verlangens sprake is. Ieder jaar weer spre. 
ken en schrijven de mensen — bij elke ge- 
legenheid, in elk blad — over de vrede, die 
ten slotte moet komen. In de dagen rond 
Kerstmis weet iedereen gevoelige woorden 
op te brengen, dan kan opeens een ver- 
lopende verhouding tussen mensen hersteld 
worden, dan vindt men elkaar, zoals dat 
heet. Deze stemming duurt even voort tot 
en met de jaarwisseling (want dan komt 
ei' nóg een ontroeringsgolf) en daarna 
gaat men over tot de orde van de dag, 
van liet jaar, dat in al z'n nuchtere naakt- 
heid voor ons ligt. 

Op de morgen van de 2e januari is er 
geen tijd meer om glimlachend in kaars- 
licht te staren, om eikaars hand vast te 
houden onder de kribbe of de kerstboom. 
Die 2e januari vindt ons terug als grauwe 
mensjes, die elkaar wederom verdriet doen, 
die elkaar weer eenzaam laten, als wan- 
hopige mensjes, die nauwelijks een herin- 
nering hebben aan een „feestweek", waar- 
in de botheid van het leven even week voor 
do mildheid en de tederheid van het Kerst- 
kind. Tóén leek alles mogelijk op het ge- 
bied van de tussenmenselijke verhoudin- 
gen. Op de 2e januari al waren ruzies, on- 
begrip, haat en onvrede evenzovele schrij. 
nende feiten. 

En wij zeiden het nog met zoveel over- 
tuiging en warmte in onze stem: „Geluk- 
kig Nieuwjaar", een „Gezegend Nieuw- 
jaar", „Veel heil en zegen in het nieuwe 
jaar." 

Wat is er van terecht gekomen? Wij 
hebben ons omgedraaid en onze eigen weg 
gegaan, ieder vervuld van z'n eigen ge- 
dachten en belangen. Nauwelijks hadden 
wij onze hand teruggetrokken of hij balde 
zich al weer tot een vuist. 

Dan sukkelen wij maar weer voort, val- 
lend en struikelend over onze onvolkomen- 
heid, ploeterend en tobbend in een gemeen- 
schap, die tegengestelde plannen uitvoert 
en niets van haar onderlinge samenhang 
begrijpt. 

Nagenoeg het hele jaar door leven wij 
als vreemden langs elkaar. Gedurende de 
laatste week weten wij opeens hoe het 
moot, wat er moet gebeuren en kennen wij 
de oplossing van onze problemen. Nu, in 
de eerste dagen van januari kunnqn wij 
er ons alleen maar over vei bazen en ver- 
drietig het hoofd schudden dat het inzicht 
zo laat in het jaar kwam en weer zo 
vroeg was verdwenen. 

MOMUS. Handen en Li ppen 

ruw? BEZOEK AAN EINDHOVEN 

De plaatselijke afdeling van de vereniging 
van gemeente-ambtenaren brengt woens- 
dag 11 januari a.s. een bezoek aan de 
Philipsfabrieken in Eindhoven, 
s 

r RECTIFICATIE 

In de editie van j.1. dinsdag werd bericht 
dat de heer D. Trappel tot chef van de 
politie-administratie van do gemeentepoli- 
tie te Blocmendaal was bevorderd. Dit is 
onjuist. De heer Trappel werd reeds in 
1962 tot chef van de administratie be- 
noemd en is met ingang van 1 januari 
j.1. bevorderd tot hoofdcommies in deze 
funcie. MAAK TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW 

ADVERTENTIES IN DE 

ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf 
het dan meteen op, voor het 
u weer ontgaat! 
^ Elke iijnproever prefereert: LEFFERTS Wij 21811 6ïl gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 22 5 4 FAMILIEBERICHTEN t 

Tot onze grote droefheid ging op 
17 december j.1. plotseling- van ons 
heen onze innig geliefde man, vader, 
schoonvader en grootvader 

LOUIS CAREL COHEN 

op de leeftijd van 63 jaar. 

J. E. Cohen-Snel 
Rijswijk: A. Th. Hagen-Cohen 

E. Hagen 

Branko 

Anoushka 
Zandvoort: Marjo Colien 

Zandvoort, Marisstraat 36 lood 

De H. Uitvaartdienst werd gehouden 
in de Parochiekerk van de H.Agatha 
op woensdag 21 dec. j.1. waarna de 
tei aardebcstolling plaatsvond op de 
Algemene Begraafplaats te Zand- 
voort. Balansopruiming 

STAPELBED met zijhekje ƒ 147 — 

KORTING 20 % f 29,-10 
NU ƒ 117,60 
Kan ook als 2 ledikanten naast elkaar ge- 
plaatst worden. 

BEDDENSPECIAALZAAK IIALTESTRAAT 2] — TEL. 2119 

De verkoop hiervan vangt aan op donder- 
dag 12 januari. Klein en groot 

eten v.d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 Voor uw blijK van medeleven, dat wij 
mochten ontvangen na het overlijden van 
onze lieve vadei, behuwd- en grootvader 

Johannes van Sluisdam 

betuigen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 

H. C. van der Straaten 
Zandvoort, januari 1967 DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 
H.-K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 
J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef . 2499 

WIJKZUSTER: 

Zondag 8 januari* 

A.Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 

APOTHEEK: 

6 — 13 januari 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 
vanaf 18.30 uur. 
avond-, nacht- en zondagsdienst. 

DIERENARTS: 

Zondag 8 januari 
J. W. Hagedoorn, (02500) 85445, Heemstede. Herenweg 109a, tel. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 
Zondag 8 januari 

10.30 uur: ds. 

Haren. F. Offeiinga, pred. te Lin- Bed. 19 uur: ds. R. Hengstmongers, pred. te 
Heemstede. Jeugddienst. Onderwerp: 
Terug van weggeweest. 

Noord, nieuw wijkgebouw aan de 
naeusstraat: 

10.30 uur: ds. P. van der Vloed 

van de H. Doop. 

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 
10.30 uur: de heer J. Lasthuis jr. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 8 januari 

10.30 uur: ds. L. Cannegieter 
Haarlem. TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

1841 Gemeente-secretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

1389 VAMOR-Rijscliool „De Branding", 
Van hennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
( ^ voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrij} C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck" , 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zusier E. Reitsma 

2135 Gertcnbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 ' 
• ~ ■ > .Zari'dyóprt^'Re/|<straat,26 ", Speciaal adres voor reinigen 
van suède-kleding. Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubeistoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete ivoninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreclame «- Inzetten van ruiten 
Gevestigd 1S79 - Glasverzekeringen ABONNEERT V 

op de 

ZANDVOORTSE COURANT 

Achterweg 1 - Telefoon 2135 Sfi6ti e#t> sfiM (nh) uit GEREFORMEERDE 
Julianaweg 15 

10 en 19 uur: prof. 
uit Amsterdam. KERK dr. S. U. Zuidoma PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. Bijkerk, 
Zondag Noord, Linnaeusstraat: 
8.30 en 11 uur. NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Willem Draijerstraat 5 

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

Maandag 9 jan. 19.40 uur: (Hilv. 1) 
radiotoespraak door mevr. M. Rood-de 
Boor. Onderwerp: „Een humanist over 
huwelijk en gezin". Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

vVedstrijdprogramma 

zaterdag 7 januari: 

Zandvoortm.-Wartburgia 
7. RCH 3-Zandvooitm. 2 
15. Zandvoortm. 3-VEW 4 
22. Zandvoortm 4-VEW 5 

Adspil anten : 

39. Zandvoortm. a-O.G. a 
71. Zandvoortm. b-O.G. b 
S2. ETO b-Zandvoortm. c 
89. NAS b-Zandvoortm. d 

L06. SMS b-Zandvoortm. f 

'19. Bloemendaal d-Zandv.m. h 

Zondag 8 januaii: 

Zandvoortm.- KW 
Alk.Boys 2-Zandvooi tm. 2 
15. Zandvoortm. 3-EHS 2 
26. Zandvoortm. 4-DIO 2 
31. Zandvooitm. 5-ADO'20 3 
56. Bloemend. 4-Zandvoortm. 6 
30. Zandvoortm. 7-v. Nispen 3 
'07. Zandvoortm. 8-Haarlem 10 
118. Renova 5-Zandvoortm. 10 
134. Schoten 10-Zandvoortm. 12 
Junioren: 

144. VVB a-Zandvooitm. a 
155. Zandvoortm. b-NAS a 
165. RCH c-Zandvoortvn. c 

D 
Afd. Handbal. 

Pror/.amma zaterdag 7 januari: 
MA5 IEV3-Zandvoortm. 4 
Zondag S januari, Heemskerk: 
DJ2 Ymond 2-Zandvoortm. 

zondag S janu-ari, Haarlem 

DJ3 Zandvoortm. 2-Halfweg 
Distr. H 2 Zandvoortm. 1-Alw. 14 30 u. 
14.30 u. 
14.30 u. 
14.30 u. 

14 u. 
15.15 u. 
15.15 u. 
15.15 u. 
14.30 u. 
15.15 u. 

14.30 u. 
10 u. 

9.45 u. 

9.45 u. 
12.30 u. 

9.45 u. 
12.30 u. 

9.45 u. 

12.30 u. 

12 u. 

9.45 u. 

12.30 u. 

9.45 u. 17 u. 12.40 u. meeuwen 1 treedt laatstgenoemd elftal in 
de navolgende samenstelling in het veld: 
B. Molenaar, N.N., H. C. Krcuger, S. 
Stobbèlaar," J. F.' Paap, "LV J. Sluïjter, G. 
Nijkamp, A. Stobbèlaar, J. Houtkamp, Ar. 
Stobbelaar. 

Reserves zijn: H. van Duijn, F. Lock en 
O. W. Paap. 

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Programma zondag S januari: Somoien. 

17. BSM 1-TZB 

40. Waterloo 3-TZB 2 
106. TZB 4-EDO 9 
119. Heemstede 6-TZB 5 
135. TZB 6-Gccl-Wit 6 
Junioien. 

180. SHS A-TZB B 
zaterdag 7 januari: 
Adspiranten: 

72. TZB A-Haarlem C 
108 TZB B-O.G. G 

□ 

Samenstelling TZB 1: 

In do voor a.s. zondag vastgestelde com- 
petitieontmoctirig tussen BSM 1 en TZB 1 
treedt laatstgenoemd elftal in de navol- 
gende opstelling in het veld: Th. Laar- 
man, R. Duisterhof, A. Vossen, W. Kruyff, 
W. Akersloot, T.- van As, H. v.d. Eijkhof, 

C. Heiligers, C. Mettes, R. Steggerda en 

D. Vader. Res. zijn: W. Bosman en L. 
Visser. 14.30 u. 
12 u. 
12 u. 
12 u. 
12 u. 

14.30 u. 14.30 u. 
14.30 u. 11.40 u. 
Forw. 17.10 
H 1 Zandvoortm. 2-Concordia 2 19.30 u. 
Af A 5 Zandvoortm. 4-Halfwcg 3 12.00 u. 
MA 3 Zandvooitm. 2-Blinkeit 2 12.30 
MA 1 Zandvoortm. 1-Ymond 1 13 u. 

MA 4 Zandvoortm. 3-Full Speed 2 13.30 u. 

maandarj 9 jan., Haailem 

D 3 OG 2-Zandvoortm. 20.30 u. 

DJ 3 Zandvooitm. 2-FulI Speed 1 21 u. 

HJ Zandvoortm. -Ymond 2 16.20 u. 

G 

Samensiellinq Zandvoortmeeuwen 

In de voor a.s. zondag vastgestelde compe- 
titiewedstrijd tussen KW 1 en Zandvoort- Sporthal: ontmoetingscentrum voor sportmensen 
Speciale aandacht voor de jeugd Als de Zandvooitse Sporthal eenmaal een 
feit is, zal het niet alleen een trainings- 
en wedsliijdcpntrum voor het actief sport- 
Lcdrijvende deel van de Zandvoortse bevol- 
king wolden. i 

Het bestuur van de Stichting Sporthal 
Zandvoort heeft een aantal plannen be- 
kend gemaakt om het object ook in ander 
opzicht, vooral ten dienste van de jeugd, 
een belangrijke rol te doen vervullen. 

Zo zal in het restaurant een sport-lees- 
tafel komen, waar belangsl ellenden kennis 
kunnen nomen van bonds- en clubbladen, 
sporlpotiodieken, enz., terwijl met de'op- 
zet van een kleine, modern georiënteerde spoilbibliothesk reeds een begin is ge- 
maakt. "> 

Het organiseren van educatieve en re- 
cieatieve sportfümprogiamma's, lezingen, 
e.d. is een ander aspect dat ïecds nu de 
volledige aandacht van de organisatoren 
Heeft. 

Speciaal voor Zandvoort — ook als va- 
kantiocentrum — van belang is het plan 
om gedurende de zomermaanden regelma- 
tig een z.g. sport-instuif te organiseren, 
waar de jeugd onder deskundige leiding 
kennis kan maken met dn diverse zaal- 
sporten. 

Al met al een aantrekkelijk „bij-pro- 
gramma", dat doet hopen, dat de Zand- 
voortse Sporthal spoedig zal verrijzen. NEDERLANDER MINDER 
SPAARZAAM 

dan bevolking in andere EEG-landen. 

Eind vorig jaar bezat 45 procent van de 
inwoners in de EEG oen spaarbankboekje. 
NcCei land en Frankrijk bleven met 35 pro- 
cent onder dit gemiddelde, evenals Italië 
met 26 piocent. 

België staat in deze ïangorde met St 
piocent bovenaan, gevolgd door Luxem- 
burg met 70 procent en West-Duitsland 
mot 67 procent. Dit blijkt uit het statis- 
tisch verslag van de vereniging van spaar- 
banken in de EEG over de jaren 1963-'66. 

De gezamenlijke inlog in de gehele EEG 
over de jaren 1963-'66. 

De gezamenlijke inlog in de gehele EEG 
beliep eind 1965 ruim ƒ 120 miljard, wat 
aoorkor.it op een stijging van 44 procent 
^eigrlcken met eind 1963. 

Het verslag signaleen echter een aan- 
zienlijke achterstand in spaarlust van de 
HEG te.i opzichte van andere landen. Te- 
genover oen gemiddelde inleg van ƒ 1400 
per boekje oincl vorig jaar in de EEG 
stond een gemiddelde van bijna ƒ 8.000 in 
do Verenigde Staten, van ïuinv ƒ 2.700 in 
Zvitsei'und, ƒ 1.900 in Zweden en ƒ 1.800 
in Groot-Bi ittanmë. 

De vereniging betreurt het dat de zes 
regeringen weinig doen aan do afremming 
van pt ijsslijgingcn. De spaarbanken kun- 
nen niet te goeder rtouw proberen het spa- 
ïcn te bevorderen, als ze niet tevens de be- 
langen van de spaardrs verdedigen door te 
wij;.on op de dwinuende eis van monetaire 
stabiliteit, aldus de vereniging. Elec. Techn. Bur. Berkhout 1 Erftehd P.E.N.-ïhstallateur- Installaties Reparaties 
'Onderhoud Fornuizen y.". r ., . 

; " ;v Boilers i,, ■ 

Wasmachines enz. KOSTVERLORENSTRAAT : 72 — TELEFOON 5023 


t 


7 *■* 


kJ Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Bekord 
Kadett - Volkswagens 
Dat' en Chevrolet Impala's 

Haart.str. 2, tel. 4200 en 3652 H. L. HILARIDES 

Tandarts 
Kostverlorenstraat 108 

Geen praktijk 
van vrijdag 13 tot 
dinsdag 24 januari WONINGRUIL 
Wio wil kl. BOVENHUIS, 
op nette stand, bev. huisk., 
sl.k., keuk., douchecel en 
zolder ruilen, liefst voor 
BENEDENHUIS. Br. nr. 
202 bur. Zandv. Courant. HELP ONS! 

Wij willen graag een par- 
tijtje geven, op 28 jan., 
maar hebben geen ruimte 
(grote schuur of garage) 
tegen betaling. Telef. 3837. TE HUUR: Ladders en ka- 
mer-, zaal- en gevelsteigers 
B. Hagen, Burgwal 107, 
telef. 16227, Haarlem. ERVAREN VERKOOP- 

STER b.z.a., 4 dg p.week, 
vanaf maart. Br. nr. 201 
bur. Zandv. Courant. Dr ogisterij-Parfumcrie 
Helmci sstraat 2 - Tel. 3268 
Profiteer van onze 

voordelige 
januari-aanbieding Bemiddeling bij 
KOOP en VERKOOP 

Makelaar 
JAN KROESE 

Brederodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 Aangob. z.g.a.n. DRUM- 
STEL (2 maal bespeeld) 
van ƒ 750,— voor ƒ 550,— . 
F. Keur, Koningstraat la. VERLOREN: donkerrood 
ETUI m. 5 SLEUTELS, 
omgeving Kostverlorenstr. 
Graag terug bezorgen 
Vinkenstraat 14. Zelfst. MEISJE GEVR. 
in jong gezin; NAAISTER 
gevr. voor eenvoudige lin- 
nengoedreparaties; Aangeb. 
halfautomatische WAS- 

COMBINATIE in pr.staat, 
ƒ 225, — . Mevr. Kemenade, 
Kostverlorenstraat 104, 
Telefoon 2456. H.H. Automobilisten, 
heeft u parkeerproblemen? 
Neem dan een VOUW- 
FIETS, handig en past ge- 
makkelijk, ook in kleine 
auto. Diverse modellen. 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 Café-Bar met 
vergunning 

te koop of te pachten gevr. 
onversch. waar, m. woning. 
Contanten aanwezig. Spoed. 
Br. nr. 203 bur. Zandv.Crt. 

Flat te huur gevraagd 

voor di ie personen. Br. nr. 
204 bur. Zandv. Courant. Denkt u om de STRIKKEN 
die overal in de duinen 
staan. Uw honn of kat kan 
erin vast blijven zitten. 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238. 
Telefoon 4561 WERKSTER gevr. voor 1 
ochtend of middag p.w. 
Fr. Zwaanstr. 10, tel. 3180 Te koop: „Hoover" STOF- 
ZUIGER; „Aladin" OLIE- 
KACHEL, 
Brederodostraat 120. Eén v. Wooney's jongen is 
weer terug door slechte 
verzorging. Wie kan het 
alsnog een goed tehuis 
geven. Zeestraat 47. Te koop: Ping-pongtafel; 
Pick-up (wisselaar) in licht 
eikenkast en bestuurbare 
Slede. Telefoon 2266. VERLOREN: Heren HOR- 
LOGE, merk ELDOR, vier- 
kants kast (goud), zwart- 
ledeien band. Beloning bij 
terugbezoigen bij bediende 
Aukema Louis Davidsstr.il WEBER'S Schoonmaakbe- 
drijf vi aagt manlijk of 
vrouwlijk personeel van 
17 — 19 uur. Boerlagestr. 2, 
telefoon 4090 Schildersbedrijf 

U. C. i/. fy»ty 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. 
U kunt het 
toch niet 
afschreeuwen . . . 

wanneer U de goede hoe- 
danigheden van uw arti- 
kelen onder de aandacht 
van het publiek wilt bren- 
gen. Daarvoor staat dt. 
Zandvoortse Courant te 
uwer beschikking. Dit 
nieuwsblad wordt, door 
dat het plaatselijk en re- 
gionaal nieuws brengt, 
niet gelezen maar „ge- 
speld" van a tot z. 

In die sfeer genieten ook 
uw advertenties méér dan 
gewone belangstelling en... 
de resultaten bewijzen dat. 
Steek voor uw reclame- 
plannen uw licht eens ot> 
bij de Zandvoortse 

Achterweg 1 
Telefoon 2135 Courant aiansopruimim 100 'i ( WOLLEN DEKEN, 150x220 
1-pcrsoons DEKEN, 110x190 . . 
1-pers. ons DEKEN, 150 x 200 . . .. ƒ 43,75 NU 
. ƒ 14,95 NU 
. ƒ 18,75 NU 2-porseons 100 </ c WOLLEN DEKEN, 180 x 220 } 79.-- NU 

2.persocns 100 </c VOLLEN DEKEN, 190 x 230 . . ƒ 72,— NU 

100 V, WOLLEN DEKEN LITS JUMEAUX 220 x 240 ƒ 109,— NU 
Fabrioksopruiming POLYETHERMATRASSEN, 80 xl90 

met doorgeslikt bovenblad NU 

1-persoons POLYETHERMATRAS, 80 x 190 NU 

1-persooiis BINNENVERTNGMATUAS, SO x 190 NU 

2-persoons BINNENVER1NGMATRA3, 120x190 NU 

1-persoons KAPOKMATRAS, 80x190 NU 

KAPOKKUSSEN NU 

1-persoons LEDIKANT MET VOETBORD 80x190 . ƒ 49,75 NU 
1-pcrsoons LEDIKANT MET VOETBORD S0 x 190 .. j 51,— NU 
2-persoons LEDIKANT m. houten hoofd- en voetbord ƒ 89,— NU 

2-persoons WENTELBED, 120x190 f 83,50 NU 

SLAAPKAMERTAFELTJE . • • ƒ 16,— NU 

1-pcrsoons ACETAAT SPREI . i 36,50 NU 

2-porsoons POLYES'IER SPREI i 39,75 NU 

SLAAPKAMERKLEEDJE 45x85 NU ƒ 0,98; 55x100 .. NU 

DEURKLEEDJE, 40x70 NU 

GEWATTEERDE DEKEN, 2-pei'fcoons . NU 

SLAAPZAK, 100 '/, wollen vulling NU 

TAFELKLEDEN, i ond en ïechlhoekig NU f29.00 
f 10.80 
f 14.50 
f59.00 
f 57.00 
f85.00 

f44.80 
f 29.80 
f48 80 
f89.00 
f64.80 
f 5.75 
f37.75 
f44.90 
f69.00 
f69.00 
f 10.50 
f 22.50 
f 29.75 
f 8.98 
f 3 50 
f28.80 
f42.80 
f 14.80 Beddenspeciaalzaak ICEMFER 

HaiHestraat 21 — Tel. 2119 

De verkoop hiervan vangt aan op donderdag lii januari. RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT 

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voonaad! Betaling desgewenst in overleg. ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
STOFZUIGERS 
KOELKASTEN KEUR Was -automaten 

Ziet onze showroom Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 
•Aafr o&b . c . In het eindspel, dal u voiige week ter op- 
lossing kieeg, wint Wit als volgt: 1. h7, 
Th2, 2. Tfl + , Kd2, 3. Tf2+! enz., of 1. ... 
TdS, 2. Tel h Kd2, 3. Tdl+! enz. 

Alvorens de komende weken aandacht te 
schenken aan thans aan de gang zijnde 
of vlak voor de deur staande tournooien 
(Nicmeyer-jcugdtournooi in Gioningen, 
kampioenschap van Rusland, Hastings, 
Bevei wijk), deze keer een paar lichte par- 
tijtjes uit het vei leden. 

Blom-Jensen Odense 193J t 

1. e2-e4, e7-e6, 2. d2-d4, d7-d5, 3. Pbl-c3, 
d5xel, 4. Pc3xe4,Lf8-d6?, 5. Lf l-d3,Pg8-e7 ? 
(De ontwikkeling door 4....Le7 en 5.. .Pf6 
had beslist de voorkeur verdiend) 6. Lcl- 
g5, — 0? (En dit is reeds de fatale fout, 
waarvan Wit op eenvoudige, doch instruc- 
tieve wijze profiteert) 
Zie diagram urn ■*■ 

y 
aücdefgn 

7. Pe4-f6+!, g7xf6 (Weigeren helpt niet: 
7.. Kh8, 8. Dh5 enz.) 8. Lg5 x f 6, Dd8-d7 
(Om althans Pe7-rj6 te kunnen spelen) 9. 
Ld3xh7 + ! ( . . "maar zover komt het 
niet!) Zwart gaf op. Ik behoef u uiter- 
aaid met te vertellen, waai om. 

Stemer-Thovipson Dallas l9J t 2 

I. Pgl-f3, d7-d5, 2. d2-d4, Pg8-f6, 3. c2-c4, 
e7-e6, 4. Pbl-c3, c7-c5, 5. c4 x d5, Pf 6 x 
d5, 6. e2-e4, Pd5 x c3, 7. b2 x e3, Pb8-c6 ? 
(Zwart had verstandiger gedaan 7. ...cd4:, 

8. cd4: Lb4 + , 9. Ld2, Ld2: te spelen; hij 
mag dan rekenen op een gelijkwaardig 
spel) 8. d4-d5! (Natuurlijk!) 8. ...Pc6-e7? 
(Het inlassen van een ruil op d5: 8. ... 
ed5% 9. ed5:, Pe7, was in elk geval iets 
beter. We zullen straks zien waarom) 9. 
Lfl-b5 + , Lc8-d7, 10. Lb5 x d7, Dd8 x d7 
(Het is duidelijk, dat terugslaan met de 
koning helemaal niet in aanmerking komt) 

II. Pf3-e5, Dd7-b5 (Op andere zetten is 
Da4-f- en/of d5-d6 vernietigend) 12. d5xe6, 
f7xe6 (Op 12. . ,Td8 leidt 13. ef7: tot een 
merkwaai clig mat 1 ) 13. Tal-blü en Zwart 
gaf op; de dame moet veld d7 prijsgeven. 
Uit dit slot wordt duidelijk, hoe desastreus 
voor Zwart het nalaten van ruil op d5 op 
de 8e zot is geweest! 

Correspondentie aan A. C. van der Tak, 
Wühelminastraat 28, Haarlem. DECEMBERMAAND BRACHT 
SPAAROVERSCHOT BIJ RPS 

Bij de Rijkspostspaarbank is in decem- 
ber j.1. 28,3 min gld meer ingelegd dan 
opgenomen. In december '65 was er een 
spaaroverschot van 16,6 min gld. 

Er werd m de afgelopen maand ingelegd 
130,2 min gld (des '65: 133,4 min gld) en 
opgenomen 101,9 min (dec '65: 116.8 min 
gla). 

In totaal werd in het vierde kwartaal 
van 1966 ingelegd 337 min gld ('65: 341 
min gld) en opgenomen 316 min gld ('65: 
325 min gld). 

In de laatste drie maanden van 1966 
is bij de RPS dus een spaaroverschot ge- 
boekt van 21 min gld tegen 16 min gld 
m de oveteenkomsüge periode van 1965. RIJKSPOSTSPAARBANK IN 1966 

In 1966 werd bij de Rijkspostspaarbank 
1410 min gld ingelegd en 1277 min gld 
opgenomen. Het spaai verschil bedroeg der- 
halve 133 ml gld ('65: 201 min gld). 

Tezamen met de bijgeschreven rente ad. 
151 min gld steeg hieidoor het inleggers- 
legccd tot 4493 min gld. 

In het verslagjaar bedroog de gemid- 
delde veiblijftijd der spaargelden bij de 
Rrjkspostspaaibank 3,41 jaar. 

Het totaal aantal spaan ekoningen .be- 
draagt thans 5,7 min. VA llfl O R AUTO- en TORBSJSCHOOL 
BREDERODESTRAAT 66 C.L.K0OMEKI 
TELEFOON 44'«9 WELKOM 

bij het nieuwe 

informatiecentrum 

voor moderne keukens 

naar maat 

Dagelijks open van 9 — 12.00 en van 
1.30 — 5 30 uur — óók op zaterdag) Niet alleen om te kijken 
naar de beroemde 


(150 elementen) 

maar vooral om u voor te laten 
liehtcn over alle mogelijkheden 
binnen uw besehikbare ruimte en 
budget. 

Om u te laten adviseren bij 
mojelijke financieringsproblemen. 
Om een indruk te krijgen — 
aan de hand van gratis bouw- 
tekeningen — hoe de keuken aan 
uw specifieke eisen kan voldoen, 
nog vóór U tot aankoop overgaat. 
Om met ons te praten over de in- 
stalLiticmogelijkhcdcn (Voor ons 
die van huis uit — en nóg steeds — 
bouwbedrijf zijn, uiteraard nooit 
een probleem) ? 

Kortom, U bent welkom met uw 
keukeniproblemen. 

® De Rosé keuken worJt regelmatig 
j,*.jd\ crlccrJ in Schoner Wohnen. keu keni bis tal laf iebeds*ijf „2afidwoor-t" 

Paradijsweg 11a, ZanJvoort - Tclctoon (02507) 2361 VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: «'t Ihiewufo» STATIONSPLEIN 13—15, tel. 3346 
met een BANKSTEL, EETKAMER, ., ... , , , , 

BERGMEUBEL, SLAAPKAMER, Voordeliger dan u denkt en 

SL.VAPMEUBEL, SLAAPBANK, DEKENS zeker voordeliger dan elders! 

Abonneert U op de Zandvoortse Courant 

HALTESTRAAT e@kend°>B*ecRanie 

100 gram HAM en 

100 eram BOTERIIAMWORST 0,99 Speciale reclame 

Haasillet 500 gr. 4. 48 VARKENSKARBONADF. 500 gram 2,48 

KALFSFR1KANDO 500 gram 4,48 100 «ram WIENER SCHNITZEL 0,98 Heerlijk lamsvlees LAPPEN 500 gram 1,98 

KARI30NADEN 500 gram 1,75 

BOUTLAPPEN 500 gram 2,98 Woensdagkoopjes 

500 gram SAUCIJZEN ol BRAADWORSTEN . . 1,70 

500 gram VEEESGEWAKT 1,70 

1 kilo PRACI IT RUNDERLAPPEN 4,70 

250 gram BOTERMALSE BIEFSTUK 2,48 

100 gram 1 IAAGSE LEVERWORST 0.32 

100 gram BERL1NER 0,49 Koop het beste! 

KOOP BIJ BURGER! ffyÖó rrnatfyines ■■ i^f- 
verkrijgbaar bij: je s 

IJzerhandel Pakveldstraat 19 
Telefoon 2554 
Na 6 uur 5018 
Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 Met GLIJBESCHERMERS 
staat u stevig op sneeuw 
of ijs, 3 maten ƒ . 6,95 p.p. 

VERSTEEGE 

Halteslraat 18 - Tel. 4499 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop ü ƒ 1,50. 
Kruisweg 13. Voor pianoreparatie 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 

Contantzegels. 

Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en • 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRiNZ 

Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 Rijschool Burg. Beeckmanstraat 22 
Telefoon 4594 

SIM CA VW 1300 

* 

Ook 
verhuur 
van 
VW 1300 
Bescherm uzelf tegen regen 
en koude met een REGEN- 
PAK, in 6 maten en 2 kleu- 
ren vanaf ƒ 25, — 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 VOOR T.V. en 

T.V. ANTENNES 

met garantie 

Antennebouw 

J. KERKMAN, tetef. 4307 

Burg. Beeckmanstraat 36 Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. l« soac 

- ADMINISTRATIEKANTOOR 

Kostverlorenstraat 57 Telefoon 2744 Jubileum-aanbieding 

uw oude T.V. is ons veel waard 

PHILIPS Super TV-serie 66/67, 48 cm beeld ƒ699,- 

inruil tot ƒ 160,- 
U BETAALD SLECHTS f539,- 

PHILIPS Super TV-serie 66/67, 59 cm beeld ƒ799,- 

inruil tot ƒ 100,- 
V BETAALD SLECHTS f 699,- VEL© Zeestraat 37 Zandvoort, telef. 4590 

Gr. Markt hk Jansstr. Haarlem,- tel. 10117 £. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist i« klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING In één maand 
RIJBEWIJS B.E. 

Autorijschool 

E. OFFENBERG 

Telefoon 20085, Haarlem Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat VERSTEEGE 

Haltestraat 18 VALHELMEN 

Diverse maten en modellen 

YETHELMEN vanaf ƒ 37,50 

Met klep ƒ 43,50 VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 

op, voor het u weer ontgaat! 67e jaargang nr. 3 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht In 1900 DINSDAG 10 JANUARI 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertenieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jorg Tonelisten van Wim Hildering 

gaven sterke uitvoering van Bonaventura De amateurtoneelvereniging „Wim Hilde- 
ring" gaf zaterdagavond j.1. in „Zomer- 
lust" een uitvoering van „Bonaventura", 
een toneelspel in vier bedrijven van Ch. 
Hastings. Een voortreffelijke keuze, om- 
dat het hier een stuk betreft, waarbij men 
zich de moeite van de voorbereiding (re. 
petities e.d.) zeker kan getroosten. Het is 
een uitermate lang toneelspel, waarbij 
tweemaal gechangeerd moet worden. 

Als dan ook het aanvangsuur met ruim 
een half uur wordt overschreden, kan het 
niet anders of het publiek (dat voor 60 % 
komt om na afloop te kunnen dansen!) 
wordt rumoerig en hinderlijk. Het moet 
ons van het hart dat de organisatie hier 
en daar wat uit de hand scheen te lopen 
— er was dikwijls midden onder de be- 
drijven door — een storend heen en weer 
geloop van zowel belangstellenden als van 
functionarissen. Door de ongunstige lig- 
ging van de toegang tot het toneel (in het 
front van de zaal) wordt dit storend ele- 
ment nog extra versterkt. Overigens had 
men wel wat meer egards ten opzichte van 
de uitvoerenden, die veelal voortreffelijk 
spel te zien gaven, in acht kunnen nemen. 
Dit geldt in de eerste plaats de soms wat 
ongemotiveerd vrolijke reacties van het 
woelige publiek. 

Het stuk „Bonaventura" is een mense- 
lijke tragedie, die zich afspeelt in een 
door nonnen geleide ziekeninrichting in de 
Duurt van Londen. Een op transport ge- 
stelde ter dood verooi deelde jonge vrouw 
(verdacht van moord op haar broer en 
hieraan schuldig bevonden) moet noodge- 
dwongen met haar begeleiders, een inspec- 
teur van politie en diens helpster, een pe- 
riode van enkele dagen doorbrengen in het 
klooster der liefdezusters, omdat de ver- 
bindingswegen in de omtrek zijn geblok- 
keerd door een overstroming als gevolg 
van een dijkdoorbraak. 

In dit korte oponthoud ziet een der zus- 
ters (Zr. Mary Bonaventura) kans do 
jonge vrouw, . die nogal verbitterd en cy- 
nisch is, haar gemoedsrust terug te geven, 
aanvankelijk door haar te' overreden zich 
te schikken in haar lot, maar ze gaat latei- 
hartgrondig twijfelen aan de schuld van 
de ter dood veroordeelde Sarat Carn. Wel. 
licht een onwaarschijnlijk verhaal, maai 
de auteur heeft het niet anders gewild: 
Zr. Bonaventura ontmaskert de inwonende 
geneesheer Dr. Jeffreys, die een sprong 
van de kloostertoren verkiest boven de 
strop, die hem wacht in plaats van de 
kunstenares Sarat Carn. 

Het komt ons voor dat in het algemeen 
de figuren wel goed waren gekozen dooi 
de regisseur, de heer Joop Voldei, die een 
stijlvolle opvoering verzorgde. Hoe nauw- 
gezet ook de spelopvatting van de heei 
Kees Bruijnzeel, als Melling, de ïnspecteui 
van politie, ook is, in deze rol vonden wij 
hem niet op z'n plaats, omdat hij o.i. te 
weinig overtuigend was. Vooral in het 4e 
bedrijf, waarin hij geconfronteerd wordi 
met de werkelijke moordenaar, dr. Jef- 
freys, was zijn reactie te lakoniek en tt 
weinig beroepsmatig. 

Mevr. Alie Bol was een indrukwekkende 
Zr. Bonaventura. Haar kalme waardigheid 
en haar sterke „stille spel" vooral, waren 
van een bijzonder gehalte. Met haar moe- 
ten wij onmiddellijk noemen mevr. Rim 
Kraaykamp, die als Sarat Carn (na een 
ietwat aarzelend begin) een uitstekende 
tegenspeelster bleek van mevr. Alie Bol. 

In haar geëmotioneerdheid, wanneei 
haar lot haar toch te machtig wordt en 
zij dit aan Zr. Bonaventura „bekende", 
was zij ontroerend en volkomen aanvaard- 
baar. Mevr. Ria Kok en Joke Paap, resp 
als de lekenverpleegsters Zr. Brent en Zr 
Philips, waren in deze bijrollen wel op 
hun plaats, hoewel wij de laatste gaarne 
iets afgemetencr hadden willen zien. 

Mevr. Rie Kok, als Zr. Josephine, de 
„keukennon", die uit niets een maaltijd 
weet te scheppen(!) was zeer goed. Dit 
was een uitstekende typering. 

Mevr. Wil Kerkman, als moeder Overste, 
viel op door haar trefzekere ï olopvatting. 
Overtuigend spel in een creatie, die ge- 
makkelijk gechargeerd kan worden. Haai 
routine weerhield haar hiervan, zodat haar 
spel ,,to the point" was. 

Een zeer moeilijke rol had de heer Leen 
Jansen, die een debiele jongen moest spe- 
len: Willy, de hulp en toeverlaat en Ma- 
nusje van alles van de zusters. Hij kweet 
zich lofwaardig van deze lang niet ge- 
makkelijke opgaaf en kwam tot een uit- 
beelding, die lang in het geheugen zal blij. ven van hen, die van goed toneelspel hou- 
den. 

Juffr. Pierce, assistent van de politie- 
inspecteur Melling, stond op naam van 
mevr. Miep Hildering. Men zou dit rolletje 
gemakkelijk kunnen verwaarlozen, omdat 
«r zo weinig in gezegd moet worden. Maar 
zij viel zeker niet uit de toon en zorgde 
voor een aanvaardbare creatie. Het valt 
niet mee om minutenlang alleen maar een 
conversatie tussen twee andere figuren te 
volgen! Een gastrolletje vertolkte mevr. 
Betty Sartorie, als Mattha, de moeder van 
de debiele huisknecht Willy. Wederom 
was hier sprake van „de juiste vrouw op 
de juiste plaats"! 

De heer Martin Langereis was dr. Jef- 
freys, die eerst de zelfverzekerde inwonen- de geneesheer was en zich later ontpopte 
als een in het nauw gedreven moordenaar. 
Het is jammer dat deze acteur aan het 
eind van z'n zinnen soms wat zwak articu- 
leert, zodat hij dikwijls wat onverstaan. 
baar is. (Waarschijnlijk speelt hier ook 
de constructie van dit wat „moeilijke" to- 
neel in Zomerlust een rol). 

In het vierde bedrijf, waarin de ontkno- 
ping werd bereikt, was er even sprake 
van een disharmonie in de onderlinge ver- 
houding. Toen vonden wij èn moordenaar 
èn inspecteur weinig geloofwaardig. Als 
nog niet ontmaskeerde geneesheer vonden 
wij de heer Langereis op z'n best. 

In het algemeen kwam het „elftal" van 
„Wim Hildering" tot een genietbare op- 
voeiing van dit sterke speelstuk. 

De decors waren sober en geheel in 
overeenstemming met de sfeer van het 
verhaal. Aan kapwerk en grime (hr. W. 
Kok) was de vereiste zorg besteed. 

Zoals de voorzitter, de heer H. Hilde. 
ring, mededeelde, zal deze toneelvereniging 
het seizoen in april met een blijspel af- 
sluiten. H.W. 
vorst, sneeuw en ijs In verband met vorst en de hinder die het verkeer van de sneeuw ondervindt geeft de 
technische afdeling van de ANWB de volgende raadgevingen: 1. Schakel bij het starten alle andere 
stroomgebruikers uit, zoals verlichting, 
kachel, ventilator, radio, ruitenwissers 
en dergelijke. 

2. Trek de choke geheel open en geef bij 
het starten geen gas. 

3. Indien de benzinepomp van de motor 
- met de hand kan worden bediend pomp 

dan voor het starten benzine in de car- 
burateur, men doet dit door de hefboom 
aan de pomp op en neer te bewegen tot 
enige weerstand wordt ondervonden. 

4. Vervang bij startmoeilijkheden de accu 
niet te snel, wees liever zuinig met de 
stromafneming. Wij wijzen er verder 
op dat de accu kan bevriezen, wanneer 
öie sterk ontladen is, doordat er te veel 
gestart is; men kan de accu vrij een- 
voudig mee naar binnen nemen. 

5. Maak voor het rijden de ruiten van bin- 
nen en van buiten goed schoon; maak 
ook de buitenspiegel vrij van sneeuw 
en ijs. 

6. Hou bij het remmen op vastgereden 
sneeuw niet alleen rekening met een 
extra lange remweg maar ook met het 
zijdelings wegslippen van de wagen tij- 
dens dat remmen. 

7. Rem bij het slippen niet, maar neem 
gas terug en trap de koppeling in. Geef 
voldoende tegenstuur om de slip te cor- 
rigeren. 

8. Maak geen gebruik van de handrem 
wanneer de wagen wordt geparkeerd. 
Doet men dit wel dan kunnen de aange- 
trokken remmen vastvriezen. Laat 
daarom de wagen in een versnelling 
staan en niet op de handrem. a Voor het rijden tijdens dichte mist geven 
ANWB-verkeersafdeling en wegenwacht 
de volgende adviezen: 1. Gebruik de ruitenwissers. 

2. Ontsteek overdag de koplichten van uw 
wagen (sinds 1 januari bij de wet ver- 
plicht gesteld ) . 

Rij bij duisternis met gedimd groot 
licht. 

3. Rij kalm. De snelheid moet worden 
aangepast aan de ziehtsafsland. Zorg 
dat u kunt stilstaan binnen de afstand 
die u kunt overzien. 

4. Inhalen bij mist is zeer gevaarlijk, blijf 
liever achter elkaar. 

5. Hou voldoende afstand tot de wagen 
voor u, men kan immers niet zien 
waardoor die wagen wordt beïnvloed. 

6. Controleer de verlichting, vooral rem- 
men en achterlichten. 

7. Moet er plotseling geremd worden dan 
zal men om kettingbotsingen te voor- 
komen herhaald waarschuwend moe- 
ten remmen. Schakel bij het stilstaan 
de Imkerrichtingaanwijzer in, dit werkt 
sterk alarmerend voor achterop ko- 
mend verkeer. Blijf niet op de rijweg 
stilstaan maar gebruik berm of par- 
keerstrook. Schakel bij duisternis te- 
vens de binnenverlichting in en verlicht 
wanneer nodig met de koplampen het 
obstakel of de plaats van het ongeval. 
Wees voorzichtig met uitstappen en ga 
in geen geval tussen stilstaande auto's 
instaan. Blijf niet onnodig lang op de 
rijweg stilstaan, maar maak de weg zo 
snel mogelijk vrij. 

8. Blijf rechts van de asstreep en rij niet 
op het midden van de weg. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant O i/CMP O L 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 


VMNaAvP 
Autowegen mogen per 1 januari 1967 alteen worden bereden door *rnótoh--<. 
voertuigen, die sneller mogen en kunnen rijden dan AO.km per uur.;, « 
De aanduiding van autowegen met gescheiden rij banen en ongelijk-...*^;" 
vloerse Kruisin gen geschiedt per 1 januari 19G7 dooreen rechthoekig 
btauw bord (rechts onder). Andere autowe g en Worden aangedulö 
door een Vierkant btaUw bord (llnks.onder). 's- " "* « *-- 

Het ronde blauwe bord (midden boven), zat na 1 januari 1967sgeletée. 
lijk verdwijnen ' V^^^^ "^ \ y \^ ^>\ ^ vi *• ^ "J •* s " Hervormd wijkcentrum in Noord officieel in gebruik gesteld In aanwezigheid van een groot aantal 
vet tegenwoordigers van kerkelijke instel- 
lingen uit Zandvooit en naaste omgeving 
en enkele leden van het gemeentebestuur 
is zaterdagmiddag het nieuwe wijkgebouw 
van de Hervormde gemeente aan de Lin- 
naeusstraat in Zandvoort-Noord officieel 
in gebruik gesteld. 

De in het wijkgebouw verzamelde ge- 
nodigden werden aan het begin van de 
bijeenkomst allereerst toegesproken door 
de voorganger van de Hervormde gemeen- 
te, ds. C. de Ru. Deze stelde met voldoe- 
ning vast dat de Hervormde Kerk nu ook 
in dit deel van de badplaats een ontmoe- 
tingscentrum rijk is geworden. Hij be- 
sloot zijn inleiding met het voorlezen van 
enkele verzen uit Psalm 90. 

Hierna sprak de heer D. Doornekamp, 
die de totstandkoming van het wijkge- 
bouw releveerde. Met behulp van bouw- 
materialen, afkomstig van directieloodsen 
die in gebruik waren bij de aanleg van 
de Coentunnel, hebben circa 80 vrijwilli- 
gers, geassisteerd door enkele bedrijven 
en vakmensen het gebouw binnen vijf 
maanden opgetrokken en afgewerkt. Aan 
het slot van zijn toespraak overhandigde 
spreker de sleutel van de toegangsdeuren 
aan de heer A. Werkhoven, vertegenwoor- 
diger van de kerkvoogdij. 

Met deze sobere handeling was de over- 
dracht van het gebouw aan de Hervormde 
gemeente een feit. 

Na de heer Werkhoven, die o.m. dank 
bracht aan verscheidene Zandvoortse fir- 
ma's voor hun spontaan verleende mede- 
werking, voerden de verzorger van het 
pastorale werk in Noord, ds. P. van üer 
Vloed, de wethouder van sociale zaken en 
bedrijven, de heer J. L. C. Lindeman en 
pastoor CIcophas het woerd. Ook deze 
spiekers staken hun waardering voor het- 
geen hier tot stand was gebracht niet on- 
der stoelen of banken. 

Aan het slot van het officiële gedeelte 
bracht ds. de Ru de sprekers dank voor 199 WONINGEN IN 1966 

In Zandvoort kwamen vorig jaar 199 wo- 
ningen gereed, 66 woningwetwoningen, 37 
premiewoningen en 96 woningen in de 
de vrije sector. 

VERKIEZINGSBIJEENKOMST 

V.V.D. 

De plaatselijke afdeling van do V.V.D. be- 
legt op donderdag 9 februari a.s. een open- 
bare verkiezingsbijeenkomst m het Ge- 
meenschapshuis, waar mr. dt. C. Berk- 
houwer,' lid van de Tweede Kamer, zal 
spreken over „Kiezen of delen". 

AUTOBRANDJE DOOR 

OMSTANDERS GEBLUST 

Zondagmorgen werd de brandweer gealar- 
meeerd voor de bestrijding van een 
brandje in een langs de Zandvoortselaan 
geparkeerd staande auto. Voor de brand- 
weer airiveerde hadden voorbijgangers het 
vuur geblust. De schade bleef gering. 

VORST CONTRA SIRENE 

Door de thans heersende vorst kan bij 
brandmeldingen geen gebruik van de si- 
rene worden gemaakt. De commandant 
van de brandweer heeft de nodige maat- 
regelen getroffen om de brandweerlieden 
in geval van nood in de kortst mogelijke 
tijd te waarschuwen. 

ORIENTATIERIT M.A.C. 
„ZANDVOORT" 

A.s. zondag organiseert de motor- en auto- 
club „Zandvoort" een oriëntatiei it over een 
afstand van ongeveer 50 km. De start 
vindt plaats op het circuit. 

SCHIPPER REDDINGBOOT 

NEEMT AFSCHEID 

Met ingang van 1 april a.s. zal de heer 
Fl. Koper afscheid nemen als schipper van 
de in Zandvoort gestationeerde redding- 
boot van de KNZHRM. Het lid van de be- 
manning van de boot, de heer A. Kraaijen- 
oord, zal zich op genoemde datum even- 
eens terugtrekken. hun lovende woorden aan het adres van 
de bouwers van het wijkcentrum. Het ge- 
bouw, dat tijdens de pauze door de aan- 
wezigen kon worden bezichtigd, bevat cir- 
ca 120 zitplaatsen, garderobe, toiletten, 
keuken, bestuurskamer en een bijgebouw 
met toneelruimte. Aan <zei . . . Op het moment, dat ik dit artikeltje 
schnjf, is het Niemeyer-jeugd.tournooi in 
Groningen nog in volle gang. Ofschoon 
sommigen dit tournooi als een soort offi- 
cieus Europees jeugdkampioenschap be- 
schouwen, meen ik toch dat het vertoonde 
spel deze kwalificatie niet geheel steunt. 
Ik heb echter tot nu toe slechts partijen 
uit de voorrondes onder ogen gehad en 
misschien zal het spelpeil in de finale ho- 
ger liggen. 

In onderstaand partijtje uit de voorron- 
des ziet u iets van het krachtsverschil tus- 
sen de deelnemers. De witspeler gaat zon- 
der slag of stoot tegen de sterke Duitser 
Westermeier ten onder. 

Gralka, (Polen) - Westermeier (W.-Duitsl.) 
1. d2-d4- (In dit tournooi toont de jeugd 
een merkwaardige voorkeur voor 1. d4) 
1. ...Pg8-f6, 2. c2.c4, e7-e6, 3. Pbl-c3, d7- 
d5, 4. c4xd5, e6xd5, 5. Lcl-g5, Pg8-d7, 
6. e2-e3 (In de val 6. Pd5:?, Pd5:, 7. 
Ld8:, Lb4+ trapt wel niemand meer) 6. 
...Lf8-e7, 7. Lfl-d3, e7-c6, 8. Ddl-c2, 0—0, 
9. Pgl-f3,Tf8-e8, 10. 0—0, a7-a5, 11. Tal- 
bl, h7.h6, 12. Lg5-h4, Pf6-ê4, 13. Lh4xe7, 
Dd8xe7, 14. a2-a3 (Wits plan in de onder- 
havige variant is de z.g. minoriteits- 
aanval: het doorzetten van b2-b4-b5 met 
het doel óf Zwart op c6 een achtergebleven 
pion te bezorgen, óf (als Zwart c6 x b5 
speelt) een geïsoleerde d5-pion. Zwarts 
tegenkansen op de koningsvleugel worden 
veelal onderschat. Zo ook in deze partij. 
In plaats van de tekstzet kwam ook 14. 
Le4:, dei:, 15. Pd2, Pf6, 16 a3 in aanmer- 
king. Uit mijn „archief" heb ik de partij 
van Geet — Geus, destijds (1953) in de 
jeugdgroep van het Hoogoventournooi ge- 
speeld, opgediept, waarin de witspeler ook 
met deze voortzetting snel schipbreuk leed. 
Met dien verstande, dat a7-a5 en e2-a3 
achterwege waren gebleven, geschiedde in 
die partij 16. ...Lf5, 17. b4, Pd5, 18. Pa4? 
Sterker 18. Pd5:,cd5:, 19.Dc5!) 18. . . 
Dg5, 19. Tfcl? -(Beter 19. Khl) 19. ..Lh3, 
20. g3, Pe3:! enz. De pointe is 21. fe3:, 
De3: + , 22. Khl, Df2, 23. Tgl, e3 enz.) 

14. . Pe4.g5!, 15. Pi3-d2 (Hoewel met 
funest, is deze zet in principe onjuist: Wit 
onttrekt het paard aan de verdediging en 
laat het lastige zwarte paard in leven. Of 

15. Pg5: of 15. Lo2 betere alternatieven 
waien, valt echter te betwijfelen) 15. .. 
Pd7-f6, 16. b2-b4, a5 x b4, 17. a3 x b4, De7- 
d6. Zie diagram 


*tt * ÉÜ ö mm ■" mm. 
«■« iJ ÉPÉJ, w*;mi iü Éb ™.*J$^> w/ ..J'!t!M.. ^P n HP HP ö HüP ab cdefgh 

18. b4-b5 '' Wit gaat, alsof er niets aan 
de hand is, voort met zijn eigen actie. Hij 
had met 18. Tfel benevens 19. Pfl nog ze- 
ker geen slechte, laat staan een verloren, 
stelling gehad. Nu maakt Zwart koite 
metten) 18. . .PfG-g4!, 39. g2-g3 (Zou Wit 
hier nog altijd gedacht hebben goed te 

.staan') 19. .Pg5-h3 + , 20. Kgl-hl ( 

nviar dan heeft hij nu in de gaten, dat op 
20. Kg2 de zet 20. .. Phf2: (21. Tf2:, 
Pe3:+ met damewinst) vernietigend is. 
Uiteraard is ook de tekstzet geen ledding) 
20. . Ph3xf2-f, 21. Tflxf2, Pg4xf2+ en 
Wit gaf op. 

Correspondentie aan A. C. van der Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. FAMILIEBERICHTEN Heden overleed tot onze diepe droef- 
heid, na een kortstondige ziekte, 
nog geheel onverwachts, onze lieve 
vader, behuwdvader, grootvader en 
overgrootvader 

de heer 
ARIE AKERSLOOT 

in de leeftijd van 88 jaar. 

Zand voort: 

A. Akersloot 

H. D. Akersloot-de Boer 
Haarlem: 

G. H. Koster 
Londen: 

Th. B. Edwards-Akcrslool 

A. J. Edwards 
Zandvoort: 

W. Akersloot 

J. Akersloot-Paap 

Zandvoort, 6 januari 3967 
Hogoweg 30 

De teraardobestelling heeft plaats 
gehad dinsdag 10 januari 1967 op 
de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT De burgemeester van Zandvoort is ver- 
hinderd op woensdag 11 januari spreek- 
uur te houden. e TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOB-Bijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, ja. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de "Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertcnbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 

f , De amazanezit achterop • hoe charmant oofc - is uit veilig. ' 

heidsovervegingen per 1 januari n'iei meer toegestaan. :S* i? 

'' Voor de bromfietsers was dif al zo:' In hét vervolg is de'^i 

! enige juiste manier van acbteropzHien om de benen aan ^ 

beide kanten te plaatsen. , >• - * t * , * > ~ ^ > *"* fv' VERGADERKALENDER 

'10 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

11 jan. — Personeelsver. Gem. ambtena- 
ren, excursie Philips fabrieken, Eind- 
hoven. 

13 jan. — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing over zeezeilen, Gemeenschapshuis. 

14 jan. — Accordeonver. „Zandvoort", 
feestavond, Zomerlust. 

14 dec. — Toss-avond, Parochiehuis. 

17 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen- 
schap Zandvoort, lezing Gemeenschaps- 
huis. ° 

17 jan. — Motorclub Zandvoort — film- 
avond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Nd. Christen Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing Jeugdhuis Herv. Kerk. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur_ Ge- 
meenschapshuis . 

i febr. — Yoka, Parochiehuis. 

1 febr. — Supportcrsver. Geel-Blauw 
Zomerlust 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, lo- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. Yoka, Parochiehuis. 

26 febr. — Toss-avond, Parochiehuis. 

28 febr. — Raadsvergadering, Raadhuis. Formulieren om op 15 februari a.s. bij 
volmacht te mogen stemmen zijn tot 
31 jan. kosteloos verkrijgbaar op het Ge- 
meentehuis en bij: 

H. de Jong, Boerlagestraat 11, tel. 2249; 
F. Poots, Haarlemmerstraat 24, tel. 3368; 
K. Sant, Bentveldsweg 21, tel. 02500-40583 

Laat Uw stem niet verloren gaan, wij 
verstrekken U alle nodige hulp en in- 
lichtingen. 

Secr. P.v.d.A. Gymnastiekvereniging „O.S.S." • 

Afd. Volleybal 

Het programma voor do komende week 

luidt: 

Dames: OSS-Topscore 7.30 uur (Wim Ger. 

tenbachschcol). 

Heren: HSVC-OSS 1.45 uur (Kennemer 

Sportpaleis, Haarlem). VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 

op, voor het u weer ontgaat! Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Wedstrijduitslagen zijn er niet te melden, 
daar allo voor zaterdag 7 en zondag 8 
januari j.1. vastgestelde wedstrijden wer- 
Jen afgelast. 


Afd. Handbal. 


Uitslayen zondag S januari: 


Dames junioren: 
Umond 2-Zandvoortm. 1 
3—4 


Zandvoortm. 2-Halfweg 
4—7 


Meren senioren: 


Zandvooitm. 2-Concordia 2 
14—12 


Zandvoortm. 1-Alw. Forw. 
14—16 


Heren junioren. 

Zandvooitm.-IJmond 2 
6—9 


Meisjes adspiranten. 
Zandvoortm. 4-Halfweg 
Zandvoortm. 2-Blinkert 2 
10—4 
9—3 


Zandvoortm. l.IJmond 1 
3—11 


Zandvooitm. 3-Full Speed 
6—4 


Maandag 9 januari: 
Dames senioren: 


OG 3-Zandvoortmeeuwen 
0—7 


Dames junioren: 

Zandvoortm. 2-Full Speed 
8—4 Zandvoortse Bridgeclub 

In de voorlaatste wedstrijd van de twee- 
de competitie bezet het koppel Kiewiet- 
Klomp in de A-lijn de eerste plaats met 
219.89 %. Het koppel van Dartelen-Peen 
volgt met 217.22 %■ 

In de B-lijn heeft het dameskoppel Kerk- 
man-Spoeldcr met 240.74 r / r du leiding. Op 
do tweede plaats staat het dameskoppc! 
Dröse-Heldoorn met 217.50 '/e ■ 

In de B-lijn wordt do eerste plaats inge- 
nomen door het koppel mevr. Notterman- 
Je Zwaite met 215.23 % . Het dameskoppel 
Plugge-Snijer bezet mst 212.18 % de twee- 
de plaats. 

K.J.C. ..Noord" 

De stand in de competitie van de maand 
januari luidt als volgt: 1. R. van der Werf f 
58S1; 2. J. Hogendijk 5523; 3. Hans Paap 
5157; 4. A. Schaap 5148. VAM GLtd OP NliU ,Mm .,..mt\ 
v.petr 6oep VANAF 1 JANUARI IS HET VERBODEN UITZONDERLIJK LANGZAAM TE RIJ DEN. DE VEILIGHEID 
EN DE VLOTHEID VAN HET VERKEER EISEN NU EENMAAL DAT MEN ZICH AANPAST AAN 
DE GEMIDDELDE SNELHEID VAN DE OVERIGE WEGGEBRUIKERS. HOLLÜN 
REKLAME-DAGEN: Dinsdag: 

500 gram doorreg. 
varkenslappen 1.78 

I Woensdag: 

500 gram gehakt 
half om half 1.58 

Met gratis zakje kruiden. Donderdag: 

250 gram 
bietstuk-tartaar 1.68 De gehele week 

Varkens- 

karbonade 
gr. 2. 250 gram 
BIEFSTUK 1. 

500 gram 
kalfslappen 2. Friese slagerij 

Kleine Krocht 1 REKLfiME VLEESWAREN: 

Gekookte fiam 
150 gram f f9.98 

Gelardeerde lever 
150 gram I 0,98 

Pekelvlees 
150 gram f 0.85 

Osseworst 
50 gram f 0. Slagerij BURGER Haltestraat 3 Woensdag- 
koopjes 

5C0 gram SAUCIJZEN of 

URAADWORSTEN 1,70 

500 gram VDEESGEHAKT .... 1,70 
1 kg pracht RUNDERLAPPEN 4,70 
250 gr. botermalse BIEFSTUK 2,48 
100 gr. Haagse LEVERWORST 0,32 
100 gram BERLINER' 0,49 Wilt u eens vlug klaar zijn? 

KIP, 500 gram 1,58 

3 GELD. SCHIJVEN 0,98 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 TARTAARTJES 1,40 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

100 gram SAKSISCHE 0,35 

100 gram GEBR. GEHAKT ... 0,35 

Koop het beste! 
KOOP BIJ BURGER! SOOP 
11RGD 
WINKELPAND 

in KERKSTRAAT 

of omgeving BADHUISPLEIN 
Liefst met woonruimte 

Br. onder nr. 302 bur. Zandvoortse Courant SCHÏPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Woensdag- en donderdagreclame S»eSsies»se rookworst plm. 250 gram per stuk 0.79 [asnd» e 03 wja^kesiscgeliakfi: 

gr. 1.40 i p. kn 2.50 Erwtssis^sp iei izekefs Iedere dag vers, plm. 1 liter iunderhacliéewBees 

250 gs*am 0.94 Haltestraat 30 - Zandvoort 
Uv J. F. ZWERVER 

Arts 

12, 13 en 14 januari 
GEEN PRAKTIJK 

Waarn. dr. Drenth, dr. v.Es 
en dr. Flieringa. H. L. HILARXDES 

Tandarts 
Kostverlorenstraat 108 

Geen praktijk 
van vrijdag 13 tot 
dinsdag 24 januari Te koop: PICK-UP (wisse-, 
laai ) in licht eikenkast 
ƒ 75,—. Telefoon 226G. Echtpaar z.k., reeds tien- 
lallen jaren in Zandvoort 
wonend, zoekt in centrum 
Zandvoort VRIJ HUISJE 
met één grote Kamer of 
twee kleinere, keukentje en 
W.C. " Br. ond. nr. 303 bur. 
Zandv. Courant. Te koop: IJSHOCKEY- 
SCHAATSEN m. zw. sch., 
maat 39/40. Hennink, Jull- 
anaweg 1, tel. 2877. LOOPJONGEN GEVR. 
Bloemenhuis „Erica", Grote 
Krocht 24, telefoon 2301. 

Aangeb. NIEUWE KAP- 
STOK. Zandvoortselaan 17, 
telefoon 4778. Wie helpt jongeman, 34 jr. 
aan woonruimte, met gebr. 
v. keuken. Br. J. M. Stam, 
Archimedesstraat 5, Schie- 
dam of dagelijks 9 — 6 uur 
telef. Zandvoort: 4320. Pr. KOLENHAARD te kp. 
Oranjestraat 13. Tol. 3365 Te koop: IJSHOCKBY- 
SCHAATSEN met schoe- 
nen, maat 39, z.g.a.n. ƒ 25,- 
Na 6 uur: G. v.d. Bogaert, 
Mr. Troclstrastraat 23. GARAGE te huur aangeb. 
Fahrenheitstraat 53, 
Telefoon 4351. Aangeb. te Amsterdam : 
VRIJE WONING, 3 kam., 
zolderk., badk., enz. voor 
inwoner van Zandvoort. 
Behoeft geen woonruim- 
te achter te laten, 
Telef. (020) 121178, na 18 
uur of br. nr. 301 bur. ZC. SPOEDREPARATIES 
KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed Te huur gevraagd voor de 
maand juli: ETAGE of vrije 
woonruimte voor 6 pers. 
J. Verwoy, Nassaukade 88 
boven Amsterdam-W, tel. 
(020) 82586. Te koop: 1 pr Kunstschaat- 
sen, verstelbaar ƒ 15, — ; 
BI. Nylon Jack ƒ 7,50; Col- 
bert ƒ 20,-; beide mt 50.52 
De Ruyterstr. 88, tel. 4230 Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 14 jan., 8 uur 
Ned. C omedie 

„Gijsbreght 
van Aemstel" 

Zondag 15 jan., 8 uur 
Ned. C omedie 

„Wie is bang voor 

Virginia Woolf" 

Maandag 16 jan., 8 uur 
Ned. Comedie 

..Een appel v.oor 
de d orst" 

Donderdag 19 jan., 8 u. 
Toneelgroep Studio 

„Tango" Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van. 
10—15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. Electrische Dekens 

met grote korting 
1-pers. ƒ 60,- of 3 x ƒ 20,- 
2-pers. ƒ 69,- of 3 x ƒ 23,- 

5 standenregelaar, 

2 jaar garantie en 5 dagen 

gratis op proef. 

MAJOKO, Postbus 822 

Haarlem, tel. (02500)62406 
U kunt het 
toch niet 
afschreeuwen . . . 

wanneer U de goede hoe- 
danigheden van uw arti- 
kelen onder de aandacht 
van het publiek wilt bren- 
gen. Daarvoor staat dt 
Zandvoortse Courant te 
uwer beschikking. Dit 
nieuwsblad wordt, door 
dat het plaatselijk en re- 
gionaal nieuws brengt, 
niet gelezen maar „ge- 
speld" van a tot z. 

In die sfeer genieten ook 
uw advertenties méér dan 
gewone belangstelling en... 
de resultaten bewijzen dat. 
Steek voor uw reclame- 
plannen uw licht eens on 
bij de 

Zandvoortse Courant 

Achterweg 1 
Telefoon 2135 67e jaargang no. 4 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht iMMflOO,-"\ '"". '~- " 

m' •' \ — \st V ' . ' — ; i i I VRIJDAG 13 JANUARI 1967 Ï5T ZAND VOORT U*MfMkül>4MiM>1r 
i 
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AKRDBNHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertenieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cenl. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jorg Middenstand van Zandvoort 

gaf „begroetingsavond" 

Het was ongetwijfeld een goed idee van de gezamenlijke middenstanders van Zand- 
voort een z.g. begroetingsavond te organiseren, waarin zij zich presenteerden aan 
burgemeester A. Nawijn en nader kennis maakten rnet de eerste burger, die met 
zijn echtgenote aanwezig was. Dit dus in navolging van de gemeentelijke begroetings- 
avonden, die op gezette tijden plaatsvinden in het raadhuis en ten doel hebben 
nieuwe inwoners van Zandvoort te verwelkomen, waarbij dan de burgemeester als 
gastheer optreedt. Deze avond was belegd door het overkoe- 
pelend middenstandsorgaan in onze ge- 
meente, de Zandvoortse Middenstands Cen- 
trale, waarin de gezamenlijke belangen 
behartigd- en de gezamenlijke problemen 
besproken worden van de Zandvoortse 
Handelsvereniging, de Hanze en de Jon- 
geren Middenstand. Van alle drie genoem- 
de verenigingen waren bestuursleden aan- 
wezig. De opkomst der leden was — naar 
het oordeel der organisatoren — redelijk. 

In zijn openingswoord sprak de voorzit- 
ter van de avond, de heer J. P. Seijsener, 
in zijn dubbele functie van praeses der 
Middenstands Centrale en voorzitter van 
„De Hanze" , de hoop uit dat het komen- 
de seizoen Zandvoort veel zonneschijn mag 
brengen en dat het probleem van de aan- 
en afvoerwegen dichter bij een oplossing 
zou mogen komen. 

Hij gaf voorts een korte uiteenzetting 
van de doelstelling van de Middenstands 
Centrale, die een bundeling is van alle on- 
dernemers teneinde de gezamenlijke belan- 
gen, die zich vooral uiten in het vreemde- 
lingenverkeer, de parkeerproblemen, de 
nieuwbouw, de verlichting van de bad- 
plaats e.d., te behartigen. 

Hij hield een vurig pleidooi voor deze 
samenwerking en wekte de reeds lid zijn- 
de ondernemers op de niet-aangeslotenenen 
aan te sporen hun voorbeeld te volgen. 

Vervolgens belichtte hij het werk van 
de Hanze, die een vriendschappelijke sa- 
menwerking onderhoudt mei de Zandvoort- 
se Handelsvereniging, uit welke samen- 
werking ten slotte de oprichting van een 
jongerengroep is voortgekomen. 

De heer H. Hildering, voorzitter van de 
ZHV, kaatste de veel gehoorde vraag , Wat 
doet nu eigenlijk de ZHV, wat doet de Kon. 
Middenstands Bond voor ons?' terug naar 
de vragenstellers en vroeg op zijn beurt: 
,Wat doet U voor uw organisatie?' Hij 
beklemtoonde de noodzaak van regelmatig 
vergaderingbezoek waardoor men op de 
voet kan volgen welke problemen de mid- 
denstand in 'n badplaats bezig houden.Met 
vreugde releveerde hij dat Zandvoort goed 
staat aangeschreven in landelijke midden- 
standskringen en dat de badplaats de pri- 
meur heeft in Nederland van een jongeren- 
organisatie. 

In het slot van zijn betoog vestigde spr. 
de aandacht op de toekomst, waarin men 
toch zou moeten kunnen bereiken dat 
Zandvoort één middenstandsorganisatie 
heeft. Mogelijk ligt dit ideaal nog wat ver 
verwijderd van ons, aldus de heer Hilde- 
ring, maar wij moeten er toch eensgezind 
naar streven. Hierin zijn de jongeren ons 
reeds in belangrijke mate voorgegaan. Hij 
wenste Zandvoort in de naaste toekomst 
een bloeiende en welvarende middenstand 
toe. 

Hierna sprak de heer E. H. Jongsma, 
voorzitter van de Jongeren Middenstan- 
ders 'n bezielend woord. Hierin kwam het 
„vallen en opstaan" tot uiting, maar even- 
zeer de wil om in Zandvoort iets te berei- 
ken, waar ouderen door gebrek aan door- 
zettingsvermogen vaak faalden. Hij maak- 
te gewag van de verschillende evenemen- 
ten, die door de -jongeren waren georgani- 
seerd, zoals in '65 de brodderie (openbare 
markt) die een groot succes is geworden, 
de festiviteiten bij de officiële opening van 
het seizoen 1966 en de Sint Nicolaas-acties. 
Ook hebben wij gezorgd voor een man in 
de gemeenteraad! merkte de heer Jongs- 
ma met trots op. Zo zijn er allerlei akti- 
viteiten, waarin de jongeren hier „wat 
leven in de brouwerij" willen scheppen. En 
het gaat er naar uitzien, dat zij succes 
krijgen! 

Ook deze spreker deed een dringend be- 
roep op het inzicht der bestuurders van 
de twee middenstandsorganisaties in onze 
plaats: Zo spoedig mogelijk moet Zand- 
voort één. 

De heer Seijsener merkte na dezo woor- 
den op dat de Middenstands Centrale mis- 
schien al de aanzet is tot deze zo vurig 
gewenste eenheid. 

Er was nog een vereniging, die ten 
nauwste bij de middenstandszaken betrok- 
ken is, n.1. de Stichting „Verlichting Zand- 
voort". Hiervoor voerde de heer van Hpu- 
ten Sr. het woord. De weg van de huidige 
seizoenverlichting in de dorpsken is niet 
over rozen gegaan! In het verleden was 
er dikwijls een ontstellend gebrek aan be- 
langstelling en medewerking en nog heden 
ten dage zien de niet-medewerkers hel 
grote belang van deze bijzonder doeltref- 
fende attractie, die men niet meer uit 
Zandvoort kan wegdenken, over het hoofd. 
Nóg zijn er die niet meedoen, die opzien 
tegen de jaarlijkse bijdrage van ƒ 150,-. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 
Indisch t f% ff? ÊUf Wrtn 

Restaurant BJ %M ÊC MWM W~ %J Bm 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 (Van te voren had spr. onder enige hilari- 
teit in de herinnering teruggeroepen dat 
men eens voor de zaken der „onwilligen" 
zwarte lampjes had gehangen...!) 

Uit de drie straatverenigingen van het 
verleden is nu de Stichting gegroeid, die 
thans ieder seizoen een behoorlijke verlich- 
ting van het dorpscentrum verzorgt. 

In zijn toespraak na de pauze vestigde 
burgemeester Nawijn de aandacht op een 
verkeerde gedachtegang, die sommigen hul- 
digen in verband niet de uitbreidings- en 
bestemmingsplannen van Zandvoort. Hier- 
tegen worden dikwijls van diverse zijden 
bezwaren gemaakt. Men moet dit niet te 
eenzijdig zien, vond de burgemeester. Men 
zegt dan dat bijvoorbeeld vrije vestiging 
m Zandvoort niet nodig is en men tracht 
deze af te remmen. 

Men moet de vreemdelingenindustrie 
zien als een belangrijk onderdeel van de 
gemeente Zandvoort, maar als men alles 
op één kaait zet, behoeft er maar een 
.ileine recessie te komen, die zich voort- 
zet en we zijn nergens meer, aldus de 
burgemeester. 

De vergadering werd tegen elf uur ge- 
sloten, waarna men zich geroepen voelde 
toch nog wat bijeen te blijven. 

H.W. BURGEMEESTER NAWIJN 
SPREEKT VOOR VOLKSONDER- 
WIJS 

De afdeling Zandvoort van Volksonderwijs 
belegt op donderdag 19 januari a.s. de 
jaarvergadering 1967 in * het Gemeen- 
schapshuis. Het bestuur van de afdeling 
heeft burgemeeester A. Nawijn hereid ge- 
vonden tijdens de bijeenkomst een nadere 
uiteenzetting te geven van de Adviesorga- 
nen Openbaar Onderwijs geregeld bij K.B. 
van juni j.1. Uit het jaarverslag blijkt dat 
Volksonderwijs in Zandvoort eind vorig 
jaar 187 leden en 26 huisgenootleden tol- 
de. In 1966 werd in verband met de ge- 
ringe opkomst dei- leden in de twee voor- 
afgaande jaren geen jaarvergadering ge- 
houden. Het bestuur rekent nu op meer 
belangstelling. 

BURGERLIJKE STAND 

6 jan — 12 jan. 1967 

Geboren: Alexander Petrus Johannes, z.v. 
P. G. Rutte en J. C. van Thoolen; Nata- 
scha, d.v. R. Kooij en K. M. Koster. 

Ondertrouwd: Reneé Monsieurs on No- 
rah O'Brien; Johannes Hendricus Menks 
en Jacoba Heleno do la Court. 
Gehuwd: Christiaan Sabelis en Maria Lui- 
sa Pozo Y Tena; Jaap Koper en Johanna 
Bernardina du Chatenier. 

O vet leden: Arie Akersloot, oud 88 jaar, 
gen. gow. met Th. B. Knol; Lijntje van 
Noordennen, oud 80 jaar, geh. gew. met 
P. H. Smits. 

Overleden buiten de gemeente: Engel- 
bertus Pieter Kok, oud 71 jaar, geh. gew. 
met C. Verhoeven; Willem Post, oud 70 
jaar, geh. met T. de Waard. AUTO HUREN 

f 5j" pe* dag 

Model '64, '65 en 1966 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn All Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 Rechter meet niet met gelijke maat 

meent 45 procent van de bevolking 

Vijfenveertig procent van de Nederlandse bevolking meent dat de rechter niet ieder 
met gelijke maat meet, 38 procent is het daarmee niet eens en 17 procent heeft geen 
mening. 

Dit is gebleken uit de enquête die het weekblad Revu onder het motto .politiek 
in Nederland' heeft gehouden. 

Tachtig procent van de Nederlanders is voelt zich onvrij. Men moet vrij zijn daar- net eens met de woorden „wij leven vrij, 
vvij leven blij" maar 38 procent vindt de 
/rijheid steeds minder worden. De helft 
^an de bevolking is van oordeel dat men 
niet vrij is van oordeel dat men niet vrij 
•s tegen of voor iets te demonstreren en 
36 procent, vindt dat er demonstratie-vrij- 
ïoid moet zijn. 

Zeventig procent vindt de provo's te lui 
om te werken, 85 procent van de bevol- 
tiug vindt hen herrieschoppers. Als er 
;een opkomstplicht was, zou 74 procent 
>an do bevolking toch gaan stemmen, 12 
irocent misschien, zes procent waarschijn- 
ijk en zeven procent zou thuisblijven. 

De vraag of de Nederlandse rechter 
eder niet gelijke maat meet, wordt door 
jl procent van de VVD-stemmers positief 
jeantwoord. De helft van PvdA- en ARP- 
dtemmers is het daar niet mee eens en 
mder de PSP-stemmeis zijn 84 van de 
00 er van overtuigd dat de rechter met 
wee maten meet. 

Als voorbeelden worden aanehaald: de 
i'reszaak, de zaak Smallenbroek en de 
3aarnse mooidzaak. Elf procent van do 
Nederlanders spreken in verband met de 
echtspraak over „klassejustitie" en 
.vriendjespolitiek". 

Negenenveertig procent van de bcvol- 
;ing vindt dat men vrij is in het opi-n- 
iaar te schrijven wal men wil, 45 procent HANDBALLERS ZVM. 

GAAN VERGADEREN 

r n verband met het tussentijds aftreden 
van mevr. A. Kerkman en mej. L. Bluijs 
belegl de afd. Handbal van de sportvereni- 
ging „Zandvoortmeeuvven" op woensdag 
25 januari een ledenvergadering in hotel 
Keur. Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Aan de districtswedstrijden van het KN 
GV voor dames op 15 januari a.s. in Zaan- 
dam neemt mej. M. van Keulo van OSS 
deel. 

De voorwedstrijden van de Nederlandse 
meisjeskampioenschappen worden 29 ja- 
nuari in Haarlem gehouden. De technische 
commissie zal in overleg met de leidster 
advies uitbrengen over het deelnemen van 
een meisjes-groep van OSS. 
Volleybal: 

De uitslagen van de woensdag gespeelde 
wedstrijden luiden: 

Dames: OSS-Topschorer 3 — 0; setstanden: 
15-11, 15-1 en 15-6. 

Heren: HSVC-OSS 0—3; setstanden: 3-15, 
6-15 en 10-15. n volgens 55 procent (41 pet. is er tegen). 
Openlijke kritiek op hot koningshuis is 
/olgens 52 procent niet vrij, maar 47 pro- 
oenl vindt dat het moet kunnen en 43 pro- 
-ont meent, dat men wel vrij is. 

Vijftig procent vindt dat men de vrij- 
neid tot kritiek op hel koningshuis moot 
■epeiken. In de grole steden is 63 procent 
/oor kritiek op het koningshuis en bij de 
3 SP-slemmers is 84 procent voorstander. 

Met het klimmen der jaren daalt het ge- 
loof in de ideeën-rijkdom van de provo's. 
Avceënzestig procent van de Nederlanders 
'n de leeftijdsgroep van 17 tot 20 gelooft 
ïog in do provo's, van de mensen ouder 
Jan 65 zegt 61 procent „nee" logen hei 
provolariaat. Van alle Nederlanders ge- 
boft 65 procent niet. dal de provo's de 
naatschappij willen verbeteren, maar zes- 
.ig procent wil ze toch niet opsluiten. 

Ec-nontachtig procent van de kicsgorech- 
.igden weel lang van tevoren wat men zal 
temmen. (BP-stemmers 65 procent). Een 
'erde van do Nederlanders stemt uit be- 
;insel of overtuiging op oen politieke 
partij. Drieëntwintig procent verwacht er 
>orsoonlijk voordeel van en 30 procent 
meent „dat je toch ergens op moei stem- 
nen." 

Voor een volksstemming over oen bo- 
angnjko politiek zaak is 63 procent ven 
lo bevolking, 26 procent is tegen en oli 
procent heeft geen mening. De warmste 
/oorstanders vindt men onder c'o PSP- 
itemmers (86 procent) en do EP-aanhan- 
gers (78 procent). De meeste Lcgcnsitnn- 
lers vindt men bij de CHU-slemmers: 5J 
precent. bij aaide fc Uei frU<meït waabd De Nederlandse taal schijnt zo ongeveer 150.000 woorden te omvallen. Dal is bij- 
zonder veel. Voel meer dan zelfs de briljantsle intellectueel aan woorden lol zijn be- 
schikking heeft. Voor een niet gering deel namelijk behoren die woorden tot de taal 
van velerlei ambachten en vakken. Z%j zijn Nederlands, maar dan wel een Nederlands 
jargon, dat slechts door betrekkelijk kleine groepen xoordt gebruikt. Krantemensen 
begrijpen precies, wat er wordt .bedoeld, als iemand roept: „Geef Johnson maar 
een grotere kop. En laten ze er op de zetlerij alsjeblieft voor zorgen, dat Zijlstra Mei 
in pastei vali". Degenen, die zich willen verdiepen in de aan geheimtaal grenzende 
woordenschatten van beroepen en ook van liolAiy's, moeten zich af en toe catalogi en 
dergelijke papieren van veilingen en tentoonstellingen aanschaffen. Daar staan ze 
allemaal in, die bijzonder merkwaardige en toch Nederlandse woorden. Wat denkt u 
van holrollers, knorren, klingels, schokkels en neusloeren? Het zijn heel gangbare 
uitdrukkingen in de kanariefokkerswereld. Een volslagen andere wereld is die van 
de confecliemannen. Als zij naar een veiling drommen, loensen zij de hand te leg (jen 
op bijvoorbeeld een platsteekborduurniachine, hetgeen iets anders is dan een stolp- 
mof, een trensmachine, terwijl een iweenaalds stiksteek armafwaarlsapparaat daar- 
van weer volkomen verschillend is. Het zijn allemaal puur Nederlandse uitdrukkin- 
gen, evenals een drienaalds kettingsteek bandenopnaaimachine en een pikeerinstal- 
laiie. De mooiste uitdrukkingen echter zijn in de brouwerij te vinden. Evenals 
in bijvoorbeeld de scheepvaart zijn de woorden erg oud, meloengewelf, maskerkop, 
pumeel, travertijn of trasraam. Het zijn uioorden, die aan oud, gezond hout, levende 
steen en aan uiterst gedegen en ook kunstzinnig handwerk doen denken. 
Eigenlijk hoef je niet eens te welen, wat de uitdrukkingen eigenlijk inhouden. Ze 
zijn. alleen al wat hun klank betreft de moeite van het uitspreken en proeven waard. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT 

WATERGETIJDEN 
HW 


LW HW 


LW 


strand 


jan. 
berjjdbaar 


15 


6.31 


2.— 18.44 


14.30 


1Oi30-16.30 


16 


70.6 


2.30 19.20 


15.— 


11.00-17.00 


17 


7.45 


3.— 20.01 


15.30 


11.30-18.00 


18 


8.24 


4.— 20.44 


16.— 


12.30-18.30 


19 


9.09 


4.30 21.37 


17.— 


13.00-19.30 


20 


30.04 


5.30 22.41 


18.— 


14.00-20.30 


21 


11.14 


6.30 23.54 


19.— 


15.00-22.00 


Samengesteld door P. van der 


Mije KCzn KIENMIDDAG 
BEJAARDENSOCIETEIT 

De bejaardensocié'teit „Voor Anker" orga- 
niseert op woensdag 28 januari a.s. een 
kienmiddag in het Gemeenschapshuis. 

Voor de winnaars zijn fraaie prijzen be- 
schikbaar. De middag is ook voor niet- 
leden van de sociëteit toegankelijk. KIJKERS EN LUISTERAARS 

Op 1 januari 1967 waren bij de Dienst 
Luister- en Kijkgelden 2369997 televisie- 
toestellen aangegeven tegen 2359004 op 1 
december j.1. Het aantal geregistreerde ra- 
diotocstellen bedroeg 1 januari 2751692 
tegen 2744687 op 1 december. De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat overeenkomstig art. 23 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaande 
maandag, 16 januari 1967 gedurende een 
maand ter gemeentesecretarie voor een 
ieder ter inzage ligt het ontwerp voor de 
5e partiële herziening van het bestem- 
mingsplan (voorheen wederopbouwplan) 
zeore^p-noord, betreffende de bouw van 
een winkel en een wasserette aan de oost- 
zijde van de van Galenstraat. 

Gedurende de termijn van de ter inzage- 
legging kan oen ieder schriftelijk bij de 
gemeenteraad bezwaren tegen het ont- 
werp indienen. 

Zandvooit, 10 januaii 1967 

De Burgemeester voornoemd, 
A. NAWIJN Toegangstarieven Waterleidingduinen vanaf 1 januari jl Met ingang van ] januari j.1. zijn voor do 
Amsterdamse Waterleidingduinen de na- 
volgende toegangsprijzen vastgesteld: 
Dagkaarten ƒ 0,25 per persoon per dag. 

Persoonlijke jaarkaarten ƒ 2,50 per per- 
soon por kalenderjaar. 

Niet persoonlijke volgkaarten ƒ 1, — per 
persoon por kalenderjaar; deze kaar- 
ton horen bij een persoonlijke jaarkaart 
en zijn alleen geldig als de houder van 
de hoofdkaart mede aanwezig is. 

Sezinskaarten ƒ 6, — per kalenderjaar; 
deze kaarten zijn geldig voor ouders sa- 
men met hun kinderen jonger dan 16 jr. 

Grocpskaartcn ƒ 0,10 per persoon por dag; 
deze kaarten zijn bestemd voor vereni- 
gingen, scholen enz. 

Ruiterkaarten ƒ 10, — per persoon per ka- 
lenderjaar; deze kaarten zijn persoon- 
lijk en geven alleen toegang tot de vast- 
gestelde paardrijroute lussen „De Oase" 
„Huis to Vogelenzang". 

Plaltogrondschetsen ƒ 0,30 per stuk. 

Parkeerkaarten ƒ 0,50 per auto per keei . 

Voor de aanschaf van jaarkaarten, dag- 
kaarten en plaltegrondschetsen kan men 
in Zandvoort terecht bij het kantoor van 
rouring Zandvoort gevestig'd op het Raad- 
huisplein. Voor gezinskaarten moet men 
zich wonden lot het hoofdkantoor van de 
gemeentewaterloiding van Amsterdam, 
Niouwe Herengracht 49, tel. (020) 62822, 
/ragen naar toestel 11. 

Ruiterkaarten en groepskaarten worden 
uitsluitend afgegeven na schriftelijke aan- 
vrage aan do directeur van de gemeente- 
waterleidingen, zelfde adres. Voortzetting halfuursdienst buiten spitsuren Tijdens de j.1. woensdag in Ulrecht gehou- 
den persconferentie door do directie van 
de Ned. Spoorwegen zijn enkele verbete- 
ringen voor de reizigersdienst aangekon- 
digd in de vorm van meer treinen in be- 
paalde verbindingen en versnellingen in 
andere. Op de „Oude Lijn" zal een volle- 
dige kvvarliersdienst worden gereden, sa- 
mengesteld uit een sneltrein en twee stop- 
treinen. Tussen Haarlem en Zandvoort zal 
de halfuurdienst ook buiten de spitsuren 
worden voortgezet. Enkele lange-afslands- 
verbindingen naar Groningen en Vlissingen 
zullen tussen de spitsuren worden ver- 
sneld. In do inLernationale verbindingen komt 
er een nieuwe dagelijkse TEE, die Amster- 
dam-München/Zürich in ruim negen uur 
aflegt on in het buuiiandvcrkeer met Bel- 
gië wordt de dienst op werkdagen in de 
forensenuren verbeterd en aangepast. Het 
streven naar efficiency komt tot uiting in 
de opheffing van do ingangscontrole op 
alle stations en do uilgangscontrolc op 
het grootste deol van de stations (alle, op 
30 i\ 40 grote na) in do loop van het jaar. 
Met efficiency houdt ook de automatise- 
ring van do beveiliging verband. Beper- 
king van de investeringen remt deze mo- 
dernisering echter af. Jaarkaarten en gezinskaarten kunnen 
ook schriftelijk worden besteld op het 
hoofdkantoor van de genicentcwalerleidin- 
gen onder duidelijke vermelding van naam 
on adres van degene op wiens naam de 
kaarl moet worden gesteld en voor gezins- 
kaarten onder opgave van het aantal tot 
net gozin behorende kinderen beneden au 
16 jaar. 

Toezending van schriftelijk aangevraag- 
de kaarten volgt na ontvangst van heL 
verschuldigde bedrag, verhoogd met ƒ 0,50 
por bestelling voor porto en administra- 
tiekosten. Betaling uitsluitend per giio 
op gemeenlegirorekcning 43 of postgiro- 
rekening 67200 t.n.v. Gemeenlcwateiioi- 
dingen, Amsterdam. 

De aandacht wordt er op gevestigd, dat 
jongelui boneden de 16 jaar zonder geleide 
van een volwassene geen toegang hebben 
Lot de waterleidingduinen. Vooi kinderen 
tot en mot 7 jaar behoeft geen kaart te 
worden aangeschaft. 

Nadere informaties zijn te verkijgen bij 
eerder genoemd kantoor in de hoofdstad 
of bij het kanloor van de chef van de 
duinwaterwinplaals, Leidsovaait 73, Heem- 
stede, tel. (0250) 82461. Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepiveg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinlto", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd'', antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitslraal 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssarl, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63317 P. Uoussart, Singer Mani- 
sch appij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
cC- Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Hel Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma FAMILIEBERICHTEN Geboren : 

PAULINE CHRISTIE 
Chris Willemse 
Lula Willemse-Lccuwrik 
Mariètte 

Za.nO voort, 13 januaii 1967 

Emmaweg 3 

Tijdelijk: Diacone&senhuis, Haarlem 

JAAP BALK 

on 

CORRIE KOPPERT 
geven U, mede namens wederzijdse ouders, 
kennis van hun voorgenomen huwelijk. 
De Kei kehjke inzegening zal plaatsvinden 
tijdens de gezongen H. Mis dinsdag 31 ja- 
nuari a.s. in de Parochiekerk van O. L. 
Vrouw Hemelvaait te Vogelenzang, om 
11 uur v.m. 

Zandvoort, Hogeweg 27 
Hillegom, Margrietenlaan 8 
7 januari 1967 

Receptie van 15.00-16.00 uur in Café-res- 
tauranl „Nieuw Berkenrode", Herenweg 
101, Heemstede. 

Toekomstig adies: Fahi enheitstraat 22, 
Zandvoort. Enige en algemene kennisgeving 
Hierbij geven wij kennis van het 
ovet lijden van onze beste broer, 
zwager en oom 

JAN TEROL 

in de leeftijd van G8 jaar. 

Uit aller naam: 
JAC. TEROL 
Zandvoort, 12 januari 1967 
Smedestraat 15. 

De overledene ligt opgebaard in de 
rouwkamer Dorpsplein 11. Bezoek 
aldaar zondag a.s. van 2 — 3 uur n.m. 
De teraardcbestelling zai plaats 
hebben dinsdag te 12 uur op de al- 
gemene begraafplaats te Zandvoort. Voor de vele bewijzen van belangstelling 
en medeleven bij het zo plotseling heen- 
gaan van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en grootvader 

HENDRIK ABRAHAM DE JONG 

betuigen wij allen langs deze weg onze 
hartelijke dank. 

H. de Jon g-van Keeren 

H. G. de Jong 

E. W. de Jong-Campagne 

Brigitta 

Rita Zandvoort, januari 1967 
Oranjestraat 14 Voor de blijken van belangstelling, onder- 
vonden bij het overlijden van onze lieve 
zorgzame moeder, behuwd-, groot- en 
overgrootmoeder 

JANSJE PAAP-PAAP 
betuigen wij allen hierbij onze welgemeen- 
de dank. 

Uit aller naam: 
A. PAAP Zandvoort, januari 1967 
Kanaalweg 23 -k ZUIVERE HUID * 
PUROL en PUROL-poeder 

WONINGBOUWVERENIGING 

„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

TE ZANDVOORT 

Voor leden komt beschikbaar de woning: 

M. Molenaarstraat 18 

Huurprijs f 81.30 per maand 

Schriftelijke opgave vóór a.s. dinsdag- 
avond 7 uur bij de secretaris D. van Dijk, 
Dr. C. A. Gerkestraat 22, met vermelding 
van het rangnummer. 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

De dansavond van club M.C. op 14 januari 
met het optreden van de beatgroup „THE 
UNSENT" gaat wegens bezwaren van de 
keikeraad v.d. Geref. Kerk niet door. 
The Unsent verklaart hierbij, dat zij zich 
distanoie'ren van dit besluit en van de 
eventuele moeilijkheden die kunnen ont- 
staan bij de terugbetaling van de reeds 
verkochte toegangskaarten. 

..THE UNSENT" 

TREKKING VERLOTING 
Toneelver. ..WIM HILDERING" 

gehouden aan het bureau van politie 10/1 

Prijzen vielen op de nrs.: 439, 44, 76, 122, 
565, 8, 4S7, 253, 167, 219, 329 en 118. 
Prijzen kunnen worden afgehaald bij Par- 
lumerie Hildering, Kerkstraat. Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplein 3. telefoon 2129 Mensen en zaken 

Maniakken. 

Er zijn mensen — hun aantal is helaas 
niet gering — die er een hobby van ma- 
ken constant hun leven te riskeren in de 
een of andere bezigheid, die voor de wereld 
voor sport doorgaat. 

Soms geven zij aan bepaalde werkzaam- 
heden, die zij uitvoeren een wetenschappe- 
lijk tintje. En dan zijn het wetenschaps- 
dienaars. In het verleden hebben talloze 
krachtmetingen op het gebied van de sport 
tot gevolg gehad dat mensen daarbij hun 
leven lieten. En het gebeurt nóg. Maar het 
behoorde zeker niet altijd — zelfs in de 
meeste gevallen niet — tot het wezen van 
de sport, die zij beoefenen, dat hun leven 
er bij gemoeid was. 

Dan zou men mogen zeggen dat iemand 
steeds z'n leven in de waagschaal stelt, 
die zich 's morgens per fiets door de stad 
naar z'n werk begeeft. In feite is z'n leven 
er zeker bij betrokken, maar hij ging niet 
van de gedachte uit dat hij vandaag op- 
zettelijk z'n leven ging wagen door zich 
bloot te stellen aan de verkeersonveilig- 
heid. De man moet zich eenvoudig ver- 
plaatsen. 

En dat feit op zichzelf brengt risico's 
met zich mee. En geen zinnig mens zal 
die man een maniak noemen omdat hij 
dagelijks per fiets naar z'n werk gaat. 

Verleden week is de grote Donald Camp- 
bell, de Engelse recordjager, in een poging 
om met z'n boot „Bluebird" nóg sneller 
te varen dan bijna mogelijk was, om het 
leven gekomen. Het woord „record-jager" 
is gevallen. De noodzaak om zich zo snel 
over het water voort te bewegen was niet 
direct aanwezig. En daarom had het zeer 
snel varen geen ander doel dan te zien of 
het nog harder kon. Het materiaal, waar- 
mee Campbell dit deed, gaf 't op en hij 
verloor het leven. De kranten stonden er 
vol van en in een dagblad stond enkele da- 
gen later een artikel over Campbell's „be- 
zetenheid". Hij maakte jacht op records 
voor: „de eer van Engeland". Dit was 
een tragisch misverstand. Want niets 
werd aan de eer van Engeland toe of af- 
gedaan door Campbell's bezetenheid. In 
ieder geval liep hij een risico, waarbij hij 
geen anderen betrok. 

Iets anders wordt het bij de „bezeten 
vorm" van bergbeklimmen bijvoorbeeld. 
Hier stelt men door z'n bezeten steeds 
hoger en moeilijker te willen klimmen, 
ook nog anderen in de waagschaal. Dit 
laatste is bepaald niet een wezenskenmerk 
van de "sportbeoefening. Integendeel: ver- 
der doorgedacht, zou men tot de conclu- 
sie kunnen komen dat het voortdurend 
zichzelf en anderen ongehoorde risico's 
op te dringen, waarbij het leven direct be- 
trokken is, onsportief is. 

En deze week maakten verschillende 
kranten bekend dat drie jonge mannen uit 
Groningen de Waddenzee hadden „bedwon- 
gen" door blootvoets door het wad tussen 
de Groningse kust en Schiermonnikoog te 
waden. En dit alles in een temperatuur 
van 10 graden onder nul. Een ochtendblad 
schreef in een vette kop: „Blootsvoets 
door ijzige waddenzee". 

De drie mannen hebben hst niet ca- 
deau gekregen, vertelden zij later. Soms 
moesten zij op heuphoogte door een brei 
van water en ijs worstelen. Zij hadden 
geen gevoel meer in hun ledematen en wa- 
ren bijna bevroren 

Dit is zot, nietwaar? Behalve dat deze 
jonge kerels hun gezondheid en hun le- 
ven op het spel zetten voor een volkomen 
doelloze en zinloze onderneming, waagden 
zij er ook nog anderen aan. Want als er 
iets mis was gegaan, waren andere man- 
nen wel zo goed geweest het „sportieve" 
drietal te komen redden. 

En een man, die in het verkeer — ge- 
heel onopzettelijk — een fout maakt, 
krijgt een bekeuring. Want hij bracht de 
verkeersveiligheid in govaar. 

MOMUS jt Voor 
'"•* Baby 
POEDER -CRÈME- OLIE -ZEEP 
WAT^IE IK? 

EEN. KEURIG GESTOOMD 
COSTÜUM 

'en slechte f 4i20 

KEYSER 

•■ ■ - •• '•/-"''. ; ■ . ■'/'■' 

Zandvoort, Kerkstraat -26 Speciaal adres voor reinigen 
van suède-kleding. Nergens meer. 

Burgemeester A. Naioijn moet zich wel in 
een bijzonder straf tempo vertrouwd heb- 
ben gemaakt met de Zandvoortse proble- 
men om te kunnen vaststellen — zie ver- 
slag middenstandsbijeenkomst op de voor- 
pagina — „dat sommigen een verkeerde 
gedachtegang huldigen t.a.v.- de gemeen- 
telijke uitbreidingsplannen, toaartegen dik- 
loijls van diverse zijden bezwaren worden 
(jemaakt." Waarschijnlijk rekent hij daar- 
toe ook de Planologische Commissie van 
Noord-Holland, die, naar een mag worden 
verondersteld uitgebreide studie, Gedepu- 
teerde Staten van Noord-Holland heeft ge- 
adviseerd het bestemmingsplan-Zuid af te 
wijzen. 

In haar adviesrapport komt de commis- 
sie tot de conclusie dat Zandvoort in de 
agglomoratie Zuid-Keunemerland primair 
als badplaats moet worden beschourvd en 
(jeen woonfunctie dient te vervullen voor 
de omliggende gemeenten. Maar bij een 
lecessie, zo luidt het argument van burge- 
meester Nawijn, is Zandvoort nergens 
meer wanneer de gemeente zich niet tot 
een sterk woonoord heeft ontwikkeld. De 
konsekwentie van dit laatste is dat alle 
nog beschikbare duin- en recreatiegrond 
aan de woningbouw ten offer zou vallen. 
Dan zijn wij en als badplaats èn als looon- 
gemeente nergens meer. En voorgoed! U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 VERGADERKALENDER 

13 jan. — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing over zeezeilen, Gemeenschapshuis. 

14 jan. — Accordeonver. „Zandvoort", 
feestavond, Zomerlust. 

11 dec. — Toss-avond, Parochiehuis. 

17 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen- 
schap Zandvoort, lezing Gemeenschaps- 
huis. 

17 jan. — Motorclub Zandvoort — film- 
avond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Nd. Christen Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing Jeugdhuis Herv. Kerk. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur_ Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Yoka, Parochiehuis. 

4 febr. — Supportoisver. Geel-Blauw 
Zomerlust 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 
Voor bejaarden en lichamelijk gehandicap- 
ten, welke op 15 februari a.s. het stem- 
lokaal moeilijk bereiken kunnen, verzor- 
gen wij binnen de gemeente Zandvoort 
GRATIS VERVOER. 
Aanvragen tot 8 februari a.s. bij: 
H. de Jong, Boerlagestraat 11, tel. 2249; 
F. Poots, Haarlemmerstr. 24, tel. 3368; 
Mevr. Mol-van Bellen, Brederodestr. 72, 

tel. 3023; 
K. Sant, Bentveldsw. 21, tel. (02500) 40583 
Laat Uw stem niet verloren gaan. 
Wij verstrekken U alle nodige hulp en 
inlichtingen. 

Secr. P.v.d.A. Te koop op goede stand: een halfviijstaand WOON- 
HUIS met groot achterhuis, bev. grote 
woonlc, hal, moderne ectkeuken. Boven: 4 
slaapk. alle met vaste wastafel en grote 
douchekamer. 

ACHTERHUIS bevat woonkamer, eetkeu- 
ken, toilet en 2 slaapk., zeer geschikt voor 
verhuur. Spoedig te aanvaarden. Koopprijs 
ƒ 68.000,— K.K. Inl. Mak. J. W. Apol, De 
Favaugeplcin 43, telefoon 2756. Balansopruiming 

STAPELBED met zijhekje ƒ 147,— 

KORTING 20 % ƒ 29,40 
NU ƒ 117,60 
Kan ook als 2 ledikanten naast elkaar ge- 
plaatst worden. 

BEDDENSPECIAALZAAK 

Kemper 

HALTESTRAAT 21 — TEL. 2119 
SLAGERIJ BURGER HALTESTRAAT Varkensvlees 
nu goedkoop 

aasfilet soo gr. 3. 98 750 gram MAGERE VARKENSLAPPEN 4,48 

500 gram VARKENSKARBONADE 2,48 Weekend-reclame 100 gram HAM en 

100 gram LEVERKAAS 1,09 500 gram PRACHT RUNDERLAPPEN 2,70 

500 gram KALFSFRIKANDO 4,98 Heerlijk lamsvlees LAPPEN 

KARBONADEN 
BOUTLAPPEN 500 gram 1,98 
500 gram 1.75 
500 gram 2,98- Let op: WOENSDAG-KOOPJESDÜG 

Koop het beste! 

KOOP BIJ BURGER! BflieglggMIlBM 

1? MONTUREN SIERLUK EN ELEGANT «#> /l G Slinger i OPTIEK' ' 
. STfiflUflREN 
HOORTOESTEU. Ltvenoucien voor rlle zickcnfondseh Uw adres VLOEREN. 

VENSTERBANKEN en 

SCHOORSTENEN 

in natuursteen. 

TAFELBLADEN 

in diverse kleuren marmer 

ONYX-TAFELS en 

LUXE ARTIKELEN. 

NATUURSTEENBEDRIJF 

A. LAVERTU 

Kam. Onnesstraat 5, telef. 4160 
Privé: Reinwardtstraat 28, tel. 4168 Koopjes! Koopjes! Kotpjes! 

Zolang de voorraad strekt de beken- 
de Franse YOGI-WOL van 1,55 per 

bol NU 0,99 

Bekend merk theedoeken nu 1,35-1,15 

Baddoeken van 3,95 NU 2,95 

GASTEN BADDOEKJES NU 1,48 
Meisjes Slipjes met kantje NU 0,98 
Restanten heren singlets nu 1,95-1,25 

Stretch dames Kousen 1,95 

Nylons 1,95 per paar, nu 2 pr 2,50 
Helanca meisjes pantalons 22,75 

NU 14,95 

PULLOVERS EN VESTEN 
EXTRA LAGE PRIJZEN Zie de etalage. 
Haltestraai 12a „De Wolbaai" 

Telefoon 2090 (^.or&zttzrie. aióon ecfance daar slaagt U!„ ."\;fr 

Kostverlorenstraat .49' 
Zandvoort Tel. 4492- H.H. Automobilisten, 
heeft u parkeerproblemen? 
Neem dan een VOUW- 
FrETS, handig en past ge- 
makkelijk, ook in kleine 
auto. Diverse modellen. 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 drukwerk 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1 - Telef. 213S 
Notten - Halfestraat FANTASIE JONGENS BLOUSES 2.98 

JONGENS ZOMER PAKJES 3,98 

KLEUTER HELANCA BROEKEN 6,90 

SJAALS 3,90 HANDSCHOENTJES 1,90 

BABYWANTJES 0,98 

RESTANTEN WOLLEN TRUIEN 

TERLENKA en DRALON JURKJES vanaf 9,90 

DALENA WOLLEN SKIBROEKEN maat 92/no 9,90 

DUET NYLONS MET NAAD ' 1,25 

WOLLEN KLEUTERJACKS 19,90 

ZOMERJURKJES vanaf 3,98 

TERLENKA ROKJES RESTANTEN 

Zie etalage Haltesüraat 58 

Contantsegels — Voorzorgaegcls MODEHUIS 

jjb3h * AJjsJLlJuJ& 

KERKSTRAAT 4 - TEL. 33 9Z 

AMSTERDAM - DEN HAAG - ZANDVOORT Er is nu overal OPRUIMING. 

Maar omdat wij een reputatie te verliezen hebben is er niet alleen 
opruimingopruiming, maar geven wc het bijna CADEAU. 
Wij hebben er voor gezorgd juist nu de allervoordeligste in Neder- 
land te zijn. 

Een RESTANT BLOUSES, nu reeds vanaf 0.99 

Een RESTANT ROKKEN, nu reeds vanaf 4.50 

Een RESTANT PANTALONS, nu reeds vanaf 4.95 

Een RESTANT PULLOVERS, nu reeds vanaf 5.95 

Een RESTANT PAKJES in soorten, nu vanaf 9.25 

Een RESTANT ZUIVER WOLLEN 

TWEEDPAKKKEN van ƒ 89,50 voor 49.50 I DIT IS EEN PILLER-OPRUIMING 

zien om het te geloven! 

Komt u xvoeg, dan is. de sortering het grootst. 

dus toch weer veel en veel goedkoper dan waar dan ook. U moet het zelf 

MODEHUIS „S. PILLER" - KERKSTRAAT 4 - TEL. 33 9Z 

AMSTERDAM — DEN HAAG — ZANDVOORT o • 
ruimen Telefoon 
3346 IlUTJV.t K.inilvcoH viaagt pei half februari on/of half maait: 

DIRECTIE ASSISTENT 

RECEPTIONIST(E) 

ZELFSTANDIG WERKENDE KOK 

KELNER - (BARMAN) 

KAMERMEISJES-SERVEERSTERS 

DAMES voor hclvc dagsn (kamerdienst) 

HULP VOOR DE AFWASMACHINE 

Aanmelden persoonlijk of telefonisch van- 
af ]G januari tussen 10 en 32 uur v.i:i. 
Tel. 2G27 of '4952. Als Uw armen te kart worden 

id het tijd voor een of versterking van uw bestaande bril. 
even kijken bij Brillenspecialist 
HALTESTRAAT — TELEF. 2174. ADMTN rSTUATIBKANTOOR 

BORST 

ASSURANTIES 

Aeco'intancy - Belastingzaken 
Hypotheken - Financieringen Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 49G3 
Haarlem, Fiederikspark ], Tel. (O2C0O) 20954 
ONZE STOELEN ZITTEN GEWELDIG! 

Gekke zin voor een personeelsadvertentie. Of 
eigenlijk niet? Je zit er tenslotte een hele dag- 
op (of in). Die stoel, bedoelen' we. 
Kort en goed: wij zoeken een 

TYPISTE (16 a 18 JAAR) " . 

voor één van onze stoelen. Als je erin past, dan 
wil dat zeggen dat je past in een gezellig, leven- 
dig kantoor. Bel ons maar op voor een afspraak. 

BUREAU VAN VLIET 

Advertentie - exploitatie van peiiodieken en 

nieuwsblad. 

Tel. 02507-4745 (na 18.00 uur en op zaterdag 

02507-2269.) 

BOUWES PALACE 

ZANDVOORT „(ja met ons in '.ce'' 
c K u Echtpaar zoekt -WOON- 
RUIMTE. Br. nr. 409 bur. 
Zandvoortse Courant. Te koop: „Selecta" Kolen- 
conveclor ƒ 100, — . 
Vinkenstraat 20 Govr. gemeub. of ongem. 
KAMER met kookgel. voor 
secretaresse in Zandvoort. 
Mej. T. Urbane, Thorbocke- 
straat 26. WINTERSTALLING ge- 
vraagd voor kleine auto. 
Br. nr. 406 bur. Zandv.Crt. Te koop z.g.a.n. Kroidller- 
BROMFIETS, nieuw model 
3000 km gelopen ƒ 750, — . 
Fr. Zwaanstr. 52, tel. 3804 VERLOREN: goudkleurig 
ai mbandje, omg. Boulev. 
P. Loot of strand tussen 
ZRB (zuid) en do De Wit- 
straat. A.u.b. ter te bez. 
Marnixstraat 11. Zandv. WONINGRUIL 
Aangcb. luxe 4-KAMER- 
FLAT te Zaandam. Gcvr. 
soortgelijke of grotore wo- 
ning in Z'voort of omg. Br. 
no. 401 bur. Zandv. Cour. Bescherm uzelf tegen regen 
en koude met een REGEN- 
PAK, in 6 maten en 2 kleu- 
ren vanaf J 25, — 

VERSTE EcTe 

ïlaltestvaal 18 - Tel. 4499 PAKHUIS MET 
te huur gevraagd. 
Telefoon 2213. LICHT Te koop: blauw ? heren 
WINTERJAS, mt. 4S, z.g.. 
a.n, ƒ 25,--. 
Herm. Heijermansweg 83. BROMFIETS te koop aan- 
geboden, merk RAP, i.g.st., 
13000 km gel. Pi ijs ƒ 450,- 
J. Alblas, Sophiaweg 21, 
lel. 5286 na 6 uur. HUIS TE KOOP in conir. 
van Zandvoort, alleen voor 
ingezetene van Zandvoort. 
Br. nr. 407 bur. Zandv.Crt. DRUM C. DE GRAAF; 
Haail. trekvaart 11, Oegst- 
geest, Tel. (01710) 51636 PIECORDI-DRUMS voor 

bruiloften en partijen. '' , 

Di gel en accordeon. 

P. Vijlbrief, Weidenhof , 26, 

Leiden. Govr.: Ie en 2e BEDIENDE 
jaarbelrekkmg. Banket- 
bakkerij Seijsenor, Haltc- 
stiaat 23, Te'lcf. 2159. Met GLIJBESCHERMERS 
staat u stevig op sneeuw 
of ijs, 3 maten ƒ 6,95 p.p. 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 Aangeb:. bijzonder mooi 
TAFELBILJART, 2 maan- 
den oud, 160 x 90, compl. v. 
ƒ 295,- voor ƒ 175,- Br. nr. 
402 bur. Zandv. Crt. In Zandvoort' gevr. in gez. 
met 4 kinderen (3 school- 
gaand) waar moeder door 
ziekte afwezig is, HUISH. 
HULP voor 5 dagen p.w., 
intern of extern. Br. nr. 
404 bur. Zandvoortse Crt. Te koop gevr. t 2de NET- 
ANTENNE en 2de NET' 
VOORZET-APP. in goede 
staat. Br. nr. 403 bur. Z.C. Govr. in Bentveld (direkt 
bij halte) in gezin van 2 
pers. MEISJE of WERK- 
STER, 3 of 4 maal p.w. 
van 9—12 of 2—5 uur. 
Telefoon (02500) 40388. 

Te koop: BANKSTEL en 
GASHAARDJE (omgob.) 
Telcf. (02500) 82727 Ie, koop van paiticulier: 
PRACHT HUIS te Zand- 
voort, voor mensen met 
woonvergunning. Gioot ge- 
deelte vrij, grote tuin,,' cv, 
telefoon, garage, compleet 
gemeubileerd. Vaste prijs 
ƒ 150.000,—. Br. nr. 408 
bur. Zandv. Coulant. Te huur gevraagd: v. cl. 
Liiaand juli: VRIJ HUIS m. 
tuin. Br. Paulus van He- 
■nettstr. 2/1, Amsterdam 
Telefoon (020) 132762. Tc huur gevr. v.d. maand 
juli ZITK. en 2 SLAAPK., 
liefst vrije keuken. Graag 
beneden,, op nette stand. 
Telefoon 3649. Aangeb. KUNSTSCHAAT- 
SEN C.C.M, met witte sch., 
m. 36, ƒ 25,—. Fr. Zwaan- 
straat 68, telcf. 3621. Te huur voor dame alleen: 
gemeub. ZIT- en SLAAPK. 
vrije keuken. Br. nr. 410 
bur. Zandv. Courant. . ,, . Gevr. voor februari, ovenl. 
langer: gemeub. RUIME 
FLAT of WONING in 
Zandvoort-Zuid. Br. nr. 411 
bur. Zandv. Courant. ' Gevr, WERKSTER, 1 ' dag 
p.w. kan gehaald worden. 
Mevr. v. Son, .Duindoorn-, 
laan 5, Bentveld. 'Telefoon 
(02500) 42350. 2 KAMERS TE HUUR m. 
keuken. Wilholminaweg 9. aanvang 

donderdag 

12 januari 

9 uur STRETCH DAMESKOUSEN, MET NAAD 2.28—1.78 

MOOIE SOLIDE STEUNKOUSEN, MET NAAD 4.98 

supp-hose 9.90 

RESTANTEN STRETCH DAMES MAILLOTS v.a 3.48 

WOLLEN KINDER MAILLOTS diverse kleuren v.a. 2.78 FANTASIE 
BANDSCHORTEN 

leuke dessins NU 3.48 

Satin Feutre Dames- 
PYJAMA'S 13.48 
THEEDOEKEN 

frisse dessins 
sneldrogend 

1.48-1.33-1.13 130 x 160 
150 x 180 
130 x 220 

BIJPASSENDE 
SERVETTEN v.a. WITTE 
HANDDOEKEN 

katoen 

1.28 1.98 y» linnen B-KEUS en 1e KEUS 

,DRALON'! en- „ORLON" DEKENS 

IN PASTELTINTEN en RUITEN VAN ZÉÉR 

- BEKENDE MERKEN VAN 62.50 EN 59.50 

NU VOOR 4978 

„DORMIBELLA" DEKENS 1e keus 

170 x 220 190 x 220 220x240 

21.43 26.48 32.48 

Prachtige zuiver scfocerwoilen 

DEKENS in alie maten 

25°/o voordeliger! B-keus GORDIJNSTOFFEN 

Effen gordijnstof in 10,'frisse kleuren, 
120 cm' breed, per meter 2.88 

ZÉÉR MOOIE CRETONNE VOOR GORDIJNEN, 
SPREIEN EN KUSSENS IN 6 KLEURSTELLINGEN 
; 120 cm. BREED 

per meter 3.48 

GORDIJNVELOURS, PRACHTIGE KLEUREN 

NORMAAL 15,- EN 16.50 

MET KLEINE SCHOONHEIDSFOUTJES 

per meter 8.88 ■ 9.88 als vanouds: 
prima kwaliteit 
voor uiterst 
lage prijzen INTERLOCK 
DAMESDIRECTOIRS 

met elastiek 

in de pijp 

nu: 

2.98 

„DRALON" 
DAMESCAMISOLES 

2.98 

DAMES-SLIPS 

(eerste keus) 

katoenen ribtricot 

maat maat 

42-44 46-48 98 c. 1.08 HALF WOLLEN 
DAMESPANTY'S 

nu 1.98 

MEiSJESCAMiSOLES 

prima kwaliteit 

maat 2 1.08 

maat 3 1.18 

maat 4 1.28 

MEISJES SLIPS 
vanaf 1.28 

„DRALON" 
DAMESCAMISOLES 

FANTASIE, smalle band 

4.28 

ZUIVER WOLLEN 
DAMESCAMISOLES 

ronde hals 
maat 46-48 

4.78 ZUIVER WOLLEN 
DIRECTQIRS 

met pijp 
maat 42 t/m 50 

4.98 Grote partij eerste 

klas merknylons 

2r53 S,f3 jia 3t$S 

NU voor: 

1.48-1.78-1.98 BRUSKED-NYLON 
NACHTHEMDEN 

pastel bloemdessins 
Lange mouw . . 11.98 STEP-INS 

zéér elastisch 
in wit 5.98- 1.48 RESTANTEN 
LYCRA BEHA'S 

3.98-2.78-1.98 DAMESSHAWLS 

1e keus, effen. . 1.50 
Fantasie dessins 2.88 - 2.50 

* vl sAjf -7 r j V* -.) i f HEEMSTEDE 
Raadhuisstraat 52 ZANDVOORT 

Gr. Krocht 30 ■ 32 HAARLEM ' | •■) 

Gr. Houtstraat SS - 87 / 

Ged. Oudegracht 86 ) onder 
"ÉÉN • 

cai: IJMUIDEN 

Kennemerlaan 41 HAARLEM-NOORD 

Winkelcentrum „Delftwijk" 
Rijksstraatweg 5SS jf Elke iijnproever prefereert: LEFFERTS WijHeil 611 gedistilleerd ! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 * lerst kjH&LÈL NÖÖY ruimt op en hoe!! ZTE ONZE ETALAGE GROTE KROCHT 
Alle niet geëtaleerde goederen 

10% Korting Ook aan de zaak aan de Coulevaid. 
SLECHTS ENKELE DAGEN!! Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 

het snel voor u in orde. 

Olie verversen en doorsmeren. 

Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat 


Voor onze 1 
i i i 1 aan de Boulevard te ZANDVOORT 
(bij Bouwes PaSace) 

vragen wij 

mannelijke en vrouwelijke medewerkers: 

• CHEF ran de OIOEWTE-afdelïfig 

Voor deze zelfstandige functie zijn het bezit van rijbewijs, het Vakdiploma 
Aardappelen, Groenten en Fruit en de benodigde ervaring in het vak vereist. 
Leeftijd 25 jaar of ouder. 

• CHEF yasi de afdeling i 
i 

i i Voor deze functie zijn het bezit van het Kruideniersvakdiploma en een 
behoorlijke ervaring vereist. Leeftijd 25 jaar of ouder. 

• CHEFFSN van de afdeling 
VOORVERPAKT VLIIS EN VLEESWAREN Het bezit van het diploma „Verkoop vers vlees" strekt tot aanbeveling, 
ervaring is vereist. Leeftijd minstens 18 jaar. • EERSTE MEDEWERKSTER Ervaring in het levensmiddelenbedrijf wordt op prijs gesteld. Leeftijd ca. 
30 jaar of ouder. Ervaring strekt tot aanbeveling, hoewel voor opleiding wordt zorggedragen. 
Leeftijd 18 jaar of ouder. • ASSISTENTE voor de 
OROENTE-afdeling 

Leeftijd 18 jaar of ouder. 

• ASSIS' Leeftijd 18 jaar of ouder 

ASSISTENTE 
VOORVERPAK 

Leeftijd vanaf 15 jaar. 

MANNELIJK 

Leeftijd vanaf 15 jaar. artse de afdeling 
; EN VLEESWAf AOAZIJNiEOIENOE 
■Sfr Deze „vaste kern" van het bedrijf zal in het seizoen verdere uitbreiding ondergaan. 
Wij bieden een werkkring in een prettig modern bedrijf, goede salariëring en 
verdere arbeidsvoorwaarden. 

Geïnteresseerden kunnen nadere inlichtingen verkrijgen: 

* schriftelijk bij het Centraal Bureau VIVO, Prinsengracht 572, AMSTERDAM 

* of mondeling op maandagavond 16 januari tussen half acht en half tien in 
Restaurant Lion d'Or, Kruisweg 34-36, HAARLEM 

en op dinsdagavond 17 januari tussen half acht en half tien in Restaurant 
„Delicia", Kerkstraat 16, ZANDVOORT. Mi B 

I 

B Schildersbedrijf 

Ü* C f/, (f&fy 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 

Telefoon 4969 

A. J. van der Moolen. 

straat 38, Zandvoort. 
RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

ViVf. SuUU Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 Drogisterij-Parfumerie 
Helmersstraat 2 - Tel.3268 
Profiteer van onze januari-aanbieding 
VOOR PIANO'S 

Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, lel. 21036 Rijschool „Ondine" 
f 8 per # uur GRATIS THEORIE 
Telefoon 4594 Hout- en 

boardhandel 

,, Centrum" 

Jb. Slagveld 

Koninginneweg 26 
1 telefoon 2897 
i Winkel: Brederodestr. 1 

Telefoon 2963 
(naast dokter Flieringa) 

' ~10 Z ■■* Hermetistrip 
De enige strip, die ra- 
men en deuren volstrekt 
winddicht en lochtvrij 
afsluit. Gemakkelijk 

aan te brengen op allo 
materialen. Griezelig lage prijzen bij Modehuis „De Waag" 

Om maar enkele voorbeelden te noemen 

KINDERJURKJES voor minder dan de helft van de prijs 

bijv. van ƒ 16,25 voor ƒ 6, — 

MBISJESVESTEN, TWINSETS en PULLOVERS halve prijs 

MAILLOTS in verscheidene maten halve prijs 

SLOBKOUSEN van 16,50 en 12,50 voor 1,95 

SHAWLS van ƒ 3,95 voor 1 — 

STURKA KINDERJACKS halve prijs 

Alle onze niet afgeprijsde japonnen ƒ 15, — goedkoper 

AI onze japonnen met ingang van maat 44 halve prijs. 

Al onze niet afgeprijsde pullovers en vesten ƒ 5, — goedkoper. 

Alle Mantelpakjes ƒ 20, — goedkoper 
Enkele voorbeelden: 

JAPONNEN van ƒ 34,50 voor 19,50 

JAPONNEN van ƒ 95,— voor 49,— 

JAPONNEN van ƒ 39,50 voor 25, — 

PULLOVERS van ƒ 29,50 voor 15 — 

PULLOVERS van ƒ 24,50 voor 10 — 

ri.lDELI.IKl-: AANBIEDING: STRETCH PANTALONS ƒ 19,95 

HEREN PYAMA'S ... van ƒ 19,50 voor ƒ 10,— 

HEREN PULLOVER Bernard Allmann van ƒ 55, — voor 35, — 

HEREN STROPDASSEN van 6,95—5,95 voor 2,95 

HEREN OVERHEMDEN c 5,— 

HEREN STRANDSETS, 2-delig en 3-delig halve priis 

Hiernaast hebben wij nog heel voel voordelige aanbiedingen; dus komt 
U gerust even kijken, misschien is er voor U ook een koopje bij! 

MODEHUIS DE WAAG BLIJFT nog steeds een stap voor. Elec. Techn. Bur. Berkhout 

Erkend PiË.N--installateur ' ■'"■. V 

, Installaties ■•--,: Fornuizen 

... Reparaties ' Boilers 

Onderhoud Wasmachines enz. KOSTVERLORENSTRAAT 72 — TELEFOON 5023 MODEL-SLAGERIJEN 

Vrijdag- en zaterdagreclame 

Scho&aderkarfoonade 

500 gr. 2.43 

fSabkarbonade 500 gr. 2.58 

friaaskarbonade 500 gr». 2.68 

Sappig pekelvlees 

rar. 0.89 Gelardeerde Sever 

150 gr. 0.89 

Boterhamwopst 200 gr. 0.55 Haltestraat 30 - Zandvoort Eddy's textielhuis 

heeft voor de opruiming grote gebloemde Everwear 

FLANELLEN SLOPEN, met klein vlekje ƒ 2,98 

Kleine maten DAMES MAJO'S, zwart en blauw ƒ 2,98 

Mooie gebloemde HANDDOEKEN in 4 kleuren ƒ 1,98 

BRUSHED NACHTPONNEN S.M.L. ƒ 9,95 

BRUSHED PYAMA'S S.M.L. ƒ 12,95 

Restant WOLLEN KINDERTRU1EN, alle maten ƒ 9,95 

Mooie geluste THEEDOEKEN ƒ 0,98 

EADSTOF BONTE KEUKENDOEK, klein foutje ƒ 0,89 

JUPON, nylon met bijpassend slipje ƒ 2,98 

Restant donkere JONGENS OVERHEMDJES ƒ 2,98 

TERLENKA DAMES BLOUSE ï 7,95 

Gebloemde DAMESSLIPS ƒ 0,98 

INTERLOCK HEREN PANTALONS, lang- ƒ 2,98 

INTERLOCK HEREN HEMDEN, korte mouw ƒ 2,98 

FLANELLEN HEREN HEMDEN ƒ 3,98 

Zwarte DRALON ONDERBLOUSE, korte mouw ƒ 3,98 

STRETCH DAMES PANTY'S, lange pijp f 3,50 

Restant NYLON ONDERJURKEN, alle maten ƒ 3.98 

DUS voor voordelig kopen, even naar 

Eddy's textielhuis , 

Stationsstraat 20 l-en MOTORRIJSCHOOL K" , "*4.y' r **w 
BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419 67e jaargang no. 5 - Verschijnt dinsdags en vrijdags l f Opgericht ta 1900 DINSDAG 17 JANUARI 1967 

voor ZAND VOORT, BENTVELD en AERDHNHOUT 

UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertenieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Mr. Pot: Noodzaak bebouwing splan-Zuid niet aangetoond.' 

Bezwaarschriften tegen Plan 'Zuid' 

door adressanten mondeling toegelicht voor college van G.S. 

Onder voorzitterschap van de commissaris van de koningin in de prov. Noord-Holland, 
mr. P. J. Kranenburg, vond vrijdagmorgen in het gebouw van het provinciaal bestuur 
te Haarlem de mondelinge behandeling plaats van de tegen het gewijzigde bestem- 
mingsplan „Zandvoort-Zuid" ingediende bezwaarschriften afkomstig van de stichting 
„Bescherming Duinlandschap", de groep Boissevain, de heer De Waart en de Con- 
tactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming. Nadat de adressanten hun 
bezwaren tegen herziening van het uitbreidingsplan hadden uiteengezet verdedigde 
burgemeester A. Nawijn, namens de gemeente Zandvoort, het in 1966 door de ge- 
meenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Na de opening van de zitting door voor- 
zitter Kranenburg kreeg de heer De 
Waart als eerste spreker de gelegenheid 
zijn. bezwaren tegen het uitbreidingsplan 
nader toe te lichten. 

De heer De Waart toonde zich verheugd 
met de kans die nog bestaat kostbaar na- 
tuur- en recreatiegebied van de ondergang 
te redden. Spreker betoogde dat niet alleen 
strand en zee voor de recreatie noodzake- 
lijk zijn, maar ook de duinen rond Zand- 
voort. Hij noemde het uitbreidingsplan 
van de gemeente een aanslag op het na- 
tuurschoon. Wanneer de duinen worden FUNCTIE VAN ZANDVOORT Burgemeester Nawijn, sinds juli j.l. eerste 
burger van Zandvoort, heeft tijdens een 
toespraak voor een gezelschap Zandvoort- 
se middenstanders j.l. donderdag in restau- 
rant „Zomerlust", zijn visie gegeven op 
de toekomstige ontwikkeling van de ge- 
meente. Voor een meer evenwichtige op- 
bouw van de Zandvoortse economie acht 
hij uitbreiding van de badplaats een ur- 
gente zaak. Zandvoort zet nog te veel op 
één kaart, die van de vreemdeling enindus- 
trie, vindt burgemeester Nawijn. In tijden 
van economische teruggang zou dit het 
zakenleven wél eens parten kunnen spelen, 
is zijn mening. Bij een vergroting van het 
aantal ingezetenen door middel van vrije 
vestiging van buiten Zandvoort zou een 
economische depressie minder hard aan- 
komen. 

Daarnaast is- de burgemeester van oor- 
deel dat Zandvoort ook een (bouw) steen- 
tje moet bijdragen in het opvangen van 
bevolkingspieken. In de toekomst rekent 
hij op zo'n IfO.000 zielen in Zandvoort. 

Een dag later verdedigde burgemeester 
Nawijn het bestemmingsplan „Zandvoort- 
zuid" in vrijviel gelijkluidende zin tijdens 
de behandeling van de tegen dit plan in- 
gebrachte bezwaren voor het college van 
Gedeputeerde Staten. 

In de editie van j.l. vrijdag hebben wij 
in een kort commentaar gereageerd op 
een o.i. markante passage in het betoog 
van burgemeester Nawijn. Hier volgen nog 
enkele notities naar aanleiding van zijn 
uiteenzetting in de kring van middenstan- 
ders. 

Uitbreiding van de gemeente om de eco- 
nomische stabiliteit van het zakenleven te 
bevorderen en bevolkingspieken op te van- 
gen klinkt heel redelijk en kan perspectie- 
ven openen voor een plaats in het zui- 
den of noorden van ons land, maar is een 
voor Zandvoort weinig aanlokkelijk voor- 
uitzicht. Uitbouw van Zandvoort als looon- 
oord heeft onlierroepelijk verlies van na- 
tuur- en recreatiegrond tot gevolg. Ter- 
reinen die broodnodig zijn voor ontspan- 
ning en vrijetijdsbesteding van de miljoe- 
nen bevolking uit de randstad-Holland 
en wijde omgeving. Verwacht wordt dat 
Zandvoort speciaal op het gebied van de 
dagrecreatie in de nabije en verre toe- 
komst in steeds toenemende mate in voor-, 
hoog- en naseizoen een uitlaatklep zal 
gaan vormen voor de inwoners van de 
grote steden en wij betwijfelen het of een 
eventuele economische teruggang, die door- 
gaans van korte duur pleegt te zijn, een 
ongunstige invloed zal hebben op het be- 
zoek van toeristen en dagjesmensen. Wij 
verwachten eerder dat een verdere verste- 
delijking van Zandvoort de belangstelling 
voor de gemeente als recreatieoord zal 
doen verminderen, met alle onaangename 
gevolgen van dien voor de economische en 
sociale positie van Zandvoort. 

De Provinciale Planologische Commissie 
wijst in haar adviesrapport inzake het uit- 
breidingsplan „Zandvoort-Zuid" met na- 
druk op de functie van Zandvoort in de 
agglomoratie Zuid-Kenemerland. Zand- 
voort, aldus de commissie, is in de aller- 
eerste plaats recreatiegemeente en heeft 
geen vestigingstaak te vervullen. Hiermee 
geeft de commissie duidelijk de richting 
aan waarin Zandvoort zich naar Jiaar over- 
tuiging verder dient te ontwikkelen. En 
in die opvatting staat zij zeker niet alleen. 

Wanneer burgemeester Nawijn iets zou 
moeten vrezen met betrekking tot de toe- 
komst van Zandvoort dan is het een situa- 
tie waardoor de badplaats zijn aantrek- 
kingskracht voor de recreatie-zoekende 
stedeling zou verliezen. Zo'n situatie dreigt 
te ontstaan wanneer de gemeente blijft 
voortgaan te streven naar uitbreiding van 
de badplaats ten koste van de nog reste- 
rende natuur- en recreatiegronden. volgebouwd zijn zij definitief verloren. 

De woordvoerder van de stichting 
„Bescherming Duinlandschap", mr. Pot, 
die de door de gemeente gehanteerde cij- 
fers m.b.t. de woningbehoefte aan een 
kritische analyse onderwierp, merkte met 
verbazing op te hebben kennis genomen 
van de herziening van het uitbreidingsplan 
zoals dit door de Zandv. gemeenteraad op 
voorstel van het college van b. en w. is 
vastgesteld. Was bij het voorgaande be- 
stemmingsplan nog rekening gehouden 
met de duinen, in het nieuwe en herziene 
project wordt het gehele terrein bestemd 
voor flat- en woningbouw. 

Hij herinnerde aan de uitspraak van de 
Kroon waarin wordt gesteld, dat bebou- 
wing alleen verantwoord is bij gebleken 
noodzaak. Mr. Pot was van oordeel dat in 
het op verzoek van de gemeente uitge- 
brachte rapport over de woningbehoefte 
van Zandvoort tot 1980 die noodzaak niet 
is aangetoond. Hij vond dit rapport opper- 
vlakkig en onvoldoende gefundeerd. Wan- 
neer men de ontwikkeling de vrije teugel 
laat, zullen de duinen binnen afzienbare 
tijd met flatwoningen zijn volgebouwd. 

Mr. Pot noemde dit plan een uitvloeisel 
van het streven van oud-burgemeester mr. 
Van Fenema van Zandvoort een „stad aan 
zee" te maken. Volgens spreker wordt de 
woningbehoefte' in een gemeente hoofd- 
zakelijk bepaald door het door b. en w. 
gevoerde beleid. Wat zij er van willen 
maken, is beslissend. Mr. Pot bestreed de 
bewering van de gemeente Zandvoort dat 
de in plan-Zuid geplande woningen voor 
een groot gedeelte in de behoefte van de 
eigen bevolking zou voorzien. De wonin- 
gen die men daar -heeft- gedacht, aldus 
spreker, zullen voor het merendeel in han- 
den komen van de vlottende bevolking. 

Mr. Pot beklemde nogmaals dat de 
noodzaak van het uitbreidingsplan, zoals 
dat door de Kroon wordt verlangd, niet 
kon worden aangetoond en keerde zich 
tegen de voortschrijdende verstedelijking 
van Zandvoort die niet past in de taak 
van Zandvoort als recreatiegemeente. 
Wanneer G.S. goedkeuring aan dit plan 
onthouden, zal de gemeente binnen een 
jaar met een nieuw uitbreidingsplan ko- 
men, zo voorspelde spr. Hij bepleitte daar- 
om een meer ruime termijn voor het in- 
dienen van bebouwingsplannen. Mr. Pot 
besloot zijn pleidooi met de wens dat het 
gemeentebestuur van Zandvoort een an- 
dere koers zou gaan volgen t.a.v. de toe- 
komstige ontwikkeling van de badplaats, 
plaats. 

De heer Boissevain wees op de z.i. merk- 
waardige situatie dat de gemeente, nadat 
het vorige bestemmingsplan door de 
Kroon was verworpen een plan liet ont- 
werpen waarbij het gehelee gebied voor 
woningbouw etc, werd bestemd. Zand- voort moet, zei spreker, zich voornamelijk 
gaan concentreren op \ zijn recreatieve 
functie t.a.v. het achterland. 

Na de heer Van Ekeren, die betoogde 
dat bebouwing van Zuid voor de woning- 
voorziening van de ingezetenen van Zand- 
voort niet noodzakelijk is, sprak de heer 
Nijhoff namens de Contact Commissie 
voor natuur- en landschapsbescherming. 
De bezwaren van de commissie tegen het 
bestemmingsplan zijn vooral gericht te- 
gen de visuele aantasting van het duin- 
terrein dat zich ten zuiden van het uit- 
breidingsplan uitstrekt (waterleidingdui- 
nen), zei spreker. Waar haalt de gemeen- 
te Zandvoort de moed vandaan, vervolgde 
de heer Nijhoff, een jaar na de uitspraak 
van de Kroon met dit plan voor de dag te 
komen. De gemeente zou er goed aan 
doen, aldus spr., minder royaal om te 
springen met de voor de recreatie be- 
nodigde gronden. Het vestigingsbeleid van 
de gemeente dient gericht te zijn op men- 
sen die economisch met Zandvoort zijn 
verbonden. 

Na genoemde sprekers kreeg burge- 
meester A. Nawijn het woord. Volgens 
hem had de gemeente wel degelijk de 
noodzaak van het uitbreidingsplan aan- 
getoond. Hij gaf een opsomming van de 
bouwgronden die de gemeente tot beschik- 
king heeft. 

Buiten de vrije vestiging heeft Zand- 
voort behoefte aan ca. 1800 huizen, aldus 
burgemeester Nawijn. 

Hij herhaalde wat hij ook tijdens de bij- 
eenkomst van de Zandvoortse middenstan- 
ders had gezegd, dat ontwikkeling van 
Zandvoort als woongemeente nodig is voor 
een meer evenwichtige en stabiele opbouw 
van de Zandvoortse economie. 

In het streekplan voor' Zuid-Kennemer- 
land, vervolgde spreker, is aan het duin- 
gebied ten zuiden van de Frans Zwaan- 
straat de bestemming van woongebied ge- 
geven. „Ik ben blij met de bezwaren van 
de natuurliefhebbers, maar men dient niet 
uit het oog te verliezen dat voor recrea- 
tie pensions, hotels en tweede huizen voor 
de liefhebbers van buiten wonen nodig 
zijn", zo besloot burgemeester Nawijn zijn 
weerwoord. Aan het slot van de zitting gaf mr. 
Kranenburg de partijen te verstaan dat 
het niet de bedoeling van deze bijeenkom- 
sten was verwijten te laten horen en plei- 
dooien te houden, maar nieuwe gezichts- 
punten naar voren te brengen. Tevoren 
had hij opgemerkt dat de ' indieners van 
de bezwaarschriften precies hadden uit- 
eengezet -hoe-zij de -gemeente zouden be- 
sturen als zij het gemeentebestuur vorm- 
den. De op- en aanmerkingen hadden deze 
magistraat kennelijk geprikkeld. 
, Gedeputeerden zullen zich thans nader 
beraden over de bezwaren tegen het uit- 
breidingsplan gaan beraden en ter zijner 
tijd uitspraak doen. BESPREKING SAMENSTELLING 
BESTUUR SPORTRAAD 

In verband met de samenstelling van 
een bestuur voor de vorig jaar in het 
leven geroepen sportraad voor Zandvoort 
tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
19 december j.l. werd een verordening 
regelende de bevoegdheid van de sport- 
raad vastgesteld, heeft het college van 
b. en w. de plaatselijke sportverenigin- 
gen uitgenodigd voor leen brjeenkomistl 
op donderdag 19 januari a.s. in het ge- 
meenschapshuis. GEANIMEERDE CONTACT- 
BIJEENKOMST WATERSPORT- 
VERENIGING 

J.l. vrijdag vond in het gemeenschaps- 
huis de tweede contactbijeenkomst plaats 
van de watersportvereniging „Zandvoort". 
Voor deze bijeenkomst had men het ver- 
enigingslid de heer C. A. Prins te Heem- 
stede bereid gevonden een inleiding te 
houden over zijn tocht over het kanaal 
met zijn in Engeland gebouwde catema- 
ren. Na een technische uiteenzetting over 
voorbereiding, bouw en inrichting van het 
door hem vervaardigde scheepje, beschreef 
hij aan de hand van enkle zeekaarten de 
overtocht. 

Na zijn interessante beschouwing hield 
de secretaris van de watersportvereni- 
ging, de heer J. Deutekom, een verhan- 
deling over de voor- en nadelen bij de 
bouw van een polyester-boot. 
De geanimeerde bijeenkomst van de wa- 
tersportliefhebbers werd omstreeks het 
middernachtelijk uur door de voorzitter 
gesloten. 

ACCORDEONVERENIGING 

„ZANDVOORT" GAF 

FEESTCONCERT 

Zaterdagavond gaf de Accordeonvereni 
ging „Zandvoort", een van de weinige ver- 
enigingen die het t.v.-tijdperk schijnt te 
>zullen overleven, in de grote zaal van 
restaurant „Zomerlust" aan de Koster- 
straat het jaarlijks feestconcert. 

Onder leiding van dirigent Jan Davids 
uit Haarlem brachten het A-orkest,- samen- 
gesteld uit oudere leden van de vereni- 
ging en het B-ensemble, waarin de jeug- 
dige leden zijn opgenomen, en verscheidene 
solisten een uitgebreid programma van 
klassieke en moderne composities ten ge- 
hore. Voor de pauze vertolkte het A-or- 
kest o.a. do onverwoestbare Peer Gynt 
Suite van Ed. Grieg en gaf aan het be- 
gin van het tweede gedeelte van de avond 
een pittige uitvoering yan melodieën uit 
„My fair lady". 

Van de solisten moeten Greetje Paap 
en Yvonne van Koningsbruggen worden 
genoemd, die de door hen gespeelde com- 
posities, respectievelijk Preludio van Volpi 
en het bekende „Albanië", met veel gevoel 
•voor klanknuance uitvoerden. Ook tech- 
nisch bleken deze solisten hun instrument 
te beheersen. 

Het muciseren van het onlangs opnieuw 
samengestelde B-orkest, dat zich op deze 
avond na enkele maanden intensief repe- 
teren voor het eerst presenteerde, was 
voor de toehoorders een allerplezierigste 
belevenis. Wat de jeugdige accordeonisten 
nog aan technische vaardigheid ontbreekt 
wordt ruimschoots vergoed door hun en- 
thousiasme. Daardoor kreeg de verklan- 
king van de Minerva-ouverture van H. W. 
Van der Glas iets van een hoogtepunt van 
de avond. 

Het concert, besloten met een bal, werd 
bijgewoond door burgemeester Nawijn en 
zijn echtgenote. ZVM VERSLOEG ADO'20 

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen 
heeft afgelopen zondag in Heemskerk Ado 
'20 met 4 — verslagen. 

De Zandvoortse voorhoede, die direct na 
het beginsignaal van de arbiter tot de 
aanval overging, oogstte vijf minuten la- 
ter het eerste doelpunt in deze ontmoe- 
ting. Aaldert Stobbelaar joeg het leer 
achter de keeper van de gastheren in de 
touwen. Tot aan de rust hield de aanvals- 
linie van ZVM de leiding stevig in handen, 
maar slaagde er niet in de bekwame doel- 
verdediger van Ado, Burger, te passeren. 

Na de rust nam de druk van Zandvoort- 
meeuwen op de verdediging van de gasten 
toe. In de de twintigste minuut resulteerde 
dit in een tweede doelpunt. Een door aan- 
voerder Stobbelaar genomen strafschop 
verdween in het net achter keeper Burger. 
Twee minuten later scoorde Stobbelaar op- 
nieuw. Gerard Nijkamp bracht in de 35e 
minuut het vierde en laatste doelpunt op 
zijn naam. De ontmoeting werd in spor- 
tieve sfeer gespeeld. Ranglijst. 

De stand in afdeing 
luidt als volgt: West, 3e klasse B, Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant O %M Km Swt " O L 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 MhMty tov cmtwootd Nooit te bont maken In het nieuwe jaar zijn er van verschillen- 
de zijden weer vragen aan mij gesteld over 
uiteenlopende onderwerpen, waarover men 
nader ingelicht wenst te worden. Toch is 
het leuk om te weten dat de mensen dik- 
wijls niet eens genoeg hebben aan de pu- 
blicaties van de R.V.D. Als altijd: geheel 
tot uw dienst, beste vrienden! 

We gaan dan maar van start. 

Mevr. A.v.d.H.-G. vraagt of er een cur- 
sus vuurwerkmaken voor dames bestaat. 
Zij heeft met het vervaardigen van vuur- 
werk door mannen nogal vervelende erva- 
ringen opgedaan, omdat zij het verkapt 
oorlogstuig vindt. Als dames zich er mee 
zouden bemoeien, zou er wellicht wat lief- 
lijkers uit de (donder) bus komen, meent 
mevrouw. 

Ik ken zo'n cursus niet, mevrouwtje, 
maar wat let u om zelf een fabriekje te 
beginnen en u toe te leggen op het maken 
van leuke en gemakkelijk in het gevoel 
en gehoor liggende rotjes e.d.? 

Wel uit handen laten van de vredes- 
apostelen, hoor! 

De heer L.P.: U moet niet denken dat u 
alleen staat met uw mening dat de rege- 
ring-Zijlstra 't moeilijk heeft. Van de an- 
dere kant moet u de moeilijkheden van de 
goedwillende burgers ook niet wegcijferen. 
(De kwaadwillenden verwachten uiteraard 
geen gemakkelijk leventje.) 

De lieer O.v.B.: Het voetballen helemaal 
uit ons land bannen lijkt me wat cru. Be- 
ïnvloeding van de lichamelijke en geeste- 
lijke volksgezondheid lijkt met nuttig, 
maar dit gaat me te ver. Als wij niet 
meer van voetballen zouden houden, zijn we nergens. En wat moest er van onze, 
zondagmiddag terecht komen? U moet 
niet vergeten dat u met uw zienswijze het 
kraaien van oproer in de hand werkt. 

Mej. U.I. De wijze, waarop u met man- 
neharten omspringt is nogal zonderling. 
Geen vent went er aan om constant voor 
joker gezet te worden. Eén keertje gaat 
nog, maar dan moet 't ook afgelopen zijn. 
Gewoontevorming in dit opzicht zou van 
u een laakbaar vrouwtje kunnen maken. 
En durft u dat risico aan? 

De heer F.P. Ik heb niet gehoord dat de 
ervaringen van de desbetreffende lieden 
bij de^P.v.d.A.-karavaan in het noorden 
des.Jands toe te schrijven zijn aan sabo- 
tage van de zijde der K.V.P. Het komt mij 
voor dat het hier een olieeuvel was met 
verstrekkende gevolgen. De voet van oud- 
minister Samkalden herstelt al aardig. 

Mevr. K.K.-v.K. De mini-mode is inder- 
daad wat. 

Mevr. K.K.-v.K.: Ik geef toe dat de heer- 
sende mini-mode in de winter wat killetjes 
is. Maar wie aantrekkelijk wil zijn, staat 
vaak in de kou! 

De heer L.A.: Ik ben er nog niet zo ge- 
rust op dat de pier helemaal van de baan 
is. Eén zwak ogenblik van de minister en 
we zijn zo ver. Maar geen zorgen voor 
de dag van morgen. Laten we maar eerst 
kijken hoe de nieuwe riolering werkt. 

Mej. Wv.P.: De foto van dat bospaadje 
vind ik prachtig, maar wat doet die lang- 
harige slungel er op? 

De heer D.v.d.G.: Ja, ook als 't sneeuwt 
heeft u in ieder geval een verschijnings- plicht. Stemmen wordt aan uw eigen be- 
leefdheid overgelaten. Zeker, ook het niet- 
stemmen moet in 't geheim gebeuren. Als 
u het mij vraagt (en dat doet u, merk ik) 
is er keus genoeg deze keer. Langzamer- 
hand gaan we weer naar voor-oorlogse 
toestanden. 

De heer P.P.U.: Van uitstel komt nog 
geen afstel. Die sporthal komt er wel, 
maar u moet geduld hebben. U hebt in- 
tussen wel gemerkt dat de gemeenteraad 
hier niet over één-nachtsijs gaat. En 
waarom zou men ook? 

Mevr. S. de B.-V.: Moed verloren, al ver- 
loren. Daar moet u maar eens aan den- 
ken. Het helpt misschien wel niet direct 
in uw situatie, maar tenslotte kan er 
nog wel een andere schoonzoon opduiken, 
die toevallig ook goed in z'n slappe was 
zit. 

De heer T.G.S.: Audities bij de N.T.S. 
worden niet meer gehouden. Er is te veel 
aanbod. En vraag of laat komen ze toch 
allemaal aan de beurt. Wacht eerst maar 
lot de baard uit je keel is, jongeman. 

De heer H.F.D.: Geen paniek, alstublieft. 
Er zijn nog geen tekenen, die er op zou- 
den wijzen dat de gemeentebesturen zelf 
legertjes gaan oprichten. Ergens maakt 
u een denkfout. Uw programmeur heeft 
op het beslissende moment gefaald. Geef 
de man nog een kans. Die krijgt u ook. 

Mevr. J.J.L.-v.G.: Uw dochter kan met 
nog meer vertellen. Wat heb ik er eigen- 
lijk mee te maken dat ze schromelijk de 
huwbare leeftijd heeft overschreden en 
er geen enkele kerel aan de horizon ver- 
schijnt om het meisje te strikken? O 
nee, daar trap ik niet in, beste mevrouw. 

Beste vrienden, dat was weer genoeg 
voor vandaag. 

Wie geen antwoord heeft gekregen, kan 
veel afleiden uit het bovenstaande. Een 
half woord heeft maar een goed verstaan- 
der nodig. 

BARTJE Zandvoortm. 


13 


6 


6 


1 


18 


34—22 


Ripperda 


12 


6 


3 


3 


15 


22—12 


WA 


12 


6 


3 


3 


15 


18—16 


VSV 


8 


5 


3 

13 


18— 8 


HBC 


13 


4 


5 


4 


13 


24—20 


TYBB 


13 


4 


5 


4 


13 


23—21 


St.Pancratius 


11 


4 


3 


4 


11 


23—18 


Beverwijk 


12 


4 


1 


7 


9 


20—28 


ADO '20 


11 


3 


3 


5 


9 


14—21 


Velsen 


11 


3 


2 


6 


8 


13—19 


Neerlandia 


12 


2 


3 


7 


7 


18—30 


KW 


10 


2 


3 


5 


7 


13—25 Ach* *zei . e . Het Niemeycr jeugdschaaktournooi in 
Groningen, dat dit jaar al weer voor de 
vijfde maal werd georganiseerd, is — U 
zult het inmiddels wel al vernomen heb- 
ben — overtuigend door de 14-jarige Rus 
Steinberg gewonnen. De overwinningen 
van deze jongen kwamen doorgaans niet 
tot stand door wilde offeraanvallen a la 
Tal, maar door middel van gedegen en 
rustig positiespel. Overigens geen alle- 
daags verschijnsel bij een jongen van 14 
jaar: de jeugd zoekt het in de regel in 
overrompelende aanvallen. Een goed voor- 
beeld van het spel van de jonge Rus is 
de volgende partij. 

Steinberg — Svensson, Groningen 1967 

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, d7-d6, 3. d2-d4, 
c5xd4, 4. Ddlxd4, (Eens iets anders dan 
het normale 4. Pd4:) 4. ...Pb8-c6, 5. 
Lfl-b5, Lc8-d7, 6. Lb5xc6, Ld7xc6, 7. Pbl- 
c3, Pg8-f6, 8. Lcl-g5, e7-e6, 9. 0-0-0, Lf8- 
e7, 10. Thl-el, 0-0, 11. Kcl-bl (Met dien 
verstande dat Zwart door de ruil op c6 
het loperpaar heeft verworven, doet de 
stelling denken aan de bekende Rouzer- 
variant. Ook hier blijkt Wit over goede 
kansen te beschikken. In plaats van de 
kalme tekstzet was 11. e5 een interes- 
sant alternatief om op 11. ...de5: met 
Dh4, Dc7, 13. Pe5:, gevolgd door Pg4, 
voort te zetten) 11. ...Dd8-a5, 12. Dd4-d2, 
Da5-b6? (Minder sterk; waarschijnlijk 
was 12. ...Tfd8 een betere parade tegen 
de dreiging 13. Pd5) 13. Pf3-d4, a7-a5 
(Een nutteloze demonstratie) 14. f2-f4, 
'Tf8-e8 (Wat anders tegen de dreiging 
e4-e5 te doen?) 15. e4-e5, d6xe5, 16. f4x 
e5, Pf6-d5, 17. Pc3xd5, Lc6xd5, 18. Lg5x 
e7, Te8xe7, 19. c2-c3 Zie diagram 
a Ei c d ë f g h 

19. ...a5-a4 (Zwart kan geen goed plan 
vinden. Overigens staat hij slecht: het 
witte paard neemt op d4 een dominerende 
positie in en de witte e-pion drukt op de 
zwarte stelling. Wit kan zijn stelling dood- 
kalm versterken en „iets" op de konings- 
vleugel gaan ondernemen) 20. Tel-e3, Db6- 
c5, 21. Dd2-e2, Te7-d7, 22. Te3-g3, b7-b5, 
23. a2-a3 (Einde van de zwarte „aanval"). 
23. ...Ta8-d8, 24. Tdl-el, Ld5-b3, 25. De2- 
f2, g7-g6 (Aan deze minder prettige ver- 
zwakking kon Zwart toch moeilijk ontko- 
men) 26. Tg3-h3, Dc5-c4, 27. g2-g4! 
(Dreigt eenvoudig 28. Dh4. In Zijn wan- 
hoop offert Zwart nu een pion) 27. ...b5- 
b4, 28. a3xb4, Td8-a8, 29. Df2-f3, Td7-a7, 
30. Df3-c6! (Forceert dame-ruil waarmee 
de zwarte kansen tot nul worden geredu- 
ceerd) 30. ...a4-a3, 31. Dc6xc4, Lb3xc4, 
32. b2-b3, a3-a2+, 33. Kbl-al, Lc4-d5, 34. 
c3-c4, Ld5-b7, 35. Pd4-b5, Ta7-a6, 36. Pb5- 
c7 en Zwart staakte de ongelijke strijd. 
Geen opwindend, maar wel efficiënt 
schaak! Qua speltype doet de jonge Rus 
denken aan zijn 15-jarige Braziliaanse 
collega, het „wonderkind" Enrique Mec- 
king, over wie ik t.z.t. nog eens hoop te 
schrijven. 

Correspondentie aan A. C. van der Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. Wij ruimen op — 't Interieur, Stationsplein 13-15 Telefoon 
3346 FAMILIEBERICHTEN Heden overleed plotseling onze ge- 
liefde dochter, zuster, schoonzuster 
en tante 

Grietje Bias weiier- Paap 

in de leeftijd van 52 jaar. 

Uit aller naam: 
A. PAAP. 

Zandvoort, 13 januari 1967 Hierbij geven wrj kennis van het 
overlijden van onze lieve vrouw, 
moeder, grootmoeder en overgroot- 
moeder 

Aaltje Maria Koster-Coolen 

eerder wed. van C. Slagveld Jbzn. 
in de leeftijd van 81 jaar. 

Uit aller naam: 

R. Koster 

Fam. C. Slagveld 

's-Gravenhage, 13 januari 1967 
't Kleine Loo 34. 

De teraardebestelling zal plaats heb- 
ben woensdag 18 januari a.s. te 13 
uur op de algemene begraafplaats te 
Zandvoort. Belangrijke VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 

op, voor het u weer ontgaat! TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. ,JHet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de "Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma HOLLANDS RUNDVLEES RECTIFICATIE 

TREKKING VERLOTING 
Toneelver. ..WIM HILDERING" 

gehouden aan het bureau van politie 10/1 

Prijzen vielen op de nrs: 439, 444, 76, 122, 
565, 8, 487, 253, 167, 219, 329 en 118. 
Prijzen kunnen worden afgehaald bij Par- 
fumerie Hildering Kerkstraat. r MODEHUIS 

jjSi PIJjIjER 

KERKSTRAAT 4£- TEL. 3397 

AMSTERDAM - DEN HAAG - ZANDVOORT Er is nu overal OPRUIMING. 

Maar omdat wij een reputatie te verliezen hebben is er niet alleen 
opruiming, maar geven we het bijna C A D E A U. . 
Wij hebben er voor gezorgd juist nu de allervoordeligste in Neder- 
land te zijn. 

Een RESTANT BLOUSES, nu reeds vanaf 0.99 

Een RESTANT ROKKEN, nu reeds vanaf 4.50 

Een RESTANT PANTALONS, nu reeds vanaf 4.95 

Een RESTANT PULLOVERS, nu reeds vanaf 5.95 

Een RESTANT PAKJES in soorten, nu vanaf 9.Z5 

Een RESTANT ZUIVER WOLLEN 

TWEEDPAKKKEN van ƒ 89,50 voor 49.50 

DIT IS EEN PILLER OPRUIMING 

dus toch weer veel en veel goedkoper dan waar dan ook. IJ moet het zelf 

zien om het te geloven! 

Komt v vroeg, dan is de sortering het grootst. 

MODEHUIS „S. PILLER" - KERKSTRAAT 4 - TEL. 3392 

AMSTERDAM — DEN HAAG — ZANDVOORT SCHIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Grote afslag varkenskarbonade 

Schoude^karbonade 

500 gr. 2.28 

Ribkarbonade 500 gr. 2.48 

Haaskarbonade 500 gt*. 2.58 

Bofermalse runderbiefsfuk 

500 gi*. 1.90 

Boter ma Ise paarden bief stuk 

500 gr. 1.79 

Heerlijke saucijzen 

500 gr. f.50;kg 2.50 

ALLEEN WOENSDAG EN DONDERDAG 

RUND- en VARKENSGEHAKT 500 gram 1.40; kg 2.50 Haltestraat 30 - Zandvoort Varkenskarb., 500 gram 2.28 
Malse biefstuk, 250 gr. 1.98 
Kalfslappen, 500 gram 2.68 
Dikke riblappen, 500 gr. 2.78 
Bieflappen, 500 gram 3.28 
Mag, riblappen, 500 gr. 3.28 

Friese slagerij 

Kleine Krocht 1 REKLfiME VLEESWAREN: 

Gekookte ham 
150 gram f 0.98 

Gelardeerde lever 
150 gram f 0,98 

Pekelvlees 
150 gram f 0.85 

Osseworst 
150 gram f 0.60 J Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag Ui januari 1967: 

Kennemerland — Zandvoortm. 3 — 2 

Kinheim 4 — Zandvoortm. 2 1 — 6 

Kennemerland 7 — Zandv.m. 3 3 — 2 

Kennemers 2 — Zandvoortm. 4 3—0 

Adspiranten: 

RCH a — Zandvoortm. a 5 — 

DSOV a— Zandvoortm. b 0—2 

Zandvoortm. c — EDO e 2 — i 

Zandvoortm. d — DIO b 2 — 

Zandvoortm. e— TYBB e afg. 

Zandvoortm. f — TYBB g 2—2 

Pupillen: 

Haarlem a — Zandvoortm. a 5—0 

Haarlem b — Zandvoortm. b 3 — 

Haarlem c — Zandvoortm. e uitg. 

TZB b— Zandvoortm. d 0—0 

Uitslagen zondag 15 januarai 1967: 

ADO '20 — Zandvoortm. — 4 

RCH 4 — Zandvoortm. 3 3—2 

TYBB 4 — Zandvoortm. 4 3—1 

Geel Wit 4 — Zandvoortm. 6 3 — 1 
Bloemendaal 5 — Zandvoortm. 7 — 4 

O.G. 6— Zandvoortm. 8 2—2 

EDO 10— Zandvoortm. 9 4—3 

Zandvoorm. 10 — DSS 9 4 — 1 

Junioren : 

ADO '20 a — Zandvoortm. a 8—2 

O.G. b— Zandvoortm. b 4 — 11 

Zandvoortm. c — NAS b 2—3 

Zandvoortm. d — T8ZB a — 17 

D 

Afdeling liandbal 

Uitslagen pupillen zaterdag H januari: 

Meisjes: 

Zandvoortm. — Halfweg 1 1 — 2 

Halfweg 2 — Zandvoortm. — 3 

Concordia 1 — Zandvoortm. 3 — 1 

Zandvoortm. 4 — Blinkert 2 2 — 4 

Jongens : 

Zandvoortm. a — Zandvoortm. b 2 — 3 

Zandvoortm. a — Blinkert a 4 — 2 

Zandvoortm. b — Zandvoortm. c 12 — 4 

K.J.C. „Noord" 

De stand in de competitie van de maand 
januari luidt als volgt: 1. R. van der 
Werff 10574; 2. R. Roest 9779; 3. Mw. Ho- 
gendijk 9748; 4. Juffr. E. Draijer 9723. 

VERGADERKALENDER 

17 jan. — Humanistisch Verbond, Gemeen- 
schap Zandvoort, lezing Gemeenschaps- 
huis. 

17 jan. — Motorclub Zandvoort — film- 
avond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Nd. Christen Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing Jeugdhuis Herv. Kerk. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Yoka, Parochiehuis. 

4 febr. — Supportersver. Geel-Blauw 
Zomerlust 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. Yoka, Parochiehuis. 

26 febr. — Toss-avond, Parochiehuis. 

28 febr. — Raadsvergadering, Raadhuis. 
LK u HUIS 

te koop (6 kamers) op 
goede stand. Binnenkort 
leeg te aanvaarden. Br. nr.- 
501 bur. Zandv. Courant. WONINGRUIL 
Aangeb. in Amsterdam: 
4-KAMERFLAT, badka- 
mer, keuk., hal, cv. Dito 
gevr. in Zandvoort. 
Telefoon (020) 56736 Piecordi-Drums 

voor bruiloften 
en partijen 

ORGEL en ACCORDEON: 

P. VIJLBRIEF, Weidenhof 26, Leiden 

DRUM: 

C. DE GRAAF, Haarl. Trekvaart 11, 

Oegstgeest, telef. (01710) 51636 GEVRAAGD 
J. Menks, Vondellaan 17, 
telefoon 4317. Gevraagd voor direkt: be- 
trouwbaar zelfst. DAG- 
MEISJE. Voor werkelijk 
betrouwbare kracht loon 
ƒ 90,- SCHOON p. week. 
Aanmelden 's avonds 6 uur 
mevr. Siemons, Dr. Gerke- 
straat 76, telef. 3307. Te koop: Telef unken band- 
recorder, dubbel spoor m. 
microfoon ƒ 195, — ; hoogte- 
zon m. warmte en ultra 
violet, z.g.a.n. ƒ 65, — ; 
Electr. kachel, radiatormo- 
del ƒ 35,-; 4 originele olie- 
verf schilderijen in fraaie 
moderne lijst ƒ 225,- tot 
ƒ 475,-. Telefoon 3613. SPOEDREPARATIES 
KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed 
pjpfttmtia nakll tcUmp^ /ioo"c)i»rm»nlóok-rfu(JTOi|/j-4 s 
§ffièia$ov*ry*aglngen pêtrjjanxïatt n/ef meer, (oêqcstaa<$QxM 
'vVoor d* bromfietsers was df^aï *o. ln.fit£ven>ola7**w$ 
ffa'ritge luiste manier van aMariiuhlen om.Vt bênu/i ianSt 

l»ssam«*dtfS>t« «sk^m^wöX M ^*u^ï.^&*»«fcNs ^a£^ i VACANTIE 1967 

Te huur gevr. door gezin 
met 2 kinderen: VRIJ 
HUIS, FLAT of ETAGE, 
zo mogelijk dicht bij zee, 
voor 1 of 2 maanden. Aan- 
biedingen met uitv. gege- 
vens, o.m. ligging en inde- 
ling huis; pi ijzen en data 
gaarne aan M. J. Nijziel, 
Oldengaarde 115, Amster- 
dam - Buitenveldert. Electrische Dekens 

met grote korting 
l-pers. ƒ 60,- of 3 x ƒ 20,- 
2-pers. ƒ 69,- of 3 x ƒ 23,- 

5 standenregelaar, 

2 jaar garantie en 5 dagen 

gratis op proef. 

MAJOKO, Postbus 822 

Haarlem, tel. (02500)62406 TE KOOP: Gotisch Bank- 
stel, Gotische Eetkamer, 
Closet met stortbak, Was- 
tafel (compl.) Tel. 2843. Biedt zich aan per eind 
jan., HULP i.d. huish., 3 d. 
p.w. v. 9-4; voor ƒ 4,- p.u. 
mevr. Vossen, Zuiderstr.l6a Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 21, zondag 22 

januari, 8 uur 

Nw. Rotterdams Toneel 

„Wie kan er twee 
heren dienen" 

Dinsdag 24 jan., 8 uur 
„De Haagse Gomedie" 

„Voorjaarsontwaken" 

Woensdag 25 jan., 8 uur 

Russisch folkloristisch 

ensemble „Puls" 

Pr. ƒ 3,00- ƒ 10,00 (Cou- 
pons geldig m. toeslag). Vrijdag 27 jan., 8 uur 
^Nederlandse Comedie 

„Wie is bang voor 
Virginia Woolf" Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10 — 15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. Slagerij BURGER Haltestraat 3 Woensdag koopjesdag PRACHT TONGEN van 
gemeste kalveren, 500 gram.... 2,25 
1 kg pracht RUNDERLAPPEN 4,70 
500 gram VLEESGEHAKT .... 1,70 250 gram héél 
malse biefstuk 88 150 gram LEVERKAAS 0,89 

150 gram BOTERHAMWORST 0,45 3 SLAVINKEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,30 

3 GELD. SCHIJVEN 0,98 

3 TARTAARTJES 1,40 HEERLIJK LAMSVLEES 

LAPPEN, 500 gram 1,98 

KARBONADEN, 500 gram .... 1,75 
LAMSBOUTLAPPEN, 500 gr. 2,98 
HACHEEVLEES, 300 gram .... 0,99 MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Amberg - De wilde jaren. 1965 

Benzoni - Catharine, zo begeerd. 1966. 

Blixen - Laatste verhalen. 1965 

Brink - Die ambassadeur. 1964 

Caldwell - De dochter van John Ames. '65 

Davis - De verworpene. 1966 

Christie - In hotel Bei-tram. (Det.) 19656 

Wolkers - Terug naar Oegstgeest. 1965. 

Halier - Blaubeeren nach Israël. 1965 

Baldwin - Going to meet the man. 1965 

Bemelmans - I love you. 1947. 

Jaral - Téodro. 1965. 

Ontwikkelingslectuur. 

van Doveren - Hooggeëerd publiek. 1948 

van Duinkerken - Brabantse herinneringen 

1964 

Dijk - Koerswijziging in onze kerken. 1965 

Eipper - Woeste wereld, 100 dagen in de 
Rocky Mountains. 19965 

van de Graft - Agnes Block, Vondels nicht 
en vriendin. 1943 

Heindel - Rozekruisers cosmologie. 1924 

Lin Yutang - Keizerlijk Peking, zeven 
eeuwen China. 1963 

Lindgren - The art of the film. 

Murray - Problemen rond de godsdienst- 
vrijheid. 1966 

National Geographic, - jaarg. 1965., dl II 

Radio bouwschema's. 1966 

van het Reve - Rusland voor beginners.'64 

Schiltmeijer - Amsterdam in 17e eeuwse 
prent. 1966 

Schreuder - Als daar muziek voor is... '65 

Tournier - Radicale therapie. 1950. 

Vastenhoud - Kortegolf-radio onvangst. '65 Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Afdeling Volleybal. 

Voor woensdagavond 18 januari a.s. zijn 
de navolgende competitiewedstrijden vast- 
gesteld : 

Wim Gertenbachschool: 
Dames: OSS-Alliance 

Kennemer Soorthal: 
Heren: WIK-OSS ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië'- tns „Entre Rios", 17 jan. 
Kenya, Oeganda, Tanganjika: 

ms „La Bourdonnais", 20 januari. 
Ned. Antillen: ms „Marathon", 17 jan. 
Suriname: ms „Ganymedes", 17 jan. 
Ver. Staten van Amerika: 

ms „Gaasterdijk", 18 januari en 

ms „American Ranger", 20 januari. 
Z. Afrika (rep.) m.i.v. Z.-W.- Afrika: 

ms „Bovenkerk", 18 januari. 

Inlichtingen betreffende de verzending- 
data van postpakketten geven de postkan- 
toren. 67e jaargang nr. 6 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht: iniSOÓ VRIJDAG 20 JANUARI 1967 ZANDVOORTSE COURANT voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ.ACHTERWEG i, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementspri3s ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Sportverenigingen stelden candidaten 

voor samenstelling bestuur Sportraad Zandvoort In de gemeenteraadsvergadering van 19 
december 1966 werd een voorstel van b. en 
w. aangenomen tot vaststelling van een 
verordening, regelende de taak van een 
sportraad. Met het aannemen van dit voor- 
stel werd een begin gemaakt met de eind- 
fase van een reeds jaren lopende proce- 
dure, die voor de sportbeoefening te Zand- 
voort van groot belang is. Gisteravond 
vond in het Gemeenschapshuis een bijeen- 
komst plaats tussen verschillende verte- 
genwoordigers (bestuursleden) van plaat- 
selijke sportorganisaties, teneinde te ko- 
men tot een definitief bestuur van de 
Sportraad. 

Het tot dusverre optredende voorlopige 
bestuur stond onder voorzitterschap van 
de heer J. Brink. 

Ruim twintig personen namen aan deze 
vergadering deel en aan het einde van de 
besprekingen kon men het gemeentebe- 
stuur een voordracht van drie personen 
(voor een voorzitter) en van vier sport- 
vertegenwoordigers (voor leden van het 
bestuur) aanbieden. 

Wij roepen nog even de aard en de 
strekking van het bovengenoemd raads- 
voorstel in uw herinnering op: 

In hun toelichting bij dit voorstel schre- 
ven b. en w. dat de sportraad is bedoeld 
als contactorgaan tussen de sportvereni- 
gingen onderling en tussen deze vereni- 
gingen met het gemeentebestuur. Hij zal 
de lichamelijke opvoeding, de sport en de 
samenwerking tussen spprtorganisaties in 
de gemeente moeten stimuleren. Ook zal 
de sportraad b. en w. van advies dienen 
inzake aanleg, exploitatie, onderhoud en 
beheer van sportvelden in de gemeente en 
tevens betreffende lichamelijke opvoeding 
en sport in de breedste zin. - 

De sportraad zal uit negen leden be- 
staan, van wie er zes lid zijn van plaatse- 
lijke sportverenigingen. Deze leden worden 
door b. en w. benoemd. Twee leden zullen 
door de gemeenteraad uit hun midden 
worden benoemd. Een van deze twee leden 
dient zitting te hebben in het college van 
b. en w.. De voorzitter zal door b. en w. 
worden benoemd uit een door de sportver- 
enigingen opgestelde voordracht van drie 
personen. 

De verordening is — na het aannemen 
van het desbetreffende raadsvoorstel van 
19 dec. j.1. — op 1 januari 1967 ingegaan. Na levendige gedachtewisseling, die 
(uiteraard!) een sportief karakter droeg, 
kwam de vergadering tot de volgende 
voordrachten: 

Kandidaten voorzitter: de heren J. H. 
B. Brink (OSS); H. Sandbergen (Zandv. 
Pol. Sportver.); J. A. B. van Pagee 
(Zandv. Hockeyclub). 

Kandidaten voor leden van het bestuur: 
de heren E. N. van Petegem (Zandv.m.); 
H. E. Bosman (TZB); J. Brandsen (Ten- 
nisclub Zandvoort); G. v.d. Wolde (Zwem- 
ver. „De Zeeschuimers"). Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant U V mL iwl " %J L 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 EMERITAAT VERLEEND 

Met ingang van 1 januari j.1. is aan ds. 
P. J. O. de Bruyne, voorganger van de 
Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg, 
wegens gezondheidsredenen vervroegd emi- 
ritaat verleend. De kerkeraad van de Ge- 
reformeerde kerk houdt zich thans bezig 
met de voorbereidingen voor het beroepen 
van een nieuwe predikant. De classis Haar- 
lem heeft ds. van Arkel als consulent aan- 
gesteld zolang in de predikants-vacature 
niet is voorzien. 

BITEENKOMST 
A.S.V. „SANDEVOERDE" 

In samenwerking met diverse Zandvoortse 
erkende autorijscholen belegt de Auto- 
sportvereniging „Sandevoerde" voor leden 
en niet-leden op vrijdag 3 februari a.s. een 
bijeenkomst in hotel „Sonnehoeck" aan de 
dr. Smitstraat. Tijdens de bijeenkomst zal 
de nieuwe wegenverkeerswet worden be- 
handeld. 

Zaterdag 25 -februari organiseert de on- 
langs opgerichte ASV .Sandevoerde", die 
thans 71 leden telt, de eerste autorit. LSD van over de Oceaan 

naar Europa 

Er zijn mensen, die bij voorkeur verkeren in een toestand, die zij „high" noemen. Zij 
trachten dit op allerlei manier te bereiken. Huges, de man met „het gaatje in het 
hoofd" propageerde de trepanatie en we hebben onlangs in Amersfoort een geval 
gehad met „psyehodelic sound", waarbij een toestand van geestvervoering bereikt 
wordt door beatmuziek met flikkerlicht. Het meest besproken en ook het gevaar- 
lijkste middel is LSD (lysegic acid diethylamile). O.C.Z. ZANDVOORT BELEGT 
GEBEDSDIENST 

In het kader van de week van gebed om 
eenheid houdt het Oecumenisch Contact 
Zandvoort een gezamenlijke gebedsdienst 
op dinsdag 24 januari a.s. in de Gerefor- 
meerde Kerk, Julianaweg 15, alhier. 
Aanvang 20 uur. De liturgie wordt ge- 
leid door ds. P. van der Vloed en de medi- 
tatie wordt gehouden door kapelaan J. 
Veldt. 

Muzikale medewerking verlenen Joh. Go- 
sen, orgel en mevr. M. Schouten-Aronds, 
hobo. Zij spelen Andante uit de Sonate in 
B van G. F. Handel en Andante in A 
klein van G. F. Teleman. 
D 

Het bestuur van het Oecumenisch Con- 
tact Zandvoort heeft een commissie be- 
noemd met de opdracht Zandvoort op so- 
ciaal gebied in kaart te brengen en te in- 
ventariseren wat er op het gebied van 
dienstverlening reeds bestaat. 

Ds. P. van der Vloed (Hervormd) treedt 
op als mentor van deze commissie. Als le- 
den werden gekozen voor de Gereformeer- 
de kerk de heer H. de Hoop, voor de af- 
deling Zandvoort van de Nederlandse Pro- 
testantenbond de heer J. G. Wijnbeek, 
voor de Hervormde kerk mevrouw S. Ber- 
lott-Rijkmans en voor de Rooms-Katholie- 
ke kerk Drs. G. ter Veer. 

Als adviseuse van deze commissie zal de 
rooms-katholieke maatschappelijk werk- 
ster, mevrouw D. Mul-ter Schiphorst op- 
treden. Via deze commissie wil men trach- 
ten in Zandvoort tot één groot dienst ver- 
lenend centrum te komen. 
D 

Uit het bestuur van de stichting „Oecu- 
menisch Contact Zandvoort" hebben zich 
teruggetrokken de penningmeester, de heer 
A. Kalff en de heer P. Smit. Eerder be- 
dankte reeds als bestuurslid de heer W. 
van der Mije in welke vakature reeds 
werd voorzien door de benoeming van de 
heer P. Huijskes. JAMMER 

Tot onze spijt kunnen wij de lezers geen 
verslag aanbieden van de inleiding, die 
burgemeester Nawijn gisteravond voor de 
afdeling Zandvoort van Volksonderwijs 
heeft gehouden over de instelling van een 
schoolraad voor het openbaar onderwijs, 
zoals door ons was aangekondigd in de 
editie van j.1. dinsdag. 

Aan het begin van de vergadering werd 
ons door de voorzitter^ de heer Ramkema, 
te verstaan gegeven dat het hier een huis- 
houdelijke ledenbijeenkomst betrof, waar- 
voor de pers niet was uitgenodigd. 

Wij hebben na deze mededeling 
üe zaal diicct verlaten. Maar was het niet 
zinvol geweest de krant in de gelegen- 
heul te stellen ruimere bekendheid te ge- 
ven aan een onderwerp, dat voor de ou- 
ders van kindei en die in, Zandvoort het 
openbaar lager onderwijs volgen, van be- 
lang is? 

De m °Qelijkheid tot deze informatie 
werd d° or het enigszins abrubte, om niet 
te zeggen onhoffelijke, optreden van de 
voorzitter afgesloten. Voor zover de mensenheugenis strekt, 
hebben mensen bepaalde middelen gebruikt 
om te komen in een toestand van geest- 
vervoering, waarin ze als het ware uit de 
werkelijkheid traden en zichzelf in staat 
achtten (en het soms ook waren) tot wat 
anders onmogelijk zou schijnen. 

Het moderne LSD heeft dezelfde eigen- 
schappen als twee reeds lang bekende 
'giffen' t.w. peyote, een soort cactusschim- 
mël, en moederkoorn, een vergiftige woe- 
kering in gerst. 

De hasjisjs, vooral in het oosten ge- 
bruikt en bereid uit hennep, heeft indertijd 
de naam gegeven aan de secte der Has- 
jisjin, van welk woord het franse „assasin" 
(moordenaar) is afgeleid. De novieten 
van deze secte werden in een staat van 
geestvervoering gebracht, waarin hun al- 
lerlei vleselijke genietingen ten deel vielen. 
Eenmaal uit deze droom ontwaakt, werd 
hun verteld, dat ze in het paradijs hadden 
vertoefd en dat ze door het strikt opvol- 
gen der bevelen dit paradijs zouden ver- 
dienen. De dood had dus voor deze mensen 
geen enkele afschrikking en zij verrichten 
hun taak, het vermoorden van de tegen- 
standers der secte, letterlijk met volledige 
doodsverachting. 

Ook in het religieuze leven hebben deze 
middelen van ouds een rol gespeeld. In het 
oosten bezorgt het intensieve gebruik van 
wierook tijdens godsdienstige handelingen 
ook een soort trance. De peyote vervulde 
een belangrijke functie in de riten der 
ioux- en Cheyenne-indianen en de roes, 
waarin zij werden gebracht, deed hun haat 
tegen de blanke indrinkers nog toenemen. 

Dat opium de gebruikers ervan in een 
toestand van geestvervoering brengt, is 
eveneens bekend. 

Dezelfde verschijnselen kunnen wij in 
de maatschappij van heden constateren. 
De „happening" bereikt pas de vereiste 
climax wanneer 'men de hoogte" heeft', de 
be3te vertaling van het begrip „high" zijn. 

Men ziet alles in andere kleuren en ver- 
houdingen, licht en geluid zijn veel inten- 
ser, en zo kan men bijvoorbeeld zich in- 
beelden, dat men in staat is te vliegen en 
uit het raam te springen. Zo kan men 
menen, dat men in staat is op het water 
te lopen, enz. enz. 

Al de hiervoor genoemde giffen zijn 
plantaardig van oorsprong. Maar LSD, het 
moderne middel, is een chemisch produkt. 
De invoer van hasjisj, hennep, opium kan 
worden gecontroleerd, men kan smokke- 
laars betrappen en hun buit in beslag ne- 
men, maar bij LSD is dat praktisch on- 
mogelijk. 

Het kan heel gemakkelijk worden be- 
reid, ook door amateur-scheikundigen. Het 
begon zijn loop als geneesmiddel. Een 
Zwitserse fabriek had het vervaardigd ten 
dienste van de psychiatrie, omdat men in- 
zicht zou kunnen krijgen in de diepste 
roerselen van de ziel, wanneer mensen on- 
der invloed van dit middel tenslotte ook 
de „zevende slu^r" afwierpen en zonder 
enige remmingen te ondervinden zichzelf 
toonden zoals ze waren. 

Het kwam in kleine hoeveelheden op de 
markt, gemerkt als niet voor menselijk ge- 
bruik bestemd vergif, maar toen eenmaal 
de mogelijkheden — vooral de commerci- ële — werden ontdekt, belandde het al 
spoedig tegen fantastische prijzen op de 
zwarte markt. 

Een ongelooflijke kleine dosis is reeds 
voldoende om het gewenste stadium van 
„de hoogte" te bereiken. Eén druppel be- 
vat zeker honderd van zulke doses. 

De officiële prijs van een gram LSD 
schommelt tussen de 75 en 150 gulden, 
maar op de zwarte markt is die prijs is 
opgelopen tot tussen 'de twee en' zesdui- 
zend gulden per gram. Dat is dan de 
groothandelsprijs, de detaillist legt er 
vaak nog eens een paar honderd procent 
winst op. 

De Amerikaan Lawrence Schiller, die 
zich in deze materie heeft verdiept, meent, 
dat minstens vier miljoen Amerikanen, 
waarvan zeker driekwart scholieren en Het is nog niet zo lang geleden dat •men iverkelijk op kinderen afgestemde kinder- 
literatuur heeft. 

Nu hoeft men op de etalage van de eerste de beste boekwinkel slechts een enkele 
blik te werpen om een grote verscheidenheid van kinderboeken, al of niet rijkelijk 
geïllustreerd aan te treffen. 

Tussen het vroeger waarin de eerste bewuste pogingen werden gedaan om een 
voor kinderen begrijpelijke lectuur te scheppen, dat wil dus zeggen ongeveer in de 
vorige eeuw, en het nu van de overvloed van goede en miserabele jeugdlectuur ligt 
evenwel een interessante ontwikkeling. 

Wat zegt de lezer b.v. van de volgende titels voor kinderboeken uit de 19e eeuw f 

„Zedelijke verhalen voor jonge lieden ter bevordering van godsdienstzin en 
maatschappelijke deugd" of (uit 1750 reeds) „Verstandige Engelse leermeesters of 
Kweekschool van Jonge Jufferen, Naer 't Begrip der teedre jaren tot Vermaek en 
Onderwijs der jeugt van goeden huize en ter bevordering ener deftige opvoeding." 

Hoevélen kennen niet meer de beroemde regels, die indertijd toch wel het sum- 
mum van moderniteit en aan de kinderziel aangepaste schrijverij betekenden. 

A. Alexis heeft zijn zusje lief 
Wanneer ze in vrede leven 
Hij noemt haar zelfs zijn hartedief 
Als zij haar speelgoed hem wil geven. 

B( edelaar) 

Die afgeleefde man 
Die bijkans nakend zit 
En trillend van de kou 
Is even goed als ik. 

Zoals deze eeuw op velerlei gebied de vernieuwingen heeft gebracht, zo heeft hij 
het ook gedaan op het gebied van de kinderboeken. 

De teksten werden volkomen aangepast naar de diverse leeftijden en ook de illu- 
straties kregen een steeds grotere rol toebedeeld. 

Niet alleen de „romantische" spannende boeken zagen het licht, ook op het 
gebied van de jeugd-ontwikkeling verscheen uitgave na uitgave. 

Boeken over techniek, chemie, natuurkunde, waar velen met een technische 
knobbel plezier aan beleven. - 

Ook in het geestige genre kreeg de jeugd de beschikking over boeken die er 
zijn mogen. Nederland kan in dit opzicht bogen op een aantal uitstekende auteurs, 
die van de humor en de originaliteit — dingen die voor heen taboe schene*i in het 
kinderland — een dankbaar gebruik hebben gemaakt. 

Een goed boek is besteed aan de meeste kinderen en het mag dan ook ver- 
heugend worden genoemd dat het onze tijd is die de waarde van liet kinderboek 
is gaan zien en het niet alleen bij zien heeft gelaten. studenten, LSD gebruikt en er soms aan 
verslaafd is. 

Twee Amerikaanse geleerden, Alpert en 
Leary, hebben de aandacht gevestigd op 
de mogelijkheden van LSD en het middel 
daarmee eigenlijk gepopulariseerd. Het re- 
sultaat hiervan is geweest, dat men in 
wetenschapskringen van dit middel afke- 
rig is geworden, maar dat tal van men- 
sen er naar hartelust mee experimenteer- 
den. 

In Amerika heeft LSD reeds miljoenen 
in de ban en ook Europa is hard op weg. De kopermijnen van koning Salomo Joods nationaal fonds 

helpt bij ontginning van Israëls bodera In verband met de voor dinsdag 24 januari aangekondigde A.V.R.O. t.v.-uitzending 
over het werk van het Joods Nationaal Fonds in Israël — dat o.a. bestaat uit 
herbebossing en bevloeiing van het land — ontvingen wij van het bureau Nederland 
van het JNF onderstaande publicatie. Bij Tima in de woestijn de Negev liggen 
de mijnen, waaruit het moderne Israël het 
cementkoper haalt. De voorraad wordt ge- 
schat op 2,3 miljoen ton en vormt een 
voorname bron van rijkdom voor Israëël. 
Maar reeds koning Salomo had zijn gewel- 
dige rijkdom aan dit koper te danken, 
want koper was het belangrijkste metaal 
in de dagen van het Oude Testament. 

In do Arawa-vallei, ten zuiden van de 
Dode Zee, heeft de Amerikaanse archeo- 
loog Nelson Glueck de overblijfselen aan- 
getroffen van een verrassend groot aantal 
nederzettingen, waar men koper heeft ge- 
dolven en gesmolten. Hij vond slakken- 
bergen, resten van arbeidersverblijven, 
ventilatie-buizen en smeltovens. 

Veertig kilometer ten zuiden van de 
Doe Zee lag eenmaal in het dal der smeden 
Khirbet Nahas, één der grootste koper- 
centra van koning Salomo. De kunst van 
het koper smelten en koper smeden werd 
in die dagen uitsluitend beoefend door de 
speciale stam der Kenieten, die overal 
met hun blaasbalgen rondzwierven. 

Aan de kust van de Rode Zee, vlak bij 
het moderne Eilath, heeft Glueck Etsion 
Geber opgegraven. Hij vond daar de oud- 
ste en meest gekompliceerde metaalsmel- 
terij uit de Oudheid. Aan de hand van 
talloze aardewerkscherven kon de tijd, 
waarin men hier werkte vrij nauwkeurig 
worden bepaald. De kopererts-smelterij is 
.de oudste industrie van Israël. De legende 
zegt, dat koning Salomo een zeer wijs man 
was. Dat is best mogelijk, maar zeker 
is, dat hij verzot was op weelde. Talloze 
slaven zwoegden in zijn mijnen. 

Hij had een bondgenootschap gesloten 
met koning Hiram I van Phoenicië en deze 
leverde hem Phoenicische vaklieden en be- 
kwame zeevaarders; hij betaalde met olie 
en graan. En zo voeren zijn vloten over 
de Rode Zee en kwamen terug met het 
goud uit Ophir, maar ook met zilver, pau- 
wen, apen en ivoor. Er werd veel inge- 
voerd en weinig uitgevoerd. En dus was de weelde-zieke koning wel genoodzaakt 
onbetaalde herendiensten te laten verrich- 
ten en zware belastingen te heffen. En 
dat zal zijn volk niet altijd even prettig 
hebben gevonden. Maar op de schone ko- 
ningin van Sheba, die hem uit Arabië een 
bezoek bracht en die hij in Etsion Geber 
ontving, heeft hij stellig een geweldige in- 
druk gemaakt. 

De tijden zijn veranderd. Het moderne 
Israël is ontstaan en het werkt en zwoegt 
hard aan zijn toekomst. Maar er zijn geen 
herendiensten meer en geen ondraaglijke 
belastingen. Maar waar komen de enorme 
bedragen vandaan, die voor Israëls op- 
bouw nodig zijn? Als sedert 1901 bestaat 
het Joods Nationaal Fonds, dat tot de 
stichting van de staat Israël ten doel had 
om grond in het toenmalige Palestina te 
kopen en te ontginnen. Thans is het fonds 
belast met ontstening en ontginning van 
Israëls bodem, de herbebossing en de be- 
vloeiing van het land. 

De gelden voor dit alles werden en wor- 
den bijeengebracht door de Joden — arm 
en rijk — overal ter wereld en sinds 1948 
ook door talrijke niet-Joodse vrienden van 
Israël. 

Ten einde het storten van een bijdrage 
nog aantrekkelijker te maken heeft het 
Joods Nationaal Fonds daar nu enkele, 
speciale voordelen aan verbonden. 

1. De naam van ieder, die een bedrag 
sort op gironummers 597000 ten name van 
het Joods Nationaal Fonds te Amsterdam, 
wordt ingeschreven in de boeken van de 
Negev, die te Jeruzalem steeds voor ieder- 
een ter inzage liggen. 

2. Wie een bijdrage stort van ƒ 5, — 
of meer, ontvangt vanuit Israël een certi- 
ficaat, waarop zich echt Negev-zand be- 
vindt en dat versierd is met zeven bloeien- 
de rozen. De grootte van het gestorte be- 
drag en het inschrijvingsnummer staan 
tevens op het certificaat vermeld. 

3. Uit elke 10.000 deelnemers wordt 
door het lot een vertegenwoordiger aange- 
wezen voor een gratis reis naar Israël. WATERGETIJDEN 
HW 


LW 


HW LW 


strand 


jan. 
berijdbaar 


22 


— . — 


8.00 


12.21 20.00 


4.00—10.30 


23 


0.57 


9.00 


13.19 21.00 


5.00—12.00 


24 


1.49 


9.30 


14.08 22.00 


5.30—12.00 


25 


2.41 


10.30 


14.58 23.00 


6.30—13.00 


26 


3.30 


11.30 


15.43 23.30 


7.30—13.30 


27 


4.15 


12.00 


16.29 24.00 


8.00—14.30 


28 


4.59 


0.30 


17.15 13.00 


9.00—15.00 Samengesteld door P. van der Mije KCzn 

BURGERLIJKE STAND 

13 —19 januari 1967 

Geboren: Marcus Petrus Paulus, z.v. 
J. W. P. van Dam en T. M. C. van Leuven; 
Patricia, d.v. F. J. Boom en C. Rippens. 

Overleden: Joseph Henri Dony, oud 88 
jaar, geh. gew. met M. A. E. Teune; Cor- 
nelis Charles van Musscher, oud 79 jaar, 
geh. gew. met J. J. Meijer. 

Ondertrouwd: Erwin Max Erhard Obst 
en Corolina Marcelle Roberta de Wit. 

Gehuwd: Albertus Peter Louis Lam- 
mers en Theodora Hillegonda Kok; Frede- 
rik Pietersen Meester en Sara van Dui- 
venboden. 

POSTCHEOUE- en GIRODIENST 

SCHAFT RECHT VOOR 

KASCHEOUES AF 

Het chequerecht, dat voor alle cheques 
van de Postcheque- en Girodienst ƒ 0,35 
beliep, is gewijzigd in een gedifferentieerd 
tarief naar het soort cheques. 

Deze wijziging heeft tot gevolg dat het 
recht voor kascheques is afgeschaft, het 
recht voor zichtcheques op ƒ 0,35 wordt 
gehandhaafd en het recht voor gewone 
cheques, inclusief verzamelcheques is ge- 
bracht op ƒ 0,50. 

Voorts is de beperking betreffende het 
gratis storten op eigen postrekening tot 
rekeningen van natuurlijke personen inge- 
trokken, zodat voortaan alle stortingen 
op eigen rekening kosteloos zijn, voor zo- 
ver gebruik wordt gemaakt van de daar- 
voor bestemde, gratis bij de postkantoren 
verkrijgbare, gele stortingskaarten. 

ZEEPOST 

Argentinië: ms „Zaanland", 25 jan. 
Australië: ms „Orcades", 23 jan. 
Brazilië: ms „Santa Rita", 24 jan. 
Canada: ms „Lord Viking", 25 jan. 
Chili: ms „Ares", 24 jan. 
Ned. Antillen: ms „Kreon", 24 jan. 
Nieuw-Zeeland: ms „Main Llo d", 23 jan. 
Suriname: ms „Socrates", 24 jan. 
Verenigde Staten van Amerika: 
ss „Statendam", 23 jan. 

ms „Schiedijk", 25 jan. 

ms „American Rover", 27 jan. 
Rep. Z.-Rfrika m.i.v. Z.-W. -Afrika: 

ms „S.A. Vaal", 22 jan. 

ms „Annenkerk", 25 jan. 
Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven de postkan- 
toren. AUTO HUREN 

f5,- P«* dag 

Model '64, '65 en 1S66 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn All Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 Mensen en zaken 

Vlees en vis 

Het stelselmatig losser worden van en- 
kele min of meer „knellende banden" in 
de ï'ooms-katholieke godsdienstbeleving 
heeft een even verrassend als verstrekkend 
effect. Zoals men weet kent de r.k. kerk 
behalve de grote 40-daagse vasten nog 
verschillende andere bezinnings-, onthech- 
ting-s- of onthoudingsdagen. Met name de 
vrijdag was een ,, magere", een vleesloze 
dag. 

Van oudsher is die dag altijd geken- 
merkt geweest als de dag, waarop de om- 
zet van vis een merkbare stijging onder- 
vond. Dat is natuurlijk logisch, want on- 
willekeurig werkte het opvolgen van het 
vleesverbod op die dag door de katholie- 
ken inspirerend op hun omgeving. 

Ook niet-katholieken verkozen de vrij- 
dag als een „visdag". Uiteraard niet uit 
godsdienstige overwegingen, maar veel- 
eer uit praktische. Zo ver is de oecumene 
nu ook niet gevorderd dat niet-katholie- 
ken uit louter solidariteit en godsdiensti- 
ge bewogenheid met hun katholieke mede- 
burgers 1 vasten of zich op één dag van de 
week van vlees onthouden! 

Maar wel is er iets anders gebeurd. De 
vishandel is verontrust door deze gang van 
zaken in de rooms-katholieke godsdienst- 
gemeenschap. Vorig jaar heeft een Rotter- 
damse vishandelaar al in een telegram 
aan de bisschop zijn beduchtheid kenbaar 
gemaakt, toen er sprake was van een op- 
handen zijnde verdwijning van de vleeslo- 
ze vrijdag. Nu dit een feit is geworden, 
gonst het overal heviger. 

Men rekent dat — als de vrijdag een- 
maal definitief over de hele linie is „af- 
geschaft", een ernstige terugslag op de 
visverkoop het gevolg zal zijn. Misschien 
is dit wel zo en onmiddellijk met dit er- 
kennen borrelt er een lichte schaamte om- 
hoog over deze onthutsende gedachtegang. 
Want er wordt ongeveer mee veronder- 
steld dat de katholieken nu opeens alle- 
maal van de vrijdag een orgie van vlees 
en jus uit vlees gaan maken. Dat zij 
daardoor helemaal van de vis af geraken, 
is een vrees, die momenteel sterk leeft in 
de gelederen van de vaderlandse vishan- 
delaren. 

We leven in een tijdsbestek van protesten 
en het laat zich aanzien dat de vishandel 
zich niet onbetuigd zal laten. Binnen af- 
zienbare tijd kan men dus protestdemon- 
straties voor de woning van kardinaal Al- 
frink verwachten en rookbommen voor de 
katholieke kerkgebouwen. 

Als dit allemaal zo is en het is waar 
dat de visverkoop bijzonder nadelig be- 
invloed wordt door deze rooms-katholieke 
vlotheid, dan moet toch gezegd wor- 
den dat de vishandel rijkelijk laat is met 
z'n protest. Het mag verbazing wekken 
dat de verkoper van vis nooit eerder op 
de gedachte is gekomen dat protesteren 
een gebiedende eis is, omdat in dit op- 
zicht door de rooms-katholieko kerk dis- 
criminerend wordt opgetreden: Eén en- 
kel schriel visdagje tegen zes vette vlees- 
dagen in de week. Inderdaad, men heeft 
hier domweg over de belangen van de vis- 
mensen heen gewandeld en de slagers on- 
gehoord bevoordeeld. 

Er zal een reclamecampagne moeten ko- 
men. En: het zou zinvol zijn het eten van 
vis in het bijzonder te stimuleren in sla- 
gerskringen, omdat de vleeshouwers al- 
tijd zo schromlijk bevoorrecht zijn ge- 
weest. Of het zoden aan de dijk zet, is een 
vraag, die moeilijk is te beantwoorden. 
Er zijn natuurlijk veel minder slagers dan 
katholieken. 

Dan moet een handige reklameman een 
goed inzicht in deze moeilijke materie 
hebben en onder de katholieken gaan op- 
bouwen wat door de bisschoppen zo on- 
doordacht is afgebroken. 

Een uitgekookte propagandist moet de 
katholieken kunnen overtuigen van het 
feit dat vis op dinsdag even lekker is als 
op vrijdag. 

Wie dat kan bereiken, zorgt weer voor 
de rust en de harmonie in de nederlandse 
economie. 

Kom op, rooms-katholieke medeburgers! 
Laat de vishandel niet in de steek. Het 
moet voor u niet moeilijk zijn een weg te 
vinden die u weer terugvoert naar het 
vertrouwde scholletje en de moot schel- 
vis. Gekookt, gestoofd of gebakken. 

MOMUS MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare BibliotJieek 

Romans. 

Caldwell - Lucas, de heelmeester. 1959. 

Dellart - De mistgrens. 1966. 

Edquist - Vuurvliegjes. 1966. 

Falter - Andreas. 1966. 

Feuchtwanger - De man die de toekomst 

zag. 1965. 
Glaskin - Terug in het paradijs. 1966. 
Ghcorghiu - De onsterfelijken van Aga- 

pia. 1966. 
Gronon - De ramkoning. 1961. 
v. Kohlenegg - Die schonen Frauen im 

Berghaus. 1938. 
Berger - Little big man. 1965. 
Bennet! - Mister Fisherman. 1964. 
Mohrt - La campagne d'Italie. 1965. 

Ontwikkelingslectuur. 

Australië - Parool/Life serie. 1965. 

Den Besten - Stroomgebied. 1958. 

Elderenbosvch - Ontmoeting met God. .65. 

Gebser - Azië is anders. 1965. • 

Haslip - Elizabeth; de tragedie van Oos- 
tenrijks beminde keizerin. 1966. 

Heijermans - Toneelwerken, deel 2. 1964. 

De Jong - De bezetting, deel 5. 1965. 

Knuvelder - Handboek tot de moderne Ne- 
derlandse letterkunde. 1964. 

Do Negro-afrikaanse mens en zijn cul- 
tuur. 1965. 

Onze onzalige erfenis; verhalen van ver- 
schillende schrijvers. 1964. 

Presser - Amerika; van kolonie tot we- 
reldmacht. Deel 1. 1965. 

Richter - Service-gids televisie-tech- 
niek. 1963. 

Sarlre - De vliegen. 1965. 

Schaaf - Cameroun. 1965. 

Sluyser - daar zaten wij; impres- 
sies over „Londen" '40-'45. 1965. 

Stavast - Een doodgewone KP-er. 1965. 

Thailand - Landendocumentatie. 1966. 

Van de Woestijnc - De boer die sterft."65. 

Werner - Amsterdam, ik ben je half ver- 
goten. 1965 '■ 

Zuid-Afrika. Parool/Life serie. 1965 

PdinpObevrijttt 

neus, keel. borst van vastzittend 8l(jm tyb\l te% spel Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Programma zaterdag 21 januari: 

Zandvoortm. — IJmuiden 14.30 u. 

7 RGH— Zandvoortm. 2 15 u. 

15 Zandvoortm. 3 — VBW 4 15 u. 
22 Zandvoortm. 4— VEW 5 15 u. 

Adspiranten: 

38 Zandvoortm. a — O.G. a 14 u. 

69 Zandvoortm. b— O.G. b 14 u. 

79 ETO b— Zandvoortm. c 15.15 u. 

86 NAS b— Zandvoortm. d 15.15 u. 

103 SMS b— Zandvoortm. f 14.30 u. 

116 Bloemendaal d — Zandv.m. h 15.15 u. 
Pupillen: 

130 Bloemendaal a — Zandv.m. a 15.15 u. 
141 Zandvoortm. c — TZB a 14 u. 

150 Zandvoortm. d— Geel Wit c 15.15 u. 

Programma zondag 22 januari: 
Om de Zilveren Schaal: 

Zandvoortm. — Concordia 14.30 u. 

Vriendschappelijk: 

ETO 2 — Zandvoortmeeuwen 2 12 u. 

Competitie: 

16 Ripperda 4 — Zandvoortm. 3 12 u. 
28 Zandvoortm. 4 — Stormvogels 4 9.45 u. 

59 DSS 4 — Zandvoortm. 6 12 u. 

60 Zandvoortm. 7 — BSM 2 12.30 u. 
107 Zandvoortm. 8 — DSS 7 12.30 u. 
105 Zandv.m. 9— Bloemendaal 9 9.45 u. 

117 Zandv.m. 10— Bloemendaal 10 9.45 u. 
133 Zandvoortm. 12 — TZB 6 12.30 u. 
Junioren: 

140 Zandv.m. a — Stormvogels a 14.30 u. 
161 Zandvoortm. c — Ripperda a 14.30 u. 
174 EDO e— Zandvoortm. d 9.45 u. 

□ 
Samenstelling : 

In het tournooi om de „Zilveren schaal" 
speelt het eerste elftal van Zandvoort- 
meeuwen a.s. zondag tegen Concordia. Het 
elftal van ZVM is als volgt samengesteld: 
B. Molenaar, G. Ramkema, F. J. Kramer, 
S. Stobbelaar, L. J. B. Sluijter, S. Sebregts, 
G. Nijkamp, J. Houtkamp, A. Stobbelaar, 
J. F. Paap en Ar. Stobbelaar. 

D 
Afdeling handbal 

Uitslagen zaterdag januari: 
Meisjes: 

HBC — Zandvoortm. 6 — 7 

IEV 1 — Zandvoortm. 2 2 — 6 

Odin 1 — Zandvoortm. 1 9 — 9 

Uitslagen zondag 15 januari: 

Dames- jun.: F. Speed — Zvm. 2 3 — 4 

Heren-sen.: Zvm. 1 — Unitas 7 — 16 

Uitslagen maandag 16 januari: 

Dames, jun.: Zvm. 1 — ADO 2 1 — 7 

Programma zaterdag 21 januari: 
Meisjes pupillen: 

HBC 2 — Zandvoortm. 2 14.20 u. 

Zandvoorm. 4— Blinkert 3 16 u! 

Jongens pupillen: 

Zandvoortm. c— Umond a 15.40 u. 

Concordia a — Zandvoortm. a 16.40 u. 

Concodia b — Zandvoortm. b 17 u. 

Programma 21 januari, Heemskerk: 

F. Speed 1 — Zandvoortm. 2 16 — 17.30 u. 
Programma 22 januari Heemskerk: 

•'Zv.m. 1 — Nilo 2 16.50 — 18 u. 

Programma 23 jan. Haarlem, grote veld: 

Zandv.m. — Concordia 2 20 — 20.30 u. 

Zandv.m. 2— Odin 2 20.30 — 21 u! 

Zandv.m. 2— O.G. 2 21— 21.30 u. 

Klein veld, Haarlem 

Samen Een — Zandv.m. 1 21 — 21.30 u. 

Zandv.m. — IEV 2 21.30 — 22 u. HET BEHOUD VAN UW TANDEN (VQUOll I Onbetwist de beste tandpasta R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Prografnma zaterdag 21 januari: 
Adspiranten: 

70 TZB a— Haarlem c 14.30 u. 

105 TZB a— Onze Gezellen g 14.30 u. 

Pupillen: 

141 Zandvoortm. c — TZB a 14.30 u. 

151 TYBB d— TZB b 15.15 u. 

Proqramma 22 januari: 

22 Vliegende Vogels 1— TZB 1 14.30 u. 

41 Hoofd. Boys 2— TZB 2 12 u. 

94 TZB 3— VVD 2 - 12 u. 

118 Vliegende Vogels 5— TZB 5 12.30 u. 
333 Zandvoortm. 12 — TZB 6 12.30 u. 

173 HFC jun. e — TZB a 14.30 u. 

183 TZB jun. b— DSB a 12 u. 

D 
In de voor a.s. zondag vastgestelde com- 
petitie-ontmoeting Vliegende Vogels 1 — 
TZB 1 treedt laatstgenoemd elftal in de 
navolgende samenstelling in het veld: 

Th. Laarman, R. Duisterhof, W. Kruyff, 
W. Akersloot, A. Vossen, T. van, As, H. 
v.d. Eykhof, C. Heiligers, C. Mettes, R. 
Ssteggerda, D. Vader. Reserve: Th. van 
Dam, H. Castien. 

Zandvoortse Bridgeclub 

De tweede competitie van de ZBC heeft in 
de A-lijn een 'overwinning opgeleverd 
voor het koppel Van Dartelen — Peen met 
273%. De fam. Paardebek en de fam. Va- 
der degradeerden resp. met 230,56% en 
220,77% naar de B-lijn. 

Naar de A-lijn promoveerden het da- 
meskoppel Kerkman-Spoelder en fam. 
Spiers, die in de B-lijn resp. 292.96 % en 
263,34% behaalden. 

Naar de C-lijn degradeerden de dames- 
koppels Barens-Berghoff met 229,45% en 
Bos-Coops met 220,55%. 

Naar de B-lijn promoveerden de koppels 
Kerkman-Keur met 271,92% en mevr. Not- 
terman-de Zwarte met 264,30%. 
De viertallen-ontmoeting met HBC 3 ging 
voor het Zandvoortse team met 6 — ver- 
loren. 

Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Aan de voorwedstrijden v.d. Nederlandse 
gymnastiekkampioenschappen voor meis- 
jes, die op 29 januari a.s. in Haarlem 
plaatsvinden, zal door 6 meisjes van OSS 
worden deelgenomen. 

Op 4 februari a.s. zal in Beverwijk door 
de Kennemor Tunrkring een jurycursus 
worden gehouden onder leiding van mevr. 
L. Lens. 

D 
Ajd. Volleybal. 

De uitslagen van de woensdagavond ge- 
speelde wedstrijden luiden: 
Dames: OSS-Alliance 2 — 2 

Heren: HVS-OSS 1—3 

Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Wedstrijdprogramma zondag 22 januari: 
Dames: 

Ring Pass 1 — Zandvoort 1 

Ring Pass 2 — Zandvoort 2 

Qui Vive 2 — Zandvoort 3 

Rood Wit 4 — Zandvoort 4 12 u. 

Heren: 

Ring — Pass 1 — Zandvoort 1 

Ring Pass 2 — Zandvoort 2 

Qui Vive 3— Zandvoort 3 1 4.30 u. 

Zaterdag 21 januari: 
Junioren: 

Rood Wit 2a — Meisjes lc 14 u. 

Rood Wit 2a — Jongens 2a 12 u. 

Jongens: 

Strawberries lb — Zandvoort la 14.30 u. 

Strawberries 1 — Zandvoort lc 14.30 u. VERGADERKALENDER 

21 jan. — Veren. „Sporting Club' Zand- 
voort", Kienavond, Zomerlust. 

21 jan. — Yoka, Parochiehuis. 

23 jan. — Ned. Rode Kruis, afd.- Zand- 
voort, jaarvergadering, hotel Keur. 

23 jan. — Partij van de Arbeid, afd. Zand- 
voort, ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis. 

24 jan. — Zandv. Strandpachtersvereni- 
ging, ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis. 

25 jan. — „Zandvoortmeeuwen", afd.hand- 
bal, buitengewone algem. ledenvergade- 
ring, hotel Keur. 

26 jan. NVV Vrouwenbond, afd. Zandvoort, 
bijeenkomst 's morgens 10.30 uur, Ge- 
meenschapshuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Jeugdhuis, Herv.kerk. 

28 jan. — Zandvoortse Muziekkapel, feest- 
avond, Zomerlust. 

30 jan. — Tennisclub „Zandvoort", leden- 
vergadering, Gemeenschapshuis. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur^ Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Supportersver. „Geel-Blauw", 
feestavond, Zomerlust. 

4 febr. — Yoka, Parochiehuis. 

5 febr. — Toss-avond, Parochiehuis. 

6 - febr. — Toneelveren. „Op Hoop van Ze- 
gen", ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis. 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — Zandvoortse Handelsvereniging, 
jaarvergadering, Zomerlust. 

9 febr. — NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 febr. — Partij v. d. Arbeid, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

10 febr. — Ned. Reisvereniging, jaarverga- 
dering, hotel Keur. 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 Bezoekers- en geboorteplek Artis beleefde topjaar in 1966 Artis heeft in 1966 een topjaar gehad in alle opzichten. Een getal van bijna negen- 
honderdduizend bezoekers is nog nooit genoteerd. Ook het aantal geboren dieren is 
zeer groot geweest: 169 zoogdieren van 64 diersoorten, 229 vogels in 29 soorten en 
vele vissen. Zeer bijzondere geboorten waren onder andere een broedsel van de 
cichliden, en vissoort uit het Nyasamcer, hetgeen nog nooit is voorgekomen in een 
aquarium. Ook bij de zoogdieren hebben enkele op- 
merkelijke geboorten plaatsgevonden. Zo 
is er kort geleden een ijsbeertje geboren, 
misschien zelfs twee. De oppasser heeft er 
nog maar één gezien, maar meent er twee 
gehoord te hebben. Een hyenahond heeft 
eveneens een nest van minstens negen 
jongen, die nu al veertien dagen in leven 
zijn, wat tot nu toe nimmer in oen dieren- 
tuin is voorgekomen. 

De orang oetang-dochter van Sam en 
Coco, die de naam Nonja heeft gekregen, 
is al een leuke kleine meid, die dapper meedoet en het Przewalski-veulen, nu een 
half jaar oud, blijkt het goed te doen. 

Ook in de stal van de Perzische ona- 
gers, een paardesoort, is een veulentje te 
zien, evenals bij de duikers, een miniatuur- 
antiloop, hetgeen een grote zeldzaamheid 
is. 

Het nieuwe nijlpaardenhuis is vrijwel 
gereed en al bewoond. Over twee maanden 
wordt het officieel geopend. Men kan er 
nu al de twee zeokoeien bewonderen, die 
Suriname Artis heeft geschonken. Het 
zijn merkwaardige beosten, die verzot zijn op Hollandse andijvie (35 kilo per dag). 
Ook de nieuwe giraffenstal is klaar en de 
plannen voor een nieuw berenverblijf lig- 
gen op tafel. Helaas zal Artis ook dit 
jaar zijn prijzen wat moeten verhogen. 
De kostenstijgingen en de loonkosten no- 
pen hiertoe. 

Het aquarium, dat dit jaar 85 jaar oud 
is, zal worden opgeknapt en uitgebreid 
omdat het gebouw waar nu nog de bur- 
gerlijke stand in is ondergebracht vrij- 
komt. 

Het museum woidt er in ondergebracht 
en dus komt er ruimte in het aquarium- 
gebouw. 

Er bestaan nog altijd plannen om een 
aantal dieren naar buiten te brengen. Met 
name wil men een kleine wisentkudde on- 
der brengen in de hertenkamp in het Bos- 
plan. Maar wanneer dit verwezenlijkt kan 
worden staat nog niet vast. 
Vogelexplosie in Artis OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT De burgemeester van Zandvoort, de heer 
A. Nawijn, is verhinderd woensdag 25 ja- 
nuari spreekuur te houden. FAMILIEBERICHTEN JACOB WILLEM VAN PUTTEN 

en 

THEA VAN ENGELEN 

hebben de eer u kennis te geven van hun 
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol- 
trekking zal plaatsvinden op vrijdag 27 
januari a.s. om 14 uur ten raadhuize te 
Zandvoort. 

De kerkelijke inzegening zal in aansluiting 
hierop plaatsvinden om 14.45 uur in de 
Ned. Herv. Kerk, Kerkplein te Zandvoort. 

Januari 1967 

Haarlem, Klein Heiligland 92 

Zandvoort, De Ruyterstraat 68 

Receptie van 16 — 17.30 uur in Restaurant 
„Dreefzicht", Fonteinlaan 1, Haarlem. LEDENBIJEENKOMST P.v.d.A 

Maandag 23 januari belegt de plaatselijke 
afdeling van de P.v.d.A. een ledenbijeen- 
komst in het Gemeenschapshuis. 

DIA-AVOND „DE WURF" 

De folklorevereniging „De Wurf" vertoont 
op vrijdag 27 januari a.s. in het Gemeen- 
schapshuis dia's over oud-Zandvoort. 

TWEE AANRITDINGEN 

Woensdagmiddag reed een personenauto, 
bestuurd door een 55-jarige inwoner uit 
Amstelveen, tegen een stilstaande bus van 
de NZHVM. De autobestuurder werd, met 
enkele hoofdwonden, overgebracht naar 
een ziekenhuis in Haarlem. 

D 

Op de boulevard ter hoogte van de van 
Galenstraat kwamen twee auto's met el- 
kaar in aanrijding. De voertuigen, die 
zwaar werden beschadigd, moesten wor- 
den weggesleept. Persoonlijke ongevallen 
deden zich niet voor. DOKTERS-, WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 
J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef. 2499 

WIJKZUSTER: 
Zondag 22 januari 

S. M. Molenaar-de Wilde, Zeestraat 67, 

telefoon 2720. 

APOTHEEK: 

20 — 27 januari 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 
vanaf 18.30 uur. 
avond-, nacht- en zondagsdienst. 

DIERENARTS: 
Zondag 22 januari 

Dr. J. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, 

telefoon (02500) 14524. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 22 januari 
10.30 uur. prof. dr. J. Zandee, hoogle- 
raar te Utrecht. 
19 uur: ds. A. J. Lamping, jeugdpredi- 

kant te Leiden. Jeugddienst. 

Noord, wijkgebouw Linnaeusstraat: 
10.30 uur: ds. C. de Ru. 

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer J. R. Berkenbosch. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 22 januari 
'10.30 uur: ds. M. A. van Rhijn (n.h.) uit 
Bergen. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 

Zondag 22 januari 

10 en 19 uur: ds. J. D. de Vries, Hoofd- 
dorp. 

Het Huis in de Duinen: 

19.30 uur: ds. F. H. Veenhuizen, Over- 
veen. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 
Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wllhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 

Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN • 
Willem Draijerstraat 5 

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 
Maandag 23 januari 19.40 uur (Hilversum 
1). Radiotoespraak door de heer Libbe van 
der Wal. Onderwerp: „En wat zegt een 
humanist ervan". Wij ruimen op — 't Interieur, Stationsplein 13-15 Telefoon 
3346 
Blouses -week 
bij Nooy hoek Kerkstraat/Thorbeckestraat 

Slechts 
één week 

Zie onze speciale blouses etalage 

Kerkplein 

U STAAT VERBAASD. 

De mooiste blouses voor extra lage prijzen 

NU KOPEN IS GELD SPAREN, voor 
straks als het voorjaar aanbreekt. 

Alle soorten in alle maten van 36 tot 56. 
Alleen in de zaak NOOY aan de Boulevard. 

Geopend van 10 uur tot 13 uur en van 
14 uur tot 17 uur. Ter assistentie van ~onze magazijnmeester 
vragen wij een flinke jongeman 

Sollicitaties: 

„Colpitt" TECHNISCHE APPARATEN 
A. J. VERSTEEGE N.V. 
Hogeweg 35, telefoon 2455 FABRIEK NOTTEN 
Balansopruiming 

DUET NYLONS met naad ...van 1,98 voor 1,25 

MOOIE WOLLEN SJAALS nu 4,90 

WOLLEN MUTSEN van 6,90 nu 4,50 

JONGENSBLOUSES 2,98 

JURKJES - ROKJES - PAKJES ENZ. 

Zie onze etalages 
Haitestraat 58 en 59 

NOTTEN Voorzorgzegels. - Contantzegels. ^örSêïtëriè CLióon .egf.aMc.e.; daar slaagt LM. ''' 

■'■<:■■•:* ■. '.;'—' :.';-'; 

Kostverlorenslraat 49. 
Zandvoort Tel., 4492 
Uv Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Rekord 
Kadett - Volkswagens - 
Daf en Chevrolet Impala's 

Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 Aang. electr. Singcr NAAI- 
MACHINE (salonkast). 
Bill. prijs. Tel. 3101. Te koop: 4 CRAPAUDS 
m. tafel. Tel. 4933. Te koop: SAAB 93, bouw- 
jr 1960. Deze wagen ver- 
keert in zeer goede staat. 
Geerts, Wilhelminaweg 9. Aang. Paillard (Bolex) 8 
mm FILMPROJECTOR a 
ƒ 208, — en FILMCAMERA 
m. zoomlens a ƒ 195, — . 
Heemskerk, Haarlemmer- 
straat 39. Te koop: 1 Etna BIJZET- 
KEUKENKACHEL (kolen) 
Zandvoortselaan 153. JONGE HOND (reu) 
vraagd. Telefoon 4453. ge- B.z.a. DAME als HULP in 
de HUISH. (geen zwaar 
werk). Ook bij kinderen, of 
in winkel. Werkt. 7.30— 
11.30 en 2 — 5 uur, 5 dagen 
pw. Br. nr. 604 bur. Z.Crt. B.z.a.: DAGMEISJE van 
9—5, ƒ 75,- Br. K. Hoek- 
stra, Potgieterstraat 33. Te koop: grote SALON- 
KAST, 2,65 m br., noten- 
hout, ƒ 100,-. Zr. D. Bron- 
dersstraat 4. Te koop: z.g.a.n. Siegler 
OLIEHAARD, ƒ 500,—. 
Parallelweg 25, tel. 3201. GARAGE te huur aangeb. 
Fahrenheitstraat 53 
Telefoon 4351 Nette jongeman (40 jaar) 
zoekt KOST en INWO- 
NING. Kan zonodig bed en 
dekens medebrengen. Br. 
m. prijsopg. S. Druyf, Van 
Speykstraat 19, tel. 2086. GEMEUB ZIT-SLP.KAM. 
te huur m. keuk. v. meisje 
of bejaard echtp. (perm.). 
Br. nr. 603 bur. Z.Crt. Te huur gevr. juli PAR- 
TERRE of sousterrain, 4 
volw. en 2 kind. H. Gee- 
vers, P.H. Kade 107, A'dam ƒ 300,— BELONING voor 
degene die mij aan 2 
KAMERS + keuken kan 
helpen, v. perm., tegen nor- 
male huurpr., v. dame all. 
Br. nr. 602 bur. Z.Crt. N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg 13. 
Haasniet 500 gr. 78 Vark. lappen soo g *. 2. 28 Weekend-rekïame 

100 gram HAM en 

100 gram SAKSISCHE sam Kalfstonaen van gemeste kalveren, per 500 gram £&u 50 WOENSDAG KOOPJESDAG 

250 gram MALSE BIEFSTUK 2,48 

1 Kilo PRACHT LAPPEN 4,70 

500 gram VLEESGEHAKT 1,70 150 gram LEVERKAAS 

100 gram PATE PARISIEN 0,89 
0,45 3 GELD. SCHIJVEN 0,98 

3 SLAVINKEN 0,98 

3TARTAARTJES 1,40 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

Koop het beste! 

KOOP BIJ BURGER! Te koop: z.g.a.n. modern 
TAPIJT, goudbruin gemê- 
leerd, 2,16x2,60. Door be- 
kende handknoperij gewe- 
ven. ƒ 450, — . Gerkestr. 121 
Telef. 3158. Aangeb. FIAT 600, Prijs 
n.o.e.t. Zaterdag tussen 11 
en 3 uur. Emmaweg 14. HULP biedt zich aan om 
schoon te maken. Br. nr. 
605 bur. Zandv. Courant. Gevr. d. echtp. z.k. mid- 
delb. leeft, vrij BENEDEN- 
HUIS dicht bij zee, voor 
juni, juli en aug. Br. met 
prijsopg.: A. Emmerik, Ju- 
lianaplantsoen 218, Diemen WONINGRUIL 
Aangeb. LUXE 4-KAMER- 
FLAT te Zaandam. Gevr. 
soortgelijke of grotere wo- 
ning in Z'voort of omg. Br. 
n. 601 bur. Zandv. Crt. Te koop wegens financiële 
moeilijkheden: luxe PER- 
ZISCH SALONKLEED, 
naam Ispahan, 140 x 220, 
en 2# oude Sumakkussens. 
Ipekdjian. Telef. 3028. Wij willen graag uw steun 
Vanaf ƒ 3,50 per jaar, kunt 
u ons geweldig helpen. 
U kunt zich opgeven als lid 
van de 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238. 
Telefoon 456J. Schildersbedrijf 

H. C. v. 
Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. welke C *A kun *uer~ **o^ ^ »Ht hoe, *»* 9- V r ©> ■* *■*&£- <fc % % *o< **> <**. ofc 


f 
\ 
% 

^ 

V % *& % %, Q, % 


Q wij kennen al uw vragen (en alle antwoorden daarop ) 

Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direc* 
wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en vraag maar: financierings- 
problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in 
welke ruimte? Wij geven u 't antwoord en zonodig een (gratis) bouwtekening.Vragen over de befaamde Rose-keuken?150 opbouw-elementen geven even zovele ant- 
woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort- 
gekomen en slechts één van onze aktiviteiten op bouw- 
en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken 
informatie. centrum is geopend van 9-12 uur en van 1.30- 
5.30 uur, ook des zaterdags. • geen parkeerprobleem. keukeninstallatiebedrijf' zandvoort" 

Informatiecentrum voor moderne keukens / Paradijsweg 1 1 a. Zandvoort, tel. 02507-2361 


RIJSCHOOL 
BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419 TRAP-TEAK-SPECÏALIST 

Zandvoort aan Zee, telefoon (02507) 4109 

NIEUW 

MARMER WANDBETIMMERINGEN 

TEAK WANDBETIMMERINGEN 
NIEUW 

TRAPBETIMMERINGEN met teakhout 

en nylontapijt! 

Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf Wie helpt ons aan een mid- 
delgrote SCHEEPSBEL 
voor het toneelstuk van de 
Wim Gertenbach-ulo. Tot 
en met maart. Evt. tegen 
borg. Telefoon 4893. 

TWEE HULPEN b.z.a. 
maandag tot vrijdag v. 9-2 
uur. Br. nr. 606 bur. Zandv. 
Courant. 

RADIO TE KOOP. ƒ 50 — 
Dr. Joh. Mezgerstraat 40 

KOSTHUIS aangeb. 
liefst voor 2 heren. Br. nr. 
607 bur. Zandv. Courant. 

voor pianostemmen 
Van Kessei 

Uitsluitend teehn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Bemiddeling bij 
KOOP en VERKOOP 

Makelaar 
JAN KROESE 

Brederodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 

RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 Voor een oprecht geluid: 
de Zandvoortse Courant 
Ons blad wil: 

9 Actueel nieuws geven 
van velerlei aard: 

9 Zijn kritische en sti- 
mulerende taak eerlijk 
vervullen; Een tikje spot en 
mor niet vergeten hu- Zandvoortse Courant 
Achterweg 1 - Telef. 2135 Drogisterij-Parfumerie 
Helmersstraat 2 - Tel.3268 

alles voor uw baby 

Wij verhuren ook 

babyweegschalen vanaf 15 jaar, voor het be- 
zorgen van de 

Zandvoortse Courant 

op dinsdag en vrijdag. 
Achterweg 1, telefoon 2135 VOOR T.V. en 

T.V. ANTENNES 

met garantie 

Antennebouw 
J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 

PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. 

Rijschool „Ondine" 
f 8,- per uur 

GRATIS THEORIE 
Telefoon 4594 

Een vriend 
die de was doet 

mag u gorust in huis ha- 
len, mevrouw. Uw man 
wordt er niet jaloers om. 
Integendeel, hij gunt u 
deze vriend van harte. 
Want het is EEN VELO- 
WASAUTOMAAT. De on- 
misbare vriend van elke 
huisvrouw. Vraagt vrijblij- 
vend inlichtingen. 

VEL O. Zeestraat 37. 

Zandvoort, telefoon 4590 

VEL O. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 
Aiiea-B&nidorm 

Huur een compleet ingerichte vakantie- 
bungalow te Altea, 80 meter van zee. 
Voorzien van koelkast, warm water in 
douche en keuken, groot vóór- en achter- 
terras, zon beschutte parkeergelegen- 
heid, eigen watervoorziening, electra 220 V 
Het gehele jaar geopend. 

Huurprijs vanaf 3 personen, per dag, per 
bungalow: april ƒ 7,20 

mei ƒ 10,80 

juli volgeboekt. juni 

augustus 

Hollandse ƒ 12,60 
ƒ 18 — 
leiding. Inl:. J. G. Halderman, 
Telefoon 4240. Vondellaan 3, BEKENDHEID POLITIEKE 

PARTIJEN DOOR NIPO 

ONDERZOCHT 

Het Nederlands Instituut voor de Publie- 
ke Opinie heeft enkele honderden kiesge- 
rechtigde mannen en vrouwen onder- 
vraagd over het bekendheid met de 37 
in de kiesregisters ingeschreven politieke 
groeperingen. 

Er weid hun een blad overhandigd waar- 
op de namen van al deze partijen stonden 
on gevraagd: van welke heeft u wel eens 
gehoord of gelezen. 

Bevestigende antwoorden waren, wat 
betreft de zestien in alle kieskringen uit- 
komende partijen 96% PvdA, 95% KVP, 
94% Boerenpartij, 90% ARP, 90% CPN, 
88% VVD, 85% CHU, 79% PSP, 69% 
SGP, 66% GPV, 55% CDU, 39% D '66, 34 
% Noodraad, 17% Landsbelangen, 17% 
Partij voor ongehuwden, 15% Liberale 
Volkspartij. 

Voor do overige 21 partijen was de be- 
kendheid: 26% Partij voor veilig verkeer 
en 100.000 woningen per jaar; 20 — 25% 
Boeren- on middenstandspartij, Liberale 
Staatspartij, Nat. Chr. Unie; 15—19% 
Chr. Nat. Volkspartij voor monarchale de- 
mocratie, Lib. Unie, Partij v. Volkswil en 
Referendum; 10 — 14% Dem. Rep. Partij ( 
Dem. Agr. Front, Nieuw Dem. Partij, On- 

tfh. Partij, Econ. Appel, Vrije Burgers, 
Rep. Partij; 5—9% Nat. Fed., Partij v.d. 
Daad, Partij v.d. gewone man, Partij v.h. 
Recht, Progr. Rechts; minder dan 5% 
Lobbygroep Referendum en Initiatief, Wei- 
staat. ■^«■ ■w ^^ i^^^^^^i^» VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! ^Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS Wij 11911 eil gedistilleerd ! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 * RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS, ERRES, BLAUPBNKT 

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg. CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
STOFZUIGERS 
KOELKASTEN ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU 

J. KEUR 

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 Was-automaten 

Ziet onze showroom 

ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 SCHIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Grote afslag varkenskarbonade 

Schouderkarbonade 

500 gr. 2.28 

Ribkarbonade 500 gr. 2.48 

Haaskarbonade 500 gr. 2.58 

Botermalse 
run ermalse 9Rfl 

derbiefstuk Z.3U gr. 1.90 Botermalse 
paardenbiefstuk 250 gr. 1.79 Heerlijke saucijzen 

500 gr. 1.50% kg 2.50 ALLEEN WOENSDAG EN DONDERDAG 

RUND- en VARKENSGEHAKT 500 gram 1.40; kg 2.50 Haltestraat 30 - Zandvoort Balansopruiming 

100% WOLLEN DEKEN, 150x200 ƒ 39,75 NU f29.00 

1-persoons DEKEN, 140x190 ƒ 14,95 NU f 10.80 

1-persoons DEKEN, 150x200 ƒ 18,75 NU f 14.50 

1 persoons ACRYL DEKEN 150x220 ƒ22,50 NU f |5_Q0 

2.persoons 100% WOLLEN DEKEN, 190x230 ƒ 72,— NU f57.00 

100 °/o WOLLEN DEKEN LITS JUMEAUX'' 220 x 240 ƒ 109,— NU f 85.00 

1-persoons POLYETHERMATRAS, 80x190 NU f29.80 

1-persoons BINNENVERINGMATRAS, 80x190 NU f48 80 

2-persoons BINNENVERINGMATRAS, 120x190 NU f89.00 

1-persoons KAPOKMATRAS, 80x190 NU f64.80 

KAPOKKUSSEN NU f 5.75 

1-persoons LEDIKANT MET VOETBORD 80x190... ƒ 49,75 NU f 37.75 

1-persoons LEDIKANT MET VOETBORD 80x190... ƒ 54,— NU f44.90 

2-persoons LEDIKANT m. houten hoofd- en voetbord ƒ 89,— NU f 69.00 

2-persoons WENTELBED, 120x190 ƒ 83,50 NU f69.00 

SLAAPKAMERTAFELTJE ƒ 16,— NU f 10.50 

1-persoons ACETAAT SPREI ƒ 36,50 NU f22.50 

2-persoons POLYESTER SPREI ƒ 39,75 NU f29.75 

SLAAPKAMERKLEEDJE 45x85 NU ƒ 5,98; 55x100 NU f 8.98 

GEWATTEERDE DEKEN, 2-persoons NU f28.80 

TAFELKLEDEN, rond en rechthoekig NU f 14.80 

BARBIE GORDIJNSTOF 120 cm per meter ƒ 5,98 NU f 3.90 

2-persoons SLAAPKAMER, Skai-bekleding: Ledikant 130x190 

met 2 nachtkastjes, tafeltje en 2 stoelen SAMEN f 249 - 

Beddenspeciaalzaak KEIVEPER 

Haltestraat 21 — Tel. 2119 VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: «'t lidetieuk» STATIONSPLEIN 13—15, tel. 3346 
><UvAOAAi( ^Cv»*. * v^V.vm^«»^.5^k^«^vW^ï*»*«^&v&«»A^ t v» *>ïl*,wi «n/1 met een BANKSTEL, EETKAMER, - r ... , , , . 

BERGMEUBEL, SLAAPKAMER, Voordehger dan u denkt en 

slaapmeubel, SLAAPBANK, DEKENS zeker voordeliger dan elders I Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat H. Lansdorp 

KERKSTRAAT 33 — TELEFOON 2359 
Het adres voor uw gOlldeil dl 

zilveren sieraden EIGEN REPARATIE-ATELIER E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING In één maand 
uw RIJBEWIJS B.E. 

Autorijschool 

K. OFFENBERG Telefoon 20085, Haarlem Rijschool 

Snellens 

Burg. Beeckmanstraat 22 
Telefoon 4594 

SI MCA 

en 

VW 1300 

Ook 
verhuur 
van 
VW 1300 

Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. 

Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 

Contantzegels. 
Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 
Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 Klein en groot 

eten v.d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreclame - Inzetten van ruiten 
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 

Elec. Techn. Buy. Berkhout Erkend P.E.N.-installateur Installaties Reparaties 

Onderhoud Fornuizen 
Boilers 

Wasmachines enz. KOSTVERLORENSTRAAT 72 — TELEFOON . 5023 <: 
WAT ZIE |K1 

EÉN KEURiG GESTOOMD 
CÖSTUUM •' ;',;■>' 

en slechts ƒ4.20 

key$è:r 

ZanoVoört, Kerkstraat 26 .■'..'■ Speciaal adres voor reinigen 
van suède-kleding. Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boeklumdel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. "Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck" , 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 
Groot en klein 
f spaart bij de 

Nutsspaarbank Hoge rente, veilig en altijd dichtbij Kijk eens naar de cijfers over 1966: 
Het spaartegoed steeg met f 18,9 miljoen tot het 
formidabele bedrag van f 160,8 miljoen 
Het aantal spaarders groeide met 5.875 tot een aantal van 125.900 
Aan de spaarders werd f 5.300.000,- aan rente vergoed 

Alle bankzaken voor het hele gezin i c\ 67e jaargang no. 7 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 DINSDAG 24 JANUARI 1967 Redaktie en 
administratie: 
Achterweg 1 
Telefoon 2135 
Postbus 23 
Advertentieprijs : 
15 et per mm-hoogte 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar 
Losse exemplaren 10 cent. 
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Ijs de Jong 
Per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — Zvm. in volgende ronde 

van Zilveren Schaal-tournooi In het tournooi om de Zilveren Schaal heeft het eerste elftal van Zandvoortm. 
Concordia 1 j.1. zondag met 3 — 2 geklopt. De voorhoede van Zandvoortmeeuwen 
kreeg in de eerste vijftien minuten de 
beste kansen, daarna was het woord aan 
de aanvalslinie van Concordia, die doel- 
man Molenaar enkele benauwde ogenblik- 
ken bezorgde. In de 30e ' minuut namen 
de kustbewoners de leiding door een fraaie 
kopbal van Nijkamp, 1-0. 

Enkele ogenblikken na de aftrap op het 
middenveld verscheen Nijkamp voor het 
verlaten doel van de tegenstander, hij 
schoot echter naast. Kort voor rust re- A>a*i 'zei . . . Op het moment, dat ik deze regels schrijf, 
doet de Rus Lutikov — een van de vele 
sterke Russische meesters, die buiten de 
USSR nauwelijks bekend zijn — het in 
het Hoogoventournoooi na een overrompe- 
lende start nog steeds voortreffelijk. Om- 
dat U de belangwekkende partijen, die hij 
in Beverwijk heeft gespeeld, wel op andere 
wijze onder ogen zult hebben gekregen, 
c.q. zult krijgen, volgt hieronder een in- 
teressante partij waarin Lotikov eind 
vorig jaar wereldkampioen Petrosjan op 
boeiende wijze remise afdwong. 

PETROSJAN— LUTIKOV, 
Ploegenkampioenschap USSR 1966 

1 d2-d4, d7-d5, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pbl-c3, 
Lf8-e7, 4. Pgl-f3, Pg8-f6, 5. Lcl-f4, 0—0, 
6. e2-e3, c7-c5, 7. d4xc5, Le7xc5, 8. Ddl- 
c2, Pb8-c6, 9. Tal-dl, Dd8-a5, 10. a2-a3 
(Met verwisseling van zetten is nu een toe-" 
kende positie uit het Nimzo-Indisch ont- 
staan (1. d4, Pf6, 2. e4, e6, 3. Pc3, Lb4, 
4.Dc2,c5, 5. öc5:,0-0, 6. Lf4,Lc5:, 7. e3,Pc6, 
8.Pf3,d5, 9.a3,Da5, lO.Tdl), die als guns- 
tig voor Wit wordt aangemerkt. Zo ge- 
schiedde in de partij Portisch-Berger, Am- 
sterdam 1964: 10. .. Pe4(?), 11. cd5:, Pc3:, 
12. bc3:, ed5:, 13. Pg5!, g6, 14. Td5:, 
Da3:, 15. Lc4 met superieure stelling voor 
Wit) 10. ...Tf8-d8, 11. Pf3-d2 (Het door 
de theorie aanbevolen antwoord. Op 11. 
...dc4: leidt 12. Pc4:, Tdl:+, 13. Ddl:, 
Dd8, 14. Dd8:-t, Pd8:, 15. Pa4 tot een 
voor Wit voordelig eindspel, aldus de par- 
tij Euwe-Kupper, Zürich 1954. Maar Lu- 
tikov komt met wat anders!) 11. ...d5- 
d4!!?, 12. Pd2-b3 (Andere zetten bieden 
zeker geen kans op voordeel, b.v. 12, b4, 
Da3:) 12. ...Da5-b6, 13. Pc3-a4 (Deze voor 
de hand liggende zet lijkt op een weer- 
legging, maar is het niet. Het is overigens 
de vraag, of b.v. 13. Pc5:, Dc5:, 14. b4 
sterker was; m.i. staat Zwart na 14. .. De7 
niet slecht) Zie diagram 
abcdefgh 13. . Lc5-b4+ (De pointe van het met 
11. ...d4 ingeleide zwarte tegenspel) 14. 
Kel-e2!? (Wint een pion, maar het is dui- 
delijk, dat de witte koning niet op e2 
thuishoort; deze omstandigheid geeft 
Zwart voldoende tegenkansen. I.p.v. do 
tekstzet was 14. ab4:, Db4:, Db4: niet on- 
gunstig voor Zwart, maar 14. Pd2 kwam 
m.i. voor Wit zeer in aanmerking — heeft 
Zwart beter dan 14 ...Ld2:+, 15. Td2:, 
Da5, 16. b4, Dh5, 17. Le2, Dg6?) 14. ... 
Da5-a6, 15. Pb3xd4, Lb4-e7, 16. Pd4xc6 
(Afwikkelen lijkt in deze merkwaardige 
positie de aangewezen manier om de plus- 
pion tenslotte te kunnen realiseren, maar 
het resultaat blijkt tegen te vallen. Mis- 
schien was 16. Kei het beste geweest?) 
16. ...Da6xc6, 17. Tdlxd8, Le7xd8, 18. 
Ke2-dl (Er dreigde 18. ...b5) 18. ...b7-b6, 
19. Pa4-c3 (Op het voor de hand liggende 
19. b4 was 19. ...Le7 (dreigend ...a5) een 
goed antwoord) 19. ...Lc8-a6, 20. Dc2-a4 
(20. b3, Le7, 21. a4, Td8+ was geen vro- 
lijk alternatief) 20. ...Dc6xa4, 21. Pc3 x 
a4,Ta8-c8 en de spelers besloten tot re- 
mise, aangezien Zwart bij gelijke stelling 
zijn pion terugwint (22. b3, Le7). 
Correspondentie aan A. C. van der Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. vancheerde hij zich door vanuit een moei- 
lijke positie de bal achter keeper Rijn- 
beek van Concordia te deponeren, 2-0. 

In de tweede helft maakte Concondiafr 
duidelijk dat het zich niet als een geslagen 
ploeg beschouwde. Twee minuten na de 
hervatting maakte de midvoor van de 
club uit Hillegom gebruik van een mis- 
verstand in de Zandvoortse achterhoede 
en joeg het leer achter doelman Molenaar, 
2-1. De actieve midvoor bracht hierna de 
gelijkmaker op zijn naam, 2-2. 

Zandvoortmeeuwen, gealarmeerd door 
het succes van Concordia, ontketende een 
tegenoffensief. Vier minuten voor het ein- 
de slaagde Nijkamp erin de uitstekende 
doelman van Concordia, lange tijd een 
rots in de branding, te passeren, 3-2. Door 
deze zege heeft Zandvoortmeeuwen zich 
een plaats in de volgende ronde van het 
tournooi om de Zilveren Schaal verzekerd. 
D Ranglijst : 


De stand in 


afdeling 


West 


3e 


klasse B, 


luidt: 


Zandvoortm. 


13 


6 


6 


1 


18 


34-22 


WA 1 


3 


7 


3 


3 


17 


19-16 


Ripperda 


12 


6 


3 


3 


15 


22-12 


VSV 


9 


5 


3 


1 


13 


18 -9 


St. Pancratius 


12 


5 


3 


4 


13 


28-18 


HBC 


13 


4 


5 


4 


13 


24-20 


TYBB 


13 


4 


5 


4 


13 


23-21 


ADO '20 


12 


3 


4 


5 


10 


15-22 


Beverwijk 


12 


4 


1 


7 


9 


20-28 


Velsen 


11 


3 


2 


6 


8 


13-19 


KW 


11 


2 


4 


5 


8 


14-26 


Neerlandia 


13 


2 


3 


8 


7 


18-35 CIRCÜITONGEVAL 

Een 26-jarige electromonteur uit Haarlem 
sloeg zondagmiddag omstreeks half vier 
met zijn auto in het voormalige bos enige 
malen over de kop, nadat hij de macht 
over het stuur had verloren. Hij werd uit 
de wagen geslingerd en moest met verwon- 
dingen aan het hoofd per ziekauto naar 
de Mariastichting in Haarlem worden over- 
gebracht. 

De auto vloog direct na het ongeval in 
brand. De brandweer kon niet verhinde- 
ren, dat de wagen door het vuur werd ver- 
woest. SCHEIDSRECHTER BIJ 
JUDO-KAMPIOENSCHAPPEN 

Voor de Europese judokampioenschappen 
die van 10 t.m. 12 mei a.s. in Rome wor- 
den gehouden is de alhier woonachtige ju- 
doleraar W. Buchel als scheidsrechter 
aangewezen. 

LEZING MET DIA'S 

Voor de afdeling Zandvoort van de Ned. 
Christen Vrouwenbond spreekt vrijdag 27 
januari a.s. mej. H. R. Scholten over haar 
bezoek aan Jordanië en Israël. Zij zal 
haar lezing met dia's illustreren. WATER UIT LICHTMAST 

Het doet denken aan een scène uit een 
van die verrukkelijke gooi- en smijtfilms 
uit de twintiger en dertiger jaren: lei- 
dingwater dat uit een lichtmast stroomt. 
Zondagmorgen kon men er getuige 
van zijn in de Van Galenstraat waar 
het water rijkelijk vloeide uit een lan- 
taarnpaal, waarvan de neonverlichting 
bovendien brandde. Nadat de politie, ge- 
waarschuwd door een bewoonster van ge- 
noemde straat, de dienst van publieke wer- 
ken had ingelicht, hebben leden van de 
dienst water en lichtmast van elkaar ge- 
scheiden en de goede orde in de energie- 
voorziening hersteld. VERGADERKALENDER 

24 jan. — Zandv. Strandpachtersvereni- 
ging, ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis. 

25 jan. — „Zandvoortmeeuwen", afd.hand- 
bal, buitengewone algem. ledenvergade- 
ring, hotel Keur. 

26 jan. NW Vrouwenbond, afd. Zandvoort, 
bijeenkomst 's morgens 10.30 uur, Ge- 
meenschapshuis. 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Jeugdhuis, Herv.kerk. 

28 jan. — Zandvoortse Muziekkapel, feest- 
avond, Zomerlust. 

30 jan. — Tennisclub „Zandvoort", leden- 
vergadering, Gemeenschapshuis. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur_ Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Supportersver. „Geel-Blauw", 
feestavond, Zomerlust. 4 febr. Yoka, Parochiehuis. 5 febr. — Toss-avond, Parochiehuis. 

6 febï. — Toneelveren. „Op Hoop van Ze- 
gen", ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis." 

7 febr.^ — Nëcl1"Ver. v."lluisvrouwen, le- 
den vO.gadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — Zandvoortse Handelsvereniging, 
jaarvergadering, Zomerlust. 

9 febr. — NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 febr. — Partij v. d. Arbeid, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

10 febr. — Ned. Reisvereniging, jaarverga- 
dering, hotel Keur. 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. EEN SUGGESTIE 

Wanneer wij goed zijn geïnformeerd zou 
het gemeentebestuur voornemens zijn de 
raad in de nabije toekomst voor te stellen, 
enkele straatnamen in Zandvoort te wijzi- 
gen. Er sou daarbij de gedachte geopperd 
zijn het Badhuisplein aan de kop van de 
Kerkstraat om te dopen in ir. Friedhoff- 
plein,de naam van de man die verantwoor- 
delijk is voor het uiterlijk van Zandvoort 
na de tweede wereldoorlog. Over zijn 
stedebouwkundige bemoeienissen met de 
herbouw van de in de catastrofale jaren 
'Iió-'li5 sterk geschonden kuststrook wordt 
verschillend geoordeeld, ioij b.v. zijn er 
met bijster enthousiast over. Maar wij zijn 
er ons tevens van bewust dat de contras- 
terende opinies geen beletsel mogen vormen 
de naam van de stedebouwkundige door 
middel van een straatnaambordje te ver- 
eeuwigen. Hij heeft tenslotte, ongeacht het 
resultaat, het profiel van het na-oorlogse 
Zandvoort bepaald. 

Anders is het gesteld met de plaats waar 
men zijn naam heeft gedacht: het vèr bui- 
ten de gemeente- en landgrens bekende en 
ingeburgerde Badhuisplein, centrum en 
trefpunt van het strand- en badleven in 
Zandvoort. Een andere naam voor dit plein 
dan de huidige zal inwoners en toeristen 
vreemd en onwennig in de oren klinken en 
waarschijnlijk blijven klinken. Hier moet 
toch, menen wij, een andere oplossing voor 
te vinden zijn. 

Zou het niet mogelijk zijn, uiteraard in 
overleg met de voormalige stedebouwkun- 
dige van Zandvoort, de nabijgelegen Thor- 
beckestraat, toch ook een creatie van de 
bouwmeester, met zijn naam te vereren? 
Thorbeeke kan dan naar de staatslieden- 
buurt in „Zuid" verhuizen, waar hij zich 
tussen illustre parlementariërs als De Sa- 
vornin Lohman en dr. Schaepman zeker 
op zijn plaats zal voelen. En het Badhuis- 
plein kan dan tot ieders tevredenheid Bad- 
huisplein blijven. Het is maar een sugges- 
tie, er staan natuurlijk andere en meerdere 
wegen open die het mogelijk maken de 
naam Badhuisplein voor dit centrum te 
behouden. 

VERKIEZINGSBIJEENKOMST 
P.v.cLA. 

Vrijdag 10 februari belegt de plaatselijke 
afdeling van Partij van de Arbeid een 
openbare verkiezingsbijeenkomst in het 
Gemeenschapshuis. Spreker is de heer Ed. 
van Thijn, fractievoorzitter van genoem- 
de partij in de Amsterdamse gemeente- 
ïaad. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHÖTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant 'DJEMPOL* 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 Waarom geen openluchfrechtspraak? Berm-rechters zijn 'm! Vrienden, de Haagse Officier van justitie 
heeft zich uitgesproken tegen het z.g. 
„snelrecht" in de berm, dat in enkele lan- 
den van Europa wordt toegepast op ver- 
keerszondaars. Dit behoeft enige toelich- 
ting naar ik meeen. Het maken van vei- 
keersovertredingen of erger, eist nu een- 
maal een onmiddellijke berechting, rede- 
neren sommige juristen uit deze landen. 
Iemand, die dronken achter het stuur zX 
en in deze toestand wordt betrapt door 
weg-controleurs, kan ter ontnuchtering de 
berm worden ingesleept om z'n wangedrag 
te overdenken. En dat niet alleen, hij vindt 
in de bosjes langs de weg een complete 
staf van gerechtsdienaars, die hem oor- 
deelt en straft. Dit is een goed middel, 
zeggen deze juristen, om de overtreders 
van wet en orde op de weg de schrik op 
het lijf te jagen, want deze lieden hebben 
natuurlijk geen tijd gehad zich van de bij- 
stand van oen advocaat te voorzien, zodat 
ze hulpeloos in hun misdadige hemd staan. 

De Haagse officier van justitie vindt dit 
echter allemaal niet zo best. Want, zo zegt 
hij, de „bermrechters" worden dan geacht 
snelle beslissingen te nemen en... dan kan 
je fouten maken. 

Nou, als dat een motief is, mag geen 
mens ter wereld meer een snelle beslis- sing nemen, want dan loopt zo iemand het 
risico te blunderen. Ik meen er in alle be- 
scheidenheid op te moeten wijzen dat lang- 
zaam-aan-acties evenveel blunder-risico 
hebben dan de vluggertjes. En, is 't niet 
zo, viienden, dat door langzaam werkende 
figuren soms bijzonder grote fouten wor- 
den gemaakt? 

Bovendien ziet deze officier in de berm- 
justitie nog een groter gevaar: Hij is bang 
dat met de heersende gespannen verhou- 
ding tussen politie en publiek, zo'n berm- 
ïechtbank een extra beveiliging moet heb- 
ben, waardoor dus weer krachten aan het 
politie-apparaat zouden worden onttrok- 
ken, die elders nodig zijn. 

Zeker, daar zit iets in, vtienden. Ver- 
onderstel dat de menigte op de publieke 
tribune (lees: openbare weg c.q. open plek 
in het bos) tijdens de openlucht-berech- 
ting van een verkeerszondaar met rook- 
bommen gaat gooien, een mistgoidijn legt 
en de verdachte buiten vervolging stelt 
door hem eenvoudig in rook te laten op- 
gaan? 

Komt er natuurlijk nog bij, dat de ver- 
dachte intussen in z'n haast om weg te 
komen, een nieuw verkeersongeluk aan 
z'n eerste toevoegt, waardoor hij dubbel 
strafbaar wordt. Misschien heeft die officier van justitie 
wel gelijk, maar toch houdt het idee me 
bezig. Er zou ook een stuk gezonde ro- 
mantiek aan het Nederlandse wegbeeld 
worden toegevoegd: Stel u voor, edelacht- 
baie figuren in toga (waarom ook niet 
hier met piuik?) aan de rand van het bos 
recht sprekend over wegpiraten en over- 
treders van de wet. En dan meteen de 
ariestantenwagen in het decor laten staan, 
eventueel een beul, die bereid is de ver- 
oordeelde ter plaatse een aantal stokslagen 
te geven. 

Dit kan allemaal, met onze bekwaam- 
heden in net ensceneren van toneelvoor- 
stellingen, prettig geregeld worden. Maar 
de afschiikwtkkende attributen moeten 
wel aanwezig zijn en liefst zo duidelijk 
mogelijk zichtbaar. 

Het zou de rechtspraak hier ook wal 
frisser maken, omdat in onze huidige 
rechtzalen nogal eens een wat duffe en 
muffe sfeer hangt. Met do openlucht- 
rechtspraak wordt het risico van de snelle 
vet oordeling ruimschoots gecompenseerd 
door de helderheid van geest, waarmee de 
ïechteis nu moeten oordelen! 

Ik vind, dat we het doen moesten. Laten 
wc aannemen, dat hier in Zandvoort zo iets 
zou worden toegepast, dan zou er op het 
binnenterrein van het circuit een enorm 
braak liggend stuk terrein gereed liggen 
ter ontginning. Niet alleen in stedebouw- 
kundig opzicht, dat begrijpt u wel. Langs 
de berm van het circuit begint de victorie. 
(Van de vcrkeeisveiligheid.) 

Inderdaad, we moesten er maar eens 
wat aan gaan doen. 

BARTJE. Wij ruimen op - 't Interieur, Stationsplein 13-15 

Telefoon 3346 
Uv D.W.deBijllNachenius 

Oogarts 

Vrijdag 27 januari 
GEEN SPREEKUUR SERVEERSTER, 25 jaar, 
to.z.a., liefst strandbedr. 
Ruime erv. in buiten!., mo- 
derne talen spr. Mej. Win- 
nubst, Herenmarkt 13/3, 
Amsterdam. WERKSTER gevr., 2 ocht. 
p.w. Patathuis „Renes", 
Stationsplein 5. B.z.a. HUISH. HULP voor 
donderd. van 9-1 u., ƒ 3,- 
p.u. Br. nr. 701 bur. Z.Crt. Horecabedrijf Visser, Bre- 
derodestraat 43, Zandvoort. 
Gevr. MEISJE - JONGE- 
MAN plm. 16 jaar voor 
alg. dienst. Pers. aanm. 
dag. van 9-17 uur. Electrische Dekens 

met grote korting 
1-pers. ƒ 60,- of 3 x ƒ 20,- 
2-pers. ƒ 69,- of 3 x ƒ 23,- 

5 standenregelaar, 

2 jaar garantie en 5 dagen 

gratis op proef. 

MAJOKO, Postbus 822 

Haarlem, tel. (02500)62406 Wie heeft mijn donkere 
CYPERSE KATER (acht 
mnd) gevonden? Omg. Ho- 
geweg-Zuiderstr. Ernst Bo- 
damèr, Hogeweg 42, tele- 
foon 2313. Te koop: CLOSETPOT m. 
stortbak (billijk). Kost- 
verlorenstraat 38. Ned. Protestantenbond 

Brugstraat 15 

Vrouwenmiddag 

op donderdag 26 januari 

2.30 uur. 

Spr. mevr. G. E. Heykoop- 

van Reekum. 

Belangstellenden hartelijk 

welkom. Mevrouw Van der Vloed, 
Kostverlorenstraat 109A, 
vraagt WERKSTER voor 
1 morgen p.w. Tel. 2028. Te koop: SLAAPBANK, 
verkeert in onberispelijke 
staat, met beige velours 
bekleed, ƒ 250,—. Tel.3702 
tussen 18 en 19.30 uur. NET MEISJE gevr. hulp 
i.d. huish. 's ochtends van 
9 — 12 u. of 's middags van 
2 — 5 u. beh. zaterd. Loon 
ƒ 35, — p.w. Mevr. Tap, 
Saxenrodeweg 58, Bentveld 
Telef. aanm. v. 6 — 8 uur 
's avonds (02500) 40609. 

SPOEDREPARATIES 

KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 28 en 
zondag 29 jan., 8 uur 
Hoofdstad Operette 

„Zwei Herzen im 
Dreivierteltakt" 

Pr. ƒ 3,50 t/m ƒ 9 (a.i.) 
Coup. geldig met toesl. 

Maandag 30 jan., 8 uur 
Nederlandse Comedie 

,,'n Appel voor de 

dorst" 

Donderd. 2 febr., 8 uur 
Nio Rotterdams Toneel 

„Hamlet" 

Vrijdag 3 febr. 8 uur 
Amsterdams Volkstoneel 

„Rooie Sien" 

(onder voorbehoud) 

Pr. der pi. (tenzij an- 
ders vermeld) v. ƒ 1,75 
tot ƒ 7,50 (a.i.) Coup. 
geldig. Plaatsbespr. 2 
dg tevoren van 10 tot 
15 uur. 'Tel. na 12 uur 
(02500) 10189. Hout- en 

boardhandel 

„Centrum" ' 

Jb. Slagveld 

l • Koninginneweg 26 
l telefoon 2897 

{Winkel: Brederodestr. 1 
Telefoon 2963 
(naast dokter Flieringa) 

SWAN PATENT 
HUISHOUDTRAPPEN, 
3, 4, 5, en 6 treden 
(metaal); 

PARKETVLOEREN ■ 

in exotische houtsoor- 
ten, uit Mozambique; 

TOCHTSTRIP, 

BISONKIT 

SUPER HOUTLIJM ' 

LAMBRIZERING 

BOUWMATERIALEN, 
zoals ramen, deuren, 
kozijnen, enz. enz. 

Woningbur. „'t Centrum" 
kan nog flats en. huizen 
aannemen voor seizoen 1967 
Ook per telefoon: 3284. 
Burg. Engelbertsstraat 1. 
Kosteloze inschrijving. HOLLANDS RUNDVLEES Varkenskarh., 500 gram 2.28 
Malse biefstuk, 250 gr. 1.98 
Kalfslappen, 500 gram 2.68 
Dikke riblappen, 500 gr. 2.78 
Bieflappen, 500 gram 3.28 
Mag. riblappen, 500 gr. 3.28 

Friese slagerij 

Kleine Krocht 1 Bij inlevering 

van deze 

advertentie 

een pakje 

margarine voor 0,10 (bij- 
vlees) Slagerij Burger HALTESTRAAT 3 Woensdag koopjesdag 

250 gram MALSE BIEFSTUK 2,48 

1 Kilo PRACHT LAPPEN 4,70 

500 gram VLEESGEHAKT 1,70 150 gram LEVERKAAS 0,89 

100 gram PATE PARISIEN 0,45 3 GELD. SCHIJVEN 0,98 

3 SLAVINKEN 0,98 

3TARTAARTJES 1,40 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

BIJZONDER VOORDELIG 

250 gram RAUWE LEVER 0,89 

500 gram OSSESTAARTEN 1,48 

500 gram KALFSTONGEN 

van gemeste kalveren 2,50 

300 gram HACHEEVLEES 1,59 

Koop het beste! 

KOOP BIJ BURGER! H.H. Strandpachters 

voor een goede 

SHOVEL 

met ervaren machinist: 

A. LOOS, telefoon 3431 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Uitslagen zondag 22 jan.: 

Senioren: 

Vliegende Vogels-TZB 2 — 1 

Hoofddorpse Boys 2-TZB 2 0-2 

TZB 3-WD 2 12—2 

Vliegende Vogels 5-TZB 5 6—0 

Zandvoortm. 12-TZB 6 afgelast 

Junioren: 

HFC e-TZB a 1—8 

TZB b-DSB a 2—8 

Uitslagen zaterdag 21 jan.: 
Alle wedstrijden afgelast. 

D 

Stand in de 2e klasse HVB 

SVY 14—22; Alliance 14—20; Vliegende 
Vogels 14—19; DIOS 13—15; TZB 14—15; 
Nieuw Vennep 14 — 14; Heemstede 14 — 13; 
Spaarnevogels 14 — 13; Vogelenzang" . J3 — 
11; BSM 14—11; SHS 14—7; DSB 14—'6'. Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Wedstrijduitslagen zaterdag 21 jan.: 

Zandvoortmeeuwen-IJmuiden 2 — 3 

RCH-Zandvoortmeeuwen 2 afg. 

Zandvoortmeeuwen 3-VEW 4 afg. 

Zandvoortm. 4-VEW 5 afg. 
Adspiranten: 

Zandvoortmeeuwen a-OG a 2 — 2 

Zandvoortmeeuwen b-OG b afg. 

ETO b-Zandvoortmeeuwen c — 2 

NAS b-Zandvoortmeeuwen d 2 — 1 

SMS b-Zandvoortmeeuwen f 2 — 

Bloemendaal d-Zandvoortm. h afg. 
Pupillen: alle wedstrijden afgelast. 

Zondag 22 januari: 
Om de Zilveren Schaal: 

Zandvoortm.-Concordia 3 — 2 

Vriendschappelijk : 

ETO 2-Zandvoortmeeuwen 2 1 — 6 

Kompetitie: 

Ripperda 2-Zandvoortmeeuwen 3 - 2 — 4 

Zandvoortm. 4-Stormvogels 4 2 — 1 

DSS 4-Zandvoortm. 6 — 2 

Zandvoortm. 7-BSM 2 1 — 1 

Zandvoortm. 8-DSS 7 7 — 3 

Zandvoortm. 9-Bloemendaal 9 5 — 2 
Zandvoortm. 10-Bloemendaal 10 ' 8—0 

Zandvoortm. 10-TZB 6 afg. 
Junioren: 

Zandvoortm. a-Stormvogels a 3 — 2 

Zandvoortm. c-Ripperda a 6 — 3 

EDO e-Zandvoortm. d 4 — 4 D Afd. handbal. 

Uitslagen zaterdag 21 jan.: • 

Meisjes: Full Speed 1-Zandvoortm. 2 

Uitslagen zondag 22 jan.: 
Distr. H2: Zandv.m. 1-Niloc 2 

Uitslagen maandag 23 jan.: 

HJ Zandv.m.-Concordia 2 

DJ Zandv.m.-Odin 

Dames: Zandvoortm. 2-O.G. 2 

Dames-jun.: Samen Een-Zandv.m. 1 2-7 15-25 6-6 
6-4 
7-0 
2-7 Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Afd. Volleybal. 

Voor woensdagavond 25 januari a.s. is in 
de Wim Gertenbachschool de navolgende 
competitiewdestrijd vastgesteld: ' 
Dames: OSS-FES. 

Op de aan deze wedstrijd voorafgaande 
training van de overige dames, zal het 2e 
dames-team definitief worden samenge- 
steld. Dit team speelt haar eerste wed- 
strijd op 1 februari a.s. tegen Gios (Haar- 
lem) in de Kennemer Sporthal. ' 

Het tweede herenteam, dat binnenkort 
binnen de lijnen komt, zal alle wedstrijden 
in de Wim Gertenbachschool spelen. ZANDVOORTSE BRIDGECLUB 

In de eerste wedstrijd van de derde com- 
petitie heeft de fam. Spiers in de A-lijn 
de leiding genomen met 63.02 %. De twee- 
de plaats was voor het koppel Berrier- 
Wanna met 56.77 %. 

In de B-lijn werd het dameskoppel Ser- 
vaas-Sneiders met 60.83 % eerste, gevolgd 
door de fam. v. Straaten met 59.50 %. 

Het dameskoppel Plugge-Snijer behaalde 
in de C-lijn met 69.58 % de eerste plaats. 
Het koppel van Laar-Coops werd tweede 
met 66.50 %. 

Het eerste team heeft de viertallenwed- 
strijd tegen Schalkwijk 1 met 5 — 1 ge- 
wonnen. 3—0 NEDERLAAG 

Het voetbalelftal van de Zandvoortse 
Politiesportvereniging heeft de verleden 
week gespeelde wedstrijd tegen het politle- 
elftal van Wassenaar met 3 — verloren. 

K.J.C. „Noord" 

De stand in de competitie van de maand 
januari luidt als volgt: 1. Hans Paap 
15258; 2. R. v.d. Werff 14806; 3. G. van 
Diemen 14523; 4. Mevr. Molenaar 14485. Belangrijke Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij 

Achterweg 1 TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven ,JHnko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
~ oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 

P. W. Wels. 
2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 
2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 SCHIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Dinsdag- woensdag- en donderdagreklame 

Rund- en varkensgehakt 
500 g r. I.4Q; kg 2.50 

Heerlijke saucijzen 

500 gr, 1.5Q; kg 2.5Q 

Botermalse OKfl 

runderbiefstuk fcüU gr, f. 90 

Botermalse OKfl 

naarden biefstuk £uu gr, 1.59 

Erwtensoep in bekers, 
iedere dag vers I liter 0.98 

Extra lage prijzen varkenskarbonade 

Haltestraat 30 - Zandvoort . i = II 67e jaargang no. 8 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 -VRIJDAG..2Z JANUARI. J.967 ....„., _j Redaktie en 

administratie: 

Achterweg 1 

Telefoon 2135 

Postbus 23 

Advertentieprijs: 

15 et per mm-hoogte 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar 
Losse exemplaren 10 cent. 
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong 
Per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — Voor aankoop Huize „Sterre der Zee" 

vragen b. en w. een krediet van drie ton" 

A.s. dinsdag komt de Zandvoortse gemeenteraad in openbare zitting 
bijeen ter behandeling van een, inclusief de rondvraag, twintig punten 
tellende agenda. De door b. en w. samengestelde agenda vermeldt o.m. 
een voorstel tot aankoop van het complex „Sterre der Zee", het door 
de stichting van die naam geëxploiteerde bejaardenpension aan de Hoge- 
weg. Begin vorig jaar heeft de stichting het 
gemeentebestuur meegedeeld, schrijft het 
college van b. en w. in de toelichting bij 
het raadsvoorstel, dat het zich laat aan- 
zien dat de exploitatie van het bejaarden- 
pension in financieel opzicht steeds moei- 
lijker wordt en dat rekening moet worden 
gehouden dat de exploitatie eerlang niet 
meer verantwoord is. In verband hiermede 
verzocht het stichtingsbestuur het college 
van b. en w. te willen nagaan of ingeval 
van opheffing van het pension de pension- 
gasten t.z.t. zouden kunnen worden opge- 
nomen in het door de gemeente te stich- 
ten bejaardenoord. B. en w. hebben de 
stichting hierop meegedeeld, dat naar hun 
overtuiging het bejaardenpension „Sterre 
der Zee", ook na de stichting van een ge- 
meentelijk verzorgingstehuis, niet kon 
worden gemist. Het college deed de stich- 
ting de suggestie aan de hand het com- 
plex aan de gemeente te verkopen, dit van 
de gemeent te huren en de exploitatie op 
dezelfde voet voort te zetten. Het stich- 
tingsbestuur berichtte het college dat het 
kerkbestuur — eigenaar van het complex 

— bereid was „Sterre der Zee" aan de 
gemeente te verkopen. De op verzoek van 
b. en w. door de raadscommissies uitge- 
brachte adviezen hebben er toe geleid dat 
het college zich verder met eigenaar van 
„Sterre der Zee" heeft verstaan. 

Na overleg' met het r.k. kerkbestuur 
werd het complex door de makelaars At- 
tema — namens de gemeente — en Bo- 
gaard — namens het r.k. kerkbestuur — 
getaxeerd. Genoemde makelaars schatten 
het complex in totaal op ƒ 292.500, — . 
Het kerkbestuur verklaarde zich bereid, 
„Sterre der -Zee" voor het getaxeerde 
bedrag aan de gemeente, behoudens goed- 
keuring van het bisdom Haarlem, te ver- 
kopen. Aan het eind van de uitvoerige 
financiële toelichting bij dit voorstel 
vraagt het college van b. en w. aan de 
raad een bedrag van ƒ 309.225 — 
te willen voteren t.b.v. de aankoop van 
het complex. Nader te regelen bij supple- 
toire begroting. 

□ 

Voor de bouwkosten van de rioolwater- 
zuiveringsinstallatie, waarvan de definitie- 
ve eindafrekening thans is opgesteld, 
(ƒ 3.438,390, — ) is nog een aanvullend 
krediet nodig van ƒ 85.000, — . B. en w. ver- 
zoeken de raad dit bedrag ter beschikking 
te willen Istellen, nader te regelen bij 
suppletoire begroting. 

D 

In verband met de exploitatieverliezen 
van het gemeentelijk badhuis, voor 1967 
geraamd op rond 6.000 gulden, stellen b. 
en w. voor de tarieven te verhogen met 
ƒ 0,10 per douche en ƒ 0,15 per kuipbad, 
waardoor deze zullen ' worden gebracht 
respectievelijk op ƒ 0,35 en ƒ 0,75. Dit zal 

— naar wordt verwacht — een meer-op- 
brengst betekenen van ƒ 1050, — . 

D 
Wijzigingen van diverse rechtspositie- 
regelingen voor het gemeentepersoneel 
worden voorgesteld, evenals verschillende 
vaststellingen betreffende het onderwijs 
en herziening van de salariëring van het 
gemeentepersoneel, door deze aan te pas- 
sen aan de thans geldende Rijksregeling. 

D 

B. en w. stellen de raadsleden voorts 
voor, over te gaan tot uitbreiding van de 
kampwinkel op het kampeerterrein „De 
Branding" aan de Noordboulevard en hiei'- 
voor een krediet van ƒ 15.000, — beschik- 
baar te stellen. Daartegenover staat een 
pachtverhoging van ongeveer ƒ 2000, — . 

□ 
Het college stelt de raad voor, een aan- 
vullend krediet van ƒ 11325, — beschik- 
baar te stellen voor het treffen van diver- 
se voorzieningen in en aan het politiebu- 
reau. Reeds op 15 december 1964 werd hier- 
voor een krediet van ƒ 10.620, — beschik- 
baar gesteld, doch de toen voorgenomen 
werkzaamheden werden nog niet uitge- AUTO HUREN 
f5,- per 


dag 


Model '64, '65 


en 1966 


Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn AU Risk 


verzekerd 


DE SCHELP Telefoon 4781 voerd, omdat sindsdien verschillende an- 
dere wensen en suggesties naar voren zijn 
gekomen. 

D 

Het college van b. en w. brengt verder 
een pakket straatnaamwijzigingen en nieu- 
we straatnamen ter tafel. Het stelt de 
vroedschap voor de Parallelweg te wijzi- 
gen in burgemeester van Alphenweg — 
bij nader inzien blijkt het circuit zich door 
zijn min of meer geïsoleerde ligging min- 
der te lenen voor de naam van een zeer 
verdienstelijk burgemeester bij de burgerij 
levending te houden, schrijven b. en w. in 
hun toelichting. 

Verder verzoeken zij de raad de naam 
Badhuisplein te wijzigen in ir. Friedhoff- 
plein (zie ons commentaar van j.1. dins- 
dag). 

Het college stelt voor aan de in aanbouw 
zijnde winkelgalerij aan de kop van de 
Zeestraat de naam „Passage" te verbinden. 

Voor een aantal nieuwe straten in de 
omgeving van de Noorder duinweg noemt 
het college de namen van een viertal bui- 
tenlandse geleerden en twee vaderlandse 
letterkundigen. 

Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Indisch f f% § BC" SM O ft M ' 

Restaura^ MM *J EL, ÊWW §T %M Sm 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 VERGADERKALENDER 

27 jan. — Zandv. Folklore Vereniging „De 
Wurf", dia-avond, Gemeenschapshuis. 

27 jan. — Ned. Chr. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Jeugdhuis, Herv.kerk. 

28 jan. — Zandvoortse Muziekkapel, feest- 
avond, Zomerlust. 

30 jan. — Tennisclub „Zandvoort", leden- 
vergadering, Gemeenschapshuis. 

31 jan. — raadsvergadering. 

31 jan. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, lezing 's middags 2 uur_ Ge- 
meenschapshuis. 

4 febr. — Supportersver. „Geel-Blauw", 
feestavond, Zomerlust. 

4 febr. — Yoka, Parochiehuis. 

5 febr. — Toss-avond, Parochiehuis. 

6 febr. — Toneelveren. „Op Hoop van Ze- 
gen", ledenvergadering, Gemeenschaps- 
huis. 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — Zandvoortse Handelsvereniging, 
jaarvergadering, Zomerlust. 

9 febr. — NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 febr. — Partij v. d. Arbeid, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

10 febr. — Ned. Reisvereniging, jaarverga- 
dering, hotel Keur. 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. 

WATERGETIJDEN HW 


LW 


HW 


LW 


strand 


jan. 
berijdbaar 


29 5.43 


1.— 


17.59 


13.30 


9.30-15.30 


30 6.28 


2.— 


18.48 


14.30 


10.30-16.30 


31 7.13 


2.30 


19.33 


15.— 


11.00-17.30 


febr. 


1 7.59 


3.30 


20.22 


16.— 


12.00-18.00 


2 8.50 


4.— 


21.20 


17.— 


12.30-19.00 


3 9.49 


5.— 


22.27 


17.30 


13.30-20.00 


4 11.05 


6.30 


23.52 


19.— 


15.00-22.00 


Samengesteld door P. van der 


Mije KCzn AGENDA 

voor de openbare vergadering van 
de raad op dinsdag 31 januari 1967, 
des namiddags 8 uur. 

1. Jaarrede van de burgemeester. 

2. Onderzoek geloofsbrieven enz. van het 

nieuw-benoemde lid van de raad, de 
heer J. Kuijpers Wentink. 

3. Vaststelling notulen van de vergade- 
ring, gehouden op 19 december 1966. 

4. Ingekomen stukken. 

5. Benoemingen enz. 

6. Verhoging rechten badhuis. 

7. Wijziging rechtspositieregelingen. 

8. Verlening voorschotten vergoeding '67 
bijzondere kleuterscholen. 

9. Vaststelling getal wekelijkse lesuren 
vakonderwijs. 

10. Toepassing artikel 55bis enz. lager- 
onderwijswet voor 1967. 

11. Salariëring gemeentepersoneel per 1 
januari 1967. 

12. Subsidie Oranjevereniging. 

13. Uitbreiding kampwinkel kampeerter- 
rein „De Branding". 

14. Treffen van voorzieningen politiebu- 
reau. 

15. Verkoop grond in plan-Noorderduin- 
weg. 

16. Aanschaffing rangeerlocomotief ten 
behoeve van de dienst van publieke 
werken. 

17. Aankoop gebouwencomplex „Sterre der 
Zee. 

18. Aanvullend krediet rioolwaterzuive- 
ringsinstallatie. 

19. Nieuwe straatnamen. 

20. Rondvraag. 

RODE KRUIS HIELD 
LEDENVERGADERING 

In de j.1. maandag gehouden algemene le- 
denvergadering van de plaatselijke afde- 
ling van- het -Rode Kruis heeft _ voorzitter 
Jung aan het begin van de bijeenkomst 
de vorig jaar overleden secretaris van de 
afdeling, de heer H. A. de Jong, herdacht. 
Op voorstel van het bestuur werd de over- 
ledene postuum tot erelid benoemd. 

Na behandeling van de jaarverslagen 
werd een bestuurverkiezing gehouden. De 
heer B. S. Abelman werd tot secretaris 
benoemd. Het aftredende bestuurslid de 
heer P. J. Alders werd vervangen door de. 
heer H. B. A. Mulder. Met algemeene stem- 
men werd zr. Molenaar-de Wilde in het 
bestuur herkozen. 

BIJEENKOMST N. V.V.H. 

De afdeling Zandvoort van de Ned. Ver. v. 
Huisvrouwen belegt op dinsdag 31 januari 
a.s. in het Gemeenschapshuis een voor- 
lichtingsbijeenkomst over aankoop en on- 
derhoud van bont. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENT E ZA NDVOORT 

OPHALEN HUISVUIL 
De directeur van de Dienst van Publieke 
Werken te Zandvoort maakt bekend dat 
gedurende de periode van 2 februari 1967 
t/m 28 februari 19G7 het huisvuil wordt 
opgehaald van 7.30 uur tot 17.15 uur. 

O. H. Vogt 
D 
TWEEDE KAMERVERKIEZING 
Bij volmacht stemmen en stemmen in een 

andere gemeente. 
Er wordt aan herinnerd, dat verzoeken 
om bij volmacht te mogen stemmen en 
verzoeken om in een andere gemeente te 
stemmen, dan waar men op de kiezerslijst 
voorkomt, ter gemeentesecretarie, afde- 
ling bevolking ca. kunnen worden inge- 
diend tot uiterlijk woensdag 1 februari a.s. 
Formulieren zijn op genoemde secretarie- 
afdeling verkrijgbaar. DIT JAAR GEEN CARNAVAL 

Volgens een mededeling in het Haarlems 
Dagblad van gisteren gaat de carnavals- 
intocht en -viering dit jaar in Zand<- 
voort niet door. De directie van het Bad- 
hotel, die de carnavalsviering ieder jaar 
in Zandvoort organiseert, heeft hiervan 
afgezien nadat burgemeester Nawijn te 
kennnen zou hebben gegeven prins Carna- 
val niet te zullen begroeten. Hij zou de orga- 
nisatoren hebben meegedeeld het in strijd 
te achten met de waardigheid van zijn 
ambt om aan zulk een ontvangst als bur- 
gemeester medewerking te verlenen. De 
burgemeester zou van mening zijn, dat 
men dit moest overlaten aan zijn ambt- 
genoten in het zuiden, waar een ontvangst 
van prins Carnaval hu eenmaal een on- 
misbaar onderdeel vormt van de carna- 
valsviering. 

Volgens de mededeling in genoemd blad 
zou de burgemeester de suggestie hebben 
gedaan, dat wanneer dit carnaval in nau- 
we samenwerking met de stiehting VVV 
zou kunnen worden*- geonganiseerd er voor 
hem wellicht aanleiding^ zou kunnen zijn 
op zijn besluit terug te komen. 

De organisatoren vinden het echter te 
laat om dit nog tot stand te brengen. 

De directie van het Badhotel had van 
de burgemeester toestemming ontvangen 
het carnavalsfeest in het hotel te vieren. 
Maar zonder officiële ontvangst, die vol- 
gens de organisatoren een onmisbaar on- 
derdeel van de viering vormt, achten zij 
dit niet mogelijk. 

BURGERLIJKE STAND 

20 — 26 januari 1967 

Geboren: Robert Martin, z.v. J. L. Bisen- 
berger en A. J. Siffels; Angeline Wilhel- 
mina, d.v. J. A. Schuiten en J. J. Hoen- 
derdos; Pauline Antoinette, d.v. C. P. A. 
Stokman en G. E. de Gier. 

Ondertrouwd: Jan Cornelis Wieland en 
Johanna Carola de Reus. 

Gehuwd: Swee Boon Tan en Meta van 
den Puttelaar. Jfliddeleeuws u* eigentijds fyduid 

Twee burgemeesters in den lande kwamen deze week in het krantemeuios. De een 
frappeerde door zijn middeleeuwse denktrant, de ander door blijk te geven eigentijdse 
opvattingen en onttvikkelingen ie verstaan. 

Tijdens een bezoek van de KVP-verkiesiugsequipe aan de Limburgse gemeente Heer 
verklaarde de burgemeester van deze plaats, mr. L. Corten, zich voorstander van de 
inrichting van werkkampen voor mannen die hun gezinnen onverzorgd achterlaten. 
De burgemeester van Heer deed, volgens de persberichten, een dringend beroep op 
de KVP-candidaten alles in liet werk te stellen om de gemeenten te verlossen van 
zogenaamde „parasieten", waarmede hij bedoelde de mannen, die hun vrouwen en 
kinderen in de steek laten en deze ten laste van de gemeente laten komen. De be- 
staande wetten zijn niet toereikend en daarom bepleitte mr. Corten een soort werk- 
kamp voor deze ontrouwe echtelieden, waar zij te werk xoorden gesteld en van waar- 
uit hun lonen naar de achtergebleven vrouwen en kinderen zullen worden gestuurd. 

Een eigentijds geluid liet de burgemeester van Deventer, mr. N. Bolkestein, horen. 
In zijn nieuwjaarsrede sprak hij zich uit voor een wetswijziging t.a.v. de verantwoor- 
dingsplicht van de burgemeester en de demonstratievrijheid. Mr. Bolkestein verklaar- 
de, schreven de kranten, dat de burgemeester, wanneer deze hel bevoegde orgaan is 
zoals in zaken van openbare orde, ook voor daden van zelfbestuur verantiooording 
schuldig is aan de raad. Deze zou de burgemeester dan niet mogen wegsturen, maar 
voel een motie van afkeuring indienen. 

Hij geloofde dat het bevoegde gezag een demonstratie niet mag weren omdat de 
demonstranten andere denkbeelden huldigen dan de gezagsdragers, ook niet wanneer 
de demonstranten hun kritiek direkt richten op het bevoegde gezag. 

Ten aanzien van de opschriften op de demonstratiedoekeii of -borden toonde De- 
venters burgervader zich voorstander van artikel 7 van de grondwet: „Niemand 
heeft voorafgaand verlof nodig om- door de drukpers gedachten of gevoelens te open- 
baren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet". 

„Dit houdt in,'' aldus mr. Bolkestein, „dat men met elke leuze kan gaan lopen, 
dat de politie eventueel proces-verbaal opmaakt en dat de rechter moet uitmaken of 
er sprake is van opruien of beledigen." Sport en spel 

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

WEDSTRIJD-PROGRAMMA 

Zaterdag 28 januari 1967: 

9. Zandv.m. 2 — V.V.R.A. 
21. Zandv.m. 3—S.I.Z.O. 7 
26. S.V.J. 3 — Zandv.m. 1, 

Adspiranten : 

79. Haarlem c — Zandv.m. b 

91,. Zandv.m. d — H.B.C, d 
112. Kenn.l. d — Zandv.m. f 
116. Zandv.m. g — Alliance b 
128. Schoten d — Zandv.m. h 15.15 u. 

10 u. 

15.15 u. 15.15 «. 

11, U. 

15.15 u. 
15.15 u. 
15.15 U. Pupillen: 

160. Zandv.m. 
169 Zandv.m. 
176. Zandv.m. 
186 Zandv.m. a—H.B.C a 
b—H.B.C. b 

c — Schoten c 
d— R.C.H, e Zondag 29 januari 1967: 

Zandvoortm. — H.B.C. 
Zandv.m. 2—W.S.V '30 2 
11,. Kinheim 2 — Zandv.m. S 
29. Renova 2 — Zandv.m. 1, 
31,. Zandv.m. 5 — Terr.vog. 2 
55. Zandv.m.6 — St.vogels 5 
103. Geel Witt 5 — Zandv.m. 8 
108. O.G.7 — Zandv.m. 9 
123. BSM 1, — Zandvoorm. 11 
135. O.G. 8 — Zandv.m. 12 

Junioren: 

11,0. Zandv.m.a — Haarlem a 
152. Zandv.m. b — Halfweg a 
165. D.I.O. a — Zandv.m. c 
177. R.C.H. e — Zandvoortm. d 

a Hu. 

11,11. 

15 u. 

15.15 u. 14.30 u. 

12 u. 

12 u. 

12.30 u. 

9.1,5 u. 

9.1,5 U. 

12 u. 
H,. 30 u. 

Uitg. 

12 u. 12.30 u. 

9.1,5 W. 

9.-45 u. 

12 u. Samenstelling. 

In de de voor a.s. zondag vastgestelde 
competitiewedstrijd HBC 1-Zandvoort- 
meeuwen treedt laatstgenoemd elftal in de 
volgende samenstelling in het veld: B. Mo- 
lenaar, T. Vastenhouw, F. J. Kramer, S. 
Stobbelaar, L. J. Sluijter, S. Sebregts, G. 
Nijkamp, J. Houtkamp, A, Stobbelaar, J. 
F. Paap en Ar. Stobbelaar. Als reserves 
zijn aangewezen: J. O. Keur, A. Koster en 
O. W. Paap. R.K.S.V, „The Zandvoort Boys" 

Programma zaterdag 28 januari: 
80 Van Nispen adsp. b— TZB a 15.15 u. 
15.15 u. 
15.15 u. 
15.15 u. 120 EDO adsp. f— TZB b 
174 EDO c pupillen c — TZB a 
185 EDO d pupillen d— TZB b 

Programma zondag 29 januari: 

23 Vogelenzang 1— TZB 1 14.30 u. 

43 TZB 2— VSV 3 12 u. 

95 TZB 3— Bloemendaal 7 12 u. 

118 TZB 5— Renova 5 14.30 u. 

134 TZB 6— Vogelenzang 5 14.30 u. 

183 DSK ju. a-— TZB b 14.30 u. D Samenstelling TZB 1 

In de voor a.s. zondag vastgestelde com- 
petitieontmoeting Vogelenzang 1 en TZB 
1 treedt laatstgenoemd elftal in de na- 
volgende samenstelling in het veld: Th. 
Laarman, R. Duisterhof, A. Vossen, W. 
Kruyff, W. Akersloot, T. van As, H. v.d. 
Eykhof, C. Heiligers, C. Mettes, R. Steg- 
gerda, D. Vader. Reserves: W. Bosman, 
H. Castien. Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Uitslagen zondag 22 januari: 

Ring Pass I-Dames 1 2 — 4 

Ring Pass 2-Dames 2 2 — 2 

Ring Pass I-Heren 1 6 — 2 

Ring Pass 2-Heren 2 6 — 1 

Wedstrijdprograama. 
zondag 29 januari: 

Senioren. 

Voordaan I-Dames 1 
Eechtrop 2-Dames 3 
Voordaan 2-Dames 2 
BDHC-Dames 4 
Voordaan I-Heren 1 
Voordaan 2-Heren 2 
Eechtrop 4-Heren 3 
Gooi (vet.)-Zandvoort (vet.) 12 u. 

12.30 u. 

13.30 u. 

11 u 

14 u. 

12 u. 
12.30 u. 

14 u. zaterdag 28 januari. 


Junioren. 


BDHC lb-Meisjes la 
BDHC lc-Meisjes lb 
HBS 2b-Meisjes lc 
15.15 u 

15.15 u 

14 u 


Strawberries lb-Jongens 
Strawberries lc-Jongens 
HBS lc-Jongens 2a 


la 

lb 


14.30 U 

14.30 U 

14 u Tafeltennisvereniging „Shot" 

De uitslagen en de gespeelde competitie- 
wedstrijden luiden: 

Shot 1-DSB 2 5—5 

Shot 3-TCD 3 6—4 

Junioren. 

Shot 1-GTT 3 5—0 Een fraai begin in de tweede helft van 
de competitie. In de strijd om het kam- 
pioenschap van Kennemerland slaagde de 
heer Arnoldus er in als eerste te eindigen 
in het 3e klasse enkelspel. In het 3e klasse 
dubbelspel werd genoemde speler teza- 
men met de heer W. Hoppe winnaar. Ook bij oosterburen 

neemt het aantal werklozen snel toe Niet alleen in Nederland maakt men zich ongerust over de economische vooruit- 
zichten. Ook in het buurland West Duitsland kijkt men met zorg naar de symptomen, 
die duidelijk maken, dat de conjunctuur griep heeft en de patiënt een goede ver- 
zorging nodig heeft. Een van de duidelijkste aanwijzingen is het werklozencijfer. 
Voor het eerst sinds jaren is het aantal 
arbeiders zonder werk in Duitsland groter 
dan het aantal open arbeidsplaatsen: 350 
duizend tegen 300 duizend. Bovendien wer- 
den met Kerstmis 1966 driehonderdduizend 
Westduitse werknemers voor een verplich- 
te vacantie naar huis gestuurd. In talrijke 
bedrijven wordt wekelijks nog maar 26 
tot 38 uren gewerkt. Voor vele werkne- 
mers betekende dit een karige Kerstvie- 
ring: een arbeider, die vroeger rond 650 
mark per maand verdiende, ontvangt, nu 
hij nog maar 28 uren per week kan wer- 
ken, niet meer dan ruim 400 mark. De 
Kerstgratificaties werden vorig jaar in 
vele bedrijven gehalveerd ten opzichte van 
1965. 

De grootwinkelbedrijven en de midden- 
stand in de Bondsrepubliek hebben al on- 
dervonden, dat de West-Duitser bezorgd is 
over de economische toestand. 

(Volgens een opinie-onderzoek vreest 
meer dan zestig procent van de West-Duit- 
sers voor een economische crisis). De ver- 
kopen zijn hard achteruit gegaan, waar- 
door de situatie nog slechter is geworden. 
„De huisvrouw mist het geld van de pre- 
mies en het overwerk, dat haar man vroe- 
ger thuis bracht. Wij kunnen dat goed 
merken", aldus de directeur van een groot 
Duits „Kaufhaus". Luxueuze etenswaren 
laat men liggen. De Duitser keert terug 
naar de simpele kost, aldus een onderzoek 
van het ministerie van economische zaken. 
Vleeswaren blijven in de winkels liggen, 
alleen brood wordt meer verkocht. Het is 
langzamerhand een bekend verschijnsel, 
dat wanneer het pessimisme over de eco- 
nomie eenmaal de kop heeft opgestoken, 
het zich razendsnel verspreidt. In West- 
Duitsland zijn het kennelijk de rijken ge- 
weest, die het eerst de noodvlag hesen. 
Dure, luxe artikelen worden, in tegenstel- 
ling met 1965 en begin 1966, vrijwel niet 
meer verkocht. De handelaren in juwelen 
en bont bemerken, dat hun klanten de zui- 
nigheid voorlopig tot hoogste ideaal heb- 
ben uitgeroepen. Vooral de duurdere arti- 
kelen — bontjassen van zevenduizend gul- 
den, juwelen van tienduizend en Perzische 
tapijten van twaalf- tot vijftienduizend 
gulden — zijn onverkoopbaar. Opvallend 
was in december, dat onze Oosterburen 
bij het kopen van Kerstcadeaus vooral 
nuttige artikelen verlangden, zoals sokken 
en overhemden. Voor de textielfabrikanten 
betekende dit echter nog geen oplossing 
voor hun probleem. Evenals hun Neder- 
landse collega's zitten zij met reusachtige 
voorraden. 

De orderportefeuilles van de West-duitse 
bedrijven — belangrijke graadmeters voor 
de economische stand van zaken — raken 
steeds leger. In het laatste kwartaal van 
1966 waren de nieuwe opdrachten aan de 
industrie 3,7 lager dan eind 1965. Er waren 
slechts een paar lichtpunten. De chemische 
industrie en de meubelfabrikanten konden 
op een toename van bestelingen wijzen. 
Ook de exportorders namen weer toe (met 
negen procent. De zware industrie ver- 
toonde echter duidelijk de tekenen van de 
malaise in West-Duitslands economie. 

Scheepsbouw, metaalbewerking en ma- 
chine industrie zagen hun orders belang- 
rijk teruglopen (de scheepsbouw zelfs met 
meer dan tachtig procent.) 

Bedroevender nog bleek de situatie in 
West-Duitslands kernindustrie: de auto- 
branche. Bijna drie miljoen werknemers 
Goed voor de huid 
het gehele jaar door Hier staat uw brief Met Uw bezwaren tegen de beoogde 
naamsverandering van het Badhuisplein 
zal menig inwoner van Zandvoort instem- 
men. 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik 
er mijn verwondering over uit te spreken 
dat de gemeente nog steeds geen straten 
heeft genoemd b.v. Jozef Israëls en de 
Gebr. Elsbacher. 

Eerstgenoemde vertoefde hier menig 
zome- en schilderde er o. a. zijn wereld- 
beroemde „Langs moeders graf", terwijl 
de Elsbachers de stichters waren van 
„Nieuw-Zandvoort" (Kurhaus, Passage 
enz.) en de stoot gaven tot de aanleg van 
de spoorlijn Haarlem-Zandvoort. 
Zouden de Oosterparkstraat en Middenweg 
bv. niet beter genoemd kunnen worden 
naar bovengenoemde personen ? 
Hoogachtend 
H. G. Gerke zijn in de Bondsrepublik afhankelijk van 
de auto (arbeiders in autof abrieken, we- 
genbouw, enz.) De verkoop van nieuwe au- 
to's is sterk gedaald. „De mensen, die in 
het verleden twee jaren met een auto de- 
den, laten er nu liever een ruilmotor inzet- 
ten dan zij tot kostbare aankoop van een 
nieuwe auto overgaan", aldus de directeur 
van de Volkswagenfabriek. De kleinere 
autofabrieken zijn begonnen met het ge- 
deeltelijk stilleggen van de produktie. 

Is het pessimisme van de West-Duitser 
gerechtvaardigd? De president van de 
Westduitse „Bundesbank" meent van niet. 
Volgens hem is de situatie in West-Duits- 
land vergelijkbaar met die in Nederland. 
Jarenlang zijn de omzetten sterk gestegen. 
De produktie nam zo sterk toe, dat West- 
Duitsland honderdduizenden buitenlandse 
arbeidskrachten moest aantrekken. Maar 
de spanning, die deze sterke groei met 
zich bracht, sleepte ook de inflatie achter 
zich aan. Twee jaren geleden begon de 
Westduitse regering met maatregelen, 
die bedoeld waren als rem op de sterke 
groei. De „Bundesbank" speelde een be- 
langrijke rol door de geldsomloop te be- 
moeilijken (via een hoger disconto). „Deze 
maatregelen hebben hun nut bewezen. De 
inflatie is tot staan gebracht. De laatste 
maanden zijn de prijzen niet meer geste- 
gen", aldus de president. Begin van het 
jaar kreeg hij echter veel kritiek te ver- 
werken toen hij bleef volhouden, dat het 
kunstmatig hoog gehouden disconto ge- 
handhaafd moest blijven. Zijn critici wezen 
er op, dat de Westduitse industrie dit jaar 
tien procent minder zal investeren. En van 
de investeringen hangt "haar toekomstige 
groei af. Het hoofd van de .Bundesbank' is 
nu voor de kritiek gezwicht. Het disconto 
zal in februari met en half procent worden 
verlaagd (tot iVs)- „Het opendraaien van 
de geldkraan brengt geen complete oplos- 
sing voor de huidige malaise", zei de 
Westduitse minister voor econmische za- 
ken". Hij voegde er echter aan toe: „Voor 
wat betreft de toekomst van de Duitse 
economie ben ik echter in het geheel niet 
pessisimistisch". De West-Duitsers hopen 
weer op een nieuwe „Wirtschaftswunder", 
maar zolang het aantal werklozen nog 
toeneemt en de lonen achteruit gaan, blij- 
ven zij zuinig kijken. U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Hemingway - Over de rivier en 

onder de bomen. 1966 
Holt - De zevende maagd. 1964 
Kirsch - Speler in de nacht. 1966 
Krell - Kreeften en piraten.1966 
Kreps - De Cid. 1966 
Levi - Het oponthoud. 1966. 
Lewis - Ik, Jacoba. 1966 
Mens - Omnibus. 1957 
Kramp - Briider und Knechte. 1965 
Bingham - A fragment of fear. 1965 
Buchwald - I chose caviar. 1957 
Montupet - La rosé amèi'e. 1965 

Ontwikkelingslectuur. 

Anouilh - Dievenbal. 1964 

Anouilh - Reiziger zonder bagage. 1964 

Böll - en slok aarde. 1964. 

Boven-Volta. Landendocumentatie. 

Guinee. Landendocumentatie. 

Hendrikse - De dag waarop mijn vader 

huilde. 1966 
Jappe Alberts - De middeleeuwse stad. '65 
de Leeuw - Weg en waarheid. 1965. 
Nijhoff - Het heilige hout. 1961 
Paape - de Geuzen. 1965 
Reeuwijk - Damsterdamse extremisten. '65 
Smith - Ballonvaart over Afrika. 1965 
Spier - Mormonen in opmars. 1964 
Turnbull - De eenzame Afrikaan. 1965. 
Vijzelaar - TV- en FM-antennes. 1965 
Wittemans - Geschiedenis der Rozen- 
kruisers. 1924 
Wucher - Vanaf 5 uur 45 wordt 

teruggeschoten. 1965 VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed Idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! Mensen en zaken 

Tact en gevoeligheid 

In het programma „Voor de vuist weg" 
van de vorige week „trad een r. k. priester 
op", die nog niet zo lang geleden een an- 
dere rol in de T.V. programma's vervulde. 
De heer Willem Duijs vond de ex-rector 
wel zo'n merkwaardige figuur, dat hij hem 
had uitgenodigd een spreekbeurt voor de 
vuist weg te vervullen. Het was ook een 
merkwaardige figuur, evenals de situatie. 

De kijkers werden geconfronteerd met 
een man, wiens beroep — of mogen wij 
zeggen: roeping? — hem te zwaar was 
gevallen. Om de een of andere, overigens 
te respekteren, reden heeft deze man de 
consequenties van het priesterschap, dat 
nog altijd het celibaat van z'n bedienaren 
vraagt, niet kunnen dragen. Hij legde het 
priesterkleed af en verkoos verder door 
het leven te gaan als gehuwd man. 

Tot zo ver is de hoofdrolvertolker geen- 
zins merkwaardig en is de situatie dit 
evenmin. Want door alles heen, klinkt de 
onuitgesproken vraag: Begrijp .me asje- 
blieft, . . oordeel niet en veroordeel niet... 
Dat is vanzelfsprekend in een volwassen 
samenleving, wier leden het met elkaar 
goed menen. In 'n kwestie van zulke strikt 
persoonlijke aard, waaruit een niet om- 
schreven maar niettemin voelbare- drama- 
tiek spreekt, moeten buitenstaanders niet 
onmiddelijk met hun oordeel klaar staan. 

Willem Duijs kondigde deze priester 
(wat hij altijd blijft) aan met een sum- 
miere toelichting op diens vroegere status. 
„Er is iets in het leven van deze man ge- 
beurd", aldus W. Duijs, „waarover wij 
vanavond niet willen spreken ..." 

Hiermede deed Duijs een beroep op het 
begripvermogen van de kijkers, waarmee 
hij echter de man én de situatie meteen 
al merkwaardig en zelfs enigszins onbe- 
grijpelijk maakte. In ieders leven zal wel 
eens iets gebeurd zijn, waarover niet ge- 
sproken wordt. . . Maar zo iemand moet 
het er dan zelf ook niet naar maken, want 
dan wordt het, moeilijker voor de mensen 
op wier begrip en tolerantie een beroep 
wordt gedaan. 

Als deze r. k. priester het zelf normaal 
vindt dat hij vanuit zijn betrokkenheid met 
de samenleving waarin hij leeft, spreekt 
over de zielenood van talloze medemensen 
en zelfs in bepaalde gevallen te hulp 
. schiet, zij het telefonisch, dan wordt het 
uitermate moeilijk hem te volgen, want 
nauwelijks anderhalf jaar geleden trad 
hij voor dezelfde T.V. op als „dagsluiter" 
en konden de kijkers gaan slapen met 
de zegenrijke troost, die de rector hun 
(vanuit zijn priesterschap) gaf. 

Als deze man nu opeens voor de camera's 
komt met de mededeling dat hij en zijn 
vrouw bereid zijn teleurgestelden, ont- 
goochelden, ontspoorden, verwarden, on- 
evenwichtigen en in het algemeen in gees- 
telijke nood verkerenden te hulp te schie- 
ten, dan worden én man én situatie plot- 
seling zeer merkwaardig. 

Er is nog iets als tact en gevoeligheid 
en het ontzien van gevoelens. Dit, wat 
van de T.V. kijkers werd gevraagd, had 
juist en de eerste plaats de man zelf moe- 
ten opbrengen. 

Het beroep op het begrip van de goê-ge- 
meente wordt onredelijk indien dit gedaan 
wordt door een man, die aan heftige emo- 
ties en gewetensnood ten prooi, de uitoe- 
fening van' zijn geestelijk ambt opgeeft en 
weinige ogenblikken later te kennen geeft: 
„Zit u in nood en narigheid en weet u 
geen uitweg? Eel me dan op en ik zal 
zien wat ik voor u doen kan... Mijn giro- 
nummer is " 

In zo'n geval sticht hij verwarring. Het 
is volkomen zijn zaak als hij meent te 
moeten kiezen tussen de verplichtingen 
van het priesterschap en het huwelijk. 
Hierover bestaat geen verschil van mening. 
Overigens is over deze kwestie nog niet 
het laatste woord gesproken. Maar juist 
omdat dit zo is, had een zekere terug- 
houdenheid en bescheidenheid hem niet 
misstaan. 

Eerst geestelijke bijstand voor de camera 
geven vanuit je priesterschap en hetzelfde 
later willen doen langs de weg, die de 
P.T.T. openstelt, maar de kijkers duide- 
lijk laten merken, dat je in het laatste ge- 
val onder geheel andere omstandigheden 
spreekt, is merkwaardig. . . zeer merk- 
waardig. 

Vooral waneer de laatste, door nemzelf 
geschapen situatie nog een druk bespro- 
ken, maar nog geenszins besliste, is 

Tot dat ogenblik had hij zeker kunnen 
zwijgen. 

MOMUS k^'Dampo ZVM.-HANDBALLERS 
VERGADERDEN 

Woensdagavond kwam de handbalafdeling 
van de sportvereniging „Zandvoortmeeu- 
wen" bijeen onder voorzitterschap van de 
heer J. Brugman. Het bestuur werd ge- 
completeerd met mej. M. Jansen en de he- 
ren J. Draijer en C. van Limbeek. 

Om de banden met de jeugd te verstevi- 
gen werd een jeugdcommissie ingesteld. Elke fijnproever prefereert : LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44. TELEFOON 2254 FAMILI EBERI CHTEN 

Hartelijk dank aan de vele zakenlieden 
en enkele particulieren voor hun geschen- 
ken ten gunste van onze kienmiddag op 
18 januari j.1., waarmee u onze leden een 
goede middag hebt bezorgd. 

Het bestuur van de Bejaardensociëteit 

„Voor Anker" DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 
Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 
G. J- J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 
J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef . 2499 

WIJKZUSTER: 

Zondag 29 januari 

E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382 

APOTHEEK: 

27 januari — 3 februari 

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, 
telefoon 3185. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 
vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTS: 

Zondag 29 januari 
J. W. Hagedoorn, Herenweg 109a, tel. 
(02500) 85445, Heemstede. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 29 januari 

10.30 uur: ds. C. de Ru. 
Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: mevr. A. Joustra-Brokmeier. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 29 januari 

10.30 uur: dr. S. L. Verheus (d.g) te 
Amsterdam. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 

Zondag 29 januari 

10 en 19 uur: ds. D. Barten uit Haar- 
lem-Noord. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 
Bijkerk, Noord, Unnaeusstraat : 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 

Willem Draijerstraat 5 
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. 

HUMANISTISCH VERBOND 
Maandag 30 januari, 19.40 uur. Radiotoe- 
spraak door de heer B. W. Schaper. On- 
derwerp: „Het jaar 2000 is toch heel an- 
ders". Pracht aanbod 

Te koop m. spoed, door sterfgeval, MELK- 
WIJK m. levensmidd., zuid-west Noord- 
Holland; brutowinst pl.m. ƒ 350, — p.w. 
Goede uitbr.mogelijkh. Lage onkosten. 
Compl. m. pr. vervoermidd. ƒ 13.500, — . 
Zonder contanten onn. te reflect. Event. 
binnenk. winkel-woonh. beschikb. tegen 
kleine vergoeding, lage huur. Br. nr. 801 
bur. Zandv. Courant. ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ms „Cap San Marco", 31 jan. 
Australië: ms „Oriana", 31 jan. 
Brazilië: ms „Cap San Marco", 31 jan. 

ms „Eemland", 1 febr. 
Canada: ms „Polaris", 31 jan. 
Chili: ms „Burgenstein", 29 jan. 
Kenya, Oeganda, Tanganjika: 

ms „Africa", 1 febr. 
Ned. Antillen: ms „Theron", 31 jan. 
Suriname: ms „Archimedes", 1 febr. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms „Grotedijk", 1 febr. 

ms „American Resolute", 3 febr. 
Rep. Z.-Afrika, m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „Pendennis" Castle", 29 jan. 

ms „Zaankerk", 3 febr. 

Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven de postkan- 
toren. 
L U\ Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis , Kapitan - Rekord 
Kadett - Volkswagens - 
Daf en Chevrolet Impala's 
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 Helpt u mede het poesen- 
probleem op te lossen? 
Laat dan uw kat sterilise- 
ren of castreren. 
DIERENBESCHERMING 
Secr. Lorentzstraat 238. 
Telefoon 4561 B.z.a. voor 's zaterdags 
(event. alleen 's morgens) 
adm. kracht. Br. nr. 805 
bur. Zandv. Courant. Te koop: zeer goede WAS- 
MACHINE (langz.wasser) 
ƒ 85, — . Vinkenstraat 22 NAAISTER vraagt thuis- 
werk, zoals rokken veran- 
deren en kinderkleding. Br. 
nr. 806 bur. Zandv. Cour. Te koop gevr. ONDER- 
SCHUIFBED en CLOSET- 
POT. Kostverlorenstr. 38. Te koop: HUIS 

bev. 7 kmrs, keuk., badk., 
plm. 15 mei a.s. leeg te 
aanv. Koopsom ƒ 60.000,-. 
Br. nr. 803 bur. Z.Crt. Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dara- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. Te koop door overlijden: 
2 NIEUWE MANTEL- 
COSTUUMS v. grote ge- 
zette dame ƒ 75- p.st. 

Br. nr. 804 bur. Z.Crt. Te huur gevr. v.a. febr. 
t.m. mei of juni GEMEUB. 
ETAGE, incl. electra, gas, 
water en verw., tot ƒ 300,- 
p.m. Br. nr. 802 bur. Z.Crt. Gevr. voor LTS-er HULP 
bij HUISWERK: autovak. 
Tel. 4340, na 19 uur. Te koop: VW 1956, prijs 
n.o.t.k. Frans Zwaanstraat 
42, tel. 4913. Elëq. TecJtn. Bur. Berkhout Erkend 'P.E.N.-installateur.;:-': 

Installaties > 
Reparaties v 
Onderhoud Fornuizen 
.■•vVv ••■ Boilers <■■ 

Wasmachines enz. .KOSTVERLORENSTRAAT: 72 — TELEFOON 5023 Zoek v.d. mnd aug. VRIJ 
HUISJE of 2 GEMEUB. 
KAMERS m. keuk., 4 pers. 
Tel. (020) 792648. Jac.Rab- 
bie, Stadionplein 57, A'dam Een vriend 
die de was doet 

mag u gerust in huis ha- 
len, mevrouw. Uw man 
wordt er niet jaloers om. 
Integendeel, hij gunt u 
deze vriend van harte. 
Want het is EEN VELO- 
WASAUTOMAAT. De on- 
misbare vriend van elke 
huisvrouw. Vraagt vrijblij- 
vend inlichtingen. 

VEL O. Zeestraat 37. 
Zandvoort, telefoon 4590 

V-EL O. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 Rijschool „Ondine' 
f 8,- per uur 

GRATIS THEORIE 
Telefoon 4594 
'*»««!»«• Joel C. den Hartog \.v. Agent-importeur van het betere 
damesconfectie zoekt genre medewerkster 

(leeftijd 22 - 30 jaar) 

voor de showroomverkoop en de verkoop- 
administratie. 

Bekendheid met de moderne talen, goede 
algemene ontwikkeling en typevaardigheid 
zijn vereist. Werktijden in onderling overleg 
te regelen. 

Schriftelijke of telefonische sollicitaties aan 
Joel C. den Hartog, Troelstrastraat 43, Zand- 
voort, tel. 02507-2008. WOONHUIS a.d. Kostver- 
lorenstraat te koop aangeb. 
Bevat: woonkamer m. eet- 
keuken, w.c., 4 slaapk. en 
douche; van binnen geheel 
gemoderniseerd. Binnen- 
kort leeg te aanv. Inl. mak. 
S. Attema & Zn, Hogeweg 
64—66, telef. 2715. Te koop 15 estauranttafels, 60 stoelen met blauw plastic 
bekleed, koffieketel, elektr., enz. i.g.st. Telefoon 3828. Echtpaar zoekt WOON- 
RUIMTE, minstens 2 ka- 
mers en vrije keuken. Br. 
nr. 807 bur. Zandv. Cour. NET PERSOON GEVR. 
voor div. garagewerkzaam- 
heden, i.b.v. rijbewijs BE. 
Autobedrijven „Rinko", 
Oranjestraat 3, telef. 2424 Woningbureau ,,t Centrum' 
vr. v.d. maand juni: 3 ka- 
merflat. Zeezicht. Tel. 3284 
Burg. Engelbertsstraat 1 VERSTEEGE 

Haltestraat 18 

diverse maten en modellen. 

YET-VALHELMEN 

vanaf ƒ 37,50; 

met klep ƒ 43,50. Te koop: z.g.a.n. MOBY- 

LETTE met mandje. 

A. J. v.d. Moolenstraat 82. Te huur gevr. GARAGE, 
omgeving Gerkestraat. 
Telef. 2888. HERENFIETS te koop ge- 
vraagd; in goede staat. 
Telefoon 4240. 

Gevr. NETTE WINKEL- 
JUFFROUW. Bakkerij M. 
Keur, Diaconiehuisstr. 36 
Telef. 2404. Te koop BUTAGASKACH- 
EL (regelbaar) ƒ 85,—. 
Zeestraat 57 sous. WERKSTER GEVRAAGD 
voor ] ocht. of midd. p.w. 
Mevr. Kerkman, Mr. Troel- 
strastraat 34, telef. 4527. Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij 

Achterweg 1 x^oróettéfie cLióon eefcince • ; dóar. slaagt U! : ; . 

■■■ '~ : *'/...];■ ^ ■■■*?"';. '■' : 'i- 
Kostverlorenstraat 49 
Zandvoort Tel. 4492 T.V. VERHUUR 

Antennebouw J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 Met GLIJBESCHERMERS 
staat u stevig op sneeuw 
of ijs, 3 maten ƒ 6,95 p.p. 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 0/êckëüedkei* 

'■boöfmoLchïnes. ;-M 
verkrijgbaar bij: 

Versteege's 
IJzerhandel 

Pakveldstraat 19 
Telefoon 2554 
Na 6 uur 5018 RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRINZ 

Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. Schildersbedrijf 

U. C. v. fyfy 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. Familie- 
drukwerk 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1 - Telef. 2135 
*S Laat Uw loon 
of salaris 
overmaken naar de 

Nutsspaarbank 

Hoge rente, veilig en altijd dichtbij 

Op 24 plaatsen in 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek en Hillegom 
kunt U bij de Nutsspaarbank terecht Bovendien zijn alle kantoren van de Nutsspaarbank elke vrijdag tot 7 uur 's avonds open Wij ruimen op - 't Interieur, Stationsplein 13-15 

Telefoon 3346 3 ■'krèding,stukken>.iegèli^k ? 
.'■' gebracht, Ijhet laagste; ; 
geprijsde stuk js ; ;| 

Chem. Wasserij en 
VerVeirij 

Lorehtzpleih 25 ; ^ t-' : > 
Soendaplein 37 - ; ■-,- ..'■ : :. '. - 
Italielaan 120 .;,;: \ ;.; 

Binnenweg '43, Heerristedo 
. Winkelcentrum, Delftwijk 
- Bl'daalsestr.weg 138, Santpoort ; 
Zeestraat 66, Beverwijk ';; . " 
.Kerkstraat 26, Zandvoort - • 
Vierkant Lisse f. '"':■.'•'''■. . Uw adres VLOEREN, 

VENSTERBANKEN en 

SCHOORSTENEN 

in natuursteen. 

TAFELBLADEN 

in diverse kleuren marmer 

ONYX-TAFELS en 

LUXE ARTIKELEN. 

NATUURSTEENBEDRIJF 

A. LAVERTU 

Kam. Onnesstraat 5, telef. 4160 
Privé: Reinwardtstraat 28, tel. 4168 H.H. Automobilisten, 
heeft u parkeerproblemen? 
Neem dan een VOUW- 
FIETS, handig en past ge- 
makkelijk, ook in kleine 
auto. Diverse modellen. 

VE. RSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 
Drogisterij-Parfumerie 

Klokkers 

Helmersstraat 2 - Tel.3268 

alles voor uw baby 

Wij verhuren ook 

babyweegschalen Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 

Voor pianoreparatie 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 SS** IR 20(j kuntu teuk '*v ''o. »l» 6 6, e lctU X, 


*»# (?/. GhhZ&o^s»"*^ ><*/?>< \ m *s- *£&*. % % V erboo er ^e/, ? *o> n nu °ok **&£ <% % <a % "o, Or *O tt %/ <v Ofe *?, % % \ 

% % 4 

CL wij kennen al uw vragen (en alle antwoorden daarop ) 

Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direcö 
wel weten welk antwoord bij welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en vraag maar: financieringS' 
problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in I 
welke ruimte? Wij geven u 't antwoord en zonodig een L_ (gratis) bouwtekening. Vragen over de befaamde Rose-keuken? 150 opbouw-elementen geven even zovele ant- 
woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem.Ons bedrijf is uit de bouw voort- 
gekomen en slechts één van onze aktiviteiten op bouw- 
en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken 
informatie, centrum is geopend van 9-12 uur en van 1.30- 
5.30 uur, ook des zaterdags. • geen parkeerprobleem. keukeninstallatiebedrijf "zandvoort" informatiecentrum voor moderne keukens naar maat 
Paradijsweg 1 1 a, Zandvoort, tel. 2507-2361 Ajfc ROSÉ 
fïf KEUKEN 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 
SCHIPPERS 

MODELSLAGERÏJEN 

Grote afslag kalfsvlees 

Prachtige mag. kalfslappen 

bij ons: 500 gi*am 2.93 

Magere runderlappen 

500 gram 3.23 

Hamlappen, klein randje 
500 gram 2.93 

Botermalse 
ru itermalse QEfl 

nderbiefstuk 13U gr. 1.99 Botermaflse isotermaise 9EfJ 

paardenhoef stuk £311 gr« f. 79 Haltestraat 30 - Telefoon 2175 SEecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING Beter zien 

met ontspiegelde glazen 

BRILLENSPECTALIST L O O 3VI A N 
HALTESTRAAT 5 — TELEF. 2174 Profiteert van onze 

OPRUIMING 

Nog slechts enkele dagen. 

Beddenspeciaalzaak 

KEMPER 

HALTESTRAAT 21, telefoon 2119 VAMOR AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 
BREDERODESTRAAT 66 TELEFOON 4419 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg 13. Bescherm uzelf tegen regen 
en koude met een REGEN- 
PAK, in 6 maten en 2 kleu- 
ren vanaf ƒ 25, — 

VERSTEEGE 

Haltestraat 18 - Tel. 4499 Laat ook uw vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen • door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Neem uw brood,koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf G. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
""oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 W.H. verg. ,flet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 "»■"—<» 67e jaargang no. 9 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 DINSDAG 31 JANUARI 1967 Redaktie en 
administratie: 
Achterweg 1 
Telefoon 2135 
Postbus 23 
Advertentieprijs : 
15 et per mm-hoogte 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar 
Losse exemplaren 10 cent. 
Girorekening 52 33 44 t.n.v. Us de Jong 
Per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — Brand op bovenste etage van Bouwes Palace In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft 
een felle brand gewoed op de negentiende 
verdieping van „Bouwes Palace" aan de 
kop van de Zeestraat. De brand werd om- 
streeks één uur ontdekt door een voorbij- 
ganger, die rook uit de bovenste verdie- 
ping zag komen. Na zijn waarschuwing 
was de brandweer binnen enkele minuten 
ter plaatse, die het vuur, dat in een keu- 
ken op genoemde etage, woedde, te lijf 
ging en trachtte te localiseren. Even later 
werd het besluit genomen de hulp in te 
roepen van de Haarlemse brandweer, die 
met twee wagens en persluchtmaskers op 
het toneel verscheen. 

Op het moment dat de brandweerlieden 
uit Haarlem arriveerden sloegen de vlam- 
men naar buiten, aangewakkerd door een 
vrij stevige wind vanuit zee. 

De pogingen het vuur in te sluiten wer- 
den aanvankelijk bemoeilijkt door onvol- 
doende druk en toevoer van het water, 
maar na het betrekken van water via een 
zgn. droge stijgleiding slaagde men er in 
de brand met succes te bestrijden. Om- 
streeks twee uur zagen de inmiddels van 
alle kanten toegestroomde nieuwsgierigen 
geen vlammen meer en een half uur later 
kon worden gemeld dat gevaar voor uit- 
breiding was geweken. 

Nadat personeel en materiaal van de 
Haarlemse brandweer waren ingerukt 
bleef de Zandvoortse brandweer nog ge- 
ruime tijd in de weer met de nablussings- 
werkzaamheden. 

De keuken op de negentiende etage 
brandde geheel uit en de waterschade is 
aanzienlijk. De naast de keuken gelegen 
liftmachine en het restaurant bleven in 
tact. Naar de oorzaak van de brand, moge- 
lijk ontstaan door een oververhitte frituur- MUZIEKKAPELLERS 
VIEREN GOUDEN JUBILEUM 

Leden en oud-leden van de Zandvoortse 
Muziekkapel hebben j.1. zaterdag in res- 
taurant Zomerluët op eenvoudige wijze 
het halve eeuwfeest van de kapel gevierd. 

Voorzitter L. de Haas hield een ope- 
ningstoespraak waarin hij ontstaan en 
groei van de kapel releveerde, die op 3 ja- 
nuari 1917 tot stand kwam na een fusie 
tussen de toenmalige ensembles Paul Kru- 
ger en de Zandvoortse Muziekvereniging. 

Twee actieve leden van de kapel, de 
heer L. Balledux sr. en de thans 84-jarige 
penningmeester van de kapel, de heer A. 
J. Hollenberg, werden in verband met hun 
verdiensten voor het orkest door de voor- 
zitter gehuldigd en ontvingen als blijk van 
waardering een gouden speld. 

Ook dirigent Jac. Wildschut werd in de 
huldiging betrokken en mocht uit handen 
van de voorzitter een gloednieuwe baton 
in ontvangst nemen. 

Vanzelfsprekend werd tijdens deze 
bijeenkomst ruim baan aan de muziek 
gegeven. Onder leiding van Hans Wilton 
bliezen de muzikanten van de Tirolino Ka- 
pelle er lustig op los. 

VERKEERSONGEVAL 

Op de hoek van de Zandvoortselaan en de 
Kostverlorenstraat vond vrijdagmiddag 
een botsing plaats tussen een auto en een 
bromfiets. De 17-jarige bestuurder van de 
bromfiets werd met een hersenschudding 
een een gebroken neus naar het Grote 
Gasthuis in Haarlem overgebracht. pan, wordt een uitgebreid onderzoek inge- 
steld. 

Het blussingswerk werd o.m. gadegesla- 
gen door burgemeester A. Nawijn en de 
korpschef van de Zandvoortse gemeente- 
poilitie, hoofdinspecteur J. D. Maris. WINTERSERIE 
„JAN PASTOORS" 

Zaterdag 4 en zondag 5 februari organi- 
seert de H.W.S.V. „Jan Pastoors" de der- 
de tocht van de winterserie. Deze tocht 
kan ook als puzzeltocht worden gewan- 
deld. 

De start is vanuit gebouw „Domi" aan 
het Zandvoorterpad te Overveen, zaterdag 
tussen 14 en 14.30 uur, zondag tussen 
11.30 en 12.30 uur. Afstanden zaterdag 5 
en 10 km, zondag 5, 10 en 15 km. 

De afstand van 5 km kan men niet als 
puzzeltocht lopen. 

Aan de start bestaat gelegenheid om in 
te schrijven. 

. Als herinnering ontvangen de deelne- 
mers een vaantje in de kleuren groen-wit. 
Alle gewenste inlichtingen bij het secreta- 
riat: Gen. Spoorlaan 33 te Aerdenhout. 
Telefoon (02500) 41927. 

RING ONTVREEMD 

Verdacht van diefstal van een gouden ring 
heeft de recherche van de Zandvoortse ge- 
meentepolitie een 26 jarige Marokkaanse 
gastarbeider aangehouden. JAARVERGADERING ZHV 

De Zandvoortse Handelsvereniging belegt 
op donderdag 9 februari a.s. de algemene 
ledenvergadering 1967 in restaurant Zo- 
merlust aan de Kosterstraat. De voor deze 
bijeenkomst samengestelde agenda ver- 
meldt o.m. de benoeming van leden voor 
de feestcommissie en een bestuursverkie- 
zing. Voor de feestcommissie worden de 
heren D. Petrovic, J. van Houten en J. J. 
Pas door het bestuur voorgedragen. Van 
de periodiek aftredende bestuursleden, de 
heren D. Petrovic en B. Bosman, stelt 
eerstgenoemde zich herkiesbaar. De heren 
A. Schaap en C. Duivenvoorden worden 
door het ZHV-bestuur kandidaat gesteld 
om in de vacature-Bosman te voorzien. DIA-AVOND DE WURF 

De belangstelling voor de door de folklo- 
revereniging „De Wurf" georganiseerde 
oud-Zandvoort-avonden blijft, ondanks de 
magnetische kracht van de beeldbuis, on- 
geschokt. 

Dit bewees de opkomst voor de j.1. vrij- 
dag in het Gemeenschapshuis gehouden 
bijeenkomst van deze vereniging. Vele in- 
gezetenen hadden voor enkele uren huis, 
haard en kijkkastje verlaten om door 
middel van de dia's van Wurf-voorzitter 
Gebe rond te dwalen in het Zandvoort 
van rond de eeuwwisseling en ooggetuige 
te zijn van de eeuwenoude visafslag aan 
het strand en de bouw van de eerste bad- 
gelegenheden die het nieuwe Zandvoort 
aankondigden. De dia-vertoning werd af- 
gewisseld met het optreden van de leden 
van de dans- en toneelgroep van de ver- 
eniging in oud-Zandvoortse kostuums. Het 
was een avond waaraan de aanwezigen, de 
zaal was tot de laatste stoel bezet, veel 
plezier hebben beleefd. Toerisme paspoort voor de vrede Onder de slagzin „Toerisme paspoort voor de vrede" hebben de Verenigde Naties 
1967 uitgeroepen tot internationaal toeristisch jaar. In aansluiting op dit initiatief 
van de International Union of Official Travel Organisations (IUOTO) organiseert 
de V.V.V. Amsterdam van 4 tot 28 februari tezamen met de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) in het Havenrestaurant inter- 
nationale toeristische manifestaties. Van 4 tot 8 februari wordt in het Haven- 
restaurant aandacht besteed aan Spanje, 
Portugal en Mexico, 8 en 9 feberuari zijn 
gewijd aan het midden-Oosten, op 10 en 
11 februari zijn Duitsland, Zwitserland en 
Oostenrijk aan de beurt. Italië en Joego- 
slavië vragen aandacht op 13 en 14 febru- 
ari; daarna komen twee dagen Engeland 
en Frankrijk, twee dagen Scandinavië en 
Finland, twee dagen Sowjet-Unie. 

Op 22 en 23 februari kan men allerlei 
vernemen over Roemenië, Hongarije en 
Tsjechoslowakije, op 24 en 25 februari 
over de Verenigde Staten, Canada en Afri- 
ka. Nederland, België en Luxemburg be- 
sluiten het programma op 27 en 28 febru- 
ari. 

In het Havenrestaurant zal men tijdens 
deze manifestatie de in de desbetreffende landen inheemse spijzen en dranken serve- 
ren.De nationale reisbureaus van de lan- 
den zullen voorzover ze in Nederland ver- 
tegenwoordigd zijn meewerken met films 
en andere documentatie. De bij de ANVR 
aangesloten Nederlandse reisbureaus zul- 
len de hele maand dagtochten naar Am- 
sterdam organiseren voor belangstellenden 
voor deze toeristische gebieden. 

Op 3 februari 's avonds om 8 uur wordt 
de manifestatie geopend in aanwezigheid 
van enkele honderden genodigden uit het 
Nederlandse reiswezen. Die avond zal on- 
der andere een vuurwerk op dekschuiten 
op het IJ worden afgestoken. Gedurende 
de hele maand is de manifestatie in het 
Havengebouw vrij toegankelijk voor be- 
langstellenden. Niet voor kleine jongens Vrienden, ik ben eens een korte periode 
van m'n leven in de politiek geweest. Dat 
was in de twintiger jaren, toen de schep- 
ping zich nog niet helemaal over ons land 
had voltrokken. Toen alles nog in wor- 
ding was en de mensen echt warm liepen 
voor een ideaal of een overtuiging. En de 
keuze van een politieke partij was nóg 
gemakkelijker dan nu, want in de tijden 
waarover ik nu spreek,, hadden we in de 
veertig partijen, die alle aan de verkie- 
zingen deelnamen. Een verrukkelijke tijd, 
vrienden! 

U moet weten dat de politici van die 
jaren heil zagen in de z.g. straatpropagan- 
da. Zij organiseerden dikwijls fietstochten 
door steden en dorpen, waarbij de deel- 
nemende wielrijders - rijdsters opgetuigd 
waren met borden en vlaggetjes met de 
leuzen van de partij, die zij voorstonden. 

„Stemt op Gerrit Knol, nummer één van 
lijst 18", stond er dan eenvoudig op en 
iedereen maar fietsen met zo'n bord, ter- 
wijl de bellen rinkelden. Nou, dat was 
altijd voor ons een indrukwekkende ge- 
beurtenis. Dan liep de hele buurt te hoop 
als zo'n stoet werd geformeerd, want dan 
viel er wat te beleven! Als dan de leider met vastberaden gezicht het sein tot ver- 
trek gaf, nog wat aan z'n bord verschik- 
te en op z'n fiets slapte, begon de hele 
karavaan te bellen van je welste en de 
jongens uit de omgeving gingen er achter- 
aan, lopend of ook fietsend en als 't kon: 
een bord van de kleur of richting, die op 
pad was, meevoerend. 

Zo kon het gebeuren dat die jochies 
drie keer in de week van politiek gezicht 
vevanderen, maar daar maalde niemand 
om. 

Ik had in die jaren een vriendje, die 
weliswaar een andere godsdienst was toe- 
gedaan dan mijn ouders mij hadden bij- 
gebracht en ook „van een andere politieke 
richting", maar de oecumene werd toen 
ook wel eens, zij het in sporadisch strikt 
individueel verband, bedreven. Ik had dus 
een vriendje, die ik overhaalde propagan- 
da te maken voor de partij, waarop mijn 
ivader zeker zou stemmen. 

De verkiezingen werden toen in de zo- 
mer gehouden en wij togen aan het werk 
iom twee grote kartonnen borden te ma- 
ken waarop de naam van de partij van 
m'n vader stond, prachtig in kleur met 
waterverf en forse, zij het niet fraai ge- vormde letters. 

Mijn vriendje en ik offerden een zomer- 
vakantiedag op aan ons politieke ideaal, 
althans aan het mijne. Hij was een zo- 
geheten meeloper of in dit geval: mecfiet- 
sei. 

Luid met onze fietsbellen bellend reden 
wij rondjes door de straat en do buurt, 
terwijl wij om beurten de naam en het 
nummer van de partij van m'n vader 
schreeuwden, plus de isuggestie daarop 
te stemmen. Wij bedreven geen politieke 
discriminatie door negatieve lezen ten 
opzichte van andere partijen te schreeu- 
wen en wij waren vol ijver. Ik kan 
me nog herinneren dat de vader van mijn 
vriendje, die twee straten verderop woon- 
de, een affiche voor z'n venster had, 
waarop een geheel andere partij stond, dan 
zijn zoontje met mij propageerde. Maar 
dat nam niet weg dat hij, telkens als wij 
langs kwamen, achter z'n venster stond 
te grinneken. Een van die keren stapte 
hij naar buiten en vroeg ons of wij de 
volgende dag propaganda wilden maken 
voor zijn partij. Dat wilden wij. En wij 
deden dat ook. Ik kan me nog herinneren 
dat wij er een gevulde koek mee verdien- 
den. 

Toen ik dat die avond aan m'n vader 
vertelde en meteen mijn loon voor de vo- 
rige dag (zijn partijdag!) wilde opstrij- 
ken, zei hij koeltjes: „Kleine jongetjes 
moeten niet in de politiek!" 

Dat was erg zuinig gezegd, vrienden. 
Maar nu weet ik hoe waar het was. 

BARTJE HONDEN AAN DE LIJN 

De hoofdinspecleur-korpschef van do 
Zandvoortse gemeentepolitie maakt de be- 
zitters van honden er op attent dat zij 
verplicht zijn hun honden op de openbare 
weg aan de lijn te houden. Tevens dienen 
zij er op toe te zien dat hun dieren het 
trottoir niet bevuilen. De politie zal in de 
komende weken scherp toezien op de na- 
leving van de geldende bepalingen en bij 
overtreding direct proces-verbaal tegen de 
eigenaars opmaken. Ach* zei e • 9 In het tijdschrift Chess heeft zich onlangs 
een discussie afgespeeld omtrtent de vraag, 
of b. v. Lasker en Aljechin in hun tijd 
grotere kampioenen waren dan Petrosjan 
thans is. In deze discussie werd o. m. op- 
gemerkt, dat Petrosjan 't moeilijker heeft 
dan vorige kampioenen: er zijn heden ten 
dage meer spelers van wereldklasse dan 
destijds en wat de speelkracht van Petros- 
jan, betreft: hardlopers sprinten sneller, 
hoogspringers springen hoger en schakers 
. . . schaken sterker. Een belangrijk facet 
bij dit sterker spelen is naar mijn mening 
de enorme vlucht, die de openingstheorie 
genomen heeft; theoretische nieuwtjes wor- 
den aan de lopende band ontdekt en ge- 
publiceerd en door ijverige schaakstuden- 
ten (die veelal op één of meer schaaklijd- 
schriften zijn geabonneerd ) verder in prak- 
tijk gebracht. Ofschoon zelfs een theore- 
tisch goed geschoolde hoofdklasser in de 
regel tegen een (groot) meester geen kans 
maakt, staat het spelpeil in ontmoetingen 
tussen spelers, die de meesterklasse nog 
niet bereikt hebben, door de verworven 
boekenwijsheid op een hoog peil. 

Zie b.v. onderstaande partij, in de mees- 
tergroep van het jongste hoogoventournooi 
gespeeld. De witspeler boekt een fraaie 
overwinning, maar in feite ligt aan zijn 
krachtige spelvoering slechts een hem be- 
kende winstpartij van de geniale Tal ten 
grondslag. 

SCHOLL (Nederland) - WESTERWEN 
(Finland) Beverwipc 1967 

I. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4, 
c5xd4, 4 .Pf3xd4, g7-g6, 5. Pbl-c3, Lf8-g7, 
6. Lcl-e3, Pg8-f6, 7. Lfl-c4, 0-0, 8. Lc4-b3, 
d7-d6, 9. f2-f3, Lc8-d7, 10. Ddl-d2, Dd8-a5, 

II. h2-h4, Tf8-c8, 12. 0-0-0, Pc6-e5, 13. h4- 
h5, Pf6xh5, 14. g2-g4, Ph5-f6, 15. De3-h6, 
Lg7-h6, 16. Thlxh6. (Deze hele variant is 
theorie. Lange tijd heeft de Siciliaanse 
Draak in een kwade reuk gestaan door 
de grote aanvalskansen, die Wit verkrijgt, 
maar met de zetten Ld7, Tc8, Da5 en Pe5 
hebben Engelse schakers de variant voor 
Zwart trachten te rehabiliteren. Tot voor 
kort placht men voort te zetten met 16. 
Dh6:, waarop het kwaliteitsoffer 16. ... 
Tc3:! Zwart inderdaad goede kansen ver- 
schafte. De tekstzet stamt van Tal) 16. 
. . . Tc8xc3, 17. b2xc3 (Niet 17. Dc3:, Dc3:, 
18. bc3:, Ph5! en 19. . . . Kg7) 17. . . . 
Da5-a3 + , 18. Kcl-bl, a7-a5 (De zwarte 
aanval ziet er gevaarlijk uit, maar Wit is 
het snelst) 19. Tdl-hl Zie diagram 
abcde. Igh 

19. . . . e7-e6 (Maakt een vluchtveld voor 
de koning; op 19. . . . a4 was n.1. 20. Th7:, 
Ph7:, 21. Dh6, ab3: (?), 22. Dh7:+ en mat 
gevolgd) 20. Th6xh7! ( Hoe briljant deze 
zet ook schijnt, zij is, sinds Tal het offer 
introduceerde, tot een louter technische 
winstvoering geworden) 20. ...Pf6xh7, 21. 
Dd2-h6, TaS-e8 (Gedwongen; na 21. ...a4 
verliest Zwart zijn toien op a8) 22. g4-g5, 
Ld7-a4 (Ook nu ging ...a4 niet wegens 
23. Dh7: + , Kf8, 24. Dh8+, Ke7, 25. Df6-f- 
en mat. Wat thans volgt, ligt voor de 
hand) 23. Dh6xh7 + , Kg8-f8, 24. Dh7-h8+, 
KfS-e7, 25. Dh8-f6-|-, Ke7-d7, 26. f3-f4, 
La4xb3, 27. a2xb3, Pe5-c6, 28. Pd4xc6, 
b7xc6, 29. Df6xf7-K Te8-e7, 30. Df7-f8, d6- 
d5, 31. Thl-h8, e6-e5, 32. e4xc!5, Dd7-d6, 
33. Df8-d8-f en Zwart gaf op. 

Correspondentie aan A. C. v. cl. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. 

Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant tJ %M SL Swi " €9 SL 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 Wij ruimen op - 't Interieur, Stationsplein 13-15 Telefoon 3346 FAMILIEBERICHTEN Op woensdag 25 januari 1967 over- 
leed te Hilversum toch nog geheel 
onverwacht mijn beste man, onze 
lieve vader en grootvader 

André Walhout 

in de leeftijd van 75 jaar. 
Utrecht: Riek Walhout-Timmerman 

Zandvoort: 

Am Walhout 

Épinal (Fr.): 

Peter en Tineke 

Zandvoort, 30 januari 1967 
Celsiusstraat 16 

De crematie heeft heden in stilte 
plaatsgevonden in het Crematorium 
te Velsen. Belangrijke 

TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAM Olt-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C- Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 BRANDWEERVERENIGING 
„ZANDVOORT" VERGADERT 

De brandweervereniging „Zandvoort" be- 
legt op woensdag 1 februari de algemene 
ledenvergadering in restaurant Zomer- 
lust aan de Kosterstraat. De voor deze bij- 
eenkomst vastgestelde agenda vermeldt 
o.m. een bestuursverkiezing. Van de af- 
tredende leden, de heren K. Paap en L. 
Paap, stelt laatstgenoemde zich herkies- 
baar. Het bestuur heeft de heren K. Loos, 
J. C. Termaat en P. J. M. Versteege candi- 
daat gesteld. Na behandeling van het huis- 
houdelijke gedeelte zal burgemeester A. 
Nawijn een inleiding houden. VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! 
u< Echtpaar zoekt WOON- 
RUIMTE, minstens 2 ka- 
mers en vrije keuken. Br. 
nr. 807 bur. Zandv. Crt. Landelijk informatiebureau 
zoekt voor Zandvoort 
ingevoerde INFORMATIE- 
CORRESPONDENT. 
Br. m. opg. van provisie 
etc. onder nr. 903 Z.Crt. ZANDVOORT - BIJ DUI- 
NEN royale mod. woning 
te koop m. parketvloeren. 
Tuin m. achterom. Sous- 
terrain m. 3 kmrs en keu- 
ken. Parterre woon/eetk., 
mod. keuk., balcon. Ie ver- 
dieping 3 slpk en badk. m. 
vast bad. Alles in uitmun- 
tende staat. Koopsom 
ƒ 65.000,—. Inl. mak. kant. 
„Sleutelhof", Zandv.weg 67 
A'hout, tel. (02500) 43647, 
b.g.g. 43390. HOTEL-PENSION - ZAND- 
VOORT a.d. Hogeweg. Mo- 
dern pand m. cv. Vr. ves- 
tiging. Veel sanitair, 15 
bedden. Koops. incl. bedr.- 
invent. ƒ 99.000,-. Inl. mak. 
kant. „Sleutelhof", Zandv.- 
weg 67, A'hout, tel. (02500) 
43647, b.g.g. 43390. Vrijstaand huis 

d.b. zee, mooi geleg. 4 gr. 
en 5 kl. kam., serre, badk., 
2 keuk., 3 we's, balcons, 
zolder, ing. gar., cv. Sol. 
gebouwd. Goed onderh. 
Voor econ. gebondene aan 
Zandvoort, of met ter be- 
schikk. steil, van woon- 
ruimte in een gemeente. 
Leeg te aanv. f 78.000— 
k.k. Hyp. beschikb. Mak. 
S. ATTEMA, Tel 2715. Net kamerm. / serveerster 
gevr. van half maart tot 
eind sept.leeftijd NIET be- 
neden 18 jaar. 

HOTEL FABER 
Kostverlorenstraat 15 Te koop: Bizonder leuke, 
z.g. Tiroler kamerlamp, en 
zeer moderne glazen bol- 
lamp voor de zitkamer. 
Beide lampen samen f. 40.- 
Telefoon 3807 Te koop: 2 ski- heren pan- 
talons kleuren zwart en 
blauw. Ruime middelmaat. 
Prijs f. 30.—. Tel. 3807 Te koop: Italiaanse accor- 
deon in koffer. Merk Nari- 
nussi. Prijs f. 250- Tel 3807 Hulp i. d. huishouding v. 
enkele ocht. p.w. Mev. Cats 
Brederodestr. 101 Tel. 2773 2 HULPEN B.Z.A. van 9-2 
2 of meer ocht. Br. nr 901 
bur. Zandv. Courant. Electrische Dekens 

met grote korting 
1-pers. ƒ 60,- of 3 x ƒ 20,- 
2-pers. ƒ 69,- of 3 x ƒ 23,- 

5 standenregelaar, 

2 jaar garantie en 5 dagen 

gratis op proef. 

MAJOKO, Postbus 822 

Haarlem, tel. (02500)62406 Te koop aang.: KINDER- 
WAGEN, hoog model, 
ƒ 60,—. Telefoon 5159. A.s. echtpaar zonder kind. 
zoekt kamers m. keuken, 
zomerhuis of sousterrain. 
Br. nr.902 bur. Zandv. Crt. ONDERSCHUIFBED 
te koop gevraagd. 
Kostverlorenstraat 38. Te koop: RENAULT 
DAUPHINE 1961 met 
nieuwe banden en gcrevis. 
motor ƒ 550,-. Telef. 4553. 
Parallelweg 61-14. JONGEN en MEISJE b.z.a. 
voor a.s. zomerseizoen in 
strandpavilj., liefst noorde- 
lijk gedeelte. Tel. (02500) 
41907 (na 6 uur). Hout- en 
, boardhandel 

„Centrum" ' 

1 Jb. Slagveld 

> Koninginneweg 26 

telefoon 2897 
i Winkel: Brederodestr. 1 

Telefoon 2963 
(naast dokter Flieringa) ' 

SWAN PATENT i 

HUISHOUDTRAPPEN, ' 
3, 4, 5 en 6 treden ' , 
(metaal); 
PARKETVLOEREN ' 
in exotische houtsoor- 
ten, uit Mozambique; 
! TOCHTSTRIP, ' 

* BISONKIT , 

SUPER HOUTLIJM 
LAMBRIZERING 
BOUWMATERIALEN, 
zoals ramen, deuren, 
kozijnen, enz. enz. ( ' 
HERMCTISTRIP L Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Vrijdag 3 febr. - 8 uur 
Amsterd. Volks Toneel 

Rooie Sien 

Pr. ƒ 1,75-/ 6,50 (a.i.) 

Zat. 4 en zond. 5 febr. 

8 uur 
Toneelgroep Ensemble 

Je kunt 't toch 

niet meenemen 

Maandag 6 febr. - 8 uur 
Toneelgroep Ensemble 

Elizab.th 

Woensdag 8 febr. 8 uur 
De Haagse Oomedie 

Lied in de 

schem ering 

Vrijdag 10 febr. - 8 uur 
Toneelgroep Studio 

Het Kleine Theater 

Pr. der pi. (tenzij an- 
ders vermeld) v-. ƒ 1,75 
tot ƒ 7,50 (a.i.) Coup. 
geldig. Plaatsbespr. 2 
dg tevoren van 10 tot 
15 uur. Tel, na 12 uur 
(02500) 10189. SCBIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Dinsdag- woensdag- en donderdagreklame 

Raand- en vai*kensgehakf 

500 gi*. 1*40; kg 2*50 

Heerlijke saucijzen 

500 gr. 1*30; kg 2*50 Boter ma Is e 
runderisiefst&sk 250 gr. 1*98 Bofermaise ORfl 

paardenbiefstuk £ÜU gr. 1*59 

Erwtensoep in bekers, 
iedere dag vers 1 fiiter 0*98 

Extra lage prijzen varkenskarbonade 

Haltestraat 30 - Telefoon 2175 SPOEDREPARATIES 
KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed 
U kunt het 
toch niet 
afschreeuwen . . . 

wanneer U de goede hoe- 
danigheden van uw arti- 
kelen onder de aandacht 
van het publiek wilt bren- 
gen. Daarvoor staat Al 
Zandvoortse Courant te 
uwer beschikking. Dit 
nieuwsblad wordt, door 
dat het plaatselijk en re- 
gionaal nieuws brengt, 
niet gelezen maar „ge- 
speld" van a tot z. 

In die sfeer genieten ook 
uw advertenties méér dan 
gewone belangstelling en... 
de resultaten bewijzen dat. 
Steek voor uw reclame- 
plannen uw licht eens op 
bij de 

Zandvoortse Courant 

Achterweg 1 
Telefoon 2135 HOLLANDS RUNDVLEES Varkenskarb., 500 gram 2.28 
Malse biefstuk, 250 gr. 1.98 
Kalfslappen, 500 gram 2.68 
Dikke riblappen, 500 gr. 2.78 
Bieflappen, 500 gram 3.28 
Mag, riblappen, 500 gr. 3.28 

Friese slagerij 

Kleine Krocht 1 Bij aankoop 

van 2.50 

vlees 

een 

margarine 

voor 0.1 
Zandvoortse Bridgeclub 

Na de tweede wedstrijd van de derde com- 
petitie bezet de fam. Spiers in de A-lijn 
de eerste plaats met 114.06%. De tweede 
plaats wordt ingenomen door het dames- 
koppel Berrier-Hagen en Jongbloed-Schut- 
te met 105.21 %. 

In de B-lijn heeft het dameskoppel Ser- 
vaas-Sneiders de leiding met 124.72 %. De 
tweede plaats wordt ingenomen door fam. 
van Straaten met 109.96 %. 

In de C-lijn heeft het dameskoppel 
Plugge-Snijer de leiding met 124.40 %. 
De fam. Dousi bezet de tweede plaats met 
105.97 o/c. 

Het eerste ZBC-team heeft de viertal- 
lenwedstrijd tegen Haarlem-Noord 5 met 
6 — -0 gewonnen. K.J.C. „Noord" 

De competitie van de maand januari is ge- 
ëindigd. De resultaten zien er als volgt uit. 
1. R. v.d. Werff 19756; 2.Hans Paap 19689; 
3. H. Paap 19561; 4. Mevr. Hoogendijk 
19549. Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Tijdons de op 29 januari in Haarlem ge- 
houden voorwedstrijden voor de Neder- 
landse meisjeskampioenschappen, behaal- 
den Christa Duker en Willy Schuiten van 
OSS resp. de 3e en de 8e plaats met 32.20 
en 29.50 pnt. Beide deelneemsters zijn op- 
genomen in de meisjesploeg van de Ken- 
nemer Turnkring, die op 18 februari a.s. 
in Haarlem tegen de NKGB uitkomt. 

Christa Duker heeft zich bovendien een 
plaats weten te verzekeren in de halve fi- 
nale voor de meisjeskampioenschappen die 
op 12 maart a.s. in Purmerend wordt ge- 
houden. 

D 

Afd. Volleybal. 

Voor de competitie op woensdagavond 
1 februari a.s. zijn de navolgende wedstrij- 
den vastgesteld: 

Kennemer Sporthal: 

Dames OSS 2-VCY 7 uur. 

Heren: OSS-Die Raeckse 8.45 u. 

Wim Gertenbachschool : 

Dames: OSS-PSVH 8 uur. Z.S.V. „Zandvoor tineeuwen" 

Uitslagen zaterdag SS januari: 

Zandvoortm. 2— VVRA 3—3 

Zandvoortm. 3— SIZO 7 2—3 

SVJ 3— Zandvoortm. 4 3—6 

Do overige wedstrijden gingen wegens ter- 
reinafkouring niet door. 

Alle wedstrijden van zondag 29 januari 
werden afgelast. 

Ranglijst De stand in 


afdel 


ing 


West 


3e 


klasse B, 


luidt als volgt 


Zandvoortm. 


13 


6 


6 


1 


18 


39-22 


Ripperda 


13 


7 


3 


3 


17 


24-12 


WA 


13 


7 


3 


3 


17 


19-16 


VSV 


9 


5 


3 


1 


13 


18- 9 


St. Pancratius 


12 


5 


3 


4 


13 


2S-18 


HBC 


13 


4 


5 


4 


13 


24-20 


TYBB 


13 


4 


5 


4 


13 


23-21 


ADO '20 


13 


3 


4 


6 


10 


15-24 


Beverwijk 


12 


4 


1 


7 


9 


20-28 


Volsen 


11 


3 


2 


6 


8 


13-19 


KW 


11 


2 


4 


5 


8 


14-26 


Neerlandia 


13 


2 

D 


3 


8 


7 


18-35 


Afdeling handbal 
Uitslagen: Meisjes adsp. Full Speed — Zvm. 3 1 — 1 
Dames sen.: Halfweg — Zvm. o — 6 

Heren sen.: Zvm. 2 — Rapiditas 2 16—14 *• ' k l 67c jaargang no. 10 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht ' in -l90p VRIJDAG 3 FEBRUARI 1967 ZAND VOORTS 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Jaarrede burgemeester Nawijn 

ECONOMIE VAN BADPLAATS 

zeer kwetsbaar door sterk eenzijdig gerichte ontwikkeling 

„Het belangrijkste middel van bestaan van Zandvoort, direct en indirect, is gelegen 
in toerisme en recreatie Dit is door de natuurlijke ligging en door de natuurlijke 
mogelijkheden tot ontwikkeling gekomen. Daaraan heeft Zandvoort in het verleden 
haar opkomst en in het heden haar betekenis en positie te danken." 
Dit zei burgemeester A. Nawijn in zijn j.1. dinsdag gehouden nieuwjaarsrede, die 
vrijwel geheel was gewijd aan de recreatieve functie van de badplaats." 
Hij liet er echter direct op volgen dat deze, wat hij noemde, sterk eenzijdig ge- 
richte ontwikkeling, naast de in economisch opzicht onmiskenbaar gunstige pers- 
pectieven een zeer grote, permanente kwetsbaarheid met zich mee brengt. In feite, 
zo formuleerde spreker het, heeft Zandvoort wel heel veel op één kaart gezet, met 
alle risico's van dien. Marktonderzoek noodzakelijk. 

In zijn toespraak, die wij in onderstaande 
kolommen vrijwel onverkort weergeven, 
lichtte spreker dit als volgt toe: 

De aard van bedrijvigheid in de sector 
toerisme en recreatie in een badplaats 
noopt tot investeringen, zowel door parti- 
culeren als door de gemeente, om de grote 
pieken van bedrijvigheid in het seizoen te 
kunnen opvangen. Het is duidelijk dat die 
investeringen veelal slechts gedurende een 
gedeelte van het jaar, n.1. het seizoen, ren- 
dabel kunnen zijn. Het zal derhalve volle- 
dig afhangen van de uitkomsten gedurende 
de seizoenperiode of er, over een vol jaar 
gerekend, van redelijk rendement sprake 
zal kunnen zijn. 

De seizoen-uitkomsten, betoogde burger- 
meester Nawijn, zijn om te beginnen sterk 
afhankelijk van de meer of minder guns- 
tige weersomstandigheden. Het risico daar- 
van moet — gelet op de aard van de be- 
drijvigheid — gerekend worden tot het 
normale ondernemersrisico. Een tweede ri- 
sico, eveneens behorend tot de categorie 
normaal ondernemersrisico, is gelegen in 
veranderingen in de behoeften waaraan de 
recreatiezoekenden voldaan wensen te zien. 
Met het oog hierop pleitte hij voor een 
voortdurend „marktonderzoek", opdat zo 
tijdig en zo prompt mogelijk aan een zich 
veranderende vraag kan worden voldaan. 
Hier gelden voor de bedrijven welke hun 
afzetgebied direct of indirect vinden in het 
toerisme en in de recreatie dezelfde eisen 
als voor alle andere takken van nijverheid, 
handel en industrie. Eén van die eisen met 
name is, dat de te bieden producten en 
diensten aan de hoogste kwaliteitseisen 
moeten voldoen. Wordt daaraan niet vol- 
daan, dan zal teruggang het onafwendbare 
gevolg zijn. 

In dit verband wees spreker er met na- 
druk op, dat ook ten aanzien van het be- 
grip „kwaliteit" ongenuanceerd denken tot 
misverstand kan leiden. Bij het begrip 
„kwaliteit" dient men er zich volgens hem 
blijvend van bewust te zijn dat een pro- 
duct of een dienst, welke op zichzelf be- 
schouwd als van eerste klas mag worden 
gekwalificeerd, na verloop van tijd op dat 
predicaat wellicht geen aanspraak meer 
kan doen gelden. Niets immers is besten- 
dig; alles veranderd, soms snel, soms nau- 
welijks waarneembaar. Wat vandaag mode 
is, in de smaak valt, veel gevraagd wordt, 
kan na kortere of langere tijd door veran- 
dering in het behoefte-patroon als van 
mindere of zelfs geen kwaliteit worden 
aangemerkt, aldus burgermeester Nawijn. 

Op dit gebied werken allerlei, vaak 
moeilijkste onderkennen krachten, welke 
het meerdere of mindere succes van een 
onderneming kunnen bepalen. WJe en wat 
beïnvloedt dit alles? Hoe komt men te 
weten welke maatregelen getroffen moeten 
worden en wanneer en hoe om bij de tijd 
te blijven? Het is vrijwel uitgesloten dat 
men in staat is zich uitsluitend alleen op 
dit vaak zeer complexe gebied voldoen- 
de te oriënteren. Het is dan ook niet ver- 
wonderlijk dat men al vroegtijdig de nood- 
zaak van organisatie is gaan inzien. Spre- 
ker vondt het bijzonder verheugend, dat, 
met name in Zandvoort, de onderscheiden 
organisaties op het terrein van de midden- 
standsondernemingen elkander in een soort 
federatieve samenwerkingsvorm hebben 
weten te vinden. Samenwerking tussen alle 
belanghebbenden is immers een levensvoor- 
waarde. 

Risico's van het toeristisch bedrijf. 

In de huidige situatie van Zandvoort, 
met goed 15000 inwoners, zijn er globaal 
140 winkeliers. Het is zonder meer duide- 
lijk, zei burgermeester Nawijn, dat dit 
enorme aantal alleen te verklaren is uit 
de badplaatsfunctie van Zandvoort: ge- 
durende het seizoen van hooguit zes maan- 
den moet voor kortere of langere tijd wor- 
den voorzien in de levensbehoefte van toer- 
isten tot aantallen zelfs van 6 a 7 maal 
de eigen bevolking. 

De weersomstandigheden, vervolgde spre- 
ker, hebben sterke invloed op de bedrijfs- 
uitkomsten. M. a. w. het weer is sterk be- 
palend voor het aantal toeristen. Hoe lager 
dat aantal, des te meer zijn de winkelbe- 
drijven aangewezen op de eigen bevolking. 

Maar er is nog een andere risico dan de 
normale bedrijfsrisico's, betoogde de 
spreker, het risico van een gedeeltelijke 
.of algehele economische teruggang. We 
bevinden ons in het huidige tijdsgewricht 
onmiskenbaar in een zodanige situatie. 
Het eerste wat men onder die omstandig- 
heden doet, meende spreker, is bezuinigen 
op zijn uitgaven voor ontspanning, recre- 
atie en vakantie. ". 

Al naar gelang de omvang van een economische teruggang ondervinden dan 
de bedrijfstakken in de sector toerisme en 
recreatie daarvan de weerslag, zodat de 
bedrijven tot die bedrijfstakken behorend 
in de eerste plaats en als gevolg daarvan 
de winkelbedrijven, rechtstreeks worden 
AUTO HUREN 

f5,- pe* dag 

Model '64, '65 en 1966 

Bestel tijdig! 

Onze wagens zijn AU Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 getroffen. In zijn hevigste vorm van een 
algehele economische crisis blijft er dan 

voor die winkelbedrijven slechts over de 
zeer smalle basis van de, eveneens door de 
economische omstandigheden in haar koop- 
kracht sterk beperkte, eigen bevolking, 
aldus burgermeester Nawijn. 

Daarom zal het nodig zijn, dat, indien 
Zandvoort zich als badplaats verder dient 
te ontwikkelen, dit geschied op zodanige 
wijze dat een alleszins evenwichtige ont- 
wikkeling verzekerd is, op straffe van 
desastreuse gevolgen bij nalaten daarvan. 

Verdere ontwikkeling als badplaats, 
vervolgde spreker, betekent dat o.a. de 
hotel-, pension- en kamerverhuurcapaci- 
teit en -accommodatie verder uitgebouwd 
en opgevoerd moeten worden zoals nodig 
zal blijken om aan de steeds toenemende 
behoefte te kunnen voldoen. Dat brengt 
met zich mede dat zulks alleen mogelijk 
zal zijn wanneer gelijktijdig de die ge- 
noemde bedrijven verzorgende midden- 
standsbedrijven op hun beurt worden op- 
gevoerd en door branche-verruiming wor- 
den gecompleteerd. 

Volgens burgemeester Nawijn zal dit 
slechts kunnen o.a. door de mogelijkheid 
te openen aan degenen die de aldus nood- 
zakelijk te bezetten arbeidsplaatsen zul- 
len innemen, zich in Zandvoort metter- 
woon te vestigen. 

Bij het opstellen van de bestemmings- 
plannen zal het gemeentebestuur derhal- 
ve niet alleen moeten letten op de wo- 
ningbehoefte van de eigen zich uitbrei- 
dende bevolking, doch ook van diegenen, 
die, van elders komend, in het bedrijfs- 
leven alhier een plaats zullen vinden. 
Daarenboven is het eis dat voor het groter 
worden recreatie-apparaat in zijn meest 
uitgebreide betekenis, de basis der eigen 
bevolking, waarop men in ongunstige tij- 
den zq.1 moeten terugvallen, in evenredig- 
heid groter wordt. Die eigen bevolking 
wordt voor een beperkt deel mede ge- 
vormd door hen die, van elders komend 
langs de weg van vrije vestiging, Zand- 
voort tot woonplaats kozen. Bij het op- 
stellen van de bestemmingsplannen zal 
derhalve ook een beperkte vrije vestiging 
mogelijk moeten blijven, aldus spreker. 

Badplaats aan veranderingen 
onderhevig 

Het zou eigenlijk overbodig zijn om dit 
alles zo uitvoerig te noemen, zei burge- 
meester Nawijn, ware het niet dat zulks 
niet door iedereen wordt ingezien 

Bij de zitting van Gedeputeerde Staten 
tot het horen van bezwaren tegen het door 
de Raad vastgestelde bestemmingsplan- 
Zuid was hem dat wel heel sterk geble- 
ken. Vrijwel gelijkluidend formuleerden de 
bezwaarden dat verdere bebouwing het 
duinlandschap zou aantasten, dat daar- 
door recreatiegebied verloven zou gaan, 
dat zulks in strijd zou zijn met de bad- 
plaatsfunctie van Zandvoort en dat Zand- 
voort badplaats behoort Ie blijven. 

Burgemeester Nawijn vroeg zich af hoe 
men Zandvoort als badplaats kan handha- 
ven als men zich op een standpunt plaatst, 
waarvan het gevolg moét zijn dat het zich 
niet verder als zodanig kan ontwikkelen. 
De bezwaarden zien helaas over het hoofd 
dat het begrip „badplaats" niet voor eens 
en voor altijd hetzelfde is en ook niet kan 
zijn. Zoals zij — misschien in hun jeugd 
— Zandvoort als badplaats hebben aange- 
troffen, was anders dan de generatie vóór 
hen Zandvoort als badplaats hebben er- 
varen en gewaardeerd. Zoals het vandaag 
zich aan ons voordoet is anders dan 20 of 40 jaar geleden en voor onze kinderen en 
kleinkinderen zal het anders zijn dan 
thans. Wie er naar streeft alles bij het 
oude te laten zou een steriliteit bewerkstel- 
ligen welke tot volkomen afsterving leidt, 
zo meende spreker. 

Burgemeester Nawijn toonde zich be- 
zorgd over het standpunt, hetwelk in 
deze door de psychologische adviesinstan- 
tie van Ged. Staten wordt ingenomen. Vol- 
gens spreker laat men zich daar kennelijk 
leiden door de, overigens door hem on- 
derschreven, gedachte dat over enige de- 
cennia rekening moet worden gehouden 
met een bevolking van een drie miljoen 
Noordhollanders, die werkgelegenheid moet 
hebben en moet kunnen wonen. 

Het kwam spr. juist voor, dat men de 
oplossing zoekt in het noorden der provin- 
cie met een relatief zeer gering bevol- 
kingsaantal dat, zónder het treffen van 
geëigende maatregelen wegens gebrek 
aan werkgelegenheid verder zal teruglo- 
pen door de trek naar de gebieden met 
werkgelegenheid. Ter voorkoming van een 
op de duur niet meer op te lossen huis- 
vestingsvraagstuk in de daardoor overbe- 
volkt wordende streken wil men werk- 
gelegenheid scheppen daar, waar het ar- 
beidspotentieel aanwezig is. Dat kan 
uiteraard alléén succes hebben wanneer 
men door ruimte-ordelijke maatregelen ge- 
lijktijdig een evenwichtige ontwikkeling 
mogelijk maakt waardoor aldaar werkelijk 
leefbaar wonen mogelijk wordt voor al- 
len die bij het arbeidsproces betrokken 
zijn. Het is juist dat men aldus tevens 
tracht te voorkomen dat gemeenten in 
reeds dichtbevolkte gebieden der provin- 
cie „vol lopen", waardoor de leefbaarheid 
in die gemeenten practisch te niet zou 
worden gedaan en dat men met name ook 
gebieden met natuurschoon, welke in re- creatief opzicht van steeds meer toenemen- 
de betekenis worden, zoveel mogelijk 
spaart. 

Dat men nochtans tot het andere uiter- 
ste overslaat en in die gebieden elke vrije 
vestiging wil tegengaan, noemde burge- 
meester Nawijn een absolute miskenning 
van de noodzaak van 'n evenwichtige ont- 
wikkeling ook van die gebieden. Met na- 
me de gemeente Zandvoort, welke men 
terecht als badplaats ook in de toekomst 
een grote en groter wordende rol in de 
recreatie toedenkt, zou daardoor volko- 
men uit haar voegen groeien. Indien men 
van Zandvoort in stijgende mate de func- 
tie van badplaats verlangt dan dient men 
wel te beseffen dat men die gemeente en 
haar inwoners steeds meer dringt in een, 
in economisch opzicht, uiterst kwetsbare 
positie en dient men daarmede volledig 
rekening te houden bij de beoordeling van 
de ruimte-ordelijke maatregelen, welke 
voor Zandvoort nodig zijn. 

Het gaat niet aan, meende spreker, om 
terwille van een beleid, hetwelk een even- 
wichtige ontwikkeling van andere gebie- 
den op gang moet brengen, bevorderen en 
handhaven, de evenwichtige ontwikkeling 
van Zandvoort te belemmeren. Het is bo- 
vendien in het geheel niet nodig dat te 
doen om het beleid ten behoeve van het 
noorden der provincie te doen slagen. 

Aan het slot van zijn toespraak zei bur- 
gemeester Nawijn het te betreuren dat 
hij voor deze aangelegenheid, welke naar 
zijn oordeel simpel en logisch was, zoveel 
aandacht van de raad had gevraagd. 
Maar hij had het als zijn plicht gevoeld 
deze aspecten van Zandvoort centraal te 
stellen daar het hier in feite om een le- 
vensbelang van Zandvoort gaat, wat blijk- 
baar niet door iedereen wordt ingezien. SPREEKUUR RAADSLIEDEN 

Teneinde het contact tussen raadslieden en 
burgerij te bevorderen is vanuit de ge- 
meenteraad de suggestie gedaan een vast 
spreekuur voor raadslieden in te voeren, to 
houden in het gemeentehuis. 

Na onderling overleg is daarvoor gere- 
serveerd de eerste volle week van elke 
maand, to beginnen op maandag 6 febr.a.s. 
In deze week zullen elke avond van 7 — 8 
uur raadsleden spreekuur houden volgens 
ondderslaand schema: 

maandag: V.V.D. 
dinsdag: K.V.P. en A.Z.B, 
woensdag: Boerenpartij 
donderdag: P.v.d.A. 
vrijdag: groep-Breure. 

De fractie van de C.H.-A.R. heeft te 
kennen gegeven aan deze — bij wijze van 
proef ingevoerde — regeling vooralsnog 
niet te zullen deelnemen. BURGERLIJKE STAND 

27 januari — 2 februari 1967 

Geboren: Irene Renate Alexandra, d.v. 
P. A. C. Koel en J. E. Siezenga; Ceron, z.v. 
C. N. J. L. Dekker en J. P. Bakker; Al- 
bertus Cornelis, z.v. J. A. Wendrich en F. 
C. Brouwer; Corina, d.v. R. Voorn en E. 
M. Kaptein; Marita, d.v. J. Uijterlinde en 
H. A. Haas; Robin, z.v. J. C. van Nooijen 
en A. M. Rijbroek. 

Overleden: Clasina Maria van den Boo- 
ren, oud 83 jaar, geh. gew. met F. J. 
Zandvoort. 

Ondertrouwd: Cornelis Kramer en Pau- 
lina de Rijke; Franciscus Ludovicus Ter- 
velde en Anna Maria Agatha Cluwen. 

Gehuwd: Jacob Willen van Putten en 
Anna van Engelen. Raad bleef tof woensdagnacht één u&ie* bijeen 

Na schorsing vergadering werd voorstel aankoop „Sterre der Zee" aangehouden De gemeenteraad van onze plaats schijnt er de laatste tijd een gewoonte van te 
gaan maken langdurige beraadslagingen te houden, die vaak tot diep in de nacht 
duren. Dinsdag j.1. was er weer zo eentje van het „zware kaliber": tot kwart over 
één vergaderen is wel een beetje te veel van het goede! 

Dat was trouwens ook wel te zien aan de uitgedunde schare van getrouwen op de 
publieke tribune. Toen de voorzitter nog om kwart voor twaalf — voor de afwis- 
seling! — een besloten zitting aankondigde, bleek dit voor velen het sein om op te 
stappen. Zelfs een enkele persbroeder verdween van het toneeel. De prijs voor de langdurigste discussie 
ging ditmaal naar het voorstel 'tot aan- 
koop van het gebouwencomplex „Sterre 
der Zee", over welk agendapunt wij u 
j.1. vrijdag informeerden. De sprekers 
namen voor deze behandeling bijna twee 
uren! En toen bleken — na een korte 
schorsing van tien minuten voor college- 
beraad — de stemmen te staken: 8 — 8. 
Het voorstel komt dus de volgende maand 
opnieuw in behandeling. Als dan de Raad 
voltallig is, kunnen de stemmen niet sta- 
ken, want dan zijn er weer 17 leden, als 
gevolg van het toetreden van de heer J. 
Kuijper Wentinck (groep Breure), wiens 
geloofsbrieven door een raadscommissie 
zijn goedgekeurd en die de volgende maand 
de fractie van de hr Flieringa komt com- 
pleteren Er waren nog meer punten waar 
de leden eens recht voor gingen zitten, 
maar dat vertellen wij u nog wel, zij het 
clan — om wille van de „verteerbaarheid" 
— in enigszins beknopter vorm dan waar- 
in de barnes en heren zich hebben geuit! 

Verder was er natuurlijk op deze" eerste 
zitting van het jaar de nieuwjaarsrede van 
de voorzitter, die u aantreft in neven- 
staande kolommen. 

Deze rede werd door de heer GOSEN 
(prot.-chr.) (thans nestor van de Raad) 
in vriendelijke termen beantwoord, waar- 
bij hij speciaal de aandacht vestigde op 
de goed sfeer in het college van b. 
en w. Ook had de heer Gosen waarderen- 
de woord voor de prettige omgang tussen 
de burgemeester en zijn ambtenaren. Spr. 
prees in de burgemeester diens rustige 
leiding, die soms de klippen op zijn weg 
omzeilt, maar overigens recht op z'n doel 
afgaat. Soms wat „docerend", (alle vak- 
ken!) maar met een vaderlijke toon. Hij 
vond dat de voorzitter zich in de korte 
tijd dat hij in de gemeente Zandvoort 
verblijft, al zeer goed had ingewerkt. Dat 
kwam volgens hem doordat de burgemees- 
ter — dikwijls in gezelschap van zijn 
echtgenote — allerlei „happenings" op 
cultureel, sociaal en sportgebied met een 
bewonderenswaardige frequentie bezoekt. 
Tenslotte wenste de heer Gosen de bur- 
gemeester een spoedig betrekken van diens 
gerestaureerde woning toe. 

Het voorstel tot aankoop van het gebou- 
wencomplex „Sterre der Zee" (Hogeweg 
80 en 82 en Brederodestraat nr. 2), voor 
ruim ƒ 300.000, — , gaf talrijke leden de 
gelegenheid hun mening ten beste te geven. 

Allereerst de heer FLIERINGA (groep- 
Breure), die stelde dat aan het weliswaar 
uitgebreid geformuleerde voorstel de 
planning van de uiteindelijke bestemming 
ontbrak. Spr. vroeg zich af in hoeverre de 
toekomstige plannen (het stichten van een 
verpleeghuis voor chronisch zieke bejaar- 
den) zijn te realiseren. Wanneer deze 
planning er niet is, staat dit voorstel op 
losse schroeven, aldus spr., dan is het voor 
dit ogenblik niet te zake doende en dan 
heeft het geen enkele zin dit gebouw aan 
te kopen. De heer Flieringa stelde voor 't 
voorstel aan te houden, totdat het college 
met een deugdelijk plan komt. Nu weten 
zij niet wat wij in de toekomst met dit 
gebouw moeten doen. 

De heer WELS (Boerenpartij) miste in 
dit voorstel het rapport van de makelaars, 
die het gebouw hadden getaxeerd .(Voor- 
zitter haastte zich te zeggen dat dit rap- 
port wel degelijk bij de stukken was ge- 
voegd ter behandeling in 'de desbetreffen- 
de commissies.) De heer GOSEN (prot.-chr.) bracht hul- 
de aan de opstellers van het voorstel, dat 
naar zijn mening keurig „verpakt" was! 
Er kleefden nogal wat financiële fouten 
aan dit voorstel vond hij. Zo waren bij de 
uiteenzetting over het woonhuis de kapi- 
taalslasten niet opgenomen. Hij voorzag 
na deze aankoop ieder jaar een verlies- 
post voor de gemeente. „Dit wordt een 
schip van bijleg", zo zei spr. en hij was 
al zo blij dat het circuit, dat vroeger al- 
tijd een schip van bijleg werd genoemd, 
zichzelf thans „bedruipt". Nu vallen wij 
weer in dezelfde ellende, meende hij. Dit 
gaat langzamerhand lijken op het nationa- 
liseren van het woningbezit! Daarom ook 
moet spr. zich tegen dit voorstel uitspre- 
ken, omdat het tegen de landsoverheids- 
plannen is. Spr. verzette zich tegen het 
aankopen van wat hij noemde: onrenda- 
bele goederen. 

De heer KOK (Alg. Zandb. Belang) 
vond het een vreemde zaak. Met een be- 
ter beleid had de exploitatie van het com- 
plex in de huidige vorm rendabel kunnen 
zijn, meende spr. 

De heer ATTEMA (vvd) vond dat deze 
aankoop met op de weg van de gemeente 
lag. De koopsom was z.i. te hoog en wij 
moeten thans bezuinigen. Spr. was van 
oordeel dat het voorstel in deze vorm on- 
aanvaardbaar is. 

De heer VAN DER MOOLEN (pvda) 
was wat optimistischer en zei dat het ge- 
bouw in goede staat verkeerde en dat de 
aankoop alleszins gerechtvaardigd was. 
Wanneer wij dit niet doen, aldus spr., dan 
moeten in de toekomst 30 chronisch zieken 
buiten Zandvoort verpleegd worden, wat 
de gemeente „duur te staan kan komen". 

Wethouder LINDEMAN (kvp), releve- 
rend dat hij bestuurslid van „Sterre dei- 
Zee" is, gaf een belangrijke informatie: 
Toen bleek dat er geen goede exploitatie 
mogelijk was, kwam de gemeente met de 
vraag of het gebouwencomplex niet ge- 
kocht kan worden. 

VOORZITTER zei bezwaar te maken te- 
gen de toon van argwaan, die hij bij en- 
kele leden beluisterd had. Naar zijn me- 
ning hebben b. en w. duidelijk gesteld wat 
zij menen te kunnen bereiken. Hij moest 
de uitlating van de heer Gosen, die ge- 
zegd had dit dit voorstel „keurig verpakt" 
was, met de meeste nadruk afwijzen. Dit 
zou er op kunnen wijzen, alsof de raads- 
leden iets op de mouw wordt gespeld, iets 
van: „doe dit nou maar, de rest zullen we 
wel zien ". 

Natuurlijk heeft een voorstel als dit 
plus- en minpunten, aldus spr., maar 't 
gaat niet aan om — als men eenmaal een 
standpunt heeft ingenomen — van degene 
die een andere mening heeft, te zeggen 
dat hij iets handig „verpakt". Spr. becij- 
ferde dat het taxatierapport juist was. 
Kernpunt is: wat gaat het kosten en hoe 
komt men aan de financiering. Voorzitter 
voorzag dat, wanneer de exploitatie in 
de huidige vorm beëindigd wordt, een 
groot deel van de bewoners van het huis 
geen kans zal zien ergens anders onder- 
dak te verkrijgen. 

Afgezien van het menselijk leed en de 
onrust die ontstaan, zal het voor de ge- 
meente bijzonder veel moeite kosten deze 
mensen onderdak te verschaffen. Spr. be- 
toogde met klem en nadruk dat de ge- 
meente hier wel degelijk een grote sociale 
taak heeft. „Wij kennen de toekomst ook 
niet, maar als wij dit niet doen, ontstaat 
er grotere narigheid om iedereen onder te brengen", zo zei spr. Voorts heeft het be- 
zit van dit gebouwencomplex voor de ge- 
meente een ander voordeel, n.1. in ver- 
band met de toekomstige sanering in het 
kader van 't wegen- en stratenplan. Maar 
voor alles meenden wij, aldus spr., dat het 
belangrijk genoeg was dit complex te be- 
houden voor het doel waarvoor het nu 
nog wordt gebruikt. „Ik heb nog van nie- 
mand gehoord", zo sprak de voorzitter, 
„dat wij deze mensen — als wij het ge- 
bouw niet aankopen — eenvoudig elders in 
het iand onderdak hebben te verschaffen. 
Deze sociale taak telt zwaarder dan de 
financiële aspecten. 

Wethouder KERKMAN (pvda) meende 
bespeurd te hebben dat er een paniek- 
stemming gekweekt is. Spr. gaf een uit- 
gebreid overzicht van de voorgeschiede- 
nis van dit voorstel. Er zou hier een be- 
jaardenhuis moeten worden gesticht. Dit 
bracht de gemeente op de gedachte of hier 
iets aan gedaan kon worden en of aankoop 
te realiseren was. Spr. verzette zich tegen 
de manier van bestrijding van dit voorstel 
door sommigen, die z.i. geen redelijke ar- 
gumenten hanteren. Nergens is uit het ta- 
xatierapport gebleken dat dit niet juist 
zou zijn. Hij wees op de financiële aspec- 
ten en betoogde dat de gegeven cijfers 
volkomen juist zijn. De opzet is om in de 
toekomst een g"oed draaiend verpleeghuis 
te krijgen. Of dit nog lang kan duren is 
niet belangrijk. Wél belangrijk is het dat 
een gemeente als de onze een goed ver- 
pleeghuis verkrijgt. Er is gezegd dat dit 
niet op de weg van de gemeente ligt, 
maar om de bejaardenzorg in handen te 
geven van particulieren, moest spr. ten 
stelligste ontraden, hetgeen de voorzitter 
nadrukkelijk beaamde. 

De heer DUKKERS (kvp) zei dat hij 
met mede-raadsleden overleg had ge- 
pleegd, maar dat dit hem niet weerhield 
zijn eigen mening naar voren te brengen. 
Van een paniekstemming, waarop wethou- 
der Kerkman doelde, had hij niets ge- 
merkt. Overigens vond hij de transactie, 
die hier voorgesteld wordt, zeker niet on- 
redelijk. Een grondprijs van ƒ 150, — per 
m2 is niet te hoog. Maar meer nog had- 
den de 30 bejaarden, die hierbij betrok- 
ken zijn, bij hem zeer zwaar gewogen. 
Hij becijferde dat — bij de meest ongun- 
stigste calculatie — de gemeente dit 10 
a 12 duizend gulden per jaar gaat kos- 
ten en dat vond hij, in vergelijking tot 
de grotere financiële offers als aankoop 
niet tot stand komt, niet van overwegend 
belang. Hot verplegen van één bedlegerige 
patiënt kost meer, aldus spreker. 

De heer VAN DUTJN (pvda) zei een 
zwak voor oude mensen te hebben. „Wij 
snakken hier naar een goed functionerend 
bejaardenhuis", meende spr. Ook zag hij 
in het lot stand komen van deze aan- 
koop, gevolgd door de stichting van een 
toekomstig verpleeghuis voor bojaarden, 
een verlichting van de heevsende woning- 
nood. 

Lees verder op pagina 2. WATERGETIJDEN 
HW 


LW HW 


LW 


strand 


fob 


\ 


berijdbaar 


5 


— . — 


7.30 12.30 


20.30 


4.00—10.30 


6 


1.13 


9.00 13.40 


21.30 


5.00—11.30 


7 


2.16 


10.00 14.35 


22.30 


6.00—12.30 


8 


3.06 


11.00 15.22 


23.00 


7.00—13.00 


9 


3.51 


11.30 16.01 


24.00 


8.00—14.00 


10 


4.28 


12.30 16.38 


24.30 


8.30—14.30 


11 


5.02 


0.30 17.10 


13.00 


9.00—15.00 


Samengesteld door P. van der 


Mije KCzn Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,- 

Indisch 

Restaurant 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 'DJEMPOL 1 Vervolg van pag. J AENKOOP „STERRE DER ZEE' 

volqende maand opnieuw in de raad. De heer FLIERINGA stelde nog eens 
vast dat de „achterdocht" hier vooitkwam 
uit de viaaglekens, die dit voorstel heeft. 
Dit huis is niet zo maar om te schakelen 
lot een behoorlijke verpleeginrichting. Dat 
gaat onnoemelijk veel kosten, aldus spr. 
En als dit zou gebeuren, vroeg spr. zich 
at. wanneer de gezonde bcjaaiden over- 
geheveld kunnen worden naar andeie in- 
richtingen. En als er dan een tekort is, 
laten wij dat dan trachten te dekken. 
Maar van stemming kweken was volgens 
hem geen spiake. Spr. bleef bij zijn me- 
ning dat dit vooistel aangehouden diende 
te worden om een nader onderzoek te be- 
weik&telligcn naar de mogelijkheden voor 
de toekomstige bestemming van dit ge- 
bouw. 

VOORZITTER begon hier veel voor te 
voelen en meende dat hot geen kwaad kon 
de heei Bersma, directeur van de Sociale 
Dienst, in te schakelen bij het gewenste 
onderzoek. Wel vioeg hij zich af of het 
mogelijk zou zijn nu reeds met exacte be- 
lekeningen te komen. Uit sociale overwe- 
gingen meende spr. dat de gelegenheid tot 
dit onderzoek moot worden gegeven. 

Spr. meende dat het daarom het beste 
was deze discussies te schorsen en later 
— evL volgende maand — een beslissing 
te nemen. 

De heer ZOET (pvda) haakte hierop in 
en zei dat het wellicht nuttig zou zijn een 
nota over de volksgezondheid in Zandvoort 
uit te brengen met betrekking tot wat hier 
nodig is. En dan kan hier misschien do 
gemeente-arts het sociaal-medisch onder- 
zoek leiden? In ïedei' geval zou dan het 
uitstel langer duren dan een maand, zeker 
een half jaar. 

De lieer VAN DER WERFF (prot.-chr.) 
bleef zich verzetten tegen liet voorstel. Hij noemde het onderhavige gebouw een „kar- 
kas" en een „kadaver", waar niets meer 
van deugt. Dit gaat „goud kosten", meen- 
de spr. 

Hierna werd de vergadering voor de tijd 
van ongeveer tien minuten geschorst om 
het college gelegenheid te geven zich na- 
der te bei aden over de wenselijkheid van 
het aanhouden van het voorstel. 

VOORZITTER heropende de vergadering 
en deelde mede dat het voorstel van de 
heer Flieringa (aanhouden voor nader on- 
derzoek) om „technische redenen" (lang 
uitstel) moest worden afgewezen. 

Onmiddellijk hierna biacht hij het voor- 
stel van b. en w. in stemming, maar niet 
vooidat wethouder OOSTENRIJK (vvd) 
had verklaard dat hij als minderheid in 
het college, tegen zou stemmen. 

Na stemming bleek dat voor- en tegen- 
stemmers precies evenveel stemmen had- 
den uitgebracht: 8-8. (Tegen waren, wet- 
houder Oostenrijk, mevr. Hugenholtz, de 
heren Attcma, Wels, Flieringa, Van der 
Werff, Gosen en mevf. Mouwen). 

VOORZATTER verklaarde daarop: „Dan 
is het voorstel dus verworpen"! 

„Neen", zei "het raadslid Flieringa, 
„het moet worden aangehouden tot de 
volgende , maand, want de stemmen sta- 
ken!" I; 

Dat was juist. Volgende maand zullen de 
kaarten rond „Sterre der Zee" dus op- 
nieuw worden geschud. 
Bij VERKOUDHEDEN 

o 

VOOR VADER, MOEDER EN KIND 

V STEMMEN OVER VOORDRACHTEN 

verliep niet zonder strubbelingen De commissie voor georganiseerd overleg 
moest opnieuw benoemd worden als ge- 
volg van het ten einde lopen van de zit- 
tingsperiode der huidige samenstelling. De 
oude commissie had het zo goed gedaan, 
dat zo in haar geheel werd herkozen: de 
heren D. van Duijn, J. W. Gosen en F. M. 
M. Dukkers; pi. verv. leden: mevr. Hugen- 
holtz en de heren W. van der Werff en 
A. van der Moolen. 

D 
In het bestuur van de Stichting „Sporthal 
Zandvoort" werd de heer J. Attema geko- 
zen (10 van de 16 stemmen). 

D 
De contactcommissie Culturele Belangen 
werd geheel gekozen naar de door b. en 
w. opgemaakte vooi dracht, met uitzonde- 
ring van het pl.verv lid J. Attema, die in 
zijn plaats mevr. Mouwen-Swildens voor- 
stolde. Deze suggestie werd prompt over- 
genomen. 

D 
De verkiezing van de Commissie tot we- 
ring van schoolverzuim verliep niet zonder 
enige sensate en strubbelngen. 

Tci vervanging van de heer Sandbergen, 
als vertegenwoordiger van de ouders van 
leerlingen der Julianaschool, werden door 
b. en w. voorgesteld: mevr. E. Belder- 
Hamerling en de heer F. J. C. Terwee. 
Motief van b. en w. : De heer Sandbergen 
heeft geen leerplichtige kinderen meer. 

De heer GOSEN deelde mede dat de 
heer Terwee voor de eer had bedankt, om- 
dat hij het niet eens was met de gevolgde 
gang van zaken. Genoemde heer Terwee 
had inmiddels een brief naar het college 
gestuurd, waarin hij de reden van zijn 
bedanken omschreef. 

VOORZITTER trok het schrijven van 
die brief niet in twijfel, maar hij had 'm 
in ieder geval, nog niet ontvangen. 

De heer GOSEN vervolgde dat hij een 
en ander maar een „pijnlijke zaak" vond, 
want de heer Terwee wist niets van het 
feit dat hij door b. en w. was voorgedra- 
gen. 

Overigens vond hij het motief, waarop 
de heer Sandbergen naar het oordeel van 
het college „het veld moest ruimen" be- 
paald niet juist, omdat hij direct al drie 
of vier personen uit de commissie kon 
opnoemen, die ofwel gepensioneerd ofwel 
geen (of geen leerplichtige) kinderen meer 
hadden. 

Spr. stelde voor de thans zitting hebben- 
de commissie (inclusief de heer H. Sand- 
bergen) in z'n geheel te herbenoemen. 
(Er klonk een vnj algemene instemming 
door de raadzaal). 

Wethouder KERKMAN zei dat men dit 
godaan had omdat het vrij moeilijk is een 
voorzitter en secietaris voor deze com- 
missie te verkrijgen. Daarom had men de- 
ze personen niet voor vervanging voorge- 
steld. Vanzelfspiekcnd heeft het college 
niets tégen de heer Sandbergen! Van de 
andere kant was het wel eens goed om 
nieuwe mensen aan te trekken, om toch 
iets te vervangen. 

De heer GOSEN vond het even belang- 
rijk juist in deze commissie oen bekwaam 
politieman te hebben. 

De heer FLIERINGA had begrip voor de 
gedachte dat men eens in een commissie 
nieuw bloed wil hebben, maar hij vond 
het stuitend dat de betrokkenen (zowel de 
heer Teiwee als de heer Sandbergen) niet 
waren bonadeid door het college. 

Wethouder KERKMAN antwoordde dat 
liet z.i. niet nodig was om de heer Sand- 
bergen van te voien mede te delen dat hij 
niet meor op de voordracht word gezet, 
want tenslotte is het nog niet zo ver. De 
Raad beslist. 

Dat gebeulde dan ook on de commissie 
tot wering van schoolverzuim weid in 
z'n geheel herbenoemd tot 31 december 
19G9: H. W. Coops, II. van Ekeren, W. 
van Gemeil, A A. Hoppenbrouwer, A. J. 
Kransen, P. K van don Houten en H. 
Sandbergen. 

a 

Uit de ingekomen stukken vermelden wij 
oen voorstel van de raadsleden mevr. M. 
S. Hugenholtz en do lieer J. Attema om 
b. en w. uit te nodigen een onderzoek in 
te stellen in zake de wijze, waarop het 
ongevnllenvervoer is geregeld enz. 

De hoer ZOET mei kto op dat er z.i. 
over deze kwestie tijdens de behandeling 
van de begroting uitvoerig was gediscus- 
sieerd. 

Dat was misschien wel zo, maar het verhinderde de Raad niet het stuk in han- 
den van b. en w. te stellen om pre-advies. 

Tarieven Badhuis. - Geen knipkaarten. 

Het voorstel tot verhoging van de tarie- 
ven van l de gemeentelijke badinrichting 
ontmoette bedenkingen van do zijde van 
do heer WELS (BP) die het opnam voor 
de ouden van dagen en de mensen met 
„gelijkblijvende inkomens". Dezen zijn de 
dupe vanïde vooi gestelde verhoging, meen- 
de hij. 

De heer FLIERINGA stelde voor een 
eenheidsthrief in de winter voor de vaste 
„stamgasten" van het badhuis in te stel- 
len, hetwelk ook gedurende de zomer ge- 
handhaafd zou kunnen blijven. Daarnaast 
een apariÉ Choger) zomertarief voor bad- 
gasten. Spr. merkte hierbij nog op dat de 
thans voprgestelde verhoging een meer- 
opbrengst van slechts ƒ 1050, — in het 
laadje brengt, terwijl het verlies in 1967 
op ruim zes duizend gulden wordt geschat. 
Spr. wilde ook gaarne een afschrift ont- 
vangen van de" door Ged. Staten uitge- 
brachte nota met betrekking tot de begro- 
ting 1966 van het badbedrijf. Deze nota 
zou voor- 'de raadsleden interessant infor- 
matief materiaal kunnen betekenen. 

VOORZITTER antwoordde direkt op de 
laatste opmerking: dit afschrift ligt ter 
inzage in de raadsportefeuille! 

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) vroeg of 
het niet wenselijk was een soort knipkaar- 
tensysteem in te stellen. Een 10-ritten- 
kaart!, zei- spr. 

Wethouder LINDEMAN dacht niet 
dat hier van „duperen" moest worden ge- 
sproken in verband met de voorgestelde 
verhoging:- ƒ 0,10 per douchebad en ƒ 0,15 
per kuipbad. De meeste mensen maken 
slechts 1' maal per week gebruik van de 
badinrichting. De suggestie van de heer 
Flieringa is in de Commissie voor Sociale 
Zaken besproken. Wat men er dacht „uil 
te halen", was zo miniem, dat men alge- 
meen van gevoelen was dit niet te moeten 
doen. Ook de idee van knipkaarten vond 
geen genade bij de wethouder. 

Hierna werd het voorstel zonder hoof- 
delijke stemming aangenomen. 

Het tarief wordt dus thans: ƒ 0,35 voor 
een douchebad en ƒ 0,75 voor oen kuip- 
bad. 

Weinig akticve Oranjevereniging krijgt dit 
jaar f 1600, — subsidie. 

Voor het organiseren van diverse kinder- 
atlracties en evenementen heeft het be- 
stuur van de .Oranjevereniging Zandvoort' 
ook voor dit jaar wederom een subsidie 
van ƒ 1600, — aangevraagd. B. en w. wil- 
den hierop wel ingaan, maar zij moesten 
-sich eerst •enige critische aanmerkingen 
ten aanzien van de aktiviteit van genoemd 
bestuur laten welgevallen! 

De heer FLIERINGA had kritiek op de 
wijze van het innen der contributies. Dit 
voltrekt zich uitermate gebrekkig. Hij 
meende dat in de eerste plaats — als men 
om subsidie vraagt — de eigen vereni- 
gingsaktiviteit wel wat groter mocht zijn. 

De heer ATTEMA zei dat de ouders van 
de kinderen, die van de tractaties c.d. pro- 
fiteren de vereniging ook maar zelf moe- 
ten mede-financieien, zoals dat b.v. bij het 
organiseren van hot Sint Nicolaasfees't ge- 
schiedt. 

Weth. KERKMAN was het eens met de 
mening van de heer Flieringa, dat de akti- 
viteit niet bijzonder groot is bij de Oranje- 
vereniging, die ieder jaar weer subsidie 
vraagt. Maar hij vond ook dat men er niet 
zo gemakkelijk van af kwam, omdat een 
Kcninginnefecsl zonder kinderfeest niet 
denkbaar was. Een vergelijking met het 
Sint Nicolaasfeest voor de kinderen ging 
niet op, meende spr. omdat het hier gaat 
om de viering van de verjaardag van het 
Staatshoofd. 

De heer DUKKERS (kvp) zag gaarne 
dat de festiviteiten wat meer in het cen- 
trum van het dorp zouden worden gehou- 
den. Hocstdronk in tabletvorni.95et U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 Weth. KERKMAN zag juist in de decen- 
tralisatie van de feesten een mogelijkheid 
om kinderen van verschillende woonwijken 
allen te kunnen laten deelnemen. 

De heer FLIERINGA gaf de goede raad 
om toch maar eens wat druk op het be- 
stuur uit te oefenen tot meerdere energie- 
ontplooiing, want tenslotte wordt hier 
maar iedere jaar gesteund op gemeente- 
gelden. 

Weth. KERKMAN: „We zijn al blij dat 
deze mensen het doen. Als de heer Flierin- 
ga eens het initiatief tot een gezonde 
Oranjevereniging zou willen nemen 

De wethouder zag er waarschijnlijk geen 
heil in, want hij liet er mistroostig op vol- 
gen dat de finantiële afrekeningen, waar- 
om dikwijls gevraagd is, steeds achter- 
wege blijven! 

Weth. OOSTENRIJK kwam opeens met 
de onthutsende mededeling dat hij voorzit- 
ter was van de Oranjevereniging. (Dit wist 
men natuurlijk wel, maar de. hilariteit, die 
na deze openbaring ontstond, sprak boek- 
delen!) De wethouder releveerde met 
droeve tiots dat de vroegere Oranjevereni- 
ging rijk was. Toen konden er nog vuur- werken worden georganiseerd, waarvoor 
openbare straten en wegen werden afge- 
sloten en tegen betaling weer werden 
opengesteld! Maar dat mocht niet meer. 
Toen kwam er een kermis, die ook al is 
afgeschaft en een aktie onder de leden 
om de aktiviteit wat op te voeren, heeft 
zowat het dubbele gekost van wat men 
hoopte te krijgen aan contributie! Toen 
is de vereniging op de gemeente terugge- 
vallen. Dit vond spr. een trieste zaak. 

VOORZITTER beaamde de laatste op- 
merking en vond alles op zijn beurt bij- 
zonder triest. Als het dan vroeger zo leuk 
was, moet men toch bedenken dat ƒ 1,50 
per jaar toch niet zo'n onoverkomelijk be- 
drag is. 

Hr. GOSEN: „Maar die anderhalve gul- 
den komen ze niet halen!" 

VOORZITTER hield vol dat er mensen 
moesten te vinden zijn, die achter de idee 
van een koninginnedagviering staan. Door 
vrijwillige bijdragen komt de subsidie heus 
niet in gevaar. Maar men dient wel eerst 
zelf doorzettingsvermogen te bezitten, 
't Voorstel kwam er zonder hoofd, stem- 
ming met vlag en (oranje)wimpel door. KREDIET VOOR UITBREIDING KAMPWINKEL 

ontmoette veel kritiek Het voorstel tot het verstrekken van een 
krediet van ƒ 15.000, — voor uitbreiding 
van de kampwinkel op het kampeerterrein 
„De Branding", welke winkel door de N.V. 
Simon de Wit is gepacht, leverde enkele 
bedenkingen op. (De N.V. Simon de Wit is 
bereid wanneer deze uitbreiding tot stand 
is gekomen, de pachtsom van ƒ 12.000, — 
tot ƒ 14.000, — te verhogen). 

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) vond ..het 
jammer dat niét een Zandvoorts bedrijf 
deze pacht in handen heeft. Spreekster 
hoopte dat de genoemde N.V. er geen 
supermarkt zou gaan vestigen, want dan 
zijn de Zandvoortse winkeliers de dupe. 

De heer KOK (azb) merkte op dat zo'n 
kampwinkel zich zou moeten beperken tot 
de verkoop van de eerste levensbehoeften 
van hen, die er wonen. Hij vond het ove- 
rigens een ietwat vreemde zaak dat de 
gemeente ƒ 15.000, — gaat investeren in 
de zaak van een grootbedrijf. Iedere Zand- 
voortse winkelier zou zo'n huisbaas wil- 
len hebben! Hij was tegen het. voorstel. 

De heer v.d. WERFF (pro't.chr.) kon 
zich evenmin met dit voorstel verenigen, 
want hij was bevreesd dat de N.V. auto- 
matisch haar assortiment zou gaan uit- 
breiden wanneer de gevraagde voorzienin- 
gen waren getroffen. En dit vond hij aller- 
minst gewenst. 

De heer WELS (bp) was het geheel 
eens met de vorige sprekers. Het laatste 
wat we doen moeten is de winkeliers van 
Zandvoort de nek omdraaien! vond hij. 

De heer FLIERINGA voorzag een moor- 
dende concurrentiestrijd met de omgeving: 
de nabij gelegen Toko bij het tentenkamp 
en de winkel van de heer Pomper. Een en 
ander zou aanleiding tot een veldslag kun- 
nen zijn! Dit kan heel nare konsekwenties 
hebben, dacht hij en hij zag er geen belang 
in voor .de Zandvoortse middenstand. 

De heer v.d. MOOLEN (pvda) liet een 
ander geluid horen. Hij vond de uitbrei- 
ding van de kampwinkel noodzakelijk en 
de gemeente vangt er een aanzienlijk be- 
drag voor. Als de kampbewoners naar het 
dorp gaan voor andere inkopen, komen ze 
toch bij het gt'ootbedrijf terecht! zei spr. 
(Een weinig hoopgevende opmerking voor 
het kleinbedrijf! Verslagg.) 

De inschrijving van Simon de Wit was 
waarschijnlijk voordeliger. Spr. vond dit 
voorstel in het belang van de kampeer- 
ders, waar ook rekening mee moet worden 
gehouden. 

VOORZITTER betoogde dat de camping 
deze uitbreiding wenst om meer service te 
kunnen bieden. De vergelijking, die de hr 
Kok gebruikt, gaat dus niet op, aldus spr. 
Volgens voorzitter behoefde er geen vrees 
te bestaan dat in de camping een super- 
markt wordt gevestigd, die overigens nog 
heel iets anders is dan een zelfbedienings- 
bedrijf. Wat er tenslotte verkocht gaat 
worden? Hier js in ieder geval geen rege- 
lende taak voor de gemeente weggelegd. 
Maar als wij het gebruik van dit kampeer- 
terrein stimuleren, dan moeten wij ook 
service bieden! Als gevolg van het toe- 
nemend gebruik, is er meer behoefte aan 
ruimte. Deze investering was, naar het 
oordeel van spr. juist en konsekwent. 

Weth. KERKMAN zei dat thans inder- 
daad het systeem van de openbare in- 
schrijving wordt gevolgd. Hierbij was de 
N.V. Simon de Wit ver boven de anderen 
uit. Met een stemmenverhouding van 9 — 7 
werd het voorstel tenslotte aangenomen. 
(Tegen waren: mevr. Mouwen-Swildens en 
de heren Fetrovitch, Kok, Wels, Flieringa, 
v.d. Weiff en Gosen). 

,. ° 

Het voorstel tot het verlenen van een 
aanvullend krediet van ƒ 11.325,- voor het 
treffen van voorzieningen aan het politie- 
bureau, werd — voordat er een woord over 
gezegd kon worden — door het College 
teruggenomen, omdat het nog nadere ver- 
duidelijking behoefde. 

Verkoop grond in Plan Noorderduinweg. 

Dit voorstel behelsde een grondverkoop- 
transactie met twee gegadigden, die van 
de gemeente de benodigde giond kopen om 
er een garagebdrijf te stichten. Aan de 
heer R. Jansen alhier wordt een perceel 
grond verkocht van ca. 772 m2 en aan de 
heer A. C. Koomen, alhier, ca. 1727 m2. 
Beide kopers verkrijgen het recht tot het 
exploiteren van een benzineverkoopstation 
op eigen terrein. Voor dit recht, dat als 
erfdienstbaarheid zal worden gevestigd, 
zal de grondprijs per kavel worden ver- 
hoogd met ƒ 20.833, — , zijnde de gekapi- 
taliseerde waarde van een jaarlijkse ver- 
goeding van ƒ 1000, — . Beide gegadigden 
zijn met deze regeling akkoord gegaan. 

De heer v.d. WERFF vond dat de ge- 
meente hier te ver was gegaan, door ruim 
ƒ 20.000, — extra te vragen voor twee ben- 
zinepompon. De grond ter plaatse is toch 
al peperduur. 

De heer KOK releveerde dat door een 
samenloop van omstandigheden de beide 
heren tegelijk met hun verzoek zijn geko- 
men. De oplossing was dus om hun 
ƒ 20.000, — te laten betalen voor een z.g. 
verkregen recht. Dit vond spr. niet 
„fijntjes". Hij zou het reëler vinden als 
de gemeente de prijs wal liet zakken. 

Mevr. HUGENHOLTZ vroeg of de beide 
heren wel van elkaar wisten dat ze elk 
een pomp van een andere maatschappij 
gaan beheren. (Mevr. Mouwen (bp) had 
een soortgelijke vraag.) 

Weth. OOSTENRIJK volstond er mee met te zeggen: „Nou... als beide gegadig- 
den er zelf mee akkoord gaan" 

Weth. KERKMAN lichtte nog even wat 
uitvoeriger toe:" Deze garages met pom- 
pen worden gesticht in de sector „ambach- 
telijke bedrijven". Zij, de eigenaars van 
de 2 garoges, werken in precies dezelfde 
omstandigheden als de benzine-maatschap- 
pijen, die aan de openbare weg een pomp 
stichten. De maatschappijen betalen als 
regel forse bedragen. Spr. vond het rede- 
lijk als dit hier ook geschiedde. 

Men moet dit zien als een tegemoelko- 
koming in de kosten die de gemeente heeft 
bij het onderhoud van wegen, parkeerslro- 
ken e.d. Tenslotte zitten wij hier voor de 
belangen van Zandvoort, besloot spr. 

VOORZITTER zag dit ook niet als het 
zetten van het mes op de keel van de twee 
exploitanten. Deze transactie is voor deze 
inwoners van de gemeente al veel billijker 
opgesteld dan de benzinemaatschappijen 
ooit ten deel is gevallen! Deze mensen heb- 
ben de vrees, die sommige raadsleden ui- 
ten, niet! zo zei spr. 

De heer ZOET (pvda) merkte tenslotte 
nog op dat de gemeente een bedrag van 
5 ton op de recreatie-voorzoieningen tekort 
komt. Hij vond deze grondverkoop billijk. 

Bij stemming bleek dat iedereen het met 
voorstel eens was! 

Diesel rangeerlocomotief: koude douche! 
Voordeeltje van f 500, — . 

Het voorstel tot de aankoop van een 
gebruikte tweedehands diesel rangeerloco- 
motief ten dienste van het vuillaadstation, 
gaf de heer ATTEMA — zo ze; hij — een 
koude douche. De beheerder van het vuil- 
laadstation wil zo'n ding helemaal niet! 
onthulde spr. Hij vond trouwens het be- 
drag dat er voor betaald moet worden, vrij 
hoog: ƒ 19.500, — (Het krediet wordt, met 
de bijkomende kosten, ƒ 20.700, — . Spr. 
was echter eens met de leverancier( die hij 
kende) gaan praten en na enig heen en 
weer praten had hij er ƒ 500, — van af 
gekregen. Hij had ƒ 15.000, — geboden! „Ik 
heb de schriftelijke bevestiging!" zei hij 
triomfantelijk. 

VOORZITTER: „Dan hebt u uw presen- 
tiegeld al dik verdiend, mijnheer Attema. 
Maar mag ik dan wel die schriftelijke be- 
vestiging, want daar hangen ze aan!" 

De heer GOSEN maakte de opmerking 
dat hij 't niet juist vond dat een raadslid 
gaat onderhandelen en op de stoel gaat 
zitten van b. en w. „Waar gaan we dan 
naar toe?!" vroeg hij. 
(„Jelle zal wel zien " Verslagg.) 

Het voorstel werd zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. Badhuisplein blijft Badhuisplein! 

Een uitvoerig geformuleerd voorstel tot 
Het benoemen van nieuwe straten in 
enkele bestemmings- (c.q. uitbreidingsplan- 
nen) werd zonder hoofdelijke stemming 
aangenomen, zij het met enkele amende- 
menten. 

In de omgeving van de Noorderduinweg 
werden de navolgende namen van. biologen 
en natuurkundigen gekozen: Sir Alexander 
Flemingstraat, Robert Kochstraat, Sir Jo- 
seph Thomsonstraat en op voorstel van 
Ir. Dukkers werd de Edward Jennerstraat 
omgedoopt in Prof. v.d. Waalsstarat. 

In het bestemmingsplan „binnenterrei- 
nen A. J. van der Moolenstraat" werden 
de navolgende schrijvers gekoppeld aan 
nieuwe straten: 

Johannes Petrus Hasebroek en Willem 
Jacobsz Hofdijk. 

De heer ATTEMA verzocht bij een vol- 
gende gelegenheid aandacht voor de dr. 
Varenkampstraat en de Jacob Termes- 
straat, welke personen veel voor Zand- 
voort hebben betekend. 

Mevr. HUGENHOLTZ vestigde do aan- 
dacht op coureurs, die ooit eens de Grand 
Prix op het Zandvoortse circuit hadden 
gewonnen ! 

(Prins Birapad dan maar, Verslagg.) 

Een besloten zitting, die duurde van 
ongeveer kwart over 12 tot kwart voor 
één, was er voor nodig om te voorkomen 
dat het bestaande Badhuisplein Ir. G. 
Friedhoffplein, zoals b. en w. voorstelden, 
ging heten! 

Wel moest de staatsman Groen van 
Prinsterer wijken voor de wederopbouwer 
van Zandvoort. In het vervolg zal het 
Groen van Prinstererplein Ir. G. Fried- 
hoffplein worden genoemd. De naam van 
de Parallelweg gaat eveneens verdwijnen. 
Deze wordt Burgemeester H. van Alphen- 
weg, welke naam thans wordt onttrokken 
aan het circuit. Het Badhuisplein blijft 
dus Badhuisplein. Sporthal Zandvoort. 

Er komt nu schot in de sporthal. De 
raadsleden zijn op excursie geweest naar 
Waalwijk, waar een sporthal is bezichtigd, 
die algemeen als dè sporthal voor Zand- 
voort werd aangemerkt.' Maar deze is 
wat degelijker dan de hal, waarop men 
aanvankelijk het oog had laten vallen. Er 
is nu een kettingreactie ontslaan: de bouw- 
kosten zijn hoger en de gemeente zal nu 
garant staan voor een geldlening van 
ƒ 175.000,— in plaats van ƒ 125.000, — . 
(In ieder geval zal de sporthal duurder 
komen dan 300 duizend gulden). En in het 
Stichtingsbestuur komt een „man van de 
Raad" -extra!) CORODEX NV 

vraagt voor spoedige indiensttreding 

Typiste-telefoniste 

Liefst met enige kantoorervaring. 
Sollicitaties worden gaarne ingewacht door 
de afdeling Personeelszaken. Op Stal „De Naaldenhof" te Bentveld wordt gevraagd 
een 

STALKNECHT 

Br. met opg. van ref. en verlangd salaris of pers. 
aanm. aan de stal. H. Slagveld, Duinrooslaan, Bent- 
veld, tel. (02500) 43959 of privé: Tollensstraat 29, 
Zandvoort, tel. (02507) 3530. COLPITT Technische Apparatenfabriek 
A. J. VERSTEEGE NV 

vraagt: Draaiers 

Machine-bankwerkers 

Bankwerker-monteurs Aanmelden: Hogeweg 35 of telef. 2455 GEMEENTE ZANDVOORT 

Burgemeester en wethouders zijn voorneniens over te 
gaan tot 

verpachting van de 
openbare toiletten 

fn de Rotonde aan de Strandweg. 

Gegadigden dienen bereid te zijn alle lokaliteiten, 
inclusief de zich daarin bevindende toiletten, in de 
Rotonde schoon te houden. 

De overige voorwaarden liggen ter inzage op de afd. 
algemene zaken ter gemeentesecretarie. 

Schriftelijke aanbiedingen vóór 20 februari a.s. RINKEL, brood- en banketbakkerij 
vraagt : 

nette winkeljuffrouw 

Telefoon 2820 TE KOOP 

Een werkplaats in centrum van ZANDVOORT. 

Inlichtingen: J-. CASPARIE, Spoorlaan 81, Hollandse 
Rading. r''' x^oróètterie. 
■■)■ ^Jlciióon -Qle.cfcinc& 

... -■"'■■' v daar-'slaagt U! 

^ '.>,.-' '. , ..■■/.■:''."'•„:.■ . :: ' ■ , r { 

L. Kostverlorehstraat 49 

Zandvoort TeL 4492 \ Wie mist mooie LAPJES- 
POES, ong. 5 mnd., of wil 
haar 'n goed tehuis -geven? 
tnl. DIERENBESCHER- 
MING, secr. Lorentzstraat 
238, telefoon 4561. 


oc 


ti -^ 


HJ Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Rekord 
Kadett - Volkswagens 
Daf en Chevrolet Impala's 
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 Te huur gevraagd 

voor dame alleen, b.b.h.h., 
2 KAMERS met kookgel. 
en douche, voor langere 
tijd. Br. nr 1006 bur. Z.C. HUISJE te koop gevraagd. 
Pl.m. ƒ 20.000, — door inge- 
zetene van Zandvoort. Br. 
nr. 1009 bur. Zandv. Cour. BOEKENKASTJE te koop. 
ƒ 25, — en twee-persoons 
KAPOKMATRAS, 90 breed 
W. Koper, Jac. P. Thijsse- 
weg 19. Jong echtpaar met 1 kind 
(5 jaar) zoekt zo spoedig 
mogelijk WOONRUIMTE 
voor enkele maanden. Br.nr' 
1007 bur. Zandv Courant. Aangeb. 2 verticale OP- 
KLAPBEDDEN, 80 br. 
Te koop gevr. TUTMEL- 
BED, 120 breed. Tel. 4618. U.L.O.-scholier vraagt 
FIETS te koop. Tel. 4167. BANKETBAKKER b.z.a. 
Br. nr. 1008 bur. Zandv.Ct. Te huur gevr. GARAGE, 
omgeving Gerkestraat. 
Telef. 2888. Aangeb. v. oudere dame of 
heer VRIJE GESTOFF. 
KAMER met vol pension 
te Zandvoort. Telef. 5272. KORTE BRUIDSJAPON te 
koop, maat 36. Kan later 
als cocktailjapon worden 
gebruikt. Tel. 4568. Te' huur gevr. ZOMERHUIS 
of vrije ETAGE v.d. mnd 
aug., 8 pers. Br. 1002 Z.C. Ter overn. enige DIVANS, 
MATRASSEN en DEKENS 
Tel. na 17 u. (02500) 51059 Te koop gevr. EETHOEK 
en SALONTAFEL. Br. nr. 
1003 bur. Z. Cr,t. Aangeb. in pr. st. zijnde 
WANDELWAGEN m. kap. 
ƒ 25, — . Spoorbuurtstr. 8. FLINKE BELONING ! ! ! 
Jong, werkend, echtpaar 
zoekt ongemeub. of gestoff. 
WOONRUIMTE. Br. ond„ 
nr. 1004 bur. Zandv. Crt. Te koop: DAMES SPORT- 
FIETS, 2 AUTOPEDS. 
Helmersstraat 26. (na 6 u.) Gevr. voor 4 pers. ZOMER- 
HUIS, mnd. juni en juli. 
Tel. (020) 712087 of br. nr. 
1005 bur. Zandv. Courant. Gevr. NETTE WERKSTER 
1 öchtf p.wl Da Favauge- 
plein 19/3, tel. 3059. Aangeb. z.g.a.n. GASFOR- 
NUTS, aardgas, met oven- 
verlichting, thermostaat en 
grill. Graag telef.: 3496. M. F. de Grebber 

Stoffeerderij 

Pakveldstraat 34 - tel.3740 B.z.a.: nieuwe AOW-er. 

BANKETBAKKER/KOK 
(oud patroon) voor contro- 
le en lichte adm. e.d. Sei- 
zoen of eerder. Br. ond. 
nr. 1001 bur. Z. Crt. Rijschool „Ondine" 
f 8,- per uur 

GRATIS THEORIE 
Telefoon 4594 * b*. Hinp^r pareer,: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 * FAMILI EBERI CHTEN 

Zaterdag- 11 februari hopen mijn 
geliefde ouders 

FRITS WATER 
en 

WILLY WATER-VISSER 
hun 12 y 2 -jarig- huwelijksfeest te 
vieren. 

Ati 

Zandvoort, februari 1967 
Brugstraat 9 Voor de vele blijken van belangstelling 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
man 

ARIE PAAP 

wil ik hiermede allen mijn hartelijke dank 
betuigen. 

M. Paap-van Luijken 
Heemstede, februari 1967 Voor de bewijzen van belangstelling en 
medeleven tijdens ziekte en bij het over- 
lijden van onze beste broer, zwager en 
oom 

JAN TEROL 

betuigen wij hiermede onze welgemeende 
dank. 

Uit aller naam: 
Jac. Terol. 

Zandvoort, februari 1967 
van Lennépweg 3 Schildersbedrijf 
H. t. V. tyty 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
allejeisen voldoet. 
Telefoon* 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. - Taxatiën 

Bemiddeling bij 
KOOP en VERKOOP 

Makelaar 
JAN KROESE 

Bredérodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 VOOR UW 

TWEEDE NET 

Geheel verzorgd. , 

Antennebouw 

J. KERKMAN, telef. 4307 

Burg. Beeckmanstraat 36 Familie- 
drukwerk 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1 - Telef. 2135 CIRCUITRIJDER OVERLEDEN 

In de Mariastichting in Haarlem is dins- 
dagavond de 26-jarige elektro-monteur J. 
P. G. uit Haarlem overleden. De monteur 
raakte op 22 januari op het circuit met 
zijn auto uit de bocht. De auto sloeg 
enkele malen over de kop en raakte in 
brand. De bestuurder liep zware verwon- 
dingen en brandwonden op 

ZPSV-ELFTAL VELOOR 

Het Zandvoortse politi e-elftal heeft dins- 
dagmiddag in Voorburg een 4 — 3 neder- 
laag geleden. •k ZUIVERE HUSD * 
PUROL en PUROL-poeder Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf 


j< AANLEG 


* CENTRALE VERWARMING 


it OMBOUW 


•*■ AARDGAS-INSTALLATIES 


* ONDERHOUD 


•fc OLIESTOOK 


•fc REPARATIE 


Vraag vrijblijvend advies. 
BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 
UNION Die geweldige 
Uhionfietsen 
zijn bij ons te koop: 

Versteege 

Haltestraat 18 - Telefoon 4499 Lof voor de brandweer in rondvraag De heer WELS had geen vraag, maar 
wel bracht hij hulde in het openbaar aan 
de brandweer, die bij enkele recente bran- 
den (circuit en Bouwes-Palace) zo voor- 
treffelijk en snel werk had geleverd. Hij 
gaf meteen de suggestie de bijdrage aan 
het personeelsfonds te verhogen. 

VOORZITTER wilde dit gaarne over- 
wegen. 

De heer FLIERINGA kwam andermaal 
terug op iets, wat hij al eens eerder had 
aangesneden: de toezending van de raads- 
stukken, die veelal te laat geschied om 
deze nog voor een bepaalde raadsvergade- 
ring te bestuderen. Spr. verzocht zelfs een 
nota over de te volgen werkwijze. 

VOORZITTER had begrip voor de geuite 
wens, maar hij achtte deze moeilijk uit- 
voerbaar, omdat er dikwijls plotseling een 
onderwerp komt, dat nog een behandeling 
in de diverse commissies vereist. Dan kan 
het gebeuren dat de stukken even worden 
vastgehouden om ze tesamen te verzen- 
den. In het algemeen echter wordt ge- 
streefd naar een snelle toezending. 

De heer ATTEMA had ook een open- 
bare waardering, n.1. voor de schoolkinde- 
ren, die onlang^^nder^leiding^van^de^heer 
Niessen karrevracKten vuil en rommel ujt 
de duinen hebben gehaald, waarmee een 
prachtig voorbeeld van burgerzin werd 
gegeven. 

,Mevr. MOUWEN-SWILDENS verzocht 
een plattegrond van Zandvoort in de ka- 
mer voor de raadsleden. 

VOORZITTER: „Doen we!" 

Mevr. HUGENHOLTZ wilde graag twee 
dingen weten: 

1. wanneer wordt nu eindelijk het fiets- 
pad langs de Zandvoortselaan (oude tram- 
baan) dat bij Bentveld ophoudt, doorge- 

. trokken naar Zandvoort ? 

2. Wanneer wordt er eens wat gedaan 
aan een parkeerterrein bij 't circuit, waar- 
toe al lang geleden besloten is? BOUWEN IN ZANDVOORT 

In de afgelopen maand kwamen in Zand- 
voort 13 woningen gereed en werd een be- 
gin gemaakt met de bouw van twee wo- 
ningen Er zijn thans 135 woningen in aan- 
bouw. 

BIJEENKOMST GEMEENTERAAD 

De eerstvolgende openbare zitting van de 
gemeenteraad is vastgesteld op dinsdag 28 
febuari a.s. 

DUINBRANDJE LANGS SPOOR- 
BAAN 

De brandweer werd dinsdagmiddag om- 
streeks vijf uur gealarmeerd voor een duin- 
brand, die was ontstaan langs de spoorbaan 
bij het station. Het vuur laaide hoog op, 
maar stationspersoneel en omwonenden 
slaagden erin de vlammen spoedig te do- 
ven. 

De brandweer behoefde bij aankomst niet 
meer op te treden. De oorzaak van de 
brand is onbekend. Antwoord van College: 1. Voorlopig 
niet, want er komen steeds minder fietsen! 
Is dus geen dringende noodzaak. (Discri- 
minatie van fietsers! Verslagg.) 2. Zo 
spoedig mogelijk. 

De heer v.d. MOOLEN vroeg voor de 
vierde keer, zei hij, wat er nou eens gaat 
gebeuren met de autowrakken, die nog 
steeds dé omgeving van het woonwagen- 
kamp nabij het circuit ontsieren. 

VOORZITTER zuchtte eens. Jawel, 't 
is moeilijk, zolang het regionale kamp in 
de Haarlemmermeer op zich laat wachten. 
Er is bitter weinig aan te doen. (De heer 
v.d. MOOLEN wilde de boosdoeners 't 
liefst over de grens van de gemeente zet- 
ten, maar voorzitter maakte hem duide- 
lijk dat dit niet uitvoerbaar was.) 

Ir. DUKKERS had vernomen uit pers- 
berichten dat de Ned. Spoorwegen voor- 
nemens zijn — ook in de avonduren — een 
halfuursdienst van- en naar Zandvoort te 
creëren. Hij vroeg het College of het mo- 
gelijk was van gemeentewege de heren 
van een N.S. een „zetje te geven" opdat 
dit plan spoedig gerealiseerd kan worden. 

VOORZITTER meende dat een waarde- 
rend briefje, waarop voldoening wordt uit- 
gesproken voor- deze verbetering in de 
dienstregeling, suggestiever was. Belangrijke 

TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Bijschool „De Branding", 
Van Lennépweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekltandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
"öliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. -Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
scliappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Bet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster <S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Beitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Programma zaterdag J t februari: 

77 TZB ads. a — Haarlem c 15 u. 

118 TZB adsp. b — Haarlem h 15 U. 

179 Zandv.m. pupillen c — TZB a 14 u. 
188 Zandv.m. pupillen d — TZB b 14 u. 
Programma zondag 5 februari: 

19 TZB 1— SVY 1 14.30 u 

30 WB 3— TZB 2 12 u. 

95 DIO 7— TZB 4 12 u. 

122 TZB 6— Beverwijk .10 12 u. 

171 EDO jun. e — TZB a 12 u. 

180 HFC jun. f— TZB b 14.30 u. Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Programma zaterdag k februari: 

HCSC — Zandvoortm . 
10 VVB 2— Zandvoortm. 2 
23 VVSV 2— Zandvoortm. 3 
27 Zandvoortm. 4 — VEW 5 

Adspiranten: 
48 Haarlem a — Zandv.m. a 
78 EDO d — Zandvoortm. b 
78 EDO d— Zandvoortm. b 
95 Zandvm. d— NAS b 

106 HFC g— Zandv.m. e 

112 Zandv.m. f — Renova c 

117 Zandv.m. g — HFC h Pupillen: 

163 Bloemendaal a — Zandv.m. a 

174 Zandvm. b— RCH b 

179 Zandv.m. — cTZB a 

188 Zandv.m. d— TZB b 

Programma zondag 5 februari: 
Hollandia 2 — Zandvm. 2 
11 Zandv.m. 3— IEV 2 
30 EHS 3— Zandvoortm. 5 
57 Zandvooitm. 7 — Terrasv. 4 
106 Heemstede 6 — Zandvoortm. 
108 Schoten 9 — Zandvoortm. 11 
125 Geel Wit 6— Zandv.m. 12 
Junioren: 

132 O.Gezellen a — Zandv.m. a 
145 NAS a — Zandvoortm. b 
159 Zandvo:rtm. c — HBC c 
173 BSM b— Zandvoortm. d 
Vriendschappelijk: 
Zandvoortvm. 1 — Watergraafsm. 
Zandvomo 2 — Watergraafsm. 10 14.30 u. 
15.30 u. 
1430 u. 
15.30 u. 

15.15 u. 
15.15 u. 
15.15 u. 
15.30 u. 
15.15 u. 
15.30 u. 
15.15 u. 15.15 u. 
14 u. 
14 u. 
14 u. 14.30 u. 

12.30 u. 

9.45 

9.45 u. 

9.45 u. 

9.45 u. 

12 u. 

12 u. 
14.30 u. 
12.30 u. 

12 u. 

14.30 u. 
af gel. Afcl. Handbal. 

Programma zaterdag 'i febr. 
Meisjes adspiranten. 

IJmond 1 — Zandvoortmeeuwen 17.30 u. 
zondag 5 februari: 

Rapiditas 1 — Zandvoortm. 1 16.50 u. 

Zandvoortm. 2 — Full Speed 20.20 u. 

Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

De z.g. helpers-cursus georganiseerd door 
De Kennemer Turnkring begint op 19 fe- 
bruari a.s. in de P. H. v.d. Leijeschool te 
Haarlem onder leiding van de heer P. 
Burghout. 

Ook van OSS zullen een aantal jeugd- 
leden deelnemen. 

Op 18 februari zal in Haarlem een 
wedstrijd plaatsvinden van dames, heren, 
jongens en meisjes uit de Kennemer Turn- 
kring tegen dezelfde ploegen van de Ned. 
Kath. Gymnastiek Bond (rayon Haarlem) 
In de meisjes-ploeg zijn de meisjes Ch. REKLAME BEJ 

SLAGERIJ BURGER 
VRIJDAG EN ZATERDAG 

500 gram ROSBIEF 3,75 

500 gram HEEL MALSE BIEFSTUK 4,98 

500 gram DIKKE LENDE 4.88 

500 gram HAASFILET " 4,25 

500 gram MAGERE VARKENSLAPPEN .... 3,79 

500 gram VARKENSKARBONADE 2,58 

500 gram KALFSTONGEN 2,50 WEEKEND-REKLAME 

fl.18 100 gram HAM en 

100 gram TONGEWORST samen. Heerlijk, koop het beste, 
koop bij Burger WOENSDAG KOOP JESDAG 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 1,70 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 4,70 

300 gram L.HACHEVLEES 0,99 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 GELDERSE SCHIJVEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

3 TARTAARTJES 1.40 

100 gram PATE PAR 0.49 

100 gram BOTERHAM WORST 0,49 

DAGELIJKS 
250 gram ** jjq 

rauwe lever. . . "jö2y Met open vizier 
« —■ *— "■■"— ■'Hrfi— f — - t,m BEERNINK 

lijst 
BEZOEKT het provinciaal appèl van de 
Christelijk Historische Unie 

op zaterdag 11 februari 1967 

in de Aula van de L.T.S. te Hoofddorp aan de Hoofdweg 709. 
Sprekers: 

Mr. H. K. J. BEERNINK, voorzitter Tweede Kamerfractie 
JAC. HUYSEN, voorzitter Chr. Hist. Jongeren Organisatie 
Ds. D. C. VAN WIJNGAARDEN, predikant te Hoofddorp. .■■'''•. ^g^brach£%(ïét laagst- ^ ••"'''■ 
:.V geprijsde; stuk is- •■;■' 

Chem. Wasserij en 

';% '..■ .'.nLörehtiplèin 25^ v .' ■"'"■'■•:;.•.'■■ .'.,' \ ;'.'.'% ' 
'■hf..:iz- ''Soendaplein^/^V >;.^ ■/•-■^■ï 

" ^'ÏL.Bintieiiweg ;'43i Heemstede ■: 
^^.'^(VWinkèieëntrun^.Dëlfhwijk' '■ 
; - Bl'daalsestr.weg 138,' Santpoort 

'v'\.=;:!;;ÏZeestréial-'66 t BéverWrijk :'V-]('' 
■ .. ' i ^ : ;'|t^rfcstra'at\26; i ' J -Zan<fo^ 
'■•:. ■;;.■'■: Vierkant'. Lissó .■■ ; > : - h*- ■;■?- '■• Y '.; F?' Duker en W. Schuiten van O.S.S. opgeno- 
men. 

Afd. Volleybal. 

De uitslag van de woensdagavond 1 febru- 
ari j.1. in de W. Gertenbachschool gespeel- 
de competitie-wedstrijd luidt: 
Dames: O.S.S. — P.S.V.H. 3-1 
setstanden: 13-5, 15-7, 15-12 en 15-4) ' 

In een spannende Ie set moest OSS door 
slordig spel tegen de enthousiaste PSVH 
ploeg het onderspit delven. In de volgende 
sets ging het steets beter, zodat door de 
betere techniek de volgende 2 sets werden 
gewonnen. 

De uitslagen van de in de Kennemer 
Sporthal gespeelde wedstrijden lujden: 
Dames: OSS 2-GIOS 1—3 

Heren: Die Raeckse-OSS 0—3 

Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Wedstrijdprogramma 5 februari: 
Dames. 

Hilversum 1 — Zandvoort 1 12.30 u. 

Hilversum 3— Zandvoort 2 12.30'u. 

Eechtrop 2 — Zandvoort 3 12.30 u. 

Zandv. 4 — Bennebroek 1 (komp.) 11 u. 
Heren. 

Hilversum 2 — Zandvoort 1 14 u. 

Hilversum 2 — Zandvoortm. 2 14 u. 

Eechtrop 4— Zandvoort 3 12.30 u. 

Ever Swift (vet.) — Zandv. (vet.) 12 u. 
Wedstrijduitslagen 29 jan.: 
Dames. 

Voordaan 1 — Zndvoort 1 3 — 4 

Voordaan 1 — Zandvoort 1 3 — 4 

Eechtrop 2 — Zandvoort 4 afg. 

Heren. 

Voordaan 1 — Zandvoort 1 3 — 

Voordaan 2 — Zandvoort 2 4 — 1 

Eechtrop 4 — Zandvoort 3 afg. 

Gooi (vet.) — Zandvoort (vet.) 
Wedstrijdprogramma zaterdag J/ febr. 
Junioren. 

BDHC lb— Meisjes la 15.15 u. 

BDHC lc— Meisjes lb 15.15 u. 

HBS 2b — Meisjes lc 14 u. 

Strawberrics lc — Zongens b 14.30 u. 

Strawberries lc— Jongens lb 15.15 u. 

Zandvoort 2a — Saxenburgers 2a 15.15 u. 
Adspiranten. 

Zandvoort meisjes — BDHC 2 4u. 

Zandvoort jongens — BMHC 1 2u. 

ONDERZOEK DIENSTCENTRUM 
' BEJAARDEN BEGINT 

De directeur van de gemeentelijke sociale 
dienst deelt mede, dat met het enkele we- 
ken geleden aangekondigde onderzoek 
onder de inwoners van Zandvoort 
van 65 jaar en ouder, teneinde te kunnen 
vaststellen in hoeverre er behoefte bestaat 
aan oen dienstverlenend centrum, dezer 
dagen een begin zal worden gemaakt. 

Zij, die 65 jaar zijn of ouder kunnen dus 
in de komende dagen bezoek van een en- 
quêteur of -trice tegemoet zien. Het onderzoek strekt zich in hoofdzaak 
uit tot de problemen betreffende huisves- 
ting, verzorging, voeding enz. Wanneer 
uit dit onderzoek komt vast te staan dat 
deze noden een bepaalde omvang hebben, 
zal men nagaan op welke wijze hierin 
kan worden voorzien. De directeur van ge- 
noemde dienst verzoekt de belanghebben- 
den bij deze enquête zoveel mogelijk mede- 
werking te verlenen. DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 

APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Bredérodestraat 1, tel. 2181 
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 

J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef. 2499 
WIJKZUSTER: 

Zondag 5 februaii 

A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 
APOTHEEK: 

3 — 10 februari 

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 
vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTS: 

Zondag 5 februari 

J. D. Beijers, Raamsingel 28, Haarlem, 
telefoon (02500) 13164. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 5 februari 

10.30 uur: ds. A. J. van Rhijn, pred. 
te Haarlem. 

19 uur: ds. E. Sneller, pred. te Haar- 
lem. Jeugddienst. 

Noord, wijkgebouw Linnaeusstraat: 
10.30 uur: ds. P. van der Vloed. 

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: jhr. mr. A. F. de Savornin 
Lohman. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 5 februari 

10.30 uur: dr. A. J. van Biemen (n.h.), 
Bentveld. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 

Zondag 5 februari 

10 en 19 uur: ds. G. de Vries, Haar- 
lem-Zuid. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 
Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Willem Draijerstraat 5 

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

Maandag 6 febr., 19.40 u. (Hilv. 1), radio- 
toespraak door de heer J. P. van Praag. 
Onderwerp: Het gezicht van de humanist. Il u ADÏO EN TELEVISIE PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg. CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
STOFZUIGERS 
KOELKASTEN ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU 

J. KEUR 

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 Was-automaten Ziet onze showroom ERKEHOE FUIIIPS 

atom stmiict 
w 


1 
hoe fi na 

*unt Ue Ik Zo ü 
^ ho t »H* *4. 


*• %* °ok„ n nu 


** ?o % % °a ^ 


*Ö, **, 7 ^f, 

'** *& « **fe \ % 
*© 


^ 


wij kennen al uw vragen (en alle antwoorden daarop. . . .) 

Al die problemen zijn in de meeste gevallen helemaal geen probleem, omdat wij door onze ervaring bijna altijd direct5 
wel weten welk antwoord bij" welke vraag hoort. Profiteer dus van onze ervaring en vraag maar: financierings- 
problemen? Wij kennen de oplossingen... Hoe en wat in 
welke ruimte? Wij geven u 't antwoord en zonodig een (gratis) bouwtekening. Vragen over de befaamde Rose-keuken?150 opbouw-elementen geven even zovele ant- 
woorden. Montage? Doen we zelf en is derhalve helemaal geen probleem. Ons bedrijf is uit de bouw voort- 
gekomen en slechts één van onze aktiviteiten op bouw- 
en installatiegebied. Kortom: heeft u vragen? Het keuken 
informatiecentrum is geopend van 9-12 uur en van 1.30- 
5.30 uur, ook des zaterdags. o geen parkeerprobleem. keukeninstallatiebedrijf "zandvoort" 

informatiecentrum voor moderne keukens naar maat 
Paradijsweg 11a, Zandvoort, tel. 2507-2361 Itö RÖSEf 
fi^KEUKEN VABSOR AUTO- en MOTORRIJSCHOOL 
BRÊDERODESTRAAT 66 M 

TELEFOON 4419 V.V.D. Lijst 3 V.V.D. 

OPENBARE 
VERGADERING 

Gemeenschapshuis, aanvang 20.15 uur. 
DONDERDAG 9 FEBRUARI a.s. 

Spr.: mr. dr. C. Berkhouwer, lid Tweede 
Kamer. Onderwerp: KIEZEN of DELEN. 

V.V.D. Lijst 3 V.V.D. Wasunie, Haltestraat 63 

Dit is de Mieiemachine, die werkelijk met een 
oplopende HOGE TEMPERATUUR WAST. In 
de Miele wasmachine kunt u 

5 KCJ in één keer wassen voor f 2)25 

in tegenstelling met andere machines die slechts 
4 kg kunnen bevatten. Bij 2 wassen: 

I deken voor f 1,- 

Wij zijn bovendien maandag-, dinsdag- en vrij- 
dagavond geopend van 6-9 uur. Uiterlijk 8 u. 
aanwezig. In één maand 
uw RIJBEWIJS B.E, 

Autorijschool 

K. OFFENBERG Telefoon 20085, Haarlem E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BRÊDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs! 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat U weet we! hoe belangrijk het is goed gekleed te gaan. 
Uw goede smaak draagt U zichtbaar in 
uw kleding. Ook in de winter steekt dat 
nauw. 

Wij biengcn U een 

modemse collectie 

in do nieuwste dessins en kleuren met een 
perfecte coupe en solide afwerking. >.3ft4S^€%— I- SPECIAALZAAK V00B 
HERENMODEeinERENKLEDING KERKSTR.20 • TEL:3136 Drogisterij-Parfumerie 

Klokkers 

Helmersstraat 2 - Tel.3268 

Moderne 
herenserie Een vriend 
die de was doet 

mag u gerust in huis ha- 
len, mevrouw. Uw man 
wordt er niet jaloers om. 
Integendeel, hij gunt u 
deze vriend van harte. 
Want het is EEN VELO- 
WASAUTOMAAT. De on- 
misbare vriend van elke 
huisvrouw. Vraagt vrijblij- 
vend inlichtingen. 

VEL O, Zeestraat 37. 

Zandvoort, telefoon 4590 

VEL O. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 Naar Notten 

BABY- en KINDERKLEDING 
BOXBALLEN - BI.ITRINGEN met beestje 
SCHATTIGE BABY BRASSE1RES 

Weer een nieuwe collectie 

Helanca badstof 

KINDERSWEATERS 
Makkelijk dragen en wassen. 
GERENDE ROKJES met plooi. 

Notten 

HALTESTRAAT 59 — TEL. 3398 

Voorzorgzegels. - Contantzcgels. Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. 
RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRINZ 

Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 js'hèthalyé;. w0rk,!' Cl 

È/aök&Dëcker 

bpppnqphines . 
Weeds, vanajf.-^gjso 
verkrijgbaar bij: 

Versteege's 
IJzerhandel 

Pakveldstraat 19 
Telefoon 2554 
Na 6 uur 5018 Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016'. 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 

Contantsegels. 

Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
Jte koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg 13. voor pianostemmen 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktflk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Rijschool 

Snellens 

Burg. Beeckmanstraat 22 
Telefoon 4594 

SIMCA 

en 

VW 1300 

• 

Ook 
verhuur 
van 
VW 1300 Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door . v 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Neem. uw brood, koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 451J 
Letterreclame - Inzetten van ruiter 
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringer VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteer 
op, voor het u weer ontgaat! 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, , Brederodestr. 134, Tel. 3328 en -4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 Elëc* Të^ Erkend P.E.N.-instailateür Installaties Reparaties 

Onderhoud .Êörnnizieh;,: '■''''■ '- ; '- : ^..'/ 

i^yBoüeM^..;,' ':fi , , 

• ''^tó'r? ••" Wasmachines ■ enz. .KOSTVERLORENSTRAAT 72 'v^TELÈFÖÖN' 5023 •'; SCHIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Als grote RECLAME deze week 

KWALITEITS RUNDVLEES 

Prachtige mag B runderBappen 

500 gram 3.28 

Fijne rifoiappen, mager 

500 gram 3.03 

Mager 1 dooi*?". r&inderlappen 

500 gram 2.28 

Prachtige doorlegen 
runderSappen 500 gr. 1.88 

Bofermalse rwnderfoieffst&ik 

250 gram 1.98 

Botermaflse paardenbiefstuk 

250 gram 1,78 

Extra reclame 
De fijnste hamlappen 
met randje 500 gram 2.98 

Prachtige Gelderse ham 

850 gram 0.89 
Magere paardelappen 

500 gram 2.28 

Heeft U onze heerlijke gekruide 
rollade's al eens geprobeerd, nu 
reeds vanat 2.08, 500 gram 

Haltestraat 30 Telefoon 2175 VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: 

«'t InJtetieub» STATIONSPLEIN 13—15, tel. 3346 
met een BANKSTEL, EETKAMER, 
BERGMEUBEL, SLAAPKAMER, 
SLAAPMEUBEL, SLAAPBANK, DEKENS Voordeliger dan u denkt en 
zeker voordeliger dan elders! 67e jaargang no. VS - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1800 DINSDAG 7 FEBRUARI 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Automatisering van maatschappij een schrik of een zegen? Voorspellen is altijd een hachelijke aangelegenheid geweest. „Deskundigen" verklaar- 
den aan het begin van deze eeuw met een stelligheid die ons nu lachwekkend aan- 
doet, dat het toen in opkomst zijnde vliegtuig 'nooit commerciële betekenis' zou krij- 
gen en dat de vliegerij het privilege zou blijven van een kleine groep gefortuneerde 

sportlieden". De spoortrein werd eenmaal als een dwaze en duivelse uitvinding ge- 
karakteriseerd. En wat onze eigen tijd betreft: nog slechts 15 jaar geleden meen- 
den velen het denkbeeld van bemande ruimtevaart als „onmogelijk" en „onzinnig" 
te moeten bestempelen. Maar op dit moment twijfelt geen wetenschapsman er meer 
aan dat de aarde nog voor het einde van deze eeuw omgeven zal zijn door vele be- 
mande ruimtestations; op de maan zullen zich bases bevinden en diverse planeten 
van ons zonnestelsel zullen zijn verkend. Het falen der voorspellers is steeds weer 
terug te. voeren op het feit dat het een- 
voudige onmogelijk is de technologische 
en maatschappelijke veranderingen te voor- 
zien die resulteren uit de snelle aanwas 
van onze kennis en onze vaardigheden. 
Extrapolatie (het „doortrekken" van be- 
staande ontwikkelingen) leidt lang niet al- 
tijd tot betrouwbare resultaten; er zijn 
te veel onbekende factoren in het spel. Een 
vliegtuig was destijds een wankel toestel 
van zeildoek en latjes en niemand kon we- 
ten dat er gigantische metalen rompen, 
reusachtige motoren en geheel nieuwe, re- 
volutionaire tak van wetenschap — de 
elektronica — in het verschiet lagen. 
Elektronica leidde tot de uitvinding van 
de computer, zonder welke de moderne 
lucht- en ruimtevaart onmogelijk zouden 
zijn. De ontmoeting in de ruimte tussen de 
Gemini 6 en de Gemini 7 kon slechts tot 
stand komen dank zij bliksemsnel reken- 
werk van een computer; de austronauten 
zelf zouden voor die berekeningen min- 
stens vier jaar nodig gehad hebben, en 
dan hadden zij nog dag en nacht moeten 
doorrekenen. 

De automatisering door middel van 
computers is in. snel tempo bezig het aan- 
schijn van de wereld radicaal te verande- 
ren. Maar wie nu, in het beginstadium 
van deze verbluffende nieuwe wereld, de 
vraagt opwerpt wat nu eigenlijk de con- 
crete gevolgen van het automatiseiings- 
' proces voor de individuele mens en. voor 
de samenleving zullen zijn, mag geen pas- 
klaar antwoord verwachten; de toekomst 
laat zich niet uit haar tent lokken. Er 
zijn anders vragen genoeg: gaan wij naar 
een. afschuwelijke robotmaatschappij ? 
Zullen de „denkmachines" ons het brood 
uit de mond stoten en zouden wij ze eigen 
lijk met ijzeren staven te lijf moeten gaan 
zoals men het in de vorige eeuw met 
de eerste textielmachines deed? 

Ook" de computerdeskundigen kunnen 
niet precies voorspellen hoe de feitelijke 
ontwikkeling zal verlopen en welk soort 
maatschappij er tenslotte uit de bus zal 
komen; zij zijn het er echter over eens 
dat de automatisering diep zal ingrijpen 
in de levens- en werksfeer van de mens 
van de toekomst, en dat die toekomst 
veel dichter bij is dan men over het al- 
gemeen denkt. 

Er zal naar hun mening een massale 
verschuiving optreden „van de blauwe 
overall naar de witte booid"; de werkers 
zullen meer moeten leren en minder licha- 
melijke arbeid verrichten. De werktijden 
zullen aanmerkelijk korter worden en de 
mens zal losser van zijn taak komen te 
staan. En tallozen zullen worden gecon- 
fronteerd met een unieke stiuatie: de 
noodzaak diverse malen in hun leven een 
ingrijpende herscholing te ondergaan. 

Midden 1964 waren in Amerika al 
20.000 digitale computers geïnstalleerd, 
welke machines de hoeksteen vormen van 
tal van automatiseringsprocessen. Boven- 
dien waren er meer dan 12.000 elektro- 
nische data-verwerkende systemen in ge- 
bruik bij- banken, verzekeringsmaatschap- 
pijen en winkels. Een aantal bedrijven 
was overgeschakeld op besturing van het 
machinepark door middel van ponsban- 
den en op automatische afhandeling van 
de orders in hun magazijnen. Het totale 
aantal computers in de Verenigde Staten 
zal in de komende jaren zeker tot boven 
de 100.000 kunnen stijgen. 

Hoewel de automatisering ook in Ne- 
derland begint door te dringen en vele 
grote ondernemingen reeds computers 
hebben aangeschaft, is zij hier nog zo 
nieuw dat er zelfs geen overeenstemming 
bestaat over het woord; taalkundig strij- 
den „automering", „automatie", en „auto- 
matisering" nog om de voorrang. Veelal 
heeft men hiei ook nog slechts een vaag 
begrip van wat automatisering nu eigen- lijk inhoudt; wie het poetsen van zijn 
tanden automatiseert door zich een elek- 
trische tandenborstel aan te schaffen, 
doet daarmede nog niet aan automatise- 
ring; hetzelfde geldt voor de huisvrouw 
die het schilmesje vervangt door een 
aardappelschilmachine en do eierklutser 
door een elektrische klopper. Maar het 
schoolkind dat straks les krijgt met be- 
hulp van een visuele en auditieve onder- 
wijsmachine wordt wel degelijk met het 
begrip automatisering geconfronteerd. De 
arts die over een aantal jaren onze symp- 
tomen doorgeeft aan een centrale me- 
dische computer, brengt ons daarmede in 
contact met de fantastische mogelijkhe- 
den van de „totale diagnose", welke be- 
rust op de automatisering van medische 
kennis. De arts wordt er niet overbodig 
of minder belangrijk door; integendeel, hij 
kan nu zijn inzicht en persoonlijke kennis 
van de patiënt met meer succes paren 
aan de overweldigende hoeveelheid infor- 
matie die in een computer kan worden 
opgeslagen en die een razend snelle ver- 
gelijkende analyse van symptomen mo- 
gelijk maakt. 

4 3et Nederlands Instituut voor Efficien- 
cy verstaat onder automatisering „het in- 
voeren van produktie-, administratie-, 
meet-, controle- en rekenmethoden waar- 
bij gebruik gemaakt wordt van zelfwer- 
kende systemen, machines en instrumen- 
ten. Deze ruime formulering verraadt de 
ontzaglijke omvang welke de automatise- 
ring straks gaat aannemen. Geen fabriek 
van enige betekenis, geen grote overheids- 
of particuliere administratie zal er aan 
ontkomen. 

Hoe ingewikkelder de maatschappij 
waarin wij leven, hoe sterker ook de nood- 
zaak van versnelde verwerking van reus- 
achtige hoeveelheden gegevens zich doet 
gevoelen. Automatisering van de admini- 
stratie heeft het enorme voordeel dat de 
leiders van een groot bedrijf door een sim- 
pele knop een ogenblikkelijk en volledig 
inzicht kunnen krijgen in hun feitelijke 
sitatie op dat moment, zoals de gedetail- 
leerde voorraadpositie, de op dat moment 
lopende orders of de hoogte van het de 
volgende dag uit te keren loonbedrag. Dit 
overzicht maakt de planning stukken I eenvoudiger en effectiver en leidt zowel 
tot kostenvermindering als tot produktie- 
verhoging. De concurrent kan dat onmo- 
gelijk op zich laten zitten en zal ook tot 
automatisering overgaan; de concurren- 
tiestrijd wordt dan ook momenteel in de 
Verenigde Staten als de belangrijksste 
stimulans voor een snelle automatisering 
van de samenleving beschouwd. 

Wat betekent dit nu in de praktijk 'voor 
de dagelijkse arbeid van al die duizenden 
staffunctionarissen en vooral die miljoe- 
nen werkers in - de lagere regionen ? Het 
betekent inderdaad dat zij allen in een 
andere positie ten opzichte van hun ar- 
beid komen te staan. Het „inzicht" en de 
intuïtieve, of door persoonlijke sym- en 
antipathieën ingegeven beslissingen van de 
topfunctionarissen zullen het afleggen 
tegen de onwrikbare logica van de com- 
puter. Vele bedrijfsorganisatorische taken 
zullen daarom aan de stafleden worden 
onttrokken en aan de computer worden 
overgedragen, hetgeen de hogere staf de 
mogelijkheid geeft zich meer met de alge- 
mene beleidslijnen bezig te houden. Het 
betekent echter ook dat de „zwakke broe- 
ders" in de organisatie zullen worden ont- 
maskerd en dat zij zich zullen moeten 
aanpassen aan het door de computer aan- Zal de automatisering veel werkloos- 
heid brengen? De angst daarvoor is niet 
groot. Het proces zal misschien met schok- 
ken verlopen, maar m de eerste plaats zijn 
er tal van bezigheden die zich aan de au- 
tomatisering onttrekken doordat zij in 't 
ambachtelijke vlak liggen (metselen of 
schilderen bijvoorbeeld), en in de tweede 
plaats zullen er naar men kan verwach- 
ten tal van nieuwe mogelijkheden en be- 
hoeften worden geschapen, zodat het wel 
eens kon zijn dat men in weerwil van de 
automatisering op den duur toch nog han- 
den tekort komt. 

Een deskundige als Willard Wirtz ziet 
als grootste tegenkant van de automati- 
sering „de ontpersoonlijking" van de ar- 
beid. Of de mens van de toekomst be- 
vrediging zal vinden in arbeid die nau- 
welijks een beroep zal doen in zijn per- 
soonlijke menselijke inzichten, karakter- 
eigenschappen en gevoelens is zeer de 
vraag; juist dit is een typerend voorbeeld 
van de onzekerheden die het moeilijk ma- 
ken de toekomst te voorspellen. 

De vrees dat de „denkende machines" 
op den duur de mens zullen gaan beheer- 
sen in plaats van omgekeerd is niet zo- 
zeer een vrees van de computerdeskundi- 
gen dan wel van de science-fiction schrij- 
vers. Hoewel de wezenlijke aard van het 
menselijke denkproces in feite nog on- 
bekend is, is het toch niet waarschijnlijk 
dat machines dit proces ooit zullen evena- 
ren. Wie zal gelijk krijgen — de Ameri- 
kaanse professor Dreyfus die meent dat 
computers niet in staat zijn de denkpa- 
tronen te vormen die de grondslag vor- 
men van creatieve prestaties, of de com- 
puterdeskundige wiens repliek luidde: 
„wacht maar! We bouwen nog wel eens 
een computer die alle critici doodschiet". 

De toekomst zal het antwoord moeten JAARCONCERT MUZIEKKAPEL 

Het traditionele jaarconcert van de Zand- 
voortse Muziekkapel is vastgesteld op za- 
terdag 4 maart a.s. De uitvoering zal wor- 
den gegeven in de grote zaal van restau- 
rant „Zomerlust". 

BIJEENKOMST R.K. VROUWEN- 
GILDE 

Het r.k. Vrouwengilde in Zandvoort belegt 
op woensdag 8 februari a.s. een bijeen- 
komst in de Vijverhut. Het bestuur heeft 
mevrouw E. M. Brons-Helsloot, lid van de 
Haarlemse gemeenteraad en van het Vrou- 
wen-Dispuut in Amsterdam, bereid gevon- 
den een inleiding te houden over het on- 
derworp: „De vrouw in de politiek". 

BRANDWEERVENIGING HIELD 
JAARVERGADERING 

Voiige week hield de brandweervereniging 
„Zandvoort" de jaarlijkse algemene leden- 
vergadering in restaurant „Zomerlust" aan 
de Kosterstraat. Na behandeling van de 
jaarverslagen van penningmeester en se- 
cretaris vond een bestuursverkiezing 
plaats. In de vacature ontstaan door het 
aftreden van de secretaris en oprichter 
van de vereniging, de heer K. Paap', werd 
de heer P. J. M. Versteege benoemd. De 
heer L. Paap werd bij acclamatie herko- 
zen. In de kascommissie namen de heren 
R. van der Mije, J. J. Sebregts en M. W. 
Terol zitting. 

De heren K. Loos en C. Termaat, die 
onlangs het diploma adembescherming 
hebben behaald, werden bevorderd tot 
brandwacht eerste klasse. 

Met terugwerkende kracht vanaf 1 ja- 
nuari 1967 werd de heer W. L. Seders van 
hoofdbrandwacht tot onderbrandmeester 
en de heer J. Hoogstraten van brandwacht 
eeiste klasse tot hoofdbrandwacht bevor- 
deid. 

VERGADERKALENDER 

7 febr. — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

9 febr. — Zandvoortse Handelsvereniging, 
jaarvergadering, Zomerlust. 

9 febr. — NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

9 febr. — V.V.D., afd. Zandvoort, open- 
bare vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 febr. — Partij v. d. Arbeid, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

10 febr. — Ned. Reisvereniging, jaarverga- 
dering, hotel Keur. 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. ONDERKOMEN BRANDWEER 

volkomen onvoldoende 

Een jaar geleden werd door het college 
van b. en w. in overleg met de inspectie 
van het brandweerwezen en de comman- 
dant van de het vrijwilligerskorps als de- 
finitieve plaats voor de nieuwe brandweer- 
garage het Zwarteveld aangewezen. 

Op verzoek van het college heelt daarna 
de brandweerinspectie een functieschema 
voor een nieuwe brandweergarage aan het 
gemeentebestuur doen toekomen, hetwelk 
was berekend naar een biandweerapparaat 
voor een bevolking van veertigduizend zie- 
len en regionaal oczien, volkomen verant- 
woord. 

Sindsdien heeft de biandweet over dit 
20 nijpende probleem niets meer vei no- 
men. Dat deze gang van zaken de gemoe- 
deren van het koips danig in beroering 
hioft gebiacht is volkomen begrijpelijk, 
zo deelt de commandant, de heer J. Zeep- 
vat, mede in het jaarverslag ovei 1966. 
Hij verklaart nogmaals, dat gezien het 
belangrijke bewakingsgebied rustig gesteld 
kan worden, dat de huidige behuizing vol- 
komen ongeschikt moet worden geacht. 

De moeilijkheden worden nog vergoot 
door het parkeren van auto's in de Kleine 
Krocht, waarbij het publiek op drukke 
dagen zelfs voor de uitrit van de garage 
auto's plaatst. Een zeer gevaarlijke situ- 
atie, zoals terecht wordt opgemerkt. 

Zandvoort beschikt over materiaal van 
1935 en 1936. Noodzakelijke vernieuwing 
van het overjarige lagedrukmaterieel wordt 
reeds jarenlang bepleit bij het gemeente- 
bestuur. Er is thans een urgentieprogram 
opgesteld in overleg met het brandweer- 
wezen. 

Ten aanzien van de verbetering van de 
alarmering kunnen binnenkort voorstellen 
worden verwacht. Met het testen van en- 
kele systemen is een begin gemaakt. De 
komst van portofoons, waarvan de aan- 
schaf inmiddels is goedgekeurd, betekent 
een aanzienlijke verbetering in de com- 
municatie. 

Voor brand en hulpverlening werd ge- 
durende het vorige jaar 57 maal uitgerukt, 
in 1965 74 maal. De totale brandschade 
wordt geraamd op ruim drie en veertig 
duizend gulden. CIRCUIT ONGEVAL 

Zondagmiddag sloeg een auto op het cir- 
cuit over de kop. De 27-jarige bestuurder 
werd met rugklachten in een Haarlems 
ziekenhuis opgenomen. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Indisch tr% BST SUfBSfS i > 

Restaurant SJ %M BL fff ÈT U Mm 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 (fWnwnUÜjk?, uitpMttitofrs>$£afyi ? Overheid heeft de schijn tegen zich! Vrienden, boze tongen beweren dat de ge- 
meente Zandvoort een uitputtingsslag aan 
het voeren is tegen de burgerij. Iemand — 
wie, doet er niet toe, er is nog steeds pro- 
fessionele geheimhouding — , iemand ver- 
telde mij dat het gemeentebestuur niet 
zonder reden de laatste tijd tot diep in de 
nacht vergadert. Het wil daar mee berei- 
ken dat de inwoners van Zandvoort murw 
gemaakt worden met ellenlange raads- 
agenda's en nog veel langere discussies, 
die de raadsleden zelf ook duf maken. Een 
tweesnijdend zwaard dus, dat enerzijds de 
vroede man of de vroede vrouw tureluurs 
maakt, en anderzijds de argeloze toeschou- 
wer naar bed jaagt, zodat van werkelijke 
burgerzin geen snars overblijft. (Te veel 
van het goede wordt op den duur een inge- 
worteld kwaad, vrienden. Vergeet dat niet). 

Die zegsman van mij ging te ver, dacht 
ik. Ik vind het namelijk nogal gezocht 
van hem het gemeentebestuur een duf- 
heidsactie te verwijten, omdat hier geen 
bewijzen voor zijn. Wat hij een bewijs of 
een symptoom van een kwalijke instelling 
ten opzichte van de burgerij noemt, is vol- 
gens mij een puur toeval. Een keer tot 
half drie in de morgen en een paar keer 
tot over 1 uur vergaderen kan er evenzeer 
op wijzen dat het b. en w. ernst is met 
de gemeentelijke besognes. En dan kun- 
nen zij daarvoor offers vragen. Een agen- 
da t van 22 punten bijvoorbeeld kan zo'n 
offer zijn. 

En nu trof men het de laatste keer ook 
niet zo best (als men vroeg naar huis had willen gaan) want de burgemeester moest 
nog z'n tiaditionele nieuwjaarsrede af- 
steken en hoewel deze in vergelijking met 
de beschouwingen van zijn voorganger, 
vrij kort uitviel, gingen er toch twintig 
kostbare minuten mee heen. 

Toen volgde er een verwarrend ^geharre- 
war over de samenstelling van commissies 
en benoemingen van vertegenwoordigers 
uit de Raad in die commissies, enz. enz. 
Kijk, dat moet in de toekomst natuurlijk 
weer veel vlotter gaan, want over dit 
soort agendapunten werd vroeger nage- 
noeg geen woord gezegd. Men stemde of 
men stemde niet en daarmee was de kous 
af. Nu zit het kwaad al direct in de op- 
zet: Men wil een lid van een bepaalde 
commissie vervangen door een ander — 
om nieuw bloed te krijgen! — maar men 
verzuimt de beide betrokkenen in kennis 
te stellen van dergelijke plannen. Dat 
vraagt om narigheid. Als het dan daar- 
enboven nog gebeurt dat eerstgenoemde 
er uit moet omdat hij geen leerplichtige 
kinderen meer heeft, maar grootvaders 
laat zitten en de tweede van te voren niet 
duidelijk maakt dat men hem in de com- 
missie nodig heeft, dan gaan de leden 
daar eens even voor zitten. Tja. 

Dan gaan b. en w. voorstellen dat er 
een locomotief moet aangekocht worden 
voor ƒ 19.500,-. Goed, zegt een der leden, 
ik heb er ƒ 500,- van af gepingeld. Het 
was de bedoeling om er drie en een half 
duizend van af te krijgen, maar dat luk- 
te niet! 

Zeker, zo' man is z'n presentiegeld ten volle waard, maar het geeft een ander 
de gelegenheid de knellende vraag te 
stellen: „Waar gaan we naar toe, als 
raadsleden op de zetel van b. en w. gaan 
zitten?" 

Inderdaad, waar gaan we naar toe. 

En dan was het hier nog een geval van 
een locomotief, die niet eens gewenst 
was. De man, voor wie het ding bestemd 
was, wilde 'm niet eens hebben, die heeft 
een hekel aan spoortreinen omdat hij er 
vroeger misschien nooit mee heeft mogen 
spelen van z'n broertje. (Je moet nooit op 
iemands gevoeligheden gaan staan, vind 
ik). 

Vervolgens een driftig heen en weer ge- 
praat over allerlei voorstellen, waaronder 
de aankoop van een verzorgingshuis an- 
nex de plannen tot een verpleeghuis 

stakende stemmen. (Je vraagt je af of er 
nou niet eentje aan de andere kant had 
kunnen gaan staan. Was het 7 — 9 of 9 — 7 
geworden. Dan was ons de volgende 
maand tenminste al weer één agendapunt 
bespaard gebleven.) 

En als klap op de vuurpijl: een beslo- 
ten zitting, zo maar er tussen door! Een 
half uur lang achter gesloten deuren pra- 
ten ovor straatnamen. Nou, ik moet be- 
kennen dat zo iets bijna wel op een door- 
gestoken kaart gaat lijken. Je zou zo 
denken dat ze hel lastig willen maken! 

Gelukkig is er mee bereikt dat het Bad- 
huisplein z'n naam mag behouden. En 
terecht, vrienden. Een Badhuisplein is voor 
een badplaats een gewijde plaats, ook al 
staat er geen badhuis (meer) op. Dat is 
ergens anders. En daar is ook genoeg over 
te doen geweest. U weet het al: Een dub- 
beltje meer voor een douche en vijftien 
centen extra voor een kuip. Tel uit je 
winst. 

Ze hebben weliswaar de schijn tegen 
maar van boosaardig opzet is mij niets 
gebleken, vrienden. BARTJE MEER DAN EEN JEUGDLIEFDE „Hoe kan men Zandvoort als badplaats 
Handhaven als men zich op een standpunt 
plaatst, waarvan het gevolg moet zijn dat 
het zich niet verder als zodanig kan ont- 
wikkelen?" 

Deze vraag stelt burgemeester Nawijn 
in zijn j.l. dinsdag gehouden nieuwjaars- 
rede, naar aanleiding van de bezwaren die 
tegen het door de gemeente opgestelde en 
vorig jaar door de raad goedgekeurde be- 
stemmingsplan „Zandvoort-Zuid" zijn in- 
gebracht. 

„De bezwaarden," zegt de burgemeester, 
zien helaas over het hoofd dat het begrip 
badplaats niet voor eens en voor altijd het- 
zelfde is en ook niet kan zijn. Zoals zij — 
misschien m hun jeugd — Zandvoort als 
badplaats liebben aangetroffen, was an- 
ders dan de generatie voor hen Zandvoort 
als badplaats heeft ervaren en gewaar- 
deerd", aldus de eerste burger. 

Is dat wel zot Is natuur- en landschaps- 
bescherming in Zandvoort louter een 
kivstie van sentiment, van een jeugdliefde, 
die door de tijd onder de voet dreigt te 
worden gelopen? Of gaat het hier om een 
zaak van meer dan persoonlijke betekenis, 
één die van vitaal belang is voor het voort- 
bestaan van Zandvoort als recreatie- en 
ivoonoord: het behoud van de natuurgebie- 
den? Wij houden het op het laatste. 

Er zou waarschijnlijk nimmer met zo 
veel nadruk en zo frequent tegen plan- 
„Zwd" en andere bebouwings- en uitbrei- 
dingsplannen zijn geageerd, wanneer de 
gemeente bij het opstellen van de plannen 
rekening zou hebben gehouden met de re- 
creatieve waarde en functie van het land- 
schap rond Zandvoort. De overheid heeft 
echter bij herhaling blijk gegeven geen 
ancleic interesse voor de duinen te koeste- 
ren dan bouw-interesse. Bij de na-oorlogse 
uitbreiding van de gemeente in zuidelijke 
en noordelijke richting is het landschap 
volledig aan de bebouwing ten offer ge- 
vallen. 

Een suggestie, om bij de verdere uit- 
bouw van de gemeente in zuidelijke rich- 
ting een gedeelte van het duinterrein te 
reserveren voor de stichting van een duin- 
park werd zonder meer van de hand ge- 
wezen en van een in de jaren vijftig uit- 
gewerkt plan van de Heidemaatschappij 
is nooit meer iets vernomen. Dat kostbare 
natuurgronden, in Zandvoort-Zuid en langs 
de Kennemerweg , nog niet voor de open- 
luchtrecreatie verloren zijn gegaan, is 
voornamelijk te danken aan de waakzaam- 
heid van natuurbeschermingsorganisaties 
binnen en buiten Zandvoort en aan de be- 
slissing van de Kroon inzake plan „Zuid". 

Wanneer, zoals in de jaarrede tot uit- 
drukking wordt gebracht, gestreefd dient 
ie loorden naar een evenwichtige groei en 
ontwikkeling van de badplaats, dan zal 
men daarbij niet alleen de economische as- 
pecten in ogenschouw dienen te nemen, 
maar ook aandacht moeten gaan schen- 
ken aan de recreatieve waarde van het 
natuurbezit voor Zandvoort. „Op straffe 
van desastreuse gevolgen bij nalaten daar- 
van". Een dreigende zin, die wij ontlenen 
aan de nicuwjaarsboodscliap. Vrijdagavond 10 februari 
spreekt: 

Fractievoorz. PvdA Amsterdam 
Gemeenschapshuis 8 uur 

LIJST 2 - J. M. DEN ÜYL 

Winkelinvenfaris, 

ook in afzonderlijke delen. Uitstekende toonbanken 
en wandvakken. 

J.Th. Kort 

Grote Krocht 30—32, Zandvoort, Telefoon 2666 'S 

M ODELSL&G ERIJEN 

Dinsdag* woensd&ig- 

en donderd®gE*®kiam& 

£500 gram $.4-0 * 75© g^am f*7Q 

per Iciio 2>»50 

Heerlijke saucijsen 

500 gram 1.50 - per 1 kïSo 2.50 

Boter» uut aBse B*&sBic§ep«lBHefstuk 

2S0 gram 1.98 

BoterniaBse paarcfiesibiefsf uk 

250 gram 1.59 

Pracht ige magere doorregen 
varkensiajppen 500 gram 1.B8 

Enorme afslag 
warkenskarÊsonade 

s*e®dm v.a 500 gs*am Haltestraat 30 - Telefoon 2175 2.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag l t februari: HCSC — Zandvoortm. 


9—0 


VVB2— Zandvoortm. 2 


2—4 


VVSV 2— Zandvoortm. 3 


2—2 


Zandvoortm. 4 — VEW 5 


0—2 


Haai'lem a — Zandvoortm. a 


1—2 


EDO d — Zandvoortm. b 


— 4 


Haarlem e — Zandvoortm. c 


1—5 


Zandvoortm. d — NAS b 


2—2 


HFC g—Zandvoorlm. e 


1—7 


Zandvoortm. f — Renova c 


2—1 


Zandvoortm. g — HFC h 


0—6 


Pupillen: 
Bloemendaal a — Zandv.m. a 


afg. 


Zandvooitm. b— RCH b 


1—2 


Zandvoortm. c — TZB a 


0—1 


Zandvoortm. d — TZB b 


3—2 Uitslagen zondag 5 februari: 

Vriendschappelijk: 

Zandv.m. 1 — Watergraafsmeer 1 3 — 1 

Zvm. comb. — Watergraafsmeer 2 2 — 

Competitie: 

Hollandia 2 — •Zandvoortm. 2 1 — 1 

Zandvoortm. 3— IEV 2 1 — 5 

EHS 3— Zandvoortm. 5 1 — 6 

Zandv.m. 7 — Terrasvogcls 4 3 — 2 

Heemstede 7 — Zandvoortm. 10 — 7 

Schoten 9 — Zandvoortmeeuwen 11 2 — 4 

Geel Wit 6— Zandvoortm. 12 3 — 

Junioren: 

O. Gezellen a — Zandvoortm. a 4 — 1 

NAS b— Zandvoortm. b 9—1 

Zandvoortm. c — HBC c 3 — 3 

BSM b — Zandvoortm. d gest. 
□ 

Ranglijst: De stand in 


afd( 


ïling 


West, 3e klasse E, 


luidt als volg 


Zandv.m. 


13 


6 


6 


1 


18 


34—22 


Ripperda 


13 


7 


3 


3 


17 


24—12 


WA 


13 


7 


3 


3 


17 


19—16 


VSV 


10 


5 


3 


2 


13 


19—12 


St.Pancratius 


12 


5 


3 


4 


13 


28—18 


HBC 


13 


4 


5 


4 


13 


24—20 


TYBB 


13 


4 


5 


4 


13 


23—21 


RW 


12 


o 


4 


5 


10 


17—27 


Beverwijk 


13 


4 


2 


7 


10 


22—30 


ADO '20 


13 


3 


4 


6 


10 


15—24 


Velsen 


12 


3 


3 


6 


9 


15—21 


Neerlandia 


13 


2 


3 


8 


7 


18—35 Afdeling handbal 

Uitslagen zaterdag l t februari: 

Meisjes a 1: IJmond — Zvm. 10 — 3 

Uitslagen zondag 5 februari: 

Heren 2.Rapiditas — Zandvoortm. 16 — 18 

Heren 1: Zandvoortm. 2 — Full Speed 14 — 7 MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boehen Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Harris - S.O.S. van de Pool. 1963. 
du Maurier - De parasieten. 1950 
Moeschlin - De romance van Axel von 

Fcrsen en Marie Antoinette. 1966 
Richter - Hanna en Jörg. 1966 
Simmel - Ik beken. 1966 
do Vrieo - Boeren en burgers in Buitenveen 

1966 
Wicscl - De poorten van het woud. 1966 
Wittlin - Modigliani, prins van Mont- 

parnasse. 1965 
Krispien - Schatten aus den Sec. 1965 
Caldnell - The sure hand of God. 1947. 
Canning - The Whip Hand. 1965 
Boutefeu - Le mur blanc. 1965 

O ntivikkeli ngslect uur. 

Blocher - Hoe laat is het op de klok 

van Israël. 1957 
Cooke - Ons man's America. 1952 
van Gelder - Cultuurgeschiedenis van 

Nederland in vogelvlucht. 1965 
Holland in vroeger tijd. Deel VI. 1964 
Kenia (Landendocumentatie). 1966 
Kipphardl - De zaak Oppenheimer. 1965 
Klassieke Russische verhalen. 1965 
Kuitert - Wilde salie; het wilde Westen in 

licht en schaduw. 1965 
Mayer - Havenstand in de Frontlijn. 1965 
Mexico (Landendocumentatie). 1966 
Niger (Landencombinatie). 1966 
Pressor - Amerika. Deel 2. 1965 
Sablonière - Negerverhalen. 1965 
Schulte Nordholt - Amerika. 1965 
Shakcspeare - Leer om leer. 
Spierdijk - Perzische kwatrijnen van Baba 

Tahir en Hafis. 1964 
Vorstelijke feesten. 1966 
Wciss - De vervolging en de moord op 

Jean Paul Marat. 1964 HOLLANDS RUNDVLEES Varkenskarb., 500 gram 2.28 
Malse biefstuk, 250 gr. 1.98 
Kalfslappen, 500 gram 2.68 
Dikke riblappen, 500 gr. 2.78 
Bieflappext, 500 gram 3.28 
Mag. riblappen, 500 gr. 3.28 Friese slage • • rij 

Kleine Krocht 1 lij aankoop 

van 2.50 

vlees 

een pakje 

margarine 

voor 0.1 Acte* zei . Een tweetal „kortsluitingen" uit het jong- 
ste Hoogoventoernooi: 

/ SZABO — REE 

1. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 3. Pbl-c3, 
Lf8-b4, 4. e2-e3, 0-0, 5. a2-a3, Lb4x3+, 
6. b2xc3, b7-b6, 7. Pgl-e2, Pb8-c6, 8. Pe2- 
g3, Lc8-a6, 9. e3-e4, Pf6-e8 10. Lfl-d3, 
Pc6-a5, 11. Ddl-e2, c7-c5, 12. d4-d5, Dd8-h4, 
13. 0-0, Pe8-d6? (Met dien verstande, dat 
Wit gerocheerd heeft i. p. v. 13. Le3, is 
deze stelling bekend uit de partij Geller- 
Smyslov, Amsterdam 1956, welke partij 
voordelig voor Zwart verliep. Het op het 
oog geringe verschil is evenwel van be- 
slissende aard. I.p.v. de tekstzet was vol- 
gens de witspeler 13. ...f6 sterker) 14. e4- 
e5!, Pd6xc4, 15. d5xe6, d7xe6? (Nu is er 
geen houden meer aan; beter was het te- 
rugnemen met de f-pion) 16. Pg3-e4!, h7- 
h6 (Nu blijkt het verschil met Geller-Smys- 
lov: daar had Zwart Pc4xe3 kunnen doen! 
Beter dan de tekstzet is er niet: 16. ...De7, 
17. Pf6 + ! etc.) 17. g2-g3, Dh4-e7 (Of 
...Dh3, 18. f4 benevens Pf2) 18. Pe4-f6+!, 
Kg8-h8 (Na nemen loopt Zwart mat) 
19. De2-e4, g7-g6, 20. De4-h4 en Zwart gaf 
zich gewonnen: 20. ...h5, 21. Dg5 en mat. 
De witte spelvoering schijnt op een Hon- 
gaarse analyse te berusten; de zwartspeler 
heeft het verschil tussen 13. 0-0 en 13. Le3 
niet onderkend. 

II GHITESCU — DONNER 

I. d2-d4, Pg8-f6, 2. c2-c4, e7-e6, 2. Pgl-f3, 
d7-d5, 4. Pbl-c3, c7-c5, 5. e2-e3, Pb8-c6, 6. 
a2-a3, c5xd4, 7. e3xd4, Lf8-e7, 8. c4xd5, 
Pf6xd5, 9. Lfl-d3, Pd5-f6, 10. 0-0, 0-0, 

II. Lcl-g5, b7-b6, 12 Ddl-e2, Lc8-b7 (En 
niet 12. ...Pd4:?, 13. Pd4:, Dd4:, 14. Tadl, 
Dc5, 15.Lf6: en 16. De4 etc.) 13 Tal-dl, 
g7-g6, 14. Ld3-c4, Pf6-d5 (Het gesloten 
houden van de diagonaal c4-f7 (i. v. m. 
mogelijke offerwendingen op f7 (na Pe5) 
of e6) en het voorkomen van d4-d5 is van 
het grootste belang) 15. Lg5-h6, Pd5xc3? 
(Onbegrijpelijk! Wat de zwartspeler de 
vorige zet nog onderkende, vergeet hij nu! 
Na gewoon 15. ...Te8, 16. Pe4, Lf8, 17. Dd2 
staat wit vrijer, maar bepaald niet gewon- 
nen. Na de tekstzet is het snel uit.) 16. b2x 
c3, Tf8-e8, 17. d4-d5! (Natuurlijk) 17. ... 
e6xd5, 18. Lc4xd5, Dd8-c7 (Op 18. ...Dc8 
was 19. Dc4 dodelijk. Nu volgt een mooi 
slot) Zie diagram éï« J ifif 
a Dcdefgh 

19. Lc4xf7!, Kg8xf7, 20. De2-c4+, Kf7-f6, 
21. Pf3-g5! en Zwart gaf op. De dreigingen 
legen zijn koning zijn te talrijk: De6, Df7, 
Ph7. Op 21. ...Lf8 was 22. Ph7: + !, Dh7:, 
23. Df4+, Ke6, 24. Tfel en mat gevolgd 

Een tweetal gevoelige klappen voor onze 
landgenoten! 

Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem ZANDVOORTMEEUWEN WON 

VRIENDSCHAPPELIJKE 

WEDSTRIJD 

De voor j.1. zondag vastgestelde vriend- 
schappelijke ontmoeting tussen het eerste 
elftal van Zandvoortmeeuwen en Water- 
graafsmeer is voor de kustbewoners in een 
3 — 1 overwinning geëindigd. Voor de thuis- 
club scoorden aanvoerder Stobbelaar (2x) 
en zijn broer Arend Stobbelaar. 
u< WASCOMBINATIE 
te koop m. verw., merk Ci- 
wa. de Luxe ƒ 150,-. Cel- 
siusstraat 12. Tel. 4806. SAMEN WONEN. Kamer 
m. kookgel.h. of warme 
maalt., kleine inboedel, 
oudere dame, vitaal. Kan 
behulpzaam zijn (n.h.) Br. 
nr. 1101 bur. Z. Crt. Gevr. v. plm. 1 jaar of lan- 
ger goed verwarmde FLAT 
of HUIS, gesch. v. 3 pers. 
(volw.) Gaarne br. m. pr. 
opg. Oosterparkstraat 62 
of tel. 3968. BOEKENKASTJE te koop, 
ƒ 25, — en 2 één-pers. KA- 
POKMATRASSEN, 90 cm 
breed. Jac. P. Thijsseweg 
19, tel. 2148. Tropisch AQUARIUM met 
vissen te koop. Tel. 3417. Te koop gevr. ROTAN 
WIEG. Telefoon 4956. SPOEDREPARATIES 

KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed V. V. D. Lijst 3 V. V. D. 

OPENBARE VERGADERING 

Gemeenschapshuis, aanvang 20.15 uur. 

DONDERDAG 9 FEBRUARI a.s. 
Spr.: mr. dr. C. Berkhouwer, liet Tweede 
Kamer. Onderwerp: KIEZEN of DELEN. V. V. D. Lijst 3 V. V. D. Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 11 febr., 8 u. 

Toneelgroep Theater 

„Trommelen in de 

nacht" 

Ma. 13, di. 14 en wo. 
15 februari, 8 uur 

Toneelgroep Centrum 

Ab. B, C, D. 

De reis om de wereld 

in 80 dagen 

Vrijdag 17 febr., 8 uur 

Toneelgroep Centrum 

De thuiskomst 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10 — 15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. en ontslag MET DE CP NAAR LINKS MARCÜS BAKKER LIJST 
H.T.S.-er, voor 3 maanden 
practisch werken in Zand- 
voort, zoekt van 1 mei — 
1 aug. KAMER m. ontbijt 
en avondeten. Gaarne br. 
m. prijsopg. aan J. G. E. 
Groneman, Abelenstraat 67 
Hengelo-O. 
Dat kunt ook* U 

zeggen na een 

advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
COURANT 
Achterweg 1 

Uw advertentie immers 
bereikt alle groepen 

van 
Zand voorts bevolking! ^^^Ê0^^^^^^^^f^^^^^^^ Zandvoortse Bridgeclub 

Na de derde wedstrijd van de derde com- 
petitie bezet de fam. Spiers in de A-lijn 
de eerste plaats. Het koppel Berrier-Wan- 
na is tweede met 161.51 %. 

In de B-lijn heeft het dameskoppel Ser- 
vaas-Sneiders de leiding met 177.03 %, ge- 
volgd door het dameskoppel Dröse-Hel- 
doorn met 160.02 %. 

In de C-lijn wordt de eerste plaats in- 
genomen door het dameskoppel Plugge- 
Snijer met 171.80 %. De tweede plaats is 
voor het koppel Garrelfs-van der Houten 
met 161.38%. 

In de viertallencompctitie versloeg 
Zandvoort BOC uit Haarlem met 4 — 2. DE RPS IN JANUARI 

De netto-besparingen bij de Rijkspost- 
spaarbank zijn in januari j.1. nagenoeg ge- 
lijk gebleven aan die in de overeenkom- 
stige maand van 1966 n.1. 16,6 miljoen gul- 
den tegen 15,8 miljoen. 

Vergeleken met 1966 zijn de ingelegde 
bediagen met 23 pet gestegen, de opne- 
mingen met 27 pet. 

In januari werd ingelegd 141,1 miljoen 
(in januari 1966: 114,4 miljoen) en opge- 
nomen 125,5 miljoen (vorig jaar: 98,6 mil- 
joen). 

Het inlcggerstegoed bedroeg uit. janu- 
ari (incl. de bijgeschreven rente) 4505,6 
miljoen tegen 4225 miljoen op 31 januari 
1966. 

D 

Bij het kantoor van de Rijkspostspaarbank 
in Zandvoort werd in de afgelopen maand 
ƒ 106.718, — ingelegd en uitbetaald een be- 
drag van ƒ 156.663,, — . NEDERLAAG POLITIEELFTAL 

Het elftal van de Zandvoortse Politie 
Sportvereniging heeft zondagmorgen een 
3 — 2 nederlaag geleden tegen een elftal 
van de supportersvereniging „Haarlem' Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
Óliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'Iem 

(02500) 63347 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E: Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! 67e jaargang no 12 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 VRIJDAG 10 FEBRUARI 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Prov. Planologische Commissie van Noord- Holland : Bestemmingsplan Kennemerweg 

voldoet niet aan gestelde eisen De Provinciale Planologische Commissie van Noord-Holland heeft het college van 
Gedeputeerde Staten geadviseerd het vorig jaar door de Zandvoortse gemeenteraad 
goedgekeurde bestemmingsplan „Kennemerweg" te verwerpen. Tegen" het plan heb- 
ben zowel de „Stichting Bescherming Duinlandschap" als de groep „Boissevain" bij 
de Raad en G.S. hun bezwaren kenbaar gemaakt. In het aan Gedeputeerde Staten uitge- 
brachte adviesrapport schrijft de commis- 
sie dat het betreffende duinterrein, be- 
brensd door de Zandvoortselaan, Kenne- 
merweg, de voormalige trambaan en de 
Herman Heijermansweg, bestemd is voor 
recreatieve of culturele doel.einden waar- 
op eveneens bebouwing is toegestaan van 
buitenplaatsen op minimaal 1 ha-terrein 
oppervlak (5 bungalows). 

Op verzoek van het Zandvoortse ge- 
meentebestuur is meermalen een bebou- 
wingsplan voor deze gronden met bunga- 
lows in de vergadering van de voormalige 
Commissie voor de Gemeentelijke Plannen 
aan de orde geweest. Nadat deze commis- 
sie aanvankelijk afwijzend tegen deze be- 
bouwingsplannen van dit fraaie duinter- 
rein stond, werd uiteindelijk na ampele 
overweging gezwicht voor de argumenten 
van het gemeentebestuur dit terrein te 
bebouwen, daar het anders nog verder zou 
worden afgetrapt en de kwetsbare duin- 
begroeiing op den duur geheel zou wor- 
den vernield. Het stichten van enige bun- 
galows zou wellicht tot gevolg hebben dat 
in ieder geval de eigen particuliere tuinen 
zouden worden onderhouden. 

De commissie heeft het college van b. 
en w. begin januari 1962 medegedeeld, dat 
zij accoord ging met een spaarzame be- 
bebouwing van 1 bungalow per ha (Het 
terrein is ca 5 ha). Voorts is nadrukke- 
lijk gewezen op het verdere verlangen van 
de commissie, de bouwplaatsen na zorg- 
vuldige bestudering vast te stellen en zo 
exact mogelijk in het plan aan te duiden. 

Een jaar later werd een schetsplan " dat 
in de bouw van 8 bungalows voorzag door 
de Commissie van de gemeente plannen 
behandeld. Hoewel dit weer enkele bun- 
galows meer omvatte dan het aantal dat 
de Commissie eerder als wenselijk voor 
ogen stond, werd dit plan toch na uitvoe- 
rige beschouwingen aanvaard. Hierbij 
werd het gemeentebestuur van de bad- 
plaats in overweging gegeven een uitbrei- 
dingsplan, overeenkomstig bedoeld schets- 
plan, te doen vervaardigden. 

Het vorig jaar door de gemeenteraad 
vastgestelde bestemmingsplan voldoet 
echter in het geheel niet aan bovenge- 
noemde — door de commissie gestelde — 
eisen. Niet alleen dat het bebouwingsvlak 
aan de oostzijde zich weer verder uitstrekt 
dan terzake in het gewijzigde streekplan 
is voorzien, doch ook het aantal bunga- 
lows dat op dit terrein is toegestaan is 
met ca. 50% verhoogd (thans ca. 12). 

Voorts is het plan niet voldoende uitge- werkt, de bouwplaatsen en de toegangs- 
wegen zijn. n.1. in het geheel niet aan- 
gegeven. Van enige garantie, dat aan de 
verlangens van de Commissie van de Ge- 
meentelijke plannen zal worden voldaan is 
nog afgezien van het aantal bungalows — 
dan ook in dit geval geen sprake. 

Op grond hiervan adviseert de Planolo- 
gische Commissie het gehele plan niet 
goed te keuren en het gemeentebestuur van 
Zandvoort te verzoeken het plan, voor wat 
het bebouwingsvlak betreft overeenkom- 
stig het streekplan te herzien en de be- 
grenzingen van de verschillende bebou- wingsvlakken nauwgezet op de kaart vast 
te leggen. 

Voorts verdient het naar het oordeel 
van de commissie aanbeveling b. en w. 
aan te raden dit terrein nog een enigszins 
recreatieve functie te laten behouden, het- 
geen wellichl mogelijk is in de vorm van 
'n bungalowpark met enige openbare wan- 
delpaden. Ter verzekering van voldoende 
vrijheid voor de bewoners van de bunga- 
lows, is het dan ook uit dien hoofde ge- 
wenst de particuliere terreinen zo groot 
mogelijk te houden, aldus de Planologische 
Commissie van Noord-Holland. G In een voor vrijdag 24 februari a.s. vast- 
gestelde openbare zitting van het college 
van G.S. in het gebouw van de Provincia- 
le Griffie, Dreef 3, Haarjem, worden de 
adressanten in de gelegenheid gesteld hun 
bezwaren tegen het bestemmingsplan 
„Kennemerweg" mondeling toe te lichten. 
De „Stichting Bescherming Duinland- 
schap" zal worden vertegenwoordigd door 
mr. H. J. Pot uit Haarlem. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

ÏÏSLu 'DJEMPQL' 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 Ins land moet zuinig zijn 

op natuur bezit Het uiterlijk van Nederland verandert sterk. Een groots proces van uitbouw en re- 
constructie is op gang gebracht. Industrialisatie, stedebouw, agrarische vernieu- 
wing, wegenbouw, IJsselmeer-, Delta- en Lauwerszee-projecten zijn alle onderdelen 
van deze gigantische veranderingen. Zij worden tot stand gebracht om werk en wel- 
vaart voor de toekomst veilig te stellen. Bij dit ontzagwekkende technische ontwik- 
kelingsproces mag men echter niet vergeten grote aandacht te geven aan het be- 
houden, beheren en waar mogelijk uitbouwen van ons nationale bezit aan natuur- 
schoon. Deze waarschuwing is afkomstig van ir. A. Stoffels, directeur van het 
Staatsbosbeheer. Een instituut, dat bij veel Nederlanders alleen bekend is door de 
bordjes „Verboden toegang" of „Niet buiten de paden treden". Fotokrant 
met prijsvraag Ter gelegenheid van de opening van het 
a.s. zomer- en badseizoen verschijnt de 
Zandvoortse Courant begin mei met een 
speciale fotokrant waaraan een adverten- 
tie-prijsvraag is verbonden. Een prijs- 
vraag waaraan iedereen kan deelnemen 
— de fotokrant zal huis-aan-huis worden 
bezorgd — en die voor niemand onover- 
komelijke moeilijkheden zal opleveren. Na- 
dere bijzonderheden — o.m. over de te 
winnen geldprijzen — treft men aan in de 
fotokrant. BURGERLIJKE STAND 

3 tot 9 februari 1967 

Geboren: Maria Thérèse, d.v. L. W. van 
Deursen en M. P. Jansen; Barbara Louise, 
d.v. W. A. Neerincx en L. Th. A. Verheij. 

Ondertrouwd: Jacob Harteveld en Cor- 
nelia Paap; Piet Kerkman en Hermina 
Frantzen; Johannes Maria Habraken en 
Catharina Johanna Jane Feldkamp. 

Overleden: Johanna Alma Reinshagen, 
oud 81 jaar, geh. gew. met G. F. van Ros- 
sum; Charlotte Reuhl, oud 57 jaar, geh. 
met R. E. Kerkhoven. 

WATERGETIJDEN 

HW 


IM 


r HW LW 


strand 


febr. 
berijdbaar 


12 


5.33 


1.00 


17.31 


13.30 


9.30—15.30 


13 


6.03 


1.30 


18.13 


14.00 


10.00-r-16.00 


14 


6.34 


2.00 


18.44 


14.30 


10.30— 16.30 


15 


7.05 


2.30 


19.20 


15.00 


11.00—17.00 


16 


7.41 


3.00 


19.57 


15.30 


11.30—18.00 


17 


8.18 


4.00 


20.10 


10.00 


12.00—18.30 


18 


9.08 


4.30 


21.39 


17.00 


13.00—19.30 Samengesteld door P. van der Mije KCzn Het Staatsbosbeheer, dat in het ambtelijke 
bos van organisaties wat schuil gaat ach- 
ter natuurbeschermingsraden, recreatiera- 
den en tal van verenigingen, die zich met 
de natuur bezighouden, krijgt een steeds 
belangrijker taak. En al timmeren de 
mannen .van ir. Stoffels in de meest let- 
terlijke zin uitvoerig aan de weg (waar- 
over straks meer), er zijn — en men mag 
rustig helaas zeggen — nog heel wat Ne- 
derlanders, die zich daarover in het ge- 
heel niet druk maken. Het Staatsbosbe- 
heer is de overkoepelende organisatie, die 
als een standvastige schildwacht over de 
Nederlandse natuurrijkdommen waakt. Ar- 
moede zou overigens een betere omschrij- 
ving zijn voor wat Nederland nog aan na- 
tuurgebieden rijk is. En daar zit juist het 
enorme probleem voor ir. Stoffels. Want 
hoe kleiner het natuurgebied, hoe groter 
de zorg. In ons piepkleine landje wordt 
hard om ruimte gevochten. De industrie, 
de bouw vragen enorme lappen grond op 
en hoeveel economen zullen er niet zijn, die 
het een economische doodzonde vinden zo'n 
lapje pure bosgrond „onbenut" te laten? 
Tegen deze opvatting trekt het Staatsbos- 
beheer steeds feller van leer. 

Om onze armoede te illustreren: Neder- 
land is van de Europese landen het dichtst 
bevolkt en het minst bebost. In EEG-ver- 
band beslaat ons land 3 procent van de 
totale oppervlakte van de leden-landen 
(Italië, Frankrijk, Duitsland en de Bene- 
lux), wij hebben echter zeven procent van 
de totale bosoppervlakte. De betekenis van. 
één hectare bos is bij ons dan ook veel 
groter dan in andere landen, zegt het 
Staatsbosbeheer met behulp van de simpe- 
le stelling, dat in Nederland nu éénmal 
méér mensen met 1 ha. moeten doen. 

Juist als steden en industrie zich dras- 
tisch uitbreiden, het levenstempo sneller 
wordt en steeds meer mensen zich bekneld 
gaan voelen tussen de enorme beton- en 
steenmmassa's van de steden, wordt de be- 
hoefte aan rustige stukjes bos of hei gro- 
ter. Om hieraan te gemoet te komen is 
het Staatsbosbeheer al geruime tijd bezig 
steeds meer bossen voor het publiek open 
te stellen. Ook zijn regelingen getroffen 
met particuliere boscigenaren om hun be- 
zit toegankelijk te maken. Uit het jaarver- 
slag van het Staatsbosbeheer (1965) blijkt, 
dat inmiddels van de ruim honderdduizend 
hectaren natuurschoon in Nederland bijna 
85 duizend hectaren voor het publiek toe- 
gankelijk zijn (rond 45 duizend hectaren 
hiervan zijn bos). 

Er is natuurlijk een grens aan de open- 
stelling. Het Staatsbosbeheer verwerft meer 
natuurreservaten om de flora en fauna 
voor de uitroeiing te behoeden. Tijdens het 
broedseizoen van vogels worden bezoekers 
niet .onbeperkt toegelaten. De vogels zou- 
den bij het broeden worden gestoord. Ook 
voor het hertenreservaat op de Veluwe gel- 
den beperkingen. Waneer rustgebieden zou- 
den ontbreken, kunnen de herten zich 
niet handhaven. Toch zoekt het Staats- 
bosbeheer samen met de Directie Fauna- 
beheer naar mogelijkheden om toch meer 
mensen van dit stukje oernatuur te laten 
genieten. Zo is een uitzichttoren gebouwd 
om meer bezoekers te laten kijken naar 
de herten en wilde zwijnen, zonder de die- 
ren zelf te storen. De naam Staatsbosbeheer werkt wat be- 
driegelijk. Het gaat immers al lang niet 
meer alleen om het in standhouden van 
onze bossen. Uit het jaarverslag 1965 
blijkt de toenemende zorg voor planten 
en dieren. Met trots wordt vermeld, dat 
in een van de natuurreservaten (op Wal- 
cheren) nu tenminste zes soorten orchi- 
deeën blijken voor te komen. Een onder- 
zoek is ingesteld naar het voorkomen van 
vleermuizen, voor velen hoogs\. griezelige 
wezentjes, maar toch een van de wonder- 
lijkste diersoorten in Nederland. In 68 
van de 161 bezochte kerken en andere ge- 
bouwen werden vleermuizen aangetroffen. 
Veel zorg heeft het Staatsbosbeheer over 
de vogelstand. Min of meer zeldzame soor- 
ten, zoals lepelaar, grote stern, visdief en 
zilvermeeuw, zijn de laatste jaren hard 
achteruit gegaan door de schadelijke in- 
vloed van landbouwvergiffen. 

Een gloednieuwe taak van het Staats- 
bosbeheer is het meedoen aan de „land- 
schapsplannen", een soort boetseren met 
de natuur om, waar dat maar enigszins 
mogelijk is, kleine bospartijen enz. neer 
te zetten. Belangrijk onderdeel hiervan 
is het aan de weg timmeren. Onderzoe- 
kingen hebben uitgemaakt, dat een goede 
landschapelijke begeleiding van een- auto- 
weg de verkeersveiligheid bevordert. Een 
rustige beplanting zorgt, dat de autobe- 
stuurder zich op de weg kan blijven con- 
centreren. Voor 1970 moet het Staatsbos- 
beheer 550 kilometer nieuwe autosnelwe- 
gen beplanten plus honderd kilometer ge- 
wone rijkswegen. Tussen 1970 en 1980 
staat een dubbele lengte op het program- 
ma 

De zorg voor het bos blijft een van de 
belangrijkste taken. Elke Nederlander 
heeft (gemiddeld) de beschikking over 
213 vierkante meter bos. Telt men andere 
natuurterreinen mee, dan komt men op 341 
vierkante meter. De Drentenaren zijn er 
het best aan toe met 1300 m-. De Gronin- 
gers hebben het veel slechter: 37 m-\ On- 
danks alle bosarmoede wordt nog altijd het 
nodige omgehakt. Ook door het Staatsbos- 
beheer. Het jaarverslag zegt, dat het bos- 
beleid niet alléén óp recreatieve of sociale 
of economische motieven mag steunen, 
maar op een combinatie van alle facetten 
móet steunen. Zo zullen sommige bosge- 
deelten alleen een recreatieve funktie heb- 
ben, terwijl andere ook een taak hebben 
bij de houiproduktie. Jaarlijks oogst het 
Staatsbosbeheer ongeveer 120.000 kubieke 
meter hout. Van de opbrengst worden 
o.a. natuurterreinen aangekocht. En daar- 
mede is ieder weer gebaat. Verkiezingsbijeenkomst VVD in Gemeenschapshuis In een door de afdeling Zandvooit belegde openbare vergadering was donderdagavond 
het woord aan mr. dr. C. Berkhouwcr, lid van de Tweede Kamer voor de V.V.D. 
In de grote zaal van het Gemeenschapshuis hadden zich voor het merendeel geest- 
verwanten van het liberale kamerlid verzameld, plus enkele vertegenwoordigers van 
de partij, die in de gemeenteraad mede-coalitiegenoot van de V.V.D. is, maar in de 
landspoliliek verdei afdrijft van do V.V.D.: de P.v.d.A. AUTO HUREN 

f5," pe* dag 

Model '64, '65 en 1966 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn All Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 De vergadering werd gepresideerd door de 
waarnemend afdelingsvoorzitter, de heer 
E. van Tetterode, die na een kort ope- 
ningswoord tegen half negen het woord 
gaf aan mr. dr. Berkhouwer. 

De spreker van de avond heeft een boei- 
end betoog gehouden, waarin hij de begin- 
selen van de V.V.D. in het kader van de 
verkiezingspropaganda op waardige wijze 
uitdroeg, een wijze, die hem het respekt 
opleverde van zijn politieke tegenstanders 
in de zaal! 

Mr. Berkhouwer begon zijn rede met het 
releveren dat door sommigen op het ogen- 
blik propaganda wordt gevoerd voor het 
z.g. districtenkiesstelsel. Maar dit is de 
klok terugdraaien tot voor 1848. 

Met de communicatiemiddelen die ons 
thans ten dienste staan is het districten 
kiesstelsel in feite een achterhaald begrip 
geworden. 

Het is bovendien een oneerlijk systeem 
omdat het gehanteerd wordt door een 
meerderheid. Spr. gaf enkele voorbeelden 
van Europese landen en merkte op dat 
zelfs in Engeland stemmen opgaan om er 
van af te komen. Politiek gezien noemde 
spr. dit stelsel een overleefde zaak. Spr. 
liet er geen twijfel over bestaan waar de 
V.V.D. staat ten opzichte van Vietnam. 
Hij hekelde de mening die wijd en zijd 
verkondigt dat de Verenigde Staten hier 
de grote boosdoener is, alsof Amerika hier 
slechts territoriale of economische over- 
heersing nastreeft. De V.V.D. steunt de 
Amerikaanse politiek in dit opzicht en 
stelt zich achter ieder constructief streven 
tot oplossing van het conflict en het be- 
reiken van de vrede. Door alle anti-propa- 
ganda heen dienen wij te beseffen dat het 
Amerika is geweest, dat tot tweemaal 
toe in deze eeuw pal heeft gestaan voor 
het bereiken van de vrijheid van Europa. 

Spr. gaf vervolgens een overzicht van 
de omstandigheden, die na het kabinet- 
Marijnen hebben geleid tot de val van het 
Kabinet-Cals en de totstandkoming van 
het Kabinet-Zijlstra. Meer dan ooit is 
thans een algemeen ontwaken van het kie- 
zersvolk van Nederland merkbaar, meen- 
de spr. Voor de verkiezingen van a.s. 
woensdag bestaat grotere belangstelling 
dan voorheen bij dergelijke gelegenheden 
het geval was. 

De V.V.D. heeft immer gewaarschuwd 
tegen de enorme overheidsuitgaven van 
het Kabinet-Cals, vandaar de motie-Toxo- 
peus op 14 oktober van het vorig jaar, die 
uiting gaf aan deze verontrusting. Deze 
V.V.D.-motie werd gevolgd door die van 
heer Schmelzer, waarna de regering af- 
trad. Na het optreden van de heer Zijlstra 
heeft de politieke duidelijkheid hier en daar 
nogal wat te wensen overgelaten, aldus 
spr. In de K.V.P. „botert" het blijkbaar 
niet en in de Anti Rev. Partij spreekt men 
elkaar ook tegen: de heer Biesheuvel: de 
A.R. is niet links, Berghuis: vvèl links! en 
Roolvink: „'t Is allemaal lood om oud 
ijzei!" 

De heersende conjunctuurverschijnselen 
met de optredende werkloosheid mag niet 
leiden tot een paniekstemming, alhoewel 
zij wel volledig'o aandacht eisen. Voorlopig 
is in het westen van het land de vraag op 
do arbeidsmarkt nog groter dan het aan- 
bod. 

Door de enorme stijging van het prijs- 
peil, dat geen gelijke tred hield met de 
produktiviteit, heeft do vorige regering be- 
werkt dat men rustig kan vergeten dat 
Nederland het z.g. „goedkoopte-eiland" is. 
Men heeft zichzelf eenvoudig uit de markt 
geprijsd, aldus spr. Daarom dient een 
krachtige politiek gevoerd te worden, die 
er op gericht is de inflatie tegen te gaan 
en het geld in Nederland wederom ,,g'c- 
zond" te maken. Produktieverhoging is 
daarom een noodzaak, die door de overheid 
dient gestimuleerd te worden en zal Ne- 
derland moeten voorkomen dat het fiscale 
klimaat hier niet ongunstiger wordt dan 
in de omliggende landen. Het willen mati- 
gen van de belastingdruk is allerminst een 
holle kreet van de V.V.D., zei spr. Maar 
allereerst dient gezorgd te worden dat de 
productie kan stijgen en dan moet voor- 
komen worden dat ondernemers zich in het buitenland gaan vestigen, omdat de over- 
heidsbemoeiing hen hier de pas afsnijdt. 
Wat wij hier nodig hebben, aldus spr. is 
een dynamisch beleid, uitgaande van het 
particulier initiatief. 

Een krachtig gezag is eveneens nood- 
zakelijk, meende spr. en geen geweeklaag 
van lamentabele lieden, die met hun „witte" 
plannen"gedoe geen enkele bijdrage geven 
aan constructieve politiek. De vrijheid is 
een kostelijk goed, dat verdedigd moet 
worden, maar vrijheid houdt niet in dat 
men anderen in zijn vrijheid .belemmert in 
het maatschappelijk verkeer! Spr. pleitte 
voor een open en bovenal actuele politiek 
en het opruimen van taboe's uit het Vic- 
toriaanse tijdperk. Geen parasieten-maat- 
schappij, maar een, die gegrond is op het 
principe van de persoonlijke verantwoorde- 
lijkheid voor elkaar. 

Spr. deed in het slot van zijn betoog een 
dringend beroep op de verdraagzaamheid 
en het waarderen van elkanders stand- 
punt. De niet door de V.V.D. gesteunde 
Omroepwet achtte spr. een triest voor- 
beeld van de alles overheersende en on- 
duldba're overheidsbemoeiing, xlie een fla- 
grante miskenning i's 1 Van' de' vrije me- 
nings-uiting. Hier is Me verdraagzaamheid 
zeker niet in acht genomen met betrek- 
king tot de hogere waarden. Evenzeer 
pleitte spr. voor een herziening van de 
loterijwet, die — zoals deze thans gehan- 
teerd wordt — Nederland ter achter stelt 
bij andere naburige landen. „De horren 
moeten hier eens voor de ramen weg!" 
riep spr. uit. 

Na de pauze ontspon zich tussen ver- 
schillende toehoorders en spr. nog een in- 
teressante discussie, die soms nogal fel 
werd en waarin de heer Berkhouwer zicht- 
baar geïrriteerd was. 

Hij ging niet in op een vraag van een 
der aanwezigen, die de onverkwikkelijke 
kwestie met een voormalige korpschef 
van politie in Zandvoort aansneed. Hij 
vroeg de mening van de heer Berkhouwer 
over de gevolgde gedragslijn van de toen- 
malige minister van Binnenlandse Zaken, 
de heer Toxopeus, onder wiens gezag het 
kon gebeuren dat de gemeente Zandvoort 
gedurende 4 jaren een halve ton salaris 
kon betalen aan Rotterdam, naar welke 
plaats de desbetreffende functionaris ge- 
dirigeerd was. De heer Berkhouwer wei- 
gerde over deze plaatselijke aangelegen- 
heid iets te zeggen. 

De vragensteller had echter willen ver- 
nemen hoe een en ander te rijmen was 
met het standpunt van de huidige V.V.D.- 
lijsttrekker, die zegt op de bres te staan 
voor rechtszekerheid en openheid. 

Om elf uur sloot de heer van Tetterode 
de vergadering. EERSTE BURGER OP 

KANDIDATENLIJST VVD 
Op de kandidatenlijst van de VVD voor 
de volgende week te houden Tweede Ka- 
merverkiezingen staan de namen vermeld 
van de burgemeester van Zandvoort, de 
heer A. Nawijn en de directeur van de 
stichting „Touring Zandvoort", de heer 
J. B. Th. Hugenholtz. Voor de CHU is de 
heer K. C. van der Mije Pzn en voor de 
AR de heer P. Brune candidaat gesteld. 

ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeeposl wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ms „Aldabi" 14 febr. 
Australië: ms „Zonnekerk" 13 febr. 

ms „Poona", 15 febr. 
Brazilië: ms „Aldabi", 14 febr. 
Canada: ms „Prins Willem V", 15 febr. 
Chili: ms „Buchenstein", 12 febr. 
Indonesië: ms „Anchises", 14 febr. 
Kenny, Oeganda, Tanganjika: 

ms „Kouang-Si", 13 febr. 

ms „Ferd. de Lesseps", 17 febr. 
Ned. Antillen: ms „Prins der Nederlan- 
den", 15 febr. 
Suriname: ms „Palamedes", 14 febr. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms Grebbedijk", 15 febr. 

ss American Reliance", 17 febr. 
Rep. Z.-Afrika m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „S. A. Oranje", 12 febr. 
Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven der post- 
kantoren. Voorjaars- en zomerprogramma 

van de A.G. Woodbrookers in Bentveld Het voorjaars- zomerprogramma van de Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers 
in Bentveld opent met een weekeind op 18 en 19 tebruari. Het onderwerp is: "Vragen 
naar leven en dood". Het weekeind van 11 — 12 maart is ge- 
wijd aan „Aspecten van moderne kunst". 

Op 11 en 12 maart en 27 en 28 mei zul- 
len Barchem en Bentveld samen een be- 
raad opzetten over „De vermenselijking 
van het gezag". Het eerste weekeind heeft 
in Barchem plaats, het tweede in Bent- 
veld. Deelnemers voor deze weekeinden 
worden persoonlijk uitgenodigd. 

Voor 18 en 19 maart is „Werk en werk- 
gelegenheid in Nederland" aan de beurt. 

Dr. A. van Biemen en drs. J. F. Sinke 
leiden het programma over sociaal-econo- 
mische toekomstperspectieven. 

Het jongerenweekeind wordt gehouden 
op 1 en 2 april, het thema wordt nog vast- 
gesteld. „Onze jacht naar success" is het 
onderwerp van het weekeind op 15 en 16 
april. Tijdens het weekeind van 29 april 
tot 1 mei wordt in het Engels geconver- 
seerd over „Management-problems". Dit 
weekend is bestemd voor directieleden, ho- 
ger- en en middenkader. 

„Kan dat nu allemaal wel?" wordt er 
op 6 en 7 mei gevraagd naar aanleiding 
van alle huidige technische en geestelijke 
veranderingen. 

„Lust en onlust in de hedendaagse lite- 
ratuur", zijn de punten waarover op 20 en 
21 mei wordt gediscussieerd. 

Voor deelnemers aan de Berlijnconferen- 
tie en voor iedereen die in de verhouding 
Oost-West geïnteresseerd is, wordt op 17 en 18 juni het weekend over „Ideologie 
en dagelijks leven in oost en west" gehou- 
den. 

Het zomerprogramma^ begint met een 
muziekweek voor koor-, orkest- en kamer- 
muziek van 7 tot 16 juli, onder leiding van 
André Kaart. 

De zomerstudie week van 17 tot 22 juli 
gaat over politieke geschiedenis, filoso- 
fie van het pessimisme, literatuur, muziek, 
bouwkunst, schilderkunst en Sigmund 
Fieud. 

Twee vakantieweken besluiten het zo- 
mergrogramma, de eerste van 22 — 29 ju- 
li gaat over „Arme en rijke landen", de 
tweede van 29 juli tot 5 augustus over 
„De samenleving van de toekomst". MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Beekman - Hemelrijk zonder heiligen. 1966 

de Bree - Steen in de vijver. 1966 

Mannin - De levende lotus. 1966 

Ray - Door de donkere poort. 1966 

Smith - Het gouden hart. 1961 

Söderholm - Geborgen oogst. 1965. 

Standish - Het huis aan de Whangpoo. 1966 

Zola - Levensvreugde. 

Lang - Paradies aus zweiter Hand. 1965. 

Capote - In cold blood. 1966. 

Carr - The emperors's snuff box. 1955 

Gascar - Les charmes. 1965 

Ontwikkelingslectuur. 

Van de Born - Schijnwerpers; wat staat 
er in het oude testament. 1937. 

Claus - Uilenspiegel. 1965. 

Gijsen - Zelfportret. 1965 

Guilcher - De knoppen gaan open. 1964. 

Heilbronner - De filosofen van het dage- 
lijks brood. 1955. 

Het internationale kookboek. 1966. 

Koot - Strijd om schoonheid. 1961. 

Maatstaf - Jaargang 1965/66. 

Mik - Onaangepaste puber. 1965. 

Monte - Briefe und Berichte. 1964. 

P.M. - Jaarg-ang 1965. 

Saunders - Het produktiebedrijf. 1966. 

Readre's Gigest - Jaargang 1965 I 

Vandeloo - Vlaamse poëzie. 1965. 

Vandeloo - Dadels voqr een vizier. 1965. 

Wierts - De kindertuin. 1914. 

Ziekte en gezondheid - Parool/Liefe. 1966. '•voor moderne 'keukens lï^ 

geopend van 9-12 uur '£"'"■ ' 

en van 1.30-5^0 uur; ..,•'•«■ 

ook des zaterdags. v : r^ a ^f^^ ni 'Pa'radijs^egyVla/ZancIvciprt, tel. 3 02507-2361 Bij pech op de weg 

moet waarschuwing duidelijk zijn 

Ofschoon er geen officiële cijfers van bekend zijn kan wel worden aan- 
genomen, dat slechts een klein deel van de automobilisten de beschikking 
heeft over een uitrusting om de wagen bij pech op de rijbaan duidelijk 
voor het overige verkeer te doen opvallen. 

Men denkt bij voorkeur niet aan pech en daarbij komt, dat er op 
het gebied van deze beveiliging zeker kan worden gesproken van een 
tekort aan deskundige voorlichting. Door de EVO — de Algemene Verladers 
en Eigen Vervoerders Organisatie — werd 
kortgeleden door publikatie van de resul- 
taten van een uitgebreid onderzoek naar 
de mogelijkheden op dit gebied, een be- 
langrijke bijdrage geleverd. 

In het door EVO gepubliceerde resultaat 
van het onderzoek wordt eerst vastgesteld, 
dat het publiek onder alle omstandigheden 
duidelijk en tijdig moet worden geatten- 
deerd op een op de rijbaan stilstaand voer- 
tuig. Aan het waarschuwingsmiddel dat 
daartoe wordt gebruikt, moeten de vol- 
gende eisen worden gesteld: 

— het moet onmiddellijk en op voldoen- 
de afstand te zien zijn; 

— het moet zowel bij donker als overdag 
aandacht trekken; 

— het moet onder alle weersomstandig- 
heden feilloos en blijvend functione- 
ren; j 

— het moet geruime tijd onverzwakt 
functioneren; 

— indien voor het functioneren van het 
hulpmiddel energie nodig is, dient de- 
ze niet van buiten het apparaat be- 
trokken te worden; 

— het gebruik moet eenvoudig en on- 
middelijk zijn; 

— er moet geen of slechts weinig onder- 
houd noodzakelijk zijn; 

— het dient bedrijfszeker te blijven zon- 
der dat het wordt gebruikt; 

— het moet op de" weg geen gevaar 
vormen voor het rijverkeer. 

Zoals bekend is de automobilist sinds 
1 januari verplicht een gevarendriehoek 
bij zich te hebben. Deze moet aan een aan- 
tal eisen voldoen, die echter pas op 1 janu- 
ari 1969 van kracht zullen worden. Die 
eisen zijn: 

— de lengte van de zijden moet ten min- 
ste 45 cm bedragen; 

— de zijden moeten over de gehele leng- 
te zijn voorzien van rood reflecterend 
materiaal ter breedte van ten minste 
5 cm; 

— de driehoek moet bij dag, op de weg 
geplaatst, duidelijk zichtbaar zijn voor 
de bestuurder van een motorvoertuig 
dat zich bevindt op een afstand van 
250 meter van de driehoek; 

— de driehoek moet bij donker, op de 
weg geplaatst, duidelijk zichtbaar zijn 
voor de bestuurder van een motorvoer- 
tuig dat dimlicht voert en dat zich op 
een afstand van 250 meter van de drie- 
hoek bevindt; 

— do driehoek moet, al dan niet met be- 
hulp van een voorwerp ter verzwa- 
ring stevig op de weg kunnen staan; U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 hij mag ongeacht de toestand van het 
wegdek, niet wegglijden en ook bij 
zware windstoten niet omvallen. 

Waar behoefte wordt gevoeld aan uit- 
breiding van de hulpmiddelen, maakt de 
E.V.O. onderscheid tussen twee soorten. In 
de eerste plaats de waarschuwingsmidde- 
len aan de voertuigen zelf en ten tweede 
de middelen, die op afstand worden ge- 
bruikt. Eerstgenoemde voldoen vaak niet 
aan de eis, dat ze onder alle omstandig- 
heden tijdig worden waargenomen. In com- 
binatie met de waarschuwingen op afstand 
kunnen ze evenwel nuttig zijn. 

Aanbevolen kan worden de achterzijde 
van een voertuig van rood reflecterend 
materiaal te voorzien, dat vooral bij don- 
ker goed helpt. Opvallend is het gebruik 
van knipperlichten, te bereiken door in- 
schakelen van riehtinglichten of ritmisch 
bewegen van het rempedaal. Ook is het 
mogelijk een speciale knipperautomaat aan 
te sluiten op de riehtinglichten, die zorgt 
dat ze alle gelijktijdig knipperen. Met betrekking tot de waars chuwings- 
middelen op afstand wordt allereerst op- 
gemerkt, dat deze op een afstand van ten 
minste 30 meter en ten hoogste 200 meter 
van de stilstaande wagen moeten worden 
geplaatst. Men heeft keuze uit verschillende 
soorten, waarvan de gevarendriehoek het 
meest wordt gebruikt. 

Voorts zijn veel autobestuurders in het 
bezit van een zgn. pechlamp, die naar de 
mening van de E.V.O. echter niet altijd 
voldoende bedrijfszeker zijn. Oliefakkels 
en vetkaarsen moeten het qua zichtbaar- 
heid en gebruikt als „eenling" afleggen 
tegen de pechlamp, ze zijn echter wel be- 
trouwbaarder. Slechts door zeer zware 
overspoeling met water laten ze zich do- 
ven. De oliefakkels hebben als bezwaar 
kans op lekkage en luchtjes in de auto. 

Tenslotte zijn er nog Bengaals-vuurfak- 
kels in de handel, die zeer effectief maar 
duur zijn en die een brandduur hebben 
van circa 15 minuten. 

Uit de conclusie uit dit E.V.O.-onder- 
zoek kwam vast te staan, dat een goede 
driehoek het enige waarschuwingsmiddel 
is, dat vrijwel bestand is tegen alle voor- 
noemde eisen, maar uit een oogpunt van 
opvallendheid achterstaat bij Bengaals- 
vuurfakkels en knipperlichten. Wij voegen 
hieraan toe dat een goede pechlamp, mits 
deze geregeld op de goede werking wordt 
gecontroleerd, bij nacht of dichte mist een 
zeer welkom hulpmiddel zal blijken als 
aanvulling op de wettelijk voorgeschreven 
driehoek. NET BEHOUD VAN UW TANDEN IVO ROL I Onbetwist de beste tandpasta OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT, 

De heer J. L. C. Lindeman, wethouder 
voor de bedrijven en sociale- en culturele 
zaken is verhinderd op dinsdag 14 febru- 
ari a.s. spreekuur te houden. 

□ 

De burgemeester van Zandvoort, de heer 
A. Nawijn, is verhinderd woensdag 15 fe- 
bruari spreekuur te houden. VOOR BABY'S HUIDJE 
R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Programma zaterdag 11 februari: 

83 Van Nispen adsp. b — TZB a 15 u. 

119 TZB adsp. b— O.C.G. 14.30 u. 

173 EDO pupillen c—TZB a 15.15 u. 

184 EDO d— TZB b 15.15 u. 

Programma zondag 12 februari: 

20 ' TZB— SHS 12 u. 

115 TZB G— Geel Wit 7 12 u. 

161 SHSA jun.— TZB b 14.30 u. In de voor a.s. zondag vastgestelde com- 
petitiewedstrlijd TZB 1— SMS 1 treedt 
eerstgenoemd elftal in de navolgende sa- 
menstelling in het veld: Th. Laarman, R. 
Duisterhof, A. Vossen, W. Kruyff, W. 
Akersloot, T. van As, H. v.d. Eykhof, C. 
Heiligers, C. Mettes, R. Stegerda, D. Va- 
der. Reserves: W. Bosman en H. Castien. Z.S.V. „Zandvcortmeeuwen" 

Programma zaterdag 11 februari: 

Zandvoortm. — Zwaluwen '30 14.30 u. 

24 Zandvoortm. 3— VEW 4 15.45 u. 

Adspiranten: 

82 Haarlem c — Zandvoortm. b 16 u. 

99 Zandvoortm. d— HBC d 14 u. 

110 Zandvoortm. e— HBC f 14 u. 

114 Kennemerland d — Zandvm. f 15.15 u. 

117 DCO c — Zandvoortm. g 15.15 u. 

Pupillen: 

162 Zandvoortm. a— HBC a 14 u. 

175 Zandvoortm. c — Schoten c 15 u. 

185 Zandvoortm. d— RCH e 15.15 u. 

Programma zondag 12 februari: 

Zandvoortm. — Neerlandia 14.30 u. 

14 HFC 4 — Zandvoortm. 3 12 u. 

29 DSS 3 — Zandvoortm. 5 12 u. 

49 Zandvoortm. 6 — Waterloo 4 9.45 u. 

51 TYBB 7 — Zandvoortm. 7 12 u. 

90 Zandvoortm. 8— EDO 9 9.45 u. 

93 DSS 8 — Zandvoortm. 9 12 u. 

103 SHS 4— Zandvoortm. 10 12.30 u. 

118 Zandvoortm. 12 — Vogelenzang 12.30 u. 

Vriendschappelijk : 

Zandvoortm. 2— EHS 1 12.30 u. 

Junioren: 

126 Zandvoortm. a— EDO a 9.45 u. 

143 Geel Wit a — Zandvoortm. c 14 u. 

153 Alliance b — Zandvoortm. d 14.30- u. 

D 
Afdeling handhal 

Programma zaterdag 11 febr., Heemskerk: 
Ma. 1: IEV— Zvm 16.30— 17 u. 

Zaterdag 11 febr., Haarlem, grote veld: 
H. 1. Conc. 2— Zvm. 2 17.20— 18.10 u. 

Haarlem, kleine ' veld: 
Ma. 5: Zvm. 4— IEV 3 
Ma. 4: Zvmé 3— ADO 4 
Ma. 3: Blinkert 2 — Zvm. 14.30— lc u. 
15—15.30 u. 
16—16.30 u. Programma zondag 12 februari 
Haarlem, grote veld: 

H. 1: Zvm. 2— IJmond 2 12.20— 13.10 u. 

Distr. H. 2: Conc— Zvm. 19.50— 21 u. 

Haarlem, kleine veld: 

Ma. 3: Zvm. 2— IJmond 4 11.30— 12 u. 

Ma. 4: Zvm. 3— IEV 2 12.30— 13 u. 

Ma. 1: Zvrn. — IEV 14— 14.30 u. 

Ma. 5: Halfweg 3— Zvm. 4 15— 15.30 u. 

Dj. 3:Halfweg— Zvm. 2 16.30— 17 u. 

Dj. 2: TYBB— ZZvm. 17.30— 18 u. 

Programma maandag 13 februari 
Haarlem, kleine veld: 

Dj. 2: Blinkert 2— Zvm. 20.30— 21 u. 

Hj. 2: Rap. — Zvm. 21— 21.30 u. Symboliek der gastvrijheid 

middel ter bestrijding van de honger in de wereld 

Overal ter wereld geldt het met elkaar eten en drinken als een stukje verbroedering, 
als het scheppen van de sfeer, waarin men nader tot elkaar kan komen. Nog maar 
enkele honderden jaren geleden was het ook in onze westerse landen gewoon en 
gewoonte, dat de langstrekkende vreemdeling te eten werd genood. De voedsel ver- 
strekkende gastheer immers kon er op rekenen, dat hij, als hij ooit op reis zou wil- 
len of moeten gaan, op zijn beurt van de gastvrijheid van anderen zou kunnen pro- 
fiteren. Restaurants en hotels hebben de noodzaak van deze wederzijdse gastvrij- 
heid overbodig gemaakt, maar toch is het iemand te eten vragen ook bij ons nog een 
daad van warmte en vriendschap. Ben achttal Nederlandse partikulieren 
kwam een jaar of vijf geleden op het idee 
om de symboliek der gastvrijheid te ge- 
bruiken bij de bestrijding van de honger 
in de onderontwikkelde gebieden. 
Men weet het: het zijn vooral Zuid- Ame- 
rika, Afrika en Azië, waar honger, on- 
dervoeding of een te eenzijdige voeding 
miljoenen mensen in de dofheid van een 
ellendig bestaan neergedrukt houden. Men 
weet ook, dat men onder meer via de Ver- 
enigde Naties tracht in deze gebieden de 
voorwaarden te scheppen, om er tot eigen 
voedselproductie te komen. Dat wil zeg- 
gen: landbouwveredeling, invoeren van 
landbouwmachines, aanleg van wegen, 
stuwdammen, onderwijs, instruktie, ver- 
betering van de visvangst, enzovoorts. Al- 
lemaal meer dan noodzakelijke projekten, 
die voor een groot deel worden gefinan- 
cierd door middel van geldinzamelingsak- 
ties onder het publiek van de landen, waar 
overvloed is. Men geeft zijn geld voor een 
zeer goed en zeer noodzakelijk te bereiken doel, maar de giften kunnen niet anders 
dan onpersoonlijk zijn. 

Die acht Nederlanders nu hadden het 
idee om naast en vooral in coördinatie met 
het , grote' ontwikkelingswerk te komen 
tot een persoonlijker gerichte aktie. Zij 
vormden het comité .Voedselhulp Ontwik- 
kelingslanden' en organiseerden de cam- 
pagne ,Een gast aan tafel'. De bedoeling 
komt het best door een voorbeeld tot le- 
ven. 

Stel, dat in een ondervoed Afrikaans 
land een ontwikkelingsplan wordt uitge- 
voerd. Men bouwt een stuwdam, waardoor 
elektriciteit zal worden opgewekt, zodat 
daarmee een kunstmestfabriek van energie 
kan worden voorzien. Tegelijkertijd bouwt 
men scholen en leert men de bevolking 
door het gebruik van de traktor hun land 
intensiever en sneller te bebouwen. Dat is 
een simpel, maar doeltreffend plan. Voor- 
dat het gereed is echter en effekt kan gaan 
sorteren zullen er vijf, zes jaar verlopen. 
In die tussentijd blijft de honger heersen, blijft de bevolking apatisch. De mensen 
moeten domweg onmiddellijk eten hebben. 
Het is immers pas met een enigszins rede- 
lijk gevulde maag mogelijk om zich licha- 
melijk en geestelijk voor iets in te span- 
nen. Welnu, de aktie ,Een gast aan tafel' 
wil de middelen verzamelen om in gebie- 
den waar de grote internationale organi- 
saties bezig zijn de toestand op langere 
termijn te verbeteren ook direkte hulp te 
kunnen bieden. De acnt initiatiefnemers 
gingen niet op eigen houtje werken, ze 
Drachten hun idee onder bij de Stichting 
Nederlandse Organisatie voor Internatio- 
nale Bijstand of NOVIB. Deze NOVIB 
zorgt voor de uitvoering. Het komt er op 
neer, dat men voor kortere of langere tijd 
dagelijks te eten vraagt. Dat is niet duur, 
een maaltijd in deze gebieden werd be- 
groot op twintig cent. Voor twee dubbel- 
tjes per dag heeft men iemand van ver- 
weg aan tafel. Zijn of haar symbolische 
aanwezigheid aan tafel kan worden aan- 
geduid door een spaarbusje (de NOVIB 
stuurt het op aanvraag graag toe), waar- 
in de twee (of meer) dubbeltjes per dag 
Kunnen worden gedeponeerd. 

De aktie loopt al enkele jaren en bracht 
voedsel aan mensen in Afrika, Zuid-Ame- 
rika, ook in Zuid-Europa en India. 

Nogmaals: één gast kost twee dubbel- 
tjes per dag. Ze kunnen in het spaarbusje 
worden gestort, maar natuurlijk ook op 
girorekening 645300 van de NOVIB, van 
Blankenbrugstraat 6, Den Haag. Voor zes 
gulden eet er iemand een maand mee, voor 
een veelvoud van dit bedrag uiteraard ook 
iemand uit de hongergebieden symbolisch 
een veelvoud van maanden. Bij het over- 
schrijven van het geld vermelden dat het 
gaat om de aktie ,Een gast aan tafel'. Mensen en zaken 

't Is te veel 

Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. 
En dat is eigenlijk altijd zo geweest. Van- 
daar dat er — om een gezond evenwicht te 
bereiken — anti-lawaai acties en hart- en 
zenuwsparende koffiebonen werden uitge- 
vonden. Maar dat evenwicht werd in lang 
niet alle gevallen verkregen. Toen was er 
dus ook nog de psychiater. En die is er 
nog. 

Maar wat men ons de komende dagen 
gaat voorschotelen, grenst aan het onge- 
lofelijke. Dat moet spaak lopen. 

Dat begon deze week al met het carna- 
val — wat wij weliswaar in onze eigen 
omgeving zijn misgelopen — maar dat 
toch een bijna algemene, landelijke en dui- 
delijk voelbare kater heeft achtergelaten 
bij tallozen. Daartussendoor de slopende 
reclame voor de politieke partijen, de de- 
batten tussen de lijsttrekkers en de tong- 
afbijtende prognoses met het oog op de 
uitslag van komende woensdag. Praten we 
nog maar niet eens over de plaatselijke 
opwindinge die ontstaan is omtrent de 
weinig actieve Oranjevereniging Zandvoort 
(Men komt binnenkort naar alle waar- 
schijnlijkheid uw contributie ophalen...) 

Maar dan komt het: Dagelijks nieuws in 
al dan niet overtrokken formuleringen be- 
treffende de controverse China — Rusland, 
twee dagen wereldkampioenschap " op de 
schaats, de boksmatch Cassius Clay — Er- 
nie Terrell op de t.v. en om de zaak af te 
ronden: de Tweede Kamerverkiezingen 
van woensdag a.s., plus het Europacup- 
duel tussen Inter en Real Madrid. 

Wie hier onbewogen bij blijft is op z'n 
minst net zo abnormaal als de mens, die 
buiten z'n zinnen komt van al dit moois. 

En dat overkomt ons allemaal midden in 
een kwakkelwinter, waarin we toch al 
moeite hebben op de been te blijven en 
alle zeilen moeten hijsen om niet ten on- 
der te gaan in het vries- en fantasieloze 
jaargetijde van het ogenblik. 

U hebt het woensdagavond j.1. met eigen 
ogen kunnen zien en met eigen oren kun- 
nen horen, hoe de politieke kopstukken 
elkaar en hun kiezers probeerden omver 
te kegelen. Het t.v.-debat, waarin tegelij- 
kertijd Zwolle en Haarlem op ons beeld- 
scherm verschenen, drong even onze 
Oranjevereniging naar de achtergrond, 't 
was adembenemend, ofschoon de mond- op 
mond-beademing van Marga Klompé won- 
deren deed. 

Het is met die politiek precies zoals 
een bokswedstrijd. Men heeft een contro- 
verse, men beweert dat men harder slaat 
dan de tegenstander en het eind van het 
liedje is in de meeste gevallen een pun- 
tenoverwinning voor de een of de ander. 
Een echte, onvervalste knock out komt er 
zelden uit. Intussen echter is men in het 
publiek met elkaar slaags geraakt. 

Natuurlijk, het is allemaal te veel voor 
ons. Hoe wij er volgende week donderdag 
aan toe zijn is niet duidelijk te omschrij- 
ven. Maar we zullen het wel zien. Deze 
keer zien we het zelf. Komt Jelle er niet 
aan te pas. 

Dus weet u 't nog?: China-Rusland, de 
verkiezingscampagne der toppers, Cassius 
Clay, wereldkampioenschap schaatsen, In- 
ter-Real Madrid en het stemmen. 

Begint u maar vast, als het kan, een 
relax-programma op te stellen. Doet u 't 
wel grondig dat relaxen, want onmiddel- 
lijk na deze ellende volgt hét seizoen. 

(De tenten staan er al). 

MOMUS Tafeltennisvereniging „Shot" 

Uitslagen afd. Kennemerland: VTC I-Shot 1 


6—4 


Shot 1-VGZ 1 


5—5 


Bloemendaal 3-Shot 2 


1—9 


Shot 3-Spinneweb 6 


3—7 


Shot 4-VTC 12 


' 4—6 


Junioren: 
Shot 1-Bloemendaal 3 


1 — 4 


Shot 2-GTTC 6 


5—0 Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Uitslagen zaterdag 4 februari: 

Meisjes: 

BDHC lb— Zandvoort la 1—2 

BDHC lc— Zandvoort lb 0—3 

HBS 2b— Zandvoort lc 3—0 

Jongens: 

Strawberries lb — Zandvoort la — 2 

Strawberries lc — Zandvoort lb 1 — 4 

Zandvoort 2a — Saxenburgers 2a 2 — 

Wedstrijduitslagen zondag 5 februari: 

Dames: 

Hilversum 1 — Zandvoort 1 — 5 

Hilversum 3 — Zandvoort 2 2 — 2 

Eechtrop 2 — Zandvoort 3 afgel. 

Zandvoort 4 — Bennebroek 1 1 — 9 

Heren: 

Hilversum 2 — Zandvoort 1 3 — 2 

Hilversum 6 — Zandvoort 2 1 — 1 
Ever Swift (vet.) — Zandvoort (vet.) 3-4 

Programma zaterdag 11 februari: 
Meisjes: 

Zandvoort la — Kraaien la 15.15 u. 

Zandvoort lb— HBS lb 14 u. 

Zandvoort lc— HBS lc 14 u. 
Jongens: 

Saxenburgers la — Zandvoort la 14.30 u. 

Zandvoort lb— BMHC lc 14 u. 

Zandvoort 2a— BMHC 2c 15.15 u. Programma zondag 12 februari: 
Dames: 
HBS 1— Zandvoort 1 


10.30 u 


Myra 4 — Zandvoort 3 


12 u 


Zandvoort 4 — Eechtrop 3 


11.30 u 


Heren: 
Kieviten 2 — Zandvoort 1 


Uu 


Zandvoort 2— HBS 5 


Uu 


Alliance 6 — Zandvoort 3 


14 u 


Zandvoort-vet. — Kraai-vet. 


13 u Heden overleed na een langdurige 
ziekte onze lieve vader, grootvader 
en huisvriend 
I1UBERTUS MüHLBAUER 
weduwnaar van 
Johanna Maria Waars 
op de leeftijd van 77 jaar. 
Amsterdam: 

M. Mühlbauer 

A. M. Mühlbauer-Schaap 

Harry 
Zandvoort: 

S. M. Molenaar-Mühlbauer 

J. Molenaar 

Jan en Greet 

Cormy 

Mevr. Stolk 
Zandvoort, 8 februari 1967 
Kostverlorenstraat 27 
Condoleance-adres : 
Piet Leffertsstraat 16, Zandvoort. 
De overledene is opgebaard Piet Lef- 
fertsstraat 16 Zandvoort. 
De teraardebestelling zal plaatsvin- 
den maandag 13 febr. 15,00 uur op 
de Algemene begraafplaats te Zand- 
voort. 

Vertrek Piet Leffertsstraat 16 tegen 
14.40 uur. 

Geen bezoek aan de Kostverloren- 
straat. DOKTERS-, WIJKZUSTERS- en 
APOTHEËKDIENST 

DOKTOREN: 
Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 
H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 
G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. P. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 
J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef . 2499 

WIJKZUSTER: 
Zondag 12 februari 

A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294 

APOTHEEK: 
10 — 17 februari 

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, 

telefoon 3185. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 

vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTS: 

Zondag 12 februari 

J. P. Westerman, Hartenlustlaan 7, te- 
lefoon (02500) 51555, Bloemendaal PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 12 februari 

10.30 uur: ds. C. de Ru. Bed. H. Doop. 

Medewerking van het kerkkoor. 
Het Huis in de Duinen: 

19.30 uur: ds'. C. de Ru. 
Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer J. E. van Epen. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 
Zondag 12 februari 

10.30 uur: ds. S. M. A. Daalder (d.g.) 

uit Haarlem. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 
Zondag 12 februari 

10 uur: ds. E. P. Bosma, Rijnsburg. 

19 uur: ds. G. Rang, Haarlem-Zuid. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 
zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 

Bijkerk, Noord, Linnaeusstraaï: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 

Willem Draijerstraat 5 
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

Maandag 13 febr., 19.40 uur (Hilv. 1) ra- 
diotoespraak door mevr. M. Rood-de Boer. 
Onderwerp: „Modern Mensbeeld". VERGADERKALENDER 

10 febr. — Partij v. d. Arbeid, afd. Zand- 
voort, openbare vergadering, Gemeen- 
schapshuis. 

10 febr. — Ned. Reisvereniging, jaarverga- 
dering, hotel Keur. 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NVV Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. 
Lr LK Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Rekord 
Kadett - Volkswagens - 
Uaf en Chevrolet Impala's 

Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 WERKGEVERS 
OPGELET ! ! ! 
Nette energieke jongeman 
22 jaar (middelb. opl.) 
(geen zgn. Provotype). Is 
in het bezit van 2 grote 
sterke handen, zeer grote 
werklust en gezond ver- 
stand. Is bereid vanaf he- 
den alles aan te pakken. 
Inl. tel. 02507-3163 Aangeboden: 3 Bruynzeel- 
DEUREN m. glas en ko- 
zijnen; 1 Bruynzeel-KEU- 
KENTJE. Totaalprijs ƒ 125 
Telefoon 3763. SAMEN WONEN. Kamer 
met kookgel.h. of warme 
maalt., kleine inboedel, 
oudere dame, vitaal. Kan 
behulpzaam zijn (n.h.) Br. 
nr. 1101 bur. Z. Crt. Te koop: HANGKAST. 
ƒ 30,-. Zandvoorlselaan 17, 
telefoon 4778. TE KOOP: Old finish tafel, 
4 stoelen in bijz. goede st. 
A. G. Stuurman, J.P. Heye- 
straat 148/3, Amsterdam. VOLIÈRE TE KOOP ƒ 40,- 
Haarlemmerstraat 45. Waar we heengaan... 

NATUURLIJK voor de 
aankoop van onze was- 
machine naar do „VELO". 
Sinds 66 jaar het meest be- 
trouwbare adres. 
Vraagt geheel vrijblijvend 
demonstratie of inlichtin- 
gen. 

VELO-COMBI v.a. ƒ 498,- 
VOLAUTOMAAT v.a. 698,- 
Wij ruilen uw oude was- 
machine nog steeds in. 

VELO. Zeestraat 37, 

Zandvoort, telefoon 4590 

VELO. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 J6SSOI2& 
VSEümenGEMAK Wij leveren alle merken 
Excelsior - Electrolux 
Holland - Electro 
Philips 

FIRMA SCHUILENBUBG 

Grote Krocht 5 - Tel. 2974 Zandvoort- Amsterdam 
Aangeb. 5-kamerwoning in 
A'dam-W. (huur ƒ 87,- p. 
m.) Gevr. RUIM HUIS in 
Zandvoort. Telefoon, liefst 
's avonds (020) 85324. TE KOOP: PAND, Café 
Rusthoek, Zandvoortselaan. 
Voor vele doeleinden gesch. 
Telefoon (02507) 2318. Naaister vraagt nog enig 
NIEUW- en VERANDER- 
WERK. Koningstraat 81, 
telefoon 2213. VERLOREN: dames HOR- 
LOGE, omg. van Kinsber- 
genstraat-Station. Teg. bel. 
ter. te bez v. Kinsbergen- 
straat 11 achter. Gevr. : gemeub. VRIJ 
HUISJE of VRIJE ETA- 
GE v*. d. maand juli. Br. 
m. prijsopg. ond. nr. 1202 
bur. Z. Crt. KAMERMEISJE gevr., ge- 
negen te serveren, begin 
maart. Hotel-pension Bern- 
sen, Hogeweg 70. Gevr. MANNL. KRACHT, 
20-30 jr. Centrale Markt- 
hallen, Amsterdam. Inl.: 
W. van Duijn, Van Lennep- 
weg 40-1, na 7 uur. Gevr. v. juli a.s. in Zandv. 
a.z. voor 5 pers., HUISJE 
in ruil v. ons huis (modern, 
vrij) in Nieuwkoop aan de 
plassen. Br. A. Budding, 
Oranjelaan 9, Nieuwkoop. Te koop weg. emigratie: 
COMMODE ƒ 30,-; WITTE 
KINDERWAGEN ƒ 25,—. 
Koningstraat 27 boven BATAVUS BROMFIETS 
te koop. Telefoon 4366. Gevr. voor spoedige in- 
diensttreding een 

AANKOMENDE 
VERKOOPSTER 
Aanbiedingen schr. Nooy, 
Haarlemmerstraat 4. Weber's schoonmaakbedrijf 
vraagt flinke vrouwelijke 
HULP, plm. 17 jaar, Loon 
ƒ 60,- a ƒ 80,- netto. Boer- 
lagestraat 2, telefoon 4090. Te koop: RENAULT 4L in 
pr. staat, 30.000 km gel., 
belasting- en verzekerings- 
vrij tot sopt. Prijs ƒ 1200,-. 
Te bevr. Dorpsplein 3. Gevr. MANL.. HULP voor 
lichte schoonmaakwerkz.h. 
(geen avondwerk), 2 x 4 u. 
p. mnd. Loon ƒ 4,- p.u. 
Aanm. A. Prins, Van Ga- 
lenstraat 7. f 500,— beloning 

v. bezorgen van 2 kamers 
m. keuk. of sousterrain v. 
plm. 2 jaar, voor a.s. wer- 
kend echtpaar. Br. ond. nr. 
1203 bur. Z.Crt. N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg IS. RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 
VOOR KLASSIEKE EN 
HOD.VERLICHTING GROTE KROCHT^S' -r 
TEL -2974 t /ZPNPVOORj 
Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij 

Achterweg 1 Resultaat ARWB-onderzoek 

helft van aankoop tweedehands auto's is verantwoord 

Van slechts iets meer dan 50 pet van de (500.000) per jaar in Nederland verhan- 
delde gebruikte automobielen blijken de vraagprijs en/of de technische toestand 
verantwoord te zijn. Tot deze conclusie komt de ANWB na een onderzoek, dat de 
Bond heeft ingesteld naar de in het afgelopen 3aar bij zijn technostations ter keu- 
ring aangeboden tweede hands auto's. Het onderzoek betrof ca. 5000 van de ca. 50.000 
door de ANWB over het gehele ïand gekeurde auto's. Duidelijk wordt aangetoond, aldus de 
ANWB, dat — ondanks het feit, dat veel 
auto's, die worden verhandeld, van een re- 
cent bouwjaar zijn — de koper van een 
tweede hands auto grote — technische en 
financiële — risico's loopt, temeer daar 
mag worden aangenomen, dat een groot 
deel van de verhandelde auto's, die niet 
zijn gekeurd, ouder zijn en van twijfelach- 
tiger kwaliteit. 

De ANWB heeft voor de kopers van ge- 
bruikte auto's vorig jaar op uitgebreide 
schaal het z.g. „snelle aankooponderzoek" 
ingevoerd. Gebleken is, dat de kans op een 
miskoop tot een minimum wordt beperkt 
en dat dit onderzoek een belangrijke be- 
scherming biedt tegen de grote gevaren, 
die aan het kopen van gebruikte auto's 
zijn verbonden. 

Uit dit onderzoek bleek, dat bij 20 pet 
van de gekeurde auto's de aanschaf be- 
slist moest worden afgeraden, gezien de 
totaal ondeugdelijke of gevaarlijke staat, 
waarin deze wagens verkeerden. Doorge- 
roeste carossericnof wagens met ernstige 
en slecht gerepareerde aanrijdingsschade 
en ,ook auto's, waarvan de reparatie vrij- 
wel onbetaalbaar was, vormden geen uit- 
zondering. 

Van 27 pet van de onderzochte wagens 
was de vraagprijs bovendien builen alle 
proporties. In de meeste gevallen werd 
niet alleen geadviseerd veel minder voor 
de wagen te betalen, maar tevens de eis 
te stellen, dat éérst bepaalde ingrijpende 
en kostbaarc reparaties worden uitgevoerd. 

In ruim 80 pet van de aankooponderzoe- 
ken was de koop formeel reeds gesloten en 
had een advies voor de betrokken aankoop 
geen nut meer. Nog teveel, aldus de AN 
WB, blijken particulieren door het geven 
van'handgeld of het tekenen van een con- 
tract niet te beseffen reeds aan de koop te 
zijn gebonden. 
In 45 pet van de gevallen bleek de vraag- prijs redelijk en was ook de technische 
toestand van de wagen zodanig, dat een 
positief advies kon worden gegeven. 

Op grond van dit onderzoek komt de 
ANWB bovendien tot de conclusie, dat 
meer dan 60 pet van de gekeurde auto's 
jonger was dan 4 jaar, en dat naarmate 
de auto ouder is er een relatief te hoge 
prijs voor wordt gevraagd. 

Mede op grond van dit onderzoek advi- 
seert de ANWB bij aankoop van een ge- 
bruikte wagen op zijn minst een deugde- 
delijke garantie te eisen, zoals b.v. de Bo- 
vag die verstrekt. IT kunt het 
toch niet 
afschrseuwen . . . 

wanneer U de goede hoe- 
danigheden van uw arti- 
kelen onder de aandacht 
van het publiek wilt bren- 
gen. Daarvoor staat de 
Zandvoortse Courant te 
uwer beschikking. Dit 
nieuwsblad wordt, door 
dat het plaatselijk en re- 
gionaal nieuws brengt, 
niet gelezen maar „ge- 
speld" van a tot z. 

In die sfeer genieten ook 
uw advertenties méér dan 
gewone belangstelling en... 
de resultaten bewijzen dat. 
Steek voor uw reclame- 
plannen uw licht eens op 
bij de 

Zandvoortse Courant 

Achterweg 1 
Telefoon 2135 Voor spoedige indiensttreding gevraagd: 

vrouwelijke 
administratieve kracht 

voor boekhoudkundige en typewerkzaamheden. 

Schr. soll. met voll. inl. en verl. salaris aan Ace. 
kantoor WOLZAK, Haltestraat 52, Zandvoort. 

i TE HUUR TE HAARLEM Direkt te aanvaarden aan de ENGELANDLAAN 
in het plan „Schalkwijk" zeer royale 

luxe 4-kamerflats 

met cv., lift en bergingen. Garages beschikbaar. 

HUURPRIJS f325,- per maand cxcl. serv. en verw. kosten ad ƒ 25, — per maand. 
VRIJE VESTIGING 

Inl. en bez. dag. (ook zat.) van 10.30-16.30 uur 
in de modeljlat a.d. Engelandlaan .572 en bij 
N.V. UMACO, Wilhelminapark 58, Utecht tele- 
foon (030) 11877. Na 19 uur (02950) 45982 # RECTIFICATIE 

P. HOU S SART 

Naaimachines - Schrijfmachines, 
Wasmachines - Koelkasten, Stofzuigers 
Zaanenstraat 125 - Haarlem 
Telefoon is niet 63347 maar 6 3 3 7 6 (^.oróetterle aióon scfuncs • , daar slaagt U! 

.■'.-,/" .V .'' '.,' '' " 
kostverlorenstraat .4,9 
Zandvoort Tel. 4492 HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS 

LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 Sportinstituut Janny List 

organiseert zaterdag 18 februari 
open Zandvoortse Kampioenschappen Judo voor jongens in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. 
De wedstrijden worden gehouden in het GEBOUW 
DE WITTE ZWAAN, Dorpsplein 2. Niet-leden kunnen 
zich opgeven bij mej. J. List, Potgieterstraat 21, tele- 
foon 3575 of 2164. De inschrijving sluit 17 februari. FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHANG Vraag ' 

monsterboekeh 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar 

LASME BU 

gerij BURGER VRIJDAG EN ZATERDAG 

500 gram MAGERE VARKENSLAPPEN 2,90 

500 gram HAASFILET 4,25 

500 gram HAASKARBONADE 3,78 

500 gram HEERLIJKE KALFSTONGEN 2.50 WEEKEND -REKLAME 100 gram HAM en 

100 gram HONGAARSE MIX samen 1.09 Heerlijk, koop het beste, 
koop bij Burger WOENSDAG KOOPJESDAG 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 1,70 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 4,70 

300 gram L.HACHEVLEES 0,99 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 GELDERSE SCHIJVEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

3 TARTAARTJES 1,40 

100 gram SAX 0,39 

100 gram TONGEWORST 0,55 DAGELIJKS 
250 gram f* aq 

rauwe lever vjO*^ ^r Elke fijnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete tooninginrichting : 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Klein en groot 

eten v.d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 RUIMTE BESPARENDE 
BEDDEN 

WENTELBED 80x190 ƒ 64,50 

ETAGEBED 2x80x190 ƒ 87,— 

STAPELBED 2x80x190 ƒ 108,50 

VOUWBED 70x190 ƒ 85,— 

Beddeïispeciaalzaah 

KEMPER Haltestraat 21 Telefoon 2119 Uw adres VLOEREN. 

VENSTERBANKEN en 

SCHOORSTENEN 

in natuursteen. 

TAFELBLADEN 

in diverse kleuren marmer 

ONYX-TAFELS en 

LUXE ARTIKELEN. 

NATUURSTEENBEDRIJF 

A. LAVERTU 

Kam. Onnesstraat 5, telef. 4160 
Privé: Reinwardtstraat 28, tel. 4168 J- : \3 klèdihgsïuitkéfl ^eg^jfcv 

'"■•;■; ; gebracrit, het > laagst ^ £■■■ . ; 
., : -gèprijsdeT stuk ,.is;^ .; V;!> 

Chem. Wasserij en 

'■■. Vëiryérij' ' ; £< : ; *£;; -^ 

• ; .. ■ ■■•' Lorentzplein ' 25; - .-';'■:<' '^"UW 

';:;.'.;' 'Qltalieiaan -'.120''! ' 'if.p 'y'^..i%";>V : '^ ; 
,; v 'Binnenweg' '43, Heemstede ';£l) ; 

: '-'ïi Vi/inkelcè'ritriiny Delftwijk': :• '■'-■ ■ A " ;;- £ 

Bl'daalsesir.weg 1 38, t Santpoort 

- : :",'y 'l Zeestraat/ 66, ;Beveiwijk/ty ; :^-v 

;./;'i ; : ^VKerkstraat ; 26, Zandyoor^j^O : ; ;iï y-_. 

■^'■■-'v. : v:-Vi«k«nt 'Lisse/ rc/'M-'f-'^'H^fiC Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 PoZitte 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOJB-Eijsc/iooI „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinlco", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De O vide Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 Beter zien 

met ontspiegelde glazen 

BRILLENSPECIALIST Jj O O MA N 
HALTESTRAAT 5 — TELEF. 2174 
H. L C. LANSDORP 

KERKSTRAAT 33 - TELEFOON 2359 
Belangrijke inboedelveiling 
op donderdag 16 februari 

's morgens 10 uur in de zaal van Restaurant 

Zomerlust 

t.o. van deurwaarder Haaster te Haarlem 

w.o. blanke slaapkamerameubl., losse garderobekasten, 
Mechels buffet, ladenkastje, damesbureautje, ronde ta- 
fel, boekenkast, huiskamerameubl., vloerkleden, antieke 
vazen, schilderijen, spiegels, divanbedden, matrassen, 
Perz. vloerkleed, tuinstoelen, piano, kantelbedden, 4- 
zitsbank, kloostertafel, porselein, glaswerk, moderne 
haarden en plm. 200 stalen stoelen met rood kunst- 
leer bekleed en vele andere goederen. 

Let on! Kijkdag op woensdag löjfebruari 

van 2 — 8 uur in de zaal van restaurant ZOMERLUST, 
ingang Gasthuisplein en in het sousterrain van De 
Witte Zwaan. 

Inlichtingen telefoon 2164, veilingdirectie Fa. Water- 
drinker. 
hirts en sweaters Uitsluitend verkrijgbaar bij 
Kerkplein ontslag 
r werk MET DE NAAR LINKS MARCUS BAKKER LIJST 
E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG in ORDE BRENGEN 

door de FIRMA LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3 — TEL. 4996 Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf 


* AANLEG 


ie CENTRALE VERWARMING 


ie OMBOUW 


ie AARDGAS-INSTALLATIES 


■^ ONDERHOUD 


ie OLIESTOOK 


ie REPARATIE 


Vraag vrijblijvend advies. 
BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 Gr oio afslag varkensvlees 

bij SCHIPPERS 

M ODELSLAGERIJEN 

Schouderkarbonade 500 gram 2,28 
Prachtige varkens 
hamlappen 500 g ram 2m98 

Rundertartaar, 3 stuks 1.4-Q 
Mag. runderlappen soogram 3.28 
Botermaise runderbiefstuk 

250 gram Sm 98 

Botermaise paardenbiefstuk 

250 gram Mm78 

Heerlijke metworst 250 gram 0.3O 
Leverworst, boordevol lever 

250 gram OmM& 

Mag. Gelderse ham _ OÖ 

(Geen fabrieks) 150 gram %0m%SmP 

Prachtige gekookte lever 

150 gram Vio9 

Extra reclame 

Mag. paardenlappen 500 gram £.2& 
Paardenbief lappen 500 gram 2,48 
Paardenrosbief soogram 2.S® 

HALTESTRAAT 30 - TELEFOON 2175 Schildersbedrijf 
U. C. V. (fOty 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. Drogisterij-Parfumerie 

Klokkers 

Helmersstraat 2 - Tel.3268 

Moderne 
herenserie 
ADMINISTRATTEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 Ëlec^ Tèchn.ïBur. B Erkend •.P.E.N.-inst,allateur- ; { ; . 

Installaties . 
Reparaties 

Onderhoud -Fornuizen-;-/':,-, 

;; ^-...'/BoÜers ■;."'. .. 

'••;. Wasmachines enz; . KOSTVERLÖRENSTRAAT 72 — TELEFOON 5023 
PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. Voor pianoreparatie 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. VOOR T.V. en 

T.V. ANTENNES 

met garantie 

Antennebouw 
J. KERKMAN, telef. 4307 
1 Burg. Beeckmanstraat 36 VAMOR Auto- 
en Motorrijschool 
C. L. KOOMEN 

Rijles in de nieuwste 

■^ Sunbeam Hunter 

* NSU prinz 1000 

* NSU prinz IV 
jt Daf automatic 
•fa Opel vrachtauto 
•fa Vespa scooter 

BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat Een onafhankelijk 
blad: 

De 

Zandvoortse 

Courant 

• Verschijnt 2 x per week 

• Dus actueel 

• Objectief-kritisch 

• Vaste medewerkers 

Wordt gelezen door het groot- 
ste deel van het Zandvoortse 
publiek. 

Ook door U? 

Zo niet: 

Abonneert U dan NU ! 

Do Zandvoortse Courant 
Telefoon 2135 67e jaargang no. 13 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht In 1900 DINSDAG 14 FEBRUARI 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Ir. Posthumus (PvdA) op verkiezingsvergadering : Het zal wel een nek-aan-nek race worden tussen KVP en PvdA Het was ongetwijfeld een veelzijdige avond, die de afdeling Zandvoort van de PvdA 
vrijdagavond in het Gemeenschapshuis gaf. Ofschoon de aanvankelijk aangekon- 
digde spreker, de heer Ed. van Thijn, fractievoorzitter van de partij in de gemeen- 
teraad van Amsterdam, zoals de voorzitter H. de Jong, meedeelde, totaal was 
„afgeknapt" en zijn spreekbeurt moest laten afzeggen, was de avond hiermee niet 
mislukt. De heer H. de Jong zei dat Ir. S. A. Posthumus, directeur-generaal van 
Verkeer en Waterstaat, bereid gevonden was de plaats van Ed. van Thijn in te 
nemen. Maar daar moest even op gewacht worden, omdat deze spreker helemaal uit 
Rotterdam mossl komen. Toen had het bestuur de goede gedachte 
de tijd niet werkloos-wachtend door te 
brengen, maar het improviseerde een fo- 
rum, dat „inderhaast" werd samengesteld 
uit de heren A. Kerkman, K, Sant, H. de 
Jong en A. van der Moolen. 

Dit kwartet heeft ongeveer drie kwar- 
tier vragen beantwoord, die vanuit de 
zaal werden afgevuurd en die hoofdzake- 
lijk de actuele dingen van de dag en de 
Tweede Kamerverkiezingen betroffen. 

Zo was er b.v. een vraag over de partij 
D '66. Of het forum van mening was dat 
deze nieuwe partij stemmen van de PvdA 
zou afkapen. In het algemeen antwoordde 
het forum dat de Partij van de Arbeid er 
niet zo benauwd voor was, alhoewel de op- 
richting van deze nieuwe groepering wel 
werd betreurd. Een WDer uit de zaal 
die zich verstoutte een schepje op de kri- 
tiek op D '66 te gooien, kreeg de wind van 
voren van een forumlid, dat hem vertelde 
dat de VVD in dit opzicht boter op z'n 
hooft heeft. Dat was niet zo aardig, want 
even te voren had de voorzitter, de heer 
H. de Jong, onder applaus medegedeeld 
dat diezelfde WDer notabene de zaal 
had helpen versieren. (Een slecht beloon- 
de daad van politieke verdraagzaamheid! 

De verhouding PvdA en PSP werd 
ook ter sprake gebracht en iemand vroeg 
of het nu niet mogelijk was dat deze twee 
partijen, die in wezen nader tot elkaar 
staan dan voorgaande coalitiegenoten(i) 
tot elkaar kwamen. Het forum, bij monde 
van de heer A. Kerkman, deed even uit 
de doeken.dat de afscheiding had plaats 
gevonden, omdat de eisen, die de pacifis- 
tisch ingestelde leden van de partij stel- 
den, voor de PvdA onaanvaardbaar waren. 
Zij eisten n.1. — op grond van hun paci- 
fisme — twee verkiesbaare plaatsen op 
de kandidatenlijst. Een ander forumlid gaf 
een nadere toelichting op deze kwestie 
door op te merken dat in feite iedereen 
pacifist is, voorzover hij geen oorlog wil, 
maar men moet wel eens „gewapender 
hand" voor de vrijheid en de democratie 
opkomen. 

Maar iedereen was 't er mee eens dat je 
veel beter je ideeën IN je eigen partij 
naar voren kunt brengen, waardoor je dus 
binnen je partijprogramma invloed kunt 
kunt aanwenden. 

Zo waren er een algemeene levendigheid 
en vaak min of meer felle discussies, die 
echter niet uit de hand liepen. 

Toen de heer Posthumus z'n opwachting 
maakte, was men juist klaar met het paci- 
fisme en de NAVO! Een korte pauze gaf 
de spreker van de avond gelegenheid nog 
even z'n stof door te nemen 
De heer Posthumus bleek een geroutineerd 
causeur, die kon betogen volgens een van 
tevoren vastgesteld program en ook im- 
proviseerde als dit te pas kwam. Soms 
werd hij even geïnterrumpeerd door een 
politieke opposant, maar dat verhoogde 
de aandacht slechts en voor de rest bleek 
de hr. Posthumus beslist niet bereid zich 
uit het veld te laten slaan. Zijn rede was 
afgestemd op de actualiteit van het ogen- 
blik. Uiteraard, het gaat ten slotte om de 
stemmen a.s. woensdag! Voor de heer 
Schmelzer van de KVP die zo onbeleefd 
was geweest het kabinet-Cals de voet 
dwars te "zetten in — wat spr. noemde — 
„de nacht van Schmelzer — had hij niet 
veel goede woorden. Dat verwachtte ook 
eigenlijk niemand, maar even later fronste 
zelfs enkele partijgangers het voorhoofd 
-oen hij het team van prof. Zijlstra een 
„mini-kabinetje" noemde. Het blijft even- 
wel een vreemde gang van zaken, vond 
spr., dat verschillende ministers uit het 
vorige kabinet rustig zijn blijven zitten, 
toen dit kabinet gewipt werd. 

Een lichtpunt scheen overigens wel in de 
nacht van Schmelzer. Die nacht, zo zei Ir. 
Posthumus, heeft onze partij opnieuw ge- 
ïnspireerd, die ons wellicht tot de grootste 
partij maakt. „Wij maken een goede ver- 
kiezing", aldus spr. „en wij zijn zeker be- 
reid aan de toekomstige regering deel te 
nemen." Even later zou hij verklaren dat 
de PvdA ook de oppositie niet schuwt. De 
toehoorders knikten instemmend, het was 
ook zo: of het een of het ander. 

Over de oliewinning en in het algemeeen 
over de bodemschatten, zag hij het meeste 
heil in een zo groot mogelijke overheids- 
vinger in de pap (lees: olie). Het grond- 
gebruik diende ten bate van de gehele be- 
volking te komen, de schandalige grondspe- 
culaties (met winsten van 100 ja zelfs 
200o/b) moesten worden bestreden en in 
het ruimtelijke beleid zou voldoende aan- 
dacht moeten worden besteed aan de na- 
tuurbescherming en de recreatiemogelijk- 
heden 

De politiek duidelijkheid laat momen- teel veel te wensen over, was het oordeel 
van Ir. Posthumus. Alleen de PvdA en de 
WD stellen zich duidelijk op. Geheel an- 
ders is dat bij de KVP, de AR en de CHU 
en hij haalde de uitspraak van de bisschop 
van den Bosch, mgr. Bluijssen, als bewijs 
aan dat 't in de KVP helemaal niet" zo 
best gaat. 

„Terwijl we in 1954 nog een Mande- 
ment van de bischoppen hadden!" liet hij 
er irbnisch op volgen. „Ja, ja", zo voorspel- 
de hij, „de scheiding der geesten begint 
zich in "de KVP te voltrekken." 

De afscheiding van de PSPers, die de 
PvdA wel in haar program, met uitzonde- 
ring van 't defensiebeleid volgden, achtte 
spr. een enorme verzwakking van het 
democratisch socialisme. 

In tegenstelling tot de WD, hield spr. 
het op het districtenkiesstelsel, dat een 
effectiever contact tussen kiezers en ka- 
merleden zou moeten bewerkstelligen. 

Spr. eindigde met een opwekking tot 
het stellen van vertrouwen in het partij- 
programma. Het zal wel een nek-aan-nek 
race tussen KVP en PvdA worden, aldus 
spr. en als 't moet dan is de PvdA bereid 
in de oppositie te gaan. 
Geeft steun aan 't streven van de PvdA, 
zei Ir. Posthumus, en verspil uw stern 
niet aan kleine partijtjes of groeperingen, 
die geen enkele invloed kunnen uitoefenen 
op de landspolitiek. Slechts een grote 
PvdA is de beste waarborg voor de hand- 
having van het democratisch socialisme, 
besloot spr. 

Maar daarmee was de avond nog niet 
ten einde. Na een tweede pauze beant- 
woordde Ir. Posthumus verschillende vra- 
gen, o.av over de ontwikkelingshulp, het 
continentale plat, de toenemende werk- 
loosheid en de verhouding tot de andere 
partijen. 

De heer De Jong, dankte Ir. Posthumus 
hartelijk voor diens bereidheid tot „het red- 
den van de avond" en gaf hem een aardige 
attentie mee voor zijn echtgenote! 

H. W. REDDINGBOOT VAART UIT 

De in Zandvoort gestationneerde redding- 
boot van de KNZHRM vaart a.s. zaterdag 
uit voor het houden van de driemaande- 
lijkse oefentocht voor de kust van de bad- 
plaats. 

Voor schipper Floor Koper zal dit de 
laatste oefentocht zijn onder zijn leiding. 
Begin volgende maand zal hij het com- 
mando over de reddingboot neerleggen in 
verband met het bereiken van de door de 
KNZHRM gestelde leeftijdsgrens. POLITIE TRAD OP TEGEN 
HERRIESCHOPPERS 

De politie van de badplaats is j.1. zondag 
opgetreden tegen een groep jeugdige her- 
rieschoppers die het Kerkplein en omge- 
ving als hun „operatieterrein" hadden ge- 
kozen. Vier van hen werden naar het bu- 
reau aan de Hogeweg overgebracht. Twee 
Amsterdamse jongens die op het Raad- 
huisplein hun krachten beproefden op een 
lantaarnpaal werden eveneens door de po- 
litie opgepakt en in verzekerde bewaring 
gesteld. Zandvoortm. behaalde 4-1 zege 

op Neerlandia Op eigen terrein heeft het eerste elftal van 
Zandvoortmeeuwen j.1. zondag Neerlandia 
met 4 — 1 verslagen. 

De thuisclub nam direct na het beg in- 
signaal het initiatief en belegerde ruim 
een kwartier de — uitstekend partij ge- 
vende — achterhoede van Neerlandia. In 
de 19e minuut moesten de gasten echter 
zwichten voor een schot van Aaldert Stob- 
belaar, 1 — 0. 

Tijdens een bliksemsnelle uitval in de 
32e minuut van de ontmoeting slaagde 
de aanvalslinie van Neerlandia er in diep 
in de defensie van de thuisclub te pene- 
treren. Keeper Molenaar deed nog een 
poging de aanval te onderbreken, maar 
het leer verdween achter hem in de tou- 
wen, 1 — 1. 

Het antwoord van Zandvoortmeeuwen 
liet niet lang op zich wachten. Zestig se- 
conden later gaf Aaldert Stobbelaar zijn 
club opnieuw de leiding met een 
voor de doelverdediger van Neerlandia on- 
houdbaar schot, 2 — 1. DUINBRANDJE DOOR 

VOORBIJGANGERS GEBLUST 

Zondagmiddag werd de brandweer ge- 
waarschuwd voor een duinbrandje in de 
omgeving van de Boulevard Barnaart. De 
brandweer, die spoedig ter plaatse was, 
behoefde echter niet op te treden. Wan- 
delaars hadden het vuur reeds geblust. In elke auto 
een gevarendriehoek mwmttimmmtmMm 
Hoe groot de gevarendriehoek moet zijn, die elke autobezitter sedert 1 januari in zijn 
auto dient mee te nemen, wordt nog overwogen. Daar behoeft men zich de eerste twee 
jaar nog geen zorg over te maken. 

Waneer moet die meegenomen gevarendriehoek worden gebruikt? Bij een defecte 
achterverlichting van een stilstaand voertuig, bij een defecte voorverlichting als het 
voertuig aan de „verkeerde" kant van de weg staat, en overdag bij het stilstaan buiten 
de bebouwde kom op een onoverzichtelijke plaats zoals bijvoorbeeld na een bocht of 
over een viaduct. De afstand tussen voertuig en de te plaatsen driehoek moet zeker 
dertig meter zijn. De gevarendriehoek moet zo min mogelijk op de rijweg worden 
geplaatst. ' Mij, moeien kiezen . . 

Sympathie voor de splinters Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Satan, ' D J E M P O L> 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 hedendaagse politiek splinters zijn, heb ik 
er wel sympathie voor. Het ellendige even- 
wel is dat die partij natuurlijk altijd aan 
verlies onderhevig is. Er zijn altijd wel 
lieden van de andere kunne, die roet in 
het eten gooien en wat niet is kan ko- 
men, nietwaar? Het is maar één stap 
van de ongehuwde naar de gehuwde 
< staat. 

Vrienden, ik wil niet verhelen dat het slist geen pretje. Maar hoe het ook is, ze Ben je eenmaal het haasje, dan hoor je 
hart mij — met het oog op morgen — in hebben ons duidelijk gemaakt dat het natuurlijk in zo'n partij niet thuis. Je 
de keel klopt. En dat komt heus niet al- om de ■duidelijkheid gaat. Je kan nog zo'n krijgt dus in zekere zin een onrust onder 
leen door Internazionale Milaan tegen beroerd programma hebben, als het maar je kiezersvolk. Maar voor de rest ben ik 
Real Madrid. Nee, ik ben het volkomen duidelijk is. Vandaar dat er hier en daar er glad voor dat een ongehuwd mens ook 
met m'n goede vrienden Momus eens dat in Nederland witte plannen zijn, die mis- eens een stem in het kapittel heeft, 
het allemaal wel eens te veel kon worden schien niet alle even gemakkelijk uitvoer- Bepaald onsportief vind ik dus het ge- 
Tenslotte is een mens niet van schokbe- baar zijn, maar ze vallen wel op. En dan hakketak van de groten op de kleinen, 
ton. is het al gauw goed. Het witte moet wel En het zal morgen wel blijken hoe de kie- 

Morgen hebben we ook nog eens ver- bijgehouden worden, dat wil zeggen, het zers daar over denken. Gedurfd gezegd, 
kiezingen, om u even te helpen onthouden, moet niet vuil worden, want dan gaat het nietwaar? Maar het hoge woord moet er 
U 'kunt er zich niet van af maken, dacht ten onder in de grauwe massa en verliest eens uit. 

ik, door alleen maar te verschijnen in het het z'n duidelijkheid. Goed. Het kan niet schelen of u voor de mo- 

stembureau. Het is u langzamerhand wel Nou is één ding mij niet helemaal dui- narchie of tegen bent, voor belasting be- 
duidelijk geworden dat wij behalve rech- delijk geworden in alle uiteenzettingen en talen of tegen, voor de P.B.O. of tegen 
ten, vergaande verplichtingen hebben aan daar wil ik het toch oven met u over heb- staatsbemoeiing, als u maar kiest. Toe 
ons land. (IN ons land is ook goed, maar ben. nou maar, u kunt het best. 

dat betekent eigenlijk iets anders). U moet Het is mij gebleken dat verschillende Er zijn hele pagina's over geschreven 
dus stemmen, dat is :kiezen. En de keuze „grote jongens" hebben gewaarschuwd te- in de kranten en tijdschriften. Ze doen al- 
wordt u tamelijk gemakkelijk gemaakt. gen de kleintjes, een bezwerende wijsvin- lemaal hun best, ze praten goed, ze trek- 
Alhoewcl ons landje maar klein is (en ger hebben opgestoken tegen de zogehe- ken ernstige gezichten op ons beeldscherm, 
wij kunnen daar heel groot in zijn) zijn ten „splinterpartijtjes", 
er nog altijd zo'n kleine twintig partijen Ach, die zijn mij nu juist zo lief, vrien- 
en partijtjes, die om uw gunst dingen. Dat den! 

vind ik een verheugend bewijs van de veel- Die groten hebben toch al zo veel en ze 
zijdigheid onzer politieke kopstukken en moeten wel bedenken dat ze eens in de ge- kleintjes hebben mijn onvoorwaardelijke 
bijlopers. schiedenis als enthousiaste splinter midden sympathie, vrienden. 

En al die twintig meningen hebben wij tussen de balken gingen staan. Daarom is En daarom klopt het hart mij in de keel 
de afgelopen weken op allerlei manieren het mij volstrekt niet duidelijk waarom voor morgen. Want ik heb zo'n idee dat 
leren kennen. De verkiezingsstrijd is bij- ik niet zou mogen kiezen voor zo'n splin- de groten groot blijven en dat de splin- 
zonder intensief gevoerd en om u eerlijk ter. (Ik laat me niet verleiden een lans ters geen raad weten met de versterking, 
de waarheid te zeggen: het ging soms wel te breken voor de Partij voor Ongehuw- Laten we maar afwachten. Dat ligt ons 
eens een beetje vervelen, want de heren den, ofschoon u dat van mij zou ver- goed. Maar vergeel niet te kijken naar 
zaten om de haverklap bij je in de huis- wachten). Inter Milaan tegen Real! 

kamer. En dat is in sommige gevallen be- Maar voorzover die ongehuwden in onze BARTJE ze weten het goed, ze doen sympathiek, 
ze trekken met een karavaan door 't land, 
ze spelen accordeon of ze bepalen zich tot 
het afkraken van anderen, maar: de In de beginperiode van de tweede helft 
moest de achterhoede van de thuisclub 
zich verweren tegen een fel en hard — 
vaak onnodig hard — aanvallend Neer- 
landia voor dat de aanvalslinie van de 
kustbewoners de kans kreeg een tegenof- 
fenfeief te ondernemen. Maar toen het 
kwam was het direct raak. In de 23e mi- 
nuut joeg de actieve en productieve mid- 
voor A. Stobbelaar de bal voor de derde 
maal langs de keeper van de gasten. Zes- 
tien minuten later was het wederom Aal- 
dert Stobbelaar die de verdediging van 
Neerlandia achter zich liet. Met een 
krachtig schot scoorde hij het vierde en 
laatste doelpunt in deze wedstrijd. 

D 
Ranglijst 

De stand in afdeling West, 3e klasse B 
luidt als volgt: Zandvoortm. 


14 


7 


6 


1 


20 


38—23 


Ripperda 


14 


7 


4 


3 


18 


24—12 


WA 


14 


7 


4 


3 


18 


21—18 


HBC 


14 


5 


5 


4 


15 


26—21 


VSV 


11 


5 


4 


2 


14 


19—12 


St. Pancratius 


13 


5 


4 


4 


14 


30—20 


TYBB 


14 


4 


6 


4 


14 


25—23 


KW 


13 


3 


5 


5 


11 


19—29 


ADO '20 


14 


3 


5 


6 


11 


17—26 


Velsen 


23 


3 


4 


6 


10 


17—23 


Beverwijk 


14 


4 


2 


8 


10 


23—32 


Neerlandia 


14 


2 


3 


9 


7 


19—39 Aon zet . . . Het commentaar van Botwinnik op zijn 
onbedreigde zege in het afgelopen Nieuw- 
jaarstournooi te Hastings: „Ik speelde 
slecht, maar de anderen speelden slech- 
ter"! Inderdaad blijkt bij het naspelen 
van Botwinniks partijen uit Hastings, dat 
er deze keer nogal wat aan zijn spel ha- 
perde. Het pleit overigens niet voor de be- 
zetting van het Hastings-tournooi, dat 
Botwinnik desniettemin met een vol punt 
voorsprong de eerste prijs kon behalen. In 
het Hoogoventournooi zou Botwinnik het 
in deze vorm beslist niet zo ver hebben 
gebracht. 

In de onderstaande partij, in het begin 
van het tournooi gespeeld, tekent zich de 
malaise nog niet af; de Botwinnik-machi- 
ne loopt gesmeerd. 

BOTWINNIK-CZERNIAK 
Hastings 1966/1967 

1. c2-c4, g7-g6, 2. e2-e4, Lf8-g7, 3. d2-d4, 
d7-d6, 4. Pbl-c3, c7-c6, 5. Pgl-f3, L'c8-g4, 
6. Lcl-e3, Pb8-d7, 7. Lfl-e2, e7-e5, 8. d4- 
d5, 9. 0-0, Pg8-e7 (Zwart schijnt in deze 
Ben-Oni-achtïge stelling niét slecht te 
staan. Met de tekstzet hoopt hij snel het 
thematische f7-f5 te kunnen doorzetten. 
Later zal Pe7 evenwel slecht blijken te 
staan) 10. Pf3-el!, Lg4xe2, ll.Ddlxe2, 0-0, 
(Thans moet Wit ernstig met f7-f5 reke- 
ninggaan houden. (Botwinnik vindt een 
sterk tegenplan, gebaseerd o.m. op de 
„slechte" Lg 7 en de zwakte van pion d6) 
Zie diagram lü ÉÉI Wê^Wm 

wm ,„ wB&, „ £^i ™ mm 
fff i WÈ$k#W i Hl A 
~b c d ë f g E" 12. f2-f4!, e5xf4 (Vrijwel gedwongen, 
omdat enerzijds f4-f5 dreigde en anderzijds 
12. ...f5 sterk doo r 13. Pd3 gevolgd zou 
zijn) 13.Le3xf4, Pd7-e5 (Op 13. ...Le5 was 
Lh6 onprettig) 14. Pel-f3!, a7-a6(?) (Min 
of meer een verlegenheidszet. Na afloop 
hebben beide spelers de zet bekritiseerd. 
Volgens Czerniak zou 14. ...f6 sterker zijn 
geweest; op 15. Le5:, fe5:, 16. Pg5 geeft 
hij dan 16. ...Pd5: aan. M. i. was dan 17. 
Tf8: + , Lf8:, 18. Dg4!, b. v. 18. ...Pc3:, 19. 
De6+, Kg7, 20. Df7+, Kh6, 21. Dh7:, Kg5:, 
22. h4+ met mataanval, zeer sterk voor 
Wit geweest) 15. Pf3xe5, d6xe5, 16. Lf4-e3, 
b7-b6, 17. a2-a3! (Wit heeft een heel een- 
voudig, maar zeer effectief plan de cam- 
pagne: b2-b4, ruilen op c5 en de zwakke 
pion winnen) 17. ...Dd8-d7, 18. b2-b4, Ta8- 
c8 (Slaan op b4: 18. ...cb4:, 19.ab4:, ge- 
volgd door c4-c5, was geen bruikbaar al- 
ternatief) 19. b4xc5, b6xc5, 20. De2-c2, f7- 
f5, 21. Pc3-a4, Dd7-d6, 22. Tal-bl (Het 
spel is uit; de witte toren dringt binnen 
en Wit wint materiaal. Wat Zwart pro- 
beert, is wanhoop. Het slot volgt in de ver- 
korte notatie) 22. ...fe4:, 23. Tf8:+, Lf8:, 
24. Tb6 Dd7, 25. Pc5:, Tc5: (opgegeven 
was beter) 26. Lc5:, Dc7, 27. Df2, Pf5, 28. 
Tc6, Db7, 29. Lf8:, e3, 30. Del, Pd4, 31. 
Lc5 en Zwart gaf op. Hoe gemakkelijk 
lijkt zo'n partijtje schaak!! 
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem BURGERLIJKE STAND t Heden overleed, voorzien van de 
H.H. Sacramenten der zieken in het 
Marine Hospitaal te Overveen, mijn 
innig geliefde vrouw en onze zorg- 
zame moeder, behuwd-moeder en 
oma 

Maria Elisabeth van der Meij 

echtgenote van 
Adrianus Antomus Zantvoort 

In de leeftijd van 77 jaar. 

Uit aller naam: 

A. A. Zantvoort 

Zandvoort, 11 februari 3967 
Van Lennepweg 97 zw. 

De H. Uitvaartdienst heeft heden 
dinsdag 14 februari plaats ge- 
had in de parochiekerk St. Agatha 
te Zandvoort, waarna de begrafenis 
op het R.K. Kerkhof aldaar. Heden 14 februari is naar haar Heer 
gegaan 

NEELTJE LOOS 
in de leeftijd van 84 jaar. 

Psalm 28 vers 7. 
De Heer is mijn sterkte en mijn 
schild; op Hem heeft mijn hart ver- 
trouwd en ik ben geholpen; 

Zandvoort: 

3. BeeKmiis-Loos 

C. Beekhuis 

T. Loos-Zwemmer 
Sioux-Loolcout (Canada) : 

J. P. Loos Heemstede: Zandvoort: E. Loos-Jonker 

W. P. de Boer-Loos 
K. A. de Boer A. L. Frank 

F. Frank-Kroon 

J. Loos 

J. Loos-Rudolphus 
Zandvoort, 14 februari 1967 
Oosterstraat 7 
Correspondentie-adres : 
Lorentzlaan 37, Heemstede 
De overledene is opgebaard in de 
Rouwkamer Dorpsplein 11. Gelegen- 
heid tot bezoek donderdag a.s. van 
3 — 4 uur nam. 

De teraardebestelling zal plaats heb- 
ben vrijdag 17 febr. a.s. te 2 u. n.m. 
op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort. MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Carmiggelt - Spijbelen. 1966 

Concordia — Zandvoortm. 1 18 — 10 

Koekoek - Gedurfde lampions. 1965 
Christie - Jane zoekt een baan. 1966 
Costain - Het leven als inzet, deel I. Een 

man zet door. 1966 
Costain - Het leven als' inzet, deel II. Ben 

vrouw wint. 1966 
Dostojewski - Demonen II. 
Ferguson - Het bloed en de haaien. 1965 
Freeman - Een man van geld. 1966 
Ludwig - Tausendjaarfeiar. 1965 
Le Carré - The spy who came in from the 

cold. 1963 
Coulter - Offshore. 1965 
Brouillaud - Les aguets. 1965 

Ontwikkelingslectuur. 

Afrique. 1966 

Bakker - Italië. 

De blauwe wimpel - jaargang 1965 

Bösiger - hoe de vogels geboren 

worden. 1959 
Bösiger - Nachtvogels. 1961 
Brochman - Over mooi en lelijk. 1962 
Cullman - Eenheid in Christus. 1963 
Dierenwereld - Parool/Life. 1966 
Euwe - Oordeel en plan. 1961. (Schaken) 
Finch - De ontwikkeling van de 

techniek. 1966 
Gens Nostra - Jaargang 1965 (Genealogie) 
van der Mark - Caravans. 1965 
Mooy - Frans in het dagelijks leven. 1962 
Premsela - Frans voor iedereen. 1961 ZHV hield jaarvergadering 

De Zandvoortsie Handelsvereniging hield 
j.I. donderdag de algemeene ledenvergade- 
ring '67 onder voorzitterschap van de heer 
H. Hilclering, die, zoals uit het jaarverslag 
van de secretaris bleek, tien jaar lang de 
hamer hanteert. Namens het bestuur en 
de leden van de Handelsvereniging dankte 
do secretaris de heer Hildering voor het 
wsrk dat hij voor de vereniging heeft ver- 
richt. Na behandeling van het jaarverslag 
van de penningmeester werd de benoeming 
van de feestcommissie ter voorbereiding 
van het congres van de Kon. Ned. Midden- 
standsbond in 1968 en van de viering van 
het 60-jarig bestaan van de vereniging 
aan de orde gesteld. Gekozen werden de 
heren B. Roozen, J. van Houten, E. Jongs- 
ma jr., J. J. Pas en D. Petrovitch. 

In verband met het periodiek aftreden 
van twee bestuursleden, de heren B. Bos- 
man en D. Petrovitch, vond een verkiezing 
plaats. Benoemd werden de heren J. J. 
Pas en A. Schaap. 

Bijzondere frankeerzegels 
Amphilex '67 

Ter gelegenheid van de internationale 
postzegeltentoonstelling AMPHILEX 67 in 
het RAI-gebouw te Amsterdam zal de 
Nederlandse PTT van 8 mei t.m. 21 mei 
een serie van drie bijzondere frankeer- 
zegels zonder toeslag uitgeven. 

De verkoop van de zegels zal uitslui- 
tend geschieden bij afgifte van het daar- 
voor bestemde gedeelte van. het toegangs- 
bewijs voor de tentoonstelling met dien 
verstande, dat per toegangsbewijs slechts 
één serie AMPHILEX-zegels kan worden 
gekocht. 

De bijzondere frankeerzegels zullen be- 
halve op de tentoonstelling — aan het 
aldaar te vestigen tijdelijke postkantoor 
— tevens verkrijgbaar zijn op de 228 be- 
langrijkste postkantoren in Nederland. 

Op deze postkantoren zijn — omdat niet 
overal postzegelhandelaren zijn gevestigd 
die met de verkoop van toegangsbewijzen 
zijn belast — ten gerieve van filatelisten 
een aantal toegangsbewijzen voorhanden. 

De bijzondere frankeerzegels kunnen 
ook worden verkregen door één of meer 
toegangsbewijzen te bestellen bij het se- 
cretariaat van AMPHILEX 67 te s'-Gra- 
venhage; verzending van de toegangsbe- 
wijzen geschiedt dan via de Filatelistische 
Dienst van het Staatsbedrijf der PTT, die 
de frankeerzegels aan de zending toe- 
voegt. 

De zegels, waarop reprodukties zijn af- 
gebeeld van in 1852 (5 et), 1864 (10 et), 
en 1867 (20 et) in Nederland uitgegeven 
frankeerzegels met beeltenis van koning 
Willem III, zijn ontworpen door de heer 
A. Verhoeven uit Den Haag. 

K.J.C. „Noord" 

De stand in de competitie van de maand 
februari luidt als volgt: 1. mevr. Luiten 
10340, 2. R. van der Werff 10217, 3. H. 
Koning 10082, 4. mevr. Stokman 9960. 

Zandvoortse Bridgeclub 

Na de vierde wedstrijd van de derde com- 
petitie bezet fam. Spiers in de A-lijn de 
eerste plaats met 223,78%, gevolgd door 
het koppel Berrier-Wanna met 217,53%. 
Het dameskoppel Brossois-van Dartelen 
bezet de onderste plaats met 170,38%. 

In de B-lijn heeft het dameskoppel 
Sneiders-Sorvaar de leiding met 227,49%. 
De fam. van Straaten volgt met 213,67% 
op de tweede plaats. 

In de C-lijn bezet het dameskoppel 
Plugge-Snijer de eerste plaats met 234,90 
pet. Het koppel Garrelfs-v.d. Houten is 
tweede met 212,77%. 
Q 

De ontmoeting van Zandvoort met Viva 
om de Elfersbeker eindigde in. een 256-190 
nederlaag voor de kustbewoners. 

KIJKERS EN LUISTERAARS 

Op 1 februari 1967 waren bij de Dienst 
Luister- en Kijkgelden 2.387.526 televisie- 
toestellen aangegeven tegen 2.369.997 op 
1 januari j.1. Hot aantal geregistreerde 
ïadiotocslellen bedroeg 1 februari j.1. 
2.753.069 tegen 2.751.692 op 1 januari '67. Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag 11 februari: 

Zandvoortm. — -Zwaluwen '30 
Zandvoortm. ' 3— VEW 4 

Adspiranten: 

Haarlem c — Zandvoortm. b 

Zandvoortm. d — HBC d 

Zandvoortm. e — HBC f 

Kennemerland d — Zandvoortm. : 

DCO c — Zandvoortm. g 

Pupillen: 

Zandvoortm. a — HBC a 
Zandvooitm. c — Schoten c 
Zandvoortm. d — RCH e 

Uitslagen zondag -12 februari: 
Zandvoortm. — Neerlandia 
HFC 4 — Zandvoortm. 3 
DSS 3 — Zandvoortm. 5 
Zandvoortm. 6 — Waterloo 4 
TYBB 7 — Zandvoortm. 7 
Zandvoortm. 8— EDO 9 
DSS 8— Zandvoortm. 9 
SHS 4 — Zandvoortm. 10 
Zandvoortm. 12 — Vogelenzang 5 

Vriendschappelijk : 

Zandvoortm. 2— EHS 1 

Junioren: 

Zandvoortm. a — EDO a 
Geel Wit a — Zandvoortm. c 
Alliance b — Zandvoortm. d 

D 

Afdeling handbal 

Uitslagen zaterdag 11 februari: 

Meisjes: IEV — Zandvoortm. 
Heren: Conc. 2 — Zandv.m. 2 
Meisjes: Zandv.m. 4 — IEV 3 
Zandvoortm. 3 — ADO 4 
Blinkert 2 — Zandv.m. 2 

Uitslagen zondag 12 februari: 

Heren: Zandv.m. 2 — IJmond 2 
Meisjes: Zandv.m. 2 — IJmond 4 
Zandvoortm. 3 — IEV 2 
Zandvoortm. 1 — IEV 
Halfweg 3 — Zandvoortm. 4 
Dames jun.: Halfweg — Zvm. 2 
TYBB— Zandvoortm. 4—2 
3—2 

1—2 
6 — 4 
5—1 
3—2 
0—5 4—1 
3—3 
5—3 
1—4 
0—9 
3—1 
2—5 
1—10 
3—0 

2—1 

1—5 
4—1 

10—2 13—3 

14—10 

5—1 

6—3 

2—8 9—24 
11—1 
6—2 
8—9 
2—6 
6—3 
9—3 TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

* 

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Borlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „JSiriJco", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 IIotel-Restaurant „Sonnéhoeck" , 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
<& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wüde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 Friese slagerij 

voor steeds meer mezisen een begrip 

Grote afslag varkensvlees Schouderkarbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been 500 gram 
500 gram 
500 gram 
500 gram 1.98 
2.78 
1.68 
1.28 Dikke riblappen 
Lende- of bieflappen 
Rosbief 500 gram 
500 gram 
500 gram 2.98 
3.38 
3.48 Onze specialiteit Heerlijke zachte biefstuk 100 gram 0.98 100 gram ham 
100 gr. osseworst ) 100 gr- pekelvlees j 
100 gr. ontbijtspek \ 

3 pakjes 
margarine 98 69 Kleine Krocht 1 SCHIPPER'S 

MODE LSL&GE RIJEN 

Dinsdag-, woensdag- en donderdagreklame 

RUND- EN VARKENSGEHAKT 500 gr. 1,40; kilo 2,50 

HEERLIJKE SAUCIJZEN 500 gram 1,50; per kilo ƒ 2,50 

BOTERMALSE RUNDERBIEFSTUK 250 gram 1,98 

BOTERMALSE PAARDENBIEFSTUK, 250 gram 1,69 

PRACHTIGE MAGERE DOORREGEN VARKENSLAPPEN 

500 gram 1,68 

ENORME AFSLAG 

VARKENSKARBONADE O t SU 

Reeds vanaf 500 gram biUU 

Haltestraat 30 — Telefoon 2175 
Met open vizier 
BEERNINK 

lijst 

K WERKGEVERS 

OPGELET!!! 
Nette energieke jongeman 
22 jaar (middelbare opl.). 
(Geen z.g. Provotype). Is 
in het bezit van 2 grote 
sterke handen, zeer grote 
werklust en gezond ver- 
stand. Is bereid vanaf he- 
den alles aan te pakken. 
Inl. tel. (02507) 3163. Aang. SKALLETRIX, gro- 
te baan m. 4 auto's, trans- 
formator, met brug en 
handgrepen, z.g.a.n. 
Dr. C. A. Gerkestr. 14zw. Gevr. WERKSTER, 2 ocht. 
p.w. 9-1 uur Mevr. Tieleman 
Kostverlorenstraat 122 
Telefoon 33 48 Garage te huur gevr. 

door particulier onversch. 
waar in Zandvoort. 
Aanb. telefoon 2535. TE KOOP: Px-acht schom- 
melwieg bekl. beukenhout 
16 mnd.) heeft gekost 
ƒ 150, — nu voor ƒ 79,50 
ook babyweegschaal ƒ 12,50 
Zandvoortselaan 11 
Telefoon 50 35 WEBER'S SCHOON- 
MAAKBEDRIJF 
vraagt VROUWELIJKE of 

MANNELIJKE HULP 
± 17 j. loon ƒ 60 a 80 p.w 
Boerlagestraat 2, Tel. 4090 Gevr. model voor kapper- 
sch. maandag 11-1 uur. 
Aanm.: Treubstr. 11 na 6 u. WONINGRUIL 
Aang. mooi zonnig huis, 2 
min. v. zee, 5 kam., badk., 
zolderk., kl. zomerh., gr, 
tuin. Pas gerestaureerd.' 
Gevr. kleine vrije woning 
i.g.st. Er. nr. "1301 Z.Crt. Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 18 febr., 8 uur 

Toneelgroep Centrum 

met de herneming van 

„De thuiskomst" 

Zondag 19 febr., 8 uur 

Toneelgroep Centrum 

„De thuiskomst" 

Maandag 20 febr., 8 u. 
Het Nationale Ballet 
„Het Zwanenmeer" 

Dinsdag 21 febr., 8 uur 

Nederlandse Comedie 

„Wie is bang voor 

Virginia Woolf" 

Woensdag 22 febr., 8 u. 

De Haagsche Comedie 

„Je kunt 't nooit 

weten" 

Dond. 23 febr., 8 uur 
Toneelgroep Ensemble 

Ab. E 
,.Je kunt het toch 
niet meenemen" 

Vrijd. 24 febr., 8 uur 

De Haagsche Comedie 

Ab. F 

„Een zondag in 

New York" 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. getö. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10—15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. A PRESTO JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 

Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar 

Belangrijke inboedelveiling 
op a.s. donderdag 16 februari 

's morgens 10 uur in de zaal van Restaurant 
Zomerlust (ingang Gasthuispiein) 

van fraaie inboedels en kleingoed. 

Kijkdag morgen woensdag 15 februari 

van 2 — 8 uur in de zaal van het restaurant Zomer- 
lust en in het sousterrein van De Witte Zwaan. 
Inl. tel. 2164 Veilingdirectie Fa. WaterdrinKer. 

15 FEBRUARI — 
3x SCHEEPSRECHT vóór * waardevaste gulden 

# méér werkgelegenheid 

* belastingverlaging 

KIES TOXOPEUS — LIJST 3 
DUIDELIJKE KEUS 
SPOEDREPAR2LTIES 
KUNSTGEBITTEN 

Haarlem 

Leidsevaart 82 - Tel. 15634 

in 1 uur gereed IHout- en ( 

boardhandel 

„Centrum" 

Jb. Slagveld Koninginneweg 26 

telefoon 2897 
Winkel: Brederodestr. 1 

Telefoon 2963 
(naast dokter Flieringa) 

21© 

(* IHERMETISTnlP, 

SWAN PATENT 
HUISHOUDTRAPPEN, 
3, 4, 5 en 6 treden 
(metaal); 

PARKETVLOEREN 
in exotische houtsoor- 
ten, uit Mozambique; 

TOCHTSTRIP, 

BISONKIT . ' 

SUPER HOUTLIJM 

LAMBRIZERING 
1 BOUWMATERIALEN, 
zoals ramen, deuren, i 
kozijnen, enz. enz. 
Dat kunt ook U 

zeggen na een 

advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
COURANT 
Achterweg 1 

Uw advertentie immers 
bereikt alle groepen 

van 
Zandvoorts bevolking! 67e jaargang no. 14 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 VRIJDAG 17 FEBRUARI 1967 ZAND VOORTS! 
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Zuster Volkers nam afscheid 

als directrice van „Het Huis in de Duinen" 

In aanwezigheid van de bewoners en het personeel van het bejaardencomplex „Het 
Huis in de Duinen" heeft zuster F. M. Volkers, vanaf de oprichting directrice van 
het tehuis, begin deze week afscheid genomen wegens het bereiken van de pensioen- 
gerechtigde leeftijd. De afscheidsbijeenkomst, die een spontaan en hartelijk karakter 
droeg, vond plaats in de recreatiezaal van het bejaardentehuis. De middag werd ingeleid door de admi- 
nistrateur van „Het Huis in de Duinen", 
de heer R. Bierman. Hij meende dat het 
geen gemakkelijke middag voor de direc- 
trice zou worden, want „na elf jaar de 
scepter te hebben gezwaaid over deze ge- 
meenschap, kan men niet zo maar ver- 
trekken!" Dat is dan ook niet gebeurd en 
zuster Volkers mocht vele blijken van 
sympathie en aanhankelijkheid van de elf 
jaar aan haar zorgen toevertrouwde be- 
jaarden in ontvangst nemen en werd door 
de voorzitter van het stichtingsbestuur, 
wethouder J. L. C. Lindeman, nog eens 
extra in het zonnetje gezet. 

„U heeft een sfeer weten te scheppen, 
zei hij, die maakt, dat de mensen die hun 
levensavond in „Het huis in de duinen" 
doorbrengen zich hier thuisvoelen. Wet- 
houder Lindeman toonde 'veel waardering 
voor het tactvolle optreden van zuster Vol- 
kers, zowel tegenover de bewoners van 
het tehuis als 't personeel. Als bewijs voor 
de waardering, die zij van allen genoot, 
voerde hij aan dat er nimmer een klacht 
over haar beleid was vernomen. „Dat wil 
wel iets zeggen op een inwonertal van 240 
en ruim 40 personeelsleden" meende spre- 
ker. 

Aan het slot van zijn toesprak over- 
handigde hij de scheidende directrice na- 
mens het stichtingsbestuur een tapijt — 
voor haar woning in Epe — en een eetser- Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

^urnnt ' Q J E M P O L' 

KeStCLUTCMt *mV ^0 **m mWM m mr mm 

Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 vies en namens het dagelijks bestuur een 
vaas orchideeën. Alvorens het podium te 
verlaten richtte wethouder Lindeman een 
hartelijk woord van welkom aan het adres 
van de nieuwe directrice, zuster F. Rosen- 
zweig. 

Nadat zuster Volkers sprekers en de zaal 
had bedankt voor de huldeblijken waarmee 
ze bijzonder ingenomen was, nam burger- 
meester A. Nawijn het woord. 

Spreker zij nog te kort in Zandvoort te 
zijn om zich een mening te kuunen vormen 
over de kwaliteiten van de scheidende 
directrice, maar hij had de stellige indruk 
dat de wijze waarop zij haar taak had ver- 
vuld Zandvoort een goede naam heeft be- 
zorgd. Daarvoor was het gemeentebestuur 
van de badplaats haar zeer erkentelijk. 

Na ,te hebben meegedeeld dat zuster 
Volkers tot Ridder in de orde van Oranje- 
Nassau was benoemd, spelde burgermees- 
ter Nawijn haar onder applaus van de aan- 
wezigen de bij de onderscheiding behoren- 
de versierselen op. BURGERLIJKE STAND 

10—16 februari 1967 

Geboren: Guido, z.v. Rudolf Weidema en 
Gerda Ham. 

Ondertrouwd: Peter Hans Cruiming en 
Tineke Kerkman. 

Gehuwd: Erwin Max Erhard Obst en 
Carolina Marcelle Roberta de Wit; Gerar- 
dus Albertus Nijkamp en Marijke Koning; 
Hendricus Johannes Rozijn en Johanna 
Anna Feenstra. 

Overleden: Jaantje Loos, oud 76 jaar, 
gehuwd met C. Beekhuis. BEHANDELING VAN BEZWAAR- 
SCHRIFTEN „KENNEMERWEG" 
UITGESTELD 

De in ons blad van vorige week aangekon- 
digde openbare zitting van het college van 
Gedeputeerde Staten op vrijdag 24 febru- 
ari a.s., teneinde de indieners van de be- 
zwaarschriften tegen het bestemmingsplan 
„Kennemerweg" in de gelegenheid te stel- 
len hun bezwaren mondeling toe te lichten, 
is op verzoek van het gemeentebestuur 
van Zandvoort uitgesteld tot vrijdag 14 
april a.s. Een reden voor dit uitstel werd 
niet opgegeven. 

Naar wij vernemen kan de beslissing 
van het provinciaal bestuur inzake het be- 
stemmingsplan „Zandvoort-Zuid" — waar- 
tegen door natuurbeschermingsorganisa- 
ties.particulieren en Staatsbosbeheer be- 
heer bezwaar werd gemaakt — begin april 
worden verwacht. 

DONOR-AVOND RODE KRUIS 

Dinsdag 21 februari organiseert de afde- 
ling Zandvoort van het Rode Kruis de 
jaarlijkse bloedafname-avond in hotel Keur 
aan de Zeestraat. Het afdelingsbestuur doet 
een dringend beroep op de volwassen en ge- 
zonde inwoners van de gemeente zich deze 
avond als donor beschikbaar te stellen. 
Aanmelding kan geschieden bij het sec- 
retariaat van het Rode Kruis of aan de 
zaal van hotel Keur op dinsdagavond a.s. U 

weet het, tijdig toedienen van bloedplasma 
kan het leven van een medemens redden. D En andere mogelijkheid om hulp te bie- 
den aan mensen die in levensgevaar ver- 
keren is de zgn „mond op mond beade- 
ming". Teneinde de ingezetenen van de 
badplaats met deze methode vertrouwd te 
maken organiseert de plaatselijke afdeling 
van het Rode Kruis een praktijk-cursus 
o.l.v. dr. Drenth en de heer A. Loos. Vrij- 
dag 24 februari a.s. kan men in hotel Keur 
door middel van een instructie en propa- 
gandafilm met de beademingstechniek ken- 
nis maken. De datum waarop de cursus 
start zal nog nader worden * bekend ge- 
maakt. ZANDVOORT GING NAAR DE STEMBUS Zandvoort is bij de j.l. woensdag gehouden 
verkiezing voor de Tweede Kamer niet als 
een eenling uit de bus gelcomen. De uitslag 
is een getrouwe weerspiegeling van Tiet 
landelijk beeld. 

De KVP ging in de badplaats zowel 
t.o.v. de Statenverkiezingen in 1966 als 
van de Kamerverkiezingen in 1963 achter- 
uit, maar boekte in vergelijking met de 
gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar 
— een dieptepunt voor deze partij waarbij 
ongetwijfeld plaatselijke factoren een rol 
speelden — een geringe stemmenwinst. De 
PvdA gaf t.o.v. de in '66 gehouden Staten- 
verkiezingen en de verkiezingen voor de 
gemeenteraad een licht herstel te zien, 
maar bleef beneden het resultaat van de 
Kamerverkiezingen van 196S. 

De VVD vertoonde in Zandvoort, in ver- 
gelijking met de Statenverkiezingen van 
maart vorig jaar en de Tweede Kamer- 
verkiezingen in '63, een stijging van het 
stemmenaantal. Opmerkelijk is echter de 
winst t.o.v. de verleden jaar juni gehou- 
den Raadsverkiezingen. Ook dit laat zich 
grotendeels verklaren uit locale omstan- 
digheden. 

In Zandvoort ging ook de ARP flink 
vooruit en de CHU fors achteruit. De Boe- 
renpartij kwam in vergelijking met de 
Statenverkiezingen in 1966 bijna gelial- 
veerd uit de stembus te voorschijn, maar 
behaalde, evenals dit landelijk liet geval 
was, winst t.o.v. de Kamerverkiezingen 
van vier jaar geleden. De PSP verloor in 
de gemeente bijna de helft van de in 
maart j.l. verzamelde stemmen bij de Sta- 
tenverkiezingen. 

De grote overwinnaar, ook in Zandvoort, 
werd de vorig jaar opgerichte partij De- 
mocraten '66. De formidabele winst va7i de 
nieuwe groepering — uniek in onze parle- 
mentaire geschiedenis — kwam waar- 
schijnlijk in hoofdzaak van de PvdA, PSP 
en de KVP en dan vooral van de jongeren 
die voorheen op deze partijen hun stem 
uitbrachten. 

Een vraag, die ons liet overpeinzen 
waard lijkt is, of de keuze tussen confes- 
sioneel en niet-confessioneel bij deze ver- 
kiezingen, landelijk en plaatselijk, een rol 
van betekenis heeft gespeeld. Het lijkt er op het eerste gezicht niet op, want zowel 
confessionele partijen als KVP en CHU 
als de niet-confessionele partijformaties 
PvdA en PSP hebben gevoelige verliezen 
geleden. 

De winst ging naar de Boerenpartij — 
gezeten op het uiterste puntje van de rech- 
tervleugel van ons politieke bestel — en 
D'66, een beweging, die een zakelijke be- 
nadering van de binnenlandse economische 
en maatschappelijke vraagstukken voor- 
staat en in het buitenlands beleid vensters 
loil openen die niet alleen uitzicht bieden 
op het westen. 

Men krijgt de indruk dat het nuchtere 
karakter van deze partij de jeugdige kie- 
zers meer aanspreekt dan de godsdienstige 
en ideologische partij- formules. Daar werd 
overigens op de avond van de verkiezings- 
uitslagen door enkele prominente parle- 
mentariërs weer eens flink mee geschermd 
op de beeldbuis. Men slaat het min of meer 
verbijsterd, gade, dit manipuleren met ter- 
men zoals: „vanuit mijn diepste levens- 
overtuiging" en „wij zijn een beginsel- 
partij en zij niet". Zo was het en ging het 
vroeger. Maar nu kan het niet meer, echt 
niet! 

a 

In de onderstaande kolommen treft de le- 
zer gedetailleerde uitslagen van de j.l. in 
Zandvoort gehouden verkiezingen aan, met 
een vergelijkend overzicht van de s\em- 
busresultaten in voorgaande (verkiezings) 
jaren. De overzichten werden verstrekt 
door het centraal stembureau van de bad- 
plaats. AUTO HUREN 

f5,- P«* dag 

Model '64, '65 en 1966 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn AU Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 Uitslagen KAMERVERKIEZINGEN 1967 te Zandvoort Aantal kiesgerechtigden 9837. Stembureau: op woensdag 15 februari 1967 10 11 12 13 14 16 17 KVP PvdA VVD ARP CHU CPN PSP SGP Liberale Demo- 

Lijst Boeren- Volks- Nood- Lands- craten 

Voogd Partij GPV partij Raad belangen CDU '66 20 Partij 

voor onge- Totaal 

huwden geldig Blanco ongeldig totaal Onwaarde .Alg. 1. Julianaschool 56 137 296 

2. Hannie Schaftschool 125 137 190 

3. „De Witte Zwaan" 84 213 160 

4. Karel Doormanschool 75 102 336 

5. Dr. Albert Plesmanschool ' 45 306 44 

6. Josina v.d. Endenschool 58 368 45 

7. Calvijnzaal, (Geref. Kerk) 101 148 215 

8. Gemeenschapshuis 117 271 72 

9. Wilhelminakleuterschool 144 176 166 

10 St. Agathakleuterschool 56 58 302 

11 Het Huis in de Duinen 85 185 145 

12 Woodbrookershuis (Bentveld) 86 52 263 

13. Kleuterschool „Hummeloord" 81 253 109 

Totaal 1113 2406 2343 54 


73 


13 


12 


2 


3 


40 

4 


2 

12 


59 


39 


60 


19 


18 

3 


52 

1 


3 


2 


10 


53 


31 


47 


17 


18 


1 


2 


43 


1 


2 


8 


2 


5 


51 


64 


35 


28 


22 


1 

55 


1 


3 


1 


2 


11 


63 


31 


34 


26 


25 


1 


1 


29 


6 4 


42 


28 


34 


44 


26 


1 

26 


/O 

3 

5 


34 


63 


41 


18 


27 


5 

37 


3 


6 


3 


2 


10 


86 


28 


80 


32 


13 


1 


1 


61 


1 


2 


4 


1 


7 


48 


48 


63 


22 


27 


1 

29 


1 


1 


5 

8 


54 


46 


28 


12 


14 


2 

26 


2 


3 


1 

7 


52 


25 


41 


7 


20 


1 

14 


■ 1 
3 


6 


21 


48 


27 

5 
15 
1 
53 


55 


52 


21 


20 


8 


2 


28 


2 


2 


4 

9 


60 10 
10 
5 
14 
3 
7 
5 
3 
6 
6 
3 
5 
1 773 
722 
690 
813 
597 
679 
770 
742 
751 
615 
557 
555 
707 13 

9 

15 

11 

10 

18 

14 

15 

15 

1 

10 

7 

11 788 
731 
707 
828 
608 
699 
788 
761 
769 
623 
570 
564 
719 560 615 259 247 24 12 455 18 24 35 12 94 676 78 8917 35 149 9155 Zo stemde Zandvoort in 1946, 1948, 1952, 1956, 1959, 1963, 1966 TWEDE KAMERVERKIEZING Prov. Staten Raad Partijen en groeperingen 

P.v.d.A. 

P.S.P 

Nieuwe Democratische Partij 

Dem. '66 ." 

V.V.D 

Liberale Staats Partij 

Liberale Volkspartij 

K.V.P 

A.R 

C.H.U J . 

A.R. en C.H.U 

Geref. Politiek Verbond 

Staatkundig Geref. Partij 

C.D.U 

C.P.N 

Boeren Partij 

Lijst „Voogd" 

De Noodraad 

Landsbelangen 

Partij v. Ongehuwden 

Partij Economisch Appèl 

Veil. verk. + 100.000 woningen per jaar 

Lijst „Grol" 

Partij voor Volkswil en Referendum 

Algemeen Zandvoorts Belang .< 

Ljjst Breure 

Overige partijen en groeperingen 

Totaal 1946 
st. % 1948 
st. % 1952 st. 1661 39,3 734 
235 

454 8 
574 17,4 

5,6 

10,8 0,2 
13,6 1714 629 773 
367 
560 11 
357 556 13,1 192 37,2 13,7 16,8 

8,0 

12,2 0,2 
7,8 2154 901 819 
421 
574 

9 
9 

270 4,1 584 37,5 15,7 14,3 

7,3 

10,0 

0,2 
0,2 

4,7 10,1 st. 1956 

% st. 2916 1376 1173 
493 
497 

9 
17 

259 162 42,3 19,9 17,0 
7,1 
7,2 

0,1 
0,3 

3,8 2,3 1959 

% st. 1963 

% 2829 
281 2348 1224 
407 
472 

8 
16 

119 
160 20 35,9 
3,6 29,8 15,5 
5,2 
6,0 

0,1 
0,2 

1,5 
2,0 0,2 2710 

334 

30 

2148 
111 

1284 
405 
562 

10 
17 

143 
250 156 
42 
13 33,0 
4,1 
0,4 

26,1 

1,4 

15,6 
4,9 
6,8 

0,1 
0,2 

1,7 
3,1 1,9 
0,5 
0,2 1967 


1966 


1966 
st. 


% 


st. 


% 


set. 


% 


2406 


26,8 


2221 


25,2 


2253 


25,7 


247 


2,8 


520 


5,9 


— 


— 


676 


7,5 


2343 


26,1 


2152 


24,5 


1547 


17,7 


24 


0,2 

. 

, 


1113 


12,4 


1221 


13,9 


971 


11,1 


560 


6,3 


391 


4,5 


— 


— 


615 


6,9 


968 


11,0 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


1113 


12,7 


18 


0,2 


14 


0,2 


— 


— 


24 


0,2 


10 


0,1 


— 


— 


94 


1,1 


53 


0,6 


— 


— 


259 


2,9 


197 


2,2 


261 


3,0 


4S5 


5,1 


995 


11,3 


730 


8,3 


12 


0,1 


— 


— 


— 

35 


0,4 


— 


— 


— 

12 


0,1 


— 


— 


— 


, — 


78 


0,9 


— 


— 


— 


— 


. 


_ 


— 


— 


48 


0,6 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


846 


9,7 


— 


— 


— 


__ 


1032 


11,8 


— 


— 


— 


— 


— 


— 4422 100,0 4603 100,0 5741 100,0 6902 100,0 7884 100,0 8215 100,0 8971 100,0 8780 100,0 8753 100,0 Zakenbelangen en politiek 

gaan in de V.S. hand in hand 

De merkwaardige vermenging van zaken en politiek, zoals die in Ame- 
rika blijkbaar de gewoonste zaak van de wereld is, is weer eens duidelijk 
aan het licht gekomen in het proces tegen Bobby Baker, eens de rechter- 
hand van Lyndon B. Johnson (toen die nog geen president was), nu in 
de beklaagdenbank voor frauduleuze handelingen. Bobby Baker kwam als „page" terecht in 
het Kapitool. Hij was een van die jongens, 
die daar gewoon loopjongensdiensten ver- 
richten voor de vele senatoren, en die als 
ze in hun ransel een maarschalksstaf heb- 
ben, het ver kunnen brengen doordat ze al 
van jongsaf thuis zijn geraakt in het rijk 
der politiek. Bobby Baker was zo'n bril- 
jant ventje. Hij kwam onder de vleugels 
van Senator Johnson en die merkte al 
gauw, dat hij aan Bobby veel werk kon 
overlaten. Deze rees tenslotte tot de func- 
tie van secretaris van de Democratische 
fractie in de Senaat. 

Hij verdiende daarmee nog geen twin- 
tigduizend dollar per jaar, maar zag kans 
een vermogen van 2 miljoen dollar te ver- 
garen ! 

Veel interessanter dan de manier waar- 
op Bobby dit fortuin bijeengaarde, is de 
kijk, die men krijgt op de verhouding tus- 
sen zakenbelangen en politiek. 

Het blijkt, de gewoonste zaak van de 
wereld, dat grote zakenlieden aan de par- 
tij een flinke bijdrage geven. Soms ge- 
beurt dat vooruit, in blijde verwachting 
van de voordelen, die het zal opbrengen; 
soms gebeurt het achteraf, als dank voor 
„bewezen diensten". 

De fout van Bobby Baker was, dat hij 
een groot deel van de aldus zo blijmoedig 
geschonken bijdragen in eigen zak stak, 
dat hij er zelf op uit ging om bijdragen 
in te zamelen en zichzelf daarvan een niet 
onaanzienlijke provisie toekende, in êén 
geval zelfs van 80 % ! En aangezien dit 
ging over bedrag van honderdduizend dol"- 
lar was het geen wonder, dat Bobby zich 
kon veroorloven een knappe secretaresse 
te laten wonen in een mooi huis dat als 
„liefdesnestje" werd benut. 

Goed, Bobby Baker had te lange vingers. 
Maar wat moet men zeggen van de prak- 
tijken, die bij dit alles aan het licht kwa- 
men en waarover niemand een mond open- 
doet omdat ze blijkbaar heel normaal ge- 
vonden worden? 

Die honderdduizend dollars kwamen van 
een grote bank, die volgens Bobby niet 
genoeg bijdroeg tot de vorming van het 
partijfonds. Dat de bank dit bedrag afgaf 
uit pure liefde voor de beginselen der 
partij kan maar moeilijk worden aange- 
nomen. Banken gooien geen spieringen uit, 
dan tenzij om kabeljauwen te vangen. AVONDRIT AUTOSPORTVERENI- 
GING „ZANDVOORT" 

Voor de eerste maal sinds de oprichting 
organiseert de Autosportvereniging „Zand- 
voort" een avond-puzzelrit. De datum is 
vastgesteld op zaterdag 25 februari a.s. 
Zij die aan de rit willen deelnemen kunnen 
kiezen uit twee trajecten: een van 10 en 
een van 20 km. Men kan zich laten in- 
schrijven bij hotel „Sonnehoeck", dr. Smit- 
straat, tevens begin- en eindpunt van de 
rit. Direct na afloop zal in genoemd hotel 
de prijsuitreiking plaatsvinden. Snuif en wrijf 

Cr Uw verkoudheid van neus, 
keel of borst wen met 
Bobby ging er ook op uit om gelden in 
te zamelen teneinde candidaten te steu- 
nen in de verkiezingsstrijd, die in Ame- 
rika veel geld kost. Het bleek, dat hij dit 
zelfs had gedaan ten behoeve van candida- 
ten, die zonder oppositie werden gekozen 
en dus helemaal niet op pad behoefden te 
gaan. Het geld was voor Bobby. 

De directeur van een andere grote bank 
had drie dagen in een hotelkamer zitten 
wachten tot de heer Baker de 50.000 dol- 
lars kwam halen, die hij had meegebracht. 
Ook deze zakenman had dit alles over 
voor de idealen van de partij! 

Nog duidelijker was het geval van een 
zakenman, die door bemiddeling van Bob- 
by een contract had afgesloten met een 
bedrijf, dat deelnam aan de ruimtevaart- 
projecten van de regering. Hij ging naar 
Bobby om hem te bedanken en vroeg, welk merk Whiskey de heer Baker dronk. 
Mijn merk.zei Bobby, kost duizend dollar 
per maand. De zakenman begreep de 
wenk en betaalde tweeduizend .dollar 

Het proces tegen Baker heeft veel op- 
zien verwekt. Men had er op gerekend, dat 
het wel enige maanden kon duren, maar 
het was met ruim drie weken afgelopen. 

De juryleden moesten die drie we- 
ken in volstrekte afzondering leven, sla- 
pen, eten en mochten geen bezoek ontvan- 
gen dan onder toezicht. Dit alles om een 
onbevooroordeelde' uitspraak te waar- 
borgen. 

Het opvallende van dit alles: iedereen 
maakt zich kwaad over de manier, waarop 
Bobby met de hem toevertrouwde gelden 
omsprong. 

De banken, bedrijven, zakenmensen, die 
zulke grote bedragen gaven aan ,de partij', 
daarover wordt met geen woord gerept. 
Maar als men hieraan begon, dan was het 
einde ook niet te overzien! 

Politiek en business gaan hand in hand. 
Dat is inhaerent aan een systeem, dat ook 
vele overheidsfuncties in de politiek be- 
trekt omdat ze afhankelijk zijn van een 
groep, die op dat ogenblik aan het bewind 
is. Men belooft baantjes, men belooft steun, 
opdrachten, contracten en dat kan alle- 
maal maar. 

En nu Bobby Baker, die van dit systeem 
te eigen bate profiteerde, gesnapt is, blijkt 
meer dan ooit het rijmpje waar te zijn. 
„de spin, zij spant haar web 
om vliegen in te vangen. 
De groten vliegen er doorheen, 
de kleintjes blijven hangen." Siiil^iftllaillïïii : ëciliif ^'Wn -i' : 

0&r^^^^^iM^Mji*.. lw ..^ .„..,,.., „ ,.. , , ,. U kunt nu overgaan 
op aardgas-T 11 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen, 
en vraag inlichtingen over de. aard- 
gasmogelijkheden bij - ./ 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 HAARLEMSE VOORJAARSBEURS 
JUBILEERT '-•"'; • 

In de nieuwe sporthal aan' de' Delftlaan 
wordt van 2 t.e.m. 12 maart de Haarlem-' 
se Voorjaarsbeurs voor de Vrouw — maar 
voor haar niet alleen — gehouden. Het zal 
de 25e keer zijn dat genoemde beurs in. .de 
bloemenstad wordt georganiseerd en ter 
gelegenheid van dit jubileum 1 ''hebben <3e 
organisatoren een groot aantal attracties 
in petto. De modeshow zal worden uitge- 
breid, er komt een sport- en campingshow 
bij en een zgn. „Noviteiten-Galerij". Ver- 
der zijn er tal van prijzen te winnen op 
deze jublieum-beurs. De sporthal aan de 
Dalftlaan heeft goede verbindingen met 
het bus en treinverkeer. Via--buslijn 2 op 
het stationsplein te Haarlem "rijdt men in 
enkele minuten naar de harte Stuyvesant- 
straat, gelegen tegenover de Sporthal. Met 
de N Z H is overeengekomen, dat in de 
periode van 2 t.e.m. 12 maart extra bus- 
sen voor vervoer naar en vertrek van de 
Sporthal worden ingelegd. 

Per trein is de hal eveneens gemakkelijk 
te bereiken. Het station ligt direkt achter 
de Sporthal. Via de voetgangerstunnel bij 
de uitgang van het station, wandelt men 
in een paar minuten naar' het nieuwe ten- 
toonstellingsgebouw. 

Er is ruime parkeergelegenheid aanwe- 
zig voor auto en fiets, vpor hen die eigen 
vervoer prefereren. GEMEENTE ZANDVOORT 
OFFICIËLE MEDE DELINGEN 

De heer J. R. Oostenrijk, wethouder van 
publieke werken, 4 is -verhinderd op de 
maandagen' 20 en' 27 februari en 6 maart 
spreekuur te houden. LEZING EN FILMS VOOR 
HUISVROUWENVERENIGING 

De afd. Zandvoort van de Ned. Ver. van 
Huisvrouwen belegt op dinsdag 21 februari 
een bijeenkomst in het Gemeenschapshuis. 
De heer C. Kreuger zal een inleiding hou- 
den en films vertonen over fauna en flora 
van het nationaal natuurreservaat van 
Zuid-Afrika, het „Krugerpark". 

CONFLICT OVER GEBRUIK 

VAN GROND 

In de nacht van donderdag op vrijdag 
heeft de huurder van een woning aan de 
Zandvoortselaan de politie gewaarschuwd 
toen de eigenaar van het perceel vernie- 
lingen in de tuin van de huurder aanricht- 
te en ' een vogelhuisje op straat smeet. 
Achtergrond voor dit „optreden" zou een 
verschil van mening zijn tussen de ei- 
genaar en huurder over de bestemming van 
de tuin. Naar aanleiding van het gebeur- 
de hoeft laatstgenoemde een klacht bij 
de politie ingediend. 

WATERGETIJDEN 

HW LW HW LW strand 

febr. berijdbaar 

19 10.10 5.30 22.49 18.— 14. 20.30 

20 11.28 0.30 19.— 15.30 - 22.— 

21 —.16 3.— 12.51 20.30 4. 10:30 

22 1.31 9.30 13.55 21.30 5.30 - 11.30 

23 2.28 10.30 14.48 22.30 6.30 - 12.30 

24 3.18 11.— 15.32 23.30 7.— - 13.30 

25 4.01 12.— 16.16 24.— 8. 14.— 

Samengesteld door P. van der Mije KCzn 

OL 

Goed voor de huid 
het gehele jaar door PROVINCIAAL STUDIEFONDS 
NOORD-HOLLAND 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
maken bekend, dat ten behoeve van perso- 
nen met voldoende begaafdheid, die in de 
provincie Noord-Holland woonachtig zijn 
of (ingeval van minderjarigheid) wier 
ouders in deze provincie wonen, en die 
niet in staat zijn de kosten van hun 
voorgenomen of reeds aangevangen studie 
-te- betalen, in die kosten een toelage uit 
de provinciale kas kan worden verleend 
in de vorm van een renteloos voorschot 
of van ©en beurs. 

Een dergelijke toelage kan worden aan- 
gevraagd voor: 

het bezoeken van een inrichting voor 
onderwijs of een instelling van kunsten 
of wetenschappen; 

het volgen van een cursus ter verkrij- 
ging van maatschappelijke bekwaam- 
heden; 

het voorbereiden van de publikatie van 
een wetenschappelijke verhandeling over 
een onderwerp van gewestelijk of regio- 
naal belang. 

Aanvragen voor een studietoelage als 
hier bedoeld voor het studiejaar 1967/1968 
behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
voor 1 mei 1967 te worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
Dreef 3 te Haarlem. In elke auto 
een gevarendriehoek VAH^OVD OP'lHfMW 
Hoe groot de gevarendriehoek moet zijn, die elke autobezitter sedert 1 januari in zijn 
auto dient mee te nemen, wordt nog overwogen. Daar behoeft men zich de eerste twee 
jaar nog geen zorg over te maken. 

Waneer moet die meegenomen gevarendriehoek worden gebruikt? Bij een defecte 
achterverlichting van een stilstaand voertuig, '.bij een defecte voorverlichting als het 
voertuig aan de „verkeerde" kant van de weg staat, en overdag bij het stilstaan buiten 
de bebouwde kom op een onoverzichtelijke plaats zoals bijvoorbeeld na een bocht of 
over een viaduct. De afstand tussen voertuig en de te plaatsen driehoek moet zeker 
dertig meter zijn. De gevarendriehoek moet zo min mogelijk op de rijweg worden 
geplaatst. ' Sft&U e*v spd R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" Uitslagen en klasse HVB 
Alliance — Heemstede 


7—0 


DIOS— BSM 


1—0 


TZB— SHS 


2—3 


Vliegende Vogels — Nw. Vennep 


3—1 


SVY — Spaarnevogels 


5—1 


Vogelenzang — DSB 


2—1 


Uitslagen: 
Senioren: 
TZB— SHS 


2—3 


TZB 6— Geel Wit 7 


7—5 


Junioren: 
SHS a— TZB b 


3—3 


Adspiranten: 
v. Nispen b — TZB a 


0—3 


TZB b— OG 9 


3—8 


Pupillen: 
EDO d— TZB b 


7—0 


D 
Stand in de tweede klassen HVB 
Alliance 


16—24 


SVY 


16—24 


Vliegende Vogels 


16—23 


DIOS 


15—19 


TZB 


16—17 


Nieuw Vennep 


16—16 


Vogelenzang 


15—13 


Heemstede 


16—13 


Spaarnevogels 


16—13 


BSM' 


16—11 


SHS 


16—9 


DSB 


16—8 D 
Programma zondag 19 februari 1967 

Senioren: 

Wedstr. nr. 14 BSM-TZB Aanvang 12 u. 
Wedstr. nr. 37 Waterloo 3-TZB 2 Aanv. 12 u. 
Wedstr. nr. 103 TZB 4-EDO 9 Aanv. 12 u. 
Wedstr. nr. 116 Heemst.-TZB 5 Aanv.12 u. 
Wedstr. nr. 132 TZB 6-Geel Wit 6 Aanv.12 u. 

Zaterdag IS februari 1967: 

Adspiranten: 

Wedstr. nr. 77 TZB a-EDO d Aanv.14.30 u. 

Wedstr. nr. 108 TYBB h-TZB b Aan. 15.15 u. 

Pupillen: 

Wedstr. nr. 160 RCH c-TZB a Aanv. 15.15 u. 

Wedstr. nr. 173 TYBBd-TZBb Aan. 15.15 u. 

In de voor a.s. zondag vastgestelde voet- 
balwedstrijd BSM — TZB treedt laatstge- 
noemd elftal in de volgende samenstelling 
in het veld: 

Th. Laarm'an 

H. v.d. Eykhof W. Kruyff 

R .Duisterhof 

W. Akersloot T. van As 

J. v.d. Mey C. Heiligers C. Mettes H. Castien 

D. Vader 
Res: W. Bosman, R. Seggerda 

Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

In aan wezigheid van de wethouder van 
sociale en culturele zaken, de heer J. L. 
C. Lindeman, vond j.1. maandag in de gym- 
nastiekzaal van de Wilhelminaschool de 
individuele wedstrijd plaats van het in 
opleiding zijnde keurgroepje van OSS. In 
zijn inleiding gaf OSS voorzitter Brink een 
uiteenzetting over het doel van deze avond 
en verzocht de aanwezigen het trainings- 
fonds te steunen. Hij prees mevr. R. de 
Wolff en haar assistenten, de heer en me- 
vrouw Keur voor hun ijver en inspanning 
bij de training van de meisjes. 

Hierna werd een begin gemaakt met de 
wedstrijd, waaraan door de turnsters en- 
thousiast werd deelgenomen. Bij de vrije 
oefeningen namen Chr. Duker en W. Schui- 
ten direct de Leiding, die zij gedurende de 
gehele wedstrijd hebben behouden. De Uit- 
slagen van de turnwedstrijd, .waarin be- hoorlijke prestaties werden geleverd, iluiden 
al volgt: 

1. Chr. Duker, 37.01 pt, jeugdkampioene 

2. W. Schuiten, 33.05 pt " . 

3. E. Visser, en J. Visser 31.95 pt 

Na afloop reikte voorzitter Brink de prij- 
zen uit. Jeugdkampioen Chr. Duker- ttioeht 
bovendien een door het bestuurslid }3, Keur 
beschikbaar gestelde wisselbekèr "in ont- 
vangst nemen. ' ' 

Afd. volleybal: ' ;' 

De uitslagen van de woensdagavond in 
de Kennemer Sporthal gespeelde wed- 
strijden zijn: 

Dames: 

OSS 2— VCM 3 3—1 

setstanden: 8—15, 15—9, 15—5, 17—15 

Heren : 

VCY— OSS . , 0—3 

setstanden: 5—15, 7—15, 3—15 

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" '~ ' 

WEDSTRIJD-PROGRAMMA 
Zaterdag 18 februari '1967: 

A.R.C. — Zandvoortm. 16 u. 

11. Zandv.m. 2— T.Y.B.B. 15.45 u. 

23. S.M.S. 3— Zandv.m. 3 ' t 15.45 u. 
Adspiranten: 

76. Terr.vog. a— 3andv. b , 14.30 u. 

86. Zandv.m. c— Geel Wit b 14.30 u. 

91. Zandv.m. d— V.V.H, a ' 16 u. 

102. Zandv.m. f— H.B.C, g ■ - 14.30 u. 

106. Zandv.m. g— Alliance b 14.30 u. 
119. Zandv.m. h— V.V.H, b • - - 16 u. 
Pupillen: 

142. Bl.daala — Zandv.m. ai 1 ' " 15.15 u. 

151 E.D.O. b— Zandv.m. b 15.15 u. 

157. E.D.O. c— Zandv.m. c , . 15.15 u. 

169. E.D.O. d— Zandv.m.'d " ' Ï5.15 u. Zondag 19 februari 1967: T.Y.B.B. — Zandv.m. 


14.30 u 


W.F.q. 2— Zandv.m. 2 


14.30 u 


12. Zandv.m. 3— E.H.S. 2 


9.45 u 


23. Zandv.m. 4 — D.I.O. 2 


9.45 u 


28. Zandv.m. 5 — A.D.O.'20 3 


12.30 u 


53. Bl.daal4 — Zandv.m. 6 


9.45 u 


57. Zandv.m. 7 — v.Nisperi 3 


12.30 u 


104. Zandv.m. 8 — Haarlem 10 


9.45 u 


llö.Renova 5 — Zandv.m. 


12.30 u 


131. Schoten 10 — Zandv.m. 12 


12 u 


Junioren: 
141. V.V.B, a — Zandv.m. a 


9.45 u 


152. Zandv.m. b — N.A.S. a 


1230 u 


162. R.C.H, c — Zandv.m. c 

D 
Samenstelling 


9.45 u 

In de voor a.s. zondag vastgestelde voet- 
balontmoeting TYBB 1 — Zandvoortmeeu- 
wen 1 treedt laatstgenoemd • elftal in de 
navolgende samenstelling in het veld: 
B. Molenaar, G. Ramkema, S. Stobbelaar, 
F. Kramer, L. J. Sluiter, J. Houtkamp, 
J. F. Paap, S. Sebregts, G. Nijkamp, 
A. Stobbelaar en Ar. Stobbelaar. 
Als reserve zijn aangewezen: J. Jongsma, 
J. Koper en T. Vastenhouw. ' 

□ 
Afdeling Handbal 

Programma zaterdag 18 februari 1967: 
Heemskerk: 

Odin 4 — Zandvoortm. 4 14.30— 15.00 u. 
Taarlem, grote veld: 

Heren 1: Blinkert 2— Zvm. 2 18 — 18.50 u. 
Kleine veld: 

D.j. 2: Zvm. 2 — Blinkert 2 19 — 19.30 u. 

D. 3: Blinkert i— Zvm. 19.30— 20 u. 

Programma zondag 19 februari: 
Heemskerk: 

D.j. 3: Odin 2— Zvm. 2 13.20— 13.50 u. 
Haarlem, grote veld: 

M.a. 3: Zvm. 2— Rap. 13.30-rl4u. 

D. 3: Zvm. 3— Blinkert 4 16.30— 17 u. 

Kleine veld: - 

M.a. 3: Zvm. 2— Full Speed 12— 12.30 u. 

M.a. 1: Zvm. 1— Ado •< -12.30— 13 u. 

M.a. 5: Zvm. 4— Ado .5 14— 14.30 u. 

M.a. 4: Zv.m. 3— HBC 2 14.30— 15 u. 

D.j. 2: Zvm. 1— TYBB' 17.30— 18 u. Natuurwacht schrijft: Nieuwe actie „Zandvoort schoon" 

' 1 'in' april Van. de sub-Zeider van de a/dr Zandvoort 
van de Natuurmacht Zd. , Kennemerland, 
de heer J. L. G. Niessen,>-ontvingeib wij 
volgend schrijven: 

Tijdens de raadsvergadering van 31 janu- 
ari j.1. vroeg de heer v. d.' Molen vo|>r 'de 
vierde keer wat er gaat gebeuren met de 
autowrakken die nog steeds de omgeving 
van het woonwagenkamp nabij het circuit 
ontsieren. Het antwoord luidde: „Zolang 
het regionale kamp in de .Haarlemmer- 
meer op zich laat wachten is er bitter 
weinig aan t'e doen". Gelooft men dat bij 
een eventuele verhuizing de" autowrakken 
worden meegenomen? De Natuurwacht is 
het met de heer v. d. Molen eens en hoopt 
dat anderen raadsleden hem bij de vijfde 
keer zullen steunen. > . ini 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen:; van 
verleden jaar stelden politieke ;psrUjen' in 1 
haar verkiezingsleuze voor dat o..a. het 
strand en het dorp niet mochten vervuilen 
en de. duinen moesten worden ^beftdbden.. 

De" Natuurwacht heeft het 'Voornemen' 
om in april een nog grotere- actie-» tft*,hou« 
den en hoopt de beschikking' te tu krijgén' 
over minstens 10 auto's. Tevens zaJiPP die, 
'dag, in samenwerking met de plaatselijke 
afdeling van 'de Dierenbescherming, uit- gezette strikken worden verwijderd. Op 
medewerking, van politieke groeperingen 
zal dan worden gerekend. Hoewel het niet 
bekend -is of de strandpachters verplicht 
zijn het strand van oktober . tot' maart 
schoon te houden, zal een plan worden ont- 
worpen om in die periode vervuiling van 
het strand te voorkomen. De vele stukge- 
slagen flessen vormen een gevaar voor- de 
badgasten en dienen te worden opgeruimd. 
Het plaatsen van meer. afvalbakken in 
'het dorp is geen oplossing. De zaken die 
etenswaar verkopen in weggooi-verpakking 
moeten regelmatig hun gedeelte van de 
straat aanvegen en. 's avonds na het slui- 
ten met heet water 'en soda schrobben. 

De dienst- van Publieke Werken doet 
imet weinig mensen zijn" -uiterste best. De 
'afdeling ' bestrating -bewijst dat zij over 
vakmensen beschikt; de afdeling beplanting 
,b>esteedt veel zorg aan plantsoenen ën ga- 
\zohs. Dit te waarderen is alleen mogelijk 
yoor mee 'te helpen Zaridv'o'ort schoon te 
houden. 

..'.'•■ , v h ■ s ... •, , ;' ■-" W 1 ' "!," • 7h & jgronchï letten 

> Hpèstdronk in Ta bl«tvorm. 9Sct 

,-r — ^T-T f?= — a j i l, ;. , " ^ Eike üjnpwever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedist illeerd ! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 BURGERLIJKE STAND Op 4 maart hopen onze geliefde 
ouders 

W. PENNING 
M. PENNING-LEVER 

de dag te herdenken van hun 12% 
jarig huwelijksfeest. 

Hun dankbare kinderen: 

Wouter 

Gerard 

René 

Richard 

Zandvoort, februari 1967 
Boerlagestraat 7 Heden overleed tot onze diepe droef- 
heid, na een langdurige ziekte, onze 
lieve vrouw, moeder, behuwdmoeder, 
grootmoeder en schoonzuster 

MEVROUW 
JAANTJE BEEKHUIS-LOOS 
in de leeftijd van 76 jaar. 

Zandvoort: C. Beekhuis 

A. L. Frank-Eeekhuis 

P. Frank-Kroon 

Ilona 

Alice Jane 
Zandvoort, 14 februari 1967 
Pakveldstraat 6. 

De teraardebestelling heeft heden 
plaatsgehad op de Alg. Begraaf- 
plaats te Zandvoort. Aan de Openbare U.L.O.-school, de WIM 
GERTENBACHSCHOOL te Zandvoort, 
Zandvoortselaan 19A, tel. 3782, 
wordt gevraagd een 

secretaresse 

Het M.U.L.O.-diploma of een Middelbare 
schoolopleiding strekt tot aanbeveling. 

Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven 
te richten aan het hoofd der school, 
C. M. J. Sinke. In één maand 
uw RIJBEWIJS B-E, 

Autorijschool 

K. OFFENBERG Telefoon 20085, Haarlem GEREFORMEERDE KERK 

JULIANAWEG 15 Zondagavond a.s. DIENST voor jeugd en 
b elangstellenden. 

..WAAROM NEEMT GOD 
GEEN NOTITIE VAN MIJ?" 

ds. F. N. VEENHUIZEN van 
Aanvang 19 uur Overveen RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRINZ 

Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 T.V. VERHUUR 

Antennebouw J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 Schildersbedrijf 

U. C. v. Qo$ 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 19 februari 

(2e Lijdenszondag) 
10.30 uur: ds. L. F. van Duykeren, pred. 
te Amsterdam-West. 
19 uur: ds. J. Veenendaal, pred. te Haar- 
lem-Schoten. Jeugddienst. 

Noord, wijkgebouw Linnaeusstraat: 

10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Bedie- 
ning H. Avondmaal. 

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 
10.30 uur: de heer H. Vis. NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 19 februari 

10.30 uur: dr. A. Vis (d.g.), Beverwijk. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 

Zondag 19 februari 
10 uur: Cand. S. Gredanus, Amsterdam. 
19 uur: ds. F. H. Veenhuizen, Overveen, 
jeugddienst. 

Het Huis in de Duinen: 

19.30 uur: ds. J. A. van Arkel, Haarlem- 
Noord. PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 
Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmlna Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 
Willem Draijerstraat 5 

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

HUMANISTISCH VERBOND 
Maandag 20 febr., 19.40 uur (Hilv. I) 
radiotoespraak door de heer H. J. J. Lips. 
Onderwerp: „Trouwen". DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 

H. K. van Esj Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 

J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef. 2499 

WIJKZUSTER: 

Zondag 19 februari 
S. M. Molenaar-de Wilde, Zeestraat 67, 
telefoon 2720. APOTHEEK: 

17 — 24 februari 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 

avond-, nacht- en zondagsdienst . 
vanaf 18.30 uur. DIERENARTS: 

Zondag 19 februari 
G. Verhagen, Anthonie Fokkerlaan 31, 
Haarlem, telefoon (02500) 63070. Slagerij 

H. van Eldik 

Jan Steenstraat lb is maandag 20 februari 
de gehele dag gesloten ^^^^^ *w«9ai VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ms „Waterland", 19 febr. 
Australië: ms „Munsterland", 20 febr. 
Brazilië: ms „Santa Isabel", 21 febr.; 

ms „Cap San Antonia", 22 febr.; 

ms „Louis Lumière", 24 febr. 
Canada: ms Beaverpine", 22 febr. 
Chili: ms „Hanne Skou", 21 febr. 
Ned. Antillen: ms „Mercurius", 21 febr. 
Nieuw-Zeeland: ms „Port Wellington", 

20 febr. 
Suriname: ms „Mercurius", 21 febr. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms „Gorredijk", 22 febr.; 

ss „American" Ranger", 24 febr. 
Rep. Z.- Afrika m.i.v. Z.- W.Afrika: 

ms „Batu", 22 febr. 

Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven, de postkan- 
toren. 

VERGADERKALENDER 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. 
REKLAME BIJ 

SLAGERIJ BURGER VRIJDAG EN ZATERDAG 

750 gram FIJNE RIBLAPPEN 4,78 

500 gram KALFSFRICANDO 4,25 

500 gram HAASFILET 4,25 

100 gram KALFSSCHNITSEL 1,10 

HEERLIJKE KALFSTONGEN 500 gram 2,50 DAGELIJKS 
250 gram *% aa 

rauwe lever \Jj02f WOENSDAG KOOPJESDAG 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 1,70 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 4,70 

300 gram L.HACHEVLEES 0,99 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 GELDERSE SCHIJVEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

3 TARTAARTJES 1,40 

1 KILO LAMSKARBONADE 3,50 

100 gram HONGAARSE MIX 0,46 

100 gram LEVERWORST 0,35 Van a.s» maandag t/m 
zaterdag gelderse rook- 
worst wan 230 gram 
voor f 0,99 2 do rookworst voor do halve prijs F\ WEEKEND-REKLAME 

1,13 100 gram HAM en 

100 gram BOERENWORST samen 
Z9N WELKONE 
GESCHENKEN Schuilenhur 

grote KR0cHf?Sfe ■; S^.v 

TEL: 297* ♦'-ZBND VOORT 
U Uv Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Bekord 
Kadett - Volkswagens - 
Daf en Chevrolet Impala's 
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 WONINGRUIL 
Aang. mooi zonnig huls, 2 
min. v. zee, 5 kam., badk., 
zolderk., kl. zomerh., gr. 
tuin. Pas gerestaureerd. 
Gevr. kleine vrije woning 
i.g.st. Br. nr. 1301 Z.Crt. Zandvoort- Amsterdam, 
Aangeb. 5-kamerwoning in 
A'dam-W. (huur ƒ 87,- p. 
m.) Gevr. RUIM HUIS in 
Zandvoort. Telefoon, liefst 
's avonds (020) 85324. WONINGRUIL, 
Zaanstreek-Zandvoort 
aangeb. ééngezinswoning 
(nieuwbouw) voor- en ach- 
tertuin, garage enz. gevr. 
Soortgelijke woning. Br. 
onder nr. 1402 Zandv. Crt TE HUUR GEVR. Schuur 
>f werkplaats _ hoge huur 
geen bezwaar. Tel. 2760 Gevr. ONGEM. ZOMER- 
HUIS of vr. kam., keuk., 
w.c, voor perm. bew. door 
dame, veel afw. Br. onder 
nr. 1401 bur. Z. Crt. Te huur gevr. van 1 tot 16 
maart 2-prs. ZIT-SLAAPK. 
a.d. boulevard, uitz. op zee, 
cv., geen pension. Br. m. 
prijsopg. a.d. heer A. C. H. 
van Lieshout, Koningslaan 
18, Bussum, tel. (02959) 
19885. Echtpaar zonder kinderen 
zoekt GEMEUB. WOON- 
RUIMTE voor mei, juni, 
juli en augustus. 
Telef. (020) 222449. 3225 U denkt er toch wel aan 
onmiddellijk na de geboor- 
te van een nest poesjes dit 
nummer te bellen? 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238 
Telefoon 4561 VERHUUR van LADDERS 
KAMER- en ZAALSTEI- 
GERS. B. Hagen, Burg- 
wal 107, Haarlem. Telef. 
(02500) 16227. Rijschool 

Snellens 

Burg. Beeckmanstraat 22 
Telefoon 4594 

SIMCA 

en 

VW 1300 

Ook 

verhuur 
van 
VW 1300 Waar we heengaan... 

NATUURLIJK voor de 
aankoop van onze was- 
machine naar de „VELO". 
Sinds 66 jaar het meest be- 
trouwbare adres. 
Vraagt geheel vrijblijvend 
demonstratie of inlichtin- 
gen. 

VELO-COMBI v.a. ƒ 498,- 
VOLAUTOMAAT v.a. 698,- 
Wij ruilen uw oude was- 
machine nog steeds in. 

VELO, Zeestraat 37. 
Zandvoort, telefoon 4690 

VELO. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 Te koop: een hoog model 
Koelstra KINDERWAGEN 
en WIEG. Frans Zwaan- 
straat 94. Aang - . prima Aladin OLIE- 
KACHEL ƒ 25,-; BADGEI- 
SER (Juncker). Bredero- 
destraat 134, tel. 3328. TE KOOP: Tafel m.6 stoel, 
en dressoir (mahonie) Pa- 
rallelweg 5 (na 18 uur) Aangeb.: grijze ALADIN 
OLIEKACHEL ƒ 40; tevens 
in pr. st. zijnde OLIEKA- 
CHEL m. los tankje ƒ 20,- 
Korenbl. COCOSMAT 140x 
180, met 2 bijp. kl. deur- 
matjes samen ƒ 20,-. Kost- 
verlorenstr. 49. telef. 4492. Te koop : Kolenconvector 
BRONCO PASJA Tel. 2133 TE KOOP drie antieke 
stoeltjes met biezenmat 
ƒ 25,- per stuk en spinne- 
wiel ƒ 75,-. Dr. C. A. Ger- 
kestr. 28. Na 19 uur. Gezellig flink MEISJE ge- 
vraagd voor halve of en- 
kele hele dagen, in gezin 
met 3 kl. kind. De Waal 
Malefijtlaan 24, Aerden- 
hout, telef. (02500) 43251. Net WINKELMEISJE gevr. 
15 a 16 jaar. Bakkerij M. 
Keur, Diaconiehuisstraat 36 
Telefoon 24 04 ENGELSE conversatieles 
gevr. door dame. Br. onder 
nr. 1403 Zandv. Crt. DAMEFIETS GEVR. i.g.st. 
Br. nod. nr. 1404 bur. Z.C. Gezelligheid 
GROTE KROCHT &„:$# ..... 
TEU2974 ;♦ ZBND VOORT Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij 

Achterweg 1 ^^U^^Ê^'^^^^^Ê^'^i^K^^Ê^ Wij vragen een medewerker met HTS - of gelijkwaardige opleiding. Bij 
voorkeur zelfstandig kunnen begroten incl. 
het voeren van bijbehorende besprekingen. 
Kan eventueel op ons bureau worden op- 
geleid. 

Brieven met inlichtingen en referenties aan 
TECHNISCH BUREAU „CALCU" 
Brederodestraat 31 - Zandvoort HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS 

LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 Notten Haltestraat 59 Baby truitjes en vestjes 

Badstof sweaters 

Trevira plooirokjes tot 10 jaar 

Dioleen tuinbroek met bijpassend 

vestje 

Dioleen zomermanteltjes 

Helanca sokjes en sportkousen 

Bix sportkousen 

Wollen sjaals, muts en wantjes HALTESTRAAT 59 
VOORZORGZEGELS _ TELEFOON 33 98 
CONTANTZEGELS v ■.■.■■'. daar slaagt U! '■'^■:i 

■ . ■ ■ ■ s . " ■ .. '. "* '■ *'* ■ ■ . "' ï 

, Kostverlorenstraat .49 , 
Zandvoort Tel. 4492 • 
Dat kunt ook U 

zeggen na een 

advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
COURANT 
Achterweg 1 

Uw advertentie immers 
bereikt alle groepen 

van 
Zandvoorts bevolking! RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS, ERRES, BLAÜPUNKT 

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg. CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
KOELKASTEN 
STOFZUIGERS ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU 

J. KEUR 

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 Was-aiitomaten 

Ziet onze showroom 
RUIMTE BESPARENDE 
BEDDEN 

WENTELBED 80x190 ƒ 64,50 

ETAGEBED 2x80x190 ƒ 87,— 

STAPELBED 2x80x190 ƒ 108,50 

VOUWBED 70x190 ƒ 85 — 

Beddenspeciaalzaak 

KEMPER Haltestraat 21 Telefoon 2119 WASUNIE HALTESTRAAT 63 5 kg was voor f 2.25 
Bij 2 wassen 
1 deken voor Bij 2 wassen t a Maandag- dinsdag- en vrijdagavond geopend 
van 6-9 uur. Uiterlijk 8 uur aanwezig. Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreclame - Inzetten van ruiten 
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 ■-. ;'>VOÖt.-.V 

> 3 kledingstukken tegelijk 

:*ï"'v gebracht^ het laagst- ■';' 

;•:..;/, geprijsde stuk is •' ■.-.-■ 

Chem. Wasserij en 
Ververij ';.; .M : ;: '■;.; /;.'■.. ./.■.•• 

;..y •Hk'E''Y , .:'S'_E.R.' : - : -'.- ■ 

;.-l Vi -\.,':.>,Loréhtzplëln-25. ..';■-. 

: Soendapjèin -37 ' "':■• ' •.: 
*' ; ; /" Italielaan 120 : '. :}^Ji:\ 

!'■;•, Binnenweg '43, Heemstede 
.'.''''^Winkelcentrum, Dejftwijk 

Bl'daalsestr.weg 138, Santpoort 
.■:■■-■■„ Zeestraat 66, BeyérWijk- .(, 
,\. -..;.. ■;'«•„ Kerkstraat 26, Zandvoort ' 
''. 1 ." ;:; -'.:'...Vierkant. Lisse '■'''-''■ : V : '-" ; ; ■'/•"■ .'■'.>« Belangrijke 

TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

. 4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOB-Bijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
serviee-dealer 

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbaclis Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 Bij 


VAMOR Auto- 


en 


Mof oi*B*iischool 


C. L. KOOMEN 


Rijles 


in de nieuwste 
* 


Sunbeam Hunter . 
• 


NSU prinz 1000 
• 


NSU prinz IV 
• 


Daf automatic 
* 


Opel vrachtauto 
* 


Vespa scooter 


BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 
UNION Die geweldige 
TJnion-fietsen 
zijn bij ons te koop: 

Versteege 

Haltestxaat 18 - Telefoon 4499 Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG in ORDE BRENGEN 

door de FIRMA LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3 — TEL. 4996 NSU-autorijschooB 
P. Cm Laarman 

Nic. v.d. Laanstraat 5 rd. — Haarlem 
Telefoon (02500) 134 34 TIENERS00S 

DE TOSS ZATERDAG 

18 febzuaxi a.s. 's avonds 8 uur in 

DELICIA 

Kienavond met prachtige prijzen voor de leden 
Medewerking • wordt verleend door de band : 

t7*r THE UNRULED E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHAN6 deskundig personeel beschikbaar Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf 


jt AANLEG 


•fr CENTRALE VERWARMING . 


■fc OMBOUW 


if AARDGAS-INSTALLATIES 


■fc ONDERHOUD 


* OLIESTOOK 


•k REPARATIE 


Vraag vrijblijvend advies. 
BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF, 2972 Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

' voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 
Contantzegels. 
Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg IS. Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schilder sb edrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. 
VOOR PIANO'S 

Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Taxatiën 

- Bemiddeling bij 
KOOP en VERKOOP 

Makelaar 
JAN KROESE 

Brederodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 ■ Goed: gereedschap ' '■ '. 
is hél halve, werk! 

Black & Decker 

boormachines 
reeds vanaf f^QM 
verkrijgbaar bij: 

Versteege's 
IJzerhandel 

Pakveldstraat 19 
Telefoon 2554 
Na 6 uur 5018 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel.- (02500) 20954 Elec. Techn. Bur. Berkhout Erkend P.E.N.-installateur 

Installaties 
Reparaties 

Onderhoud Fornuizen 
Boilers 

Wasmachines enz. KOSTVERLÖRENSTRAAT 72 —TELEFOON 5023 SCHIPPER'S 

MODELSLAGERIJEN 

Vele kilogrammen kwaliteitsvlees tegen de 
laagste prijzen 

Ï98 GELDERSE HAMKARBONADE, 

klein randje, 500 gram , SAPPIG PEKELVLEES of 
GELDERSE HAM of 
GEKOOKTE LEVER, 150 gram 0.89 Haltestraat 30 — Telefoon 2175. VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: 

«'t luietUub» STATIONSPLEIN 13—15, tel. 3346 
met een BANKSTEL, EETKAMER, 
BERGMEUBEL, SLAAPKAMER, 
SLAAPMEUBEL, SLAAPBANK, DEKENS Voordeliger dan u denkt en 
zeker voordeliger dan .elders! FAMILIEDRUKWERK 

GERTENBACHS DRUKKERIJ 
Achterweg 1 Telef. 2135 V 'J ' - i 67e jaargang no. 15 - verschijnt dinsdags en vrijdags -Ópgertcüt la 1900 DINSDAG 21 FEBRUARI 1967 tTT!Tm^!' m '' m Redaktie en 
administratie: 
Achterweg 1 
Telefoon 2135 
Postbus 23 
Advertentieprijs : 
15 et per mm-hoogte ZAND VOORTS E COURANT voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar 
Losse exemplaren 10 cent. 
Girorekening 52 33 44 tjuv. Us de Jong 
Per post ƒ 6, — ; buitenland ƒ 10, — . Pers, overheid en stadhuizen Naar aanleiding van de aflevering „Het overheidsgebouw" in de tv serie „Inburgeren" 
troffen wij in het jongste nummer van het orgaan van de Nederlandse Nieuwsblad 
Pers, de organisatie waarbij ook dit blad is aangesloten, een beschouwing aan, die, 
naar wij veronderstellen, ook onze lezerskring zal interesseren. In de serie „ Inburgeren" is onlangs voor 
de t.v. het vraagstuk aan de orde geko- 
men van het „overheidsgebouw" en van- 
zelfsprekend bescheen de schijnwerper ook 
de perstribune. 

In deze uitzending kwamen twee stand- 
punten diametraal tegenover elkaar te 
staan. Dat van Velsens burgermeester 
Biihrmann en dat van de journalist J. H. 
Bartman, die als raadsverslaggever in de 
Spaarnestad (en omgeving) zijn sporen 
heeft verdiend. 

In het nog nieuwe Velser Raadhuis is 
de 'plaats van de perstribune het best te 
vergelijken met die in de Tweede Kamer. 

De pers zit daar op een gaanderij, vol- 
strekt gescheiden van de raadsleden, waar- 
mee geen communicatie in welke vorm 
(binnen het kader van de orde) mogelijk 
is. En Velsens burgermeester vond dit 
goed. De Raad dopt zijn eigen boontjes, 
de pers heeft zich daarmee niet te bemoei- 
en. Wil ze dat toch doen, dan moet ze 
maar een eigen politieke partij oprichten, 
aldus de burgervader. 

De journalist Bartman was het daar- 
mede en met de (voor dit standpunt symp- 
tomatische) plaatsing van de Velser pers- 
tribune volstrekt oneens. 

De meeste nieuwsbladjournalisten zullen 
zijn mening delen en ook in de praktijk 
-maar zelden zo volkomen worden geiso- • 
leerd. 

Indien de perstribune in dit raadhuis 
trekken van overeenkomst vertoont met 
die in de volksvertegenwoordiging, waar 
de journalisten eveneens volkomen ge- 
scheiden zitten van de volksvertegenwoor- 
digers, gaat het toch niet op, die vergelij- 
king zonder meer door te trekken, gezien 
het volkomen onderscheiden karakter van 
volksvertegenwoordiging en gemeenteraad. 

De volksvertegenwoordiging vergadert 
permanent. De gemeenteraad vergadert 
incidenteel. 

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen 
verlaten de raadsleden maar zelden de 
raadszaal, tenzij met die verontschuldigen- 
de glimlach, die het doel van de tocht aan 
insiders verraadt. 

Tijdens de vergaderingen van de volks- 
vertegenwoordiging kan men de leden 
daarvan op allerlei wijze te spreken krij- 
gen. De befaamde „wandelgangen" zijn 
hiervoor bij uitstek geschikt. Een bok 
verder zijn tal van mogelijkheden van 
contact aanwezig. 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is 
dit practisch onmogelijk. 

Uiteraard betekent enige vorm van con- 
tact -tussen raadslid en verslaggever be- 
paald niet, dat de verslaggever, zich ,met 
gemeenteraadszaken bemoeit', zoals Vel- 
sens burgemeester dit stelt. Hij bemoeit 
zich uitsluitend met zijn werk en het kan 
noodzakelijk zijn, "dat hij om dit werk goed 
te verrichten de medewerking van een of 
meer raadsleden nodig heeft, b.v. doordat 
ze door hen gestelde vragen of afgelegde 
verklaringen aan hem op schrift geven of 
een onduidelijke uitspraak voor de ver- 
slaggever duidelijk maken. Verder zal de 
bemoeiing van de verslaggever, die zijn 
plaats weet, zich niet uitstrekken. De visie op deze zaak hangt ten nauw- 
ste samen met die op de taak van de over- 
heid. Zij is gezagsdraagster! inderdaad, 
maar ook dienares der gemeenschap. De' 
Raad staat aan het hoofd der gemeente, 
maar is ook vertegenwoordiger van de ge- 
meenschap. 

In deze tijd waarin de scheidsmuren 
steeds meer wegvallen en wij, populair ge- 
zegd, allen min of meer bij elkaar op tafel 
kijken, is de blik vooral gericht op het 
doen en laten van de overheid. Dit heeft 
reeds tot tal van wrijvingen tussen autori- 
teiten en de publiciteitsmedia, pers, radio 
en t.v., geleid. Daarbij komt nog de spanning tussen 
enerzijds gezagsdragers met een duidelijke 
aanstelling en taakomschrijving, met het 
bewijs van hun autoriteit als het ware in 
een lijstje aan de wand en anderzijds de 
jongens van de pers, met geen andere 
autoriteit dan de pretentie de publieke 
opinie te vertegenwoordigen. 

Dit alles kan scheef groeien naar het 
standpunt van Velsens burgemeester: de 
Raad dopt eigen boontjes en de pers heeft 
er zich niet mee te bemoeien. Hetgeen dan 
alleen kan worden waargemaakt tijdens de 
raadszitting, waar men raad en pers zorg- 
vuldig heeft gescheiden, maar waarvan 
men de rest van de tijd schier dagelijks 
zal merken, dat de stelling in de praktijk 
niet klopt. 

□ 

In de kleinere gemeenschappen is de 
scheiding tussen raad en pers in verreweg 
de meeste gevallen niet zo rigoureus. 
Daarvoor ook kent men elkander te goed. 
Het raadslid mag 's avonds plechtig in dè 
grote zetel zitten, de volgende morgen 
staat de persman samen met hem in zijn 
garage te dubben of die band nog mee 
kan of drinkt een kopje koffie met hem op 
de beurs of zit met hem in het bestuur 
van de een of andere vereniging. 

Nog maar gezwegen van de journalisten 
die zelf deel uitmaken hetzij van de raad 
of van het college van b. en w. en hun collega's regelmatig zeer collegiaal ont- 
moeten. t 

Het isoleren van de pers, gesymboliseerd 
door de geïsoleerde plaatsing van de pers- 
tribune, miskent zowel de positie van de 
raad als die van de pers. 

Hoe onjuist deze instelling is, bewijzen 
de woorden van de burgervader 'als de 
pers zich met de Raad wil bemoeien, moe- 
ten ze zelf maar een politieke partij op- 
richten'. Hier ontbreekt ten enenmale het 
begrip van de soort bemoeienis, die de pers 
met de raad heeft en die geheel wordt be- 
paald en begrensd door de verslaggevende 
taak. 

De pers is niet anders dan het verleng- 
stuk en vaak ook de vervanging (bij ge- 
brek aan toehoorders) van de publieke tri- 
bune. In de pers zit de plaatselijke gemeen- 
schap te luisteren naar wat haar vertegen- 
woordigers in de raad klaarmaken en via 
de pers ontvangt zij daarvan verslag. Zij 
heeft er recht op, dat dit een duidelijk en 
getrouw verslag is. 

Gelukkig zijn er gemeenten waar b. en 
w. en de raad niet door het gezagskatertje 
zijn gebeten en de verhouding tussen over- 
heid en pers goed is te noemen. 

Het isoleren van de pers duidt op een 
verkeerde instelling bij gezagsdragers, 
maar blijkbaar ook bij bepaalde architec- 
ten. Het is niet voldoende, dat de perstri- 
bune technisch goed geoutilleerd is. De 
plaatsing ervan ten aanzien van de verga- 
derruimte is van principiële betekenis. 

WASSERIJ HAAK 

KENNISGEVING 

Ons filiaal Kerkplein 4 te Zandvoort 
wordt per 25 februari a.s. opgeheven. 
Wij verzoeken onze cliënten het was- en 
stoomgoed voor deze datum af te halen. 
Onze besteldienst op Zandvoort wordt uit- 
gebreid en onze chauffeurs zullen dan ook 
gaarne de was en het stoomgoed bij u 
halen en bezorgen. Op vaste door u op- 
gegeven tijden of na een telefoontje aari 
nr. (02500) 60550. Zandvoortmeeuwen kwam tegen TYBB 

niet verder dan I— I gelijk spel De j.1. zondag onder bijzonder ongunstige weersomstandigheden gespeelde voetbal- 
wedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen 1 en TYBB is in een gelijk spel geëindigd, de 
eindstand was 1-1. Het eerste kwartier van de ontmoeting 
waren de kustbewoners heer en meester 
over het terrein en werden de voetballers 
uit • de bloemenstad vrijwel volledig in de 
verdediging gedrongen. De defensie van 
TYBB bleek echter over uitstekende kwa- 
liteiten te beschikken en zij gaf de aan- 
valslinie van ZVM geen schijn van kans 
het overwicht in 't veld voldoende uit te 
buiten. Het doel van de Haarlemmers, met 
de uitstekend en bliksemsnel reagerende 
keeper Mars, tussen de palen, bleef voor 
de Zandvoorters hermetisch gesloten. Een 
enkele maal waagde de voorhoede van 
TYBB een uitval, maar de verdediging van 
Zandvoortmeeuwen had er weinig moeite 
mee. 

Twee minuten na het begin van .het 
laatste gedeelte van de wedstrijd werd 
een overtreding van Molenaar Zandvoortm. 
noodlottig. Rechtsbuiten Kamer van TYBB 
voltrok het vonnis, 1-0. Even zag het er 
naar uit dat Zandvoortmeeuwen de greep 
op het spel zou kwijtraken, maar het elf- 
tal herstelde zich spoedig en ging weer 
tot de aanval over. 

Een door de arbiter aan ZVM toegewe- 
zen strafschop leek een treffer te "zullen 
worden. De door Seine Stobbelaar keihard 
geschoten bal werd echter door keeper 
Mars op bekwame wijze weggewerkt. In 
de 20e minuut moest hij echter buigen 
voor de aanstormende Sebregts, 1-1. 

Zandvoortmeeuwen zag de overwinning 
in het verschiet en viel de achterhoede van Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Indisch tn MgT MMDftf 9 

Restaurant MJ %M ÊS, MWM Ë~ V Mm 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 TYBB zonder ophouden aan. Maar de ach- 
terhoede van TYBB "bleek over voldoende 
reserves te beschikken om de stormloop 
van ZVM te kunnen breken. Zandvoort- 
meeuwen moest met een gelijk spel- ge- 
noegen nemen. 

D Ranglijst 
De stand in afdeling 


West, 3e klasse B, 


luidt als volgt: 
aZndv.m. 15 


7 


7 


1 


21 


39—24 


Ripperda 15 


7 


4 


4 


18 


24—14 


WA 15 


7 


4 


4 


18 


23—21 


HBC • 15 


6 


5 


4 


17 


29—23 


TYBB 15 


4 


7 


4 


15 


26—24 


VSV 11 


5 


4 


2 


14 


19—12 


St. Pancr. 13 


5 


4 


4 


14 


30—20 


KW 14 


4 


5 


5 


13 


21—29 


ADO '20 14 


3 


5 


6 


11 


17—26 


Velsen 13 


3 


4 


6 


10 


17—23 


Beverwijk 14 


4 


2 


8 


10 


23—32 


Neerlandia 14 


2 


3 


9 


7 


19—39 KIENAVOND ZRB 

De Zandvoortse Reddingsbrigade organi- 
seert a.s. zaterdag in hotel Keur de jaar- 
lijkse kienavond. 

ONDERDEEL VAN BALIE KWAM 

NAAR BENEDEN 
Van de balie van het nieuwe postkantoor 
aan de Louis Davidsstraat liet j.1. vrijdag 
een marmeren dorpel los en viel voor de 
loketten op de grond. Gelukkig heeft nie- 
mand bij de val van het gevaarte enig let- 
sel opgelopen. Naar de oorzaak van het ge- 
beurde wordt een onderzoek ingesteld. VUUR IN SCHOORSTEEN 

Zaterdagmiddag werd de brandweer ge- 
alarmeerd voor een brand in een woning 
aan de Parnassialaan in de buurtschap 
Bentveld. Het vuur — dat in een schoor- 
steen van het perceel woedde — werd snel 
bedwongen. 

GEWONDEN BIJ VERKEERS- 
ONGEVAL 

Een 19-jarig meisje uit Den Haag en een 
student uit Groningen, werden in de nacht 
van zaterdag op zondag met vrij ernstige 
verwondingen in een Haarlems zieken- 
huis opgenomen. Zij waren inzittenden van 
een auto, die door de politie op de Zand- 
voortselaan zwaar beschadigd was aan- 
getroffen. De bestuurder van de verniel- 
de wagen, eveneens afkomstig uit Gronin- 
gen, word slapend in de berm van de weg 
gevonden. Hij bleek te diep in het glaasje 
glaasje te hebben gekeken en werd naar 
het bureau aan de Hogeweg overgebracht. Ach* &££ . . . Enige maanden geleden bracht ik hier 
een paar partijtjes, waarin de min of meer 
wilde verwikkelingen zich in een „vredig" 
eeuwig schaak oplosten. Hieronder treft 
U wederom een tweetal voorbeelden uit 
deze categorie aan, beide eind vorig jaar 
in Rusland gespeeld. 

TBRENTIEV—BUCHMAN 
Voorwedstrijden kampioenschap USSR 

1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. d2-d4, 
c5xd4, 4. Pf3xd4, g7-g6, 5, Pbl-c3, Lf8-g7, 
6. Lcl-e3, Pg8-f6, 7. Lfl-c4, Dd8-a5 (Om 
Wit tot de korte rochade te dwingen, zodat 
Zwart van de scherpe aanvalsopstelling f3, 
Dd2, 0-0-0 benevens h2-h4-h5, niets meer te 
vrezen heeft) 8. 0-0 (Op 8. f3 volgt 8. ... 
Db4, 9. Lb3, Pe4:!) 8. ...0-0, ,9. Lc4-b3, 
d7id6, 10. h2-h3, Lc8-d7, 11. f2-f4,' Pc6x'd4, 

12. Le3xd4, Ld7-c6, 13. Ddl-el (Leidt tot 
interessante verwikkelingen, maar blijkt 
toch geen openingsvoordeel vast te hou- 
den. In de partij Tukmakov — Furman, in 
dezelfde wedstrijd gespeeld, beproefde Wit 

13. Pd5; nal3. ...Ld5:, 14. ed5:, Pd7, 15. 
Lg7:,Kg7:, 16.Dd4+,Kg8, 17.Tael stond hij 
wat prettiger) 13. ...Da5-b4!, 14. Tal-dl, 
Pf6xe4!, 15. Ld4xg7, Kg8xg7, 16. Pc3-d5!, 
Db4-c5+, 17. Kgl-h2, Pe4-f6, 18. Pd5-c7! 
(In de partij Kotkov-Kapengut, eveneens 
uit dezelfde wedstrijd, sloeg Wit op f6: 
18. Pf6: en na 18. ...ef6: werd de vrede 
getekend. De tekstzet dwingt Zwart tot 
krachtige tegenmaatregelen) 18. ...Lc6x 
g2!, 19. Delxe7, Lg2xh3! (Pareert de drei- 
ging Pe6+ en dwingt tevens eeuwig schaak 
af, daar 20. Pa8:, Dh5 voor Wit geen aan- 
trekkelijk alternatief is) 20. Kh2xh3, Dc5- 
h5+, 21. Kh3-g2, Dh5-g4+, 22. Kg2-h2, 
Dg4-h4+ Remise. De witte koning kan door 
23. Kg2, Dg4+, 24. Kf2, Dh4+, 25. Ke2 
niet ontsnappen wegens 25. ...Tae8 etc. 

D 

SAITZEV—KARPOV Leningrad 1966 

1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pg8-f6, 3. d2-d4, 
Pf6xe4, 4. Lfl-d3, d7-d5, 5. Pf3xe5, Pb8-d7 
(Het Russisch (2....Pf6) wordt zelden ge- 
speeld, maar valt niet te weerleggen. Ook 
de poging, die Wit in deze partij waagt, 
betekent geen weerlegging) Zie diagram w3Ü#S%? — — ww^ OTwa y*777T/y il i mmmi ê. 


m m mm WÊf'W'ÊÊw aBcdefgh 

6. Pe5xf7!?, Dd8-e7! (Zwart kan ook 6. 
...Kf7: spelen; waarschijnlijk heeft Wit 
dan niet beter dan herhaling van zetten 
door 7. Dh5+, Ke7, 8. De2, (8. Dd5:, Pdf6) 
8. ...Kf7, 9. Dh5+ etc. De zeer sterk uit- 
ziende tekstzet leidt uiteindelijk ook min 
of meer geforceerd tot een eeuwig-schaak- 
remise) 7. Pf7xh8, Pe4-c3 + , 8. Kel-d2, 
Pc3xdl, 9. Thl-el, Pdlxf2, 10. Ld3xh7! 
(Vooral niet 10. Te7:+?, Le7:, 11. Lh7: 
wegens 11. ...Lg5+ etc.) 10. ...Pf2-e4 (Met 
10. ...Pe5, 11. Te5:, Le6 kon Zwart de 
dame redden, maar na het antwoord 12. 
Lg8 verkeert Zwart in een weinig benij- 
denswaardige positie) 11. Telxe4! (For- 
ceert op aantrekkelijke wijze remise) 11. 
...d5xe4, 12. Lh7-g6+, Ke8-d8, 13. Ph8-f7+, 
Kd8-e8, 14. Pf7-d6-f- Remise. Een verras- 
send slot! 

Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. FAMILI EBERI CHTEN 

Verloofd: 

CAROLINE REYENGA 

en 

ROBERT H. ARNOLD 

18 februari 1967 

Zandvoort, Van Stolbergweg 9 

England, Ashford 434 Staines Road-West Enige en algemene kennisgeving 

Heden is nog- onverwacht heenge- 
gaan, mijn lieve man 

A. W. P. van Mastwijk 

/. C. F. van Mastwijk-V erwey 

Zandvoort, 16 februari 1967 

De teraardebestelling heeft zaterdag 
18 februari j.1. te Zandvoort plaats 
gehad. Tot onze grote droefheid is heden 
nog vrij onverwacht van ons heen- 
gegaan, onze lieve zorgzame man, 
vader, behuwd-, groot- en overgroot- 
vader 

LOUIS VAN DER MIJE 

in de leeftijd van 74 jaar. 

J. S. van der Mije-Kampman 

J. F. van der Mije 

N. van der Mije-Kerkman 

W. C. van der Mije 

C. J. van der Mije-van der Aar 

L. van der Mije 

E. A. van der Mije-Brandt 

Klein- en achterkleinkinderen 

Zandvoort, 20 februari 1967 
Van Ostadestraat la 
De overledene ligt opgebaard in de 
Rouwkamer Dorpsplein 11. Bezoek 
aldaar woensdag en donderdag van 
4-5 uur en van 7-7.30 uur n.m. 
Thuis liever geen bezoek 
De teraardebestelling zal plaats 
hebben vrijdag 24 februari a.s. te 
2 uur op de Algemene Begraaf- 
plaats te Zandvoort. FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT ,42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHANG Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar 
" u^ Ned. Protestantenbond 
Vrouwenmiddag 

Donderdag 23 februari 

half drie n.m. 
Belangstellenden hartelijk 
welkom. WONINGRUIL 

Zandvoort- Apeldoorn 
Aang. te Apeldoorn 3 kmr- 
flat beneden., ind.: 1 grote 
huisk., 2 gr. slpkrs, flinke 
keuk., badk. m. douche en 
lavet m. wascomb.. Verder 
tel., centr. antenne voor tv 
en radio en aansl. draad- 
omroep. Gel. nabij Orden- 
bos en berg en bos lopende 
in 5 min. te bereiken. Gevr. 
woning m. douchegelegenh. 
te Zandv. Br. nr. 1502 Z.Ct. Gevr-, in Zandvoort GEM. 
KAMER, evt. gebr. van 
keuk. Tel. 4358 na 19 uur. VAKANTIERUTMTE gez. 
voor 2 gez. (4 kind.) voor 
juli. C. v. Weerdenburg, 
Aalbersestr. 14/1, A'dam, 
tel. (020) 13 28 36. KOOPRUIL. Aangeb. huis 
a.d. Dr. Gerkestr., bev. 
L-vormige woonk., keuk., 5 
sl.k., badk., cv., gar. 3 zij- 
den tuin. Gevr. huis ong. 
als boven, 3 a 4 sl.k. 
Telefoon 3847. Voor de mnd mei t.m. aug. 
voor onze hulp i.d. huish. 
een SLAAPK. m. of zonder 
ontbijt gevr., omg. De Fa- 
vaugeplein. Fam. Pons. Te- 
lefoon (020) 42 30 82. GEMEUB. HUIS te huur 
gevr. v. gezin, 2 kind. van 
16 — 30 juni. Br. de heer P. 
van Lingen, Marius Bauer- 
straat 135, Amsterdam. Wie heeft 2 x per week een 
uur over om met een 75- 
jarige dame in Zandvoort 
te WANDELEN. Dag, uur 
en betaling in overleg. Br. 
evt. m. tel.nr. ond. nr. 1501 
bur. Z.Crt. Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 25 febr., 8 uur 
Nw Rotterdams Toneel 
„Arsenicum en 
oude kant" 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10 — 15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. :-■ , - - - - 

Hout- en 

boardhandel 

Centrum" 

Jb. Slagveld 

Koninginneweg 26 

telefoon 2897 
Winkel: Brederodestr. 1 

Telefoon 2963 
(naast dokter Flieringa) 
SWAN PATENT 
HUISHOUDTRAPPEN, 
3, 4, 5 en 6 treden 
(metaal); 

PARKETVLOEREN 
in exotische houtsoor- 
ten, uit Mozambique; 

TOCHTSTRIP, 

FOLYCEL 
PLAFONDPLAATJES 

BISONKIT 

SUPER HOUTLIJM 

LAMBRIZERING 

BOUWMATERIALEN, 
zoals ramen, deuren, 
kozijnen, enz. enz. *■* ^i^^^N^^^B^^ 1 ^^^^^ Familie- 
drukwerk 

GERTENBACHS 

DRUKKERIJ 

Achterweg 1 - Tel. 2135 Friese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip 

Grote afslag varkensvlees Schoudexkarbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been 500 gram 1.98 

500 gram 2.78 

500 gram 1.68 

500 gram 1.78 Rundvlees Dikke riblappen 
Lende- of bieflappen 
Rosbief 500 gram 2.98 
500 gram 3.38 
500 gram 3.48 Onze specialiteit Heerlijke zachte biefstuk 100 gram 0.98 Vleeswaren 100 gram ham 
100 gr. osseworst 100 gr. pekelvlees 
100 gr. ontbijtspek \ 98 98 3 pakjes 

margarine 69 

Kleine Krocht 1 ROOKBOMMET.TE 

IN TELEFOONCEL 

Zondagmiddag wierp een 16 jarige scholier 
uit Overveen een rookbommetje in een op 
het Kerkplein \staande telefooncel. Hij 
werd door de politie aangehouden en naar 
het bureau aan de Hogeweg overgebracht. 

TAKKEN OP SPOORBAAN 

Een uit de richting Haarlem komende 
trein ondervond zaterdagmiddag, tengevol- 
ge van een versperring van de spoorbaan 
met een aantal zware takken, enige minu- 
ten vertraging. Na verwijdering van de 
obstakels kon de trein de reis naar de 
badplaats vervolgen. Vermoed wordt dat 
jongens de takken op het baanvak hebben 
gelegd. 

WEDSTRIJDUITSLAGEN SPORT- 
INSTITUUT JANNY LIST 

Door het alhier gevestigde sportinstituut 
Janny List werden afgelopen zaterdag 
open judo-wedstrijden georganiseerd om 
het kampioenschap van Zandvoort. De 
uitslagen zien er als volgt uit: 

lichtgewicht 6-7 jr. 

1. M. Drommel 

2. J. P. Schippers 

zwaargewicht G-7 jr. 

1. P. J. Drommel 

2. P. Edgar 

Hchtgeioicht 8-9 jr. 

1. M. Termes 

2. B. Soepnel 

zwaargewicht 8-9 jr. 

1. P. J. Drommel 

2. P. Kerkman 

lichtgewicht 10-11 jr. 

1. Keijl 

2. G. v. -Eyk 

zwaargewicht 10-11 jr. 

1. K. Koper 

2. K. Bos 

lichtgewicht 12-13 jr. 

1. M. Scholtz 

2. J. Sijtsma 

zwaargewicht 12-13 jr. 

1. R. ten Wolbeek 

2. L. v. d. Meye 

licht gewicht H-15 jr. 

1. E. Fledderman 

2. P. Verdanck 

zwaargexoicht llf-15 jr. 

1. P. Flieringa (Buchel) 

2. M. Meier VERGADERKALENDER 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
gezellige avond, hotel Keur. 

28 febr. — Raadsvergadering. SftaU et* spet „Zandvoortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag 18 februari 

ARC — Zandvoortm. 1 — 5 

Zandvoortm. 2 — TYYBB 4—3 

SMS 3 — Zandvoortm. 3 4 — 1 

Zandvoortm. 4— IEV 2 5—2 
Adspiranten: 

Terrasvogcls a — Zandvoortm. b 4 — 2 

Zandvoortm. c— Geel Wit b 13—1 

Zandvoortm. d — WH a — 1 

Zandvoortm. e — TYBB e 7 — 2 

Zandvoortm. f— HBC g 2—3 

Zandvoortm. g — Alliance b 6 — 2 

Zandvoortm. h— WH b 4—3 
Pupillen: 

Bloemendaal a — Zandvoortm. a , 1—5 

EDO b— Zandvoortm. b 4 — 1 

EDO c — Zandvoortm. c 5 — 

EDO d — Zandvoortm. d 2 — 1 
Uitslagen zondag 19 februari: 

TYBB— Zandvoortm. 1 — 1 

Bloemendaal 4 — Zandvoortm. 6 5 — 3 

Renova 5 — Zandvoortm. 10 5 — 2 
Junioren: 

VVB a — Zandvoortm. a 2 — 1 

Zandvoortm. b — NAS a 3 — 6 
De overige voor zondag 19 februari vast- 
gestelde wedstrijden werden afgelast. 

D 
Afdeling handbal 

Uitslagen zaterdag 18 februari: 

Meisjes: Odin 4 — Zandv.m. 4 2 — 2 

Heren: Elinkert 2 — Zandv.m. 2 11 — 11 

Damesjun.: Zvm. — Bunkert 2 11—6 

Dames: Blinkert 4 — Zvm. 2 — 4 

Uitslagen zondag 19 februari 

Dames jun.: Odin 2 — Zvm. 2 2 — 2 

Meisjes: Zvm. 2 — Rapiditas 2 3 — 3 

Dames: Zvm. — Blinkert 4 4—3 

Meisjes: Zvm. 2— Full Speed 5—3 

Zandvoortm. — ADO 6 — 7 

Zandvoortm. 4 — ADO 5 1 — 6 

Zandvoortm. 3— HDC 2 4—1 

Dames jun.: Zvm. — TYBB 6—10 

Zandvoortse Bridgeclub 

De derde competitie van ZBC is j.1. woens- 
dag geëindigd. In de A-lijn eindigde de 
fam. Spiers mot 289,52% als eerste. Het 
koppel Jongbloed-Schutte werd met ruim 
26%achterstand op de winnaar tweede. 

De dameskoppels Brossois-van Dartelen 
en De Jong-van Praag degradeerden met 
resp. 225,47% en 223,81% van de A- naar 
de B-lijn. Van de B- naar de A-lijn promoveerden 
het dameskoppel Stor-Vallo met 281,01% 
en fam. Van Straaten met 272,93%. 

Van de B- naar de C-lijn gingen de kop- 
pels fam. Paardebek met 229,44% en 
Reijer-de Wit met 229.03%. Naar de B- 
lijn promoveerden het dameskoppel Plugge 
Snijer met 282.49 % en het koppel Garrelfs 
van der Houten met 266.47 %. 

De viertallenwedstrijd tegen Haarlem- 
NBB 4 ging voor Zandvoort met 6 — ver- 
loren. 

K.J.C. „Noord" 

De stand in de competitie van de maand 
februari luidt als volgt: 1. H. Paap 15090; 
2. H. Koning 15042; 3. J. Koning 14989; 
4. Mevr. Stokman 14944. Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOB-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 
2424 Autobedrijven ,JRinlco", Oranjestraat 

en Stationsplein 
2525 W. Schouten, centrale verwarming, 

oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Eestaurant „Sonnehoech", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Beitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 SCHBPPER'S 

MODELSLflGERIJEM 

Kalfsvlees tegen de laagste prijzen 

Prachtige kaSfslappen ^ £*& 

500 gram fi.Oo 

Heerlijke kalfs» *& &%€k 

fricanclo 500 gram «S.Utf Kalfsgehakt 2JÏÏQ Haltestraal 30 — Telefoon 2175 67e jaargang no. 16 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht In 1900 VRIJDAG 24 FEBRUARI 1967 ZANDYOORTSE COU 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 
Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Raad vergadert a.s. dinsdag In de voor a.s. dinsdag 28 februari vastge- 
stelde openbare zitting van de gemeente- 
raad stelt het college van b. en w. de da- 
mes en heren raadsleden voor een krediet 
van ƒ 120.000, — beschikbaar te stellen 
voor de verbouwing van de voormalige 
pantoffelfabriek „Elwi" aan de School- 
straat — vorig jaar juni door de raad voor 
ruim een ton aangekocht — om er de 
thans in het gemeentehuis gevestigde af- 
deling „burgerzaken" onderdak te verle- 
nen. Bij het gevraagde krediet zijn de kos- 
ten voor de inrichting van het gebouw en 
de verplaatsing van de telefooninstallatie 
inbegrepen. Het gemeentebestuur acht de 
verhuizing noodzakelijk in verband met 
uitbreiding en groei van de afdeling. Conform de aanbeveling van de bij de 
Sportraad Zandvoort «aangesloten vereni- 
gingen heeft het gemeentebestuur de le- 
van de Sportraad benoemd. Het zijn de he- 
ren J. A. B. van Pagee, H. Sandbergen, H. 
E. Bosman, J. S. Brandse, E. N. van Pe- 
tegem en G. v.d. Wolde. Het college wees 
de heer J. H. B. Brink aan als voorzitter 
van de Sportraad. Aan de Raad wordt 
voorgesteld twee leden uit zijn midden te 
benoemen. B. en w. stellen het collegelid 
wethouder J. L. C. Lindeman candidaat. 

D 

Het college van b. en w. verzoekt de raad 
zijn besluit d.d. 18 oktober 1966 in te trek- 
ken waarbij een overeenkomst werd aan- 
gegaan met de Heineken bierbrouwerij in- 
zake het aanbrengen van een lichtreclame 
aan de watertoren en het verbouwen — 
voor rekening van de brouwerij — van het 
in de toren gevestigde café-restaurant. 
Heineken blijkt niet accoord te gaan met 
de door b. en w. gestelde voorwaarde, 
waarin is bepaald, dat het college beslist 
over de vorm en de plaats Van de reclame. 
Reclame en verbouw — kosten destijds ge- 
schat op twee ton — gaan dus niet door. 

D 

B. en w. stellen de vroedschap voor de 
grond achter de bebouwing van de A. J. 
van der Moolenstraat te bestemmen voor 
de bouw van een sporthal. Men is, deelt 
het college in de toelichting mee, tot de 
conclusie gekomen dat deze plaats de voor- 
keur verdient. Ook het bestuur van de 
„Stichting Sporthal Zandvoort" kan zich 
met deze plaats verenigen. De stichting 
heeft dit in een brief meegedeeld. 

Er is dus, sinds de raad vorig jaar het 
besluit nam het betreffende voorstel te 
verdagen, niet veel veranderd. Alleen de 
sporthal is duurder geworden. 

D 

Het college stelt voor het maximumaantal 
toe te laten caravans — 250 — in het Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant *» V *L MWM r %M Mm 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 AUTO SPEELBAL VAN DE STORM 

Gisteren is tijdens de zware storm een 
langs de. zeezijde van de Noord-boulevard 
geparkeerd staande auto met vijf perso- 
nen, drie vrouwen en twee kinderen, door 
een hevige rukwind van de weg geraakt 
en op het strand terecht gekomen. De 
wagen maakte via het lager gelegen rij- 
wielpad een val van circa 17 meter. 

De hevig geschrokken inzittenden kwa- 
men vrijwel zonder letsel uit de zwaar be- 
schadigde wagen te voorschijn. 
D 

In de Burgemeester Engelbertsstraat 
werd gisteren een 55-jarige voorbijganger 
door een bouwplaat getroffen, die door de 
jptormwind van een bouwwerk was losge- 
rukt. Het slachtoffer moest met een her- 
senschudding en inwendige kneuzingen in 
een Haarlems ziekenhuis worden opge- 
nomen. 

□ 

De brandweer moest verscheidene keren 
in actie komen om zonneschermen en tele- 
visiemasten uit de greep van de storm te 
bevrijden. 

COLLECTE 
GROESBEEKSE TEHUIZEN 

Het plaatselijk comité van de Ned. Cen- 
trale voor Praktische Hulpverlening Groes- 
beek, verzoekt ons het volgende onder de 
aandacht van de lezers te brengen: 

Van 27 februari t.m. 4 maart a.s. hou- 
den de Groesbeekse Tehuizen in Zandvoort 
hun jaarlijkse collecte. Vierhonderd kin- 
deren en volwassenen worden in 14 apart 
staande tehuizen en gezinspaviljoentjes 
verzorgd: kinderen die om enigerlei reden 
hun ouderlijk huis moeten missen (vnl. 
voogdijkinderen) en volwassenen die zich 
•wegens overgevoeligheid en moeilijk ka- 
rakter of een geestelijke of lichamelijke 
handicap niet goed zelfstandig in de harde 
maatschappij kunnen handhaven. Voor de 
kosten die deze opvoeding, opvang, werk- 
verschaffing, therapeutische begeleiding 
enz. met zich meebrengen zijn de gedeelte- 
lijk gesubsidieerde' verpleegprijzen niet 
toereikend. Nieuwbouw, noodzakelijke ex- 
tra-voorzieningen e.d., dienen betaald te 
worden uit giften en gaven, waaronder 
de jaarlijkse collecte een zeer belangrijke 
plaats inneemt. Het plaatselijk comité, dat 
deze collecte voorbereidt, komt nog een 
paar collectanten te kort. 

Mocht u, niet alleen via de intekenlijst 
maar ook als collectant dit werk willen 
steunen, meldt u zich dan bij mevr. C. E. 
Kraan-Meeth, Zandvoortselaan 52. particuliere caravanpark „De Duinrand" 
te verhogen tot maximaal 300. De eige- 
naar heeft hier, in een schrijven aan het 
college d.d. 6 november 1966, om verzocht. 
Naar het oordeel van b. en w. bestaat 
hiertegen geen bezwaar, mits de huursom 
voor de gemeente — voor 250 kampeer- 
wagens ƒ 44.000 — bij een aantal van 300 
wordt bepaald op ƒ 52.500, — . Een derge- 
lijke huursom achten b. en w., gelet op de 
inkomsten die uit een kamp als dit voort- 
vloeien, alleszins redelijk. 

□ 

Aan het begin van de dit keer korte raads- 
agenda — 12 punten — zal het nieuwe lid 
van de raad, de heer J. Kuijpers Wentink, 
opvolger van de heer L. J. Breure, wor- 
den geïnstalleerd. AGENDA 

voor den openbare vergadering van de 
raad der gemeente Zandvoort op dinsdag 
28 februari 1967 n.m. 8 uur. 

1. Beëdiging en installatie van 't nieuw- 
• benoemde lid van de raad, de heer J. 

Kuijpers Wentink. 

2. Vaststelling notulen van de vergade- 
ring, gehouden op 31 januari 1967. 

3. Ingekomen stukken. 

4. Benoemingen enz. 

5. Aankoop perceel Kostverlorenstr. 43. 

6. Verlenen voorschotten op de vergoe- 
dingen over 1967 ingevolge de art. 101 
en lOlbis der lager-onderwijswet 1920. 

7. Verbouwing perceel Schoolstraat 2. 

8. Verlenen medewerking voor de bouw 
van een tweede fietsenbergplaats bij 
de Mariaschool. 

9. Wijziging huurcontract caravanpark 
„De Duinrand". 

10. Vaststelling bestemmingsplan Sport- 
complex A. J. van der Moolenstraat. 

11. Intrekking raadsbesluit van 18 okto- 
ber 1966 (overeenkomst Heineken re- 
clame watertoren enz.) 

12. Rondvraag. Statussymbolen in opmars 

Tekenen met groene pen en bureau met zes laden 

Hoeveel idealisten heeft de wereld wel niet gekend, die verbeten hebben geprobeerd 
de onderlinge standsverschillen tussen de mensen op te lossen. Het was steeds tever- 
geefs. Zelfs de meest uitgebreide poging, die van het Russische communisme, heeft 
geen blijvend resultaat opgeleverd. Ook de Sovjet-Unie kent thans verschillende rangen 
in zijn bevolking. Bovenaan staan de hoge overheidsfunctionarissen, de kunstenaars 
en de mensen van de wetenschap.. Dan volgen de managers, bureaucraten, de handar- 
beiders en de boeren. Elke groep heeft zijn eigen gewoonten. De onderlinge verschil- 
len worden elk jaar, met het zich sterker bewust worden van de rangen en standen, 
groter. Dit geldt zowel voor de Sovjet Unie als voor elk ander land. Al worden stands- 
verschillen niet meer officieel erkend (met uitzondering van India, waar men nog 

altijd de kasten kent), ze worden door de dagelijkse manier van leven wel in de hand 

gewerkt. 

Het is een van de vreemdste verschijnselen geworden als de arbeid aan een lopende van onze moderne tijd. Het is nog maar 
nauwelijks onderzocht. De Amerikaanse 
socioloog en schrijver Vance Packard was 
de eerste, die enige jaren geleden dit on- 
derwerp e^ns uitvoerig onder de loep nam. 
Zijn boek, „De Status Zoekers", werd 
wereldberoemd. Het werd ook in het Neder- 
lands vertaafd. 

Vance Packard beschrijft vooral de sta- 
tusverschillen in Amerika, waar men zo- 
als het heet, de rest van de wereld altijd 
een fors aantal jaren voor is. De Neder- 
lander echter, die meent, dat wij nog geen 
last van de statuszoekerij hebben, vergist 
zich. Er zijn heel wat aanwijzingen te 
vinden, dat ook de Nederlanders steeds 
meer. nadruk gaan leggen op hun eigen 
status. Het is niet zo moeilijk daarvoor 
een oorzaak aan te geven. Ook in Neder- 
land is de aloude indeling in industrieëlen, 
bestuurders, arbeiders en boeren al lang 
niet meer in overeenstemming met de wer- 
kelijkheid. Talrijke nieuwe beroepen zijn 
ontstaan, vooral in de administratieve en 
dienstenverlenende sector. De inkomensver- 
schillen zijn minder duidelijk. Om dat te 
compenseren zoekt men nadrukelijk naar 
uiterlijkheden om zijn stand aan de mede- 
mens duidelijk te maken; om zichzelf, maar 
vooral de ander op de vermeende juiste 
plaats te zetten. Vooral het ontstaan van 
zeer grote bedrijven, van enorme adminis- 
traties, zoals ministeries en vakverenigin- 
gen, heeft dit in de hand gewerkt. 

In Nederland kan men in dit zoeken 
naar status twee soorten onderscheiden. 
Het naar status zoeken in en door de ar- 
beid en het nog snobistischer standenver- 
schil, dat men tegenover de buurt tot uit- 
drukking wil brengen. De eerste categorie 
is heel duidelijk in Den Haag waar te 
nemen. Dit is, tussen haakjes, geen on- 
rechtmatige aanval op de Residentie, maar 
een simpel gevolg van het feit, dat zich 
daar de grootste concentratie bevindt van 
wat wel eens „het witte boordjes-proletari- 
aat" wordt genoemd. Een rechtstreeks ge- 
volg van de aanwezigheid van dertien enor- 
me ministeries. De tweede soort is in heel 
Nederland waar te nemen. Bedrijven maken 
er handig gebruik van bij het aanprijzen 
van hun waren. Nooit zal een bedrijf recht- 
streeks adverteren: „Maak Uw buurman 
jaloers, koop ons opvouwbare zwembad". 
De verleiders zijn wat meer verborgen, 
maar zij speculeren daarom niet minder 
op ons statusbewustzijn. 

Wie ooit nog eens diepgaand de status- 
symbolen wil bestuderen kan in Den Haag 
beginnen. De tienduizenden ambtenaren 
zijn gewikkeld in een furieus gevecht, 
niet om het bestaan, maar om al die ding- 
en, die het beslaan van een ambtenaar 
veraangenamen. Ambtenaren en al diege- 
nen, die een kantoorbaan uitoefenen, heb- 
ben het toch al moeilijk. Hun status is 
hard achteruit gehold. Men kijkt niet meer 
zo tegen hen op als een twintig, dertig ja- 
ren geleden. Zij verdienen niet meer, maar 
minder dan de geschoolde arbeider. Het 
kantoorwerk is bovendien even eentonig band — en het vereist soms even weinig 
of evenveel kennis. De mannen op kantoor 
probeeren hiervoor compensatie te vinden. 
Eén voorsprong hebben zij in elk geval: 
zij verdienen nog altijd een maandsalaris, 
hetgeen nog altijd beter klinkt dan het een- 
voudige „weekloon", ook al krijgt men 
minder geld in handen. 

Het gevecht om ministeriele statussym- 
bolen wordt nog in de hand gewerkt door 
het enorm doorgevoerde rangenstelsel, dat 
van hogerhand wordt opgelegd. De meeste 
Nederlandse departementen kennen meer 
dan dertig rangen, beginnend bij eenvou- 
dig schrijver en oplopend tot raadsadviseur 
en secretaris-generaal (die soms machti- 
ger is dan een generaal in 't traditioneel 
in rangen verdeelde leger). Het enorme le- 
ger van amÊtenaren kent een rangonder- 
scheid en -hiërarchie, die langzamerhand 
groter zijn geworden dan het militaire 
rangenstelsel. Officieel vastgelegd zijn 
rechten, die aan sommige rangen zijn ver- 
bonden, zoals het plaatsen van een hand- 
tekening met een bepaalde kleur potlood, 
het gebruik van dienstauto's (met of zon- 
der chauffeur, een limousine of een wagen 
uit de middenklasse) of het mogen schrij- 
ven aan een bureau met twee of zes laden. 
Bepaalde rangen geven recht op een apart 
soort vloerbedekking (vast tapijt in tegen- 
stelling tot het simpele zeil voor lager ge- 
plaatsten). Het meest sprekende status- 
symbool in ambtelijke kringen is nog al- ScU&todaUh, 0^ &i foeeldifH. Schandalen ontstaan vrijwel altijd op de breeklijn van een oud en een nieuw tijdperk, 
bok in de politiek. In de jaren vijftig werd geheel Amerika beheerst door de vrees 
voor het communisme of wat daarvoor doorging. Dieptepunt in die sfeer van angst 
en achterdocht was de door de Amerikaanse senator McCarthy ontketende heksen- 
jacht op personen, die er van werden verdacht, geen volbloed Amerikaanse ideeën 
aan te hangen. Aan deze benauwde toestand is na 1960, mede onder invloed van de 
politieke dooi tussen oost en west, voor een goed deel een eind gekomen. Veel van 
hetgeen in de jaren vijftig als hoogste politieke wijsheid en blijk van vaderlands- 
liefde goldt lijkt thans aan een grondige herziening toe. Een proces, dat met de nodige 
schokken en opzienbai ende gebeurtenissen gepaard gaat. 

Zo is onlangs aan hei licht getreden dat de grootste studentenorganisatie van de 
V.S. er geen been in heeft gezien zich voor geld en het blazoen van het vaderland te 
laten gebruiken door de Amerikaanse Inlichtingendienst, kortweg, C.I.A. 
Vooral de studenten-uitwisselmgsprogramma's blijken voor het verkrijgen van ge- 
gevens voor de dienst en het verrichten van politieke zending sarbeid te zijn benut. 
Op een dollar min of meer behoefde de organisatie daarbij niet te kijken, alles werd 
bekostigd uit de door de C.I.A. beschikbaar gestelde fondsen. 

Maar niet alleen de studentenvereniging heeft liand en spandiensten verleend. Ook 
een aantal andere particuliere organisaties en instellingen hebben zich voor de C.I.A. 
ingespannen, zoals het Amerikaanse fonds voor vrije juristen, de nationale onderwijs- 
associatie, de internationale federatie van vrije vakverenigingen, ja zelfs het Ameri- 
kaanse courantengilde. Vit deze opsomming, die waarschijnlijk lang niet volledig is, 
blijkt wel hoe ingrijpend vitale en belangrijke onderdelen van de Amerikaanse samen- 
leving door politieke onverdraagzaamheid en botheid zijn aangetast. 
De regeringsautoriteiten in Washington, die sinds de Vietnam-oorlog niet zo gauw 
gealarmeerd raken, hebben nu onverwijld een grondig onderzoek gelast naar de 
infiltraties van de C.I.A. in de particuliere organisaties met de opdracht: „of de vrij- 
gevigheid van de inlichtingendienst de onafhankelijkheid en oprechtheid van een aan- 
tal der genoemde instellingen niet heeft gecompromiteerd". Een aardige omschrijving 
van iets dat men al weet. Wat er verder nog aan onzindelijlcs te voorschijn mocht 
komen, één ding staal wel vast: het zal de Amerikanen niet gemakkelijk vallen het 
vertrouwen in hun organisaties te herstellen. Veel zal daarbij afhangen van hun be- 
reidheid zich verder aan te passen bij de veranderde politieke situatie in de wereld. tijd de eigen kamer en het recht de naam 
voluit op de deur te mogen zetten. Dit 
kan nog worden uitgebreid met het recht 
een rode lamp boven de deur te monteren, 
die aangeeft wanneer men „in bespreking" 
is. 

Dit verschijnsel beperkt zich niet tot de 
departementen, maar doet zich voor binnen 
de muren van elk groot bureau, kantoor of 
organisatie. Zo kennen ook onze nationale 
symbolen, de omroeporganisaties, hun sta- 
tusstrijd. Elke omroep kent vaste regels, 
die voorschrijven dat bepaalde klassen 
eerste klas mogen reizen. Soms gaat het 
bij een salarisstrijd niet om meer geld, 
maar allen om het recht eerste klas te 
mogen reizen. 

Buiten het werk bepalen wij onze sta- 
tus door de verenigingen waar wij lid van 
zijn (in Nederland staan hoog aangeschre- 
ven de Rotary en de Lions) en zelfs door 
de partij, die wij kiezen (liberaal betekent 
voor velen nog bemiddeld, socialistisch 
daarentegen arm). Het bezit van een bui- 
tenhuis is het privilege van de in de maat- 
schappij geslaagde man, hetzelfde geldt 
voor de auto, het costuum (kleermaker), 
de vacantie (Afrika en Rusland zijn „in"), 
de vrijetijdsbesteding (bezoekt U schouw- 
burg of bioscoop) en de scholen, die de 
kinderen bezoeken/Wonderlijk genoeg staan 
de echte rijken hierboven. Zij hebben in- 
middels geleerd dat het gevaarlijk is om 
de eigen rijkdom te tonen. Zij doen een- 
voudig en gewoon. Het risico bestaat na- 
tuurlijk dat dit binnen afzienbare tijd een 
nieuw statussymbool wordt. Haarlemse Voorjaarsbeurs 

van 2 t/m 12 maart in Kennemer Sporthal Op donderdag 2 maart a.s. zal Haarlems eerste burger, mr. O. P. P. M. Cremers, in 
de nieuwe Kennemer Sporthal aan de Delftlaan de 25e voorjaarsbeurs „Voor haal' 
en voor hem" openen. Tijdens de opening zullen de Haarlemse bloemenmeisjes zich 
dit jaar voor het eerst in het openbaar presenteren. In voorgaande jaren werden de 
charmante ambassadrices van de bloemenstad in het gemeentehuis aan de Grote 
Markt bij pers en publiek geïntroduceerd. Nog een „breuk" met het verleden. De 
Haarlemse Voorjaarsbeurs, die sinds het 
einde van de tweede wereldoorlog in het 
Krelagehuis aan de Leidsevaart onder- 
dak heeft gevonden, viert het 25 jarig be- 
staan in een nieuwe omgeving: de on- 
langs aan de Delftlaan gereed gekomen 
ruime en imposante Kennemer Sporthal. 
Op de 2600 vierkante meter beschikbare 
expositieruimte zullen vanaf 2 t.e.m. 12 
maart bijna tachtig standhouders een 
plaats vinden om hun goederen en arti- 
kelen op huishoudelijk gebied aan het pu- 
bliek te showen. Over showen gesproken, 
de traditionele modeshow, een van de 
voornaamste trekpleisters van de beurs, 
wordt vijfmaal per dag gehouden, name- 
lijk om 11, 14.15, 15.30, 20 en 21.30 uur. 
Op de openingsdag en beide zondagen 
komt de ochtendshow te vervallen. De 
Haarlemse politie zal dit jaar niet op 
de beurs vertegenwoordigd zijn. Daarvoor 
in de plaats komt een paviljoen van het 
ministerie van defensie, waar de bezoe- 
kers o.m. hun reactiesnelheid kunnen la- 
ten testen. Eén van de bijzondere attracties ter ge- 
legenheid van het jubileumjaar zal wor- 
den gevormd door een noviteiten-galerij, 
ingericht langs de zuidwand van de sport- 
hal. Er zullen tal van nieuwe zaken op 
huishoudelijk gebied te zien zijn. Ver- 
scheidene andere attracties zullen het fees- 
telijk karakter van de beurs accentueren. 
Zo zal iedere 25e bezoeker gratis mogen 
poseren voor een een fotograaf en direct 
na de opname de gemaakte foto meekrij- 
gen. Tevens zijn gedurende de beursda- 
gen weer tal van prijzen voor de bezoe- 
kers beschikbaar gesteld. Voor de muzika- 
le omlijsting wordt dit jaar gezorgd door 
het ensemble Tom Erich met zang van het 
echtpaar Timmerman. 

D 

De beurs is op de openingsdag op 2 
maart vanaf 1 uur voor het publiek toe- 
gankelijk. De beurs kan op werkdagen 
bezichtigd worden van 10 — 17 en van 19 — 
23 uur. Op beide zondagen gaat de beurs 
om 1 uur open. De laatste beursdag valt 
op 12 maart. AUTO HUREN 
f5,- 

Model 


per dag 

'64, '65 en 1966 


Bestel tijdig! 

Onze wagens zijn AU Risk verzekerd 


DE 


SCHELP 


Telefoon 4781 BEGROETINGSAVOND NIEUWE 

INGEZETENEN 

De eerstvolgende ontvangst van nieuwe in- 
gezetenen van Zandvoort door het gemeen- 
tebestuur is vastgesteld op maandag 20 
maart a.s. in de ra'adzaal van het gemeen- 
tehuis. De uitnodigingen voor de bijeen- 
komst, waarin tevens het programma van 
de begroetingsavond wordt vermeld, zul- 
len binnenkort worden verzonden. 

OPNAMEN KORTE SPEELFILM 
IN ZANDVOORT 
Onder regie van de in Zandvoort woonach- 
tige cineast Thijs Ockersen zal volgende 
maand in de badplaats worden begonnen 
met de opnamen van een vijftien minu- 
ten durende speelfilm onder de voorlopige 
titel „Sleutel". Aan de film werken mee 
Marja Kok en Hidde Maas van toneel- 
groep „Centrum". Verder Marina Schapers 

— die een rol speelt in Wim Verstappens 
nieuwe produktie „Liefdesbekentenissen" 

— en Bernard Fljma van theater „Ter- 
zijde". Laatstgenoemde woont eveneens in 
Zandvoort. UITSLAGEN BADMINTON- 

WEDSTRIJDEN 

Afgelopen week organiseerde het Sport- 
instituut Janny List badmintonwedstrij- 
den voor junioren. 

In groep A eindigde het dubbel H. He- 
benaar-L. Nieuwenburg op de eerste plaats. 
Tweede werd R. Kuijl-R. ter Wolbeek. 

In groep B ging het dubbel A. van Nes- 
J. Paap met de overwinning strijken. 

Tweede werd R. Jager-M. Bakker. BURGERLIJKE STAND 

17 februari — 23 februari 1967 

Geboren: Johnny, zoon van Jacob Cornelis 
Keur en Yvonne v. Sluisdam; Pieternella, 
dochter van Gerrit Kerkman en Antoinet- 
te Agema;Eddy, zoon van Johannes Jaco- 
bus Sebregts en Alida Johanna Hendrika 
van der Weerdt; Erik, zoon van Jozef Cor- 
nelis Koning en Elisabeth Magdalena 
Smouter. . 

Ondertrouwd: Pieter van Oostendorp en 
Johanna Molly Markhof; Pieter Hoogvorst 
en Jacoba Willemijntje Ruiter; Simon Ko- 
per en Loes de Zoete. 

Gehuwd: Gerardus Thijssen en Cornelia 
Koosje Pasman; Jacob Harteveld en Cor- 
nelia Paap. 

Overleden: Rinse Willem de Vos, oud 
79 jaar, gehuwd met Geertruida Petro- 
nella Klok. WATERGETIJDEN 


HW LW HW 


LW 


strand 


febr. 
berijdbaar 


26 4.44 12.30 16.57 


24.30 


8.30—15.00 


27 5.25 0.30 17.40 


13.00 


9.30—15.30 


28 6.06 1.30 18.24 


14.00 


10.00—16.30 


maart 


1 6.50 2.30 19.10 


14.30 


10.30—17.00 


2 7.34 3.00 19.57 


15.30 


11.30—18.00 


3 8.21 4.00 20.51 


16.00 


12.30—18.30 


4 9.22 4.30 22.00 


17.00 


13.00—20.00 


Samengesteld door P. 


van der Mije KCzn Mensen en zaken 

Onmondigheid. 

Nederland is een politiek onmondig volk, 
wordt altijd beweerd. Waar men die wijs- 
heid vandaan heeft en hoe die uitspraak 
zulke „gevleugelde vormen", heeft kunnen 
aannemen, zal wel een raadsel blijven, 't 
Is maar wat je onmondig noemt! 

Na de laatste Tweede Kamerverkiezin- 
gen is iedereen 't er wel over eens dat de 
verkiezingsstrijd deze keer buitengewoon 
fel gevoerd is. Nooit te voren hebben poli- 
tieke kopstukken zo'n werk van de zaak 
gemaakt. Ze reden in auto's door heel 
Nederland, vervulden spreekbeurten, de- 
batteerden voor de televisie en schreven 
al dan niet bewogen artikelen in kranten 
en tijdschriften. Zelfs damesbladen deden 
mee aan de verkiezingskoorts en publiceer- 
den min of meer ontroerende bijzonder- 
heden omtrent de privacy van de lijsttrek- 
keis. Onderling viel men elkaar aan, be- 
schuldigde over en weer van politieke on- 
bcüouwbaaiheid in het verleden en sleepte 
de een de ander voor de rechter om te la- 
ten uitmaken wie er nou precies besmet 
was met fascistische ideeën. Daarnaast 
sloegen de aanhangers van de partijen el- 
kaar beurs, wierp men met rookbommen 
naar tegenstandeis, rukte propagandaleu- 
zen van borden, hield men optochten, beto- 
gingen en demonstraties. Wie dit alles po- 
litieke onmondigheid wil noemen, gaat z'n 
gang. Men zou ook kunnen 'zeggen dat „de 
mond behoorlijk geroerd werd". 

Trouwens in de treinen hoorde je er ook 
over spreken. En het waren heus niet al- 
tijd en uitsluitend afgesleten termen als 
„of je nou door de hond of de kat gebeten 
wordt" of: ,,al die partijmensen zijn uit 
op hun eigen voordeei." 

Je kon 't gerust zeggen, maar je werd 
onmiddellijk op je nek gesprongen en ver- 
zocht uit te leggen wat je bedoelde en dat 
't verschil tussen een lionde- en. een katte- 
beet misschien wel subtiel was, maar toch 
waarneembaar. Als er gebeten moest wor- 
den. Hartstochtelijke verdedigers van de 
image van do lijsttrekkers betoogden dat 
ze niets in hun eigen voordeel deden, dat 
zo boordevol met idealen zaten en dat ze 
er best wat voor over hadden. 

Enfin, de karavaan trekt verder (om 
een bekend woord te gebruiken) en prof. 
Zijlstra, die oneerbiedig bij z'n voornaam 
genoemd wordt en in een populaire song 
ingebouwd is, mag de gevolgen van de 
politieke onmondigheid van het kiezers- 
volk op de juiste wijze interpreteren. Ze- 
ker, hij mag de weg banen voor een kabi- 
notsformateur. Of het zelf doen. 

Daarbij ligt het hele Nederlandse volk 
op de loer om te kijken hoe het afloopt, 
wie er in de regering komt, wie er buiten 
blijft staan en wat er gaat gebeuren met 
de lonen, de prijzen en de belastingen. Is 
er een crisis, komt er een crisis, gaan we 
door en waarheen? Allicht: Jelle zal wel 
zien. 

Maar we zien 't zelf. ook graag en we 
zijn bereid om de volgende strijd al weer 
aan te gaan. De degens behoeven niet 
gescherpt te worden, dat waren ze al. 
Alleen komen de klappen nou uit een 
andere hoek en dat vereist een nieuwe 
instelling. Maar we zijn er op voorbe- 
reid! De Tweede Kamer is van „gezicht" 
veranderd. De kaarten zijn. geschud, de 
stukken liggen ter inzage om-zo te zeggen. 
En heel de natie huivert vaD spanning. 

Bijzonder mondige insiders - met. profe- 
tische blik, weten nu al te vertellen dat de 
regering, die nog samengesteld moet wor- 
den, de zomer niet haalt. 

Het trieste is dat zulke dingen gebeu- 
ren. 

Maar dit heeft niets en dan ook niets 
met politiek onmondigheid te maken. 

MOMUS. S^iait et* spet U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Wesrk' 

Thorbeckêstraat 19, telefoon 3270 HIER STAAT UW BRIEF 

Geachte Redacteur, 

Naar aanleiding van uw berichtje in 'de 
krant van 17 februari j.1. met als op- 
schrift „Conflict over gebruik van grond", 
waarin ik, duidelijk herkenbaar, ais een 
soort rabauw ten tonele word gevoerd, zou 
ik graag een aantal kanttekeningen ma- 
ken: 

1. Mij is niets bekend over een conflict 
over gebruik van grond. 

2. Er zijn geen vernielingen aangebracht. 

3. De politie is niet gewaarschuwd, men 
kwam toevallig voorbij. Er is door do 
politie niet ingegrepen. 

4. De tuin is niet van do huurder maar, 
zoals bij alie andere huizen in dit ge- 
deelte van de laan, gemeenschappelijk. 

5. Aanleiding tot het gebeurde is het feit 
dat de huurder gedurende een tiental 
dagen telkens weer mijn eigendommen 
voor mijn huisdeur plaatste en op do 
bewuste avond van mijn afwezigheid 

* misbruik maakte om mijn vrouw te 
brutaliseren nadat hij heimelijk met 
mijn eigendommen mijn tuinpad poogde 
te versperren. 

Dat men naderhand de treurige moed heeft 
gehad oen klacht tegen mij in te dienen en 
moeite heeft gedaan het bewuste berichtje 
in uw krant, met deze strekking, te krij- 
gen, beschouw ik als een .gotspe'. 

hoogachtend, 
K. J. W. van den Broek Zandvoortselaan 66 D inzender maakt ten onrechte het verwijt 
dat hij in het door hem bekritiseerde be- 
richt: duidelijk herkenbaar, als een 

rabauw ten tonele woidt gevoerd " 

Namen, noch huisadres van de bij het 
„tuinincidenf 'betrokkenen zijn in het be- 
richt vermeld. 

Uit het commentaar van inzender wordt 
overigens niet duidelijk wat er in de nacht 
van donderdag op vrijdag, in afwijking 
van het krantenbericht, op hot erf plaats- 
vond. Vóór of op het moment dat de po- 
litie toevallig passeerde, zoals inzender 
schrijft, (red.). 14.30 u. 

12 u. 

12 u. 
14.30 u. 
14.30 u. 
14.30 u. 

2—2 

3—3 

afgel. 

afg. 

afg. 

8—1 

0—1 
6—0 17—26 
17—26 
17—23 
16—21 
17—28 
17—16 
16—15 
17—13 
17—13 
17—12 
17—11 
17— 8 R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Programma zaterdag 25 februari: 
115 TZB adsp. b— HFC h 14.30 u. 

174 HBC pupillen e— TZB a 15.15 u. 

186 RCH pupillen e— TZB 15 u. 

Programma 2*> 

22 Vogelenzang— TZB 

42 TZB 2— VSV 3 

94 TZB 3— Bloem endaal 7 
117 TZB 5— Renova 5 
133 TZB 6— Vogelenzang 5 
182 DSK jun. a— TZB b 

Uitslagen: 

BSM— TZB 

Waterloo 3— TZB 2 

TZB 4— EDO 9 

Heemstede 6— TZB 5 

TZB 6— Geel Wit 6 
Adspiranlen: 

TZB a— EDO d 
Pupillen: 

RCH c— TZB a 

TYBB d— TZB b 

D 

Stand in de tweede klasse HVB: 

Alliance 

SVY 

Vliegende Vogels 

DIOS 

TZB 

Nieuw Vennep 

Vogelenzang 

Heemstede 

Spaarnevogels 

BSM 

SHS 

DSB 

□ 
In de voor a.s. zondag vastgestelde ont- 
moeting tussen Vogelenzang 1 en TZB 1 
treedt laatstgenoemd elftal in de navolgen- 
de samenstelling in het veld: Th. Laar- 
man, R. Duisterhof, A. Vossen, W. Kruyff, 
W. Akersloot, T. van As, R. Steggerda, 

C. Heiligers, C. Mettes, J. van der Mey, 

D. Vader. Reserve: H. Castien en W. Bos- 
man. 

Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Uitslagen zaterdag 18 februari: 
Meisjes: ZHC lc — Strawberries ld 2 — 1 
Jongens: ZHC la— HBS lb 9—0 

Uitslagen zondag 19 februari: 

Dames: 

Zandvoort 1 — Strawberries 1 3 — 

Zandvoort 2 — Ever Swift 2 5 — 

Zandvoort 3 — Reigers 1 afgel. 

Scheybeeck 2 — Zandvoort 2 afgel. 

Horen: 

AMVJ 1— Zandvoort 1 afgel. 

Strawberries 3 — Zandvoort 2 2 — 

Zandvoort 3— HIC 6 1 — 1 

Zandvoort-vet. — BMHC b afgel. 

Programma zaterdag 25 februari: 
Meisjes : 

Zandvoort la — Amsterdam lb 15.15 u. 

BDHC lf— Zandvoort lc 15.15 u. 

Jongens: 

Zandvoort la — Eechtrop lb 15 u. 

BMHC ld— Zandvoort lb 14 u. 

Programma zondag 26 februari: 
Dames: , 

SCHC 1— Zandvoort 1 

Terriërs 2— Zandvoort 2 

Zandvoort 3 — AMVJ 4 

VVV 2— Zandvoort 4 
Heren: • 

BMHC 4 — Zandvoort 1 

Zandvoort 2 — Amsterdam 6 

Zandvoort 3 — Alkmaar 4 

Zandvoort-vet. — Voordaan-vet. Programma woensdag 1 maart: 
HBS ads. — Meisjes adsp. 
BMHC 2 — Jongens adspiranten 11 u. 
12.30 u. 
11.30 u. 
13.30 u. 

14.30 u. 

12 u. 
13.30 u. 

14 u. 

14.30 u. 
14.30 u. GEZELLIGE BIJEENKOMST EN 

BRIDGE-DRIVE 

Afgelopen woensdag bood het bestuur van 
de bejaardensociteit „Voor Anker" de le- 
den een gezellige middag aan in het ge- 
bouw van de sociëteit. Muzikale en vocale 
medewerking verleenden de dames Paap 
uit Zandvoort en Verdel-Visser uit IJmui- 
den. Mevr. Kars-Bakker uit Amsterdam, 
tweede voorzitster van de Nederlandse In- 
validenbond, droeg voor uit proza en 
poëzie. Aan het slot van de middag bracht 
do voorzitter van de sociëteit, de heer Chr. 
Alders, de dank van do aanwezigen over 
voor het gebodene. J.1. dinsdag organiseerde „Voor Anker" 
een brklge-drive voor de leden. Voor de 
eerste drie plaatsen waren prijzen be- 
schikbaar gesteld. De ontmoeting, die een 
zeer genanimeerd verloop had, stond onder 
leiding van de heer B. Polak. AFDELING ZANDVOORT VAN 
HET NCVB JUBILEERT 

De afdeling Zandvoort van de Ned. Chris- 
ten Vrouwenbond belegt hedenavond in de 
Calvijnzaal van ae Geref. Kerk een fees- 
telijke bijeenkomst tor gelegenheid van 
het 15-jarig bestaan van de afdeling. 

MAC PUZZELRIT 

Komende zondag organiseert do motor- en 
autoclub „Zandvoort" een puzzelrit over 
een traject van 55 km. De start vindt 
plaats bij het restaurant „La course". 

VERGADERKALENDER 

21 febr. Ned. Rode Kruis, afd. Zandvoort, 
bloedafname, hotel Keur. 

23 febr. NW Vrouwenbond, afd. Zand- 
voort, bijeenkomst, 's morgens 10.30 u., 
Gemeenschapshuis. 

23 febr. — Humanistisch Verbond, Ge- 
schap Zandvoort, jaarvergadering, Ge- 
meenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Reisvereniging, filmavond, 
Gemeenschapshuis. 

24 febr. — Ned. Christen Vrouwenbond, 
afd. Zandvoort, jaarfeest, Jeugdhuis 
Herv. Kerk. 

25 febr. — Zandvoortse Reddingsbrigade, 

gezellige avond, hotel Keur. 
28 febr. — Raadsvergadering. „Zandvoortmeeuwen" ' 

Programma zaterdag 25 februari 1961: 

Zandvoortm. — Wartburgia 14.30 u. 

12 Zandvoortm. 2 — J. Hercules 2 16 u. 

22 Zandvoortm. 3— SAC 4 16 u. 

30 VVRA 2— Zandvoortm. 4 15.15 u. 

Adspiranten: 

53 EDOa — Zandvoortm. a 15.15 u. 
78 Zandvoortm. b — v. Nispen b 16 u. 

105 Zandvoortm. e— OG d 14.30 u. 

109 Schoten c — Zandvoortm. f 15.15 u. 

112 EDO f — Zandvoortm. g 15.15 u. 

124 ETO c — Zandvoortm. h 14.30 u. 
Pupillen: 

167 Zandvoortm. b— TYBB b 14 u. 

175 Zandvoortm. c — TYBB c 14 u. 
18S. TYBB d — Zandvoortm. d 15 u. 

Programma zondag 26 februari 1967: 

Beverwijk — Zandvm. afgel. 

Zandvoort 2 — Vitesse '22 2 14.30 u. 

3 3 Kinheim 2 — Zandvoortm. 3 12 u. 

28 Renova 2 — Zandvoortm. 4 12.30 u. 

33 Zandv.m. 5— Terrasvogels 2 9.45 u. 

54 Zandvoortm. 6 — Stormvogels 5 9.45 u. 
102 Geel Wit5— Zandvoortm. 8 12 u. 
107 OG 7— Zandvoortm. 9 14.30 u. 
122 BSM 4— Zandvoortm. 11 12.30 u. 

(Terrein Zandvoortmeeuwen» 

134 OG 8— Zandvoortm. 12 12 u. 

Junioren: 

139 Zandvoortm. a — Haarlem a 12.30 u. 

151 Zandvoortm. b — Halfweg a 9.45 u. 

164 DIO a— Zandvoortm. c 9.45 u. 

176 ,RCH c— Zandvoortm. d 12 u. Afdeling handbal 

Programma vrijdag 21) februari: 
Haarlem, grote veld: 

D: 3: Zvm— IEV;2 20.50— 21 u. 

Programma zaterdag 25 februari 
Heemskerk: ; 

D.' j. 3: IJmond 3— Zvm. 2 18.30— 19 u. 
Haarlem, grote veld: • ■ 

H. j. 2: Conc. -2— Zvm. 14— 14.30 u. 

M. a. 1: Blinkert— Zvm. 14.30— 15 u. 

D. 3: Zvm.— ADO % 17.40— 18.10 u. 

Haarlem, kleine veld: 

M. a5: Zvm. 4— Odin 4 15— 15.30 u. 

M. a3: Zvm. 2— HBC 16.30— 17 u. 

M. a4: Zvm. 3— Qdin 3 18— 18.30 u. 

D. j. 2: Zvm. — Samens Eén 20.30 — 21 u. 
Zondag 26 februari, Heemskerk: 

D. 3: ADO 2— Zvm. 12.50— 13.30 u. 

Haarlem, grote veld:' 

M. a 1: Zvm.— Halfweg 10.50— 11.20 u. 

D. j. 2: Zvm.— IJmond 2 13.20— 13.50 u. 
'Haarlem, kleine veld; 

M. a. 5: Zvm. 4— IJmond 5 11— 11.30 u. 

M. a. 4:Zvm. 3— Halfweg 2 11.30 — 12 u. 
' M. a. 3:Zvm. 2— ADO 3 13—13.30 u. Tafeltennisvereniging „Shot" 

Uitslagen: 

Shot 1— VGZ 1 5—5 

Togioo 4 — Shot 1 2 — 8 

Shot 2— TOG 6 8—2 

HBC 4— Shot 2 3—7 

Shot 4— Doko 8 7—3 

Bloemendaal 6 — Shot 4 7 — 3 

Junioren: 

VTC 5— Shot 1 1—4 

GTTC 5— Shot 1 4—1 

Shot 2 — van Nispen 4 2 — 3 
V BaEyW J 

POEDER- CRÈME -OLIE -ZEEP ZAAK VAN DER LUBBE 

is weer actueel " 

Het proces Van der Lubbe is weer actueel. Zo actueel, dat het lijkt alsof het pas 
gisteren werd gehouden. In Nederland heeft men al in 1933, het jaar, waarin het pro- 
ces werd gehouden, getwijfeld aan de waarheid van de bewering, dat de jonge Ams- 
terdammer Marinus van der Lubbe de brand aanstak, die het grote Rijksdaggebouw 
in de as legde. Marinus van der Lubbe werd in 1933 ter 
dood veroordeeld. Zowel het proces als de 
uitspraak is herhaaldelijk aangevallen. De 
vraag of Van der Lubbe het gebouw in 
brand stak, is nooit met zekerheid beant- 
woord. Als hij het zou hebben gedaan kon 
hij volgens de op het moment van zijn daad 
geldende wetten een maximumstraf krij- 
gen van vijftien jaren gevangenisstraf (het 
maximum voor hoogverraad). Juist voor 
het proces begon, werd in Duitsland een 
nieuwe wet van kracht, die de doodstraf 
mogelijk maakte, welke Van der Lubbe 
prompt kreeg. 

De Haarlemse advocaat, die destijds 
Marinus van der Lubbe verdedigde, heeft 
steeds zijn onschuld bepleit. Deze jurist, 
mr. B. W. Stomps, is nu mèt een nieuwe 
actie bezig omdat een Westduitse omroep 
(de Hessische Rundfunk) een reconstruc- 
tie van het proces heeft gemaakt in de 
vorm van een tv-spel. De Nederlandse ac- 
teur Jules Hamel speelt de rol van Marinus 
van der Lubbe. De Haarlemse advocaat en 
de broer van de destijds veroordeelde, de 
in Amsterdam wonende heer J. M. van der 
Lubbe, zijn bijzonder verontwaardigd over 
deze tv-reconstructie omdat hierin hele- 
maal niet tot uitdrukking komt, dat het 
proces destijds vals was. Bij het Duitse 
volk zou nu de indruk worden gewekt, dat 
met dit proces over de brand in de Rijks- 
dag juridisch helemaal niets loos was, ter- 
wijl het in feite een onderdeel was van de 
nazicampagne om de macht in Duitsland 
te veroveren. 

Mr Stomps meent, dat Van der Lubbe 
mogelijk wel bij wijze van demonstratief 
gebaar een kleine brand wilde stichten in 
de Rijksdag. Göring, op dat moment voor- 
zitter was van de Rijksdag (het Duitse 
parlement) en premier van Pruisen zou 
hiervan hebben geweten en er samen met 
Goebbels gebruik van hebben gemaakt. 
Zij zouden opdracht hebben gegeven de 
kelders van het gebouw vol te stoppen met 
zeer brandbare materialen, zodat het klein- 
ste vuurtje ogenblikkelijk rampzalige ge- 
volgen zou hebben. Göring kon hieraan ac- 
tief meewerken. Hij woonde in een huis 
vlak naast de Rijksdag, dat bovendien 
door een geheime onderaardse gang met het parlementsgebouw was verbonden. De 
gang kwam uit in de kelders van de Rijks- 
dag. 

De Haarlemse advocaat beticht de Hes- 
sische Rundfunk nu van neo-nazistische 
propaganda omdat in de reconstructie van 
de rechtsprocedure tegen Marinus van der 
Lubbe niets wordt gezegd over de opzet 
van Göring en Goebbels. Van Marinus van 
der Lubbe was bekend, dat hij communis- 
tische sympathieën had. Hij is echter nooit 
die vurige aanhanger geweest die de 
nazi's van hem maakten. Tijdens het pro- 
ces werd de nadruk gelegd op het bestaan 
van. .een „groot communistisch complot". 
Van der Lubbe zou in het kader van dit 
complot de Rijksdag in brand hebben ge- 
stoken. Het was voor de Nazi-leiders een 
excuus om een ware anticommunistische 
terreur te ontketenen. Tijdens deze acties 
werd tegelijk met iedere andere tegen- 
stander van Hitler afgerekend. De Nazi's 
kregen definitief Duitsland in hun bezit. 

De documentaire van de Duitse televisie 
— die ook door een Nederlandse omroep 
is aangekocht — komt op een moment, 
waarop de Westduitse justitie overweegt 
het proces, dat in 1933 werd gevoerd, te 
herzien. Dit op basis van een in 1965 aan- 
genomen wet, die voorschrijft, dat alle poli- 
tieke processen, die tijdens het bewind van 
Hitler zijn gevoerd, herzien moeten worden. 
De officier van justitie, bij de rechtbank 
in Berlijn, dr. Gunther, heeft al aange- 
kondigd, dat hij voorbereidingen voor een 
herziening treft. Een Frans onderzoeker, 
dr.Calic, heeft in Bulgarije en Duitsland 
documenten verzameld, i waaruit zou blij- 
ken, dat Marinus van der Lubbe inderdaad 
onschuldig was en die bovendien zouden 
aantonen, dat niet Van een communistisch, 
maar van een nazi-complot sprake was. De 
Haarlemse advocaat en de broer van Ma- 
rinus van der Lubbe zijn bezig met ge- 
rechtelijke procedures tegen de Duitse om- 
roep . Zij willen de uitspraak uitlokken, 
dat de visie in de documentaire foutief 
is. Hetgeen zou inhouden, dat een officiële 
herziening van het in 1933 uitgevoerde 
vonnis en daarmee eerherstel voor Van der 
Lubbe nergens meer op behoeft te wachten, Bij ongelukken op spoorwegovergangen 

vorig jaar vijftig mensen om het leven gekomen 

De persdienst van de Ned. Spoorwegen deelt mee dat vorig- jaar 50 mensen bij 
ongelukken op spoorwegovergangen om het leven zijn gekomen. 
In 1962 waren het er 42, in 1963 negen meer en in 1964 en 1965 elk jaar 49. De do- 
delijke ongelukken op overwegen maken de laatste jaren ongeveer 2 a 3,5 % uit 
van het totale aantal verkeersdoden in Nederland. In de jaren voor de tweede we- 
reldoorlog bewoog het aantal ongelukken met dodelijke afloop zich ook al in ' de 
buurt van de vijftig. Er zijn in ons land op het ogenblik onge- 
veer 3000 particuliere overwegen. In de 
jaren tot 1965 gaf het aantal dodelijke 
ongelukken op deze overwegen een regel- 
matige stijging te zien. In 1965 waren het 
er nog twaalf, maar het cijfer over vorig 
jaar is heel anders uitgevallen, zonder dat 
N.S. daar een aanwijsbare oorzaak voor 
kan geven. 

De meeste ongevallen met fatale afloop 
vonden in dit jaar op niet-beveiligde over- 
wegen plaats, maar op spoorwegovergan- 
gen die door middel van automatische knip 
perlichten worden beveiligd vielen nog 21 
doden. 

Het aantal overwegen dat is beveiligd, 
neemt elk jaar gestadig toe. Maar wanneer 
men de cijfers die betrekking hebben op 
het aantal doden op overwegen in bescou- 
wing neemt, is ook het feit van belang 
dat het gemotoriseerd verkeer elk 'jaar 
sterk toeneemt. > 

Op 31 december '66 waren er 1485 bevei- 
ligde overwegen. Het aantal niet bevei- 
ligde openbare overwegen bedroeg op dat moment 1329. De Nederlandse Spoorwegen 
werken verder aan.de uitbreiding van het 
aantal beveiligde overwegen. Het vorig 
jaar bijvoorbeeld kwamen er 31 aki's en 
35 ahob' s bij, in het jaar daarvoor respec- 
tievelijk 76 en 35. - 

Op het ogenblik bedraagt de gemiddelde 
prijs van de technische uitrusting van" een 
ahob circa ƒ 140.000, vari^een^aki ƒ 80.000,- 
Het moderniseringsplan *>voor de overweg- 
beveiliging hopen de spoorwegen in 1975 
te voltooien. ,^-j _ 

Wat ' het modern! serihgsplan voor de 
verschillende lijnen aangaat, ziet het er 
naar uit, dat 'dit jaar 'nog de werkzaam- 
heden aan de lijnen Amersfoort-Apeldoorn 
en Amsterdam-Uitgeest" ' kunnen worden 
afgerond. ','" f * ZUIVERE : ^Uj[p *• 

PUROL en' 'PU ROL- poeder OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT 

Ophalen huisvuil 

De directeur van de Dienst van Publieke 
Werken te Zandvoort maakt bekend dat 
gedurende de periode van 2 maart 1967 
tot en met 31 oktober 1967 het huisvuil 
zal worden opgehaald van 6.45 tot 17.00 
uur. G. H.' Vogt 

D 

Opslag aardolieprodukten enz. in 
ondergrondse reservoirs 
Burgemeester en wethouders van Zand- 
voort vestigen er de aandacht op, dat het 
volgens de „verordening opslag aardolie- 
produkten" verboden is in bepaald aange- 
wezen gebieden der gemeente zonder ver- 
gunning van hun college aardolieproduk- 
ten in ondergrondse reservoirs op te slaan 
of voor gebruik in voorraad te hebben. 
Hieronder vallen dus b.v. ook olietanks 
voor centrale verwarming. 
Nadere inlichtingen kunnen worden ver- 
kregen ten kantore van de dienst van pu- 
blieke werken, Raadhuisplein 4, (op dins- 
dag en vrijdag van 8.30 — 12.30 uur) waar 
ook formulieren voor het indienen van ver- 
zoeken om vergunning verkrijgbaar zijn. 
Zandvoort, 23 februari 1967 
Burgemeester en wethouder voornoemd, 
De burgemeester, (get.) A. Nawijn 
De secretaris (get.) W. Bosman Woningbouwvereniging 

„EENDRACHT MAAKT MACHT" 

te Zandvoort 

Voor leden komt beschikbaar de woning- 

CELSIUSSTRAAT 60 

Huurprijs ƒ 100,30 per maand. 

Schriftelijke opgave aan de secretaris D. 
van Dijk, Dr. C. A. Gerkestraat 22, vóór 
dinsdagavond 7 uur, met vermelding van 
het rangnummer. DOKTERS-, WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST , 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt -via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

R. Drenth, Hogeweg 43, telefoon 3355. 

H. K. van Es, Kostverlorenstraat 4, te- 
lefoon 2058. 

P. Flieringa, Brederodestraat 1, tel. 2181 

G. J. J. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091, 
b.g.g. 2813. 

C. F. M. Robbers, Koninginneweg 34, 
telefoon 2813. 

J. F. Zwerver, Julianaweg la, telef. 2499 

WIJKZUSTER: 

Zondag 26 februari 
E. Reitsma, v. Lennepweg 42, tel. 2382 

APOTHEEK: 

24 februari — 3 maart 
Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, 
telefoon 3185. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 
vanaf 18.30 uur. DIERENARTS: 

Zondag 26 februari 
J. W. Hagedoorn, Herenweg 109a, tel. 
(02500) 85445, Heemstede. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 26 februari 
3e Lijdenszondag 

10.30 uur: ds. "C. de Ru. 
Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer J. de Smalen. NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Zondag 26 februari 
10.30 uur: mej. da. Soutendijk (d.g.), 
Haarlem. 

Het Huis in de Duinen. 

19.30 uur: ds. J. W. Wery (rem.) van 
Haarlem. GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 

Zondag 26 februari 
10 uur: ds. W. Haverkamp, Aalsmeer. 

19 uur: ds. J. A. van Arkel, Haarlem- 
Noord. PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 

zaterdag te 19.30 uur; zrandags 9.30 en 
11.30 uur. 
Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 

Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
Donderdag. 20 uur. JEHOVA'S GETUIGEN 
Willem Draijerstraat 5 

Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

Maandag 27 februari, 19.40 uur (Hilver- 
sum 1). Spr. de heer Libbe van der W» 1 - 
Onderwerp: „En wat zegt een humanist 
daarvan?" FAMILIEBERICHTEN Getrouwd: 

W. H. CENSE, med. dra. 

en 

M. G. PLEYZIER 

Enschede: 24 februari 1967 t Heden overleed, tot onze diepe 
droefheid, na voorzien te zijn van de 
H.H. Sacramenten der zieken, in het 
Diaconessenhuis te Haarlem, mijn 
innig geliefde man en onze zorgza- 
me vader, behuwd- en grootvader 

JAN EVERT BOSMAN 

echtgenoot van 
Geertruida van der Paardt, 

in de leeftijd van 65 jaar. 

Zandvoort: 

G. Bosman-van der Paardt 
Groningen: 

D. G. J. H. Thomson-Bosman 

R. R. Thomson 
Zandvoort: 

W. A. Bosman en Verloofde 
Poortugaal: 

S. P. Bosman 

M. G. M. Bosman-de Martino 

kleinkinderen en familieleden 

Zandvoort, 22 februari 1967 
Paradijsweg 12 

De Eucharistievieringen hebben 
plaats op vrijdag 24 februari om 20 
uur de avondmis en zaterdag 25 fe- 
bruari de Uitvaartdienst om 10 uur 
v.m. in de Parochiekerk St. Agatha 
te Zandvoort, waarna de begrafenis' 
op het R.K. Kerkhof aldaar. ; 

De overledene is opgebaard in de 
rouwkamer van de kerk. Na een langdurig, met grote moed 
gedragen ziekte, is heden van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze' 
lieve zorgzame vader, behuwd-, 
groot- en overgrootvader 

WILLEM MOLENAAR 

in de leeftijd van 76 jaar. 

T. Molenaar-Kerkman 

S. Kunkeler-Molenaar 

J. H. Kunkeler 

Jopie, Dik en kinderen - 

Wim en Marjanne 

Tine, Giinther en kinderen 

A. Molenaar 

J. Molenaar-Polak 

Joke en Ruud 

Hilde en Ton 

Arie, Willy, Truus 

Zandvoort, 23 februari 1967 
Helmersstraat 34 

De begrafenis zal plaatsvinden op 
maandag 27 februari a.s. te 2 uur 
op de Algemene Begraafplaats te 
Zandvoort. Dankbetuiging 
Voor de vele bewijzen van deelneming, die 
wij mochten ontvangen tijdens de -ziekte 
en bij het overlijden van onze lieve vader, 
behuwd- en grootvader de heer 

A. AKERSLOOT 

betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. 

Wam, Akersloot 
Zandvoort, februari 1967 MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boe/een Openbare Bibliotheek 

Ontwikkeling slectuur. 

Bogaerts - Engels voor iedereen. 1961 
Bouws - Omgaan met motorboten. 1966 
Büstraan - Staalconstructies. 1966 
Brandsma - Kennis der metalen. 1957 
Cultuurgeschiedenis van het 

christendom, deel I. 1965 
Friedlander - Kunst en kennerschap. 1948 
Guilcher - Bomen herkennen. 1964. 
Holthausen - Nederlands hoorn 

van overvloed. 1962 
Hoogland - Lakspuiten. 1966 
Kieft - Beknopt leerboek 

der Duitse taal, deel I. 1955 ' 

Lindeijer - Fiscaal ondernemers- 

beleid. 1965 
Litterair paspoort. Jaargang 1965 
Ploos van Amstel - Bouwstoffen 

voor het M.T.O. 1966 
Rombouts - Montessorianisme. 1920 
Strauss - Bureaucratie. 1965 
Stucki - Amerika van dichtbij. 1966 
Thompson - Produktstrategie. 1965 
Zehren - De gekruisigde God. 1966. 

ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ms ,,Amstelland", 28 febr. 
Australië: ms „Theseus", 27 febr. 
Brazilië: ms „Rio Tunuyan", 3 maart. 
Canada: ms „Medicine Hat", 1 maart. 
Chili: ms „Montferland", 26 febr. 
Indonesië: ms „Hoechst", 26 febr. 
Kenya, Oeganda, Tanganjika: 

ms „Europa", 1 maart. 
Ned. Antillen: ms „Solon", 28 februari. 
Suriname: ms „Hermes", 28 februari. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms „Gaasterdijk", 1 maart; 

ss „American Resolute", 3 maart. , 
Zuid- Afrika (rep.) m.t.v. Z.-W.- Afrika: 

ms „Simonskerk", 1 maart. 
Iferf iTan Ifettewinkel 
N.V. IJZERHANDEL ZANDVOORT 

Swaluëstraat 9, Zandvoort, telefoon 2418 E. van der Linden 

Interïeurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf 


ie AANLEG 


■^ CENTRALE VERWARMING 


*■ OMBOUW 


ie AARDGAS-INSTALLATIES 


ie ONDERHOUD 


ie OLIESTOOK 


•^ REPARATIE 


Vraag vrijblijvend advies. 
BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 Zwerfpoesen probleem 

Wanneer u na de geboorte 
v.e. nest poesjes onmiddel- 
lijk 3225 belt, helpt u mede 
het probleem op te lossen. 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238 
Telefoon 4561 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Prederikspark 1, Tel. (02500) 20954 SCHIPPER'S QPELSLAGEBIJEH 

Kalfsvlees tegen de laagste prijzen 

Prachtige kalf slappen *y g* ** 

500 gram fi.OO 

Heerlijke kalfs- «* €\Q> 

fricando 500 gram AUÖ 

Kalf sgehakt ^ vf O 
500 gram éC&O 

Haltestraat 30 — Telefoon 2175 NEDERLANDSE REISVERENIGING 

Afdeling Zandvoort 

FILMAVOND 

Een vakantie aan de Italiaanse meren 

Tevens worden enkele steden bezocht w.o. Milaan, Ve- 
rona en Venetië. 

Vrijdag 24 februari 1967 

Aanvang 8 uur 

Gemeenschapshuis Toegangsprijs ƒ 1,25 Hotel- Café-Restaurant 

„Delicia" 

KERKSTRAAT 16, TELEFOON 2270 

Delicia is herrezen!! 

Heeft u TROUWPLANNEN? 
KIEN AVONDEN? 
VERGADERINGEN ? 
PARTIJEN? 

DIT ALLES KAN BIJ W. SCHOOI 

Ie klas verzorging. - Normale prijzen. 

„Delicia" 

W. SCHOO, KERKSTRAAT 16, TEL. 2270 Bij 


VA MOR Auto- 


en 


Motor rijschool 


C. L. KOOMEN 


Rijles 


in de nieuwste 
* 


Sunbeam Huntet 
• 


NSU prinz 1000 
• 


NSU prinz IV 
* 


Daf automatic 
• 


Opel vrachtauto 
• 


Vespa scooter 


BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 Schildersbedrijf 

a. c. (/. $0% 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. 

RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRINZ 

Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 

PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. 

VERHUUR van LADDERS 
KAMER- en ZAALSTEI- 
GERS. B. Hagen, Burg- 
wal 107, Haarlem. Telef. 
(02500) 16227. 

VOOR UW 
TWEEDE NET 

Geheel verzorgd. 

Antennebouw 

J. KERKMAN, telef. 4307 

Burg. Beeckmanstraat 36 

Voor pianoreparatie 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 
Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opel) Kapitiui - Bckord 
Kadett - Volkswagen» - 
Dof en Chevrolet Impala's 

Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 Zandvoort- Amsterdam 
Aangeb. 5-kamerwoning in 
A'dam-W. (huur ƒ 87,- p. 
m.) Gevr. RUIM HUIS in 
Zandvoort. Telefoon, liefst 
's avonds (020) 85324. VAKANTIERUIMTE gez. 
voor 2 gez. (4 kind.) voor 
juli. C. v. Weerdenburg, 
Aalbersestr. 14/1, A'dam, 
tel. (020) 13 28 36. Te huur gevr. HUISJE of 
ETAGE voor 4 a 5 pers., 
van 8 t.m. 22 juli of 15 t.m. 
29 juli. Br. aan G. Mar- 
tens-Jansen, Steenweg 59, 
Helmond, tel. (04920) 2984 Te huur aang. voor maart, 
april en mei, GEDEELTE 
van GEMEUB. PLAT ƒ 300 
p.m., incl, cv., gas, water 
en electra. Br. 1603 Z.Crt. PEDICURE b.z.a.; ƒ 4,50 
per behandeling; aan huis 
te ontbieden, p/a Tel. 4614 Studenten geven in het 
weekend BIJLES in oude 
en moderne talen, Neder- 
lands en exacte vakken. 
Br. nr. 1604 bur. Zandv. Ct. B.z.a.: TELEFONISTE- 
RECEPTIONISTE 
of voor andere kantoor- 
werkzaamheden. Br. ond. 
nr. 1602 bur. Z.Crt. Gevr. HULP voor 2 ocht. 
en/of middagen per week. 
Smit, Emmaweg 17. Gevraagd: 

Stoeleman 

Kostverlorenstraat 56 
Telefoon 2767 WEGGELOPEN: bruine 
CYPERSE KATER. Terug 
te bezorgen: Koninginne- 
weg 33. Wegens verhuizing GOED 
TEHUIS GEZOCHT voor 
onze POES. Gratis afhalen 
tussen 7 en 8 uur n.m. 
Boul. Paulus Loot 65. KUNSTGEBITTEN 
SPOEDREPARATIES 

in 1 uur gereed 

Leidsevaart 82, tel. (02500) 

15634 - Haarlem Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisweg 13. 
PIANO of VLEUGEL te 
koop gevr. Br. nr 1601 Z.C. Te koop: Duitse kruissna- 
rige PIANO, ƒ 400,-, merk 
Gruss. Frans Zwaanstr. 80 MOEYLETTE ƒ 25,—. 

Zuiderstraat 12a. Te koop Engelse KINDER- 
WAGEN, kl. blauw/wit, 
ƒ 100,—. Telefoon 4864. Te koop: zonnig gelegen 4- 
kamer-FLAT bij zee (hoek 
flat), 7e etage, cv., lift. 
Vraagprijs ƒ 61.000, — vrij- 
blijvend. Inl. mak. J. Bo- 
gaard. Telef. 2210. Waar we heengaan . . . 

NATUURLIJK voor de 
aankoop van. onze was- 
machine naar de „VELO". 
Sinds 66 jaar het meest be- 
trouwbare adres. 
Vraagt geheel vrijblijvend 
demonstratie of inlichtin- 
gen. 

VELO-COMBI v.a. ƒ 498,- 
VOLAUTOMAAT v.a. 698,- 
Wij ruilen uw oude was- 
machine nog steeds In. 

VELO. Zeestraat 37. 

Zandvoort, telefoon 4590 

VELO. Grote Markt 

noek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 te koop gevraagd. 
KINDERAUTOSTOELTJE 
Telefoon 4453. Voor direct gevraagd: 
NET WINKELMEISJE. 
Banketbakkerij Bosman, 
Kerkstraat 22, telef. 2126. Hotel Meijershof vraagt 
KAMERMEISJE- 
SERVEERSTER 

Burg. Engelbertstraat 70, 

Telefoon 3020. 
Interieur. 

DE JUISTE VERLICHTING " SchuilenküK 

GROTE KROCHT 5 '7 h 
TEL : 2974 .♦ ZANDVOORT 2 meisjes, 20 jaar b.z.a. 

Halfjaar hotelervaring in Zwitserland, van 1 juni tot 
eind september voor bediening in hotel te Zandvoort, 
intern. Br. nr. 1605 bur. Zandvoortse Courant. NSU-autorijschooB 
Pm C. Laarman Nic. v.d. Laanstraat 5 rd. 
Telefoon (02500) 134 34 Haarlem Aangeb. te Amsterdam 4 kamerflat met cv. 

Gevr. woning of flat te Zandvoort. Tel. (020) 56736 HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS 

LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 (^or&stterle ctióon cjewce. daér slaagt Ui 

Kostverlorenstraat 49 
Zandvoort fel. 4492 WASUNIE HALTESTRAAT 63 

ƒ 2,25 per 5 kg wasgoed (inclusief wasmiddel) 

Vanaf maandag 26 februari van 's morgens 8 uur tot 
's avonds 9 uur en zaterdags tot 1 uur geopend. 
Uiterlijk 1 uur eerder aanwezig! 
VOOR DE SCHOONMAAK: bij 1 was, keus uit 1 wol- 
len deken of 1 Desso tafelkleed of velourgordijnen of 

Terlenkasprei of Dralonsprei of Damastsprei 
vanaf 's middags 4 uur tot 9 uur voor ƒ 1, — . A.S. ZATERDAG 

het optreden van de // y&c*is' m „Delicia" 

KERKSTRAAT 16 

Aanvang 8 uur. Gratis entree. HET TAPIJT 
PERLON TAPIJT 4 METER BREED | PRACHT GEDESSINEERDE KLEUREN 

ÏRKOOP VOOR HAARLEM a f 89.75 per strekkende meter GOUD — GROEN — ROOD en GRXJS IS A.W.VAN GRAAS 
Lange 

Veerstraat 25-31 
Spaarne 58 
Tel. 21379 4300 m2 MEUBELEXPOSITIE van NATIONALE 
en INTERNATIONALE HUIZEN tegen 
PRIJZEN VAN VOOR 1965 in NOTEN en PALISSANDER - BIEDERMEIER 
SOR en SPECIALE HOLLANDSE CREATIES! c WIND- ALLE SOORTEN VASTE VLOER- 
BEDEKKINGEN - VAN DE MEEST 
BEKENDE MERKEN - WORDEN 
DOOR ONS 

6RATIS GELEGD! ^ Elke üjnproever prefereert: LEFFERTS W ij II e II BIL I ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 Uw adres voor VLOEREN, 

VENSTERBANKEN en 

SCHOORSTENEN 

in natuursteen. 

TAFELBLADEN 

in diverse kleuren marnier 

ONYX-TAFELS en 

LUXE ARTIKELEN. 

NATUURSTEENBEDRUF 

A. LAVERTU 

Kam. Onnesstraat 5, telef. 4160 
Privé: Reinwardtstraat 28, tel. 4168 ■7:ho^.sje$tötó^ Kerkstraat 26, Zandvoort Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Klein en groot 

eten v.d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

4841 Gemeente-secretarie 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau, Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven ,Jliriko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. ,JIet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels.' ' 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbaclis Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 Beter zien 

met ontspiegelde glazen BRILLENSPBCIALIST II O O JVI R N 
HALTESTRAAT 5 — TELEF. 2174 FflREtilA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 deskundig personeel beschikbaar SBeeht stapten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 

het snel voor u in orde. 

Olie verversen en doorsmeren. 

Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG in ORDE BRENGEN 

door de FIRMA LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3 — TEL. 4996 WELKOM 

bij het nieuwe 

informatiecentrum 

voor moderne keukens 

naar maat 

(Dagelijks open van 9 — 12.00 en van 
1.30 — 5.30 uur — óók op zaterdag) Niet alleen om te kijken 
naar de befaamde iSi rosé 

«V KEUKEN (150 elementen) 

maar vooral om u voor te laten 
lichten over alle mogelijkheden 
binnen uw beschikbare ruimte 
en uw budget. 

Om u te laten adviseren bij 
mogelijke financieringsproblemen. 
Om een indruk te krijgen — 
aan de hand van gratis bouw- 
tekening — hoe de keuken aan 
uw specifieke eisen kan voldoen, 
nog vóór u tot aankoop overgaat. 
Om met ons te praten over de 
installatiemogelijkheden (voor ons 
die van huis uit — en nóg steeds — 
bouwbedrijf zijn, uiteraard nooit 
een probleem). 
Kortom, u bent welkom 
met uw keukenproblemen. keu ken installatiebedrijf „Zandvoort" 

Paradijsweg 11a, Zandvoort - Telefoon (02507) 2361 GEMEENTE GASBEDRIJF Zandvoort 
üardgasvoorlichfingscentrum 

Met ingang van heden is het aardgasvoorliehtingscentrum aan de Tolweg 
alhier opgeheven. 

Voor inlichtingen en aankoop gastoestellen kunt u zich vervoegen aan de toon- 
kamer, Thorbeckestraat 27 (watertoren). 

De directie Waf is een goed boek 
zonder goede leesbril Opticien A. G. Slinger 

Grote Krocht 20a, telefoon 4395 Het voorjaar» is in zicht 

Dus tijcS om Uw garderobe 
weer eens te vernieuwen Wij brengen u een uitgebreide collectie: 
COSTQUMS DEMI'S 


VESTEN 


SPORTCOLBERTS 


JACKS 


OVERHEMDEN 


BLAZERS 


PULPOLO'S 


SPORTSHIRTS 


PANTALONS 


KOLTRUIEN 
REGENJASSEN 


SWEATERS 

h&&6€%— f* SPECIAALZAAK , VOOR 
HERENMODE en. HERENKLEOIhu KERKSTR.20 TEt:3136 Ook weer een 
nieuwe keuze in 
dassen, sokken, 
sjaals, riemen etc. 
SLAG^BÜRGER VRHJDA@ EN ZATERDAG 

500 gram ROSBIEF 4,25 

500 gram LENDE 4,88 

100 gram BIEFSTUK 1,10 

500 gram HAASFILET 4.25 

AfsSag Samsviees 

500 gram LAMSKARBONADE 1,98 

500 gram LAMSBORSTLAPPEN 1,98 

300 gram HACHEEVLEES 1,10 

500 gram LAMSBOUTLAPPEN 2,98 DAGELIJKS 
250 gram g± j| Q 

rauwe lever %0y%9&r 500 GRAM RUNDERSTAARTEN 1,48 

500 gram HEERLIJKE KALFSTONGEN 2,50 100 gram PEKELVLEES en 
100 gram GEKOOKTE WORST, 
samen 0,99 WOENSDAG KOOPJESDAG 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 1,70 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 4,70 

300 gram L.HACHEVLEES 0,99 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 GELDERSE SCHIJVEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

3 TART AARTJES 1,40 

1 KILO LAMSKARBONADE 3,50 

100 gram LEVERKAAS 0,49 

100 gram BOERENWORST 0,59 Tot en met zaterdag 
Gelderse rookworst 
wan 250 gram voor f 0,99, 2de voor de halve prifsF Elec. Techn. Bur. Berkhout Erkend ^P.E.N;-inatanateur . 

tfi " '"■ - ■' 'i < '' . ''• 

Installaties 
■ Reparaties''' . 

Onderhoud Fornuizen 

v ;";öouers-"- ; :;-. .."';. 

Wasmachines enz. ■ KOSTVERLORÉNSTRAAT 72 -^TELEFOON 5023 
ONZE in de nieuwe URS 
VAN 2 t/m 12 MAART 
Een FEESTBEURS met kflhTeïïde attrakties! 

Modeshow 5x per dag - Sport- en Campingshow - Novitei- 
ten-Galerij - Grote prijzen - Veel nieuws voor zuinig en 
handig huishouden -GertenHermien Timmerman - Beurs- 
orkest Tom Erich. !SE 
iURS 
Sporthal - Delftlaan (naast de Usbaan) Haarlem. 

De nieuwe sporthal is snel en eenvoudig te bereiken vanaf 
Stationsplein Haarlem met bus 2 of rechtstreeks station Bloe- 
mendaal via voetgangerstunnel naast de uitgang. Ruime par- 
keergelegenheid voor auto en fiets. 

Open: donderdag 2 maart en de zondagen 5 en 12 maart van 13-'7envan 
19-23 uur, ovorlge dagen van 10-17 en 19-23 uur. Entree volw. f 2.- Incl. bel., 
kinderen tot 14 Jaar f 1.- Incl. bel. 
KOOP ■ 0T' -^**\». Zandvoortse Courant, Achterweg 1, Zandvoort 
Zandvoorts Nieuwsblad, Kerkstraat 28 en Zeestraat 57rd, Zandvoortl 67e jaargang no. 17 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgencnt in 1900 DINSDAG 28 FEBRUARI 1967 ZAHDVOORTSE COURANT 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Na brief r.k. kerkbestuur Aankoop „Sterre der Zee" 
gaat niet door" 

B. en w. trekken voorstel in Afgelopen vrijdag heeft het college van 
b. en w. de raadsleden in een rondschrij 
ven meegedeeld dat zij hun voorstel met 
betrekking tot de aankoop van het ge- 
bouwencomplex „Sterre der Zee" — be- 
jaardenpension annex woonhuis — hebben 
ingetrokken. 

Aanleiding voor dit besluit is een brief 
die het college vorige week woensdag van 
het kerbestuur van de r.k. parochie St. 
Agatha, eigenaar van het complex, heeft 
ontvangen en waarin het kerkbestuur mee- 
deelt dat het, na zich nader te hebben be- 
raden omtrent alle aspecten welke verband 
houden met een eventuele verkoop van 
„Sterre der Zee", afziet van de verkoop 
van bedoeld gebouwencomplex aan de ge- 
meente Zandvoort. D Zoals de lezer zich wellicht zal herinne- 
ren werd het voorstel om „Sterre der Zee" 
voor een bedrag van ƒ 300.000, — aan te 
kopen in de raadsvergadering van dins- 
dag 31 januari j.1., na een urenlange en 
soms kruidige discussie tussen voor- en 
tegenstanders, door de voorzitter in stem- 
ming gebracht. Het resultaat was dat de 
stemmen staakten (8 — 8), zodat het voor- 
stel tot de eerstvolgende bijeenkomst van 
de gemeenteraad moest worden aangehou- 
den. Hedenavond zou het college het voor- 
stel dus opnieuw ter tafel hebben ge- 
bracht, wanneer b. en w. inmiddels niet 
hadden besloten het terug te nemen. Met 
dit besluit is de aankoop van „Sterre der 
Zee" door de gemeente voorlopig wel van 
de baan. Acu* <zel » • Iedere schaker heeft wel eens meege- 
maakt, dat hij met remise akkoord ging in 
een stelling, die achteraf voor hem ge- 
wonnen bleek te zijn. Dit is natuurlijk al- 
tijd een nare belevenis, maar veel erger 
is het wanneer jnen de partij heeft . op- 
gegeven ilft^èn'"sléllTng7^ïe'~'remfsè was 
of zelfs gewonnen.' Nu komt dit laatste 
weinig voor, want Tartakower's raadge- 
ving „geef nooit op, want hiermee is nog 
nooit een partij gewonnen" wordt in brede 
kringen toegepast (U en ik kennen bei- 
den wel spelers, die uit principe niet wen- 
sen op te geven, doch tot het mat toe 
doorspelen!), maar de schaakliteratuur 
kent toch wel voorbeelden, waarin in ge- 
wonnen stelling de partij verloren werd 
gegeven, b.v. Von Popiel — Marco, Monte 
CarkT1902, en Capablanca — Thomas, Has- 
tings 1919, om een tweetal bekende ge- 
vallen te noemen. 

Hieronder een kleine selectie gevallen, 
waarin in remisestelling werd opgegeven. 

I ANCYGIN-ZURAVLEV USSR 1952 
(Wit: Ke3, Df5; Zwart: Kh2, Gg2, pion- 
nen g4 en h.3) 

Zwart aan zet speelde in een overwin- 
ning-roes 1. ...Df3-f?? en Wit gaf opF 
Later werd vastgesteld,- dat Zwart na 

2. Df3:, gf3:, 3. Kf2ü niet meer kan 
winnen. 

II POLUGAJEVSKY-PARMA 1965 
(Wit: Ke3, Ta7, pionnen a6 en h5; Zwart: 
Kf8, Tg4, pion g7) 

Zwart aan zet gaf op, omdat hij zich 
na 1. ...Ta4, 2. Ta8+, Kf7, 3. a7 machte- 
loos waande tegen de dreiging 4. h6, gh6:, 
5. Th8! Ta7:, 6. Th7+ enz. Hij overzag 
echter, dat 3.... Tal, 4. h6, Kg6ü de zaak 
redt; op 5. Kd4 moet hij 5. ..;Kh7! spelen. 

III VUKOVXe-JOVCW Joegoslavië 196$ 
(Wit: Ke3, Lg8, pion f4; Zwart: Kh4, 
pionnen a3 en h5) 

Zwart aan zet gaf op, omdat hij de 
variant 1. ...Kg3, 2. f5, h.4, 3. f6, h3, 4. f7, 
h2, 5. f8D, hlD, 6. Df4+ en. Wit wint, 
gezien had. Hij zag echter niet de redden- 
de mogelijkheid 1. ...Kg3, 2. f5, Kg4ü, 

3. f6, Kg5ü, 4. f7, a2! (Dit gaat plotse- 
ling!) 5. f8D, alD en Wit kan niet winnen. 

IV STREKALOVSKY-RUDENKO 
USSR 1961 

(Wit: Kgl, Dfl, Tal, Pc7, pionnen a2, d3, 
f2, g2, h2; Zwart: Kg8, Db2, Te2, Ld5, 
pionnen a7, f7, g7, h7) 
Wit speelde 1. Tbl en Zw a rt gaf op. „Na- 
tuurlijk . . .", zult U zeggen. Toch niet! 
Later ontdekte men, dat Zwart heel slim 
1. ...La2: had kunnen spelen, tj ziet de 
pointe ? 

Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. Het min of meer abrupte einde van de 
verkoopplannen is waarschijnlijk niet 
voor alle ingezetenen van Zandvoort als 
een verrassing gekomen. Zoals voor de 
lezers van het r.k. parochie-orgaan „Bran- 
ding". In het februari-nummer van ge- 
noemd orgaan besluit het stichtingsbe- 
stuur van „Sterre der Zee" een uiteenzet- 
ting van de achtergrond van de beslissing 
om het bejaardenpension aan de gemeen- 
te Zandvoort te verkopen met het volgen- 
de commentaar op de raadszitting van 
eind januari: „...Het voorstel werd ech- 
ter niet aanvaard. De achterdocht van 
sommige tegenstemmers zou men tiental- 
len jaren geleden verwacht hebben, nu 
roept het de vraag op of deze tegenstan- 
ders begrepen waarom het ging. Het ver- 
trouwen in de afgevaardigden heeft een 
gevoelige deuk gekregen. Anderzijds moet 
men zich afvragen of het bestuur van 
„Sterre der Zee" er niet beter aan doet 
om op het gemeentevoorstel niet meer in 
ite gaan",. Aldus het fjtichjtingsibestuur, 
dat zijn suggestie thans 'gehonoreerd ziet 
door het besluit van het kerkbestuur van 
de verkoop van „Sterre der Zee" aan 
de gemeente af te zien. 

D 
Naschrift 

Wij geloven niet dat er een ogenblik spra- 
ke is geweest van wantrouwen t.a.v. het 
kerk- of stichtingsbestuur tijdens de open- 
bare behandeling van het voorstel van b. 
en w. „Sterre der Zee" aan te ko- 
pen, wel liad een deel van de raad weinig 
vertrouwen in de voor de gemeente Zand- 
voort gunstige afloop van de transactie. 
Maar dat is natuurlijk iets anders dan het 
koesteren van argwaan of achterdocht zo- 
als door het stichtingsbestuur in het jong- 
ste nummer van „Branding" wordt voor- 
gesteld. 

Het plan tot aankoop over te gaan ont- 
moette veel kritiek " van de zijde van de 
raad, maar deze liad uitsluitend betrek- 
king op de wijze waarop het betreffende 
voorstel door het college was voorbereid 
en toegelicht. De raadsledten die hierte- KIENAVOND 
BRANDWEERVERENIGING 

De Zandvoortse Brandweervereniging or- 
ganiseert op vrijdag 17 maart in „Zomer- 
lust' de jaarlijkse kienavond. 

WINTERSERIE 
„JAN PASSTOORS" 

Zaterdag 4 en zondag 5 maart organiseert 
de H.W.S.V. „Jan Passtoors" de vierde en 
tevens laatste tocht van de winterserie. 

Deze tocht kan men ook wandelen als 
men de vorige tochten niet heeft meege- 
maakt. 

De start vindt plaats vanuit gebouw 
„Domi" aan het Zandvoorterpad te Over- 
veen, zaterdag tussen 14 en 14.30 uur, zon- 
dag tussen 11 en 12.30. Afstanden zater- 
dag 5 — 10 km, zondag 5 — 10 — 15 km. 

Aan de start bestaat gelegenheid om in 
te schrijven. Alle gewenste inlichtingen 
zijn verkrijgbaar bij het secretariaat Gen. 
Spoorlaan 33 te Aerdenhout. Tel. (02500) 
41927. GEREF. PREDIKANT BEROEPEN 

De gereformeerde kerk alhier heeft, ter 
voorziening in de vacature van ds. P.J. 
O. de Bruyne, de gereformeerde voorgan- 
ger ds. H. Lijesen uit Schoonebeek beroe- 
pen. Genoemde predikant is sinds begin 
1963 voorganger in Schoonebeek. Daarvoor 
was hij predikant in Krimpen aan de Lek. 
Ds. Lijesen is gehuwd en heeft vier 
kinderen. KWART EEUW PTT-BESTELLER 

De heer D. van Duijn vierde j.1. zaterdag 
zijn 25-jarig dienst-jubileum als postbe- 
steller bij de PTT. 

In de middaguren werd hij in zijn wo- 
ning toegesproken door de directeur van 
het PTT-kantoor in de badplaats, de heer 
H. Arnoldus. Deze overhandigde de heer 
Van Duijn namens het hoofdbestuur een 
geschenk onder couvert. Mej. Hollenberg 
bood de jubilaris namens het personeel 
een scheerapparaat aan en de heer J. G. 
Bisenberger schonk hem als vertegen- 
woordiger van de ABVA een plaid. 

BENOEMD IN BONDSRAAD 

In de j.1. zaterdag in Haarlem gekouden 
districtsvergadering van de Algem. Bond 
van Ambtenaren, is de heer J. G. Bisen- 
berger, voorzitter van de plaatselijke af- 
deling, door de Noord-Hollandse afdelingen 
gekozen in de Bondsraad. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant O %M £ iwi r €r L 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 PROGRAMMA ZOMERCURSUS 

volkshogeschool Bergen, Noord-Holland De Volkshogeschool te Bergen (Noord- 
Holland) heeft het programma voor de 
cursussen van het a.s. zomerseizoen be- 
kend gemaakt. Het luidt als volgt: 

8 — 15 juli: A la rencontre de Pays-Bas, 
voertaal Frans op „'t Oude Hof"; 

15 — 22 juli: East west relations, voertaal 
Engels, opgezet in samenwerking met de 
Pax Christi beweging, op „de Zandhoeve"; 

15 — 22 juli: Scandinavische week, op 
„'t Oude Hof"; 

22 — 29 juli: Meeting the Netherlands. 
Voertaal Engels, op „de Zandhoeve"; 

22 — 29 juli: Nederland in de wereld. 
Voertaal Nederlands. Bestemd voor deel- 
nemers met belangstelling voor Nederland 
en de Nederlandse taal en cultuur, op 
„'t Oude Hof"; 

29 juli tot 5 augustus: Meeting Europe. 
Voertaal Engels, opgezet in samenwerking 
met het Europees Bureau voor Volksop- 
voeding; in het bijzonder bestemd voor 
wie actief betrokken is bij enigerlei vorm 
van internationale uitwisseling, op „de 
Zandhoeve" 

19 — 26 augustus: Begegnung mit den 
Niederlanden. Voertaal Duits, op „'t Oude 
Hof" 7000 km lang rijkswegennet 

bij gladheidsbestrijding betrokken Het gehele rijkswegennet is tegenwoordig in de gladheidsbestrijding betrokken. Daar- 
bij stelt men zich ten doel de gladheid op de rijkswegen, waar deze ook optreedt, zo 
snel en zo goed mogelijk te bestrijden. 
Het is de Rijkswaterstaat — belast met de aanleg van de rijkswegen en met het he- 

"g'en'bezwaar" maaktën"'sto~n^en""öveHgênsit heer en onderhoud ervan — die zorg dient te dragen voor gladheidsbestrijding en 

■itiet~-onwelwillend- -tegenover- de^aankoop, sneeuwruiming. 

maar wensten over meer gegevens te be- 
schikken alvorens een besluit te nemen. 

Een verzoek hiertoe vanuit de raad werd 

door het college van b. en w. van de hand 

gewezen, omdat, volgens het college, een 

uitgebreide studie te veel tijd zou gaan 

vergen. Een deel van de vroedschap voelde 

zich toen kennelijk onder druk gezet en 

wenste de aankoop van „Sterre der Zee" 

onder deze omstandigheid niet te forceren. De gladheidsbestrijding, alléén op deze 
rijkswegen, is een kostbare geschiedenis. 
Voor de aankoop en de vervanging van ma- 
terieel wordt jaarlijks een bedrag van 
rond een miljoen gulden besteed. Behalve 
aankoop en onderhoud van het materieel, 
aankoop en inrichting van opslagplaatsen 
en loodsen, kost de daadwerkelijke bestrij- 
ding van de gladheid met het sneeuw- 
ruimen gemiddeld 25.000 tot 30.000 gulden 
per uur voor het gehele rijkswegennet dat 
een lengte heeft van 7.000 kilometer aan 
rijstroken; dat komt neer op vier gulden 
per uur per kilometer rijkstrook. 

De grootte van deze bedragen speelt een 
rol bij het overwegen van toepassing van 
andere middelen dan het traditionele zand 
en zout. Men denkt nu bijvoorbeeld aan de 
toepassing op grote schaal van calcium- 
chloride in een bepaalde mengverhouding 
met wegenzout en een verminderd gebruik 
van zand. Ook breekt men zich het hoofd 
over een meer op de voorkoming van het 
ontstaan van gladheid gerichte bestrij- 
dingsmethode; deze zou dan bestaan in 
het nemen van preventieve maatregelen, 
die genomen zouden moeten worden zodra 
sneeuwval of gladheid dreigen. De meest bijzondere vorm is hier de zeer kostbare 
wegdekverwarming. 

Natuurlijk is het van belang dat in de 
noodzakelijke gevallen zo snel mogelijk 
't apparaat in werking treedt. Dank zij de 
moderne communicatiemiddelen kan men 
hier tegenwoordig zeer snel reageren. 

De rijkswegen zijn onderverdeeld in 
kantons, dat zijn weggedeelten ter lengte 
van tien kilometer; deze stukken vallen 
onder het directe toezicht van een kanton- 
nier, die een belangrijke taak heeft bij 
de bestrijding van de gladheid. 

Men kan wel aannemen dat voor deze 
behandeling op de rijkswegen in totaal 
meer dan 5000 personen en 500 vracht- 
auto's worden ingeschakeld. Rijkswater- 
staat voorziet daar niet zelf in. Er worden 
jaarlijks overeenkomsten aangegaan met 
plaatselijke transportondernemingen die 
hun vrachtwagens met chauffeur beschik- 
baar stellen. VERZORG TIJDIG DE KOPIJ 

VOOR UW ADVERTENTIES 

IN DE ZANDVOORTSE COURANT 

Hebt u een goed Idee, schrijf het meteen 
op, voor het u weer ontgaat! Hei patiifwe&tov Strelen en bijten die bezigheden verricht, die niets voor- 
stellen, hult zich soms in een waas van 
geheimzinnigheid en gewichtigheid. Hij 
neemt de vormen aan van een wezen en 
wordt daardoor iets onwezenlijks. Begrijpt 
u wel? 

Als er een regering gevallen is, moet 
er een nieuwe komen. Dat hoort er nu 
eenmaal bij. De man in de straat wil ge- 
regeerd worden. Het hoeft niet lang te du- 
Wel, vrienden, we zijn weer zo ver, Er tieke pap heeft. Het hangt allemaal van ren, maar je wil even weten waar je aan 
moet weer een regering komen. En dat de partijen af. toe bent. Later kan het je niet meer sche- 

kan wel een hele tijd duren, rekening hou- Er zijn er een paar, die ter hoogte van len en dan duikt die ellendige situatie op, 
dend mét de spreekwoordelijke gezapig- de kabinetsformatie naar elkaar lonken waarin je schouderophalend zegt: Of je 
heid van de Nederlandse politici en het en de anderen uitsluiten. Dat gaat over nou door de hond of de kat gebeten wordt, 
weinig ruimte voor vlotheid latend „par- en weer, totdat er een stelletje overblijft De gevoeligste beten blijven het langst in 
tijwezen". dat samen een regering vormt. De uit- je herinnering en aan dat soort tanden 

Partijwezen vind ik zo'n mooi woord, geslotenen mokken hierover en gaan — krijg je wel een hartgrondige afkeer. 
Doet me denken aan een of ander vreemd zoals dat heet — in de oppositie. Dat is Laat je je bijten door een ander. Pakt 
voorwerp of dier. Of zoals je wel eens bijna net zo'n gewichtige bezigheid als ook verkeerd uit en dan, maar ook dan 
van een meisje zegt: 't Is een merkwaar- het regeren zelf. Want je kunt met de pas, zeg je: het partijwezen deugt niet, 
dig wezentje, 't Is net zo'n beetje in het oppositie soms een regering een halt toe- want ik word te vaak gebeten, 
midden, geen vlees, geen vis, geen mens, roepen en desnoods naar huis sturen. Het Je kan echt wel zeggen dat het over- 
geen dier maar gewoonweg een wezen, is ook gebleken dat partijen, die een hele grote merendeel van ons volk met talloze 
een stukje zijn. Partijwezen drukt voor poos in de regering meededen, opeens bijtlittekens rondloopt. Langzamerhand 
mij de mysterieuze macht uit, die alles spontaan in de oppositie gaan. Voor één ga je er wat potsierlijk uitzien en je 
doorkruist wat op regeren lijkt en die keertje maar. Net genoeg om de regering krijgt wel eens de gedachte: Gut: wanneer 
even ongrijpbaar is als de wind. te laten struikelen. Dan komt de opposi- is dat nou eens afgelopen? Maar na iede- 

En na de laatste verkiezingen hebben tie uit de hoek van waaruit je haar niet re crisis zie je dat de zaak op dezelfde 
we kunnen merken dat het partijwezen verwacht. En dat geeft dan wel zo onge- manier wordt voortgezet. Een bepaalde 
nog welig tiert in ons landje. Lees je de veer aan waarom de gezamenlijke par- club regeert, de andere gaat in de oppo- 
kranten er op na — wat je intussen met tijen „het wezen" worden genoemd. sitie en 't bijten begint weer. En dan te 

de nodige balen zout moet doen — dan Je kan er geen touw aan vast knopen bedenken dat ze voor de verkiezingen in 
mag gerust gezegd worden dat het partij- en dat weten ze heel goed. In het gewo- plaats van te bijten onder je kin strlj- 
wezen een reusachtige vinger in polL- ne leven doet zich dit ook voor. Iemand, ken! BARTJE Bovenstaande cursussen zijn alle opge- 
zet als internationale ontmoetingen. Ook 
in de hieronder volgende cursussen zijn 
buitenlanders even welkom als Nederlan- 
ders. De voertaal is echter steeds het 
Nederlands, al is soms vertaling mogelijk. 
In de programma's zijn opgenomen inlei- 
dingen, gesprekken en discussies, sport, 
spel, muziek en dans, excursies, bezoeken 
aan ateliers. 

3 — 14 juli: Continenten en culturen in 
opmars, een algemene cursus, waarin o.a. 
aan de orde zullen komen de kenmerken 
van de Europese cultuur, Europese samen- 
werkingsvormen, Amerika, Afrika, Rus- 
land en China, op „de Zandhoeve"; 

12 — 19 augustus: Utopia Bergen. In deze 
deze nieuwe cursus wil men het denken 
over de samenleving straks; activeren door 
jonge denkers over de toekomst in ge- 
sprek te brengen met kritische leeftijds- 
genoten, zodat over en weer impulsen 
kunnen worden opgedaan en de weerklank 
van ideën kan worden nagegaan; van de 
deelnemers wordt enige voorbereiding en 
eigen inspraak verwacht; het denkwerk zal 
worden afgewisseld met muziekprogram- 
was e.d.; de cursus in het bijzonder ge- 
richt op de groep van 20- tot 40-jarigen. 
Op „de Zandhoeve"; 

1 — 22 juli: Atelier Bergen. In deze cur- 
sus zal gewerkt worden in afzonderlijke 
groepen zoals muziek/zang, - dans/bewe- 
ging/sport/spel - creatief spel/toneel/lite- 
ratuur - handarbeid/beeldende kunst, ter- 
wijl daarnaast in gezamenlijke activiteiten 
gezocht zal worden naar onderlinge ver- 
banden en samenhang van deze facetten 
van het culturele leven; opnieuw opgezet 
in samenwerking met het Kadercentrum 
voor Ludische Vorming van de Culturele 
Raad Noord-Holland, welk centrum enige 
beurzen ter beschikking stelt. Op ,,de 
Zandhoeve"; 

3 — 22 juli: Weven. Elke ochtend wordt 
geweven, 's middags en 's avonds wordt 
het weven met andere programpunten af- 
gewisseld, op „'t Oude Hof" 

8 — 22 juli: Vedelbouw. Opgezet in samen- 
werking met de Vereniging voor Huis- 
muziek; onder deskundige leiding kan een 
diskant-, een tenor- of een basvedel wor- 
den gebouwd, op „'t Oude Hof" 

22 — 29 juli: Vedelspel. Het leren bespelen 
van de vedel; eveneens opgezet in samen- 
werking met de Vereniging voor Huis- 
muziek; bestemd zowel voor degenen, die 
dit jaar een vedel bouwen als voor dege- 
nen, die dit reeds eerder deden, op „'t 
Oude Hof"; 

22 — 29 juli: Noorse metaalbewerking. 
Werken in steen, hout en metaal, koe- en 
rendierhoorn en potvistand, op „'t Oude 
Hof". 

29 juli tot 12 augustus: Bergense mu- 
ziekenweken. In deze cursus wordt onder 
leiding van Hubertus Distier en andere 
docenten gemusiceerd in koor-, orkest en 
muziekensembles; de meeste aandacht zal 
besteeed worden aan composities van Mo- 
zart en tijdgenoten, zoals de zonen van 
J. S. Bach, Josef en Michael Haydn; ter 
afwisseling concerten en inleidingen; zo 
mogelijk zal een kleine opera worden in- 
gestudeerd, op „'t Oude Hof" 

5 — 12 augustus Kleur, zwart-wit en plas- 
tiek. Werken in verschillende technieken: 
schilderen o.a. met olie- en waterverf, 
druktechnieken als hoog- en diepdruk, te- 
kenen met krijt en inkt, beeldhouwen o.a. 
in klei en steen, op ,,de Zandhoeve" 

12 — 19 augustus: Workshop. Er zullen 
twee groepen worden gevormd: a) een 
groep met als uitgangspunt beweging en 
beeldende vormgeving voor degenen die 
op een van deze gebieden reeds actief be- 
zig zijn en ervoor voelen in een work- 
shop samen te werken en ervaringen en 
inzichten uit te wisselen; b) een groep met 
als uitgangspunt de beweging, waarbij na- 
gegaan zal worden hoe verschillende ui- 
tingsvormen elkaar kunnen stimuleren en. 
vanuit een oorspronkelijk eigen terrein 
weer een geheel kunnen worden; voor deze 
groep wordt verondersteld dat de deel- 
nemers bekend zn'n met tenminste één van 
de werkvormen beweging, klank, licht, 
kleur of constructie, op „'t Oude Hof" 

14 — 19 augustus: Weven. Vervolgcursus 
voor degenen, die geen weefstoel .bezitten 
en graag nog iets wilen weven, op „'t Ou- 
de Hof"; 

21 — 26 augustus: Weven. Vervolgcursus 
voor oud-cursisten en degenen, die reeds 
kunnen weven, teneinde zich verder te 
bekwamen in weeftechnieken, op „'t Oude 
Hof" D AI deze cursussen staan open voor ieder, 
die tenminste 18 jaar is en bereid is actief 
aan het programma deel te nemen. Het 
cursusgeld omvat zowel het volledig ver- 
blijf als het programma, de excursies en, 
behalve bij cursussen vedelbouw en weven, 
het materiaal. Nadere inlichtingen zullen 
•binnenkort verkrijgbaar zijn op het adres: 
Volkshogeschool Bergen Noord-Holland FAMILIEBERICHTEN GISELLA 
heet ons eerste kindje, dat op 25 februari 
1967 werd geboren. 

J. Gijsman 

M. M. C. Gijsman-Emmelot 
Zandvoort, Parallelweg 57 2/6 
Tijdelijk: Kraamkliniek Uyt den Bosch, 
Spanjaardslaan 7, Haarlem Heden ontsliep, na een rustige 
levensavond onze geliefde moeder, 
groot-, overgrootmoeder en zuster 

Guurtje Kemp 

weduwe van Simon de Zee 
in de ouderdom van ruim 89 jaar. 

Amstelveen: 

M. S. de Zee 

F. de Zee-Kuyl 
Yokohama: 

S. J. de Zee 

U. de Zee-Kido 
Oost Voorne: 

N. A. de Zee 

E. M. de Zee-Zuidam 
Amsterdam: 

J. Koster 

P. Mollevanger-de Zee 

A. Panhuyzen-de Zeo 
Lisse: 

K. de Zee-Schalk 
Amsterdam : 

G. Everts-de Zee 
kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 

Zandvoort: 

Tr. Kemp 

A. Otter-Kemp 

Zandvoort, 25 februari 1967 
Het Huis in de Duinen, 
Herman Heijermansweg 1 
Correspondentie-adres : 
Nic. Beetslaan 24, 
Amstelveen-Bovenkerk 
De overledene is opgebaard in de 
rouwkamer van Het Huis in de 
Duinen, Herman Heijermansweg 1, 
Zandvoort. 

Op woensdag 1 maart om 10.45 uur 
wordt de rouwdienst gehouden in de 
aula van Het Huis in de Duinen, 
waarna de teraardebestelling zal 
plaats vinden om 11.30 uur op de 
Algemene Begraafplaats te Zand- 
voort. 

Geen bloemen 
Geen toespraken Na een lang leven van toewijding .„ 
van ons heengegaan onze goede 
vader en grootvader Herman Meyer G. J. Meyer 
Li zet Baay 
Dany Baay 1 Cor. 13 

Zandvoort, 25 februari 1967 
Kostverlorenstraat 82 
TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4841 Gemeente-secretarie 

4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. ,JIet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENTE ZANDVOORT Wethouder Kerkman is verhinderd vrijdag 
3 maart spreekuur te houden. Z.S.V. „Zandvcortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag 25 februari: 

Zandvoortm. — Wartburgia — 2 
Zandvoortm. 2 — Jong Hercules 2 2 — 2 

Zandvoortm. 3— SAC 4 1 — 8 

VVRA 2— Zandvoortm. 4 1—1 

Adspiranten: 

EDO a — Zandvoortm. a 1 — 2 

Zandvoortm. b — Van Nispen b 2 — 

Zandvoortm. e — O. Gezellen d 5 — 

Schoten c — Zandvoortm. f 2 — 2 

EDO f — Zandvoortm. g 0—6 

ETO c — Zandvootm. h 2 — 2 

Pupillen: 

Zandvoortm. b— TYBB b 0—5 

Zandvoortm. c — TYBB c 1 — 3 

TYBB d— Zandvoortm. d 3—0 Uitslagen zondag 26 februari: 


Beverwijk — Zandvoortm. 
uitg. 


Zandvoortm. 2— Vitesse '22 2 
0—0 


Kinheim 2 — Zandvoortm. 3 
Z.n.o. 


Renova 2 — Zandvoortm. 4 
0—5 


Zandvoortm. 5 — Terr. vogels 


2 


1—1 


Zandvoortm. 6 — St. vogels 5 
1—1 


Geel Wit 5 — Zandvoortm. 8 
4—3 


O. Gezellen 7 — Zandvoortm. 


9 


0—2 


B.S.M. 4 — Zandvoortm. 11 
4—0 


O. Gezellen 8 — Zandvoortm. 12 


2—2 


Junioren: 


Zandvoortm. a — Haarlem a 
1—4 


Zandvoortm. b — Halfweg a 
5—2 


DIO a — Zandvoortm. c 
5—1 


RCH e — Zandvoortm. d 
9—5 


Ranglijst. 


De stand in afdeling West, 3e klasse B, 


z!et er als volgt uit: 


Zandvoortm. 15 7 7 1 


21 


39—24 


Ripperda 15 7 4 4 


18 


24—14 


WA 15 7 4 4 


18 


23—21 


HBC 15 6 5 4 


17 


29—23 


VSV 12 5 5 2 


15 


19—12 


St. Pancrat. 14 5 5 4 


15 


30—20 


TYBB '15 4 7 4 


15 


26—24 


KW 14 4 5 5 


13 


21—29 


ADO '20 14 3 5 6 


11 


17—26 


Velsen 13 3 4 6 


10 


17—23 


Beverwijk 14 4 2 8 


10 


23—32 


Neerlandia 14 2 3 9 


7 


19—39 


G 
Afdeling handbal 


Uitslagen zaterdag 25 februari 


Dames junioren: 


Ymond 3 — Zandvoortm. 2 
3—2 


Heren junioren: 


Concordia 2 — Zandvoortm. 
15—16 


Meisjes: 


Blinkert — Zandvoortm. 
3—3 


Dames: 


Zandvoortm. 1 — ADO 2 
4—0 


Meisjes: 


Zandvoortm. 4 — Odin 4 
6—2 


Zandvoortm. 2 — HBC 
0—4 


Zandvoortm. 3 — Odin 3 
6—5 


Dames junioren: 


Odin 2 — Zandvoortm. 2 
6—11 


Uitslagen zondag 26 februari 


Dames: 


ADO 2— Zandvoortm. 
1—5 


Meisjes: 


Zandvoortm. — Halfweg 
4—4 


Dames junioren: 


Zandvoortm. — Ymond 2 
4—4 


Meisjes : 


Zandvoortm. 4 — Ymond 5 
8—1 


Zandvoortm. 3 — Halfweg 
6—1 


Zandvoortm. 2 — ADO 3 
6—3 Uitslagen vrijdag 2i februari 
Dames: 
Zandvoortm. 1 — IEV 2 10—0 UITSLAG PUZZELRIT 

AUTOSPORTVERENIGING 

„SANDEVOERDE" 

32 equipes hebben zaterdagavond deelge- 
nomen aan de eerste puzzelrit van de vo- 
rig jaar in het leven geroepen autosport- 
vereniging „Sandevoerde". De route van 
de tocht was uitgezet door de gebroeders 
Kraaijenoord. 

Er werd in de twee klassen — A en 
B — door de deelnemers een sportieve 
strijd gevoerd. De uitslag in de A-klasse 
luidt als volgt: 1. P. Limbach, Aerden- 
hout; 2. C. Wiersma, Zandvoort; 3. J. H. 
Weber, Zandvoort. In de B-klasse zien de 
resultaten er als volgt uit: 1. L. Zonne- 
veld, 2. H. Janssen. 3. L. Visser, 4. E. Die- 
trich. Alle winnaars zijn in Zandvoort 
woonachtig. De voorzitter van de vereni- 
ging reikte na afloop de prijzen, bestaan- 
de uit bekers en medailles, aan de win- 
naars uit. groep 

breure 

houdt 

vrijdag 

3 maart 

van 19-20 uur 

spreekuur 

voor 

burgerij 

in 

gemeentehuis MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Braithwaite - Ben jij daar, Jack? 1966 

Eisenreich - Min of meer liefdes- 
verhalen. 1965 

Fabricius - Dag, Leidseplein. 1965 

Faulkner - Het geraas en gebral. 1965 

Garve - Nozems in het nauw. 1963 (Det.) 

van Gogh-Kaulbach - Rika. 

Hedayat - De blinde uil. 1965 

Hemingway - Mannen zonder vrouwen. 1965 

Magiera - Küsters. 1965 

Creasey - A prince foor inspector 
West. 1962 

Curtiss - The forbidden garden. 1962 

Arland - Le grand pardon. 1965 

Hellinger - Dollars, (det.) 1966. 

Jelsma - Vuurlinie. 1966 

Macinnes - Tieners. 1960 

May - Het dubbelspoor. 1966 

Mittelholzer - Driestemmig levenslied. '66. 

Naeff - Mijn grootvader en ik. 1966 

Peereboom - Dat snelle ding. 1937. 

Perrault - Aan de voet van de muur. 1963. 

Marti - Wohnen zeitaus. 1965. 

Donleavy - Meet my maker the mad mo- 
lecule. 1965. 

Drabble - The millstone. 1965. 

Faraggi - Les dieux de sable. 1965. 

O ntwiklcelingslectuur 

Apen - Parool/Live. 1966 

Battersby - Voorraadbeheer. 1965. 

Beknopte Afrikaans-Nederlandse woorden- 
lijst. 1960. 

Berghe - De hedendaagse Chinese letter- 
kunde. 1966. 

Cultuurgeschiedenis van het christendom. 
Deel 2. 1957. 

Durell - De relativiteitstheorie. 1965. 

De Graaf - Motorboten tot 7 meter. 1966 

Herald - De wereld der dieren. Vissen. '66 

Kieft - Duitse oefeningen. Deel 2. 1944. 

Laffont - Strijd en leven met de dieren. 

1964 

Pranger - „De juiste koers" bij het wed- 
strijdzeilen. 1966. 

Reizen. Jaargang 1965/1966. 

Sluyser - Een klein mannetje met een 
klein potloodje. 1965. 

Swellengrebel - Kerk en tempel op Bali. 

• ' 1848 

Tuner - Graetz' praktische transistorscha- 
kelingen. 1966. 

Wijngaards - Kunst, kunstenaars en 
kunstwaardering. Deel 1 '65, deel 2 '66 

Zondervan - Esperanto leerboek. 1961. Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij 

Achterweg 1 • » nese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip 

Grote afslag varkensvlees Schouderkarbonade 
Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 
Schenkel met been 500 gram. 2.28 

500 gram 2.78 

500 gram 1.68 

500 gram 1.78 Rundvlees Biefstuk 

Dikke riblappen 

Lende- of bieflappen 

Rosbief 250 gram 2.25 

500 gram 2.98 

500 gram 3.38 

500 gram 3.48 Onze specialiteit Heerlijke schnitzels 100 gram 0.98 Vleeswaren 100 gram ] 

gekookte lever ( QQ 

100 gr. osseworst 100 gram 

gekookte lever ' QO 

100 gr. ontbijtspek \ 3 pakjes 
margarine 69 

Kleine Krocht 1 ONGEVAL OP 
ZANDVOORTSELAAN 

Komende van de Bentveldweg staken in 
de nacht van zaterdag op zondag twee 
Turkse gastarbeiders, 24 en 28 jaar oud, 
op een brommer onverwacht de rijbaan van 
de Zandvoortselaan over en werden gegre- 
pen door een passerende auto, bestuurd 
door een 29 jarige inwoner van Zandvoort. 
Een van de gastarbeiders werd met een 
dijbeenbreuk en een voetbreuk in een 
Haarlems ziekenhuis opgenomen en de an- 
dere met een gebroken sleutelbeen. Beide 
voertuigen werden zwaar beschadigd. 

AANGEHOUDEN WEGENS 
STRAATSCHENDERIJ 

Twee Zandvoortse knapen — 13 en 15 
jaar oud — werden zaterdagmiddag door 
de politie aangehouden en naar het bu- 
reau aan de Hogeweg overgebracht we- 
gens straatschenderij bij het bussstation 
van de N.Z.H, aan de Louis Davidsstraat. KJ.C. „Noord" 

De competitie van de maand februari is 

geëindigd. De eerste t.e.m. de vierde plaats 

wordt ingenomen door: 1. J. Koning 

20365; 2. Mevr. Stokman 19883; 3. H. Paap 
19699; 4. H. Koning 19520. 

Zandvoortse Bridgeclub 

Na de eerste wedstijd van de vierde com- 
petitie hebben in de A-lijn twee koppels 
de leiding. Zowel het koppel Jongbloed- 
Schutte als de dames Berrier-Hagen be- 
haalde 57.87 %. 

In de B-lijn bezet de fam. Vader met 
58.33 %, de eerste plaats, gevolgd door de 
dameskoppels de Jong-van Praag en Bros- 
sois-van Dartelen, ieder met 54.17 %. 

Het koppel Reijer-de Wit heeft in de C- 
Jijn de leiding met 62,96 %. De tweede 
plaats is voor "de fam. Dousi met 56.02 %. PPER'S ODELSLAGERIJE Ook deze week grote afslag kalfsvlees Prachtige lappen 
Fricando, stukje of lapjes 
Heerlijk kalfsgehakt 
Heerlijke saucijzen Rauwe varkenslever om te 
koken of te bakken 500 gram 2bÖO 
500 gram 3 «O 8 
500 gram 2. 4 O 
500 gram 1.5 O 
per kilo Zb5(J 
250 gram O «89 (Dinsdag, woensdag en donderdag): Rund- en 1 y| f! O Efl 

varkensgehakt 500 gram 1.4 U per kilo Z.SlU Haltestraat 30 — Telefoon 2175 
PIANO of VLEUGEL te 
koop gevr. Br. nr 1601 Z.C. Gevr. HULP i.d. HUISH. 
v. enkele ocht. 'of midd. 
p.w. Mevr. Cats, Bredero- 
destraat 101, telefoon 2773. TE KOOP weg. plaatsge- 
brek: notenh. dressoir + 
theekast (Pander); notenh. 
ronde tafel (uitschuifb.) + 
4 stoelen, Lodewijk XV; 1 
Anatol tapijt, afm. 1,45x2,70 
m; 1 Hamadan 1,27 x 2,25; 
1 Afghan 1,10 x 1,80; 
1 grootvaderstoel, prima be- 
kleed; 1 org. oude koperen 
scheepsankcrlantaarn (elec- 
trisch); notenh. hoekkast 
(Engels). Alles in z.g.st. 
K. Doormanstr. 16, tussen 
6-8 's avonds, niet op zon- 
dag. „PALLER" AUTOBAAN 
te koop; veel baanstukken, 
11 auto's. Prijs n.o.e.t.k. 
Br. nr. 1702 bur. Zandv.Ct. Jong echt. z. kind., b.b.h.h. 
zoekt 

woonruimte 

Wie kan ons helpen? Br. 
nr. 1703 of telef. 4207. TV te koop ƒ 100, — en 
OPKLAPBED met bedstel. 
Brederodestraat 36a WERKSTER GEVRAAGD 
bij oude dame, woensdag, 
donderdag en vrijdag, van 
9.30-12.30 uur, ƒ 3, — p.u. 
Aanm. tussen 11 — 1 uur. 
Mevr. Zürcher, De Favau- 
geplein 57huis. Te huur: GESTOFF. KA- 
MER m. cv., tevens GA- 
RAGE, omg. Fahrenheit- 
straat. Br. nr. 1701 bur. ZC VAKANTIE- 

' WONINGRUIL 
Aangeb.: mooi gel. mod. 
nieuwbouwh. m. 7 bedden, 
25 km bezuiden München. 
Gezocht: vrij huis met 5 
bedden, liefst Zandvoort, 
Aerdenhout o. omg. 
Tijd: 3 weken in augustus. 
Pfarrer G. Söllner, Ichoring 
47, 8021 leking, Deutschl. 
Inf. A. van Duijn, Arnulft- 
straat 22, Haarlem. Meisje (20 jr) met type- 
dipl. zoekte lichte KAN- 
TOORWERKZAAMHEDEN 
Br. nr. 1705 bur, Z.Crt. MEISJE", b.b.h.h., zoekt 
SLAAPKAMER z. ontbijt. 
Br. nr. 1704 bur. Z.Crt. Hotel Meijershof vraagt 
KAMERMEISJE- 
SERVEERSTER 

Burg. Engelbertstraat 70, 

Telefoon 3020. John Barth's 
kappersbedrijven n.v. 

vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar 
salon in het BOUWES PALACE te Zandvoort: 

Aankomend 
kapper(ster) 

Leerlihg-kapster 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de 
N.V. JOHNBARTH KAPPERSBEDRIJVEN 
Louis Davidsstraat 679 
DEN HAAG, POST LOOSDUINEN FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHANG Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar Hup Ajax! Hup Ajax 

naar de top! 

In Zandvoort, op textiel- en modegebied: 
NOOY AAN DE KOP! 

Zie onze speciale Ajax-voetbaletalage op 
Kerkplein. 

i-te/rW Wij brengen altijd iets nieuws 

&*T liiMÏiiiT k Grote Krocht Grote Krocht 
a.d. boulevard hoek 
PMB S^ Kerkstraat/Thorbeckestraat NOOY Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 4 en zondag 

5 maart, 8 uur 

Toneelgroep Centrum 

„Man is man" 

(première) 

Na afloop Boekenbal 

Maandag 6 maart, 8 u. 
Ned. Comedie 

„Appel voor 
de dorst" 

Dinsdag 7 maart, 8 uur 
De Haagsclie Comedie 

„School voor 
vrouwen" 

Donderdag 9 maart, 8 u. 
Ned. Danstheater 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10 — 15 uur. Tel. na 12 
uur: (02500) 10189. 
Dat kunt ook U 

zeggen na een 

advertentie in de 

ZANDVOORTSE 
COURANT 
Achterweg 1 

Uw advertentie immers 
bereikt alle groepen 

van 
Zandvoorts bevolking! 67e jaargang no. 18 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht, ta 1000 VRIJDAG 3 MAART 1967 --• * *t» -A- V, .*■«-<. ZANDVOORTSE COURANT 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. Us de Jong Komende man en gaande vrouw 

Installatie van de heez Knijpers Wentink en vertrek van mevr. Mouwen-Swildens In zeker opzicht was de raadszitting van dinsdag j.1. een merkwaardige: 
voordat de eigenlijke agenda aan behandeling was toegekomen, had de 
beëdiging van het nieuwe raadslid, de heer J. Kuijpers Wentink (vaca- 
ture de heer Breure) plaats gevonden en had de heer Flieringa in een 
bemerking op de notulen, om een bandrecorder verzocht! 
De voorzitter, burgemeester Nawijn, wilde hier echter niet op ingaan, 
omdat hij van mening was dat de notulen een „zakelijke weergave" van 
.het gesprokene is en niet de pretentie heeft — behoeft te hebben — 
van een woordelijk verslag. Hij liet er evenwel op volgen dat een band- 
recorder misschien wel nuttig kon zijn in verband met zelf-kritiek van 
de raadsleden, voorzitter incluis, met betrekking tot het taalgebruik! Maar daarmee was het merkwaardige nog 
niet voorbij, want onmiddellijk na het 
bandrecorder-dialoogje kondigde de voor- 
zitter een afwijking van de gangbare orde 
aan (mag hij alleen!) en richtte het woord 
tot de op die avond jarige gemeentebode, 
de heer Arend van Duijn. Hij maakte zich 
tot tolk van de gehele raad in zijn hulde 
aan deze zorgzame functionaris, die ver- 
rast werd met een vaas bloemen. De vaas 
was beschilderd met de Zandvoortse kleu- 
ren geel-blauw en het nationale rood, wit 
en blauw. Dit had een diepe symboliek, 
aldus de burgemeester. (Er was nog een 
jarige, de verslaggever van de Zandvoortse 
Courant. Hij was, evenals de bode, trouw 
op zijn post en mocht op de perstribune de 
gelukwensen van zijn collega's in ont- 
vangst nemen. — red.) 

Het eind van de vergadering bracht een 
verrassing, waarop niemand van de aan- 
wezigen scheen voorbereid. 

Mevrouw Mouwen-Swildens, fractielid 
voor de Boerenpartij, stond op, om me- 
de te delen dat zij om persoonlijke rede- 
nen tot haar grote spijt voor het raads- 
lidmaatschap bedankte. Zij was erkentelijk 
voor de prettige samenwerking, die zij 
had gehad zowel met het college als met 
de Raad. Deze mededeling wekte zicht- 
bare beroering in de Raad, welks voor- 
zitter ook enigszins onthutst scheen. Hij 
gaf haar het resepect, dat zij ten volle 
verdiende voor de wijze, waarop zij haar 
weliswaar- kortstondige • lidmaatschap van 
de Raad had opgevat en kon niet verhelen 
dat dit bedanken voor hem een grote te- 
leurstelling was. Hij wilde kennelijk in 
het openbaar niet ingaan op de redenen 
en achtergronden van dit afscheid, maar 
hoopte toch dat mevr. Mouwen-Swil- 
dens hem — later wellicht — „iets meer" 
zou willen onthullen. 

De Raad was niet voltallig. Wethouder 
Oostenrijk (v.v.d.) vertoefde met vakantie 
in het buitenland en het fractielid van de 
F.v.d.A., de heer D. van Duijn, had huis- 
arrest in verband met een gebroken voet. 

Kritiek op-het r.k. kerkbestuur. 

Bij de „ingekomen stukken", die groten- 
deels verslagen van kascontroles en voor- 
stellen tot vaststelling van suppletoire be- 
grotingen behelsden, was ook een voor- 
stel van b. en w. tot intrekking van. het 
raadsvoorstel van 25 januari 1967 (aan- 
koop van huize „Sterre der Zee"). 

Eerstgenoemde stukken werden alle 
voor kennisgeving aangenomen, maar over 
de intrekking van laatstgenoemd raads- 
voorstel wilde de heer ATTEMA (wd) 
toch nog wel iets zeggen. J 

Deze spr. zei zich geërgerd te hebben 
aan een niet-gesigneerd stuk in het r.k. 
kerkelijk blad „De Branding", in welke 
pennevrucht bepaalde raadsleden (niet met 
name genoemd) als „tegenstanders" wor- 
den aangeduid. Een en ander schijnt het 
r.k. kerkbestuur te hebben genoopt af te 
zien van de verkoop van „Sterre der Zee". 
Vooral het slot van genoemd artikel vond 
de heer Attema beledigend voor de Raad, 
omdat er in gesuggereerd wordt dat het 
vertrouwen in de Raad een deuk heeft ge- 
kregen. „Nou, die deuk ligt dan in ieder 
geval niet aan mij!", zei hij heftig. 

Ook de heer FLIERINGA (groep-Breu- 
re) achtte de gevolgde handelwijze van 't 
kerkbestuur niet zorgvuldig. Deze abrup- 
te actie, het afbreken van ieder contact, 
had hem hoogst bevreemd. Hij noemde het 
een ongelukkige terugtocht. Men had 
toch eerst kunnen afwachten was er ver- 
der nog uit de raadsbesprekingen naar 
voren zou zijn gekomen. Hij hoopte dat 
het college zou kunnen bevorderen dat 
een dergelijke teleurstellende gang van 
zaken de Raad in de toekomst zou worden 
bespaard. 

VOORZITTER: „Hoe stelt u zich dit 
voor, dat wij dit kunnen beletten?" 

De heer Flieringa zag dit ook niet, maar 
hij wilde protest aantekenen tegen de 
gevolgde procedure, die veel arbeid zo- 
Wel van het college als van de Raad over- 
bodig had gemaakt. Hij vroeg zich af of 
het uitgangspunt van het kerkbestuur in 
deze kwestie wel juist was geweest. 

De heer VAN DER MOOLEN (pvda) 
vond het jammer dat alles zo gelopen 
was. Hier is toch een kans voorbijgaan, 
zo meende hij, tot een stuk goede bejaar- 
denzorg. Hij zou toch gaarne zien dat het 
college eens nader geïnformeerd werd om- 
trent de achtergronden van deze zaak. 

De heer v.d. WERFF (prot.-chr.) vroeg 
zich af aan wie het verwijt van het kerk- 
bestuur gericht zou zijn. Aan de chr. 
raadsfracties soms? Gezien het verstrek- Autoboxen 

te huur of te koop nabij de Noordboulevard 

Bouwbedrijf Luxen & van Loon 

Tel. 4695 of 4729, Trompstraat 5 — 7 kende voorstel en de serieuze behandeling 
van deze kwestie, was hem. de lust ver- 
gaan zijn stem een evt. volgende maal aan 
een dergelijk voorstel te geven. 

Het College „zat" er ook wel een beetje 
mee. Allen wethouder KERKMAN (pvda) 
'had op zijn beurt kritiek op de wijze, 
waarop sommige raadsleden verleden 
maand dit voorstel hadden benaderd. Er 
zou, volgens spr., zelfs door een der leden 
van „carnavals-schlagjer" gesproken zijn. 
En als klap op de vuurpijl geeft de heer 
v.d. Werff nu te kennen dat hij de kwes- 
tie ook niet vertrouwde. B. enw. hebben 
de Raad volkomen juist en zelfs zeer uit- 
voerig over deze transactie geïnformeerd, 
aldus de wethouder. 

VOORZITTER vroeg nog of men stem- 
ming wilde, maar daar bleek geen enkel 
lid behoefte aan te hebben, zodat de mede- 
deling van b. en w. (intrekking raadsvoor- 
stel tot aankoop van huize „Sterre der 
Zee") voor kennisgeving werd aangeno- 
men. 

In de „Sportraad Zandvoort" moeten twee 
leden uit de Raad worden benoemd. Eén 
der leden dient lid van het College te zijn 
en daarover was men het — voordracht 
van b. en w. — spoedig eens: dat werd 
wethouder LINDEMAN (kvp). 

Mevr. HUGENHOLTZ (wd) verzocht 
voor dat men. tot stemming over ging, de 
heer Kuijpers Wentink te benoemen, om- 
■&:t &ïl nieuwe raadslid -haars' 1 inziens de 
„beste man" hiervoor zou zijn. „Hij is, 
naar zij had vernomen, actief betrokken 
bij verschillende takken van sportbeoefe- 
ning." 

Wethouder KERKMAN (pvda) kwam 
onmiddellijk in het geweer: „We hebben 
toch een afspraak gemaakt?" 

Dat bracht enige verlegenheid. Mis- 
schien was dat wel zo, maar de Raad 
wilde stemmen. Er waren twee herstem- 
mingen voor nodig om: de heer WELS 
(Boerenpartij) te laten zegevieren. Het 
ging om de heren v.d. Moolen en Wels. De 
heer Wels kreeg 7 stemmen en de heer 
v.d. Moolen 6. De heer Kuijpers Wentink 
verzamelde bij alle drie stemmingen drie 
stemmen op zijn naam. 

D 
Het voorstel tot benoeming van een lid in 
de commissie „Algemene Zaken" (raads- 
commissie van bijstand) in de vakature- 
Breure gaf ook enig geharrewar. 

De heer FLIERINGA (groep-Breure) 
meende dat zijn fractie het meeste recht 
op deze zetel had en verzocht, zo men 
de heer Kuijpers Wentink zou benoemen, 
met deze te mogen ruilen, zodat hij (de 
heer Flieringa) lid van Algemene Zaken 
zou worden en de heer Kuijpers Wentink 
van Sociale Zaken, waarin momenteel de 
heer Flieringa zitting heeft. 

VOORZITTER aarzelde even en deelde 
toen mede dat de door de heer Flieringa 
gevraagde werkwijze niet kon worden ge- 
volgd. De Raad zou, wanneer deze dit 
wenste, de heer Flieringa nu in de Com- 
missie van Algemene Zaken kunnen be- 
noemen. Hij zou dan schriftelijk kunnen 
bedanken voor zijn lidmaatschap van de 
Commissie van Sociale Zaken, waarna het 
College in de eerstvolgende bijeenkomst 
van de Rad de benoeming van een lid in 
de Commissie voor Sociale Zaken aan de 
orde zou stellen. De Raad zou dan, wan- 
neer men hiermee accoord ging, de heer 
Kuijpers Wenntink als opvolger van de 
heer Flieringa kunnen aanwijzen. Zo, zei 
de voorzitter, behoort de procedure te zijn 
in dit geval. 

De heer FLIERINGA ging hiermee ac- 
coord. 

Hierna ging de Raad tot stemming over 
voor de aanwijzing van een lid in de Com- 
missie van Algemene Zaken en de heer 
Flieringa werd met 13 stemmen gekozen. 
Toen deelde voorzitter mee dat hij als 
voorzitter van de Raad initiatief mocht 
nemen en mocht afwijken van de algemene 
regelen en stelde — tot ieders verrassing 

— voor nu maar meteen te doen wat de 
heer Flieringa even te voren had verzocht 
ien was afgewezen. 

Na enige verwarring besloot de Raad 
de kwestie van de „commissieverhuizing" 
meteen af te ronden. De heer Flieringa 
bedankte staande de vergadering voor het 
lidmaatschap van de Commissie voor So- 
ciale Zaken en de heer Kuijpers Wentink 
werd met 12 stemmen — een stem werd 
op het raadslid Kok van AZB uitgebracht 

— in deze commissie gekozen. Een tikje 
merkwaardige zaak was het overigens wel. 
Wat eerst volgens de regels van het spel 
niet kon, bleek na interventie van de voor- 
zitter wel mogelijk. 

Verbouwing perceel Schoolstraat 8 
Het voorstel tot het verstrekken van een 
krediet van ƒ 120.8000, — voor de verbou- 
wing van het perceel Schoolstraat nr. 2 
(voormalige pantoffelfabriek „Elwi") om 
dit perceel in te richten als huisvesting 
van een gedeelte van de secretarie, ont- lokte aan de heer KUIJPERS WENTINK 
(groep Breure) de opmerking dat hij 
meende dat alles een beetje aan de lage 
kant begroot was. Hij vreesde dat later 
weer eens tot aanvullende kredieten moest 
worden besloten. 

De heer ATTEMA (wd) meende dat 
men veel beter een openbare aanbesteding 
had kunnen houden. 

VOORZITTER nam de vrees van de heer 
Kuijpers Wentink weg, door te antwoor- 
den dat alles „voordelig geregeld" kon 
worden, doordat men veel dingen, zoals 
o.a. de verhuizing, door de mensen zelf 
laat doen. Van de stoffering gaat veel 
mee naar de nieuwe behuizing. Een open- 
bare aanbesteding moest hij ontraden, om- 
dat men nooit precies weet waar men aan 
toe is met een verbouwing. 

Het voorstel werd tenslotte zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

□ 
Het voorstel tot het verlenen van mede- 
werking aan het bestuur van de Stichting 
Katholiek Onderwijs te Zandvoort dat 
uitbreiding had verzocht van de bestaan- 
de rijwielstalling bij de Mariaschool (2e 
rijwielbergplaats voor 48 fietsen) deed 't 
voorhoofd van de heer ATTEMa (wd) 
fronsen. Genoemd raadslid meende dat dit 
grapje ƒ 10.000, — ging kosten en dat 
vond hij rijkelijk veel. Te meer omdat 
hij van mening was dat deze uitbreiding Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAM3SCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Bes'taurant O JE M P OL ' 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 niet direct nodig was. Hij was van oor- 
deel dat het bestuur van de Mariaschool 
beter beperkende bepalingen omtrent het 
gebruik van fietsen door de leerlingen kon 
afkondigen, omdat de praktijk heeft ge- 
leerd dat veelal kinderen uit de onmiddel- 
lijke omgeving van de school per fiets 
komen. 

VOORZITTER zei dat deze vrees onge- 
grond was, dat er nog geen sprake was 
van ƒ 10.0000, — en dat er overigens nog 
een Inspectie van het lager onderwijs is, 
die de gang van zaken nauwkerig volgt. 

Het voorstel werd zonder hoofdelijke 
stemming aanvaard. 

G 
Een krediet van ƒ 2600, — werd verstrekt, 
waarmee de gemeente voordelig het pand 
Kostverlorenstraat 43 in handen krijgt, 
doordat de fam. Quarles van Ufford de 
grond voor deze prijs aan de gemeente af- 
staat. 

De heer KOK (azb) had nog een waar- 
schuwende vinger geneven omdat hij van 
mening was dat de gemeente nagenoeg 
niets aan dit perceel heeft. 

Bstemmingsplan sportcomplex 

Het voorstel om nu definitief het terrein 
achter de bebouwing van de A. J. van der 
Moolenstraat te bestemmen voor de bouw 
van een sporthal, leverde enkele bedenkin- 
gen, op van de heer ATTEMA, die het 
jammer vond dat men niet tot een latere 
evt. uitbreiding kon overgaan op dit in- 
pandige terrein. Ook achtte hij de plaats 
minder geschikt in verband met de heer- 
sende winden. Hij releveerde dat de sport- 
hal te Ulft, die van hetzelfde type is als 
hier gebouwd zal worden, volkomen in 
elkaar gewaaid is. Hij hoopte dat men 
geen spijt van de keuze van deze plaats 
zou krijgen. 

De heer DUKKERS (kvp) merkte op 
dat men uit het gebeurde in Ulft te Zand- 
voort lering zal trekken. 

De heer FLIERINGA zei dat het hem 
was opgevallen dat men van deze plaats 
had gezegd: „de minst beroerde". Hij had 
had het prettiger gevonden als men had 
gezegd: Wij moeten de beste hebben! PREDIKANT 
NEEMT AFSCHEID 

Zaterdag 11 maart a.s. neemt ds. F. J. D. 
de Bruyne, tijdens een door de kerkeraad 
van de gereformeerde kerk alhier aange- 
boden receptie, officieel afscheid van zijn 
gemeente. De afscheidsbijeenkomst vindt 
plaats in de Calvijnzaal van het kerkge- 
bouw aan de Julianaweg. 

GEMEENTE-AVOND 
HERVORMDE GEMEENTE 

Vrijdag 10 maart a.s. belegt de kerke- 
raad van de hervormde gemeente in de 
badplaats een gemeente-avond in het 
Jeugdhuis achter het kerkgebouw aan het 
Kerkplein. Eén van de lidmaten, die eind 
vorig jaar een reis naar Israël maakte, 
zal dia's vertonen en deze van een toe- 
lichting voorzien. Tijdens de bijeenkomst 
zal afscheid worden genomen van ds. W. H. 
Buijs, vicaris van Zandvoort en werkzaam 
in de buurtschap Bentveld, die is benoemd 
tot directrice van het Diaconessenhuis te 
Haarlem. 

BURGERLIJKE STAND 

24 febr.— 2 maart 1967 

Geboren: Appolonia, d.v. Take Jacob Hu- 
berts en Geertruida Theodora Schotanus; 
Brenda, d.v. Henri Trouw en Anna Koper; 
René, z.v. Jozefus Franciscus Paap en 
Akka Koning. 

Overleden: Willem Molenaar, oud 76 
jaar, gehuwd met Trijntje Kerkman; Her- 
manus Meijer, oud 92 jaar, gen. gew. met 
Elisabeth Matthea Otten; Guurtje Kemp, 
oud 89 jaar, geh. gew. met Simon de Zee. 

Ondertrouwd: Johannes Lissenberg, en 
Maria Margaretha Botman. 

Gehuwd: Piet Kerkman en Hermina 
Frantzen; Peter Hans Cruiming en Tineke 
Kerkman; Jan Cornelis Wieland en Catha- 
rina Johanna Carola de Reus; Klaas van 
der Meulen en Maria Snel. 

Overleden buiten de gemeente: Maria 
Elisabeth van der Meij, oud 77 jaar, geh. 
met A. A. Zantvoort; Neeltje Loos, oud 84 
jaar. Tongen zowel als gemoederen in beweging 

rond voorstel pachtsom caravanpark „De Duinrand" te verhogen 

De voorgestelde verhoging van de jaarlijkse huursom, die de heer Pom- 
per aan de gemeente moet betalen voor de exploitatie van het caravan- 
park „De Duinrand" (van ƒ 44.000,— tot ƒ 52.500,—) bracht zowel 
gemoederen als tongen in beweging. De leden namen het er dan ook 
„breed" van en hadden talrijke op- en aanmerkingen op de voorgestelde 
procedure. De heer FLIERINGA opende de score en 
vroeg naar een algemene norm in zake het 
recreatieve beleid in Zandvoort. In hoe- 
verre gaan we de exploitanten van recre- 
atieve objecten belasten? vroeg hij. Hij 
wilde graag eens weten, welke de kosten 
per m2 grond in de recreatieve sector zijn. 
Deze verhoging, die naar willekeur riekt, 
was volgens spr. een onjuiste „incidentele 
belasting". Hij was overigens ook van 
mening dat het niet op de weg van de ge- 
meente ligt het aantal te plaatsen cara- 
vans de bepalen. 

Mevr. HUGENHOLTZ (wd) verklaarde 
zich tegen dit voorstel. Twee jaar geleden 
bedroeg de pachtsom ƒ 2000, — . In 1966: 
ƒ 44.00.0, — . ,We moesten het hier nu maar 
bij laten", vond zij. 

Ook de heer KOK (azb) maakte be- 
zwaar tegen de verhoging van de pacht- 
prijs voor het caravanpark. Er is in Zand- 
voort geen huurbeschermingscommissie 
voor grondhuurders! zei hij. Men moest 
blij zijn dat men hier zo'n prachtig en 
goed geleid caravanpark heeft. Hij wilde 
de pachtsom laten zoals ze nu was en de 
ANWB laten bepalen hoeveel caravans op 
het onderhavige terrein mogen of kunnen 
worden geplaatst en wilde er een voorstel 
van maken. 

De heer WELS (bp) brak een lans voor 
de heer Pomper, wiens naam al van voor 
de oorlog (spr. noemde het jaar 1923) in 
Zandvoort klonk. Genoemde exploitant 
heeft tegenslagen gehad, zoals in 1953 
toen zijn zwembad grotendeels vernield 
werd door de stormvloed. Nu hij de wind 
wat in de zeilen krijgt, gaat de gemeente 
over tot een drastische pachtsomverho- 
ging. Spr. vond dat men hiermee de heer 
Pomper „het vel over de neus haalt". 

De heer v.d. MOOLEN (pvda) was het 
hier helemaal niet mee eens. De heer Pom- 
per heeft heus wel verhoging van de 
pachtsom verwacht en hij was het met 
deze voorgestelde verhoging volkomen 
eens. 

De heer ZOET (pvda) realiseerde zich 
dat hij ten slotte op z'n stoel zat om voor 
de gemeentebelangen op te komen. Hij 
ging accoord met de verhoging tot 44.000 
gulden. Hij geloofde dat wanneer er een 
openbare inschrijving werd gehouden » er 
nog veel meer uit te halen zou zijn. 

De heer v.d. WERFF uitte zich in zeer 
krasse termen tegen het voorstel. Hij zei 
dat de behandeling van de heer Pomper, 
die duizenden en duizenden guldens in zijn 
bedrijf geïnvesteerd heeft, geen stijl was. 
Deze exploitant heeft 10 jaar geleden een 
stuk grond van de gemeente gepacht voor 
ƒ 2000, — , betaalt nu at ƒ 44.000, — en dat 
wordt — als dit voorstel zou worden aan- 
genomen — straks bijna 53000 gulden 
„Dit is schande voor de gemeente Zand- 
voort", vond spr. en hij Het er op volgen: 
„men is hier wel bij de duivel te biecht als 
je gemeentegrond huurt!" Hij verklaarde 
zich tegen het voorstel. 

De heer ATTEMA (wd) releveerde de 
notulen van de raadsvergadering van 26 
april 1966, waarbij werd besloten de huur- som te bepalen op ƒ 44.000, — . Er werd 
toen tevens een artikel (3) opgenomen in 
het contract, waarbij bepaald werd dat 
men na 1970 de zaak opnieuw zou bezien. 
De ANWB heeft dit terrein bestemd tot 
„Bondsterrein". Laat deze instantie dan 
ook uitzoeken wat kan en wat niet kan 
ten aanzien van het aantal caravans. Spr. 
was tegen het voorstel. 

Mevr. MOUWENS-SWILDENS (bp) 
verklaarde het meeste voor de zienswijze 
van de heer Kok te voelen en steunde 
gaarne een e.v. door hem in te dienen 
voorstel. 

VOORZITTER diende de raadsleden min 
of meer een reprimande toe door te ver- 
klaren dat hij zich verbaasd had over de 
wijze, waarop enkelen menen de gemeen- 
tebelangen te moeten behartigen. Deze 
voorgestelde pachtsomverhoging is hele- 
maal geen „belasting" zoals is gezegd. De 
gemeente treedt hier op als privaat per- 
soon en niet als publiekrechtelijk lichaam. 
Het gaat eenvoudig niet aan om met de 
waarde van gemeente-eigendommen, zoals 
dit terrein, één persoon te bevoordelen. 
Het is de plicht van de gemeente „er uit 
te halen" wat er redelijkerwijs in zit. Het 
bedrag van ƒ 175, — per caravan is niet 
uit de lucht gegrepen, zoals ook is opge- 
merkt, maar het is de uitkomst van een 
eenvoudige deelsom: ƒ 44.000, — gedeeld 
door het aantal caravans (250). Dan kemt 
men op ƒ 176, — ! Als de heer Pomper het 
aantal caravans thans op 300 wil gesteld 
zien, dan moet hij verwachten dat hij ook 
meer pacht gaat betalen (300 caravans a 
ƒ 175, — is ƒ 52.500, — ). Overigens heeft 
de gemeente ook te waken voor de beplan- 
ting van het duinterrein, zodat zij zeker 
moet toezien dat het aantal caravans niet 
te groot word. De heer Pomper heeft ge- 
durende negen jaar de tijd gehad zijn ge- 
dane investeringen volledig af te schrijven. 
Hij heeft er inderdaad een „modelkamp" 
van gemaakt. Maar dat neemt niet weg 
dat het alleszins normaal is dat de ge- 
meente zakelijk te werk gaat en geen ca- 
deautjes gaat weggeven, maar de prijs 
voor deze grond vraagt, die de markt mo- 
menteel biedt. „Wij zijn rentmeesters van 
het gemeentelijk bezit en hebben geen 
recht een particulier te bevoordelen ten 
koste van de gemeenschap. Het zou een 
misplaatst gevoel van erkentelijkheid voor 
goede exploitatie zijn, wanneer de gemeen- 
te niet de prijs nam, die er uit te halen is." 
Spr. releveerde en beklemtoonde nog dat 
de heer Pomper het College geschreven 
heeft met deze verhoging accoord te gaan. 
Weth. KERKMAN onderschreef de woor- 
den van de voorzitter en toonde aan dat 
genoemde exploitant nog altijd een behoor- 
lijke winst maakt, ook na deze verhoging. 
Hij kon er zich niet mee verenigen de heer 
Pomper in dit verband als „slachtoffer" 
te zien. 

Weth. LINDEMAN zei nog dat het College 
aanvankelijk niet geweten had welke mo- 
gelijkheden er in de exploitatie van dit 
terrein zaten. Nu de ervaring heeft ge- 
leerd dat er zeer behoorlijke winst kan ge- maakt worden, is het toch redelijk dat de 
pachtsom hiermede in overeeenstemming 
wordt gebracht? Het zou integendeel 
schande zijn als de gemeente hieruit geen 
conclusie trok en haar taak niet zou in- 
zien. 

De heer DUKKERS (kvp) wilde gaarne 
erkennen dat de heer Pomper in zekere 
zin een pionier was geweest. Maar daar- 
naast is hij een goed zakenman met een 
vooruitziende blik, die heus wel weet dat 
het hier geen onbillijke regeling betreft. 
Hij nam notabene zelf het initiatief tot 
de pachtsomverhoging. 

Er ontspon zich nog een discussie tussen 
wethouder KERKMAN en de heer FLIE- 
RINGA, toen laatstgenoemde een verge- 
lijking trok tussen de huuropbrengst per 
m2 van het caravanpark van de heer 
Pomper — ongeveer ƒ 0,95 per m2 — en 
dat van het nabijgelegen circuitterrein, 
dat door Touring Zandvoort wordt ge- 
ëxploiteerd. 

Wethouder KERKMAN zei, dat de op- 
brengst van het circuitterrein ƒ 0,85 per 
m2 bedroeg en noemde de exploitatie van 
de racebaan een voor de gemeente Zand- 
voort een bevredigende zaak. 

De heer FLIERINGA bestreed dit. Van 
de 100 ha duingrond waarin het circuit ge- 
legen is, is slechts 10 ha, de racebaan, in 
exploitatie. De opbrengst per m2, zo re- 
kende hij de wethouder voor, is ook 
geen ƒ 0,85 per m2, maar slechts acht en 
een halve cent. Hij begreep dan ook niet 
dat men hier sprak van een winstgevend 
object, zeker niet in vergelijking met de 
campings. Wanneer de gemeente, wat ken- 
nelijk de opzet is, uit haar recreatiegron- 
den wil halen wat er in zit, dan gaat dit 
zeker niet op t.a.v. de exploitatie van het 
circuitterein, aldus spreker. 

De heer KOK informeerde nog wat er 
zou gebeuren wanneer het voorstel van 
het college niet zou worden aanvaard. 

VOORZITTER wees er op dat wanneer 
het voorstel van b. en w. van de hand zou 
worden gewezen alles bij het oude zou 
blijven: het aantal caravans — 250 — en 
de daarvoor vastgestelde pachtsom. 

We heer KOK kwam toen niet meer — 
ook niet na aandrang van de heer Flierin- 
ga — op zijn voorgenomen voorstel terug. 

Het voorstel van b. en w. werd hierna 
met 8 — 7 aangenomen. (Vóór waren de 
heren Wels(-?), Kok, Kerkman, Lindeman, 
Gosen, Zoet, Dukkers en v.d. Moolen). NIEUW LID GEMEENTERAAD 

De heer N. J. Janssens, nummer drie op 
de kandidatenlijst van de Boerenpartij 
voor de gemeenteraadsverkiezingen, zal 
het deze week afgetreden lid van de Zand- 
voortse gemeenteraad, mevr. M. Mouwen- 
Swildens, opvolgen. Zijn benoeming zal 
binnenkort door de voorzitter van het 
stembureau worden bekend gemaakt. Naar 
wij vernemen is de heer Janssena niet on- 
bekend met het raadslidmaatschap. Hij is 
gedurende negen jaar lid geweest van de 
gemeente Megen in Noord-Brabant, waar 
hij de directie voert van een textielfabriek. 

SCHIETWEDSTRIJD 

Zaterdag 18 maart a.s. zal een team van 
de Zandvoortse schietvereniging „De Vrij- 
heid" een wedstrijd houden op pistool en 
geweer tegen een team van de reserve-ge- 
meentepolitie te Zandvoort. AUTO HUREN 

f5,- P«* dag 

Model '64, '65 en 1966 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn AU Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 Vervolg raadverslag RONDVRAAG Voorzitter deed nog een poging de ver- 
jaardag van de heer Arend van Duijn te 
redden door de opmerking, dat hij de 
rondvraag niet achterwege wilde laten, 
maar er was ten slotte iemand jarig! 

Waarschijnlijk hebben toch verschillen- 
de raadsleden genade voor (gewoonte) 
recht laten gelden en zich zeer beperkt! 

De heer FLIERINGA vroeg of het mo- 
gelijk was de spreekuren, die raadsleden 
thans ten gerieve van de burgerij houden, 
in de plaatselijke bladen te publiceren. 

Hij informeerde wat er met de houten 
schutting ging gebeuren die rond café- 
restaurant de Rotonde aan de Strandweg 
is opgetroken. Hij had vernomen dat de 
sloop en herbouw van dit pand wegens fi- 
nanciële moeilijkheden stagneert. Wanneer 
straks het seizoen aanbreekt is die schut- 
ting een „sta-in-de-weg". 

VOORZITTER antwoordde dat aankon- 
diging van het spreekuur raadsleden in 
de bladen wel eens een dure geschiedenis 
kon worden. Hij deed de suggestie aan de 
hand het spreekuur in het Gemeenteblad 
van Zandvoort op te nemen. Vet gedrukt, 
voegde hij er aan toe. 

De kwestie Rotonde zal binnenkort punt 
van bespreking uitmaken. 

De heer KOK achtte het wenselijk dat 
nabij de scholen „Hummeloord" en de van 
Heuven Goedhartschool een oversteek- 
plaats voor de kinderen werd gesticht. 

VOORZITTER wilde dit wel eens nader 
bekijken. 

Dezelfde vragensteller verzocht ook te 
doen onderzoeken of de buslijn Zandvoort- 
Noord-oost, gezien de groei van deze wijk, 
verder zou kunnen worden, doorgetrokken. 

Ook dit zou nader bekeken worden, of- 
schoon dit natuurlijk een kwestie was die 
in samenwerking met de NZHVM onder 
ogen moest worden gezien. 

Mevr. MOUWEN-SWILDENS uitte haar 
waardering voor het initiatief om in Zand- 
voort tot een jeugdcentrum te komen. Zij verzocht beschikbaarstelling van afbraak- 
materiaal, dat opgeslagen is bij Publieke 
Werken, om het onderdak voor het jeugd- 
centrum enigszins op te knappen. 

VOORZITTER vond dit een beetje moei- 
lijk, omdat dit materiaal niet zo maar 
zonder meer kon worden weggegeven. De 
gemeentelijke huishouding stelt haar 
eisen! 

De heer ATTEMA luidde de noodbel 
voor de remise van publieke werken waar 
de toestand langzaamaan onhoudbaar is 
geworden. Veel materiaal staat in weer 
en wind, omdat er onvoldoende opslagruim- 
te aanwezig is. 

Weth. LINDEMAN antwoordde dat de 
heer de Wit van deze dienst „aan 't teke- 
nen is geslagen", zodat de kwestie dus in 
de aandacht staat. (De heer GOSEN wierp 
critisch op: „Daar zijn ze al acht jaar 
mee bezig!" Het ondeugende mopje werd 
slechts zeer matig ontvangen door het 
College). 

De heer ATTEMA had zich verheugd 
over de min of meer. strenge straffen, die 
verleden week door de Haarlemse Recht- 
bank aan enkele jeugdige ordeverstoor- 
ders zijn opgelegd. De jongens kregen 
maar liefst 3 maanden gevangenisstraf. 
Hij zei voor verhoging van deze strafmaat 
te zijn. 

Het College nam deze boodschap voor 
kennisgeving aan. 

De heer KUIJPERS WENTINK vroeg 
aandacht voor de situatie van het water- 
peil van het hockeyveld binnen het circuit. 
Door het ingrijpen van de dienst van Pu- 
blieke Werken is de vorige keer een be- 
vredigend resultaat bereikt. Maar nu staat 
het water weer tot aan de grasmat. 

VOORZITTER wilde wel laten onder- 
zoeken of er opnieuw wat aan gedaan zou 
kunnen worden en beloofde dit aan de be- 
heerder voor te leggen. 

Tegen half elf sloot voorzitter de ver- 
gadering. Luxen & Van Loon 

Aannemersbedrijf Wij kunnen opdrachten uitvoeren in: 

• NIEUWBOUW 

• ONDERHOUD VERBOUWINGEN 
BOUWKUNDIGE ADVIEZEN Kantoor Zandvoort: TROMPSTRAAT 5—7, telefoon (02507) 4729. 
Kantoor GOUDA: Nieuwe Gouwe w.z. 12, telef. (01820) 2439, b.g.g. en 
's avonds 6569. SPORT en SPEL Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Wedstrijd-programma zaterdag 4 maart 

13 SMS 2— Zandvoortm. 2 16 u. 

29 Zandvoortm. 4 — Odin 5 16 u. 

Adspir anten: 

53 DCO a — Zandvoortm. a 15.15 u. 

76 Zandvoortm. b — O. Gezellen b 15 u. 

85- Zandvoortm. c — Bl.daal b 14.30 

102 Zandvoortm. g — Haarlem h 16 u. 

115 Zandvoortm. h— RCH g 14.30 u. 

Pupillen: 
148 O. Gezellen a — Zandvoortm. a 15 u. 

154 O. Gezellen b — Zandvoortm. b 15 u. 
174 Zandvoortm. d— RCH f 14.30 u. 

Wedstrijd-programma zondag 5 maart 

Zandvoortm.— WA 14.30 u. 

RKAFC 2— Zandvoortm. 2 12 u. 

17 Zandvoortm. 3— DCO 2 9.45 u. 

28 Halfweg 3 — Zandvoortm. 4 12 u. 

34 Zandvoortm. 5— SVY 2 9.45 u. 

57 v. Nispen 3 — Zandvoortm. 7 12 u. 

99. TZB 4 — Zandvoortm. 8 12 u. 

110 Alliance 4 — Zandvoortm. 10 12 u. 
Junioren: 

146. Zandvoortm. a— RCH a 9.45 u. 

155 Zandvoortm. b— TYBB b 12.30 u. 
169 Zandvoortm d— HFC e 12.30 u. 

G 

In de voor a.s. zondag vastgestelde wed- 
strijd Zandvoortm. — VVA treedt eerstge- 
noemd elftal in de volgende samenstelling 
in het veld: B. Molenaar, G. Ramkema, 
S. Stobbelaar, F. Kramer, L. Sluijter, J. 
F. Paap, J. Houtkamp, S. Sebregts, A. 
Stobbelaar, G. Nijkamp en Ar. Stobbe- 
laar. Reserves zijn:: H. C. Bluijs en J. 
Koper. Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Wedstri jduitslagen 25 februari: 
Meisjes: Zandvoort la-Amsterdam lb 


4—4 


BDHC lf-Zandvoort lc 


2—0 


Jongens: 
Zandvoort le-Eechtrop lb 


13-0 


BMHC ld-Zandvoort lb 


1—1 


Wedstrijduitslagen 26 februari: 
Dames: 
SCHC 1-Zandvoort 1- 


1—4 


Terriers 2-Zandvoort 2 


0—3 


Zandvoort 3-AMVJ 4 


14—0 


WV 2-Zandvoort 4 


1—3 


Heren: 
BHMC 4-Zandvoort 1 


0—1 


Zandvoort 3-Alkmaar 4 


1—3 


Zandvoort 3-Alkmaar 4 


1—3 


Zandvoort 2-Amsterdam 4 


1—3 


Zandvoort vet.) -Voordaan (vet.) 


0—1 


Wedstrijdprogramma 4 maart: 
Meisjes: 
Zandvoort la-vrij 
Zandvoort lb-HBC lb 


14.15 u. 


Zandvoort lc-HBC lc 


14.15 u. 


Jongens: 
Scheybeek la-Zandvoort la 


14.30 u. 


Wedstrijdprogramma 5 maart: 
Dames: 
HBS 1-Zandvoort 1 


Uu. 


Sarto 3-Zandvoort 3 


13.30 u. 


Zandvoort 4-Randwijck 3 


12 u. 


Heren: 
AMVJ 1-Zandvoort 1 


14.30 u. 


Zandvoort 2-HBS 5 


12 u. 


Pinoké 4-Zandvoort 3 


11 U. 


Zandvoort (vet.) BMHC b (vet.) 


14 u. PafflP°breekt 

de kracht van een verkoudheid 

HM bij Vader, Moederen Kind. ■■■■ R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

uitslagen:. 

Senioren:' 

Vogelenzang-TZB uitgesteld. 

TZB 2-VSV 3 2—8 

TZB 3-Bloemendaal 7 5—3 

TZB 5-Renova 5 — 11 

TZB 6- Vogelenzang 5 2 — 2 

□ 

Programma zaterdag k maart: 

163 TZB pupillen a— O.G. c 14.30 u. 

173 TZB pupillen b— O.G. d 14.30 u. 

Programma zondag 5 maart: 

18 TZB— DIOS 14.30 u. 

40 TZB 2 — Bloemendaal 3 12 u. 

88 WH 5— TZB 3B 12 u. 

99 TBB 4 — Zandvoortm. 8 12 u. 

127 TZB 6— DSK 6 14.30 u. 

D 

In de voor a.s. zondag vastgestelde ont- 
moeting tussen DIOS en TZB treedt laatst- 
genoemd elftal in de navolgende samen- 
stelling in het veld: Th. Laarman, R. Duis- 
terhof, A. Vossen, W. Kruijff, W. Aker- 
sloot, T. van As, R. Steggerda, C. Heili- 
gers, C. Mettes, J. v.d. Mey, D. Vader. 
Reserves: H. v.d. Eykhof en H. Versteege. 

D 

Stand in de 2e klasse HVB 

Alliance 18—28 

SVY 18—26 

Viegende Vogels 18 — 25 

DIOS 17—23 

TZB 17—18 

Nieuw Vennep 18 — 18 

Vogelenzang 16 — 15 

BSM 18—13 

Heemstede 18—13 

Spaarnevogels 18 — 13 

SHS 18—12 
DSB 18—8 Tanden blank- Adem fris IVO ROL Onbetwist de bestetandpasta Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

De jaarvergadering van O.S.S. is vast- 
gesteld op dinsdag 14 maart a.s. in het 
Gemeenschapshuis. Periodiek aftredend 
zijn mevr. C. O. Romkes-Wellensiek en de 
heer W. Gebe. 

Op Ï2 maart a.s. zal het meisjeslid van 
O.S.S. Christa Duker, in Purmerend uitko- 
men in de halve finale van de Nederland- 
se meisjeskampioenschappen. 

Aan de helperscursus, georganiseerd 
door de Kennemer Turnkring in Haarlem, 
wordt ook door twee O.S.S.-meisjes deel- 
genomen. 

Voor de Europese turnkampioenschap- 
pen vobr dames, die op 27 en 28 mei a.s. 
in de p..A.I. te Amsterdam door het K.N. 
G.V. worden georganiseerd, bestaat zeer 
grote belangstelling. 

1" G 

1 

Afdeling volleybal 

Voor dje heren is op maandag 6 maart a.s. 
in het JKrelagehuis te Haarlem vastgesteld 
de competitiewedstrijd: 

Heren: O.S.S. — Alliance 7.45 u. Bro nc il ï letten 

Htfbgfdrank in tabl«frvorm.95ct OUDERAVOND „HUMMEL- 
OORD'^ 

Tijdens een geanimeerde ouderavond van 
de openbare kleuterschool „Hummeloord" 
in Zandvoort noord-oost, afgelopen vrijdag 
in een der lokalen van het schoolgebouw, 
heeft de kinderarts Fiedeldy Dop, een in- 
leiding gehouden over de vraagstukken 
rond opname en verpleging van de kleuter 
in het ziekenhuis en de reactie van het 
kind en de ouders bij de thuiskomst. De 
aanwezigen, die het betoog van de arts 
met belangstelling volgden, kregen na de 
pauze gelegenheid om vragen te stellen, 
waarvan een veelvuldig gebruik werd ge- 
maakt. 

Aan het begin van de bijeenkomst werd 
een film vertoond, die was gemaakt van 
het in december j.1. gehouden Sint Nico- 
laasfeest voor de pupillen van „Hummel- 
oord". Een vertoning, die getuige de reac- 
ties vanuit de zaal, bij de bezoekers van 
de ouderavond bijzonder in de smaak viel. 
Vervolgens hield het hoofd van de Van 
Heuven Goedhartschool, de heer Coops, een 
uiteenzetting over de problemen die zich 
voordoen bij de overgang van het jonge 
kind van kleuterschool naar de eerste klas 
van de lagere school en beantwoordde de 
door verscheidene ouders aan hem gestel- 
de vragen. Aan het slot van de bijeen- 
komst bedankte voorzitter Kniesse dr. Fie- 
deldy Dop en de heer Coops voor hun bij- 
drage aan de ouderavond. 

ZPSV VIERT DERTIGJARIG 
BESTAAN 

J.1. woensdag is tijdens een bijeenkomst 
in de kantine van het politiebureau aan 
de Hogeweg het feit herdacht, dat op 1 
maart 1937 de'PSVZ werd opgericht. Ter 
gelegenheid van dit feit voerden de hui- 
dige voorzitter, adjudant H. Sandbergen, 
de korpschef van de 'gemeentepolitie, 
hoofdinspecteur J. D. van Maris en het 
oud-lid, de heer D. W. van Akooij, het 
woord. Laatstgenoemde liet tal van ge- 
beurtenissen en hoogtepunten uit het ver- 
leden van de vereniging de revue passe- 
den. Voor de viering van het jubileum 
heeft de feestcommissie een uitgebreid pro- 
gramma opgesteld. Het eerste evenement 
is een voetbaltournooi, dat op 10 april zal 
worden gehouden. Daarna volgt een sport- 
dag voor korpsleden en een voor kinderen, 
een klaverjastournooi, een drietal viswed- 
strijden, een zwemwedstrijd en tot besluit 
een feestavond in oktober. ANDERE DATUM VOOR . 
SPREEKUUR 

De datum waarop Groep-Breure in het 
raadhuis spreekuur houdt voor de ingeze- 
ten van Zandvoort, is in de j.1. dinsdag ge- 
plaatste advertentie foutief vermeld. Dit 
spreekuur zal niet hedenavond, " maar vol- 
gende week vrijdag 10 maart plaatsvinden 
van 19 — 20 uur in het. raadhuis.' WATERGETIJDEN 

HW 


LW 


maart 
5 


10.48 


6.00 


6 


12.30 


7.30 


7 


1.14 


9.00 


8 


2.12 


10.00 


9 


2.56 


11.00 


10 


3.32 


11.30 


11 


4.05 


12.00 HW LW 23.44 

13.41 
14.30 
15.10 
15.43 
16.15 18.30 
20.30 
21.30 
22.30 
23.00 
23.30 
24.00 strand 
berijdbaar 

14.30—21.30 
16.30—23.30 
5.00—11.30 
6.00—12.30 
7.00—13.00 
7.30—13.30 
8.00—14.00 Samengesteld door P. van der Mi je KCzn U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 FAMILIEBERICHTEN Enige en algemene kennisgeving 

Heden overleed na een langdurig lij- 
den onze lieve moeder, zuster, be- 
' huwd-zuster en tante 

Sijtje Schaap 

weduwe van L. Keur 
in de ouderdom van 81 jaar. 
Uit aller naam: 
A. C. Nieuwenhuis-Keur 

Zandvoort, 25 februari 1967 
Louis Davidsstraat 5 
De teraardebestelling heeft in stilte 
plaats gevonden op de Algemene Be- 
graafplaats te Zandvoort. Voor uw hartelijke bewijzen van deelne- 
ming en medeleven met het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moe- 
der en oma 

Maria Elisabeth Zantvoort-v.d. Meij 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 

Uit aller naam: 
A. A. Zantvoort 

Zandvoort, 3 maart 1967 
Van Lennepweg 97zwart DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

WIJKZUSTER: 

Zondag 5 maart 
A. Langeveld, Gasthuishofje 27, tel. 2791 

APOTHEEK: 

3 — 10 maart 
Zeestraat Apotheek, ' Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 
vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTS: 
Zondag 5 maart 

Dr. J. W. Baljet, Kenaupark 13, Haarlem, 

telefoon (02500) 14524. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 
Zondag 5 maart 

10.30 uur: ds. H. L. Boonstra, pred. te 

Haarlem. Jeugddienst. 
Noord, wijkgebouw Linnaeusstraat: 

10.30 uur: ds. C. de Ru. 
Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer W. C. de Groot. 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 
Bondag 5 maart 

10.30 uur: mej. dra. A. A. in 't Veld 

(rem.). Bentveld. 

GEREFORMEERDE KERK • - 

Julianaweg 15 

Zondag 5 maart 

10 uur: ds. J. D. A. de Zwart, miss. 
predikant. Viering H.A. 
17 uur: ds J. D. A. de Zwart, H.A. Na- 
betrachting. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 
zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 

Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND ' 
Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 
. Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 

Willem Draijerstraat 5 
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 
Maandag 6 maart, 19.40 uur (Hilv. 1) ra- 
diotoespraak. Onderwerp: „Bemoeien die 
humanisten zich daar ook mee?" J. Koops 
in gesprek met mevr. -D. Roethof-Ensing. Ds. W. J. van Eldenschool 

Uitgaande van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen 
• met den Bijbel te Haarlem 
en 

de Vereeniging „Groen van Prinsterer" voor L.O. 'en M.U.L.O. op Gerefor- 
meerde grondslag te Haarlem 
GEN. SPOORLAAN 45, HOOFD: L. FABRIEK, TELEFOON (02500) 64024 

Opleiding voor: 

a. Functies in de detailhandel 

b. Administratieve tuncties 

c. Algemeen vrouwelijke vorming 

ONDERWIJSPROGRAMMA 

ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS: Godsdienstonderwijs, lezen en spreken, 
economische en sociale aardrijkskunde, economische en cultuurgeschiedenis, 
maatschappijleer, natuurkunde, rekenen, esthethische vorming, gymnastiek 
en sport. 

TALENONDERWIJS: Nederlands, Engels, Duits. 

CREATIEF TECHNISCH ONDERWIJS: handenarbeid, etaleren, tekenen. 
HANDELSONDERWIJS : boekhouden, handelsrekenen, handelskennis, handelscor- 
respondentie, rechts- en wetskennis, bedrijfseconomie. 

PRAKTIJKONDERWIJS: verkoopkunde, reclame, machineschrijven, kantoorkennis 
en kantoorpraktijk, stage. 

Te behalen diploma's: (landelijk erkend) 

Sleuteldiploma, Groot-Sleuteldiploma, Diploma Winkelassistent, 
Diploma Kantoorassistent, Middenstandsdiploma, 
Diploma Algemeen Vrouwelijke Vorming (A.V.V. I en II), 
Praktijkdiploma machineschrijven (erkend door de A.N.O.F.) 

TOELATING: Vanuit de 6e klas van de lagere school of een andere inrichting van .- 
voortgezet onderwijs, wanneer dat onderwijs niet geschikt- blijkt te Zijn. 
Aan het einde van elk cursusjaar wordt een examen afgelegd' voor één- van 
de genoemde diploma's. 

AANMELDING VóóR 1 MEI a.s. 

Op het spreekuur 's -maandags van 3.15—4 uur aan, de school of na afspraak. 
In verband met de beschikbare ruimte is spoedige aanmelding gewenst. 
\rt1 


rrï 


■ 


J^ Autoverhuur D. F. Pieters 1 

Steeds de nieuwste wagens 
..alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Bekord 
Kadett - Volkswagens - 
Daf en Chevrolet Impala's 

Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 Zandvoort- Amsterdam 
Aangeb. 5-kamerwoning in 
A'dam-W. (huur ƒ 87,- p. 
m.) Gevr. RUIM HUIS in 
Zandvoort. Telefoon, liefst 
's avonds (020) 85324. WONINGRUIL 
Aangeb. A'dam-W.: leuk 
ben.huis, 4 k., gr. zonn. 
tuin. Gevr.: 4 k. woning in 
Zandvoort. Br. ond. nr. 
1804 bur. Z.Crt. . Te huur aangeb. verwarm- 
de GARAGEBOX omgeving 
Brederodestr., ged. 4 a 6 
mnd. Tel. (070) 24 63 37. Te huur gevr. tot eind april 
'67 GEMEUB. FLAT, ETA- 
GE of KAMERS. Br. 1807 
bur. Zandv. Crt. Aangeb. GEM. KAMER ,m. 
gebr. v. keuk., perm. ƒ 150 
p.m. Br. nr. 1803 Z.C. Goed KOSTHUIS aangeb. 
Leidsevaart 568rood, Haar- 
lem. Te huur GEM. ZITSLAAP- 
KAMER m .keuk. v. 2 pers. 
v. zomerm. of perm. Br. nr. 
1801 bur. Z.Crt. Gezocht door 2 echtparen 
ieder m. 2 kind., geschikte 
WONING v.d. mnd juni; 
liefst dicht bij zee. Telef. 
(020) 16 87 22. Jongeman (21 jaar) zoekt 
GEMEUB. KAMER, event. 
m. gebr. v. keuk. Br. nr. 
1806 bur. ZCrt. Flinke WERKSTER gevr. 
maand, en vrijd. van half 9 
tot 5 uur. Goed loon. Thor- 
beckestraat 37, tel. 2904. Gevr. flinke zelfstandige 
WERKSTER. Tevens voor 
het a.s. seizoen. Zeestr. 36, 
telefoon 3125. Te huur gevr.: GARAGE- 
BOX, omg. Kerkstraat. 
Kerkstr. 30, tel. 2106. Heer vraagt op korte ter- 
mijn HUISHOUDSTER, 
'voor de verzorging van 
zijn huishouding, in zijn 
villa te Aerdenhout, 150 m. 
van de bushalte. In- of ex- 
tern, nader te bespreken. 
Hulp aanwezig. 
Voor degene, die van zelf- 
st. werk houdt in "een 
mooi huis en mooie om- 
geving, is deze oproep be- 
doeld. 

Sollicitaties na telefonische 
afspraak na 18.00 uur nr. 
(02500) 42513, of wel 
schriftelijk met uitvoerige 
informatie onder nr. 1808 
bur. Zandv. Courant. Trekking verloting 
Wilhelminaschool 

2 maart ''67:Fondueset nr. 
200, Werph. m. molen nr. 
1779, Schildersdoos nr. 913, 
Badmintonset nr. 1259. BIJLES ENGELS. Student 
m.o. heeft nog .enkele uren 
vrij. Telefoon 2921. Studenten geven in het 
weekend BIJLES in oude 
en moderne talen, Neder- 
lands en exacte vakken. 
Br. nr. 1802 of tel. tussen 
8-10 uur 's avonds nr 2455. Vrijdag 24 febr. verloren 
een grijs NERTSBONTJE 
nabij het postkantoor/bus- 
halte. Teg. bel. af te geven 
bij modehuis „De Waag". Te koop: dubbel ONDER- 
SCHUIFBED m. matras- 
sen, i.g.st. ƒ 50, — . Tele- 
foon 4228. Te koop: PERZ. KLEED 
„Belutch", 1,15x2,15 mtr, 
als nieuw. Telef. 3028. Te koop: half automatische 
WASCOMBINATTE A.È.G. 
voor spotprijs ƒ 100,-. Corl 
v.d. Lindenstr. 14, tel. 4271. HUIS TE KOOP, parterre 
leeg, alsmede FLAT. Ma- 
kelaar K. C. van den Broek 
Brederodestraat 25, Zand- 
voort, telefoon 2318. Te koop: z.g.a.n. ELEC- 
TRISCHE NAAIMACHINE 
ƒ 125,-. Br. nr. 1805 Z.Crt. Te koop: z.g.a.n. Koelstra 

KINDERWAGEN, 

uitneembaar en bekleede 

ROTANWIEG. 

Koningstraat la. Te koop het pand Café 
„Rusthoek", Zandvoortsef- 
laan, tevens te koop wo- 
ning centr.dorp, ged. leeg 
te aanv. e.v. met huur wo- 
ningr. Haarlem, Santpoort 
of omg., geen A'dam. 
Tel. (02507) 23 18. Te koop: WENTELBED, 
120x200 metmatr. ƒ 15, — 
Brederodestr. 77, tel. 4618. Te koop: weg. overcompl.: 
Jaarsma Jan Stillo CON- 
VECTOR KACHEL, slechts 
2 jr oud; Jaarsma HAARD 
en WASMACHINE, merk 
Miele. H. C. v.d. Storm, 
Emmaweg 19. Te koop: VLEUGEL: merk 
Brinkmann & Goebel, 1,50 
m lang. Geïnteresseerden 
kunnen de vleugel bekijken 
bij H. van der Storm, Em- 
maweg 19. Voor al uw feestpartijen 
zullen wij u graag met 
MUZIEK begeleiden. 
Drummer en accordeonist 
desgewenst ook grotere be- 
zetting. Koningstraat la. De strikken in de duinen 
kunnen uw huisdieren ver- 
wonden en zelfs doden. 
Let dus goed op! 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238 
Telefoon 4561 DRS. J. DALMEIJER 

Accountant, lid N.I.v.A., vraagt een Assistent met ervaring op een accountantskantoor. 

Het volgen van de studie voor accountant 

strekt tot aanbeveling. 

Sollicitaties te richten aan: 
Dr. C. A. Gerkestraat 105. rOróetterie ciióon <ZCfCLKC<2. daar slaagt U! 

Kostverlorenstraat 49 
Zandvoort Tel. 4492 Onze afdeling banketbakkerij 
is gereorganiseerd! 

Proef nu eens ons heerlijk gebak! 
Onze specialiteit: 

Hazelnootgebak 

Ter kennismaking: zaterdag 4 maart a.s. 
6 halen, S betalen! 

Bakkerij van Staveren 

ZEESTRAAT 48, 'TELEFOON 2684 Corodex n.v. 

vraagt 

a Personeel voor 
. ploegendienst 

b Mannelijk en 

*W vrouwelijk personeel 

Ê !y"~ : . i.voor lichte •fabriekswerkzaamheden. 

ï' "-^ 

Gunstige arbeidsvoorwaarden. 

Aanmelden bij afdeling Personeelszaken. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENT E ZAN DVQQRT 

Burgemeester Nawljn is. verhinderd op 
8 maart spreekuur te houden. 

D 
Voor- het onlangs ingestelde spreekuur 
voor de' raadsleden is de eerste volle week 
van elke maand gereserveerd. 
In de week van 6 t.m. 10 maart a.s. zal 
dit spreekuur dus weer ten raadhuize wor- 
den gehouden van 19 — 20 uur, Hiervoor is 
het volgende schema aangehouden: 

MAANDAG: V.V.D. 

DINSDAG: K.V.P. en A.Z.B. 

WOENSDAG: B.P. 

DONDERDAG: P.v.d.A. 

VRIJDAG: GROEP BREURE GRIJZE HAREN 
AFGEDAAN 

Dank zij 

Restograi 

Herstelt de natuurlijke haar- 
kleur. Drogisterij - Parfumerie 

KLOKKERS 

HELMERSSTRAAT 2 
Telefoon 3268 

Contantsegels! Babyhuis Bussink 

Laat Uw wieg door ons opnieuw 
en vakkundig bekleden. 

U belt (02500) 17994 of 64076 en wij 
komen even kijken! 

REITZSTRAAT 45 - HAARLEM-NOORD Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplêin 3, telefoon 2129 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23. boven, telefoon 4513 
Letterreclame - Inzetten van ruiten 
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen 

Belangrijke 

TELEFOONNUMMERS 

" EN"ADRESSEN ' " 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

4389 VAMOR-Rijschool ,fie Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500). 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf C. Wadning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/\Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Btnfco",. Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasaütomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat- 
schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. ,JIet Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Beitsma Modehuis S. Piller 

kerkstraat 4 - Zand voort - Telefoon 3397 

i j 

r : ; n 

^ Wij komen ruimte te kort. Voor de laats- 

" te maal bieden wij u ongelooflijke koopjes 

■ • en kunt u nu voor centjes bij ons terecht. 

\ Komt u kijken en u zult versteld staan. 

Een restant rokken reeds v.a. 4.ÖU 

Zuiver wollen pullovers nu v.a. f -Uu 

Blouses - lacht u niet - nu v.a. U.ÏJ 

Pakje div. kleuren nu v.a. S . f 

Echte Helanca pantalons nu v.a. |£.a3 

Komt u vroeg dan vindt u de mooiste koopjes. Dit 
is beslist de allerlaatste koopjesaanbieding voor de- 
ze winter. Onze nieuwe bad-collectie is binnen. 

Modehuis S, Piller - Kerkstraat 4 - Telefoon 3397 


Lampekappen 

vuil of stuk? 

Wij overtrekken ze voor U! 

Fa. Schuilenburg» 

Gr. Krocht 5—7 - Tel. 2974 RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en i 

NSÜ PRINZ 

Ook voo'r vrachtwagens! 
'TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 Taxatiën 

Bemiddeling bij 
KOOP' en VERKOOP , 

Makelaar' 
JAN KROESE 

Brederodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat' 25, Haarlem. 
Telefoon' (02500) 15079. Wandlampkap j es 

reeds ' «vanaf ƒ 1,95 

Fa. Schuilenburg 

Gr. Krocht 5—7 - Tel. 2974 Stichting huishoudelijke- 

en gezinsvoorlichting Zandvoort 

Op vrijdag 10 maart 7.30 uur 's avonds 
aanvang 

cursus hoedenmaken 

(8 lessen) 

in de gerestaureerde zaal bij de gas- 
houder, Tolweg 12. 

Inlichtingen en opgave bij mevr. F. C. Wen- 
drich-Brouwer, Oranjestraat 18, telefoon 3436. Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG ia ORDE BRENGEN 

door de FIRMA LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3 TEL. 4996 Verzekeringen 
Administratie's 
LUXEN & VAN LOON 

verzorgen: 

• al uw verzekeringen 

• inrichten, bijhouden en controleren 
van boekhoudingen, samenstellen van 
balansen etc. 

• belastingzaken 

• accountancy 

• 4 bemiddeling bij koop en verkoop van 

onroerende goederen. 

Kantoor Zandvoort, Trompstraat 5 — 7, 
telefoon (02507) 4729 
Kantoor Gouda, Nieuwe Gouwe w.z„ 12, 
tel. (01820) 2439, b.g.g. en 's avonds 6569. 
SLAGERIJ BURGER VRIJDAG EN ZATERDAG 

500 gram HAASFILET 4,25 

500 gram MAG. RUNDERLAPPEN , 3,79 

500 gram MAG. VARKENSLAPPEN ...l 3,79 

t 

Heer li ik lamsvlees 

500 gram LAMSKARBONADE 1.98 

500 gram LAMSBORSTLAPPEN 1,98 

300 gram HACHEEVLEES 1,10 

500 gram LAMSBOUTLAPPEN ► 2.98 Gezond en fokker 

250 gram 
rauwe lever U,89 500 gram OSSESTAARTEN *." 1,48 

500 gram HEERLIJKE KALFSTONGEN 2,50 100 gram PEKELVLEES en 

100 gram GEBR. GEHAKT samen .99 f WOENSDAG KOOPJESDAG 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 1,70 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 4,70 

300 gram L.HACHEVLEES 0,99 

3 SLAVINKEN 0,98 

3 GELDERSE SCHIJVEN 0,98 

3 FRIKANDELLEN 1,38 

3 TARTAARTJES 1,40 

1 KILO LAMSKARBONADE 3,50 

100 gram ONTBIJTSPEK ....' 0,49 

100 gram BERLINER 0,49 Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 voor stomen • en verven 
nog slechts korte tijd .: 

■^v: ; 3-«'JR«AéEN ':■■'•' 
2 BETALEN Kerkstraat 26, Zandvoort Babyhuis 
Bussink voor kinderwagens, 
ledikantjes enz. 

WANDELWAGENS vanaf ƒ 26,95 Reitzstraat JiS Haarlem-Noord. Bij 


VAMOR Auto- 


en 


Mot 


oprijschool 


C. L. 


KOOMEN 


, Rijles 


in de nieuwste 


• 


Sunbeam Hunter 


• 


NSU prinz 1000 


• 


NSU prinz IV 


• 


Daf automatic 


• 


Opel vrachtauto 


• 


Vespa scooter 


BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 Wasbord en tobbe 
te koop! 

Ja, zó was het vroeger! 
Tegenwoordig wast de mo- 
derne huisvrouw met een 
volautomaat. Maar dan 
natuurlijk met onze 
VELO WASAUTOMAAT. 
Hij wast, terwijl u slaapt! 
Vrijblijvend inlichtingen en 
betaling in overleg. 

VELO. Zeestraat 37, 
Zandvoort, telefoon 4590 

VELO. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 VERHUUR van LADDERS 
KAMER- en ZAALSTEI- 
GERS. B. Hagen, Burg- 
wal 107, Haarlem. Telef. 
(02500) 16227. 'tmowi: 
VREUGDE mGEMAK Wij leveren alle merken 
Excelsior - Electrolux 
Holland - Electro 
Philips 

FIBMA SCHTJUJSNBUKG 

Grote Krocht 5 - Tel. 2974 
PULLOVERS en VESTEN 

Gedessineerde pullover van 
zuiver wol in groen en oker, 
ronde hals 36,— 

„GRACIL" lambswool pullover 

modern groen, V-hals 36,75 

„Shetlandwool" vest, gekleed mode! 
fully fash'oned, 

in beiqe en grijs %>'!,/ D 

Modieus herenvest, rug en mouwen als- 
mede de knopenlijsi zijn gemaakt van een 
modern breisel, de zandkleurige 
voorpand van „Tinneroy" 29,75 

Ook kunt u keus maken uit onze 

prachtige ko'lektie in Anklets en 

Pokken- 

VELOURS SWEATERS 

NU IN DE KLEUREN, bruin, groen,' blauw, 

cognac, paars en oranje 
Ronde' hals met rolkraag 

22.75 24,75 WEEKEND-SH1RTS 

in moderne kleuren en vlotte 
ruitdessins, speciaal voor 
uw fijne vrije tijd 

15,90 17,90 19,90 22,50 24,50 Er is voor U een nieuwe collectie zelf- 

binders samengesteld waaruit U keus kunt 

maken. Ze zijn er voor U in alle mogelijke 

dessins. 

„LENCRON" open weave 

Weekend-shirt, korte mouw, zelfstrijkend, 
In de nu moderne kleuren, zand en blauw 

19,90 en 21,90. 
PYJAMA'S 

Satln-feutre herenpyjama van „Kenmore" 
in de moderne streepdessins 

24,50 - 27,50 

Katoenen herenpyjama's, zéér fijne 
kwaliteiten, diverse dessins en kleuren 

18,75 - 26,75 r 
UW SPECIAALZAAK ° H ^ODE4hKWA iV «« Verbouwingsverkoop 

Tijdens de verbouwing van 

ons filiaal te Zandvoort 
gaat de verkoop normaal door. 

ZANDVOORT 

GROTE KROCHT (tijdelijk) 54. ^. HAARLEM: Grote Houtstraat 85— 8? HAARLEM N.: Rijksstraatweg 533 (Delftwijlc) 

Ged. Oude Gracht 86 IJMUIDEN: Kennemerlaan 41 
ZANDVOORT: Grote Krocht 50—32 HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 
MOBYUETTE ■ PUCH " SPRRTfl ' ZüNDflPP ■ UNION «BflP> KREIDLER .;■ HONDH Ve r stee HALTESTRAAT 18 ZANDVOORT 
RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS, ERRES, BLAUPUNKT 

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTEL.LEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voorraad! Betaling desgewenst in. overleg. CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
KOELKASTEN 
STOFZUIGERS ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU 

J. KEUR 

Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 • Was-automaten 

~„ Ziet onze showroom 
Rijschool 

Snellens 

Burg. Beeckmanstraat 22 
Telefoon 4594 

SIMCA 

en 

VW 1300 

Ook 
verhuur 
van 
VW 1300 Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PMP 

Burg. Beeckmanstraat 33- 
Telefoon 4755 
Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 

Contantzegels. 

Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 
'S Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Schildersbedrijf 
U* C. !/. (föty 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016* 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. VOOR T.V. en 

T.V. ANTENNES 

met garantie 

Antennebouw 
J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 
KRUIWAGENS MEST 
te koop a ƒ 1,50. 
Kruisiveg 13. Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf •fr AANLEG 

% OMBOUW 

*• ONDERHOUD 

•fc REPARATIE 

Wij vragen met spoed: 

CV. MONTEURS 

in bezit van rijbewijs; 

HANDLANGERS 

Aanmelden na telefonische afspraak. •fc CENTRALE VERWARMING 
■fc AARDGAS-INSTALLATIES 
•fc OLIESTOOK 

Vraag vrijblijvend advies. 

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 WELKOM 

bij het nieuwe 

informatiecentrum 

voor moderne keukens 

naar maat 

(Dagelijks open van 9 — 12.00 en van 
1.30 — 5.30 uur — óók op zaterdag) Niet alleen om te kijken 
naar de befaamde Ê&A ROSÉ 
*ïff KEUKEN (150 elementen) 

maar vooral om u voor te laten 
lichten over alle mogelijkheden 
binnen uw beschikbare ruimte 
en uw budget. 

Om u te laten adviseren bij 
mogelijke financieringsproblemen. 
Om een. indruk te krijgen — 
aan de hand van gratis bouw- 
tekening — hoe de keuken aan 
uw specifieke eisen kan voldoen, 
nog vóór u tot aankoop overgaat. 
Om met ons te praten over de 
installatiemogelijkheden (voor ons 
die van huis uit — en nóg steeds — 
bouwbedrijf zijn, uiteraard nooit 
een probleem). ; 

Kortom, u bent welkom 
met uw keukenproblemen. keukeninstaBlat iebeclrijf „Zandvoort" 

Paradijsweg 11a, Zandvoort - Telefoon (02507) 2361 VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: «'t InJUtieub» STATIONSPLEIN 13—15, tel. 3346 r A ™w&»«£&&h*^&<*^<U^rf/$^S&v^ JSrfï met een BANKSTEL, EETKAMER, 
BERGMEUBEL, SLAAPKAMER; 
SLAAPMEUBEL, SLAAPBANK, DEKENS Voordeliger dan u denkt en 
zeker voordeliger dan elders! 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 Elec. Techn. Bur. Berkhout Erkend P.E.N.-installateur 

Installaties 
Reparaties 

Onderhoud Fornuizen 
Boilers 

Wasmachines enz. KOSTVERLORENSTRAAT 72 — TELEFOON 5023 In één maand 

uw RIJBEWIJS B,E, 

Autorijschool 

K. OFFENBERG 

Telefoon 20085, Haarlem voor onderhoudswerken 
reparatie 
en alle soorten 
metselwerken 

H. VERMAAT 

Grote Krocht 35, telefoon 2784 Juwelier - Horloger 
Lansdorp Kerkstraat 33, .telefoon 2359 

Het adres voor uw gouden en zilveren 
sieraden, horloges, klokken enz. . 

Eigen reparatie-atelier HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS 

LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHANG Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig: personeel beschikbaar Hotel-Café-Restaurant 

„Delicia" 

KERKSTRAAT 16, TELEFOON 2270 

Delicia is herrezen!! 

Heeft u TROUWPLANNEN? 
KIEN AVONDEN ? 
VERGADERINGEN ? 
PARTIJEN? 

DIT ALLES KAN BIJ W. SCHOO! 

Ie klas verzorging. - Normale prijzen. 

„Delicia" 

W. SCHOO, KERKSTRAAT 16, TEL. 2270 Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Sexvice en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat NSU-auiorif schoot 
Pm Cm Laarman 

Nic. v.d. Laanstraat 5 rd. — Haarlem 
Telefoon (02500) 134 34 
HAARLEMSE 
VOORJAARSBEURS voor haar en hem VAN 2 t/m 12 MAART 

Elf dagen lentefeest- 2 weekends- mettalloze JUBILEUM 
ATTRAKTIES: Modeshow 5x daags - Sport- enCamping- 
show - „Noviteiten "-Galerij - Grote prijzen - Veel nieuws 
voor zuinig en handig huishouden - Gert en Hermien 
Timmerman - Beursorkest Tom Erich. De nieuwe sporthal is snel en eenvoudig te 'bereiken vanaf 
Stationsplein Haarlem met bus 2 of rechtstreeks station Bloe- 
mendaal via voetgangerstunnel naast de uitgang. Ruime par- 
keergelegenheid voor auto en fiets. 

Open: donderdag 2 maart en de zondagen 5 en 12 maart van 13-17 en van 
19-23 uur, overige dagen van 10-17 en 19-23 uur. Entree volw. f2.- Incl. bel., 
kinderen tot 14 jaar f 1 .- tncl. bel. Zandvoortse Courant, Achterweg 1, Zandvoort 
Zandvoorts Nieuwsblad, Kerkstraat 28 en Zeestraat 57rd, Zandvoort. 
JUBILEUMBON 

Alt tegemoetkoming In Üw reiskosten naar Haarlem bieden wij U deze 
jubileumbon aan. Bij overlegging hiervan aan Uw voorverkoopadres of 
aan de kassa's van de 25e Haarlemse Voorjaarsbeurs ontvangt U oen 
toegangsbewijs van f2,- voor tl ,50 
Deze reduktie van (0,50 geldt uitsluitend voor volwassenen. ';50ct 2 t/m 1 2 maart - Sporthal - Delftlaan - Haarlem 50ct ^ Elke iijnproever prefereert: LEFFERTS WijflCn CXt gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 67 jaargang no. 19 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 1900 DINSDAG 7 MAART 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
PosLbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Zandvoortm. versloeg V.V.iL 

j.l. zondag'met 4 — 

Onder voor de voetbalsport ideale weersomstandigheden heeft het eerste 
elftal van Zandvoortmeeuwen — een serieuze kanshebber voor het kam- 
pioenschap — afgelopen zondag op eigen terrein WA uit Amsterdam 
met 4 — geklopt. Drie minuten na het beginsignaal noteer- 
de de thuisclub het eerste doelpunt. Links- 
binnen Paap, die meters van het doel van 
de hoofdstedelingen was verwijderd, schoot 
het leer via de binnenkant van de paal 
achter de keeper. In de 15e minuut van 
de ontmoeting werd de krachtige weer- 
stand van de WA verdediging opnieuw 
gebroken door de aanvalslinie van de kust- 
bewoners. Een fraaie kopbal van Aaldert 
Stobbelaar leverde Zandvoort het tweede 
• doelpunt op. 

Vijf minuten voor het ingaan van de 
rust liet Nijkamp de doelverdediger van 
de Amsterdammers tevergeefs naar de 
bal grijpen, 3 — 0. In de laatste drie kwar- 
tier van de wedstrijd lag het tempo aan- 
zienlijk lager. Een. zelfverzekerde ZVM- 
voorhoede deed het nu wat kalmer aan. 
De aanvalslinie van de gasten zag echter 
geen kans van deze situatie een nuttig ge- 
bruik te maken. Er zat te weinig vaart 
achter de aanvallen van de voetballers uit 
de stad aan het IJ om het de verdediging 
van de thuisclub lastig te maken. 

In de 20e minuut bracht een verrassen- 
de aanval van de Voorhoede van ZVM, Acm < zei . . , Het schaakkampioenschap van de USSR is 
dit jaar gewonnen door grootmeester Stein, 
o.a. voor illustre spelers als Geiler, Tai- 
manov, Cholmov en Kortsjnoj. Tot op 
heden zijn nog slechts weinig partijen 
uit dat tournooi naar het Westen doorge- 
komen. Van een Russische corresponden- 
tieschaakrelatie kreeg ik een paar afle- 
veringen van het tournooibulletin toe- 
gezonden, waaraan ik de hieronder afge- 
drukte partij ontleen. Ik hoop in staat 
te zijn de komende wreken nog meer par- 
tijen uit het onderhavige tournooi te kun- 
nen brengen. 

GIPSLIS—SAVON Tijlis 1967 

1. e2-e4, e7-e5, 2. Pgl-f3, Pb8-c6, 3. Lfl- 
b5, a7-a6, 4. Lb5-a4, Pg8-f6, 5. 0-0, Lf8-e7, 
6. Tfl-el, b7-b5, 7. La4-b3, 0-0, 8. a2-a4 
(Een door de witspeler wel meer toege- 
paste methode om de gevaarlijke Mar- 
shall-aanval (8. c3, d5!?) te omzeilen) 
8. ...Lc8-b7 (Het is niet onwaarschijnlijk, 
dat het meer gebruikelijke 8. ...b4 hier 
toch sterker is) 9. d2-d3, d7-d6, 10. Pbl- 
c3, Pc6-a5, 11. Lb3-a2, b5-b4, 12. Pc3-e2 
(Het is belangwekkend om in het bulle- 
tin te lezen, dat de zwartspeler voor zijn 
9e, 10e en 11e zet resp. 14, 26 en 13 minu- 
ten tijd nodig had!! Blijkbaar was hij met 
de onderhavige variant niet goed op de 
hoogte. De witspeler daarentegen kon al 
zijn zetten vrijwel a tempo uitvoeren, 
want hij had de hele variant al in een 
Hongaars tournooi in 1964 tegen Pogats 
gespeeld. Pogats probeerde 12. ...b3, 13. 
cb3:,' c5 om de witte damevleugel in te 
snoeren, maar Gipslis verbrak met het 
tegen-pionoffer 14. b4! met goed spel de 
omknelling. Savon doet het anders (en 
merkwaardigerwijs heeft hij voor zijn nu 
volgende zet slechts 1 minuut bedenktijd 
nodig!), maar niet beter) 12. ...Pf6-h5, 
13. c2-c3, c7-c5, 14. c3xb4, c5xb4, 15. Lcl- 
d2, d6-d5 (Hierop was Zwarts hoop ge- 
basserd, maar de thans volgende afwik- 
keling toont aan, dat Wit in het voordeel 
is en blijft) 16. e4xd5, Db7xd5, 17. La2xd5, 
Dd8xd5, 18. Pe2-g3ü (Ofschoon geen bij- 
zonder moeilijke zet, toch wel een mooie 
ontknoping!) 

18 Ph5xg3, 19. Telxe5!, Dd5xd3 (Zwart 

probeert er nog het beste van te maken. 
Na de andere mogelijkheid 19. ...Dd8, 
20. hg3:, Lf6, 21. Te3, Lb2:, 22. Lb4: etc. 
heeft Wit nog steeds een pluspion) 20. 
Te5xe7, Pg3-f5, 21. Te7-el (Na 18 minuten 
nadenken) 21. ...Dd3-d6 (Na maar liefst 
21 min. nadenken!) 22. Tel-e4!, Tf8-e8 
(Na 12 min. nadenken) 23. Ddl-e2, Dd6-c6 
(Zwart verkeerde nu reeds in tijdnood en 
kon aan deze zet nog slechts 4 minuten 
bedenktijd besteden.) 24. Te4xe8, Ta8xeS, 
25. De2-d3 (Nu wint Wit een pion, tenzij 
Zwart de pion redt door 25. ...De4 te 
spelen) 25. ...Dc6-e4?? (En dat doet hij 
in tijdnood & tempo) Zie diagram 
waarvan de spits werd gevormd door de 
gebroeders Stobbelaar, de achterlinie van 
WA tot wanhoop. Ook de doelverdediger 
slaagde er niet in de bal, afkomstig van 
de voet van Arend Stobbelaar, tijdig weg 
te werken, 4 — 0. 

In de resterende 25 minuten toonde de 
thuisclub weinig animo verder aan de pun- 
tenvoorsprong te bouwen. WA bleek ech- 
ter niet over het aanvalswapen te be- 
schikken om het doel van keeper Mole- 
naar te bereiken. De Amsterdammers — 
die de kustbewoners eind vorig jaar had- 
den verslagen — moesten zondag met een 
nederlaag genoegen nemen. O Ranglijst: 


De stand in 


afdeling West 


, 3e 


klasse B, 


luidt: 


Zandvoortm. 


16 


8 


7 


1 


23 


43-21 


Ripperda 


16 


7 


5 


4 


19 


24-14 


HBC 


16 


7 


5 


4 


19 


32-24 


WA 


16 


7 


4 


5 


18 


23-25 


TYBB 


16 


5 


7 


4 


17 


27-24 


St. Pancratius 


15 


5 


6 


4 


16 


30-20 


VSV 


13 


5 


5 


3 


15 


20-15 


KW 


15 


4 


5 


6 


13 


22-32 


Beverwijk 


15 


5 


2 


8 


12 


26-33 


ADO '20 


15 


3 


5 


7 


11 


19-30 


Velsen 


14 


3 


4 


7 


10 


17-24 


Neerlandia 


15 


3 


3' 


9 


9 


23-41 JUBILEUM MUZIEKKAPEL 
MET CONCERT BESLOTEN 

Tot besluit van de herdenking van het 
halve eeuwfeest van de Zandvoortse Mu- 
ziekkapel, concerteerde de kapel zaterdag- 
avond in de grote zaal van cafe-restau- 
rant Zomerlust aan de Kosterstraat. In 
zijn inleiding heette voorzitter de Haas de 
aanwezigen en in het bijzonder de leden 
van het Zandvoortse gemeentebesuur, har- 
telijk w.elkom. Hierna vond de huldi- 
diging plaats van de heren Corn. Beek- 
huis en V. J. van Petegen. Eerstgenoemde 
is vanaf de oprichting lid van de Muziek- 
kapel en bekleedde tal van bestuursfunc- 
ties. Beide heren ontvingen uit handen van 
de voorzitter een gouden herinnerings- 
speld. 

Tot aan de pauze vertolkte de kapel 
o. 1. v. dirigent Jac. Wildschut klassieke 
en moderne composities. Aan het concert 
ging een pittige roffel vooraf van het 
tamboerkorps. Na de pauze volgde het 
optreden van conferencier Bob Scholte, 
vocaliste Truce Speijck en pianist Gilles 
Pirotte. De avond werd besloten met een 
bal, waaraan het ensemble van Ed. Wil- 
liams muzikale medewerking verleende. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

^sturant 'DJEMP&L' 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 RAKET VERDWEEN TIJDENS 
DEMONSTRATIE IN DUJNREEP 

Zaterdagmorgen werd door het station 
Zandvoort van de Koninklijke Noord- en 
Zuidhollandse Reddingmaatschappij aan 
het strand een demonstratie gegeven met 
het z.g.n. „Wipper-toestel". Met dit toe- 
stel worden de opvarenden van een voor 
de kust in nood verkerend schip via een 
aan een zware kabel bevestigde „mand" 
of „broek" naar de wal gebracht. 

Er trad bij de demonstratie — waar- 
voor een grote publieke belangstelling be- 
stond — letterlijk en figuurlijk een kink 
in de kabel op toen de afgevuurde raket, 
waaraan de lijn is bevestigd die de eerste 
verbinding tussen schip en wal tot stand 
moet hrengen, inplaats over het geïmpro- 
viseerde doel te schieten achter de duin- 
reep verdween. Een nader onderzoek 
bracht aan het licht dat een klein defect 
tussen raket en bevestigingskabel de oor- 
zaak van de wijziging van de koers was. 
Na een korte beraadslaging besloot men 
geen tweede raket af te vuren en werd 
de verbinding met „het schip" door mid- 
del van mankracht tot stand gebracht. 

De demonstratie werd o.m. bijgewoond 
door burgemeester A. Nawijn, die reeds 
eerder blijk gaf van zijn belangstelling 
voor het werk van de KNZHRM in Zand- 
voort. 

BOUWEN IN ZANDVOORT 

In de afgelopen maand kwamen in de bad- 
plaats zes woningen gereed en werd met 
de bouw van elf woonhuizen een begin 
gemaakt. Er zijn momenteel nog 130 wo- 
ningen in aanbouw. 

RAAD OP 11 APRIL BIJEEN 

In verband met het paasweekeinde op 
26 en 27 maart a.s. is de voor 28 maart 
d.a.v. vastgestelde openbare bijeenkomst 
van de Zandvoortse gemeenteraad ver- 
schoven naar dinsdag 11 april a.s. De 
daarna volgende vergadering van de 
vroedschap vindt plaats op dinsdag 30 
mei. Er zal een extra vergadering worden 
uitgeschreven, wanneer zaken aan de orde 
komen, waarvan de behandeling niet kan 
worden uitgesteld. INFORMEEL GESPREK 

De voorzitter van de Zandvoortse ge- 
meenteraad, burgemeester A. Nawijn, 
heeft voor hedenavond 'dê voorzitters van 
de zeven raadsfracties uitgenodigd voor 
een gedachtenwisseling over diverse aspec- 
ten van het gemeentebeleid. Het gesprek, 
dat een strikt informeel karakter zal dra- 
gen, vindt plaats in het raadhuis. 

D 
Tegen een vrijblijvend gesprek tussen de 
voorzitter van het college van b. en w. en 
de fractievoorzitters van de in de gemeen- 
teraad vertegenwoordigde "partijen behoeft, 
menen wij, geen beswaar te bestaan. Het 
kan zelfs bijzonder nuttig zijn diverse 
vraagstukken en problemen eens met el- 
kaar door te praten. De gesprekpartners 
zouden er echter goed aan doen na afloop 
van de bijeenkomst een communiqué acm 
de vertegenwoordigers van de pers te ver- 
strekken. Door middel van de kranten kan 
het publiek in de badplaats dan op de 
hoogte worden gesteld welke voor de ge- 
meente belangrijke zaken aan de orde zijn 
gekomen. VERGADERKALENDER 
MAART EN APRIL 1967 

7 maart — VVD, afd. Zandvoort, ledenver- 
gadering', Gemeenschapshuis. 

9 maart — St. Nicolaas Onderwijzers Co- 
mité, 16.15 uur, Gemeenschapshuis. 

9 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, bijeenkomst. 10.30 uur, Ge- 
meenschapshuis. 

9 maart — Schietver. „De Vrijheid", Ge- 
meenschapshuis. 

10 maart — Alg. Bond Ambtenaren, leden- 
vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 maart — Reserve Gem. Politie, lezing, 
Gemeenschapshuis. 

11 maart — YOKA, Esplanade. 

14 maart — Gymnastiekver. „O.S.S.", le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

17 maart — Zandvoortse Brandweer, kien- 
avond, Zomerlust. 

17 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, viering 15-jarig bestaan, Ge- 
meenschapshuis. 

17 maart — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing, Gemeenschapshuis. 

18 maart — YOKA, Esplanade. 

18 maart — „Zwarte Bende" (prs. Zandv. 
brandstoffenhandel), feestavond, Zomer- 
lust. 

20 maart — Gemeente Zandvoort, begroe- 
tingsavond nieuwe inwoners, Raadhuis. 

21 maart — Auto-Motorclub Zandvoort, 
kienavond, Zomerlust. 

21 maart — Ned. Ver. v. Huisvrouwen.af- 
deling Zandvoort, show gebruiksartike- 
len, 14 uur, Gemeenschapshuis. 

23 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, bijeenkomst om 10.30 uur, 
Gemeenschapshuis. 

31 maart — Ned. Reisvereniging, film, Ge- 
meenschapshuis. 

31 maart — VARA, ledenvergadering en 
kienavond, Gemeenschapshuis. 

1 april — Zandv. Folklore Ver. ,De Wurf", 
feestavond, Zomerlust. 

2 april — Operettever. „Jong Zandvoort", 
operette, Zomerlust. 

5 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

6 april — Humanistisch Verbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

8 april — Toneelver. „Wim Hildering", to- 
neel, Zomerlust. 

11 april — Raadsvergadering, Raadhuis. 

12 april — Ned. Ver. v. Huisvr. afd. Zand- 
voort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

15 april — Toneelver. „Sandevoerde', to- 
neel, Zomerlust. 

19 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

21 april — Autosportver. „Sandevoerde", 
feestavond en film, Gemeenschapshuis. 

26 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwenver 
afd. Zandvoort, schoonheidscursus, Ge- 
meenschapshuis. 

BEZOEK AAN MUSICAL 

Leden van de personeelsvereniging van 
ambtenaren zullen op donderdag 23 maart 
a.s. in Carré in Amsterdam een voorstel- 
ling bijwonen van de musical „Anatevka". 

BESTUURSMUTATIES 
NED. REISVERENIGING 

In het bestuur van de afd. Zandvoort van 
de Ned. Reisvereniging hebben enkele 
mutaties plaats gevonden. Het is thans 
als volgt samengesteld: voorzitter, de heer 
J. Hogendoorn; secretaresse, mevr. C. J. 
Dees-van Hemerd en penningmeester, de 
heer P. G. Rutte. V^aag- maew gemsi 

Maak het niet te moeilijk Vandaag moet ,,de vragende mens" maar een kabinet. Laat prof. Zijlstra maar 

weer eens aan z'n trekken komen, vind schuiven. Het is duidelijk dat hij niet kan 

ik. Er zijn onderwerpen van allerlei aard, blijven soebatten. Eens komt de tijd, en- 

die soms smekend en aarzelend, maar ook fin, dat klinkt wat ouderwets, want die 

bars en onontkoombaar onder mijn aan- tijd is er eigenlijk al. dacht 
maar: worden geschoven. Luistert u De heer H. v.d. N.: U acht het een veeg 
teken dat de nederlandse wegenbouw 
slechts rekening houdt met het zich steeds 
uitbreidende autopark. Straks, zegt u, zul- 
len er alleen maar wegen en auo's zijn. 

Inderdaad, u vindt mij aan uw zijde. 
Wat u echter een „veeg teken" noemt, 
kenschets ik als een nationale schande. 
Men kijkt hier niet verder dat de neus, 
c.q. weg lang is. Het duurt niet lang De heer W.v.d.D.: Ajax zal er goed 
aan doen morgen van Dukla te winnen. 
Anders is de thuiskomst niet al te prettig. 
U kent immers de mentaliteit van een 
massa, die abrupt uit z'n dromen wordt 
losgerukt? Mocht men verliezen, dan zou 
ik sport-asyl aanvragen bij de Tsjechen. 
Voor de leeuwen geworpen te worden is 
nog geen mens goed bekomen. 

Mej. O.O.F.: Waarom zo opstandig? U 
spreekt op uw zestiende jaar reeds van 
een ver achter u liggende jeugdliefde. 26. Tal-el! en Zwart gaf op! 

Een oud grapje, maar toch altijd weer 
aardig om te zien. 
Correspondentie aan A. C. v. d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem. meer of mensen, die geen auto hebben Bent u nou zo tuk op misverstanden? Ge 

en zich toch willen verplaatsen (wat best loof maar niet dat „Schotse huwelijken" 

eens mogelijk moet geacht worden) be- dè oplossing zijn voor alle problemen. Dat 

wegen zich als voorwereldlijke dieren door jongetje van je lijkt me nogal een kneus. 

de propvolle maatschappij. Heus, de een En dat wreekt zich vroeg of nog vroe- 

zal de ander vreemd aanstaren, want gcr. 

rechtop lopende individuen zullen dan een „ , „ , „« , 

angstaanjagende aanblik zijn. , ? e h f er z - A - ?\ K "\ Ik !L eb de lndruk 

dat u 't verkeerd bekijkt. Er mag geen 

Mevr. K.K.-de R.: Met een beetje be- sprake zijn van echtbreuk als uw echt- 
hoorlijke zomer, die we onderhand wel genote zo nu en clan een poosje naar haar 
verdiend hebben, is er geen enkel be- moeder wil. Uit de toon van uw brief 
zwaar tegen de mini-mode. We moeien maak ik op dal zij in een noodsituatie 
wel rekening houden met een plotseling verkeert, telkens wanneer zij haar moe- 
einde van deze speelse gril. Het klinkt der bezoekt. Doet u maar eens wat wa- wel paradoxaal, maajr 'dan zullen de 
meeste dametjes in hun hemd staan. 

De heer A.U.: Zeker ben ik het met 
u eens. Het duurt lang, langer dan ver- ter in uw wijn, dan hebt u geen kind aan 
uw vrouw. A propos, waarom gaat u niet 
eens een weekeinde naar uw vader? 

Mevr. L.F.-v.H.: Nee, zeker niet! Uw wacht werd, vergeet u niet dat wij in on- zoon is fout. Maar toch begint u er niets 
ze geperfectioneerde samenleving recht tegen, dat geef ik u op een briefje. Hij 
op het meeste hebben. Dit geldt ook voor wil een leidinggevende positie in de maat- schappij, maar verbeeldt zich dat hij te 
goed is voor deze wereld. Moedig hem wat 
aan in plaats van hem af te breken. Nou, 
nou. Ga er maar aan staan. Wil u wel ge- 
loven dat ik soms blij ben vrijgezel te 
zijn ? 

Mej. T. de B.: Het verliefd zijn op een le- 
raar is een achterhaald begrip. Doe maar 
je uiterste best op school. Die man geeft 
z'n vrouw toch niet op voor z'n wurm. Je 
moet het zelf weten, maar als ik in jouw 
schoenen stond, kocht ik pantoffels. 

De heer H.H.K.: Ja, is me ook opgeval- 
len. Ei is de laatste keer in de gemeen- 
teraad niet over de pier gesproken. Ik 
heb voor u geïnfonneerd. Laten ze er nou 
niet aan gedacht hebben! 

De heer B.L.G.: In het begin heeft die 
meneer wat moeite gehad met z'n slot- 
tekst, maar laler kon hij feilloos en zon- 
der hulp van een souffleur „Dag vogels, 
dag bloemen, dag kinderen" zeggen. 

Mevr. Y. v.d.B-v.D.: U bent te bitter, 
mevrouw. Ik vind dat wij een behoorlijke 
regering gaan krijgen. U Iaat zich te veel 
leiden door uw emoties. De emancipatie 
van de vrouw strekt zich niet uit tot het 
wurgen van politici, die bij u niet popu- 
lair zijn. We zouden op den duur geen 
mens overhouden die een portefeuille wil. 

De heer E. Gr.: Nee hoor, ik ben niet 
van plan mij te mengen in het gekrakeel 
over de lange haren. Het is niet helemaal 
eerlijk mij daar voor te spannen, want 
ik ben m'n wilde haren al wat aan het 
kwijt raken. Ga maar een deurtje ver- 
der, er zijn genoeg jongelui, die hun ge- 
zicht laten zien. Op verzoek. 

Mevr. L.V.-H.: Arbeid voor de gehuwde 
vrouw is prachtig. Maar het moet geen 
geklep met de zoon van de baas worden. 
Daar betaalt z'n vader u niet voor. 

Voor allen: Blijft hopen op betere tijden, 
vrienden. Als de tekenen niet bedriegen... 

BARTJE LEZING VAN NATUURWACHT 

Op uitnodiging van de Natuurwacht Zuid- 
Kennemerland spreekt op donderdag 9 
maart in de aula van de A. H. Gerhard- 
school te Haarlem — hoek Raaks-Zijlvest 
— de heer G. K. O van Tienhoven uit 
Amsterdam over „Vogels en andere dieren 
in Nederland". Inleider zal zijn causerie 
illustreren met dia's. 

JAARVERGADERING ABVA 

De afdeling Zandvoort van de Algemene 
Bond van Ambtenaren belegt op vrijdag 
10 maart a.s. do algemene ledenvergade- 
ïing 1967 in het Gemeenschapshuis. Aan 
de beurt van aftreden zijn bestuursleden 
R. Korver, D. Heijenen, A. J. van der 
Reijden en Jb. Bos. Van dit viertal stelt 
alleen de heer Bos zich niet herkiesbaar. 
Tijdens de bijeenkomst zal de heer G. 
Zwemmer, een kwart eeuw lid van het 
NVV, door de districtbestuurder, de heer 
C. W. Franken, worden gehuldigd. De ver- 
gadering wordt besloten met een film- 
voorstelling. ONGEVAL OP CIRCUIT 

Waarschijnlijk tengevolge van het rijden 
met een te hoge snelheid sloeg afgelopen 
zondag op het circuit een Franse sport- 
wagen over de kop. Beide inzittenden — 
20 en 21 jaar oud — werden op advies van 
een arts voor nader medisch onderzoek 
naar een Haarlems ziekenhuis overge- 
bracht 

SPAARCIJFERS RPS 
FEBRUARI 1967 

De netto-besparingen zijn bij de Rijks- 
postspaarbank in februari 1967 lager ge- 
weest dan in de overeenkomstige maand 
van 1966, t.w. 21,6 miljoen tegen 29,7 in 
1966. 

In februari jl. werd ingelegd 121,3 mil- 
joen (115,8 miljoen in februari 1966) en 
opgenomen 99,7 miljoen (86,1 miljoen in 
februari 1966). 

Het inleggerstegoed uit. februari 1967 
bedroeg 4528,3 miljoen tegen 4254,7 mil- 
joen uit. febrauri 1966. 

Zandvoortse Bridgeclub 

In de A-lijn heeft na de tweede wedstrijd 
van de vierde competitie het dameskoppel 
Berrier-Hagen de leiding met 112.04 %. 
Het koppel Heldoorn-Stor volgt met 1,04% 
achterstand op de tweede plaats. 

In de B-lijn bezet dameskoppel Brossois- 
v. Dartelen de eerste plaats met 173,21%. 
Het dameskoppel de Jong-van Praag is 
tweede met 111.31%. 

In de C-lijn heeft het dameskoppel Berg- 
hoff-van der Werff met 112,04% de lei- 
ding. Het koppel Reijer-de Wit volgt hier 
met 110,46%. 

Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Uitslagen zaterdag 4 maart: 

SMS 2— Zandvoortm. 2 2—0 

Zandvoortm. 4 — Odin 5 1 — 6 

Adspirantcn: 

DCO a — Zandvoortm. a — 1 

Zandvoortm. b — O. Gezellen b 2 — 3 
Zandvoortm. c — Bloemendaal b 5 — 1 

Zandvoortm. g — Haarlem h 6 — 

Zandvoortm. h— RCH g 4 — 1 

Pupillen: 

O. Gezellen a — Zandvoortm. a 2 — 

O. Gezellen b — Zandvoortm. b 2 — 

Zandvoortm. d— RCH f 5—0 

Uitslagen zondag 5 maart: 

Zandvoortm. — WA 4 — 

RKAFC 2— Zandvoortm. 2 1 — 1 

Zandvoortm. 3— DCO 2 4—4 

Halfweg 3 — Zandvoortm. 4 3 — 4 

Zandvoortm. 5— SVY 2 2—0 

Van Nispen 3 — Zandvoortm. 7 — 2 

TZB 4— Zandvoortm. 8 7—3 

Alliance 4 — Zandvoortm. 10 1 — 3 

Junioren: 

Zandvoortm. a— RCH a 2—3 

Zandvoortm. b— TYBB 1) 7 — 4 

Zandvoortm. d— HFC e 4—5 
□ 

Afdeling Handbal 

TJitslagcn zaterdag 1/ maart 

Meisjes: 

HBC 2 — Zandvoortm. 3 1 — 2 

RAP — Zandvoortm. 2 2 — 4 

Halfweg — Zandvoortm. 3 1 — 9 

Zandvoortm. — Blinkert. 7 — 7 

Zandvoortm. — Odin 8 — 4 

Uitslagen zondag 5 maart 

Dames: 

JEV 2 — Zandvoortm. 1 — S 

Dames jun.: 

ADO 2 — Zandvoortm. 8—3 

Heren jun.: 

AVA — Zandvoortm. 10— 10 Gymnastiekvereniging „O.S.S.'" 

Tijdens de afgelopen week gehouden ryth- 
mische les voor dames reikte oud-burgcr- 
meester, mi. H. M. van Fenema, de door 
hem beschikbaar gestelde wisselbeker uit 
aan de turnkampioene 1966 van O.S.S. 
Mej. M. v. Keule. 

Na een welkomstwoord door voorzitter 
J. H. B. Brink, hield mr. v. Fenema een 
toespraak, waarin hij o.m. de herdenking 
van het 50 en 60-jarig bestaan van de 
vereniging met de buitenlandsche deelna- 
me in herinnering bracht. 

□ 
Afd. volleybal: 

Voor de competitie zijn in de W. Ger- 
tenbachschool voor Woensdagavond 8 
maart vastgesteld de wedstrijden: 
Dames: 

OSS-PWN 8 uur 

OSS 2-OVRA 4 9 uur 

K.J.C. „Noord" 

De stand in do cometitio van de maand 
maart luidt al volgt: 1. Mevr. Stokman 
6146; 2. W. Bakkenhoven 5108; 3. C. Mo- 
lenaar 5074; 4. Mevr. Koper 49S6. 
1 

B 

9 Donderda 
9 maar 
OPE p 
1 

I 
1 
SUPERMARKT 

Winkeibaan 

(Burg. Engellb@E*fsst8*aaf 

baj Boaa^es Palace) i 
I 

I 
I 

I 

H 

I Grootse 
openingsstunt 

Bij aankoop van fiö gulden 

aan boodschappen 

HElL POND (500 gram) 

HAASKARBONADE 

voor slechts Sf il cent 

Deze aanbieding geldt uitsluitend voor de 3 eerste openingsdagen 

(9, 10, en 11 maart) Let op uw brievenbus, want daarin vindt u 
morgen de VIVO-folder met zeer voordelige 

0PENIN6SAANBIEDINGEN! B VIVO 1 

I 
I 
I B B H 

B Friese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip Schoudertcaxbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been 500 gram 2.18 

500 gram 3.98 

500 gram 1.68 

500 gram 1.78 Rundvlees Biefstuk 

Dikke riblappen 

Lende- of bieflappen 

Rosbief 250 gram 2.25 

500 gram 3.18 

500 gram 3.48 

500 gram 3.58 Onze specialiteit Heerlijke schnitzels 100 gram 0.98 Vleeswaren 

100 gram ) 

gekookte lever f QO 

100 gr. osseworst 100 gram 

gekookte lever ' QQ 

100 gr. ontbijtspek 3 pakjes 
margarine 69 

Kleine Krocht 1 
u Ui SPOED. Zoek voor buitenl. 
gastarbeider NETTE ZIT- 
SLAAPK., beleefd betrouw- 
baar, eigen ervaring. Pr. in 
overleg. Liefst m. gebr. v. 
keuk., in rustig gezin. Br. 
nr. 1903. Dame b.z.a. om i.d. avond- 
uren op KINDEREN TE 
PASSEN! Nieuwstraat 6. 
na 5 uur s 'avonds. Te koop gevr. KLASSIEK 
GROOT BANKSTEL i.g.st. 
Br. m. prijsopg. en kleur 
ond. nr. 1902 bur. Z.Crt. Aang. z.g.a.n. BOX met 
vlonder. Telefoon 2948. HUISH. HULP gevr., enk. 
ocht. p.w. Sav. Lohman- 
straat 1. Telefoon 4023. Gevr. zo sp. mog. een NET 
MEISJE, prett. werkkring, 
huiselijk verkeer. Het Bloe- 
menhuis A. H. v.d. Meij, 
Haltestraat 65, tel. 2060. Ter overn. uitneemb. Mut- 
saerts KINDERWAGEN m. 
matr., kleur donkerbl./wit, 
i.z.g.st. ƒ 90,-, alsmede een 
prima rechtstik TRAP- 
NAAIMACHINE merk Hus- 
qvarne, inzinkb., m. vele 
accessoires, ƒ 75, — . Telef. 
3811, Vinkenstraat 9. Jongechtp. z. kind,, b.b.h.h. 
zoekt 

woonruimte 

Wie kan ons helpen? Br. 
nr. 1703 of telef. 4207. Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 11 maart, 

8 uur 

De Haagsche Comedie 

„Voorjaars- 
ontwaken" 

Zondag 12 maart, 8 uur 
De Haagsche Comedie 

„Lied in de 
schemering" 

Woensdag 15 maart, 

8 uur 

De Haagsche Comedie 

(ab. D.) 

„Lied in de 
schemering" 

Donderdag 16 maart, 
8 uur 

„Fiësta Gitana" 

Pr. ƒ 2,75— ƒ 9,00 

Vrijdag 17 maart, 8 uur 
Nieuw Rott. Toneel 

„Oom Wanja" 

Pr. der pi. (tenzij an- 
ders vermeld) v. ƒ 1,75 
tot ƒ 7,50 (a.i.) Coup. 
geldig. Plaatsbespr. 2 
dg. tevoren van 10 tot 
15 uur. Tel. na 12 uur 
(02500) 10189. MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotlieek 
Aanwinsten ter inzage 

Romans. 

Capote - In koelen bloede. 1965. 

Garsijn - De palm die door het dak 

breekt. 1966. 
Gulik - De nacht van de tijger. 1966 (det.) 
Meijermans - Kamertjeszonde. 1966. 
Hollander - Mijn vallei in Frankrijk. 1966. 
Irving. De 38e verdieping. 1965. 
Leeuwen - Een vreemdeling op aarde. '66. 
Marijnissen - De duiven van Dubrov- 

nik. 1966. 
Martens - Die wunderbare und spannende 
Geschichte des Herrn Blau. 1965. 
Duncan - My friends the Mrs. Millcrs. '65 
Ford - The town cried murder. 1963. 
Husson - Le cheval d'Herbeleau. 1965. 

OntxoikUeHngslectuur 

Eerghe - De hedendaagse Chinese letter- 
kunde. 1966. Chorus - Zuigeling en kleuter. 1966. 
Drie miljoen Noordhollanders. 1966. 
Groot - Spelenderwijs Latijn. 1966. 
Hana - Van dier en land, water en 

plant. 1966. 
Kosch - Wat vind ik daar? 1966. 
Industrieel bouwen. Jaargang 1964-1965. 
Nieuwe katechismus. 1966. 
Rosier - Ik zocht Gods afwezigheid, deel 

1. 1956. 
Scherphuis - Welk mineraal is dat? 1966. 

Snijders - Kleine kinderen worden groot. 

1966 
Steussy - De Jordaan. 1966. 
Szmaglewska - Rook boven Birkenau. '64. 
Teengs - Italiaans in het dagelijks leven. 

1966. 
Vanderschaeghe - Stefan Andres. 1962. 
Wijngaards - Kunst, kunstenaars en 

kunstwaarderingen, deel 3. 1964. 
Zambia. 1966. 
Zonneveld. De levende aarde. 1966. ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den vei'zonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië m.s. „Cap San Diego", 8 maart 
Canada: ma „Tindefjell" 8 maart 
Chili: ms „Ganymedes", 7 maart 
Ned. Antillen: ms „Ammon", 7 maart. 
Suriname: ms „SoGrates", 8 maart 
Verenigde Staten van Amerkia: ss „Maas- 
dam, 8 maart; ss „American Rover" 9-3 
Rep. Z.- Afrika m.i.v. Z.-W.-Afrika: 
ms „Randfontein", 7 maart. 

Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven de postkan- 
toren. Steunt Onze Stunt Bewaar voor ons al Uw oud papier en vodden 

OP ZATERDAG 11 EN 18 MAART HALEN WIJ ALLES 

bij ü weg en rekenen op enorme hoeveelheden!! 

Namens het Comité: Uw Verkenners 'S 

ELSLAGERIJEN 

Ook deze week grote afslag kalfsvlees Prachtige lappen 
Fricando, stukje of lapjes 
Heerlijk kalfsgehakt 
Heerlijke saucijzen . Rauwe varkenslever om te 
koken of te bakken 500 gram «SatJo 
500 gram 2 a 48 
500 gram 1.50 
per kilo ZaOO 
250 gram 0*89 (Dinsdag, woensdag en donderdag) : varkensgehakt 500 gram 1,40 per kilo 2.50 

Haltestraat 30 — Telefoon 2175 Flink meisje 

gevr. van half 9 tot 1 uur, 
hoog loon. Tevens flinke 

werkster 

voor maand, en vrijd, ƒ 4,- 
per uur. Mevr. Bekenkamp, 
Thorbeckestr. 37, tel. 2904 NETTE HULP b.z.a. 
ƒ 3,50 p.u. Brieven onder 
nr. 1905 bur. Z.Crt. NETTE HULP b.z.a. liefst 
in winkel, genegen ook de 
zaak schoon te houden en 
in de huish. te helpen. Ook 
voor nood. Brieven onder 
nr. 1904 bur. Z.Crt. Te koop: goed onderhouden 
Gotisch EETK. AMEU- 
BLEMENT. Tel. 2843. 
HAARLEM 

Kerkstraat 26 *^**^**g^"*M^ - N^ Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij Achterweg 1 BELANGRIJKE MEDEDELING! 

TIENERSQOS „DE TOSS" 
DE BALAVOND VAN 12 MAART 

gaat NIET door Fl A PRESTO JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 

Vraag 
monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

* 

deskundig personeel beschikbaar 
Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- ' 

keer, kiosk Raadhuisplein 
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 

Van Lennepweg 7Srood 
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 

voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 

service-dealer 
2071 Borlagebedrijf C. Waaning, Kostver- 

lorenstraat 68 
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 

en Stationsplein 
2525 W. Schouten, centrale verwarming, 

oliehaarden, gasforn., wasautoxnaten 
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 
2912 Hoteï-Restaurant „Sonnehoeck", 

Dr. Smitstraat 5. 
(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 

H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 
(02500) 63376 P. Houssart, Singer Maat' 

schappij, Zaanenstraat 125, Haarlem 
(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 

& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 
2176 N.H. verg. ,^Het Groene Kruis, secr. 

P. W. Wels. 
2720 Zuster 8. Molenaar-de Wilde 
2382 Zuster E. Reitsma 
2135 Gertenbaclis Drukkerij, Zandvoortse 

Courant, Achterweg 1 67e jaargang no. 20 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgericht in 190Q VRIJDAG 10 MAART 1967 Z AM D YO RTS 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong BIJNA 40.000 WONINGEN 

zonder bewoners in ons land Het Centrale Bureau voor de Statistiek heeft in alle Nederlandse gemeenten een 
onderzoek ingesteld naar het aantal woningen dat op 1 oktober 1966 leegstond. 
Het totale aantal leegstaande woningen in Nederland was 51.300. Hierbij waren 
11.800 woningen, welke ongeschikt zijn voor toewijzing aan woninggegadigden. De 
werkelijke reserve aan leegstaande woningen bedroeg dus 39.500 of 1,2 percent van de 
op 1 oktober beschikbare voorraad van 3.325.000 woningen. De woningsreserve bestond uit bijna 8.400 
nieuwe woningen en ruim 31.100 oude. 
Hiervan was 79 percent langer of korter 
bewoond geweest. Ruim 21 percent moet 
nog voor de eerste keer worden betrokken. 

Van. de totale reserve aan leegstaande 
woningen stond ruim 25 percent korter 
dan een maand leeg, bijna 35 percent, 
één tot vier maanden en ruim 40 percent, 
vier maanden of langer. Ongeveer 10300 
woningen stonden langer dan een halfjaar 
onbewoond. Daarbij waren ook dienstwo- 
ningen die leegstonden wegens nog niet 
vervulde vakatures, bedrijfswoningen, wel- 
ke minder vlot van de hand gaan dan ge- 
wone woningen, woningen die leegstonden 
wegens verbouwinng, verbeterig of split- 
sing of door erfeniskwesties of beschadi- 
ging door brand en dergelijke. Het waren 
niet uitsluitend woningen, die vanwege 
de prijs of de ligging moeilijk verkoopbaar 
of verhuurbaar zijn. 

Het aantal nieuwe woningen, dat wèl 
om laatstgenoemde redenen reeds langere 
tijd leegstaat, is te schatten op 2900 tot 
5800 .De reserve aan leegstaande wonin- 
gen per 1 oktober was in 36 van de 942 
Nederlandse gemeenten gelijk aan het ge- 
middelde van 1,2 percent. In 546 gemeen- 
ten bleek de reserve beneden dit gemiddeld 
de te blijven. In 360 gemeenten was het 
boven het gemiddelde. 

Voor het goed functioneren van de wo- 
ningmarkt dient de reserve aan leegstaan- 
de woningen te variëren tussen 1 percent 
voor kleinere gemeenten (met overwegend 
huurwoningen), uit de per gemeente be- 
schikbare reserve percentages is af te lei- 
den, dat in bijna vierhonderd (ruim veertig 
percent) van alle Nederlandse gemeenten 
de woningnood, althans in kwantitatieve 
zin, waarschijnlijk tot 't verleden behoort. 
In deze 400 gemeenten woont echter 
slechts 24,3 percent van de totale Neder- 
landse bevolking. Het zijn gemeenten in de 
drie noordelijke provincies, in het noord- 
westen en midden van Overijssel, in de 
kop van Noord-Holland en in het gebied 
tusSen de grote rivieren. In Zeeland blij- 
ven centraal Noord-Beveland en enige ge- 
meenten in Zeeuws-Vlaanderen een uit- 
zondering vormen. Voorts is er geen wo- OUDERAVONDEN BEATRIX- 
SCHOOL 

,Op donderdag 2 en maandag 6 maart j.1. 
organiseerde de oudercommissie van de 
Beatrixschool aan de dr. Jac. P. Thijsse- 
weg bijeenkomsten voor de ouders van de 
scholieren. De bijeenkomsten werden, aan- 
gezien de aula van de Beatrixschool mo- 
menteel als leslokaal in gebruik is, gehou- 
den in de aula van de Chr. Ulo aan de 
Sophiaweg. 

In zijn begroetingswoord noemde het 
hoofd der school, de heer A. L. Moll, het 
bijzonder verheugend dat zoveel ouders 
aan de uitnodiging de avond bij te wonen 
gevolg hadden gegeven. Hierin komt, zo 
meende hij, het vertrouwen van de ouders 
in de leiding van de school tot uiting. Spre- 
ker bracht de oudercommissie dank voor 
de aan de school geschonken pick-up-in- 
stallatie t.b.v. het zangonderricht aan de 
kinderen. Hierna werd door de leerlingen 
een programma van voordrachten en 
schetsjes op vlotte wijze over het voet- 
licht gebracht. Ouders, onderwijzend per- 
soneel en scholieren kunnen dan ook op 
geslaagde ouderavonden terugzien. 

Eind juni zal ter afsluiting van het 
cursusjaar in het duinterrein achter de 
Beatrixschool een openluchtvoorstelling 
worden georganiseerd. 

R.K. COMITÉ ORGANISEERT 
ACTIE 

Een onlangs door enkele r.k. ingezetenen 
gevormd comité t.b.v. de bouw van een 
nieuw priesterkoor in de parochiekerk St. 
Agatha aan de Grote Krocht, houdt op de 
zaterdagen 11 en 18 maart een groot- 
scheepse oud papier en voddenaktie. Op 
noemde data zal een legertje verkenners 
en vrijwilligers op pad gaan om kranten 
enz. huis-aan-huis in te zamelen. Voor het 
afhalen van grote voorraden oude kranten, 
tijdschriften e.d. kan men de navolgende 
tel.-nrs bellen: 4912, 5023, 3451 en 2876. Heden geopend: 

BAR- DANCING 

"ESTORIL" 

DR. J. METZGERSTRAAT 48 

Zandvoort 

Wij bieden: luxe bar en interieur. 

verlicht glazen dansvloer. 

ORKEST „THE CALDONIANS" 
Géén entree - Populaire prijzen 
Dagelijks geopend vanaf 20 uur ningnood in enige verspreid liggende klei- 
nere gebieden in Noord-Branbant en in 
Midden- en Zuid-Limburg. 

Het leegstaan van woningen is 't laat- 
ste jaar zeer sterk toegenomen. Tegenover 
een gemiddelde jaarlijkse toeneming van 
de woningreserve met 2100 woningen ge- 
durende de periode '56-'64 staat een toene- 
ming met 3100 voor 1965 en met 7500 
voor 1966. Toch blijft de reserve van 
39.500 woningen per 1 oktober 1966 nog 
duidelijk beneden het niveau, dat voor het 
goed functioneren van de woningmarkt 
als wenselijk wordt aanvaard en dat be- 
rekend is op minimaal 60.000. BOUW VAN ZEVEN 
WONINGEN 

In opdracht van het Bouwvonds van Ned. 
Gemeenten zal binenkort een begin wor- 
den gemaakt met de bouw van zeven wo- 
ningen gelegen aan de Matthijs Molenaar- 
straat en Cornelis van der Werffstraat 
in Zandvoort zuid r oost. De woningen zul- 
len worden gebouwd door een aannemers- 
bedrijf uit Nieuw-Vennep. PAASSALON FOTOKRING 

Op 25, 26 en 27 maart a.s. organiseert het 
bestuur van de Fotokring „Zandvoort" in 
de zalen van het Gemeenschapshuis aan 
het Schoolplein de jaarlijkse paassalon 
met werk van de leden. , De expositie, ge- 
titeld „Kijken en zien", is kosteloos voor 
het publiek toegankelijk en op genoemde 
dagen geopend van 11 — 18 uur en van 
19.30 — 22 uur: Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4 — 

Restaurant ^OJEMPOL 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 \/e<iltie><zihqAkab&k Vakantieplannen worden gemaakt 

Vakantieproblemen dienen zich aan 

De dagen „lengen". De zon wint aan kracht. 
Vakantieplannen worden gemaakt, vakantieproblemen dienen 
zich aan. 

Over enkele van deze problemen, die een ieder raken, hebben 
wij een vraaggesprek gehad met de heer J Swart, sedert 1958 
direkteur van de Stichting Recreatie, landelijk contactcentrum 
voor openlucht recreatie, vakantiebesteding en natuurbehoud, 
te Den Haag. Één juli knalt onhoorbaar het startschot. 
Dan begint de Grote Trek naar de vakan- 
tieoorden. De bouwvakkers voorop, in hun 
stroom het personeel der aanverwante be- 
drijven meezuigend. Miljoenen gaan die 
zaterdag op pad, want de kinderen hoe- 
ven tot 12 augustus niet meer naar school. 
Van 1 juli tot 12 augustus hebben vakantie- 
gangers bezit van de voor hen bestemde 
oorden genomen! Het is overal dan vol. 
Meer dan vol. 

Hoeveel mensen zijn er nu globaal die 
niet op die vakantieperiode zijn aangewe- 
zen en wat hunnen die het beste doen? 

Globaal geteld, is een kwart van de Ne- 
derlanders niet gebonden aan de school- 
vakanties en dergelijke. Die pak-weg drie 
miljoenen kunnen dus vrij kiezen wanneer 
ze met vakantie gaan. Zij kunnen van hun 
vakantie die ontdekkingstocht maken, die 
een vakantie kan zijn. De gastheren heb- 
ben in juni tijd voor hun gasten. Het is 
niet zo druk op de wegen. Je vindt gemak- 
kelijker logies en het is in het voorseizoen 
vaak nog goedkoper ook. Bovendien: er 
is meer kans op zon, die in juni het langst 
schijnt'. Steeds meer vrije-keus-vakantie- 
gangers leren juni als DE vakantiemaand 
kennen. Men blijkt de juni-maand werke- 
lijk te ontdekken. Eigenlijk zou ik het zo 
moeten zeggen: men ontdekt dat men het 
zélf in die maand beter heeft! 

Méér ruimte in een frissere natuur, een 
grotere veiligheid in het verkeer en heel 
dikwijls goedkoper uit. Dat spreekt de 
mensen meer en meer aan. 

Nu de schoolvakanties naar begin juli 
zijn verschoven begint lialf augustus het 
naseizoen al. Liggen daar nog mogelijk- 
heden? 

Vorig vakantieseizoen is dit voor het 
eerst heel duidelijk merkbaar geweest. 
En dit jaar verwachten we het in nóg 
sterkere mate. 

Aan de kust minder sterk dan in het 
binnenland, omdat in onze badplaatsen 
veel buitenlanders komen. Dat zijn dan 
voornamelijk Duitsers uit het gebied van 
Nordi'hein-Westfalen. Die komen dit jaar 
hierheen in de periode van 27 juli tot 6 
september. 

Maar als onze kinderen weer op school 
zitten is op heel veel plaatsen het weer 
ook heel vaak bijzonder mooi en stand- 
vastig. Mensen die in deze periode nog 
nooit met vakantie zijn geweest, weten 
niet wat ze missen. De zomer is op z'n 
hoogtepunt, overal bloeien bloemen. Vruch- 
ten hangen te rijpen alleen: de dagen 

zijn wat korter. 

Is er een kans dat dit jaar in ons land de 
zomertijd wordt ingevoerd? 
Helaas: neen. 

Het is trouwens niet meer zo als vroe- 
ger, toen elk land daartoe op z'n eigen 
houtje kon besluiten. We moeten nu Euro- 
pees denken. Alle west-Europese landen 
moeten gezamenlijk besluiten: dan-en-dan 
zomertijd! Collectief. Nu het toerisme in 
de economie van zo veel landen een steeds 
belangrijker rol gaat spelen, moet het er 
een keer van komen. 

In ons land zijn alle belangrijke instel- 
lingen op toeristisch gebied er vóór. Nu 
moet onze regering het zó belangrijk vin- 
den, dat ze er in de Raad van Europa voor 
wil vechten. 

Ja, er zitten heel wat voordelen aan het 
vervroegen van de klok. 

Je vergoot het aantal zonne-uren. Dat is verrukkelijk. Dit jaar hebben de bezoekers 
,van Italië het kunnen .marken. Dat land 
deed 't dus wel op z'n eentje. Als het lan- 
ger licht blijft, kan men na z'n werk nog 
sport doen, tuinieren, en noem maar op. 
We krijgen steeds meer vrije tijd: stel de 
mensen in de gelegenheid die buiten, in 
de zon door te brengen. En in het nasei- 
zoen telt het voordeel wel héél zwaar: in 
augustus en september worden de dagen 
dan ook lang! 

Veel kinderen in ons Tand blijken op de 
straat aangewezen te zijn om hun vakan- 
tie te „vieren". Word daar nu genoeg posi- 
tiefs tegenover gesteld? 

Het is inderdaad zo, dat de helft van 
de kinderen in ons land thuis blijft in de 
vakantie, of dagtochtjes maakt. 

Er is ook een nog vrij grote groep, die 
helemaal niet aan vakantie toekomt! Tel 
daarbij het feit, dat de andere kinderen 
doorgaans maar een een of enkele weken 
met hun ouders mee op vakantie gaan. 

Heel veel huisvrouwen kijken dan ook 
tegen de grote vakantie op als tegen een 
berg. „Moeder, wat zal ik vandaag gaan 
doen?", is een vraag die velen dan tot 
wanhoop brengt. „Ga maar een straatje 
zichten gevaarlijk. De kinderen zijn er 
om" kan de remedie niet zijn. 

De straat is als speelterrein in alle op- 
trouwens op uitgekeken. Gaan ze naar een 
speelterrein (waarvan er veel te weinig 
zijn) dan zien ze daar vaak een bord „Ver- 
boden te voetballen". 

Dat kan niet, dat mag 1 niet. We moeten 
in zulke gevallen niet als volwassenen, 
maar in de geest van het kind denken. 

Wat we willen is: dat de gemeenten sa- 
menwerken met verenigingen en clubs. 
Daar kan men plannen opstellen om de 
kinderen bezig te houden. Er zijn zulke 
Vakantiecomité's, maar veel te weinig! 

Toch is er een aantal instanties dat 
enorm aktief op dit gebied zou moeten 
zijn. Neem de provinciale jeugdraden. Die 
moeten meer aandacht aan deze algemene 
aktiviteiten besteden. 

Trouwens, we hebben te maken met een 
enorm probleem: het gemis aan ontmoe- 
tingspunten voor de jeugd. Ze kunnen ner- 
gens naar toe. In onze stedebouw is er 
nog nooit rekening mee gehouden om er- 
gens een gebouw neer te zetten waar de 
jeugd in en uit kan lopen. Waar ze kan 
lezen, tekenen, knutselen, met elkaar pra- 
ten, platen draaien. Toch zijn dat behoef 
ten die bij jongens en meisjes leven. Waar 
zijn de plaatsen waar ze elkaar kunnen 
vinden? De patat-tent is de oplossing niet. 
Richt oude gebouwen in. Laat de jeugd 
toegang betalen! Normaal is daar al een 
schreeuwende behoefte aan. In de vakantie 
helemaal!, aldus de heer Swart. JAARVERGADERING 
WATERSPORTVERENIGING 

De eerste algemene ledenvergadering sinds 
de oprichting van de Watersportvereniging 
„Zandvoort" is vastgesteld op vrijdag 17 
maart a.s. in het Gemeenschapshuis. De 
reglementair aftredende bestuursleden, de 
heren J. Wilkens, G. F. G. van Elteren en 
H. Boon, stellen zich herkiesbaar. Tijdens 
de bijeenkomst zal een bestuursvoorstel 
worden behandeld een bescheiden clubhuis 
aan te kopen voor de aan het zuidorstrand 
gelegen parkeerhaven van de vereniging. 

*£_*_ „77c moest toch zo nodig op een andere part ij stemmen. Voor de vernieuwing van onze 
democratie, zei je. Heb ie nou je zin? Prof. Beel is weer terug!" LAMPJES SEIZOENVERLICH- 
TING GAAN WEER BRANDEN 

Zaterdag 29 april a.s. zullen de lampjes 
van de seizoenilluminatie in de voornaam- 
ste winkelstraten van de badplaats weer 
gaan branden. Dit werd deze week tijdens 
een bijeenkomst van de stichting „Verlicht 
Zandvoort" in hotel „Queenie", bij monde 
van de voorzitter van de stichting, meege- 
deeld. 

Op de eigenaars van de winkelbedrijven, 
die zich tot op heden afzijdig hebben ge- 
houden van deelname aan de financiering 
van de in het zakencentrum aangebrachte 
verlichting, zal per circulaire opnieuw een 
beroep worden gedaan bij te dragen aan 
de bestrijding van de onkosten voor onder- 
houd en vernieuwing van de illuminatie. 
De buiten de verlichte straten gelegen be- 
drijven zullen, eveneens per circulaire, 
worden uitgenodigd toe te treden als dona- 
teur van de stichting. 

Volgens de voorzitter gaat men steeds 
meer inzien dat de seizoenverlichting voor 
Zandvoort van algemeen belang is. Ook 
door de toeristen wordt de verlichting bij- 
zonder gewaardeerd, aldus de voorzitter. 

Hij deelde de aanwezigen mee, dat de 
vorig jaar december gehouden schildjes- 
actie, gevoerd door de bij de stichting aan- 
gesloten winkelbedrijven, een succesvol re- 
sultaat heeft opgeleverd. De actie had o.m. 
tot gevolg, zei de voorzitter, dat zich ver- 
scheidene- nieuwe leden en- donateurs hels- 
ben gemeld. Men gaat in het komende 
voorjaar een nieuwe actie op touw zetten, 
waaraan jong en oud zullen kunnen deel- 
nemen. 

„Verlicht Zandvoort" is bezig plannen 
uit te werken voor een verdere uitbouw 
en modernisering van de seizoenverlichting 
in 1968. In dat jaar wordt in Zandvoort, 
ter gelegenheid van het zestig jarig be- 
staan van de Zandvoortse Handelsvereni- 
ging, het landelijk congres van de Konink- 
lijke Nederlandse Middenstandsbond ge- 
houden. 

Men verwacht dan de voorgenomen plan- 
nen te hebben gerealiseerd. 

SPOORWAGON CONTRA 
STOOTBLOK 

Woensdagmiddag kwam op het NS-station 
het laatste rijtuig van een rangerend 
treinstel met een forse klap tegen het 
stootblok aan het einde van het perron te- 
recht. De botsing was zo hevig dat de wa- 
gon uit de rails werd gelicht en op het 
stootblok terecht kwam. 
Tot diep in de nacht zijn personeelsleden 
van de ongevallendienst van de spoor- 
wegen bezig geweest 't rijtuig weer op 
de baan te zetten. De treinenloop onder- 
vond geen hinder van het deraillement. GEMEENTEAVOND N.P.B. 

De afdeling Zandvoort van de Ned. Protes- 
tantenbond, belegt op vrijdag 17 maart 
a.s. een gemeenteavond in het NPB-ge- 
bouw aan de Brugstraat. Medewerking aan 
de samenkomst wordt verleend door het 
Feelbea Sextet o.l.v. mevr. F. Nierop- 
Petiet. COLLECTE ANIB 

De afdeling Haarlem van de Algemene 
Nederlandse Invalidenbond houdt in deze 
en de komende maand de jaarlijkse huis- 
aan-huis collecte in Haarlem en naaste 
omgeving. In Zandvoort zal de collecte 
plaatsvinden in de week van 20 — 25 maart 
a.s. 

In het bondsgebouw van de ANIB te 
Haarlem, Verspronckweg 243, wordt t.e.m. 
14 maart een expositie gehouden van tech- 
nische hulpmiddelen voor de gehandicap- 
ten. Deze is dagelijks geopend van 10 — 17 
uur. Op zondag 12 maart van 14 — 17 uur. 

1 APRIL-KOMITEE ORGANI- 
SEERT ETALAGE WEDSTRIJD 

Ter gelegenheid van de viering van het 
eerste lustrum van het „Nationaal 1 april 
Komité" organiseert het komité, in samen- 
werking met de Middenstandscentrale, op 
1 april a.s. een etalagewedstrijd in het cen- 
trum van Zandvoort. Voor de deelnemer 
met de volgens een jury meest grappige en 
originele etalage, die in overeenstemming 
is met de geest van het 1 april komité, 
heeft het komité een 11 cm hoge bronzen 
loeres beschikbaar gesteld. Winkeliers kun- 
nen zich aanmelden bij het secretariaat 
van het komité, Brederodestraat 77, telef. 
4618, of bij de vertegenwoordiger van de 
Middenstandscentrale, Stationsplein 9 zw., 
telef. 2424. Bij opgave ontvangen de deel- 
nemers een speciaal voor deze wedstrijd 
opgesteld reglement. 

BURGERLIJKE STAND 

3 tot 9 maart 1967 

Geboren: Robert Henk, z.v. C. H. ten 
Broeke en J. Tuinstra; Poseph Petrus, z.v. 
J. M. Baars en A. A. Konijn. 

Overleden: Johannes Schotel, oud 79 
jaar, geh. gew. met A. W. Moermans. 

Ondertouwd: Arie Peetoom en Ingrid 
Norma Rina Louise Spiers; Chin Wah Sio 
en Jacoba Aaltje Paap; Albert August 
Monden en Neeltje Elisabeth Klazina Stol- 
ting 

Gehuwd: Henri Petrus Vergers en Ag- 
nita Anna Corla Reinders; Cornelis Kra- 
mer en Paulina de Rijke. 

Overleden buiten de gemeente: Sijtje 
Schaap, oud 81 jaar, geh. gew. met L. 
Keur; Christina Johanna van der Voorden, 
oud 85 jaar, geh. gew. met B. M. C. Mantz. 
Ankje Klapper, oud S5 jaar, gh. gew. met 
U. Stlnne; Andreas Joannes Mustert, oud 
76 jaar, geh. gew. met C. E. van den Ende. 

WATERGETIJDEN 

HW LW HW LW strand 

maart berijdbaar 

12 4.35 12.30 16.44 24.30 8.30—14.30 

13 5.02 0.30 17.12 13.00 9.00—15.00 

14 5.29 1.00 17.41 13.30 9.30—15.30 

15 5.58 1.30 18.11 14.00 10.00—16.00 

16 6.27 2.00 18.43 14.30 10.30—16.30 

17 7.01 2.30 19.21 15.00 11.00—17.00 

18 7.40 3.00 20.00 15.30 11.30—18.00 
Samengesteld door P. van der Mije KCzn &UTO HUREN 
f5," per 


dag 


Model '64, '65 


en 1966 


Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn AU Risk verzekerd 


DE SCHELP Telefoon 4781 Nieuwe hulpactie 

„Eten voor India" De stichting „Eten voor India", waarin 
samenwerken het Nederlands comité Uni- 
cef, de Nederlandse organisatie voor inter- 
nationale bijstand, oecumenische hulp aan 
kerken en vluchtelingen, de stichting 
.Mensen in nood" en het Unesco Centrum 
Nederland, wil een nieuwe hulpactie or- 
ganiseren voor het hongerlijdende deel der 
der bevolking van India. 

Aanleiding daartoe zijn de ervaringen, 
die een ploeg van de KRO-televisie in de 
Indiase staat Bihar heeft opgedaan. Indien 
niet op korte termijn hulp wordt geboden, 
zullen honderdduizenden oog in oog ko- 
men te staan met de hongerdood, aldus 
de stichting „Eten voor India". 

Met de Indiase regering is contact op- 
genomen om te overleggen op welke wij- 
ze de hulp uit Nederland het beste zou 
kunnen worden gegeven. Er worden voor- 
bereidingen getroffen om op de kortst mo- 
gelijke termijn geconcentreerde voedings- middelen en vitaminepreperaten naar de 
meest bedreigde gebieden te sturen. Te- 
vens wordt onderzocht op welke termijn 
scheepsruimte beschikbaar is om tarwe, 
rijst, melkpoeder, havermout e.d. naar 
India te verschepen. 

Er wordt nagegaan op welke wijze een 
snelle uitbreiding kan worden gegeven 
aan het waterboor programma in Indore 
dat vorig jaar werd gestart en thans zo 
zegenrijk werkt. Voorlopig zal de stichting 
een miljoen aan voedselzendingen beste- 
den in de verwachting dat het pubbliek de 
nieuwe actie financieel zal steunen. 

De slichting verzoekt allen die op een 
of andere wijze een inzameling willen 
organiseren, zich te melden op telefoon- 
nummer (070) 39 22 63 of schriftelijk via 
postbus 1857 Den Haag. 

Bijdragen in geld kunnen worden ge- 
stort op giro 100200 Den Haag. Soekarno van Indonesië Drama rond levende staatsman Aan de rol van president Soekarno als alléénheerser over de Republiek 
Inrlonesia is een eind gekomen. 

Het is voor ons, Nederlanders, en in het bijzonder voor hen, die per- 
soonlijk betrokken zijn geweest bij het Indonesische drama, bijzonder 
moeilijk de figuur van Soekarno te zien in het juiste perspectief. 
Tot op het laatst toe heeft hij in zijn dusgenaamde confrontatie-politiek 
zich fel tegen Nederland gekeerd en tijdens het conflict om Irian zijn 
volk opgezweept. Dat hij, toen ook deze zaak aan kant was, liet door- 
schemeren, dat hij nu best een bezoek aan Nederland zou willen brengen, 
kan hoogstens bewijzen hoe geheel anders deze zaken voor hem lagen 
dan voor ons! 

Dat Soekarno zich sinds jaren her tegen winstpunt is, dat Soekarno in heel de re- Nederland moest opstellen, lag voor de 
hand. Zijn nationalisme kwam in botsing 
met het kolonialisme, dat door Colijn een 
nog duidelijker stempel had gekregen toen 
die stelde, dat Nederland en Indië „één 
rijk" voimden (in tegensteling tot de 
wijze, waarop zijn voorganger, partijleider 
Abraham Kuyper, het stelde.) 

De botte en kortzichtige wijze, waarop 
de Nederlandse regering reageerde op het 
nationalistisch streven, namelijk door dit 
te onderdrukken, maakte de verhoudingen 
er niet beter op. 

Dat Soekarno indertijd de kant van Ja- 
pan koos, is hem door velen hoogst kwa- 
lijk genomen. Maar voor hem was de Ja- 
pase bezetting alleen maar een middel, 
een tussenfase om het doel te bereiken: 
Indonesië vrij en zelfstandig. Het Japanse 
kolonialisme zinde hem net zo min als het 
Nederlandse. 

Twee onmiskenbare verdiensten heeft 
het régime-Soekarno voor Indonesië (en 
voor de wereld) gehad. 

Allereerst slaagde hij er in al deze 
volkeren te verenigen in één republiek. In 
ons land vond men het misschien vanzelf- 
sprekend, dat .het voormalige Nederlands- 
Indië ook één Indonesië werd, maar dat 
was het niet. Indonesië vormt een conglo- 
meraat van volkeren, die verschillende 
talen spreken en van oorsprong allesbehal- 
ve eensgezind zijn. 

Soekarno heeft zonder meer de Neder- 
landse conceptie overgenomen, dat dit ge- 
bied politiek en economisch als één geheel 
moest worden beschouwd, en de verwezen- 
lijking daarvan is hem gelukt door de 
kracht van zijn persoonlijkheid en niet 
te vergeten van zijn meeslepende Wel- 
sprekendheid. Hij heeft de Indionesiërs 
laten zien, dat boven alle rivaliteiten uit- 
ging het ideaal van de vrijheid, al heeft 
hij dat ideaal af en toe uitermate dema- 
gogisch gehanteerd. 

Zijn zwakke punt was, dat hij niet ver- 
der kwam, dat hij de sfeer van strijd en 
1 evolutie nodig had om te kunnen blijven 
optreden als de grote leider en bevrijer, 
Hij was als een man, die het moeizame 
werk van de drooglegging van een grote 
polder had volbracht en niet kon verdra- 
gen, dat er niets meer droog te leggen 
viel, en daarom op het laatst de dijk door- 
stak teneinde weer wat te malen te heb- 
ben! 

Een ander, niet genoeg te waarderen VERGADERKALENDER 

10 maart — Alg. Bond Ambtenaren, leden- 
vergadering, Gemeenschapshuis. 

10 maart — Reserve Gem. Politie, lezing, 
Gemeenschapshuis. 

11 maart — YOKA, Esplanade. 

14 maart — Gymnastiekver. „O.S.S.", le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

17 maart — Zandvoortse Brandweer, kien- 
avond, Zomerlust. 

17 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, viering 15-jarig bestaan, Ge- 
meenschapshuis. 

17 maart — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing, Gemeenschapshuis. 

18 maart — YOKA, Esplanade. 

15 maart — „Zwarte Bende" (pers. Zandv. 
brandstoffenhandel), feestavond, Zomer- 
lust. 

20 maart — Gemeente Zandvoort, begroe- 
tingsavond nieuwe inwoners, Raadhuis. 

21 maart — Aulo-Motorclub Zandvoort, 
kienavond, Zomerlust. 

21 maart — Ned. Ver. v. Huisvrouwen.af- 
deling Zandvoort, show gebruiksartike- 
len, 14 uur, Gemeenschapshuis. 

23 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, bijeenkomst om 10.30 uur, 
Gemeenschapshuis. 

31 maart — Ned. Reisvereniging, film, Ge- 
meenschapshuis. 

31 maart — VARA, ledenvergadering en 
kienavond, Gemeenschapshuis. 

1 april — Zandv. Folklore Ver. ,De Wurf', 
feestavond, Zomerlust. 

2 april — Operettever. „Jong Zandvoort", 
operette, Zomerlust. 

5 april — . Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 

6 april — Humanistisch Verbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

8 april — Toneclver. „Wim Hildering", to- 
neel, Zomerlust. 

11 april — Raadsvergadering Raadhuis. 

12 april — Ned. Ver. v. Huisvr., afd. Zand- 
voort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

15 april — Toneelver. „Sandcvoerdc", to- 
neel, Zomerlust. 

19 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

21 april — Autosportver. .Sandevocrde", 
feestavond en film, Gemeenschapshuis. 

26 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwenver. 
afd. Zandvoort, schoonheidscursus, , Ge- 
meenschapshuis. publiek de vrijheid van godsdienst hand' 
haafde. Welke' tegenstellingen er ook be> 
staan, ze worden tienvoudig verscherpt 
wanneer religieus fanatisme daarin een 
rol gaat spelen. De verleiding lag voor de hand, van Indonesië een mohamedaanse 
staat te maken, vooral indien men het 
christendom ging zien als „Nederlandse 
import". Het was voor Soekarno een klein 
kunstje geweest het zo voor te stellen. 
Hierin heeft Soekarno zich werkelijk een 
staatsman met visie getoond. 

Het ging bij hem niet om! personen, 
maar om zaken, hoe fel hij zich, terwille 
van de zaak, ook tegen personen kon ke- 
ren. Hij was er de man naar om met in 
vitriool gedrenkte woorden Nederlandse 
staatslieden te hekelen, maar hij zou hun, 
als de kwestie opgelost was, zonder enige 
rancune de hand gedrukt hebben en als 
vrienden hebben beschouwd. 

De tragiek van deze man is geweest, dat 
hij de teugels niet kon loslaten. Hij wilde 
„president voor het leven" zijn en daar- 
aan heeft hij zich vastgeklemd. Zou hij 
zich te juister tijd hebben teruggetrokken 
on de opbouw aan zijn medewerkers heb- 
ben overgelaten, tot zijn dood zou hij het 
vereerde symbool van de vrijheid en de 
eenheid zijn geweest. 

Ongelooflijk bitter moet het voor hem 
zijn, dat dezelfde scharen, die hem vele 
jaren blindelings hebben gevolgd en harts- 
tochtelijk hebben toegejuicht, nu beledi- 
gende spandoeken zwaaien onder de ramen 
van zijn paleis. 

De revolutie verslindt haar eigen kinde- 
ren. De doorgewinterde revolutionair Soe- 
karno, die het revolutionaire spel nodig 
had als brood, is er het levend bewijs van. Kennedy van Amerika Drama rond dode staatsman De moord op John Fitzgerald Kennedy, de 35ste President van de Ver- 
enigde Staten van Amerika, is nog steeds omgeven met een waas van 
mysteries. Een uitgebreid rapport, na een uitvoerig onderzoek uitgebracht 
door een speciale regeringscommissie onder aanvoering van opperrechter 
Warren, heeft daaraan weinig kunnen veranderen. Integendeel. Sinds 
het Warren-rapport zijn de vragen nog toegenomen. Enkele essentiële 
onderdelen van de officiële uitspraak (hoofdinhoud: Lee Harvy Oswald 
was de enige moordenaar. Er was geen sprake van een complot) zijn in 
en buiten Amerika duidelijk als „onmogelijk" en „hoogst verwonderlijk" 
gekwalificeerd. Wat gebeurde er precies op die zonnige 
— maar een van de meest tragische van 
de jongste geschiedenis — novemberdag 
in en rond Elmstreet, een breede weg in 
het broeierige Dallas, Texas? Volgens het 
Warren-rapport vuurde Oswald vanuit een 
schoolboekmagazijn drie schoten af op de 
wagen, waarin, president Kennedy reed. De 
eerste kogel doorboorde, volgens de com- 
missie, Kennedy's strottenhoofd en raakte 
vervolgens gouverneur Connally van Texas - 
De tweede kogel trof de president in het 
achterhoofd en bracht de fatale verwon- 
ding toe. De derde kogel miste en werd 
nooit teruggevonden. • Dat die schoten 
werden afgevuurd vanuit het boekenmaga- 
zijn heeft de commissie willen bewijzen 
met getuigenverklaringen en met de vondst 
van drie lege hulzen op de plaats, waar 
Oswald zich had opgesteld. Het boeken- 
magazijn staat op een hoek van Elm- 
street. Vanuit dit gebouw kon de presi- 
dent alleen van achteren worden geraakt. 
Er heerst echter enige verwarring rond de 
medische rapporten, die zijn uitgebracht 
na de sectie op de overleden president. 
In de eerste rapporten werd de mogelijk- 
heid, dat de president van voren was getrof- 
fen helemaal niet uitgesloten. Dit corres- 
pondeert met enkele getuigenverklaringen 
van omstanders, die meenden, dat ook 
schoten werden afgevuurd vanaf een par- 
keerplaats, waar de presidentiële wagen 
nog voorbij moest komen. Een van de 
voornaamste getuigen hiervan was de 
spoorwegopzichter Lee Bowers. Even voor 
en even na de moordaanslag had hij twee 
mannen op het (voor het publiek afge- 
zette) parkeerterrein gezien, die zich nog- 
al verdacht gedroegen. Hij was er zelfs 
van overtuigd witte rookpluimpjes te heb- 
ben zien opstijgen toen de fatale schoten 
weerklonken. Direct na de moord renden 
politieagenten en toeschouwers langs de 
weg naar het parkeerterrein om daar na 
de daders te zoeken. Zij meenden, dat de 
schoien vanaf die plaats waren gelost. 

Lee Bowers, een belangrijk getuige, 
kwam op een vreemde manier om het 
leven, vóór hij zijn verklaring kon laten 
vastleggen. Op een autoweg in de buurt 
van Dallas zwenkte zijn auto plotseling 
naar links en botste tegen een muur. De 
politie kon geen verklaring vinden voor 
de plotselinge manoeuvre. Een arts con- 
stateerde na het ongeluk, dat Bowers in 
een merkwaardige schoktoestand verkeer- 
de, die niet het gevolg kon zijn geweest 
van het verkeersongeval. Spoorwegwachter 
Bowers was een van de eerste, belang- 
rijke getuigen, die op een mysterieuze 
manier verdween. Er zijn er meer. Veel 
meer. Tot nu toe is een twintigtal mensen, 
die op de een of andere manier bij de 
aanslag op president Kennedy als (moge- 
lijke) getuigen betrokken waren, om het 
leven gekomen. Drie anderen waren de 
journalisten Jim Koothe en Bill Hunter 
en de advocaat Tom Howard. Zij hadden 
alle drie goede relaties met de nachtelub- 
eigenaar Jack Ruby, die op een opzien- 
barende manier Oswald neerschot. Na de 
aanslag op Oswald hadden zij een lang- 
durig gesprek met Ruby. Koethe werd in 
zijn flat gedood door een karateslag op 
zijn keel. De dader werd nooit gevonden. 
Hunter werd neergeschoten bij een bezoek 
aan een politiebureau. De agent zei aan- 
vankelijk, dat hij was gestruikeld en dat 
daarbij zijn revolver was afgegaan. Na- 
dat was gebleken, dat de kogel van boven 
af in Hunters hart was afgevuurd, her- 
riep de agent zijn verklaring. Hij vertelde, 
dat hij een wedstrijd had gehouden met 
een andere agent, over wie het snelst 
zijn revolver kon trekken. Daarbij was 
zijn wapen per ongeluk afgegaan. De an- 
dere agent wilde het verhaal niet bevesti- 
gen. Ontkennon deed hij het echter ook 
niet. „Ik stond er met mijn rug naar 
toe", verklaarde hij. Tenslotte de advocaat 
Howard. Hij stierf in mei 1965 aan een 
hartaanval. Hij werd door een kennis 
naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek, 
dat Howard enkele dagen voor zijn dood 
al „erg vreemd" had gedaan. 

De officier van justitie van New Orle- 
ans, Jim Garrison, heeft kort geleden 
opzienbarende „onthullingen" gedaan. Hij 
vertelde, dat hij bewijzen in handen had, dat Kennedy werd vermoord door een 
groep Cubaanse ballingen. Een van zijn 
belangrijkste getuigen kwam ook om het 
leven. Zelfmoord,- zei de politie. Een an- 
dere getuige van Garrison verdween en- 
kele dagen. „Ik wilde mijn gezin in veilig- 
heid brengen", verklaarde hij. Hij heeft 
echter niets meer over de zaak losgelaten. 
De verklaringen van Garrison en van 
schrijvers zoals Thom. Buchanan en Mark 
Lane (die in boeken met behulp van ge- 
tuigenverklaringen de juistheid van het 
rapport Warren hebben bestreden) zijn in 
tegenspraak met de officiële uitspraak. 
De Amerikaanse Tegering wenst echter 
geen nieuw onderzoek. Nog niet. Merk- 
waardig in dit verband is de uitspraak van 
opperrechter Warren, die zei: „Bepaalde 
feiten ten aanzien ■-van de moord- op presi- 
dent Kennedy zullen pas over 75 jaren 
bekend worden gemaakt. Dit in verband 
met de veiligheid van de staat". Een uit- 
spraak, die het vermoeden, dat Oswald 
niet de enige moordenaar was, alleen 
maar kon versterken. Zandvoortse Hockey Club „Z.H.C." 

Uitslagen zondag 5 maart 

Dames: 

HBS I — Zandvoort I 4—1 

Zandvoort II — Vrij 

Sarto III — Zandvoort III 0—7 

Zandvoort IV — Randwijk III 0—0 

Heren: 

AMVJ I — Zandvoort I 1—1 

Zandvoort II — HBS V 2—1 

Pinoké VI — Zandvoort III 3 — 

Zandvoort (vet.) — BMHC b (vet.) 1—1 

Wedstrijdprogramma zondag 12 maart 
Dames: 

Zandvoort I — Amersfoort I 
Zandvoort II — Alliance IV 
Qui Vive II — Zandvoort III 
Zandv. IV — Amsterdam VII 
Heren: 

Zandvoort I — Kraaien I 
(Zandvoort in wit shirt) 
SCHC V — Zandvoort II 
FIT III — Zandvoort III 
Pinoké (vet.) • — Zandvoort (vet.) 14 uur 

Programma zaterdag 11 maart 

Meisjes: 

Zandvoort IA — Rood Wit IA 14 uur 

Zandv. 1B — Jongens 1B gemixed 14 uur 

Rood Wit 2A — Zandvoort 2 14 uur 

Jongens: 

Zandv. IA — Strawberries 1B 15.15 uur 

Zandv. 1B — Meisjes 1B gemixed 14 uur 

Zandvoort 2A — Rood Wit 2A 14 uur Tafeltennisvereniging „Shot" 

Uitslagen afd. Kenncmer land: 

Ie klas: 

Togido 4 — Shot 1 
DSB 2 — Shot 1 
Shot 1 — VTC 1 11 


uur 


12 


uur 


12.30 


uur 


12.30 


uur 


14 


uur 


14 


uur 


12 


uur 3e Iclas: 
Shot 2 - Bloemendaal 3 lte klas: 

Shot 3 — VTC 8 
Shot 4 — Dolco 8 
Bloemendaal 6 — Shot 4 

Junioren : 

GTTC 5 — Shot 1 
GTTC 3 — Shot 1 
Shot 2 — v. Nispen 4 2—8 
4—6 
1—9 

5—5 

2—8 
7—3 
7—3 

0—5 
0—5 
2—3 U kunt nu overgaan 
op aardgas- 
centrale verwarming 

Tref nu reeds uw voorbereidingen 
en vraag inlichtingen over de aard- 
gasmogelijkheden bij 

'Technisch Werk' 

Thorbeckestraat 19, telefoon 3270 i;-.ïhfprmatiëcéntriiim : .. w 

/••yoorjrnbdérne-keükéns : Lp^ 

Pkë tÉeriièsta I latïëbeit ijf 

Reppend y^ é^12:'üiir ^- [ 

ijteiT y^%3Ö^5 : ]3p':üü^;?* ' 
Fpok^s^ateretó^ 
SPORT en SPEL Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" 

Wedstrijdprogramma zaterdag 11 maart: 

Zandv.m.-Blauw-Wit 14.30 u. 

9. RCH-Zandvoortmeeuwen 2 15.15 u. 
Adspiranten: 

83. DCO b-Zandvoortm. c 15.15 u. 

89. VEW a-Zandvoortm. d 14.30 u. 
99. EHS b-Zandvoortm. e 15.15 u. 

109. DSS d-Zandvoortm. g 15.15 u. 

121. Bl.daal d-Zandvoortm. h 15.15 u. 

Pupillen: 

154. Zandv.m. a-Schoten a 15.30 u. 

159. Zandvoortm b-Schoten b' 15.30 u. 

174. Zandvoortm. d-DSS c 14.30 u. 

Zondag 12 maart: 

Zandvoortm.-HBC 14.30 u. 

Zandvoortm. 2— WSV '30 12 u. 

13. EHS 2-Zandvoortm. 3 9.45 u. 

27. Zandvoortm. 4-DIO 2 9.45 u. 

46. Zandvoortm. 6-DEM 5 • 12.30 u. 

90. DIO 7-Zandvoortm. 8 9.45 u. 
96. Zandvoortm. 9-Sp.vogels 4 '9.45 u. 

105. Zandvoortm. 10-Renova 5 12.30 u. 

107. Zandvoortm. 11-Schoten 9 9.45 u. 

107. Zandvoortm. 11-Schoten 9 9.45 u. 

Junioren: 

150. Schoten a-Zandvoortm. a 9.45 u. 

166. RCH c-Zandvoortm. c 9.45 u. 

D 
Samenstelling : 

In de voor a.s. zondag vastgestelde voet- 
balontmoeting HBC 1-Zandvoortmeeuwen 1 
treedt laatstgenoemd elftal in de navol- 
gende samenstelling in het veld: 

B. Molenaar, G. Ramkema, F. Kramer, 
A. Stobbelaar, L. J. Sluiter, S. 'Sebregts, 
J. F. Paap, G. Nijkamp, J. Houtkamp, 
A. Stobbelaar en Ar. Stobbelaar. Reserves 
zijn: J. O. Keur, J. Koper en O. W. Paap. 

R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Uitslagen van zondag 5 maart: 
Senioren : TZB-DIOS 


0—3 


TZB 2-Bloemendaal 3 


3—4 


WH 5-TZB 3 (Kampioen 


2—2 


TZB 4-Zandvoortmeeuwen 8 


7—3 


TZB 6-DSK 6 


7—1 


Pupillen: 
TZB a-Onze Gezellen e 


3—0 


TZB b-Onze Gezellen d 


0—2 


Programma zondag 12 maart: 
Senioren. 
22. TZB-Heemstede 


14.30 u. 


79. DIO 5-TZB 3 


14.30 u. 


92. TZB 4-Onze Gezellen 6 


12 u. 


Junioren: 
176. TZB a-Renova c 


12 u. 


zaterdag 11 maart: 
Adspiranten. 
74. Onze Gezellen b-TZB a 


15.15 u. 


111. Alliance b-TZB b 


15.15 u. 


Pupillen. 
175. TZB b-RCH f 


14.30 u. 


G 

Samenstelling TZB 1: Th. Laarman, R. 
Duisterhof, A. Vossen, W. Kruyff, H. v.d. 
Eykhof, R. Steggerda, L. Visser, C. Heili- 
gers, C. Mettes, M. Rahmoni, D. Vader. 
Res.: H. Versteege, P. Castien. 

□ 
Stand in de tweede klasse HVB: 

Alliance 19—29; SVY 19—27; Vliegende 
Vogels 19—27; DIOS 19—25; Nieuw Ven- 
nep 19—19; TZB 18—18;; Vogelenzang 
16—15; BSM 19—15; Spaarnevogels 18 — 
13; Heemstede 19—13; SHS 19—13; DSB 
19—8. Gymnastiekvereniging „O.S.S." 

Tien dames van de rythmische afdeling 
van OSS nemen op 23 april a.s. deel aan 
de wedstrijden uitgeschreven door de turn- 
kring s' Gravenhage e'.o. in Scheveningen. 
Aan de halve finale van de Ned. meisjes- 
kampioenschappen, die op 12 maart a.s. 
in Purmerend plaatsvindt, zal door 30 
meisjes worden deelgenomen, o.w. het 
OSS lid Christa Duker. 
D 

Afd. volleybal: 

De uitslagen van de in de afgelopen week 
gespeelde competitie wedstrijden luiden: 

Krelagehuis: 
Hei- en: 

Alliance — OSS 0—3 

(setstanden: 2 — 15, 8—15 en 6 — 15) 

W. Gertenbachschool: 
Dames: 

OSS — PWN 3—0 

(setstanden: 15—9, 15—11, 15 — 6) • 
OSS 2 — OVRA 4 3—1 

(setstanden: 16—18, 15—1, 15—7, 15—7) OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENT E ZAN DVOORT 

WAARSCHUWING 

In opdracht van burgemeester en wethou- 
ders deel ik mede, dat verscherpte controle 
zal worden gehouden op het bouwen zon- 
der de vereiste vergunning. • 

In verband hiermede wordt in overwe- 
ging gegeven bij voorgenomen bouw of 
verbouw steeds tijdig, ook in twijfelgeval- 
len, kontakt op te nemen met het bouw- en 
woningtoezicht van mijn dienst. 

Spreekuren: dinsdags en vrijdags van 
8.30- ! -12.30 uur. 

De Directeur van de Dienst 
van Publieke Werken, 
C. H. VOGT. De burgemeester van Zandvoort maakt be- 
kend, dat met ingang van maandag 13 
maart 1967 gedurende één maand ter ge- 
meentesecretarie voor een ieder ter in- 
zage ligt het bestemmingsplan „Sportcom- 
plex A. J. van der Moolenstraat", vastge- 
steld bij raadsbesluit van 28 februari 1967, 
nr. 10. 

Gedurende de termijn van de terinzage- 
legging kunnen bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland te Haarlem bezwaren 
tegen dit bestemmingsplan worden inge- 
diend door hen, die zich tijdig met bezwa- 
ren tegen het ontwerpplan tot de gemeen- 
teraad hebben gewend. 
Zandvoort, 7 maart 1967 

De Burgemeester voornoemd, 
A. NA WIJN. (Ingezonden mededeling) 
Naar aanleiding van het emeritaat van 
ds. P. J. O. de Bruyne biedt de Gereform. 
kerk Zandvoort een afscheidsreceptie aan 
op zaterdag 11 maart a.s. van 15 — 17 uur 
in de bijgebouwen van de kerk, Juliana- 
weg 15. 


fHi 


yy$ 


LHJ Autoverhuur D. F, Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - K-ekord 
Kadett - Volkswagens - 
Daf en Chevrolet Impala's 
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 WONINGRUIL van Haar- 
lem naar Zandvoort. Mooi 
vrij huis (H.N.) bev. En- 
gelse kamer, 3 slaapk., 
badcel, voor- en achtertuin. 
Huur ƒ 71,50 per maand. 
Ruilen voor 2 kamerwo- 
ning Zandvoort. Brieven 
onder nr. 2006 bur. Z. Crt. Aangeb. KAMERS voor 
dependance. Br. nr. 2005 
bur. Z. Crt. Te huur gestoff. KAMER 
m. cv. Br. nr. 2007 Z.Crt. 

TE HUUR aang. gestoff. 
zit- en slaapkamer voor 
dame b. b. h. h. Br. onder 
nummer 2004 bur. Z. Crt. Te huur gevr. voor april en 
mei GED. GESTOFF. OF 
GEMEUB. ZOMERHUIS of 
VRIJE WOONRUIMTE. 
Br. nr. 2003 bur. Z. Crt. Van april '67 tot april '68 
aangeb. GED. van FLAT, 
ƒ 250.- p.m. Incl. c.v., min- 
stens voor 1 jaar. Tel. 4801 
of br. nr. 2001 bur Z.Crt. STALLING gevr. v. Indi- 
aan motor omg. Herman 
Heijermansweg. Tel. 5371. Aangeb. Engelse KINDER- 
WAGEN m. matrasje z.g. 
a.n. ƒ 90,-. Boul. Paulus 
Loot 95. Te koop: woonhuis 

dicht bij zee bev. gr. woon- 
eetk., 4 sl.k., ruime douche, 
voor- en achtertuin. Spoe- 
dig teaanv. Inl. mak. J.W. 
Apol, De Favaugeplein 43, 
telefoon 2756. 120. antieke PLAVUIZEN, 
ongéglazuurd k ƒ 0,75. Pot, 
Pakveldstraat 30. Te koop: STEVIGE ROL- 
STOEL. 2 maand. gebr. 
gekost ƒ 800, — , nu voor 
ƒ 300,—. WIEG met smeed- 
ijzeren onderstuk, wit, 
ƒ 50, — , Lage zwarte KIN- 
DERWAGEN ƒ 15,—. 
Telefoon 37 28. 2 IJSCONSERVATOREN te 
koop. C. Jamin, Haltestr. 48 Te koop wegens omstan- 
digheden: Prima huiskamer 
ameublement, dressoir, 6 
stoelen en tafel (stoelen 
nieuw gestoffeerd) Tette- 
rodestraat 83, Haarlem. DUITSE POEDEL af te 
halen tegen advertentie- 
kosten. Sav. Lohmanstr. 6 
Telefoon 27 61. TONY TEN BROEKE 

vraagt WERKSTER, 

ƒ 3,50 p.u., 2 ocht. p. w. 

Telefoon 37 33 Echtp. z.k. vraagt v. mnd. 
juni ZITK., SL.K„ gebr. of 
vrije keuk. Br. m. pr.opg. 
nr. 2002 bur. Z. Crt. FLINKE WERKSTER 
gevr. maandag en vrijdag 
v. half 9 tot 12 uur. 
Lorentzstraat 218, tel. 4203 Welk MEISJE wil 4 dagen 
p.w. op mijn dochtertje (15 
mnd) passen? Van 9 uur 
tot 4 uur. Tel. 3347. Modern BANKSTEL, prima 
houtwerk ƒ 65,-, Zwitserse 
DROOGPARAPLU ƒ 85,-. 
Telefoon 36 38 na 5 uur. TE KOOP: wandelwagen, 
kinderstoel, ronde box en 
commode. Telefoon 37 33. Antieke ronde TAFEL te 
koop. Telefoon 24 75. ACCORDEON, 96 bassen, 
i.g.st. 'aangeb. ƒ 120, — . 
Telefoon' 3856. WITTE KINDERWAGEN 
te koop. Zeestraat 69. Wie mist SCHILDPAD- 
POESJE, zwart met rode 
vlekken, witte pootjes, ± 
1 & lVs jaar, of geeft haar 
een goed tehuis? 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238 
Telefoon 4561 NETTE HULP b.z.a. 
ƒ 3,50 p.u. Brieven onder 
nr. 1905 bur. Z.Crt. NETTE HULP b.z.a. liefst 
in winkel, genegen ook de 
zaak schoon te houden en 
in de huish. te helpen. Ook 
voor nood. Brieven onder 
nr. 1904 bur. Z.Crt. KUNSTGEBITTEN 
SPOEDREPARATIES 

in 1 uur gei'eed 

Leidsevaart 82, tel. (02500) 

15634 - Haarlem Familie- 
drukwerk 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1 - Telef. 2135 ^ Elke iijnproever prefereert ^LEFFERTS Wij 11611 eil gedistilleerd ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 DOKTERS-, WIJKZUSTERS- en 

APOTHEEKDIENST 

•' ,! ! ! ffü'j • ! ! ' • i 

DOKTOREN: ' ' 

Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

WIJKZUSTER: 

Zondag 12 maart 
S. M. Molenaar-de Wilde, Zeestraat 67, 
telefoon 2720. APOTHEEK: 
10 — 17 maart 

Zandvoortse Apotheek, Haltestraat 8, 

telefoon 3185. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 

vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTSEN Haarlem en Omstreken 

bij afwezigheid raadplege men (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon 
(02500) 11990. Vertrouwenskommissie voor 
de melkhandel in Zandvoort 

Sekretariaat: Kenaustraat 3a 

Haarlem 

Telefoon: 02500-163 15 

Voor klachten: Mevrouw A. Blaau- 

boer-Zwart, Hogeweg 82, Zandvoort 

Telefoon: 02507-^6 55 Autoboxen te huur of te koop nabij de Noordboulevard 

Bouwbedrijf Luxen & van Loon 

Tel. 4695 of 4729, Trompstraat 5—7 ^PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 
Zondag 12 maart i'| '■ 

10.30 uur: ds. C. de Ru. Beve'stiging van 

lidmaten. Medewerking v.h. kerkkoor. 
Het Huig in de Duinen: 

19.30 uur: ds. C. de Ru. 
Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer Th. Mooy 

NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 
Zondag 12 maart 

10.30 uur: ds. J. Heidinga (n.h.) uit 

Haarlem. 

GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 
Zondag' 12 maart 

10 uur: ds. D. J. Colnol, Haarlem. 

19 uur: Kr. Smit, Heemstede. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 
zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 

Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „PniëL", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. ' 

Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 

Willem Draijerstraat 5 
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 
Vrijdag 10 maart, Hilversum 2, 22.25 uur: 
Kort commentaar. 

Dinsdag 14 maart, 19.05 uur (Avro). On- 
derwerp: Ontmoeting der levensovertui- 
gingen. 
Woensdag 15 maart a.s. 

openen wij ons modern ingericht 

yisbe>stauA,üHt annex macU&ab 

van ouds P. PAAP, HALTESTRAAT 61. 

In ons gezellig restaurant eet u de fijnste gebakken vis! 

In de snackbar zijn er de heerlijk belegde broodjes, diverse salades, croket- 
ten, loempia's en vele andere artikelen. Ook om mede te nemen. 

Beleefd aanbevelend, B. L. ROOSEN 

E. ROOSEN-PAAP in verschillende artikelen van 

zeer bekend merk. 

volstrekt 1ë keus 

tegen ABSURD lage prijzen. 

MEiSJESNACHTHEMDEN 

in rosé en bleu van brushed-nylon 
met kantgamering 

mt. 92-104 6,48 mt. 116-128^,78 mt. 140-1520,98 

KINDERPYJAMA'S voor 
JONGENS en MEISJES 

leuke kleurtjes, leuke dessins 

mt. 9-11 6,98 mt. 13-15 7,68 

DAMESNACHTHEMDEN 

van brushed-nylon in diverse 
pasteltinten en mooie dessins 
met kantgamering 
ook in grote maten 

15,98 en 14,98 
Cf DAMES SLIPS 

van nylon charmeuse ƒ | 
met kantgamering ■ ' 

OVERHEMDEN van „Enkalon" 
1 00% nylon, dus niet sti'jken 68 
UW SPECIAALZAAK HAARLEM: Grote Houtstraat 83—37 HAARLEM N.: Rijksstraatweg 555 (Delftwijk) 

Ged. Oude Gracht 86 IJMUIDEN: Kennemerlaan 41 
ZANDVOORT: Grote Krocht 30—32 HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 Nog twee weken 
dan is het Pasen 

De hoogste tijd om een keus te maken uit 
onze voorjaarscollectie met vele gloed- 
nieuwe 

herenmode artikelen 

KAMGAREN en TERLENKA 

COSTUUMS 

in de nieuwste modellen en modeünten van 
ƒ 128,— tot ƒ 228, — 

COLBERTS en BLAZERS 

vlotte modellen in vele variaties 
ƒ 59,— tot ƒ 95 — 

PANTALONS, moderne kleuren, 

diverse modellen Terlenka en Trevira 
ƒ 32,— tot ƒ 49,— 

Regenjassen en Autocoats 

Polyester, Katoen en Terlenka 
ƒ 59,— tot ƒ 139,— 

Een zeer uitgebreid assortiment 

Overhemden en weekenders 

het allernieuwste in kleuren en modellen 
ƒ 13,90 tot ƒ 27,— 

PULPOLO'S, vele kleuren, wol en Terlenka 
ƒ 26, — ; Astralon ƒ 39, — ; Velours Swea- 
ters ƒ 23,—; Koltruien: katoen ƒ 10,90. 
Helanca 18,90; wol ƒ 26, — . 

Dit is maar een greep uit onze voorraad. 
Loopt U eens naar binnen, het verplicht 
U tot niets. I ♦&©£€%- SPECIAALZAAK V00B • 
HERENMODEat HERENKLEDING KERKSTR.20 • TEC-.3136 WEET U AL DAT NOTTEN 

BABY-KINDERKLEDINGZAAK een 

grote collectie 
JONGENS en MEISJES 
BLOUSES en NYLON 
KLEUTERJASJES heeft 

EXCLUSIEVE TIENERJURKEN 
en MINI-ROKKEN tot pl.m. 12 jaar. 

Zie onze etalages Halfesfr 

Voorzorgzegels - Contantzegels. 
58 
« 59 Voor een GOEDE LEESBRIL 

naar Brillenspecialist L O O ]VÏ R. N 

Erkend fondsleverancier Mr. opticien 

HALTESTRAAT 5 — TELEFOON 2174 

Voor ziekenfondsleden op monturen vastgestelde 
vergoeding en glazen geheel zonder kosten. FOTO HAMBURG 

onze zaak is geheel gemoderniseerd 

Komt U ook eens kijken? 

'FOTO HAMBURG voor CAMERA'S, 

PORTRETTEN en PASFOTO'S. 
GROTE KROCHT 19 — TELEFOON 2510 Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG in ORDE BRENGEN 

door de FIRMA LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3 — TEL. 4996 RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

B ■ Bi Hl BK M «OU ^k rfSh 

II WS i ■, H R 1 H fi Ook voor vrachtwagens! 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016! 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. Schildersbedrijf 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 4969 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. GRIJZE HAREN 
AFGEDAAN 

• Dank zij Herstelt de natuurlijke 

haarkleur 

Drogisterij-Parfumerie 

KLOKKERS 

Helmersstraat 2, telef. 3208 
Contantzegels! N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 

KRUIWAGENS MEST 

te koop a 2,50. 
Kruisweg 13. Gevr. van 15 juni tot 15 augustus 

KÜMERS 

met vrije keuken voor 3 volw. en 3 kin- 
deren. Telefoon SS 17 . 
Cl vraagt 
vooi de verkoopadministraüe. 

Sclniftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht 
door de afd. Personeelszaken. 

LEUKE BADSTOFJAPONNEN in beeldige pasteltinten, 
maar ook in turquoisc, geel, oranje vanaf ƒ 24,50 

Nu ook in Zandvoort BABY- en TENTLOOKJAPONNEN 
in moderne dessins voor ƒ 39,75 

GEWELDIGE PULLOVERS in „knal"-kleuren, leuke strepen, 
BADSTOF- en SEX-PULLOVERS vanaf ƒ 13,50 

Doch voor de vrouw, die dit alles niet kan waarderen, hebben 
we een mooie kollektie verfijnde PULLOVERS in pasteltinten, 
welke u terug vindt in onze chique MANTELCOSTUUMS. 
Ons assortiment ROKKEN is bijzonder uitgebreid, vooral met 
onze mooie VOORJAARSROKKEN (van Aabee-stoffen), 
hebben wij reeds enorm succes geboekt. 

De prijzen lopen van ƒ 17,50 tot ƒ 45, — . 

Speciale aanbieding: HELANCA BROEKPAKKEN 
(met elastiek onder de voet) in de kleuren: marine, bleu, 
beige, groen ƒ 45, — 

KATOENEN ZOMERJURKJES ƒ 14,95 HALTESTRAAT 40 TELEF. 2087 ZANDVOORT 
SLÜG 
VRIJDAG EN ZATERDAG 

100 gram KALFSSCHNITZEL ) 4 10 

100 gram KALFSOESTER 

100 gram KALFSBIEFSTUK ) 

500 gram ROSBIEF 3,98 

500 gram HAASFILET 4,25 

Onze beroemde 

Gelderse rookworst, 250 gr. 

99 cent per stuk, 2e voor halve prijs. 

Extra verrassingsaanbieding 

in de winkel: o.a. GROTE FLES JUS D'ORANGE 

0.89 Weekend-reclaiite 100 gram HAM en 
100 gram SAKS ... OEÜSDAGICOOPJ 

500 gram HEERLIJK VLEESGEHAKT 

1 kilo PRACHT RUNDERLAPPEN 

Bij 750 gram vlees: één blik APPELMOES 

Voorts: 

3 TARTAARTJES 

3 FRIKANDELLEN 

3 GELDERSE SCHIJVEN 

3 SLAVINKEN 

150 gram HAMPORK ES 

. 1,70 

. 4,70 

25 et 1,40 
1,38 
0,98 
0,98 
0,65 
ÏNRUILACTIE DIT DOEN WIJ REEDS 10 JAAR en MET SUCCES! Alle bekende merken voorradig 

Ook vele buitenmaten van ledikanten en matrassen! f25 QQ BIJ AANKOOP VAN LEDIKANT 

EN MATRAS! Wij brengen nieuw en nemen oud mee terug. Wij nemen dus uw versleten 
bed mee!! 

en U krijgt er nog geld voor!! 

Wij vullen ook bedden bij. 
Zonodig ook vernieuwen. HAARLEMS MATRASSENHUIS H. de Graaft Grote Houtstraat 103 Tel. 11485 ' ë<s da! ' eUur 9 uur gehaald: 5 uur thuis Uw adres VLOEREN. 

VENSTERBANKEN en 

SCHOORSTENEN 

in natuursteen. 

TAFELBLADEN 

in diverse kleuren marmer 

ONYX-TAFELS en 

LUXE ARTIKELEN. 

NATUURSTEENBEDRIJF 

A. LAVERTU 

Kam. Onnesstraat 5, telef. 4160 
Privé: Reinwardtstraat 28, tel. 4168 HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS 

LOOS 

VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 Klein en groot 

eten v.d. Werff's brood 

Gasthuisplein 3, telefoon 2129 Laat ook uw 

vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

3043, 3044, 3045 Politie 
4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 

Van Lennepweg 75rood 
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 

voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 

service-dealer 
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 

lorenstraat 68 
2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 
2424 Autobedrijven „Rinko", Oranjestraat 

en Stationsplein 
2525 W. Schouten, centrale verwarming, 

oliehaarden, gasforn., wasautomaten 
3227 ,JOe Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 
2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 

Dr. Smitstraat 5. 
(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 

H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 
(02500) (tijdel.) 12015 P. Houssart, Sm- 

ger Maatschappij, Edinburghstraat 5, 

Haarlem. 
(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 

& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 
2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 

P. W. Wels. 
2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 
2382 Zuster E. Reitsma 
2135 Oertcnbachs Drukkerij, Zandvoortse 

Courant, Achterweg 1 Hotel-Café-Restaurant 

„Delicia" 

KERKSTRAAT 16, TELEFOON 2270 

Delicia is herrezen!! 

Heeft u TROUWPLANNEN? 
KIEN AVONDEN ? 
VERGADERINGEN ? 
PARTIJEN? 

DIT ALLES KAN BIJ W. SCHOO! 

Ie klas verzorging. - Normale prijzen. 

„Delicia" 

W. SCHOO, KERKSTRAAT 16, TEL. 2270 Slecht starten? 

QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALDEN 
G-U LD EN S goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf * AANLEG 

* OMBOUW 

± ONDERHOUD 

■fc REPARATIE 

Wij vragen met spoed: 

CV. MONTEURS 

in bezit van rijbewijs; 

HANDLANGERS ' 

Aanmelden na telefonische afspraak. ■fc CENTRALE VERWARMING 
•k AARDGAS-INSTALLATIES 
* OLIESTOOK 

Vraag vrijblijvend advies. 

BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 Wasbord en tobbe 
te koop! 

Ja, zó was het vroeger! 
Tegenwoordig wast de mo- 
derne huisvrouw met een 
volautomaat. Maar dan 
natuurlijk met onze 
VELO WASAUTOMAAT. 
Hij wast, terwijl u slaapt! 
Vrijblijvend inlichtingen en 
betaling in overleg. 

VELO. Zeestraat 37. 

Zandvoort, telefoon 4590 

VELO. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 NSU-autorijschooi 
P. Cu Laarman 

Nic. v.d. Laanstraat 5 rd. — Haarlem 
Telefoon (02500) 134 34 FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 EHAN6 Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs deskundig personeel beschikbaar E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meubelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING 
Hout- en 
boardhandel 

„Centrum' 9 

Jb. Slagveld 

Koninginneweg 26 
telefoon 2897 
Winkel: Brederodestr. 1 

Telefoon 2963 
i (naast dokter Flieringa) 

Rietmatten! 

1 , PRACHT 

KASTPLANKEN 
1 gelakt en afgewerkt 
i met plastic band; _ 
POLYCEL 
' PLAFONDPLAATJES * 
(TOCHTBAND) 
RUBBEROID 
CEKRUSOOT 

kleuren carbolineum 
HEKPALEN 
ALBASTINE 
BISONKIT 
Bruine CARBOLINEUM 

enz. enz. ' 
„ voor pianostemmen 
Van Kessel 

Uitsluitend teclin. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Friese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip 

500 gram 2.18 

500 gram 2.98 

500 gram 1.68 

500 gram 1.78 Schouderkarbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been Rundvlees Biefstuk 

Dikke riblappen 

Lende- of bieflappen 

Rosbief 250 gram 2.25 

500 gram 3.18 

500 gram 3.48 

500 gram 3.58 Onze specialiteit Heerlijke schnitzels 100 gram 0.98 Vleeswaren 

100 gram ] 

gekookte lever ( QO 

100 gr. osseworst 

100 gram J 

gekookte lever ' QQ 

100 gr. ontbijtspek 3 pakjes 
margarine 69 

Kleine Krocht 1 T.V. VERHUUR 

Arxtennebouw 

J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 

VERHUUR van LADDERS 
KAMER- en ZAALSTEI- 
GERS. B. Hagen, Burg- 
wal 107, Haarlem. Telef. 
(02500) 16227. 

Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. 
joptwwe* feestede* tfuÊ 
wij ultpi-ste jorg ^^ 
by chcm «■pfnigen! 

opgcccewn rfr» . 
vU-flnifll en haolti^ HAARLEM 

Kerkstraat 26 Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 Bij 


VARfflOR Auto- 


en 


üflot 


orrijschool 


Cl I.B 


fCOOHIESI 


Rijles 


in de nieuwste 


• 


Sunbeam Hunter 


• 


VW 1200 


* 


Austin Seven 


• 


NSU prinz IV 


• 


Daf automatic 


• 


Opel vrachtauto 


• 


Vespa scooter 


BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 
ferf Wan Wettewinkel 
N.V. IJZERHANDEL ZANDVOORT 

Swaluëstraat 9, Zandvoort, telefoon 2418 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 Elec. Tèclin;|B 

■Erkend ;. P.E.N.rinstallateur '• ; ;V''i':''V: : ;.--^''-''-' 

w Installaties '• \\xï'M:^ ■ r.oxii|iiizén,-;. 4 "' : > :: \'-: -; -- 

^; ;, /-i;/Rëpar^ië^:^',',.. : '-^ Boilers ■■■>. v: ? ". "... 

■■^.'■■ : v.;';>w :v '%Örfdernbttd\.^v;^;;r.>;^y : -'\Wasxn:acliihes enz. ; d ■ KOSTVÈRLORENSTRAAT. ,72 .-— TELEFOON 5023 Luxen & Van Loon 

Aannemersbedrijf Wij kunnen opdrachten uitvoeren in: 

9 NIEUWBOUW 9 

• ONDERHOUD 9 VERBOUWINGEN 
BOUWKUNDIGE ADVIEZEN Kantoor Zandvoort: TROMPSTRAAT 5—7, telefoon (02507) 4729. 
Kantoor GOUDA: Nieuwe Gouwe w.z. 12, telef. (0182Q) 2439, b.g.g. en 
's avonds 6569. s. o. Steunt Onze Stunt Bewaar voor ons al Uw oud papier en vodden 

OP ZATERDAG 11 EN 18 MAART HALEN WIJ ALLES 

bij U weg en rekenen op enorme hoeveelheden!! 

Namens het Comité: Uw Verkenners 67e jaargang no. 21 - Verschijnt dinsdags en vrijdags l u .Opgericht- In 1900 DINSDAG 14 MAART 1967 

voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Een predikant ging heen 

Hartelijk afscheid van ds. De Bruijne Een afscheid heeft altijd iets weemoedigs. Te meer als dit gebeurt met 
betrekking tot een algemeen geacht en geliefd persoon. 
Het voorbije weekeinde stond in-het teken van zo'n afscheid. 
Ds. P. J. O. de Bruyne, gereformeerd predikant en gedurende vijf jaar 
leidsman van de Gereformeerde Kerk in Zand voort, werd onlangs op 
eigen verzoek, om gezondheidsredenen het emeritaat verleend. Het werd 
hem van harte gegund, de nodige rust na een eigenlijk veel te kort pre- 
dikantschap in Zandvoort, waar hij zich in weinig tijd zeer veel vrienden 
heeft verworven. Vrijdag 10 maart j.1. werden in een sobe- 
re maar niet minder indrukwekkende af- 
scheidsdienst in het gebouw van de Geref. 
Kerk aan de Julianaweg al zijn bijzonde- 
re kwaliteiten nog eens extra onder- 
streept. Het was de praeses van de kerke- 
raad, de heer H. de Pater, die zich tot 
tolk van alle gemeenteleden maakte en 
speciaal de aandacht vestigde op de onver- 
droten ijver van de scheidende predikant 
in het oecumenisch contact van de kerken 
te Zandvoort. De heer De Pater zei dat 
van ds. De Bruijne een grote stimuleren- 
de kracht uitging, waardoor hij als het 
ware iedereen „beïnvloedde" met wie hij 
in aanraking kwam. 

De plechtigheid, die mede opgeluisterd 
werd door zang van het Geref. kerkkoor 
o.l.v. Chris Gastel, orgelspel door de heer 
J. W. Gosen en vioolspel door de heer L. 
C. Schuurman, alsmede een optreden van 
de Geref. Jeugd, kreeg een bijzonder ac- 
cent door de aanbieding van het afscheids- 
cadeau van de gemeente: een reischeque 
van ƒ 1220, — voor een i-eis naar New 
York en Canada voor ds. De Bruyne en 
diens echtgenote. Deze cheque zat ver- 
borgen in een fraai scheepsmodel! 

Ds. De Bruyne maakte in zijn korte 
dankwoord gewag van de grote vreugde, 
die hij heeft mogen beleven aan de mede- 
werking, die hij altijd in Zandvoort op 
allerlei gebied gekregen heeft. Hij zei dat 
zijn 'werk gedragen was door de liefde en 
toewijding van allen, die hem na stonden. 
Zijn hart was vervuld van dankbaarheid, 
wanneer hij terugdacht aan de laatste vijf 
jaar van.aijn bijna 39jariga_am.btsvervul- 
ling. 

Zaterdag 11 maart j.1. had nog een af- 
scheidsreceptie plaats in de Calvijnzaal 
van de Geref. Kerk. Deze officiële ont- 
vangst was bedoeld voor allen, die nog van 
ds. De Bruyne afscheid wilden nemen met 
een persoonlijk woord en een handdruk. 
Zeer velen hebben nog van deze gelegen- 
heid gebruik gemaakt en de scheidende 
predikant een hartelijk uitgeleide gedaan. 
Mevrouw De Bruyne kreeg daarbij nog 
menigmaal een bloemenhulde! Op speciaal 
verzoek van de predikant werden tij- 
dens deze receptie geen toespraken gehou- 
den. En zo werd deze receptie een con- 
stant komen en gaan van allerlei mensen, 
mannen en vrouwen en zelfs kinderen, die 
allen „hun dominee" nog dag wilden zeg- 
gen. Maar onder hen waren ook zijn tal- 
rijke vrienden van de andere kerkgenoot- 
schappen, de leden van het „Oecumenisch 
Contact Zandvoort", het college van b. en 
w. en deputaties van plaatsen, waar ds. 
De Bruyne vóór Zandvoort gestaan heeft, 
zoals Zaandam, Drachten en Vrouwenpol- 
der. (Zlnd.). 

Naar ds. De Bruyne ons vertelde, wil 
hij zich na zijn „buitenlandse reis" te 
Nunspeet vestigen. 

Bij de uitgang kreeg iedere vertrekken- 
de een stijlvolle boodschap mee, waarin ds. Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant O %B £ IW f 9 O L 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 BRANDWEER TWEE MAAL 
IN ACTIE 

Het afgelopen weekeinde is de vrijwillige 
brandweer van Zandvoort twee keer in ac- 
tie geweest voor het bestrijden van duin- 
branden. Zaterdag- en zondagmiddag 
moesten de brandweerlieden de vlammen 
bestrijden, die in de beplanting ten noor- 
den van het NS-station gretig voedsel von- 
den. De brand van zondag zou zijn ont- 
staan door het spelen met vuur. 

HEREN ZHC 1 KAMPIOEN 

Door een 5-2 zege op Kraaien is het eer- 
ste herenteam van de Zandvoortse Hockey 
Club er j.1. zondag in geslaagd de kam- 
pioenstitel te behalen in de 2e klasse e. 
Van de vijf doelpunten werden er drie ge- 
scoord door rechtsbinnen Van der Fange, 
één door Aben en één door Maurick. Van 
de kampioensploeg maakten verder deel 
uit de spelers R. Roodhart, M. Groen, R. 
Boelhouwer, H. Spolders, J. v.d. Bergen, 
D. Roodhart, G. Allebes, E. Schmidt en 
R. van Leeuwen, Coach van het hockey- 
team was de heer Van Pagee. 

Het eerste heeft in de competitie één 
wedstrijd verloren en scoorde in 12 wed- 
strijden 23 doelpunten. De tegenstanders 
van ZHC 1 slaagden er slechts achtmaal 
in de doelverdediger te passeren. Vanaf 
deze plaats willen wij het Ie herenteam 
van ZHC gelukwensen met het behaalde 
resultaat. De Bruyne schreef: „Ten afscheid zou ik 
u willen meegeven de woorden van Romei- 
nen 8 : 35: „Wie zal ons scheiden van de 
liefde van Christus?" Ds. de Bruyne voeg- 
de hier aan toe: „Mensen moeten schei- 
den, maar wie gelooft is van één ding ze- 
ker: Van Hem, die gezegd heeft: „Ik 
ben met u alle dagen tot aan het einde 
van deze wereld". 

Mede namens mijn gezin heel hartelijk 
dank voor alles! Uw ds. P. de Bruyne. DRIELING GEBOREN IN 
ZANDVOORTS GEZIN 

Vrijdagmorgen heeft een inwoonster van 
Zandvoort, mevrouw M. E. Hollander-Oote- 
man, in het Diaconessenhuis te Haarlem 
een drieling ter wereld gebracht: twee 
jongens en een meisje. Om vijf voor tien 
vrijdagmorgen kwam de eerste telg ter 
wereld, een jongen van iV 2 pond. Om tien 
voor half elf had hij een zusje van even- 
eens iV> pond en dertig minuten later 
volgde de geboorte van het derde kind, 
een jongen van 5VÏ> pond. Moeder en kin- 
deren, genaamd Walter Thijs, Catherina 
Margaretha en Augustinus Theo, verkeren 
in goede welstand. 

De familie Hollander heeft reeds een 
dochtertje, Adelyne, van 2% jaar. 

NIEUWE SCHIPPER 
REDDINGBOOT 

Als opvolger van de schipper van de in 
Zandvoort gestationneerde reddingboot 
„Dr. ir. S. L. Louwes", de heer PI. Koper, 
heeft de directie van de K.N.Z.H.R.M. met 
ingang van 1 april a.s. het lid van de be- 
manning, de heer M. Castien, benoemd. Zandvoortmeeuwen boekte 2-1 zege 

op HBC uit Heemstede Op het voetbalterrein aan de Vondellaan heeft Zandvoortmeeuwen 1 
afgelopen zondag HBC 1 met 2 — 1 verslagen. De ontmoeting werd 
door circa vijftienhonderd toeschouwers bijgewoond. Zandvoortmeeuwen, dat de eerste drie 
kwartier van de wedstrijd tegen de krach- 
tige stormwind in moest spelen, nam on- 
danks deze handicap direct het initiatief 
en drong HBC in de verdediging. Door de 
tamelijk eenzijdige ontplooiing van het 
aanyalsspel van de voorhoede — er werd 
voornamelijk geopereerd op de linkerhelft 
— kreeg de defensie van de gasten vol- 
doende gelegenheid zich bp de bedreigde 
flank te concentreren. Het beleg voor het 
doel van HBC verhinderde de voorhoede 
van de Heemstedenaren niet de verdedi- 
ging van de thuisclub te beproeven. Maai- 
de aanvallen bleven zonder gevolg, vooral 
door toedoen van de actieve en snel rea- 
gerende doelman Molenaar. In de 32e mi- 
nuut van de ontmoeting slaagde Arend 
Stobbelaar er in, na een opening te heb- 
ben geforceerd in de achterhoede van 
HBC, tot het doel van de tegenstander 
door te dringen. De keeper slaagde er niet 
in de door Arend Stobbelaar geschoten bal 
onder controle te krijgen en het leer rolde 
achter hem tussen te palen, 1 — 0. 
Twee minuten later verscheen Nijkamp 
voor het doel van de gasten. Inplaats van 
een schot op het doel te lanceren, schoof 
hij de bal door naar Aaldert Stobbelaar, 
die duidelijk in buitenspelpositie, het leer 
■via een fraaie kopbal achter de keeper in 
het net deponeerde, 2 — 0. 

Kort voor het einde van de eerste helft 
zag de aanvalslinie van HBC kans uit een 
door de arbiter toegewezen strafschop een 
tegenpunt te scoren. Aanvoerder Duindam 
bracht het op zijn naam, 2 — 1. 

In de laatste drie kwartier van de wed- 
strijd oefende Zandvoortmeeuwen, nu met 
de wind in de rug, sterke druk uit op de 
verdediging van de gasten. Maar de aan- 
vallen leverden geen resultaat op. Met 
behulp van de buitenspelval, waar de aan- valslinie van Zandvoortmeeuwen zich 
meer dan nodig door liet verrassen, slaag- 
de de verdediging er in stand te houden. 
Een enkele keer kwam de voorhoede van 
HBC in actie, maar de aanvallen werden 
door de defensie van de thuisclub zonder 
veel inspanning afgeslagen. 

Met de zege op HBC zijn de kansen 
voor Zandvoortmeeuwen on het kampioen- 
van de 3e klasse opnieuw gestegen. 

D 
Ranglijst 

De stand in afdeling West, 3e klasse b, 
luidt: Zandvoortm. 


17 


9 


7 


1 


25 


45—25 


Ripperda 


16 


7 


5 


4 


19 


24—14 


HBC 


17 


7 


5 


5 


19 


33—26 


St. Pancratius 


16 


6 


6 


4 


18 


32—20 


TYBB 


17 


5 


8 


4 


18 


28—25 


WA 


17 


7 


4 


6 


18 


23—27 


VSV 


14 


6 


5 


3 


17 


22—15 


Beverwijk 


16 


5 


3 


8 


13 


27—34 


KW 


16 


4 


5 


7 


13 


22—34 


ADO '20 


15 


3 


5 


7 


11 


19—30 


Neerlandia 


16 


4 


3 


9 


11 


26—43 


Velsen 


16 


3 


4 


8 


10 


19—27 FILMMIDDAG VOOR 
BEJAARDEN 

De Rotterdamse Diergaarde zal op uit- 
nodiging van het bestuur van de bejaar- 
densociëteit „Voor Anker" op maandag 20 
maart a.s. in het Gemeenschapshuis een 
tweetal kleurenfilms vertonen van enkele 
natuurreservaten in Afrika. Tevens zal tij- 
dens de bijeenkomst de kleurenfilm „Blij- 
dorp, oase in een wereldstad" worden ge- 
draaid van de cineast M. Toonder. De film- 
voorstelling kan ook door niet-leden van 
de sociëteit worden bijgewoond. KWART EEUW LID VAN NVV 

Tijdens de algemene ledenvergadering 
van de plaatselijke afdeling' van de Alge- 
mene Bond van Ambtenaren j.1. vrijdag in 
het Gemeenschapshuis is de heer G. 
Zwemmer gehuldigd in verband met zijn 
25-jarig lidmaatschap van hel N.V.V. De 
jubilaris werd toegesproken door hoofd- 
bestuurder de heer C. W. Franken en ont- 
ving de zilveren speld en een oorkondu. 
Van de afdeling kreeg hij een klokje, ter- 
wijl zijn echtgenote eveneens een attentie 
in ontvangst mocht nemen. 

Aan de huldiging ging de behandeling 
van de huishoudelijke agenda vooraf. De 
jaarverslagen van secretaris en penning- 
meester lieten een optimistisch geluid ho- 
ren en werden zonder hoofdelijke stem- 
ming goedgekeurd. In het bestuur werden 
de heren R. Korver, secretaris, D. Heij- 
nen, 2e secretaris, en A. J. van der Reij- 
den bij acclamatie herkozen. In de be- 
stuursvacatture, ontstaan door het bedan- 
ken van de heer Jb. Bos, werd voorzien 
door de benoeming van de heer J. Bos. 

In de commissie voor georganiseerd 
overleg werden benoemd de heren W. 
Harting en J. G. Bisenberger en in de 
dienstcommissie voor publieke werken de 
heren D. Heijnen en J. G. Bisenberger. 
In de kascommissie werd de heer A. Loos 
vervangen door de heer V. Paap. 

RIjKSGOEDKEURING BOUW 
DIERENTEHUIS 

Naar wij vernemen is rijksgoedkeuring 
verleend voor de bouw van het Kennemer 
Dierentehuis op een terrein in 'Zandvoort- 
noord-oost. Wanneer alles naar wens ver- 
loopt zal het dierentehuis in juni 1968~gi> 
reed komen. 

CHEF D'EOUIPE VOOR JUDO- 
TEAM ' 

Het hoofdbestuur van de NJJB heeft de 
heer M. J. Methorst uit Zandvoort aange- 
zocht op te treden als chef d'équipe van de 
Nederlandse afvaardiging naar de Euro- 
pese adspiranten- en juniorenkampioen- 
schappen judo, die op 31 maart en op 1 en 
2 april a.s. in de Portugese hoofdstad Lis- 
sabon zullen worden gehouden. 

POLITIEMANNEN SPEELDEN 
GELIJK 

Het elftal van de Zandvoortse Politiespurt- 
vereniging en een team samengesteld uit 
de gemeentelijke reservepolitie hebben j.1. 
zaterdag op een der terreinen van Zand- 
voortmeeuwen een wedstrijd gespeeld die 
in een 1 — 1 gelijk spel is geëindigd. 

ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonden. De data, waarop de cor- 
respondentie uiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Argentinië: ms „Alnati", 14 maart. 
Brazilië: ms „Alnati", 14 maart. 
Canada: ms „Harpefjell", 15 maart 
Kenya, Oeganda, Tanganjika: 

ms „La „Bourdonnais", 17 maart. 
Ned. Antillen: ms „Simon", 14 maart. 
Verenigde Staten van Amerika: 

ms Prinses Margriet" 15 maart; 

ss „American Racer", 17 maart. 
Zuid- Afrika (rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „Nijkerk", 15 maart. 

Inlichtingen betreffende de verzending s- 
data van postpakketten geven de post- 
kantoren. Satefyfe&ümfc ttcn* UuisdUben Aardappelen helpen soms Het was niet zo moeilijk om uit te ma- 
ken dat ik gestoord was in mijn slaap. 
Zelfs mensen van mijn slag hebben slaap 
nodig. En die moet geslapen worden, als 
het kan, in de nachtelijke uren. 

En als een mens een uur of wat aan- 
eengesloten diep en rustig slaapt in de 
nacht, kan het hem gebeuren dat hij be- 
trekkelijk verkwikt opstaat. Dit deed zich 
bij mij niet voor. Mijn slaap was onder- 
broken en toen ik mij dit realiseerde, 
kreeg ik meteen enige kennis omtrent de 
oorzaak: Er was een afschuwelijk gekrijs 
rondom ons huis. Ik was natuurlijk nog 
niet helemaal in hel ooid van de klaar- 
wakkeren en daarom klonk het allemaal 
zo angstaanjagend. Eerst dacht ik dat 
iemand, die mij niel mug, een geluidsin- 
stallatie in de tuin had aangebracht en 
daar doorheen fragmenten van hel song- 
festival of een beat-orgio met micro- 
foons-vretende jochies en meisjes produ- 
ceerde. Maar bij nader horen klonk hel 
niet technisch genoeg, maar integendeel 
afgrijselijk levensecht. Het was om zo te 
zeggen iets van een andere wereld, van de 
dierenwereld, wel te verstaan. Om korl 
te gaan: een beestachtige bende. 

Tante Agaat sliep waarschijnlijk door, 
want ik hoorde geen gerucht vanuit haar 
kamer. Dat was goed, want voor het- zelfde geld sloeg zij alarm en dan zou 
het met mijn nachtrursl gedaan zijn. Tan- 
te heeft namelijk de irritante eigenschap 
dat zij iemand, wiens natuur daar niet op 
ingesteld is, hardnekkig bezig kan hou- 
den. Zo'n uitputtingsslag eindigt meestal 
met de volledige ineenstorting van haar 
tegenpartij. 

Maar intussen bleven de geluiden aan- 
houden, nu eens \smai lelijk trillend in 
nauwelijks bedwongen emoties, dan weer 
hoog oplaaiend in snerpende en door hel 
lichaam van mensen kervende uithalen. 
Hel leek alsof de tuin tot plaats van een 
boze geeslenhappening uilgekozen was. 

Ik stond op, liep wankelend naar de 
bijkeuken een deed een greep in de aard- 
appelkisl, die daar staat.. Ik koos enke- 
le, gemakkelijk in de hand liggende aard- 
appelen en begaf mij naar de achterdeur. 
Ik had de ervaring dat met het domweg 
werpen van enige consumptie-aardappelen 
de geluiden soms verstomden. Hielden zij 
aan, dan moest ik de aardappelactie on- 
dersteunen met volle handen grint. 

Inderdaad trad er een onwezenlijke stil- 
te in, na hel gooien van de derde en laat- 
ste aardappel. Ik keerde tevreden naar 
m'n bed terug en besloot geen haat te 
koestelen jegens mijn medemensen, die het 
oirbaar achten twaalf katten te houden en die 's nachts in mijn omgeving losla- 
ten. Men moet mij niet zo gauw meer iets 
vertellen over huisdieren. Ik ben van me- 
ning dat die dieren nimmer thuis zijn. 

Do schrandere lezer heeft nu bemerkt 
dat ik gewekt was door de katten van 
mijn buren of althans de katten van mijn 
naaste omgeving. Ik kan alleen maar ho- 
pen dat zij zelf vele uren van de nacht 
wakend doorbrengen en dat zij dan horen 
hoe buurman zijn aardappelen vergooit 
naar de lieve beesten, die overdag geen 
bok open doen en 's nachts vergaderen of 
nakomelingen op stapel zetten, hetgeen bij 
deze wezens altijd met weerzinwekkend 
gerucht gepaard gaat. 

Ik ben die nacht nog driemaal naar de 
aardappelkist gelopen en heb tweemaal 
in machteloze woede grint in de duisternis 
geworpen. Ik was de volgende dag ge- 
broken en geschokt en bijna niet in staal 
naar hel enthousiaste verhaal van tante 
te luisteren, die mij toevertrouwde ge- 
droomd te hebben over een schoolreisje, 
dat zij als meisje maakte naar een speel- 
tuin op de Veluwe. 

Ik voelde wel aan dal dit ergens niet 
kón en ben zwijgend de aardappels uit de 
tuin gaan rapen. Ik bedacht bitter dat ik 
ze de komende nacht weer nodig kon heb- 
ben. 

Ook ben ik die morgen met saamgekne- 
pen lippen en niel groetend aan mijn bu- 
ren voorbijgegaan. 

Wél zag ik nog achter de gordijnen drie 
uitermate duffe en slaperige katten zit- 
ten. De beesten schenen mij door hun 
dichte ogen te zien en vertrokken hun 
muil in een soort satans grimas. 

Zeker, vrienden, ik ben geschokt. 

BARTJE 
ZAKENLIEDEN, 

DOET U MEE ? 

aan de foto-editie van de ZAND- 
VOORTSE COURANT, die wij 
laten verschijnen ter gelegenheid 
van de opening van het badseizoen. 
Binnenkort zal een onzer medewer- 
kers u bezoeken om u nader om- 
trent deze foto-krant in te lichten. 
U kunt zich voor het inwinnen van 
gegevens wenden tot de organisa- 
tor, de heer C. C. te Braak, telefoon 
(04160) 2089 of het bureau van de 
Zandvoortse Courant, Achterweg 1, 
telef. (02507) 2135. OUDERAVOND VAN HEUVEN 
GOEDHARTSCHOOL 

De oudercommissie van de mr. G. J. van 
Heuven Goedhartschool, gelegen aan de 
Fahrenheitstraat in Zandvoort noost-oost, 
belegt op dinsdag 21 maart a.s. de eerste 
ouderavond sinds de oprichting van de 
school. De commissie heeft burgemeester 
A. Nawijn bereid gevonden in een korte 
toespraak aandacht te schenken aan de 
totstandkoming van de nieuwe school. Tij- 
dens de bijeenkomst zal de voorzitter van 
de folklorevereniging „De Wurf", de heer 
J. Gebe, dia's vertonen van oud-Zand- 
voort en deze van een toelichting voor- 
zien. 

VERGADERKALENDER 

14 maart — Gymnastiekver. „O.S.S.", le- 
denvergadering, Gemeenschapshuis. 

17 maart — Zandvoortse Brandweer, kien- 
avond, Zomerlust. 

17 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, viering 15-jarig bestaan, Ge- 
meenschapshuis. 

17 maart — Watersportver. „Zandvoort", 
lezing, Gemeenschapshuis. 

18 maart — YOKA, Esplanade. 

18 maart — „Zwarte Bende" (pers. Zandv. 
brandstoffenhandcl), feestavond, Zomer- 
lust. 

20 maart — Gemeente Zandvoort, begroe- 
tingsavond nieuwe inwoners, Raadhuis. 

21 maart — Auto-Motorclub Zandvoort, 
kienavond, Zomerlust. 

21 maart — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, af- 
deling Zandvooit, show gebruiksartike- 
len, 14 uur, Gemeenschapshuis. 

23 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, bijeenkomst om 10.30 uur, 
Gemeenschapshuis. 

31 maart — Ned. Reisvereniging, film, Ge- 
meenschapshuis. 

31 maart — VARA, ledenvergadering en 
kienavond, Gemeenschapshuis. 

1 april — Zandv. Folklore Ver. ,De Wurf', 
feestavond, Zomerlust 

2 apiil — Operettever. „Jong Zandvoort", 
operette, Zomerlust. 

5 apiil — Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 

6 april — Humanistisch Verbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

7 apiil ■ — Zandvoortse Reddingsbrigade, 
jaarvergadering, Hotel Keur. 

8 april — Toneelver. „Wim Hildering", to- 
neel, Zomerlust. 

11 april — Raadsvergadering Raadhuis. 

12 april — Ned. Ver. v. Huisvr., afd. Zand- 
voort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

15 april — Toneelver. „Sandevoerde", to- 
neel, Zomerlust. 

19 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwen, afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

21 april — Autosportver. , Sandevoerde", 
fecslavond en film, Gemeenschapshuis. 

26 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwenver. 
afd. Zandvoort, schoonheidscursus, , Ge- 
meenschapshuis. FAMILIEBERICHTEN Heden ging tot onze grote droefheid 
geheel onverwacht van ons ineen 
mijn lieve zorgzame man en onze 
lieve vader 

GERRIT BEZEMER 

op de leeftijd van 76 jaar. 

C. Bezemer-Negrijn 

GeUlermalsen: 

J. Bezemer 

D. H. J. Bezemer-Kolkman 

Zandvoort, 13 maart 1967 
Herman Heijermansweg 83 

De overledene is opgebaard in de 
rouwkamer van Het Huis in de Dui- 
nen, Herman Heijermansweg 1, 
Zandvoort. 

De crematie zal plaatsvinden vrijdag 
17 maart in het crematorium te Vel- 
sen na aankomst van trein 10.58 uur 
halte Driehuis-Westerveld. 
Vertrek van Het Huis in de Duinen 
omstreeks 10.20 uur. 

Geen bezoek aan huis. 
Geen bloemen. FAMILIEDRUKWERK 

GERTENBACHS DRUKKERIJ 
Achterweg 1 Telef. 2135 Belangrijke 

TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

3043, 3044, 3045 Politie 

4444 Politie (alleen noodgevallen) 

2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 

4389 VAMOB-Bijschool „De Branding", 
Van Lennepweg 75rood 

(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 
voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 
service-dealer 

2071 Horlogebedrijf O. Waaning, Kostver- 
lorenstraat 68 

2231 Boekliandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 

2424 Autobedrijven „Binko", Oranjestraat 
en Stationsplein 

2525 W. Schouten, centrale verwarming, 
oliehaarden, gasforn., wasautomaten 

3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 

2912 Hotel-Restaurant „Sonnehoeck", 
Dr. Smitstraat 5. 

(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 
- H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 

(02500) '(tijdel.) 12015 P. Houssart, Sin- 
ger Maatscliappij, Edinburghstraat 5, 
Haarlem. 

(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 
& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 

2176 N.H. verg. „Het Groene Kruis, secr. 
P. W. Wels. 

2720 Zuster S. Molenaar-de Wilde 

2382 Zuster E. Reitsma 

2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 
Courant, Achterweg 1 Daling van werkloosheid 

gexing voor de tijd van het jaar 

r 

Gedurende de maand februari daalde de geregistreerde arbeidsreserve 
van mannen van 101012 tot 98870. De bezetting op aanvullende werk- 
gelegenheidsobjecten nam toe van 3802 tot 4148. Met aantal werklozen 
gaf een teruggang te zien van 97210 tot 94722. 

Het aantal openstaande aanvragen om mannelijk personeel bleef nage- 
noeg gelijk en bedroeg aan het eind van de maand 39318. 
Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde arbeidsre- 
serve van mannen steeg van 62700 tot 66800. Het voor seizoen gecor- 
rigeerde cijfer van de vraag liep terugivan 47800 tot 47200. De vermindering van de geregistreerde 
arbeidsreserve van mannen gedurende de 
verslagmaand met ruim 2000 is seizoen- 
matig van aard en houdt verband met 
de opleving van de werkzaamheden bij 
naderend voorjaar. De teruggang van de 
werkloosheid is evenwel gering voor de 
de tijd van het jaar; dit blijkt uit de 
verdere stijging van het voor seizoenin- 
vloeden gecorrigeerde cijfer. Het zachte 
weer heeft waarschijnlijk een gunstige 
invloed op de werkloosheid gehad; bij 
meer normale weersomstandigheden zou 
de stijging van het voor seizoeninvloeden 
gecorrigeerde cijfer vermoedelijk groter 
zijn geweest. 

De werkloosheid van bouwvakarbeiders 
liep met ruim 2700 terug. Voor seizoen- 
invloeden gecorrigeerd deed zich echter 
in deze beroepsgroep een betrekkelijk gro- 
te stijging van de werkloosheid voor. 

Ook de stijging van. de werkloosheid, 
na seizoencorrectie, onder de metaalbe- 
werkers was in vergelijking met andere 
beroepsgroepen vrij groot. 

Per provincie was de groei van de werk- 
loosheid, na seizoencorrectie, het grootst 
in de provincies Overijssel, Zuid-Holland, 
Noord-Brabant en Limburg. In de drie 
noordelijke provincies deed zich in de ver- 
slagmaand geen verdere stijging van dit 
cijfer voor. 

Onder invloed van het seizoen steeg de TWEE 
VERKEERSONGEVALLEN 

Kort na elkaar vonden j.I. zondag op de 
Noord-boulevard twee verkeersongevallen 
plaats. Ter hoogte van de Toko werden 
twee auto's bij een file-aanrijding zwaar 
beschadigd. Persoonlijke ongevallen deden 
zich niet voor. 

D 
Een 20-jarige bestuurder van een perso- 
nenwagen raakte bij het passeren van een 
Duitse auo van de weg en sloeg in de 
berm verscheidene malen over de kop. Het 
voertuig werd totaal vernield. De inzit- 
tenden kwamen met de schrik vrij. vraag naar bouwvakarbeiders. Daarente- 
gen liep de vraag naar metaalbewerkers 
terug met 600. Deze ontwikkeling moet 
ongunstig worcien genoemd in vergelijking 
met die in de overeenkomstige maand van 
voorgaande jaren, toen in de vraag naar 
metaalbewerkers vrijwel geen verande- 
ring optrad. 

De analyse van de werkloosheid van 
mannen geeft overeenkomstig de opgaven 
van het Directoraat Generaal voor de Ar- 
beidsvoorziening het volgende beeld: 

jan. febr. 
1967 1967 Seizoenwerkloosheid 

Wrijvingswerkloosheid 

Werkloosheid 

van minder geschikten 
Structuurwerkloosheid 
Conjunctuurwerkloosheid 33000 30000 

25000 24000 

15000 15000 

15000 15000 

13000 15000 Totaal 101000 99000 De werkloosheid van vrouwen vermin- 
derde gedurende de verslagmaand met 400, 
hetgeen een voor de tijd van het jaar ge- 
ringe daling is. Zandvoortse Bridgeclub 

In de A-lijn heeft na de derde wedstrijd 
van de vierde competitie het koppel Stor- 
Heldoorn met 164.70 % de leiding. De 
tweede plaats wordt ingenomen door het 
dameskoppel Stor-Vallo met 159.38 %. 

In de B-lijn bezet het dameskoppel 
Brossois-van Dartelen de eerste plaats met 
186.18 %. Het koppel Mulder Smid-Notter- 
man volgt met 162.41 %. 

In de C-lijn heeft het koppel Reijer-de 
Wit de leiding met 160.92 %. Het dames- 
koppel Barens-Berghoff is tweede met 
154.35%. KJ.C. „Noord" 

De stand van de competitie in de maand 
maart luidt als volgt: 1. mevr. Stokman, 
10362; 2. mevr. Koper 10262; 3. C. Mole- 
naar 9988; 4. A. J. Paap. In het jongste russische kampioenschap 
werd het volgende aardige partijtje ge- 
speeld. Vermeldenswaard is, dat we de 
zwartspeler, die we hier van het bord „ge- 
veegd" zien worden, vóór o.a. Bronstein 
en Smyslov in de eindranglijst op de 6e 
plaats aantreffen! GURGENIDZE—LEIN Tiflis 1967 1. e2-e4, c7-c5, 2. Pgl-f3, Pg8-f6!?, 3. e4- 
e5, Pf6-d5, 4. Pbl-c3, Pd5xc3 (Ongebruike- 
lijk, maar waarschijnlijk niet slecht. De 
laatste tijd zag men vaak 4. ...e6 spelen, 
wat na 5. Pd5:, ed5:, 6. d4, Pc6! ? tot 
wilde complicaties kan voeren) 5. d2xc3! 
(Open lijnen!) 5. ...Dd8-c7 (De inleiding 
tot een door Leningrader schakers inge- 
voerd systeem; vroeger speelde men 5. 
...d5, maar dan is Wit na 6. ed6:, Dd6:, 
7. Le3! iets in het voordeel) 6. Lcl-f4, 
Pb8-c6, 7. Lfl-c4, e7-e6 (Er dreigde 8. 
Lf7:+ benevens 9. e6+, maar de tekstzet 
hoort bij het zwarte systeem) 8. 0-0, 
b7-b6, 9. Tfl-el, f7-f5? (Het Westduitse 
tijdschrift Schach-Echo merkt op, dat de 
zwarte opbouw een gekunstelde indruk 
maakt en voegt hieraan toe, dat i.p.v. de 
tekstzet 9. ■■■T-,e7 de geboden voortzetting 
was. Inderdaad ziet de gehele zwarte op- 
bouw er wat vreemd uit, maar slecht 
is hij niet. Volgens de oorspronkelijke Le- 
ningrader aanbeveling moet Zwart met h6, 
Le7, Lb7 en eventueel de lange rochade 
voortzetten. Hij zou dan goed staan. De 
tekstzet betekent een funeste afwijking 
van het grondidee) 10. Pf3-h4!, g7-g6 
(Anders volgde 11. Dh5 + ) Zie diagram ~ÊM w WMdg*** «^ i 


■ Bi i in 
'm 

v, ~ w/m ~. y ////M 
'a 


^ « i 

$m Wê-$k'W§ W> abcdefgh 

11. Ph4xf5ü (De verrassende weerleg- 
ging!) 11. ...Pc6-a5 (Omdat terugslaan 
op f5 niet zo goed ging (11. ...ef5:, 

12. e6!, Df4:, 13. ed7: + etc, of 11. ...gf5:, 
12. Dh5+, Kd8, 13. Tdal benevens Le6:) 
probeert Zwart het met een tussenzet) 
12. Lc4-d5ü, Lc8-b7 (Zwart moet berusten. 
Als hij de loper had geslagen, was 13. 
Pd6+, Kd8, 14. Dd5:, Lb7, 15. Lg5 + , 
Le7, 16. Le7:-h Ke7:, 17. Df7+ etc. ge- 
volgd) 13. Pf5-d6+, Lf8xd6, 14. e5xd6, 
Dc7-c8, 15. Lf4-h6! (Wit houdt de tegen- 
stander in de greep. Het vervolg is niet 
al te moeilijk meer) 15. ...Th8-g8, 16. Ddl- 
f3, Lb7xd5, 17. Df3xd5, Pa5-c6, 18. Tal- 
dl, Pc6-d8 (Er dreigde 19. Te6: + ! etc.) 
19. Dd5-g5, Pd8-c6, 20. Dg5-f6!, g6-g5 
(Of 20. ...Dd8, 21. Te6:+, de6:, 22. De6: + , 
Pe7, 23. d7+) 21.' Tel-e5 en Zwart gaf 
zich gewonnen. , 

Correspondentie aan A. C. v.d. Tak, 
Wilhelminastraat 28, Haarlem Z.S.V. „Zandvoortmeemven" 

Uitslagen zaterdag 11 maart: 

Zandvoortm. — Blauw Wit — 

RCH— Zandvoortm. 2 0—2 

Adspiranten: 

DCO b — Zandvoortm. c — 4 

VEW a — Zandvoortm. d — 2 

EHS b — Zandvoortm. e — 2 

DSS d — Zandvoortm. g 1 — 6 
Bloemendaal d — Zandvoortm. h 1 — 2 

Pupillen: 

Zandvoortm. a — Schoten a 2 — 2 

Zandvoortm. b — Schoten b 3 — 

Zandvoortm. d — DSS c 6 — 1 

Uitslagen zondag 12 maart: 

Zandvoortm. — HBC 2 — 1 

Zandvoortm. 2— WSV'30 2 2—1 

EHS 2 — Zandvoortm. 3 * — 2 

Zandvoortm. 4 — DIO 2 3 — 3 

Zandvoortm. 6 — DEM 5 • 6—2 

DIO 7— Zandvoortm. 8 1 — 7 
Zandvoortm. 9 — Spaarnevogels 4 4 — 1 

Zandvoortm. 10 — Renova 5 1 — 2 

Zandvoortm. 11 — Schoten 9 10 — 1 

Junioren: 

Schoten a — Zandvoortm. a 6 — 1 

RCH c — Zandvoortm. c 6 — 3 Friese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip Schouderkarbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been 500 gram 2.18 

500 gram 2.98 

500 gram 1.68 

500 gram 1.78 Rundvlees Ossestaarten 

Biefstuk 

Lende- of bieflappen 

Rosbief 500 gram 0.98 

250 gram 2.25 

500 gram 3.48 

500 gram 3.58 Onze specialiteit Heerlijke schnitzels 100 gram 0.98 Vleeswaren 

100 gram ) 

gekookte lever f QQ 

100 gr. osseworst 98 100 gram > 

gekookte lever / 100 gram ' 

amer. corned beaf 3 pakjes 
margarine 69 

Kleine Krocht 1 Ö« Ui Vi Steunt Onze Stunt Bewaar voor ons al Uw oud papier en vodden 

OP ZATERDAG 18 MAART HALEN WIJ ALLES 

bij Ü weg en rekenen op enorme hoeveelheden!! 

Namens het Comité: Uw Verkenners SCHIPPER'S 

ODELSLAGERIJE Ook deze week grote afslag kalfsvlees Prachtige lappen 
Fricando, stukje of lapjes 
Heerlijk kalfsgehakt 
Heerlijke saucijzen Rauwe varkenslever om te 
koken of te bakken 500 gram 2b68 

500 gram 3iQ8 

500 gram 2n48 

500 gram 1.90 

per kilo 2.ÖU 

250 gram 0.89 (Dinsdag-, woensdag en donderdag): varkensgehakt 500 gram 1. 40 per kilo i.Oll Haltestraat 30 — Telefoon 2175 
1 paar SPIKES, maat 42% 
te koop gevraagd. 
Telefoon 3755. Te koop DIVANBED met 
Auping binnenveringmatras 
Frans Zwaanstr. 42, tele- 
foon 3329, na 5 uur. 2 meisjes (20 jr.) zoeken 
SEIZOENWERK (serveren) 
voor weekends. Br. nr 2101 
bur. Z. Crt. SEIZOEN 
B.z.a.: gepensioneerde 
BANKETBAKKERS- 
PATROON-KOK 
voor controle en lichte adm. 
Br. nr. 2102 bur. Z. Crt. Flink meisje 

gevr. van half negen tot 
1 uur, maandags en vrij- 
dags tot 4 uur. Werkster 
aanw. Hoog loon. Mevr. 
Bekenkamp, Thorbeckestr. 
37, telefoon 2904. FLINKE HULP gevr., 2 a 
3 maal p.w. voor hele of 
halve dagen. Telefoon 2948. KAMERMEISJE 
gevr. Hotel „Sonnehoeck". 
Dr. Smitstraat 5. B.z.a. HULP i.d. huish., 
dinsdag- en donderdagoch- 
tend, maandag-, dinsdag- en 
vrijdagmiddag. Tevens OP- 
PAS. Br. nr. 2103 Z.Crt. Hout- en boardhandel 

„CENTRUM" 

Jb. SLAGVELD 

Koninginneweg 26, tel. 2897 
Winkel: Brederodestraat 1, 

telefoon 2963 
(naast dr. Flieringa) 

PRACHT 

KASTPLANKEN 
Gelakt en afgewerkt met 
plastic band. Stadsschouwburg 

te Haarlem 

Zaterdag 18 maart, 8 u. 
Toneelgroep Ensemble 

„Ondine" 

Dinsdag 21 mrt, 8.15 u. 
Toneelgroep Theater 

„Trommelen in 
de nacht" 

Woensdag 22 en donder- 
dag 23 maart, 8 uur 
Toneelgroep Studio 

„Een wonder- 
baarlijke nacht" - 

„Karel" 
en „Striptease" 

Prijzen ƒ 1,75 tot ƒ 7,50 
(a.i.) Coup. geld. Plaats 
bespr. 2 dg tevoren van 
10 — 15 uur. Tel. na 12 
uur: (O25O0) 10189. Jong echtp. z. kind,, b.b.h.h. 
zoekt 

woonruimte 

Wie kan ons helpen? Br. 
nr. 1703 of telef. 4207. Hout- en boardhandel 

„CENTRUM" 

Jb. SLAGVELD 

Koninginneweg 26, tel. 2897 
Winkel: Brederodestraat 1, 
telefoon 2963 
(naast dr. Flieringa) 
SWAN HUISHOUDTRAP- 
PEN (metaal) 3, 4, 5 en 6 
treden; Familie- 
drukwerk 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1 - Telef. 2135 Gevraagd in klein gezin te Aerdenhout 

flink meisje 

voor hele dagen. 

Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk. Hoog 
loon. Persoonlijk aanmelden na 4 uur 's middags: Me- 
rellaan 6, Aerdenhout, tel. (02500) 4 10 79. FIRMA PRESTO 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar 
GEMEENTE ZANDVOORT 
Ter secretarie kan worden geplaatst: 

een ervaren typiste 

Ulo-diploma of gelijkwaardige opleiding vereist. Sala- 
ris afhankelijk van bekwaamheid en leeftijd. v 
Schriftelijke sollicitaties binnen • een week aan de 
gemeentesecretaris, raadhuis, alhier. Voor familiedrukwerk 

naar 

Gertenbachs Drukkerij 

Achterweg 1, telefoon 2135 *M^^^ l ^^ l "v^^a* a %^ l ^tf ll N^*W lll> N^^^Ni 67e jaargang no. 22 - Verschijnt dinsdags en vrijdags Opgencnt in 1900 VRIJDAG 17 MAART 1967 
RTSE 
voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Redaktie en adm.: Achterweg 1 
Postbus 23, tel. 2135. Giro 52 33 44 
Advertentieprijs 15 et p. mm-hoogte 
Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar, 
per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10, — ; 
losse exemplaren 10 cent. 
Giro 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong Oorsprong van Palmpasen 

ligt in ver en duister verleden 

Utrecht in de Middeleeuwen. Het is Palmzondag. De grote Domkerk is 
feestelijk versierd. Altaarkleden, vaandels en relikwieën zijn naar het 
koor gebracht Vóór het koor liggen de palmtakken. s'Morgens om 9 uur 
begint het feest ter nagedachtenis aan de „Intocht in Jeruzalem". 
Nadat de priesters van de vijf hoofdkerken de palmtakken hebben ge- 
zegend, gaan de gelovigen in processie naar de Sint Pieterskerk. Een 
houten ezel, waarop een Christusbeeld is geplaatst, wordt in de stoet 
meegenomen. Na het cermonieel van de Kruisverering gaat men weer in 
optocht naar de Domkerk voor het bijwonen van de „Mis van de passie". Het wijden van palmtakken — of dit nu 
echte palmtakken zijn of „namaak" — 
was in ons land in de Middeleeuwen een 
algemeen gebruik. Ieder wilde zijn „palm- 
tak" laten wijden. Soms ontstond hier- 
bij in de kerk zo'n gedrang, dat het zelfs 
tot vechtpartijen kwam. De geschiedenis 
vertelt ons, dat in Ede in 1540 een al te 
opdringerige boer van de koster een draai 
om z'n oren en van de pastoor een klap 
met de wijwaterkwast toegedient kreeg. 
De gewijde palmtak werd het gehele 
jaar bewaard en. daarna verbrand. Met de 
as van de verbrande tak tekende de pries- 
ter op „Aswoensdag" „het kruisje" op 
het voor hoofd van de parochiaan. 

'T HAENTIEN OP 'N STOKKIEN 

Ook de Palmpaas heeft de „palmtak" 
als versiering. 

Wat is een Palmpaas? Gelukkig zijn 
er in ons land nog veel mensen, die 
deze vraag niet behoeven te stellen, want 
het lopen met de Palmpaas is een gebruik, 
dat in grote delen van ons land nog in 
ere wordt gehouden, vooral in Gelderland, 
Overijssel en Drenthe, maar ook in Noord- 
Holland, Utrecht, Zeeland en Limburg. 

De hoofdkenmerken van de Palmpaas 
zijn het broodvogeltje en het stokje, waar- 
op dit „haantje" is geprikt. Het geheel, is 
voorzien van „palmtakken", d.w.z. groene 
takken van allerlei soort, b.v. coniferen, 
wilgen, dennen. 

Naast deze hoofdkenmerken zijn er veel 
variaties. In 1906 werd te Utrecht een 
tentoonstelling gehouden van palmpaas- 
takken. Ruim honderd verschillende exem- 
plaren werden toen geëxposeerd. 

Uit het lopen met de Palmpaas op Palm- 
zondag zou kunnen worden opgemaakt, 
dat het lopen met de met takken versierde 
stok, waarop het vogeltje is gestoken, 
iets te maken heeft met het wijden van 
de palmtakken. Beide gebeurtenissen heb- 
ben op éénzelfde dag plaats. De volgende 
conclusie zou kunnen zijn.dat zowel het 
ene als het andere gebruik verwijst naar 
het gebeuren uit het Bijbelverhaal. Ook 
de liedjes, die de kinderen zingen — en 
er is een uitgebreide Palmpaas-poëzie — 
geven blijk van de Christelijke betekenis, 
die aan de Palmpaas wordt gegeven, zoals: 

Palm, palm pasen 
Eihoerei 

Dit Eikoerei is n.1. een verbastering van 
„Kyrie Eleison" — Heer, ontferm u onzer. 
Maar, al heeft men dan een Christelijke 
betekenis gegeven aan de Palmpaas, de 
oorsprong is een geheel andere. De Palm- 
paas heeft niets te maken met de beteke- 
nis, die we aan de Palmzondag geven. 
Ondanks de palmtakken. Of beter gezegd, 
juist de palmtakken wijzen naar een niet- 
religieuse oorsprong van de Palmpaas. Ja, 
zelfs het wijden van de palmtakken 
heeft een vóór-Christelijke herkomst. De 
Palmpaas is een verkleinde uitgave van 
de Meiboom, het vruchtbaarheidssymbool 
van de Germanen. Deze Meiboom was ver- 
sierd met groene takken, bloemen en vo- 
gels. De haan was bij de Germanen een 
belangrijke vogel. Aan dit dier werd de 
kracht toegeschreven om onheil af te wen- 
den. De haan behoorde tot de symbolen van 
veiligheid. Niet alleen het „haantje op de 
toren" is hier van een overblijfsel, maar 
ook het „haentien op 'n stokkien", zoals 
men in Drenthe de Palmpaas noemt, wijst 
naar de vroegere „hanenverering" terug. 

En dan de overige attributen. Veel exem- 
plaren in Drenthe, Overijssel en de Gel- 
derse Achterhoek zijn getooid- met een 
vlechtvormige broodkrans, ook wel „raad" 
* of .'.wifil" genoemd. Deze broodkransen 
waren oorspronkelijk offerkoeken. Zij to- 
nen de afbeelding van een haarvlecht. 

Wanneer in de oudheid een man stierf, 
dan werden ook de „bezittingen" met de 
dode mee verbrand, d.w.z. ook zijn vrouw, 
ook zijn slaven en slavinnen. Later werd 
in de plaats van dit volledige offer slechts 
een deel van de vrouw of de slaaf mee- 
geofferd en wel het hoofdhaar. Weer later 
kwam hiervoor het zinbeeldige broodoffer 
in de plaats. Nu nog wordt in Duitsland 
gebak, in de vorm van een gedraaide haar- 
vlecht, bij een begrafenismaal gegeten. 

De vlechtbroden, voorstellende de dood 
van de winter, de groene takken — de 
„palmtakken" — , die het voorjaar sym- 
boliseren, de haan als teken van de vei- 
ligheid, allemaal oer-Germaanse attribu- 
ten, waaraan later een Christelijk tintje 
is gegeven. 

PALMPAASPOEZTE 

De initiatiefnemers van de Palmpaasten- 
toonstelling in Utrecht in 1906 vreesden 
een spoedig uitsterven van de Palmpaas. 
Zij meenden, dat de tentoonstelling een 
van de laatste kansen was om nog enige 
studie te kunnen maken van het volks- 
gebruik om op de Zondag vóór Pasen met 
de Palmpaas te lopen. Zij hebben gelukkig 
ongelijk gehad. In toenemende mate wor- Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant D %0 E WE F* OL 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 den Palmpaasoptochten georganiseerd en 

het aantal deelnemende kinderen neemt 

toe. 

Zoals we het al zeiden, er bestaat een zeer 

groot aantal Palmpaasliedjes, waarin het 

paasei meestal het trefwoord is, zoals b.v. 

het Deventer liedje: 

Pallem, pallem Pasen, 

Eikoerei, 

Eikoreien wi ebt nog ene zundag 

Dan krige wi een ei. 

Dan krige wi een ei. 

Een ei is geen ei, 

Twee ei is een hallef ei, 

Drie ei is een Paasei. Soms is het een bedelliedje, bijvoorbeeld 
in Zuidwolde: 

Haantien op een stokkien 
Bedelt om 'n brokkien, 
Bedelt om 'n stukkien brood, 
Anders geet het liaantien dood. 

De meeste liedjes komen op hetzelfde 
neer: Over een week — met Pasen — krij- 
gen we een ei. 

Mooier is het 15e eeuwse volksliedje. 
In het lied wordt van een „cruicen boom" 
gesproken: Het Kruis van Christus, de 
Paradijsboom, die vrucht draagt, de boom 
des levens . . . 

„De cruicen Mei" is dan de Meiboom, 
waarbij de nieuwe betekenis van de boom 
in het gedicht duidelijk tot uiting komt. 

We eindigen dit artikel met het lied van 
de Palmpaas, de verkleinde Meiboom uit 
de oudheid, die echter in herinnering roept 
de gebeurtenssen, die door de kerk in de 
„stille week" voor Pasen worden herdacht: 

Hoe minlijc is ons des cruicen boom on- 

daen. 
Het spruiten ghelinoe bloemkens ander 

heiden. 
So wie het druck, met lijden is bevaen, 
In jesus wonden sal hi hem vermeiden. 

Die meie, die is al bi den wech gheset 
Op eenen berch, die staet also hoghe, 
Om dat een jeghelyc soude, sonder let, 
Den soeten cruicen Mei aenschouioen 

moghen. 

Nu staen des Meien tacken uitghespreit. 
Ende bloeyen sclioon gelyc rode rosen. 
So wie syn sonden hier beschreit, 
Onder desen boen sal hi hem verposen. Ophokplicht voor postduiven Bittere üj^t in Noord-Holland Ter voorkoming van door postduiven aan 
te richten schade aan land- en tuinbouw- 
gewassen heeft, evenals in voorgaande 
jaren het geval was, overleg plaatsgevon- 
den tussen de Nederlandse Postduivenhou- 
ders Organisatie, de Rijkslandbouwcon- 
sulenten, de Gewestelijke Raad voor Noord- 
Holland van het Landbouwschap en de 
Directie Faunabeheer van het Ministerie 
van Landbouw en Visserij. 

Het resultaat van dit overleg is dat 
voorlopig van 23 maart tot en met 20 mei 
1967 in Noord-Holland iedere dag de post- 
duiven door de postduivenhouders worden 
opgèh&kt tot des namiddags 5.30 uur. Ook 
des zaterdags en des zondags bestaat 
deze ophokplicht. 

De postduiven mogen wel deelnemen aan 
de wedvluchten en africhtingen, doch na 
aankomst moeten zij worden opgehokt tot 
5.30 uur n.m. 

Postduiven, die zich tijdens deze perio- 
de en vóór het aangegeven uur, toch op 
het veld bevinden lopen een zeer grote 
kans ten offer te vallen aan de maatrege- 
len, die noodzakelijkerwijs getroffen zullen 
worden ter bestrijding van wilde en ver- 
wilderde duiven. 

In dit verband moge er op worden gewe- 
zen dat op wilde en verwilderde duiven zal 
worden gejaagd, terwijl er voorts reke- 
ning mee moet worden gehouden dat nog 
wel eens gebruik wordt gemaakt van ver- 
gif. 

In het belang van de postduivenhouders 
en van de landbouwers dringen de Neder- AUTO HUREN 

f 5," pe* dag 

Model '64, '65 en 1966 
Bestel tijdig! 
Onze wagens zijn All Risk verzekerd 

DE SCHELP Telefoon 4781 SHOW ONDER AUSPICIËN 
VAN N.v.V.H. 

Onder auspiciën van de Nederlandse Ver- 
eniging van Huisvrouwen, afd. Zandvoort, 
organiseert op dinsdag 21 maart a.s. het 
showensemble „Cinderella" een show on- 
der de titel „Uw wereld, mevrouw" in het 
Gemeenschapshuis aan het Schoolplein. De 
show, waarin niet alleen aandacht zal 
worden geschonken aan de mode, wordt 
gepresenteerd door een viertal manne- 
quins en van commentaar voorzien door 
de heer J. van Aalst. Muzikale medewer- 
king zal worden verleend door Frans Ko- 
nijnenburg, hammondorgel. 

ZEEPOST 

Met de volgende schepen kan zeepost wor- 
den verzonaen. De data, waarop de cor- 
respondentie jiterlijk ter post moet zijn 
bezorgd, staan achter de naam van het 
schip vermeld. 

Australië: ms „Kulmerland", 20 maart; 

ms „Himalaya", 21 maart. 
Brazilië: ms „Pasteur", 22 maart; 

ms ,Algorab", 24 maart. 
Canada: ms „Belgiën", 22 maart; 

ms „Polydora", 24 maart. 
Chili: ms .Archimedes", 21 maart; 

ms „Geestemünde", 24 maart. 
Indonesië: ms „Darmstadt", 19 maart. 
Ned. Antillen: 

ms ,Prins der Nederlanden", 20 maart. 
Nieuw-Zeland: ms „Kina", 20 maart. 
Suriname: ms „Aristoteles", 21 maart. 
Ver. Staten van Amerika: 

ms .Soestdijk", 22 maart; 

ss „American Reliance", 24 maart. 
Zuid- Afrika (rep.) m.i.v. Z.-W.-Afrika: 

ms „Oostkerk", 22 maart. . 

Inlichtingen betreffende de verzendings- 
data van postpakketten geven de post- 
kantoren. landse Postduivenhouders Organisatie en 
de Gewestelijke Raad voor Noord-Holland 
van het Landbouwschap er met de meeste 
klem op aan zich strikt aan bovengenoem- 
de afspraak te houden, hetgeen derhalve 
betekent dat landbouwers zich na 5.30 uur 
n.m. zullen dienen te onthouden van een 
bestrijding der duiven, terwijl voorts in 
geen geval mag worden geschoten op over- 
vliegende postduiven, terwijl de postdui- 
venhouders zich strikt moeten houden aan 
de ophoktijden. ONGEVALLEN-AUTO VOOR 
RODE KRUIS IN ZANDVOORT 

Op drukke dagen in voor- hoog- en na- 
seizoen zal op de wegen in en rond Zand- 
voort een wit geschilderd wagentje ver- 
schijnen voorzien van het rode kruis- 
embleem en het opschrift: „Roode Kruis, 
afd. Zandvoort, ongevallenwacht". De wa- 
gen, een z.g. lelijk eendje, is onlangs aan- 
geschaft door de plaatselijke afdeling van 
het Nederlandse Rode Kruis. De auto, die 
volgens onze zegsman een primeur voor 
Nederland betekent, is geheel uit eigen 
middelen aangeschaft. 

De wagen is voorzien van de gebruike- 
lijke verbandmiddelen, een set bloedplas- 
ma, een zuurstofmasker met vloeibare 
zuurstof, een opvouwbare brancard, die 
na het opklappen van de zitplaats naast 
de bestuurder in de. auto kan worden ge- 
schoven en een complete EHBO-uitrusting. 

Op zondag 26 maart a.s., Ie paasdag, 
zal de wagen, bemand met twee ervaren 
EHBO-ers van de afdeling, met de pa- 
trouillediensten in en rond de badplaats 
starten. 

„VOOR ANKER" ORGANI- 
SEERT VOORJAARSTRIP 

Het bestuur van de bejaardensocieteit 
„Voor Anker" heeft de jaarlijkse voor- 
jaarstrip voor haar leden vastgesteld op 
maandag 17 april a.s. Doel van de tocht 
is de gemeente Bergen in Noord-Holland. 
De heenreis zal worden gemaakt via 
Bemiebroek — pleisterplaats voor een 
kopje koffie — de nieuwe Schipholtunnel, 
Amsterdam, Coentunnel en Zaandam. 
Langs de Kennemerlandroute zal het ge- 
zelschap van Bergen naar de Badplaats 
terugkeren. 

SCHOLIERENACTIES 
„ETEN VOOR INDIA" 

De Stichting „Eten. voor India" had op 
haar giro 100200 op vrijdagmiddag reeds 
ƒ 320.000,— ontvangen. Het gemiddelde 
van de stortingen bedroeg ruim ƒ 25, — . 

Haagse middelbare scholieren bereiden 
een aktie voor onder hun kornuiten. Zwol- 
se jongens en meisjes doen datzelfde en 
willen hun aktie uitbreiden over heel Ne- 
derland. In zeker 20 gemeenten worden 
spontaan akties opgezet. 

De Stichting „Eten voor India'' heeft 
op basis van de toevloeiende fondsen reeds 
een eerste partij rijst in Bankok gekocht. 
Op 16 maart gaat deze scheep naar Cal- 
cutta. 

Met het Indiase Ministerie van Voedsel 
en Landbouw in New-Delhi is overleg 
gaande over verdere voedselzendingen 
naar Calcutta. 

Het bestuur van de Stichting zal zich 
in de komende dagen oriënteren omtrent 
mogelijkheden om tot een nationale aktie 
op korte termijn te komen. r Hollandia Bar 

ZEESTRAAT 21, 

Vrijdag 24 maart 
geopend Men krijgt steeds meer de indruk dat de militairen en politici van de V.S. elkaar bij 
de strijd in Vietnam de bal toewerpen. De oorlog in dit zwaar geteisterde land in 
Z.O. Azië is blijkbaar voor hen zo'n boeiend en enerverend spel dat zij nief van op- 
houden weten. 

Onlangs waren de politici in Washington weer aan slag toen de bombardementen op 
Noord-Vietnam — na een korte onderbreking — werden hervat en uitgebreid. Vol- 
gens de burgerlijke autoriteiten waren de luchtaanvallen van groot belang bij het 
uitoefenen van politieke druk op Hanoi om aan de conferentietafel plaats te nemen. 
De Amerikanen zaten daar al, volgens de woordvoerders, maar de Noord-Vietnamezen 
luidden nog een duwtje in die richting nodig. Ook zouden de bombardementen een 
goede uitwerking hebben op het moreel van de bevolking van Zuid-Vietnam. 
Kort geleden waren de militairen aan de beurt de bal naar de politici te slaan. Op 
verzoek van generaal Westmor eland, opperbevelhebber van de Amerikaanse strijd- 
krachten in Vietnam, heeft president Johnson hem gemachtigd om binnen een strook 
van 100 km benoorden de 17e breedtegraad vrijelijk alles vanuit de lucht te bestoken 
wat de generaal de moeite van het bestoken ivaard acht. Tot dusver moest de presi- 
dent van de Ver. Staten elke luchtactie boven Noord-Vietnam en elke verheviging en 
uitbreiding van de bombardementen persoonlijk bekrachtigen. De militairen kunnen 
thans, zonder tussenkomst van Johnson, hun verderfelijke gang gaan. Een mooi 
succesje voor de legerleiding en een verschraling' van de vredeskansen in dit gebied 
van de aardbol. 

De militairen doen op dit moment moeite aan slag te blijven en het ziet er naar uit 
dat zij daarin zullen slagen. Zij liébben toestemming gekregen de rijstvelden in de 
door het Bevrijdingsleger gecontroleerde gebieden met gifstoffen te besproeien. Voor 
de burgerbevolking — in de hoofzaak aangewezen op rijst — betekent dit een nieuwe, 
zware beproeving. 

Wij, in het westen, staan vrijwel machteloos. Bondgenoot Amerika trekt zich tot dus- 
ver niets aan van protesten, manifestaties en vredesinitiatieven en gaat ongesüoord 
verder op de weg naar een catastrofe. OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
GEMEENT E ZAN DVOORT 

Bekendmaking 

Ophalen huisvuil 

De directeur van de Dienst van Publieke 
Werken te Zandvoort maakt bekend dat 
op Goede Vrijdag 24 maart 1967 en 2e 
Paasdag 27 maart 1967 geen huisvuil -zal 
worden opgehaald. 

De route van maandag 27 maart 1967 zal 
op dinsdag 28 maart 1967 worden inge- 
haald. 

Men wordt in de gelegenheid gesteld om 
op Goede Vrijdag 24 maart 1967 en zater- 
dag 25 maart 1967 van 9 — 12 uur gratis 
huisvuil af te geven aan het vuillaad- 
station aan de Van Lennepweg. 

C. H. Vogt PAASVOETBALTOURNOOI 
ZANDVOORTSE SCHOLIEREN 

Op zaterdag 25, woensdag 28 en donderdag 
30 maart zal op de terreinen van Zand- 
voortmeeuvven aan de Vondellaan het 
paasvoetbaltoernooi 1967 voor leerlingen 
van de Zandvoortse l.o. scholen worden ge- 
houden. Voor het tournooi, waaraan zes 
scholen deelnemen, heeft de plaatselijke 
schoolvoetbalcommissie het navolgende 
wedstrijdschema vastgesteld : 
Zaterdag 25 maart 

Veld 1: 

Doormanschool-Plesmanschool s 9-9.30 
Mariaschool-Julianaschool 9.35-10.05 

Doormansch.-Wilhelminasch. 10.10-10.40 
Plesmanschool-Schaftschool 10.45-11.15 

Veld 2: 

H. Schaftschool-Wilhelminasch. 9-9.30 

Dinsdag 28 maart 

Veld 1: 

Mariaschool-H. Schaftschool 9-9.30 

Plesmansch.-Wilhelminasch. 9.40-10.10 
H. Schaftschool-Julianaschool 10.20-10.50 

Veld 2: 
Doormanschool-Julianaschool 9-9.30 

Doormanschool-Mariaschool 10.20-10 50 

Donderdag 30 maart 

Veld 1: 
Wilhelminaschool-Mariaschool 9-9.30 

Doormanschool-Schaftschool 9.35-10.05 
Plesinanschool-Mariaschool 10.10-10.40 
Wilhelminasch.-Julianasch. 10.45-11.15 

Veld 2: 
Plesmanschool-Julianaschool 9-9.30 

Direct na afloop van de finale op de laat- 
ste dag van het toernooi vindt in het club- 
gebouw van Zandvoortmeeuwen de uitrei- 
king van de wisselbeker — thans in het 
bezit van de Wilhelminaschool — plaats. KIJKERS EN LUISTERAARS 

Op 1 maart waren bij de Dienst Luister- 
en Kijkgelden 2410650 televisietoestellen 
aangegeven tegen 2387526 op 1 februari 
jl. Het aantal geregistreerde radiotoestel- 
len bedroeg 1 maart 2752887 tegen 2753069 
op 1 februari. GELD ONTVREEMD 

Maandag is ingebroken in een woonhuis 
aan de Hogeweg. Er wordt een bedrag 
van ruim vijfduizend gulden vermist. OPBRENGST COLLECTE 

De onlangs in Zandvoort gehouden collecte 
ten bate van de groesbeekse tehuizen heeft 
ƒ 1278,50 opgebracht. RIJKSGOEDKEURING TOEGE- 
ZEGD VOOR BOUW VAN PIER 

Naar wij voor het ter perse gaan van dit 
nummer vernemen heeft het ministerie 
van Volkshuisvestiging en Ruimtelijke 
Ordening aan n.v. Havenwerken in Ams- 
terdam rijksgoedkeuring toegezegd voor 
de aanleg van de wandel- en amusements- 
pier aan de kop van de van Lennepweg. 
De goedkeuring is toegezegd onder voor- 
waarde dat voor de bouw geen buiten- 
landse arbeidskrachten worden ingescha- 
keld. Havenwerken had destijds voorge- 
steld de pier met Portugese arbeiders te 
bouwen. De verlening van de goedkeuring 
zal door het ministerie in nader overleg 
met de directie van Havenwerken worden 
geregeld. 

KLEDING VATTE VLAM 

Donderdagochtend omstreeks half tien 
brak een felle binnenbrand uit in het per- 
ceel Zuiderstraat 17, bewoond door de 
familie C. V. De oorzaak was een branden- 
de oliekachel, die te dicht bij de kapstok 
stond. De kleding vloog in brand en binnen 
enkele ogenblikken stond de gang in lich- 
ter laaie. Ook de keuken en een kamer 
vatten vlam. De brandweer, die snel ter 
plaatse was, slaagde er met een slang in 
het vuur onder de knie te krijgen. De 
schade wordt op ruim vijfduizend gulden 
geschat. 

BURGERLIJKE STAND 

10—16 maart 1967 

Geboren: Bianca Susanna, d.v. J. L. Cas- 
tien en J. S. Serné. 

Overleden: Lambertus van Kampen, 
oud 79 jaar, geh. met H. Zeeman; Cornelis 
Janbroers, oud 51 jaar, geh. gew. met D. 
C. van Doorn; Gerrit Bezemer, oud 76 jaar 
geh. met C. Negrijn; Jeltje Zandberg, oud 
76 jaar, geh. gew. met A. Dirken; Elisa- 
beth Catharina Keijzer, oud 85 jaar, geh. 
gew. met C. Ramak. 

Ondertrouwd: Paul Peter Kuhbier en 
Marijke Elisabeth Mulder Smid. 

Gehuwd: Pieter van Oostendorp en Jo- 
hanna Molly Markhof. 

Geboren buiten de gemeente: Frank Phi- 
lip Martin, z.v. J. G. Halderman en He- 
lene Johanna Gerda Looman. 

Overleden buiten de gemeente: Betsy 
Johanna Hooijsma, oud 52 jaar, geh. met 
M. Bijlsma; Willem Gerritsen, oud 83 jaar 
geh. met A. Machgielsen. 

GOUDEN HUWELIJK 

Het in Zandvoort woonachtige echtpaar 
E. Keesman-C. Hoogendijk herdenkt op 
woensdag 22 maart a.s. de vijftigjarige 
echtverbintenis. WATERGETIJDEN 

HW LW HW LW maart 

19 8.25 
9.31 
11.07 
0.04 
1.18 
2.08 
2.54 4.00 
5.00 
6.00 
8.00 
9.00 
10.00 
10.30 20.57 
22.30 
22.04 
12.40 
13.42 
14.29 
15.12 16.00 
17.30 
19.00 
20.30 
21.30 
22.30 
23.00 Samengesteld door P. van der strand 
berijdbaar 

12.30-19.00 

13.30-20.00 

15.00-22.00 

4.00-10.30 

5.00-11.30 

6.00-12.30 

7.00-13.00 

Mije KCzn 
Mensen en zaken 

't Zal je Icmd maar zijn 
Drie .. acht., vijftien., vijftig kinderen 
door psychopaten verkracht . vermoord. 
Een eindeloze rij van menselijk leed, van 
verdriet en lang nagloeiende wrok en ver- 
bittering'. 

De maatschappij wordt belaagd door 
geestelijk gestoorden, die soms met „proef- 
verlof" naar huis woiden gezonden. Niet 
zelden worden zij genezen verklaard. 

En dan beginnen hun gedurende weken 
en maanden onderdrukte neigingen een 
uitweg te zoeken. Zij hebben aanpassings- 
moeihjkheden en ondergaan de gevolgen 
van hun gefrustreerde jeugd, zij zijn niet 
bij machte een evenwicht te vinden en 
koesteren een felle haat tegen de maat- 
schappij, waarop zij zich wreken met 
daden van terreur en aggressie. 

Zij leven midden onder ons en zij worden 
pas herkend als zij met de namen van hun 
slachtoffers op de voorpagina van de kran- 
ten verschijnen. 

Dan zijn we geschokt en we praten er 
over in onze omgeving. Soms klinkt de 
opmerking: „'t Zal je kind maar zijn .." 
Dat is eigenlijk wat dubbelzinnig, want er 
kan zowel delinquent als slachtoffer mee 
worden bedoeld .. 

Daarna eist het leven van alle dag ons 
weer op. We lezen de moeizame vorde- 
ringen met de kabinetsformatie, we nemen 
kennis van het nieuws over Vietnam, 
de berechting van oorlogsmisdadigers, de 
verkeersongevallen, de vraaggesprekken 
met schrijvers en sportlieden. We gaan 
naar fabriek, kantoor en atelier en praten 
over het televisieprogramma dat we 
's avonds gaan zien of waarnaar we gis- 
teren hebben gekeken. Totdat er weer een 
dag komt dat we opgeschrikt worden door 
het bericht van een nieuwe misdaad: Een 
kleine jongen vermoord. Een meisje van 
vijftien jaar aangerand door jongens, die 
nauwelijks ouder waren dan zij. In een 
grote stad, waar welvaart en beschaving 
heersen... 

We zijn verontwaardigd, ons rechtsge- 
voel komt in opstand. we praten . we 
vloeken misschien wel in machteloze 
woede en we zeggen: „'t Zal je kind maar 
wezen..." maar 's avonds zitten we weer 
voor de T.V. en we kijken afgestompt toe 
hoe volwassen mensen ons programma's 
voorschotelen van de smakeloze kitsch- 
fabneken, zoals die in veel, te veel, teener- 
rubrieken onze huiskamer in worden ge- 
gild. We horen de schorre kreten van 
slecht gekapte en slecht gemanierde 
jongens, de jengelende jammertonen van 
gitaren en het oorverdovende gebeuk op 
trommels, we kijken naar het onnozele ge- 
huppel en armengezwaai van beperkt ge- 
klede meisjes en het tot kookhitte opge- 
zweepte publiek, welks gemiddelde leef- 
tijd ongeveer vijftien jaar is. Het aanhou- 
dende gekrijs klinkt nog lang na in onze 
oren, maar het volgende ogenblik toont 
ons al weer een film met een infantiele 
inhoud, vol van. onwaarschijnlijkheden en 
botte sensaties en geweldadig aan hun 
einde komende ongelukkigen. De avond 
wordt besloten met een forum, waarin 
zorgelijk kijkende mensen hun zegje zeg- 
gen over seksualiteit der hedendaagse 
jeugd. De openheid eist dat ze gedurfde 
dingen zeggen, waarbij monden openval- 
len. Ze gaan heel ver, de dames en de 
heren: Ze zijn van mening dat er iets 
mis is in onze samenleving, die langzamer- 
hand op een jungle gaat lijken. 

Ze zeggen niets over de stompzinnige 
mode, die meisjes uitdagend langs de 
straten doet flaneren en die jongens tot 
verscheurde diertjes maakt. 

Totdat hun eigen dochter op de voor- 
pagina staat de volgende morgen... Dan 
komt er een nieuw forum. 

MOMUS FAMILIEBERICHTEN 
Belangrijke TELEFOONNUMMERS 
EN ADRESSEN 

3043, 3044, 3045 Politie 
4444 Politie (alleen noodgevallen) 
2000 Brandmelding 

2262 Informatiebureau Vreemdelingenver- 
keer, kiosk Raadhuisplein 
4389 VAMOR-Rijschool „De Branding", 

Van Lennepweg 75rood 
(02500) 42212 Garage Flinterman, Zand- 

voortselaan 365, Bentveld, SAAB- 

service-dealer 
2071 Horlogebedrijf C. Waaning, Kostver- 

lorenstraat 68 
2231 Boekhandel v/h Esvé, Gr. Krocht 17 
2424 Autobedrijven „Binfco", Oranjestraat 

en Stationsplein 
2525 W. Scliouten, centrale verwarming, 

oliehaarden, gasforn., wasautomaten 
3227 „De Oude Tijd", antiek, in- en ver- 
koop, Oranjestraat 2a 
2912 Hotel-Bestaurant „Sonnehoeck", 

Dr. Smitstraat 5. 
(02500) 65185 Singer Naaimachines, vert. 

H. Houssart, Rijksstr.w. 122, H'lem 
(02500) (tijdel.) 12015 P. Houssart, Sin- 

ger Maatscluippij, Edinburghstraat 5, 

Haarlem. 
(020) 233872 Diamond Shop, fa. Barber 

& Zn, Keizersgracht 740, Amsterdam 
2176 N.H. verg. ,fïet Groene Kruis, secr. 

P. W. Wels. 
2720 Zuster 8. Molenaar-de Wilde 
2382 Zuster E. Reitsma 
2135 Gertenbachs Drukkerij, Zandvoortse 

Courant, Achterweg 1 Verloofd: 

INEKE BOL. 

en 

PETER CHR. 

Paris, Ie 17 Mars 1967 SJ. HOEKSTRA DANKBETUIGING 

Voor uw hartelijke bewijzen van mede- 
leven, ons betoond na het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma 

JAANTJE BEEKHUIS-LOOS 

betuigen wij onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 
C. Beekhuis 

Zandvoort, maart 1967 Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven bij het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader, behuwd-, 
groot- en overgrootvader, broer en zwager 

LOUIS VAN DER MIJE 

betuigen wij langs deze weg onze wel- 
gemeende dank. 

Uit aller naam: 

J. S. van der Mije-Kampman 

Zandvoort, maart 1967 
Van Ostadestraat la * ZU5VERE HUID ^ 
PUROL en PUROL-poeder DOKTERS-. WIJKZUSTERS- en 
APOTHEEKDIENST 

DOKTOREN: 
Inlichtingen over de zondagsdienst wor- 
den verstrekt via het telefoonnummer 
van de huisarts. 

WIJKZUSTER: 

Zondag 19 maart 
A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57, tel. 4294 

APOTHEEK: 

17 — 24 maart 
Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tele- 
foon 3073. 

avond-, nacht- en zondagsdienst 
vanaf 18.30 uur. 

DIERENARTSEN Haarlem en Omstreken 

bij afwezigheid raadplege men (uitslui- 
tend telefonisch) fa. Mathot, telefoon 
(02500) 11990. PREDIKBEURTEN 

HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Zondag 19 maart 

10.30 uur: dr. G. de Ru, pred. te Rotter- 
dam. 

19 uur: ds. R. Hengstmangers, pred. te 
Heemstede. Jeugddienst. 

Noord, wijkgebouw Linnaeusstraat : 
10.30 uur: ds. P. van der Vloed. 

Goede vrijdag, 24 maart 
10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Be- 
diening H. Avondmaal. 
19.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening H. 
Avondmaal. 

Jeugdkapel in het Jeugdhuis: 

10.30 uur: de heer J. Lasthuis Jr. 

NED. PROTESTANTENBOND 

Brugstraat 15 

Zondag 19 maart 
10.30 uur: mej. dra. M. C. C. Stubbe 
(rem.) van Amsterdam. 

Vrijdag 24 maart (Goede Vrijdag) 
10.30 uur: ds. A. D. Broer (d.g.), Hil- 
versum. Avondmaalsdienst. 

GEREFORMEERDE KERK 

Julianaweg 15 

Zondag 19 maart 
10 uur: ds. C. Goeman, Utrecht. Evan- 
gelisatiezondag. 

19 uur: ds. C. Goeman. Medewerking van 
het kerkkoor. 

Het Huis in de Duinen: 

19.30 uur: ds. P. Wijbenga uit Vijfhuizen 
Vrijdag 24 maart, Goede vrijdag 

20 uur: ds. P. de Ruig, Haarlem-Noord. 

PAROCHIE H. AGATHA, Grote Krocht 
zaterdag te 19.30 uur; zondags 9.30 en 
11.30 uur. 

Bijkerk, Noord, Linnaeusstraat: 
Zondag 8.30 en 11 uur. 

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND 
Elke maandagmiddag 3 u. samenkomst 
in „Pniël", Zuiderstraat 3. 

NIEUW APOSTOLISCHE KERK 
Wilhelmina Kleuterschool, Lijsterstraat 3 

Zondag 9.30 uur. 

Donderdag 20 uur. 

JEHOVA'S GETUIGEN 

Willem Draijerstraat 5 
Zondag 9.30 uur: dagtekstbespreking. 
Maandag 20 u.: gezamenlijke bijbelstudie 
Zaterdag 9 uur: dagtekstbespreking. HUMANISTISCH VERBOND 

vrijdag 17 maart 22.45 uur, (Hilversum II) 
radiotoespraak: Kort commentaar. 

maandag 20 maart 19.40 uur: (H'sum I) 
R. O.' Battes in gesprek met mevr. D. 
Roethof-Ensing. Onderwerp: „Bemoeien 
die humanisten zich daar ook mee?" MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare Bibliotheek 

Romans. 

Van Aken - Slapende honden. 1966. 

Barnes - Edna. 

Barrett - De schaduw der beelden. 

Bhattacharaya - Triomf voor Mohini. '66. 

De Boer - Het Koningsvolk. 1965. 

Böll - Het einde van een dienstreis. 1966. 

Cartland - Christina van Zweden, een fa- 
tale vrouw. 1966. 

Daisne - Reveillon-Reveillon. 1966. 

Ernst - Mass des Lebens. 1965. 

Gantry - The distance never changes. '65. 

Gardner - The case of the substitute fa- 
ce. 1959. 

Marguerite - Babel. 1934. Te koop aangeboden: 

Woning met winkel 

(winkel verhuurd), werkplaats met opslagruimte, vrij 
te aanv. Totale oppervl. 649 'm2. Gelegen centr.dorp. 
Inl.: mak. S. Attema & Zn., Hogeweg 64-66, tele- 
foon 2715. WEBER'S Schoonmaakbedrijf 
glazenwasserij! 

voor het schoonhouden van flats, scholen, 
fabrieken en kantoren 

VLOERONDERHOUD 
SCHOONMAKEN VAN LUXAFLEX 

BOERLAGESTRAAT 2, TELEFOON 4090 International School 

of languages 

Haarlemmerstiaat 7 - Zandvoort 
Telefoon 02507-2217 

Nog enkele uren vrij voor: 
Italiaanse-, Franse- en Spaanse les 

Aanmelding: elke avond tussen 7 en 8 uur. GEVRAAGD: elektrisch lassers 

draaiers 

bankwerkers 

DE VRIES 

BEDRI JFSM EGHANISATIE NV 

Ontwerpen en fabriceren van apparatuur 
op het gebied van Intern-Transport en 
Bedrijf smechanisatie. 

Zandvoort - Noorderduinweg 44 
Telefoon 02507-4241 
c K u Autoverhuur D. F. Pieters 

Steeds de nieuwste wagens 
alle van 1966 en 1967. 

f 4,- per dag 

Opeis Kapitan - Rekord 
Kadett - Volkswagens - 
D&f en Chevrolet Impala's 
Haarl.str. 2, tel. 4200 en 3652 TE HUUR gevr. schuur of 
garage; geheel of gedeelte- 
lijk. Telefoon 24 67 Gevr. voor de maand JULI 
HUIS met 3 of 4 slaapk. en 
tuin. Mevr. L. Boskamp,, 
tel. (020) 137123 of 137050. B.z.a. voor het komende 
seizoen: 

ervaren barkeeper 

Telefoon (020) 793421. Flinke WERKSTER gevr. 
ma., do. en vr. van 9-12 u. 
Vinkenstraat 30, tel. 5383. KAMERMEISJE 
gevr. Hotel „Sonnehoeck". 
Dr. Smitstraat 5. HULP GEVR. 2 ocht. p.w., 
9-12 uur. Mevr. Italiaander 
Patrijzenstr. 3, telef. 3758. NET MEISJE gevr. voor 
USWINKEL. Tel. 2136. PLANTAARDAPPELEN 
Alle soorten uitsl. goedge- 
keurd, voorzien van certi- 
ficaat en plombe. 

VAN DEURSEN'S 
AARDAPPELBEDRIJF 
Ged. O. Gracht 107, Haar- 
lem, tel. (02500) 14245. Voor pianoreparatie 
Van Kessel 

Uitsluitend techn. praktijk 
Ged. Oude Gracht 114 
Haarlem, tel. 21036 Z.S.V. „Zandvoortmeeuwen" Wedstrijdprogramma zaterdag 


18 maart: 


PVWA-Zandvoortm. 


14.30 uur 


11 Kennland 4-Zandvoortm. 2 


15.15 uur 


21 VEW 4-Zandvoortm. 3 


16 uur 


27 Zandvoortm. 4-IJmuiden 9 


16 uur 


Adspiranten: i 
45 Zandvoortm. a-HFC, a 


14.30 uur 


66 Zandvoortm. c-HFC e 


14.30 uur 


70 Kenn.land b-Zandvoortm. d 


14 uur 


79 DSB a-Zandvoortm. e 


14 uur 


89 Zandvoortm. g-OG g 


14.30 uur 


97 Zandvoortm. h-HFC j 


14.30 uur 


Pupillen: 
129 EDO a-Zandvoortm. a 


14 uur 


135 Zandvoortm. b-HBC b 


16 uur 


142 Schoten c-Zandvoortm. c 


14 uur 


153 Zandvoortm. d-ETO c 


16 uur 


Zondag 19 maart: 
Zandvoortm.-KW 


14.30 uur 


Alk. Boys 2-Zandvoortm. 2 


10 uur 


18 Zandvoortm. 3-VSV 2 


9.45 uur 


28 Zandvoortm. 4-HBC 3 


12.30 uur 


33 Zandvoortm. 5-DEM 4 


12.30 uur 


53 Zandvoortm. 7-SVY 3 


9.45 uur 


78 Zandvoortm. 8-Haarlem 10 


9.45 uur 


84 Zandvoortm. 9-EDO 10 


12.30 uur 


94 DSS 9-Zandvoortm. 10 


12 uur 


122 Terr.vogels 6-Zandvoortm. 12 9.45 uur 


Junioren: 
118 HBC a-Zandvoortm. a 


12 uur 


130 Hfd. Boys a-Zandvoortm. 


b 12 uur Q 

Samenstelling Zandvoortmeeuwen 

In de voor a.s. zondag vastgestelde voet- 
balwedstrijd Zandvoortm. 1 — KW 1 treedt 
eerstgenoemd elftal in de volgende samen- 
stelling in het veld: B. Molenaar, G. Ram- 
kema, F. Kramer, S. Stobbelaar, L. J. 
Sluijter, J. Houtkamp, J. F. Paap, S. Se- 
bregts, A. Stobbelaar, G. Nijkamp en Ar. 
Stobbelaar. Reserves zijn: H. C. Bluijs, E. 
H. C. Jongsma en H. C. Kreuger Afd. Handbal: a I: Dames sen. 

Ymond 2 — Zandvoortm. 
Heren sen. I: 

F. Speed — Zandvoortm. I 
Heien jun. 7-h.: 

Ymond 1 — Zandvoortm. 
Dames jun. A: 

Odin — Zandvoortm. 
Meisjes A: 

JEV I — Zandvoortm. I 
Meisjes C: 

HBC I — Zandvoortm. II 
Meisjes E: 

Zandvoortm. 3 — Blinkert 3 

Jongens adspiranten: 
Zandvoortm. — Halfweg aUm Voor 
*** Baby 
POEDER- CRÈME- OLIE-ZEEP Zandvoortse Hockeyclub „Z.H.C." 

Uitslagen zaterdag 11 maart: 12.30 uur 

13.00 uur 

12.30 uur 

14.30 uur 

12.30 uur 

12.00 uur 

(vrsch.) 
12.30 uur 

13.30 u. R.K.S.V. „The Zandvoort Boys" 

Uitslagen afgelopen iveekeinde: 

TZB— Heemstede 3 — 

DIO 5--TZB 3 4—0 

TZB 4— Onze Gezellen 6 11—2 

TZB jun. a — Renova b 5 — 1 
(TZB kampioen) 

Adspiranten: 

Onze Gezellen b— TZB a 4 — 2 

Alliance b— TZB b 1—4 

TZB pupillen b— RCH f 5—0 

□ 

Stand in de 2e klasse IIVB: 
Alliance 20—31; SVY 20—29; Vliegende 
Vogels 20—28; DIOS 19—26; TZB 19—20; 
Nw. Vennep 20 — 19; Vogelenzang 17 — 17; 
BSM 20—15; SHS 20—15; Spaarnevogels 
19—13; Heemstede 20—13; DSB 20—8. 

• G 
Programma zaterdag 18 maart: 
59 DSK adspa a— TZB a 14 u. 

143 TZB a pupillen — Haarlem c 14.30 u. 
151 TZB pupillen b— DSS c 14.30 u. 

Programma zondag 19 maart 

37 TZB 2— Spaarnestad 14.30 u. 

79 TZB 4— EDO 9 12 u. 

93 TZB 5— Heemstede 6 12 u. 

111 Onze Gezellen 8— TZB 6 12 u. 

(Terrein v.d. Aartsportpark II). 

154 Haarlem jun. e — TZB b 14.30 u. Meisjes la — Rood Wit la 


1—1 


Meisjes lb — Jongens lb 


0—0 


Rood Wit 2a — Meisjes lc 


3—0 


Jongens la — Strawberries lb 


7—0 


Uitslagen zondag 12 maart: 
Dames : 
Zandvoort 1 — Amersfoort 1 


4—0 


Zandvoort 2 — Alliance 4 


8—1 


Qui Vive 2 — Zandvoort 3 


0—8 


Zandvoort 4 — Amsterdam 7 


5—0 


Heren: 
Zandvoort — Kraaien 1 


5—2 


SCHC 5— Zandvoort 2 


1—2 


FIT 3 — Zandvoort 3 


4—3 


Pinoké (vet.)— -Zandvoort (vet.) 


1—2 


Programma zaterdag 18 maart 
Meisjes: 
Zandvoort la — Randwijck la 


15.15 u. 


Zandvoort lb — Bennebroek la 


14 u. 


HBS 2b — Zandvoort lc 


15.15 u. 


Jongens: 
HBS la— Zandvoort la 


15.15 u. 


Bennebroek la — Zandvoort lb 


14 u. 


Zandvoort 2a — HBS 2a 


15.15 u. 


Programma zondag 19 maart: 
Dames: 
Laren 1 — Zandvoort 1 


12.30 u. 


BDHC 6— Zandvoort 2 


11 u. 


Zandvoort 3— HBS 7 


11 u. 


Rood Wit 5 — Zandvoort 4 


10.30 u. 


Heren: 
Amsterdam 5— Zandvoort 1 


14.30 u. 


Zandvoort 2 — Laren 5 


12 u. 


Zandvoort 3— AMVJ 3 


12.30 u. 


Zandvoort (vet.) — Soest (vet.) 


14 u. Laat ook uw vloerbedekking 

o.m. Jabo, linoleum, Balotred, 
Tapiflex, nylontapijt, Heugafelt, 
enz., en uw 

meubelstoffering 

klassiek of modern 
verzorgen door 

't INTERIEUR 

Voor complete woninginrichting: 
„'t Interieur", Stationsplein 13/15 
Telefoon 3346, na 6 uur 2565 Zo juist ontvangen: 

nieuwe collectie 
Fibrenka-Acryl-Dralon 
dekens en gordijnstoffen 

Ruime sortering in 

STAPELBEDDEN 

WENTELBEDDEN 

LEDIKANTEN 

DIVANBEDDEN 

POLYETHERMATRASSEN 

BINNENVERINGMATRASSEN 

SPREIEN 

LAKENS en SLOPEN 

Beddenspeciaalzaak 

KEMPER 

Haltestraat 21, telefoon 2119 &bró<2tt<drie ciiöon .vcjetnee.; •'■'; 'déar slaagt U! 

;'.".:. ,. -/■ •••■ ■ •*•■ 

Kbstverlorénstraat 49 
Zandvoort Tél: 4492 TE KOOP: Leukothea po- 
lyester vlet, zeilklaar met 
trailer en strandtrailer, 
Chrysel b.b.motor, buiskap, 
zeeanker enz., alles nieuw. 
Prijs compleet ƒ 2500,-. 
Telefoon 3820, na 5 uur. Te koop: zwaar driedelig 
BANKSTEL t.e.a.b. 
Telefoon 2233. Engelse KINDERWAGEN 
aangeb.; met matrasje en 
sierkussen. z.g.a.n. ƒ 85, — 
Telefoon: 44 27 GRASMAAIMACHINE en 
(omgebouwd) GASFOR- 
NUIS te koop. Tollensstr. 
39, telefoon 2668. Te koop: i.g.st. 2 old fin. 
FAUTEUILS en pr. Pfaff- 
TRAPNAAIMACHINE. 
Telefoon 4123. HALF AUTOMATISCHE 
WASCOMBINATIE met 
verwarm. Prijs ƒ 200, — 
Treubstraat 2, tel. 48 93. Te koop: VW 1200 met rol- 
dak en nieuwe motor. 
ƒ 2500,—. Dr Gerkestr. 141 
na 7 uur. Telefoon 28 88. Te koop: ZEILBOOT, F.J.- 
hout. wedstri jd-uitv. met 
trailer. Telefoon 53 83. Te koop: LUXAFLEX, 
220x175 ƒ 60,-, gothisch 
DRESSOIR. Heimansstr. 1, 
Noord. TE KOOP: 2-pers. ledikant 
(brons); 2-delig binnen- 
veringmatras (goudgeel) in 
pr. st. ƒ 70,-. Tel. 4614. Te koop aangeb.: CENTRI- 
FUGE, prijs ƒ 50 — 
Grote Krocht 19, tel. 25 10. COMMODE met laden te 
koop gevr. Brieven met 
prijs o. nr. 2202 bur. Z. Crt. Grote RAM TER DEKKING 
gevr. Tel. (02500) 40932. HULP bij huiswerk gevr. 
v. leerlinge Ie klas Mulo. 
Br. o. nr. 2203 bur. Z. Crt. WEGGE VLOGEN: 
EEN GROENE PARKIET 
Zeer aan gehecht. Teg. bel. 
ter. te bez. Michel, v. Len- 
nepweg 31. Opbellen nr.5121 Wij hebben uw hulp zo 
hard nodig. 

Geeft u op als lid van onze 
vereniging, vanaf ƒ 3,50 
per jaar. 

DIERENBESCHERMING 

Secr. Lorentzstraat 238 
Telefoon 4561 Schildersbedrijf 

U. C. v. fyofy 

Schilder-, glas- en be- 
hangwerk, dat aan 
alle eisen voldoet. 
Telefoon 496S 
A. J. van der Moolen- 
straat 38, Zandvoort. Enige wollen Smyrna 

VLOERKLEDEN 

door Groothandel op Jaar- 
beurs gebruikt; ƒ 150 p.st. 
Grote maten. Niet van 
nieuw te onderscheiden. Br. 
nr. 2201 bur. Zandv. 'Crt. V0> ***£: Zo behandelen wü l/tv 
kostbar* Iclcifogl Als nieuw teruql 

20% 
HAARLEM 

Kerkstraat 26 N. Visser ruimt alle soorten 
afval op met TRACTOR 
en WAGEN. Billijke prijs. 

KRUIWAGENS MEST 

te koop a 2,50. 
Kruisweg IS. Wasbord en tobbe 
te koop! 

Ja, zó was het vroeger! 
Tegenwoordig wast de mo- 
derne huisvrouw met een 
volautomaat. Maar dan 
natuurlijk met onze ' 
VELO WASAUTOMAAT. 
Hij wast, terwijl u slaapt! 
Vrijblijvend inlichtingen en 
betaling in overleg. 

VELO. Zeestraat 37, 

Zandvoort, telefoon 4590 

VELO. Grote Markt 

hoek Jansstraat, Haarlem, 
telefoon 10117 WERKSTER gevr. v. 9-4 
uur. Tel. 2972, Boerlagestr. Te koop: aanrecht m. goot- 
steen ƒ 25, — ; electr. was- 
machine ƒ 40, — ; pr. lits- 
jumeaux ƒ 20, — . Frans 
Zwaanstraat 10, tel. 3180. Visite- 
kaartjes 

Gertenbachs 
Drukkerij Achterweg 1 Voor al uw SCHILDER- en 
BEHANGWERK is dit uw 
adres: P. G. JAGER, Dam- 
straat 25, Haarlem. 
Telefoon (02500) 15079. 
VERHUUR van LADDERS 
KAMER- en ZAALSTEI- 
GERS. B. Hagen, Burg- 
wal 107, Haarlem. Telef. 
(02500) 16227. Taxatiën 

Bemiddeling bij 
KOOP en VERKOOP 

Makelaar 
JAN KROËSE 

Brederodestraat 116 
Zandvoort - Telefoon 3244 
VREUGDE enóEMAK Wij leveren alle merken 
Excelsior - Electrolux 
Holland - Electro 
Philips 

FIRMA SCHUELENBUBG 

Grote Krocht 5 - TeL 2974 Het adres voor 

goed en verantwoord 
schilderwerk 

Schildersbedrijf 

C. J. PAAP 

Burg. Beeckmanstraat 33 
Telefoon 4755 RIJSCHOOL 

„TOLLENS" 

De hogeschool voor auto- 
rijkunst voor Zandvoort en 
omstreken. 

V.W. 1300 

en 

NSU PRINZ 

Ook voor vrachtwagens.' 
TOLLENSSTRAAT 13 
Tel. (02507) 3598 bgg. 2076 VOOR UW 

TWEEDE NET 

Geheel verzorgd. 

Antennebouw 
J. KERKMAN, telef. 4307 
Burg. Beeckmanstraat 36 Tuiniert u zelf? 

TOM LOOS levert: 

zand, zwarte grond, 
graszoden, grint, 
mest, gekleurde 
tegels, flagstones, 
schelpen, rietmat- 
ten. 

Opruimen van zand en 
puin. Transportbedrijf. 

Telefoon 49 96. ^ Eike üjnproever prefereert: LEFFERTS wijnen en gedistilleerd ! ZEESTRAAT 44 - TELEFOON 2254 * 
CHOENEN DIE U 
KUNT MISSEN. 

Klassieke modellen op moderne leest voor elke 

gelegenheid. Gedistingeerde elegantie in leer. 

Bata heeft tal van deze schoenen in alle 

prijsklassen. Art. 271 

Derbymolière van zwart glad leer 

met ingezet voorblad 

Hetzelfde model met 

pythoninzet 

(art. 272) of 

met suède inzet (273) 

voor dezelfde prijs. 

95 Art. 298 

Aparte molière met glad leren 
voorblad. Grof geprente 
zijbladen. Slanke leest 

95 

Art. 150 

Origineel Goodyear! 
Derbymolière van fijne boxcalf. 
Crouponleren zool en 
hak met rubbertip. 
In bruin of zwart 32: 90 
Art. 456 

Molière van shrunkleer. Glad 
leren strip over 't voorblad. 
In bruin of zwart 23 90 
Art. 246 

Derbymolière van fijn shrunk 
leer. Moderne leest. Zool van 
crouponleer. !n bruin 
of zwart 34 90 
Art 255 

Molière met semi-mocassin 
voorblad afgezet met dubbele 
stiknaad. Soepel 
zwart leer 27. 90 
Art. 116 

Chique rijgmolière van zwart 
boxcalf. Klassiek model 
met opgestikte neus, 
crouponleren zool en 
hak met rubber 
hoektip 36. 90 
Art. 258 

Derbymolière van soepel zwart 
calfsleer. Zool van crouponleer 
Hetzelfde model als rijgmolièr© 
(art. 262) 32.90. 
Uitgevoerd in 
bruin mastbox 
(art. 254) 27.90 

29. 90 
Healthy anklets, effen of fantasie t o 95 

mëtciïsfiïori zool. • ' " 

Royaal, prachtige mousse sok, effen of fantasie 

f 1.95. 

Velours sokken, wollen mousse, badstof in diverse 
kleuren f 5.95. 


57 
HALTESTRAAT 11 ZANDVOORT 

iiiiiimimIi yiyii Steunt ffl Onze Stunt Bewaar voor ons al Uw oud papier en vodden 

OP ZATERDAG 18 MAART HALEN WIJ ALLES 

bij ü weg en rekenen op enorme hoeveelheden!! 

Namens het Comité: Uw Verkenners Wasunie, Haltestraat 63 

MIELE, er is geen betere 

5 kg Was f 2.25 (incl. zeep) 

Geopend van maandag tot vrijdag van 
8 uur 's morgens tot 's avonds 9 uur. 
Zateidags van 8 tot 1 uur, één uur eerder 
aanwezig zijn. 

ABONNEERT V 

op de 

ZANDVOORTSE COURANT 

Achterweg 1 - Telefoon 21S5 

LTEST 

Extra aanbevolen voor 1 
VRIJDAG E.U ZATERDAG 

750 gram MAGERE VARKENSLAPPEN 4.98 

500 gram HAASFILET 4,25 

500 gram ROSBIEF 4,25 

100 gram KALFSOESTER ) ^ 10 

100 gram KALFSSCHNITZEL ■ 

100 gram KALFSBIEFSTUK ) * 

Bij aankoop van 

73 O ff ram vlees 

groot blik 

ananas voor 

Verder GROTE GELDERSE ROOKWORST 0,99 

Tweede voor de halve prijs. 

Zie onze interessante aanbiedingen in de winkel. AT 3 - TELEFOON 2994 Dagelijks: 

250 gram RAUWE LEVER Weekend»reclame 

100 gram HAM en 

100 gram HAMPORK samen 99 
Heerlijk lamsvlees 

500 gram LAMSLAPPEN 1,98 

500 gram LAMSKARBONADEN 1,98 

500 gram LAMSBOUTLAPPEN 2,98 

LET OP ONZE 

OENSDAGKOOPJES 11 gulden 
voordeel 

bij aankoop van 

logeerbed 

bestaande uit: 

Divanbed 80x190 ƒ 32,50 

Polyethermatras ... 80x190 ƒ 37,25 

1-persoons deken ƒ 14,50 

Kapokkussen ƒ 5,75 

Totaal ƒ 90, — 

UW VOORDEEL ƒ 11,— 

ƒ79,— 

BeddenspeciaaJzaak 

KEMFER 

IIALTESTRAAT 21, telefoon 2119 SCHILDERSBEDRIJF 

Fa J. v. d. Bos & Zn 

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513 
Letterreclame - Inzetten van ruiten 
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen üutoboxen 

Ie huur of te koop nabij de Noordboulevard 

Bouwbedrijf Luxen & van Loon 

Tel. 4695 of 4729, Trompstraat 5—7 Neem uw brood, koek, 
beschuit en biscuit 
van Bakker van der Werff 

Gasthuisplein 3. telefoon 2129 VOOR ALLES SLAAGT U BIJ: 

« 5 J fó4fö%4i&44&)} STATIONSPLEIN 13-15, tel. 3346 
met een BANKSTEL, EETKAMER, 
BERGMEUBEL, SLAAPKAMER, 
SLAAPMEUBEL, SLAAPBANK, DEKENS Voordeliger dan u denkt en 
zeker voordeliger dan elders! 
ADMINISTRATIEBUREAU BORST 
ASSURANTIES 

Accountancy - Belastingzaken - Hypotheken - Financieringen 

Zandvoort, Brederodestr. 134, Tel. 3328 en 4963 
Haarlem, Frederikspark 1, Tel. (02500) 20954 
Service-adres: Geervliet n.v. O.a. bij vlees groot blik APPELMOES voor 25 et voor ondernemers van „Horeca" bedrijven 

Ons „Horeca" JCortingssysleem stelt U in staat om tegen 
uiterst scherpe „Horeca" -prijzen uw huishoudtextiel, bedden, 
ledikanten, dekens, gordijnstoffen enz. enz. aan te schaffen. 
U krijgt bij ons op de toch al gunstige winkclprijzen nog een 
zeer aantrekkelijke „Horeca" Korting welke U overeenkomstig 
Uw aankoop kunt opvoeren. 

Het zal U bekend zijn dat wij uitsluitend kwaliteitsartikelen 
verkopen. 

Dus duurzaam! Dus nog voordeliger! 

Het is voor U ook zo practisch dat de goederen direct uit 

voorraad geleverd kunnen worden. 

In ons filiaal Grote Krocht (tijdens de verbouwing) nummer 34 

bieden wij U o.a. een zeer mooie collectie huishoudtextiel en 

wij zullen U ons „Horeca" Kortingssysteem met genoegen 

nader toelichten. 

U kunt ons desgewenst ook even bellen, tel. 26 66, dan komen 

wij hierover graag eens met U praten, uiteraard zonder enige 

verplichting Uwerzijds. 
Grote Krocht 34 - Zandvoort - Telefoon 26 66 
RADIO EN TELEVISIE 

PHILIPS, ERRES, BLflUPUNKT 

Grote keuze DRAAGBARE RADIOTOESTELLEN. Wij leveren alle bekende merken 
uit voorraad! Betaling desgewenst in overleg. ELEKTRO-RADIO TECHNISCH BUREAU CENTRIFUGES 
WASMACHINES 
KOELKASTEN 
STOFZUIGERS 
EUR Was-automaten 

Ziet onze showroom Burg. Engelbertsstraat 64, tel. 2914 
E. van der Linden 

Interieurverzorger - Stoffeerder 

Specialist in klassieke meübelstoffering 
BREDERODESTRAAT 30, ZANDVOORT 
Telefoon (02507) 4973 

Grote collectie VLOERBEDEKKING 
VERLOVINGSRINGEN! H.L.C. Lansdorp Kerkstraat 33, telefoon 2359 Alg. Nederlandse Invaliden Bond 

Afd. Haarlem en Omstreken 

Afd. „Kennemerland" van de B.O.S.K. 
ten bate van 
spastische- en polio- 
van 20 t/m 25 maart 1S67 

Inwoners van Zandvoort, helpt allen mee 
deze collecte tot een onvergetelijke te ma- 
ken. Denkt om uw gehandicapte medemens Collecte-adres: F. J. C. Terwee, Vinken- 
straat 18, telefoon 3569. Voor onderhoudswerken en alle soorten 
metselwerken Grote Krocht 35, telefoon 2784 HANDEL in ZAND, ZWARTE GROND 
GRASZODEN en GEKLEURDE TEGELS VAN LENNEPWEG 38/3, telefoon 4996 N&U-auÉorijSGh®o9 
P. G. Lssarman 


Nic. v.d. Laanstraat 5 rd 
Telefoon (02500) 134 34 


— Haarlem Laat uw VERZAKTE TEGELPADEN 
VAKKUNDIG in ORDE BRENGEN door de 
VAN LENNEPWEG 38/3 TEL. 4996 QUICK SERVICE ZANDVOORT maakt 
het snel voor u in orde. 
Olie verversen en doorsmeren. 
Kleine reparaties. 

Levering van nieuwe accu's TIENTALLEN 
GULDENS goedkoper (met 2 jaar garantie) 
Nieuwe en coverbanden erg voordelig. 

• Bel 4580 voor een afspraak of kom even langs. 

Quick Service en 
Autoverhuur Zandvoort 

Dr. Schaepmanstraat hoek Brederodestraat ■" ' In één maand Autorijschool Telefoon 20085, Haarlem Hotel-Café-Restaurant 

„Delicia" 

KERKSTRAAT 16, TELEFOON 2270 

Delicia is herrezen!! 

Heeft u TROUWPLANNEN? 
KIEN AVONDEN ? 
VERGADERINGEN ? 
PARTIJEN? 

DIT ALLES KAN BIJ W. SCHOO! 

Ie klas verzorging. - Normale prijzen. 

„Delicia" 

W. SCHOO, KERKSTRAAT 16, TEL. 2270 


9 
van a uw wonini KAM JONG m ZORGELOOS ZIJN MET SFEERVOLLI 

OVERGORDIJNEN. 

U HEBT KEUS UIT DE FLEURIGSTE GORDIJNSTOFFEN, 

ONTWORPEN DOOR BINNEN- EN BUITENLANDSE 

KUNSTENAARS. MODERNE WEEFSTOF 

1 kleurige streep in goud, geel, 

groen, blauw, naturel, oranje 

en cognac 120 cm breed 

per meter 

7A0 

EFFEN „DRALON" 
GORDIJNSTOF 

moderne kleuren 

120 cm breed 

per meter 

9.50 14.80 DEALER VAN DE 
rr 

ff* „Gardisette" - „Sunway" Zware kwaliteit 
SATIJN CRETONNE 

120 cm breed 

in beige/bruin, terra/rood 

en groen 

per meter 

8.95 // Luxafl // eX kollekties MOOIE DAMAST 
GORDIJNSTOFFEN 

120 cm breed 
per meter 
7.90 8.25 8.90 @63 IMOtOPriJSCnOOI 

C« L» Rijles in de nieuwste 

• 

• 
• Sunbeam Hunter 
VW 1200 
Austin Seven 
Daf automatic 
Opel vrachtauto 
Vespa scooter BREDERODESTRAAT 66 - TELEFOON 4419 FlRRffllI PREST 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs 

deskundig personeel beschikbaar 
Van DENSEN's centrale verwarmings bedrijf 


•fr AANLEG 
■fr OMBOUW 
•*■ ONDERHOUD 
■fc REPARATIE 


•£• CENTRALE VERWARMING 
•fc AARDGAS-INSTALLATIES 


Wij vragen met spoed: 

CV. MONTEURS 

in bezit van rijbewijs; 

HANDLANGERS 

Aanmelden na telefonische afspraak. 


■*• OLIESTOOK 

Vraag vrijblijvend advies. 
BOERLAGESTRAAT 19 - TELEF. 2972 
uw- speciaalzaak 

mei* m&de en kivalileil VOOR KEUKENS 

moderne cretonne licht-, was- 

en zonecht 

120 cm breed 

per meter4.95 

Cretonne met potjes en 

pannetje, 120 cm breed 

per meter 

4.50 4.95 5.10 

BRABANTS BONT 

80 cm breed 

diverse kleuren oa rood 

per meier 2.10 

120 cm breed 3.50 EFFEN WEEFSTOF 

in goud, geel, blauw, gro'en en 

cognac, 120 cm breed 

prima kwaliteit 

per meter 6.40 

CRETONNE 

120 cm breed 
vrolijke bloem- moderne 

dessins kleuren 

per meter 
5.90 6.95 SPECIALE AANBIEDING 

PRACHTIGE ZWARE 
KWALITEIT VELOURS 
met kleine schoonheidsfoutjes 
in goud. oud rosé, licht blauw, 
rood. beige, licht en donker- 
groen 120 cm breed 
Normaal 

Nu! ö.yU p.mtr. „TERLENKA" 

vanaf: 
90 cm breed 
120 cm breed 
150 cm breed 
210 cm breed 
300 cm breed VITRAGE 

p. meter 
2.25 
2.95 
3.75 
5.25 
7.50 VELOURS DOREE 

in 14 kleuren, 120 cm breed 
® zware kwaliteit 
® kreukherstellend 
• stofwerend 
9 kleurecht 

p mtr. 19.50 HAARLEM: Ged. Oude Gracht 86 
ZANDVOORT: Grote Krocht 30— S2 HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 BiiSM ■ErkéjidvP,.E : .N.-instaÜateur,' :■ Installatie EE;^;-^ r -:^ : 


ïfctyÊ^ 5023 J • ';' NEEM EEN ECHTE 
cem 


brak 


i verwarming 


van een erkend installateur. 


FINANCIERING 


TOT 100% 


„TE< 


CHjX 


ris 


1CHWE 


13 TT" 


Zandvoort, 


Thorbeckestraat 


19, tel. 3270 

xen &Van Loon 

Aannemersbedrijf Wij kunnen opdrachten uitvoeren in: 
® NIEUWBOUW 
9 ONDERHOUD • VERBOUWINGEN 

• BOUWKUNDIGE ADVIEZEN Kantoor Zandvoort: TROMPSTRAAT 5—7, telefoon (02507) 4729. 
Kantoor GOUDA: Nieuwe Gouwe w.z. 12, telef. (01820) 2439, b.g.g. en 
's avonds 6569. De HjschooB 
tafl geslaa 

Austin Seven 
Simca 

Volkswagen 
Vrachtwagen SNELLENS 

en ei het meest aan- 
e in de eerste keer» 

TEVENS LUXE VERHUUR 

Burg. Beeckinanstraat 22 
Telefoon 4594 Dr. v.d. Hoog 
Cosmetica 

voor elk huidtype de 
juiste soort crème. 
Voor de jeugdige huid: 
Speciale TWEN-SERIE 

Contantzegels. 

Drogisterij-Parfumerie 

BOUWMAN 

Oranjestraat 7, telef. 2327 "0hetUalve werk! '■ 

Black&beckèn 

bogpncichines ,..'■. ,; 
:0e ds - yanuff-ijg^o 
verkrijgbaar bij: 

Versteege's ' 
IJzerhandel 

Pakveldstraat 19 
Telefoon 2554 
Na 6 uur 5018 PRIJSBEWUST??? 

Aluminium jaloezieën met 
5 jaar garantie, zelfrem- 
mend, in vele uitvoeringen 
en kleuren, rechtstreeks 
v. fabriek 25% voordeliger. 
Fabr. Nic. v.d. Laanstr. 2 
Haarlem, tel. 14611-13016'. 
Voor Zandvoort telefoon 
(02507) 4012. 
Bezoekt onze showroom. 
Aangesl. bij het inst. voor 
consumentenvoorlichting. 
éHVÏÏTD 
V/ JL JSLEfl DIT DOEN WIJ REEDS 10 JAAR en MET SUCCES! Grote sortering Alle bekende merken voorradig 

Ook vele buitenmaten van ledikanten en matrassen! QQ BIJ AANKOOP VAN LEDIKANT 

EN MATRAS! f25 

Wij brengen nieuw en nemen oud moe terug. j nemen dus uw versleten 
bed mee!! 

en U krijgt er nog geld voor!! 

Wij vullen ook bedden bij. 

HAARLEMS M JiTR J&SSENHUIS H. de Graaff Grote Houtstraat 103 Tel. 11485 H^SfflJLs 


67e jaargang no. 23 - Verschijnt dinsdags en vrijdags r i Opgertont to- 1900, .. DINSDAG 21 MAART 1967 .„.„..,/ .Redaktie en 
administratie: 
Achterweg 1 
Telefoon 2135 
Postbus 23 
Advertentieprijs : 
15 et per mm-hoogte ZAND VOORTS E COURANT voor ZANDVOORT, BENTVELD en AERDENHOUT 
UITGEVER: IJS DE JONG, GERTENBACHS DRUKKERIJ, ACHTERWEG 1, TELEFOON 2135 Abonnementsprijs ƒ 8, — per jaar 
Losse exemplaren 10 cent. 
Girorekening 52 33 44 t.n.v. IJs de Jong 
Per post ƒ 9, — ; buitenland ƒ 10,— Urgente „ontwikkelingshulp" in eigen land Aan 1500 pleeggezinnen 

is dringend behoefte Vele honderden meisjes en jongens in Nederland hunkeren naar een 
bescherming, die voor honderdduizenden generatiegenootjes vanzelfspre- 
kend wordt geacht: de harmonie van het gezinsverband. 
Hoezeer de maatschappij verandert, sociale verbeteringen ontstaan, er 
zijn altijd kinderen, die door welke omstandigheden dan ook, in de ach- 
terhoede zijn geraakt, die niet in het eigen gezin kunnen zijn. 
Deze groep is er altijd geweest en zal er immer blijven. 
Voor een belangrijk deel van deze kinderen biedt het pleeggezin de beste 
mogelijkheden voor een harmonische groei. 

De georganiseerde kinderbescherming in Nederland heeft dringend be- 
hoefte aan ongeveer 1500 nieuwe pleeggezinnen, aan een tehuis voor 
hen, die óók recht hebben op levensgeluk, op vreugde van hun jeugd. Daarom hebben de voogdijverenigingen 
en de gezinsvoogdijverenigingen in Neder- 
land de handen ineen geslagen en zijn ge- 
komen tot een uniek initiatief, dat op zijn 
minst eea Europese primeur mag worden 
genoemd. 

Rondom de 21e maart — het begin van 
de lente — vragen zij de aandacht voor de 
actie ,,'n Nieuw Begin!" Zij richten dan, 
èn op de volgende dagen, via de publiciteit 
een appèl tot het Nederlandse volk: help 
ons aan pleeggezinnen, doe mee aan een 
stuk „ontwikkelingswerk" in eigen land. 
,,'n Nieuw Begin" presenteert een wer- 
vingsactie, een uitnodiging aan adspirant- 
pleegouders om zich aan te melden. 

Waarom dit appèl f 

Kinderbescherming in Nederland is over- 
wegend partikulier 'initiatief: zichtbare 
verantwoordelijkheid van ons "volk, dat 
voor zijn „kinderen in de schaduw" wil 
zorgen. Ons land telt 155 voogdijvereni- 
gingen, die in de plaats van de ouders, 
met de verzorging en opvoeding van kin- 
deren zijn belast. Zij hebben de -zorg voor- 
18.500 kinderen. Daarnaast zijn er 53 ge- 
zinsvóogdijverenigingen, die werving, se- 
lectie, vorming en begeleiding van ge- 
zinsvoogden tot hun arbeidsveld hebben. 
Gezinsvoogden worden op hun voorstel 
door de kinderrechter benoemd; ons land 
telt nu 21:500 onder toezicht gestelde kin- 
deren, waarvan 70% in het eigen gezin 
verblijft. 

De ongeveer 300 kindertehuizen hebben 
een bevolking van ca. 16.000 kinderen. Dit 
aantal is overwegend afkomstig van de 
voogdijverenigingen. De gezinsvoogdijver- 
enigingen leveren een klein aantal, want 
slechts 30% van de onder toezicht gestelde 
kinderen is uit huis geplaatst. 

Nu volgt een belangwekkende analyse: 
v,an de in totaal 40.000 kinderen (een 
middelgroot sportstadion vol) verblijven 
er: 

16.000 in tehuizen (voogdij en gezins- 
voogdij); 

10.000 in pleeggezinnen (voogdij en ge- 
zinsvoogdij); 

14.000 thuis (ze staan onder gezins- 
voogdij). 

Wat is nu het klemmende argument, de 
harde noodzaak, om tot een breedopgezet- 
te wervingscampagne te komen? 

Tè veel kinderen voor wie een pleeggezin 
de beste' kansen biedt, verblijven — door 
gebrek aan mogelijkheden — tè lang in 
kinderhuizen, ondergaan tè lang de invloe- 
den van de groepsopvoeding. 

Eén procent van de Nederlandse jeugd 
ontbeert de harmonie van het gezinsver- 
band. 

Welke leeftijden f 

Wie bereid is een kind — tijdelijk — in 
huis te nemen, komt tot een „ingreep" die 
zowel voor het eigen milieu als voor het 
kind van groot belang is. Dat kan en mag 
natuurlijk pas gebeuren na ernstig beraad 
in de gezinskring. Er is een begrijpeujke 
neiging om kleine kinderen te vragen. 
Maar dat is niet in de eerste plaats de 
bedoeling van de actie ,,'n Nieuw Begin". 
Het probleem doet zich voor in de school- 
leeftijd (6 — 15 jaar); voor die leeftijds- 
groep zijn gezinnen bij uitstek nodig. Ook 
het vinden van kost-pleeggezinnen voor 
jongeren yan 16 — 21 jaar is een even 
acuut als moeilijk vraagstuk. 

Groeperingen uit alle gezindten werken 
thans samen om tot een oplossing te ko- 
men, nadat een jaar van intensief over- 
leg aan de start van de actie is vooraf- 
gegaan. 

Men kan zich laten inschrijven als 
„adspirant-pleeggezin" bij het centrale 
adres van de actie ,,'n Nieuw Begin" — 
postbus 5500, Amsterdam Zuid 1. Ieder Hoilandia Bar ZEESTRAAT Uk Vrijdag 24 maart 
geopend gezin, dat schrijft, krijgt onmiddellijk 
antwoord in de vorm van een brochure 
met informaties en een aanmeldingsfor- 
mulier. De ingevulde formulieren worden 
terstond over de plaatselijke of streek- 
organisaties verdeeld. De gegadigden krij- 
gen van de ,organisatie in hun woongebied 
spoedig bericht wanneer zij bezoek kun- 
nen verwachten van een maatschappelijk 
werkster of een maatschappelijk werker. JONGENS OPGESLOTEN IN 
DEFECTE LIFT 

Twee knapen, 13 en 14 jaar, moesten j.1. 
zaterdag uit een der liften van de inbouw 
zijnde flatwoningen aan de Burgemeester 
Engelbertsstraat door monteurs uit Den 
Haag worden bevrijd, toen de lift tussen 
een der verdiepingen defect raakte en tot 
stilstand kwam. Het heeft verscheidene 
uren geduurd voor de jongelui de lift, waar 
zij zonder toestemming gebruik van had- 
den gemaakjt, konden verlaten. PROTESTTELEGRAM TEGEN 
BOUW VAN PIER 

Het bestuur van de stichting „Bescherming 
Duinlandschap" heeft in verband met de 
toezegging van de rijksgoedkeuring voor 
de bouw van een pier tegenover de van 
Lennepweg, een telegram naar de minis- 
ter van Bouwnijverheid en Ruimtelijke Or- 
dening gestuurd. De tekst van 't telegram, 
ondertekend door de voorzitter van de 
stichting, de heer L. J. Breure en de sec- 
retaris, de heer H. Gerke, luidt als volgt: 

„Bouw pier zal onherstelbare schade aan 
natuurschoon en schending mooiste strand 
van Europa betekenen. Enquête wees uit 
dat overgrote deel van inwoners van Zand- 
voort geen pier wenst. Wij verzoeken U. 
E. eerbiedig alsnog onderzoek ter plaatse 
te doen instellen ten einde te voorkomen 
dat kleine minderheid de badplaats een 
pier opdringt." 

STORM SPEELT BADPLAATS 
PARTEN 

De badplaats ondervindt door het storm- 
achtige weer van de laatste maanden in 
toenemende mate hinder van grote hoe- 
veelheden stuifzand. Vooral de bewoners 
van de aan de zeekant gelegen straten 
en pleinen weten er, tussen een paar hap- 
pen stuifzand door, van mee te praten. 
Afgelopen zaterdag moest er in de Burge- 
meester Engelbertsstraat een bulldozer 
aan te pas komen om het opgewaaide 
zand te verwijderen. Aan het eind van de 
vorige week moest het dak van hotel 
Bouwes aan het Badhuisplein met behulp 
van kruiwagens van een laag zand worden 
bevrijd. Ook" de exploitanten van de 
strandpaviljoens hebben veel overlast van 
de storm te verduren. Het zand, waarop de 
paviljoens zyn opgetrokken, wordt door 
de wind weggezogen, zodat men vrijwel 
onafgebroken in de weer is de bedreigde 
punten te versterken. Zandvoort ziet met 
verlangen uit naar het moment waarop 
de weergoden tot bedaren komen. RUW WEER CONTRA OEFEN, 
TOCHT 

In verband met de ongunstige weersom- 
standigheden heeft de voor afgelopen zate- 
dag vastgestelde oefentocht van de in 
Zandvoort gestationeerde reddingboot van 
de KNZHRM geen doorgang gevonden. 
Als nieuwe datum voor de proefvaart is 
vastgesteld zaterdag 1 april a.s. om half 
negen. Na afloop van de tocht zal in café- 
restaurant Rinkel afscheid worden geno- 
men van schipper PI. Molenaar en het lid 
van de bemanning A. Kraaijenoord. Zij 
moeten in verband met het bereiken van 
de door de KNZHRM gestelde leeftijds- 
grens de actieve dienst op zee staken. 

BIJEENKOMST MAC „ZAND- 
VOORT" 

Hedenavond belegt de motor- en autoclub 
„Zandvoort" een bijeenkomst in café 
restaurant „Zomerlust" aan de Koster- 
straat. Tijdens de bijeenkomst bestaat er 
gelegenheid tot deelname aan een kien- 
spel. 

BLIJSPEL TOT BESLUIT 

Ter afsluiting van het toneelseizoen brengt 
de toneelvereniging „Wim Hildering" op 
zaterdag 8 april a.s. in de grote zaal van 
„Zomerlust" het blijspel, .Verdwijningen 
en verschijningen" van Herbert Mupy op 
de planken. 

DE GARNALENKONINGIN 

Zaterdag 1 april a.s. geeft de folklorever- 
eniging „De Wurf" in „Zomerlust" aan de 
Kosterstraat een toneelvoorstelling. Onder 
regie van de voorzitter van de vereniging, 
de heer J. Gebe, zullen de leden een nieuw 
toneelspel van de hand van mevr. E. 
Jongsma-Schuiten, getiteld „De garnalen- 
koningin", opvoeren. 

Bij u aan huis gebracht 

NASI en BAMISCHOTELS vanaf ƒ 4,— 

Restaurant ÊLftJr ÊtL wWm m^ %JÊLm 
Noordboulevard nabij circuit - Tel. 2044 Atfo ofrstakds we% De pier komt Wel vrienden, waar we jaren tegen ge- 
vochten hebben, schijnt nu toch wel een 
bittere werkelijkheid te worden: De voor- 
lopig nog onzichtbare, maar desondanks 
berucht geworden pier van Zandvoort gaat 
gestalte krijgen. 

U weet dat het wachten (van voor- en 
tegenstanders) was op de beslissing van 
de minister. Welnu, die beslissing is ge- 
komen en ik wil U dit smartelijk bericht 
nog even in herinnering brengen: 

„Naar wij voor het ter perse gaan 
van dit nummer vernemen, heeft het 
ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening aan de N.V. 
Havenwerken in Amsterdam rijks- 
goedkeuring toegezegd voor de aanleg 
van de wandel- en amusementspier 
aan de kop van de "Van Lennepweg. 
De goedkeuring is toegezegd onder 
voorwaarde dat voor de bouw geen 
buitenlandse arbeidskrachten worden 
ingeschakeld. Havenwerken had des- 
tijds voorgesteld de pier met Portu- 
gese arbeiders te bouwen. De verle- 
ning van de goedkeuring zal door het 
ministerie in nader overleg met de 
directie van Havenwerken worden ge- 
regeld." 
Kijk, vrienden, u begrijpt dat ik deze 
mededeling even moest verwerken. Er is 
geen twijfel aan of deze rijksgoedkeuring 
heeft het karakter van een bom, van een 
steen in een verstilde vijver, zo men wil. 
Want langzamerhand waren wij allemaal 
gaan wennen aan de idee dat de minister 
door zijn zwijgen ergens een zegenende 
hand boven Zandvoort hield. Die hand is 
dan nu wel teruggetrokken. De pier is op 
onthutsende wijze weer in het nieuws ge- 
komen. Een jaar of twee geleden bemoei- 
de onze dappere gemeenteraad zich nog 
eens met deze materie toen het ging om de 
viaag of de optie op de grond nogmaals 
verlengd kon worden. Ja, dat kon en er 
werd bij die gelegenheid over gesproken 
dat door de pier-experts van de Amster- 
damse Zware jongensclub, alias Havenwer- 
ken, zeker geen Nederlandse arbeids- 
krachten aan de normale bouwnijverheid 
zouden worden onttrokken. Nee, er zouden 
buitenlandse bouwers, met name Portu- 
gese arbeiders, aan de pier gaan werken. 

Dat nu is enigszins gewijzigd. Nu schij- 
nen de Nederlandse bouwvakarbeiders be- 
geerde arbeidskrachten voor de pier te 
zijn! 

Een verontrust lezer schrijft ons:: „Waar 
gaan we heen met deze geldverslinnende 
pretpier en waar blijft protesterend Zand- 
voort nu de nood zo hoog gestegen is?" 
Begrijpelijke verontrusting, vrienden. De pier komt toch maar weer een stukje dich- 
terbij en het gebied, dat naar de mening 
van een vorige College van b. en w. voor 
„rustige recreatie" bestemd is, wordt het 
toneel van woeste bedrijvigheid. 

U herinnert zich nog de opwindende toe- 
stand met de kabelloods? Die werd door 
de eigenaar vrijwel gratis ter beschikking 
van het Zandvoortse verenigingsleven ge- 
steld, onder voorwaarde dat genoemde 
eigenaar daar 's zomers een amusements- 

gelegenheid zou mogen stichten Nee, 

zeiden b. en w. dan wordt het daar in 
de omgeving van de Van Lennepweg te 
onrustig voor de omwonenden en de be- 
woners van het naastbijgelegen caravan- 
camp. 

„Ja", voegde een wakker raadslid daar 
aan toe, „dat geklap van autoportieren ter 
plaatse kan hinderlijke vormen aannemen" 

Dat wordt natuurlijk met die pier heel 
wat anders. Direct springt in het oog dat 
een pier „rustige recreatie" garandeert. 

De bezoekers zullen trouwens verplicht 
worden te voet te komen, met gymnastiek- 
schoenen of — als 't niet anders kan — 
met auto's, maar dan dienen deze voor- 
zien te zijn van rubber portieren. Maar over dergelijke detailkwesties 
wordt t.z.t. nog wel een extra raadverga- 
dering belegd. 

Na de oorlog hebben goedwillende figu- 
ren allerlei obstakels van het strand ver- 
wijderd. U weet nog wat een rommel de 
bezetters hadden achtergelaten. En korte 
tijd later verheugden wij ons in het fraaie 
gezicht van de ononderbroken kustlijn. 

Niet lang was het zo. Men deed het bij- 
zondere effect van de duinopening aan 
het einde van de Kerkstraat teniet door de 
zaak domweg met zand dicht te plempen 
en een rotonde verscheen op dezelfde 
plaats. Nog wat later metselde men de 
kust nagenoeg dicht als een afschrikwek- 
kende muur van beton en staal: „Past u 
op, hierna komt de zee, u betreedt dit ge- 
bied met eigen risico." 
Alle historische toegangen naar de zee 
worden afgeschermd: Kerkstraat, Zee- 
straat. U loopt tegen een muur! Nu zijn 
dergelijke obstakels na de Chinise en Ber- 
lijnse muur waarschijnlijk „in", maar 
dit gaat toch wat te ver, vrienden. 

Gaan we er van uit dat Zandvoort dicht 
moet? 

De zee wordt stelselmatig aan het oog 
onttrokken. 

En van die gezichtshoek uit heeft het 
natuurlijk zin om een kunstmatige vang- 
arm naar die zee uit te strekken als in 
een machteloos gebaar om te grijpen wat 
men eerst heeft weggeduwd. 

Maar, vrienden, ik betwijfel of 't er 
rustig blijft. 

BARTJE. 
Blijvend obstakel voor de kust van Zandvoort. Zandvoortm. scoorde drie doelpunten 

in wedstrijd tegen KW 

Zandvoortmeeuwen 1 heeft j.1. zondag op het verenigingsterrein aan de 
Vondellaan KW uit Krommenie met 3 — verslagen en is daarmee op- 
nieuw een stap dichter bij het kampioenschap gekomen. Ook afgelopen zondag werden de voetbal- 
lers door de stormwind gehinderd hun 
spel volledig te ontplooien. De voorhoede 
van Zandvoortmeeuwen, die in de eerste 
drie kwartier tegen de wind in moest 
spelen, had een lange aanloop nodig om 
op gang te komen. Maar in de 29e mi- 
nuut van de ontmoeting was het dan zo 
ver. Een door de arbiter aan de kustbe- 
woners toegewezen strafschop, nadat Aal- 
dert Stobbelaar door de verdediging van 
KW nogal hardhandig was aangepakt, 
werd door zijn broer Arend onberispelijk 
in een doelpunt omgezet, 1 — 0. 
De tweede helft, Zandvoortmeeuwen had 
de wind nu in de rug, was negen minuten 
oud toen Nijkamp met een bijzonder fraai 
schot de stand voor zijn club op 2 — 
bracht. 28 minuten later was het opnieuw 
Nijkamp die de doelverdediger van KW 
tevergeefs naar het leer Het grijpen, 3 — 
Hierna zakte het tempo waarin gevoet- 
bald werd zienderogen en was er van enige 
spanning geen sprake meer. Dit was de 
oorzaak dat vele supporters vèr voor het 


$&IJi»>l?& 
ZAKENLIEDEN, 

DOET U MEE ? 

aan de foto-editie van de ZAND- 
VOORTSE COURANT, die wij 
laten verschijnen ter gelegenheid 
van de opening van het badseizoen. 
Binnenkort zal een onzer medewer- 
kers u bezoeken om u nader om- 
trent deze foto-krant in te lichten. 
U kunt zich voor het inwinnen van 
gegevens wenden tot de organisa- 
tor, de heer C. C. te Braak, telefoon 
(04160) 2089 of het bureau van de 
Zandvoortse Courant, Achterweg 1, 
telef. (02507) 2135. laatste fluitsignaal van de scheidsrechter 
de wedstrijd voor gezien verklaarden en 
het veld de rug toekeerden. Ranglijst D De stand in 


afdeling West 


, 3e klasse B, 


ziet er als volgt uit: 


Zandvoortm. 


18 10 


7 


1 


27 


48—25 


Ripperda 


17 7 


6 


4 


20 


25—15 


St. Pancratius 17 7 


6 


4 


20 


34—21 


V.V.A. 


18 8 


4 


6 


20 


24—27 


H.B.C. 


18 7 


5 


6 


19 


34—28 


V.S.V. 


15 6 


6 


3 


18 


23—16 


T.Y.B.B. 


18 5 


8 


5 


18 


30—28 


Beverwijk 


17 5 


4 


8 


14 


28—35 


Neerlandia 


17 5 


3 


9 


13 


29—45 


K.V.V. 


17 4 


5 


8 


13 


22—37 


Velsen 


16 3 


5 


8 


11 


20—28 


A.D.O. '20 


16' 3 


5 


8 


11 


19—31 BOTENHUIS EN UITBREIDING 
KAMPEERHAVEN 

voor Watersportvereniging „Zandvoort" 

3. 1. vrijdag kwam de Watersportvereni- 
ging „Zandvoort" in het Gemeenschapshuis 
aan het Schoolplein in jaarvergadering 
bijeen. Voor de jaarvergadering, de eer- 
ste sinds de oprichting van de vereniging, 
bestond 'n grote belangstelling. Voorzitter 
J. Wilkens deelde in zijn openingswoord 
mede, dat het college van b. en w. de ver- 
eniging toestemming had gegeven 'n klein 
clubgebouw bij de parkeerhaven aan het 
zuiderstrand te plaatsen en de haven uit te 
breiden. Voor dit besluit toonde de voor- 
zitter zich bijzonder erkentelijk. 
Na zijn inleiding vond de behandeling van 
de huishoudelijke agenda plaats. Met al- 
gemene stemmen werden de jaarverslagen 
van penningmeester en secretaris goedge- 
keurd. Op voorstel van het bestuur besloot 
de vergadering over te gaan tot de aan- 
koop van een bescheiden onderkomen, dat 
iets ten zuiden van de reddingspost „Ernst 
Brokmeijer" zal verijzen. Het gebouwtje 
zal onder leiding van haveneommissaris 
Boon door de leden worden neergezet. 

Na bespreking en toelichting van het 
programma voor het a.s. zomerseizoen 
werd een wedstrijdcomité geïnstalleerd 
waarin de wedstrijdcommisans, H. J. 
Dijkema en de leden A. J. van Gemeren 
en C: A. Tromp zitting namen. 

Uitvoerig werd verder door de aanwezi- 
gen van gedachten gewisseld over het re- 
glement van orde en de keuringseisen voor 
de boten. Aan het slot van de bijeenkomst 
werden de leden G. A. Klijn, F.<Korsten- 
broek en C. A. Tromp benoemd in de 
nieuw gevormde kascommissie. BEGROETINGSAVOND 

NIEUWE INGEZETENEN 

Gisterenavond vond in de raadzaal van 
het gemeentehuis de traditionele ontvangst 
door het gemeentebestuur van de nieuwe 
ingezetenen van Zandvoort plaats. In zijn 
inleiding wees burgermeester Nawijn er 
op dat de begroetingsbijeenkomsten een 
nauwer contact tussen de overheid en de 
burgerij kunnen bevorderen. Tijdens de 
pauze werden de aanwezigen in de gele- 
genheid gesteld met de leden van het 
college van b en w kennis te maken en 
een kleine expositie van prenten en teke- 
ningen van oud Zandvoort — afkomstig 
uit het gemeentearchief van Haarlem — 
te bezichtigen. 

Na de Pauze vertoonde de heer W. van 
der Mije enkele filmpjes die een beeld 
gaven van de badplaats voor- en na de 
tweede wereldoorlog. Solistische medewer- 
king aan de bijeenkomst werd verleend 
door enkele leden van de Zandvoortse 
Operettevereniging, aan de vleugel bege- 
leid door Martin Erich. 
, [ HALTESTRAAT 11 - ZANDVOORT - TELEFOON 2612 GEEN VOORRANG VERLEEND 

Zondagavond vond op de dr. C. A. Gerke- 
straat bij de berucht geworden afrit van 
„De Schelp" een .aanrijding plaats tussen 
een personenauto met aanhangwagen en 
een bus van de NZH. De auto, die vanaf 
,,De Schelp" de Gerkestraat -naderde en 
geen voorrang verleende, botste tegen de 
rechterzijde van de bus, reed vervolgens 
tegen een muurtje en kwam in een tuin 
tot stilstand. Persoonlijke ongevallen deden 
zich niet voor. De bus werd licht, de auto 
zwaar beschadigd. ' 

GESLAAGD VOOR DIPLOMA 
BRANDWACHT 

Twee leden van het /Zandvoortse vrijwillige 
brandweerkorps hebben vorige week in 
Haarlem het diploma brandwacht 2e klas- 
se behaald. Het waren de heren M. H. 
Terpstra en Joh. Zwemmer, die in Haar- 
lem hun opleiding ontvingen. Friese slagerij 

voor steeds meer mensen een begrip Schouderkarbonade 

Hamlappen 

Saucijzen, heerlijk gekruid 

Schenkel met been 500 


gram 


2.18 


500 


gram 


2.98 


500 


gram 


1.68 


500 


gram 


1.78 Rundvlees Ossestaarten 

Biefstuk 

Lende- of bieflappen 

Rosbief 500 gram 


0.98 


250 gram 


2.25 


500 gram 


3.48 


500 gram 


3.58 Onze specialiteit 

Heerlijke schnitzels 100 gram 0.98 Vleeswaren 100 gram 
gekookte lever 

100 gr. osseworst ) 98 100 gram 
gekookte lever 

100 gram 

amer. corned beaf 98 3 pakjes 
margarine- 69 

Kleine Krocht 1 MET EN ZONDER LEESBRIL 

Nieuwe boeken Openbare- Bibliotheek 

Ontwikkelingslectuur 

Buisman - Weer of geen weer? 1961. 

Cornelius - Samenvatting der elektrici- 
teitsleer. 1960. 

Croonen - Het slechthorende kind. 1966. 

Van Driel - De kunst van het vertellen. '64 

Esser - De wereld der dromen. 1962. 

Kosch - Wat is dat voor een boom? 1966. 

De Middeleeeuwen - Parool/Life-serie. '65 A 

Munk - Actuele eeuwigheid. 1949. 

Piccard - Zeven mijlen, onder zee. 1962. 

Plantenga - Vijftig eeuwen bouw-, beeld- 
houw- en schilderkunst. 1959. 

Van Praag - Compendium psychologie. '66. 

Rosier - Ik zocht Gods afwezigheid. Deel 
2. 1966. 

Ryan - De laatste slag. 1966. 

Schippers - Welkome en ongewenste 
„vreemdelingen". 1964. 

Schouten - Duitse literatuur als levens- 
spiegel. 1963. 

Van Tricht - Insalata italiana. 1966. 

Vriens - Bouwen en wonen. 1960. 

Wynne - De storm stak op. 1966. 

VERGADERKALENDER 

21 maart — Auto-Motorclub Zandvoort, 
kienavond, Zomerlust. 

21 maart — Ned. Ver. v. Huisvrouwen.af- 
deling Zandvoort, show gebruiksartike- 
len, 14 uur, Gemeenschapshuis. 

23 maart — N.V.V. Vrouwenbond, afd. 
Zandvoort, bijeenkomst om 10.30 uur, 
Gemeenschapshuis. 

31 maart — Ned. Reisvereniging, film, Ge- 
meenschapshuis. 

31 maart — VARA, ledenvergadering en 
kienavond, Gemeenschapshuis. 

1 april — Zandv. Folklore Ver. ,De Wurf' , 
feestavond, Zomerlust. 

2 april — Operettever. „Jong Zandvoort", 
operette, Zomerlust. 

5 april — Ned. Ver. v. Huisvrouwen afd. 
Zandvoort, schoonheidscursus, Gemeen- 

6 april — Humanistisch Verbond, afd. 
Zandvoort, lezing, Gemeenschapshuis. 

8 april — Toneelver. „Wim Hildering", to- 
neel, Zomerlust. 

11 april — Raadsvergadering Raadhuis. 

12 april — Ned. Ver. v. Huisvr., afd. Zand- 
voort, schoonheidscursus, Gemeen- 
schapshuis. 

(Ingezonden mededeling) 

OPROEP RESERVE-ADRESSEN 

Naast de opgaven van bij ons aangesloten 
leden heeft de V.V.V. Zandvoort ook een 
groot aantal reserve-adressen nodig in 
verband met de komende Paasdagen. 

Deze adressen kunnen voor de V.V.V. 
van dienst zijn in geval van nood. 

Opgaven kunnen geschieden telefonisch 
ond. nr. 2262 of persoonlijk bij het V.V.V.- 
kantoor, Raadhuisplein. 

Gaarne voor 23 maart. FAMILIEBERICHTEN Tot onze droefheid is, na een lang- 
durig lijden, van ons heengegaan on- 
ze lieve moeder, behuwd- en groot- 
moeder, zuster, behuwdzuster en 
tante 

Anna van der Zee 

weduwe van Leendert Dees 
in de' leeftijd van 75 jaar. 

Stompwijk: C. Theuns-Dees 

. W. Theuns 
Zandvoort: M. A. Paap-Dees 

P. Paap Dzn 

Corry 

H. Koning-Dees 

J. Koning 

Anne-Marijke 

Willem-Jan 

A. Koning-Dees 

A. E. Koning 

Arie 

L. H. Dees 

C. E. Dees-Keur 

en verdere familie 

Zandvoort, 17 maart 1967 
Het Huis in de Duinen 
Herman Heijermansweg 1 
Correspondentie-adres : 
Piet Leffertsstraat 4, Zandvoort 

De overledene ligt opgebaard in de 
Rouwkamer van Het Huis in de 
Duinen. Gelegenheid tot condoleance- 
bezoek van 7 — 8 uur n.m. 
De "begrafenis zal plaats hebben 
op woensdag 22 maart a.s. te 2 uur 
op de Algemene 'Begraafplaats te 
Zandvoort;- voorafgegaan door een 
rouwdienst in Het Huis in de Dui- 
nen, aanvang pl.m. 1.20 uur. Op 16 maart overleed geheel onver- 
wacht in haar Heer en Heiland on- 
ze innig geliefde moeder, zuster en 
schoonzuster, groot- en overgroot- 
moeder 

Reina Johanna van de Rijn 

weduwe van Willem van der Mije 

in de ouderdom van 85 jaar. 

J. A. A. Keur-van der Mije 

A. 'Keur 

R. van der Mije 

A. van der Mije-Hendriks 

Klein- en achterkleinkinderen 

Zandvoort, 21 maart 1967 
Haarlemmerstraat 36 
Correspondentie-adres : 
Potgieterstraat 33 

De teraardebestelling heeft dinsdag 
21 maart plaats gehad op de Alge- 
mene Begraafplaats te Zandvoort. Tot onze grote droefheid ging heden 
plotseling van ons heen, mijn innig 
geliefde vrouw, onze lieve dochter, 
schoondochter, schoonzuster en tante 

Catolina Anthonia 
Harlaar-van der Veen 

in de leeftijd van 43 jaar. 

Uit aller naam: 
Tj. Harlaar ' 
Zandvoort, 19 maart 1967 
Linnaeusstraat 3 flat 2 
De overledene ligt opgebaard in öe 
Rouwkamer, Dorpsplein 11. Bezoek 
aldaar dinsdag en woensdag van 
7 — 8 uur n.m. Thuis liever geen be- 
zoek. 

De crematie zal plaats hebben vrij- 
dag 24 maart a.s. te Velsen na 
aankomst van trein 9.58 uur halte 
Driehuis-Westerveld. 
Jong echtp. z. kind,, b.b.h.h. 
zoekt 

woonruimte 

Wie kan ons helpen? Br. 
nr. 1703 of telef. 4207. Vakantie-adres' gevr. voor 
3 personen, klein gezin. 
Maand augustus. Brieven 
onder nr. 2302 Z. Crt. FLINK MEISJE gevraagd. 
Bakkerij v.d. Werff, Gast- 
huisplein 3, tel. 2129. Huis, te koop 

aang. v. ingezetene waarv. 
parterre vrij en bovenhuis 
verhuurd voor ƒ 95,- p.m. 
Prijs in overleg. Mak. K. C. 
van den Broek, Brederode- 
straat 25, tel. 2318, Zand- 
voort. ' Meisje 15 jaar, zoekt voor 

's maandags en Vakanties 

I WERK.. Br. nr. 2301 Z.Crt. 

I Flinke WERKSTER gevr. 

| Dag en uren nader te be- 
palen. Aanm. 's avonds na 
7 uur telefoon 4895. Mevr. 
Witte, Parallelweg 57 fl. 21 Na een langdurig lijden heeft God 
heden tot zich genomen onze lieve 
zuster en behuwdzuster 

Anna van der/Zee 

weduwe van Leendert Dees 

in de leeftijd van 75 jaren. 

M. van der Mije-van der Zee 
P. van der Mije KCzn. 

Zandvoort; 17 maart 1967 

Marnix van Sint Aldegondestraat 10 PREDIKBEURTEN HERVORMDE KERK, Kerkplein 

Goede vrijdag, 24 maart 

10.30 uur: ds. P. van der Vloed. Be- 
diening H. Avondmaal. 

19.30 uur: ds. C. de Ru. Bediening H. 
Avondmaal. NED. PROTESTANTENBOND 
Brugstraat 15 

Vrijdag 24 maart (Goede Vrijdag) 
20 uur: ds. A. L. Broer (d.g.), Hil- versum. Avondmaalsdienst. GEREFORMEERDE KERK 
Julianaweg 15 ~ 

Vrijdag 24 maart, Goede vrijdag 
20 uur: ds. P. de Ruig, Haarlem-Noord. Wie ontfermde zich over of 
weet iets omtrent mijn en- 
kele weken geleden verlo- 
ren geruite BOODSCHAP- 
PENTAS? Beloning! Gaar- 
ne inl. Tel. 2649. Ned. Protestantenbond 

Brugstraat 15. 

Vrouwenmiddag 

op donderdag 23 maart 
om half drie non. 

Belangstellenden hartelijk 

welkom. Flinke HULP gevr. v. 9— 
12.30, enkele ocht. p.w. 
Mevr. Callisch, Brederode- 
straat 108/3 (sterf lat). 
Telefoon 3351. CLUB 25 vraagt NETTE 
WERKSTER. Kerkstr. 25, 
Telefoon 3510. PAKKISTEN TE KOOP 
van ƒ 10. — tot ƒ 15, — . 
Jack Kuipers, Schelpenpl.1' PLANT AARD APPELEN 
Alle soorten uitsl. goedge- 
keurd, voorzien van -certi- 
ficaat en plombe. 

VAN DEURSEN'S 
AARDAPPELBEDRIJF 
Ged. O. Gracht 107, Haar- 
lem, tel. (02500) 14245. 
U kunt het 
toch niet 
afschreeuwen . . . 

wanneer U de goede hoe- 
danigheden van uw arti- 
kelen onder de aandacht 
van het publiek wilt bren- 
gen. Daarvoor staat de 
Zandvoortse Courant te 
uwer beschikking. Dit 
nieuwsblad wordt, door 
dat het plaatselijk en re- 
gionaal nieuws brengt, 
niet gelezen maar „ge- 
speld" van a tot z. 

In die sfeer genieten ook 
uw advertenties méér dan 
gewone belangstelling en... 
de resultaten bewijzen dat. 
Steek voor uw reclame- 
plannen uw licht eens op 
bij de 

Zandvoortse Courant 

Achterweg 1 
Telefoon 2135 Johnbarth's 
kappersbedrijven n.v. 

vraagt voor direct voor haar salon te 
Zandvoort 

leerling-kapster 

Aanmelden dagelijks bij de cheffin. 
DAMESKAPSALON JOHNBARTH 
in BOUWES PALACE TE ZANDVOORT FIRMA PREST 

JANSSTRAAT 42, HAARLEM, 
telefoon (02500) 13536 en 17203 BEHANG 

deskundig personeel beschikbaar Vraag 

monsterboeken 

en vrijblijvend prijs Kolenhandel 

H. J. ter Wolbeek en Zoon 

Brederodestraat 14a, telefoon 3648 

is Goede Vrijdag 24 maart gesloten a.s. dinsdag geen krant 

In verband met tweede Paasdag a.s. 
maandag 27 maart zal op dinsdag 
d.a.v. geen krant verschijnen. 

Onze adverteerders wordt verzocht 
bij het opgeven van annonces hier- 
mee rekening te willen houden. 

VOOR HAAR . . 


JOVANDA 
NYLONS 

'n Paas verrassing! 
een paar Jovanda's 

GRATIS 
bij aankoop van | 
twee paar, 
i' alle prijsklassen I 
KIES NU 
BADPAKKEN VOOR STRAKS 

Maak nu uw voorbereidingen voor „vakan 
tie onder de zon", kies een van onze vele 
modieuze badpakken die u" straks verzeke- 
ren complimenten te krijgen! 
Een raffinement in kleuren en dessins 
van de bekende merken. 

BIKINI'S 

reeds nu een grote sortering in 

Helanca, katoen, frotteéstoffen met 

de allercharmantste kleuren-combi- 

naties, kortom een kollektie 

met alure „DIOLEN" SHAWLS 

in alle „hippe" kleuren 3,75 

„TERGAL" BLOES met chanelstrik, 
korte mouw in moderne voorjaars- 
dessins 18,75 

DAMES BLOES in een modern 
khasmyr dessin, lange mouw 20,90 
LEUKE LENTEBLOESJES 

in katoen, mouwloos 4,90 
LENTEBLOES 100 % crepe-katoen, 
creatie van .Jeanne de chantal' 17,90 
apart gedessineerd, mouwloos. *\ 
UW SPECIAALZAAK °°H MODE^tKVVA^ Grote Houtstraat 85 — 87 
Ged. Oude Gracht 86 

ZANDVOORT: Grote Krocht 50— 32 

HAARLEM N.: Rijksstraatweg 535 (Delftwijk) 

IJMUIDEN: Kennemerlaan 41 

HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 52 

Goede Vrijdag GESLOTEN. GiraHdj Kerkstraat? 

vraagt HU^SjeS 
voor de bediening JAARVERGADERING O.S.S. 

Onder leiding- van voorzitter J. H. B. 
Brink vond de afgelopen week in het Ge- 
meenschapshuis de 63e jaarvergadering 
van O.S.S. plaats. 

In zijn inleiding feliciteerde de heer 
Brink het O.S.S. bestuurslid, de heer M. 
Castien met zijn benoeming tot schipper 
van de reddingboot en gaf vervolgens een 
overzicht van de werkzaamheden op de 
verschillende lessen. Het ontbreken van 
een gymnastieklokaal in Zandvoort-Noord 
achtte voorzitter een rem op de ontwikke- 
ling van het vevenigingswerk voor de 
jeugd. 

Zonder hoofdelijke stemming werden 
hierna de jaarverslagen van penningmees- 
Ier en secretaresse goedgekeurd. Vervol- 
gens bracht voorzitter Brink hulde aan een 
8-tal leden van de vereniging voor hun re- 
gelmatige assistentie bij de lessen en liet 
zijn waardering vergezeld gaan van de 
aanbieding van enige attenties. 

Mej. C. v.d. Kruk, 12% jaar lid van 
O.S.S., ontving uit handen van de voor- 
zitter het herinneringsspeldje en bloe- 
men. Hij bracht haar dank voor het 
vele en verdienstelijke werk dat zij op or- 
ganisatorisch terrein voor de vereniging 
had verricht. 

Na de toespraken en huldiging werd het 
technisch programma voor het a.s. seizoen 
besproken en toegelicht. Het ziet er als 
volgt uit: 

23 april: Deelname dames aan ritmische 

wedstrijden te Scheveningen. 
15 mei: Begin athletiek-beoefening op 

Duintjesveld. 
21 mei: Bondswandeldag. 
27/28 mei: Europese turnkampioenschap- 

pen in Amsterdam. 
10 juni: Verenigingswedstrijden K.T.K. in 

Haarlem. 
Juni : Pleindemonstratie. 
Juli: K.N.G.V.-zomerkampen. 

Hierna vond de verdere afwikkeling van 
de huishoudelijke agenda plaats. De perio- 
diek aftredende bestuursleden Mevr. C. 
Romkes-Wellensiek en de heer W. Gebe 
werden bij acclamatie herkozen. 

Bij de verkiezing van de gymnastiek- 
commissie ontstond een enigszins verwar 
de discussie over de candidaatstelling. Ge- 
kozen werden de heren C. Duker en O. 
Hoekmeijer. In de volleybalcommissie 
werd mevr. R. Vossen vervangen door mej. 
F. Smit. De propaganda-commissie werd 
samengesteld uit de dames: E. Bos, A. 
v.d. Bos, N. Stobbelaar en J. Hoefnagels. 
De heer Gebe deed een beroep op dg aan- 
wezigen de propaganda te activeren en gaf 
daarvoor enige richtlijnen. 

Bij de rondvraag werd er bij het be- 
stuur op aangedrongen in het belang van 
het steeds uitbreidende Zandvoort-Noord 
de bouw van een gymnastieklokaal in dit 
gedeelte van de gemeente te bevorderen. 
Voorts werd geadviseerd na te gaan of in 
Zandvoort-Zuid ook van andere gymnas- 
tieklokalen gebruik kan worden gemaakt. 

De kascommissie werd samengesteld uit 
de dames M. van Keule, Y. Keur en J. 
Pool. 

Afd. Volleybal.